HVLP400 | Black&Decker HVLP400 SPRAY GUN instruction manual

370000 - 11 LT
www.blackanddecker.eu
HVLP400
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
15
3
4
5
6
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Black & Decker ant grindų statoma smulkaus purškimo sistema skirta tirpiklio ir vandens pagrindu
pagamintiems dažams, lakams, gruntui, skaidrioms
apdailos priemonėms, automobilių apdailos, apsaugos nuo dėmių priemonėms, medžio apsaugos
priemonėms–konservantams purkšti. Šis elektrinis
įrankis netinka kaustiniams tirpalams, rūgštinėms
apdailos medžiagoms, gruntavimo medžiagoms
su granulėmis arba kietosiomis dalelėms purkšti,
o taip pat purkšti ir lašinti netinkamoms medžiagoms. Šis prietaisas skirtas naudoti tik individualiam
naudojimui.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą
(su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą
nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima rimtai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos įrangą. Visada naudokite akių apsaugos priemones.
Apsauginės priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais padais,
šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo
pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių
bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo
jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus
pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius
į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti,
įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.
Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
7
LIETUVIŲ
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir/arba ištraukite
akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis
įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir
kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami
į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
8
5. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
Papildomi nurodymai dėl saugos
Įspėjimas!
♦ Prieš pradėdami naudoti įrangą, perskaitykite visus nurodymus ir saugos įspėjimus dėl
įrangos ir purškiamos medžiagos naudojimo.
♦ Vadovaukitės visais tinkamais vietos, rajono ir
nacionaliniais kodeksais, reglamentuojančiais
vėdinimą, gaisro prevenciją ir naudojimą.
♦ Laikykite purkštuvą vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
♦ Ilgai naudojant prietaisą, rekomenduojama
naudoti ausų apsaugas.
♦ Naudokite apsauginius akinius, kad apsaugotumėte akis nuo dalelių.
Pavojingi garai
Insekticidai ir kitos medžiagos gali būti kenksmingos; jų įkvėpus, galimas stiprus pykinimas,
apalpimas arba apsinuodijimas.
a. Esant tikimybei įkvėpti garų, būtinai
naudokite respiratorius arba apsaugines
kvėpavimo kaukes. Perskaitykite visus su
purškiama medžiaga ir kvėpavimo kauke
pateikiamus nurodymus, kad užtikrintumėte būtiną apsaugą ir neįkvėptumėte
kenksmingų garų.
Papildomos dažų purkštuvų saugos taisyklės
Įspėjimas!
♦ Prieš naudojimą kiekvienas šio purkštuvo
naudotojas privalo perskaityti ir perprasti visus saugos nurodymus ir kitą šioje naudojimo
instrukcijoje pateiktą informaciją.
♦ Šiuo purkštuvu nepurkškite savaime įkaistančių kaustinių (šarminių) arba ėdančiųjų
(rūgštinių) skysčių, nes jie gali išėsti metalines
dalis arba susilpninti žarną bei sandariklius.
♦ Nenaudokite purkštuve karštų arba verdančių
skysčių, nes jie gali susilpninti bakelį ir žarną.
♦ Panaudoję purkštuvą, nepalikite jo bakelyje
purkštos medžiagos arba jos likučių.
♦ Purkšdami nerūkykite ir nepukškite ten, kur
gali kilti liepsnos kibirkščių.
♦ Prieš naudojimą apžiūrėkite purkštuvo vidų ir
išorę.
♦ Po kiekvieno panaudojimo ištuštinkite, išplaukite ir išdžiovinkite bakelį kaip nurodyta.
LIETUVIŲ
♦
♦
♦
♦
Nenaudokite pistoletų degioms medžiagoms
purkšti.
Nepurkškite jokių medžiagų, jeigu nežinoma,
kokį pavojų jos gali kelti.
Naudokite tik nedegius skysčius.
Neplaukite pistoletų degiomis medžiagomis.
Asmens sauga
a. Naudojant chemines medžiagas, privaloma naudoti papildomas asmeninės saugos
priemones, pavyzdžiui, tinkamas pirštines
ir respiratorių arba kvėpavimo kaukę. Atitinkamomis sąlygomis dėvint saugos priemones galima sumažinti susižeidimų tikimybę.
b. Nepurkškite ant savęs, kitų žmonių ar
gyvūnų. Rankos ir kitos kūno dalys privalo
būti atokiai nuo išleidimo angos. Įpurškus
po oda, tuoj pat kreipkitės pagalbos į medikus. Purškiama medžiaga gali pradurti odą
ir patekti į organizmą.
c. Nemanykite, kad įpurškimas tėra paprastas įpjovimas. Purškiamas skystis gali
įšvirkšti į organizmą toksinų ir sukelti sunkų
kūno sužalojimą. Įpurškus po oda, tuoj pat
kreipkitės pagalbos į medikus.
d. Saugokitės bet kokių pavojų, kuriuos kelia
purškiama medžiaga. Atkreipkite dėmesį
į ženklus ant pakuotės arba gamintojo apie
purškiamą medžiagą pateiktą informaciją,
įskaitant asmeninių saugos priemonių
naudojimo reikalavimus. Siekiant sumažinti gaisro ir susižeidimo pavojų, kurį kelia
toksinai, kancerogeninės medžiagos ir kt.,
privaloma vadovautis gamintojo nurodymais.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems
saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichikos,
jutiminės arba protinės negalios arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
prietaisu.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦
♦
♦
♦
Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių judančių
dalių.
Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių įkaitusių
dalių.
Susižalojimai keičiant bet kokias dalis arba
priedus.
Žala, patiriama prietaisą naudojant ilgą laiką.
Jeigu prietaisą reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų
įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama
vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB
žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius
įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos
poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo
sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai
įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant prietaiso esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
Įspėjimas! Saugokite prietaisą nuo lietaus
arba didelės drėgmės.
Įspėjimas! Neleiskite ar tyn pašalinių
asmenų.
Įspėjimas! Naudodami įrankį, dėvėkite
apsauginius akinius arba darbo akinius.
Įspėjimas! Dėvėkite respiratorių arba kvėpavimo kaukę.
Įspėjimas! Naudokite tik nedegius skysčius.
9
LIETUVIŲ
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka
kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
♦
♦
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo
pakeisti įgaliotasis Black & Decker techninio
aptarnavimo centro darbuotojas.
Naudodami įrankį lauke, naudokite tik darbui
lauke skirtus ilginimo laidus. Galima naudoti
tinkamos kategorijos Black & Decker 30 m
ilginimo kabelį be jokių galios nuostolių.
Elektros sauga pagerėja papildomai naudojant didelio jautrumo 30 mA liekamosios
elektros srovės prietaisą (RCD).
Funkcijos
Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodymas funkcijas.
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Purkštuvo gaidukas
3. Purkštuvas
4. Galios agregatas
5. Oro tiekimo žarna
6. Iš šono pildomas bakelis
7. Dangtelis
8. Srauto valdymo rankenėlė
9. Srauto indikatorius
10. Purkšimo būdo pasirinkimo antgalis
11. Filtro dangtelis
12. Sugraduotas maišymo indas
13. Klampumo nustatymo indelis
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surenkant įrankį, jis privalo būti
išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
Iš šono pildomo bakelio prijungimas (A pav.)
Iš šono pildomas bakelis sukurtas taip, kad jį galima
būtų tvirtinti tik vienu būdu.
♦ Dėkite iš šono pildomą bakelį (6) po įsiurbimo
vamzdeliu (15), dangteliu (7) į kairę.
♦ Tvirtai užspauskite iš šono pildomą bakelį (6).
♦ Užveržkite fiksavimo žiedą (16), sukdami jį
pagal laikrodžio rodyklę.
Pastaba: Įsitikinkite, ar fi ksavimo žiedas tvirtai
užveržtas ir ar iš šono pildomas bakelis tinkamai
užtvirtintas.
Įsiurbimo vamzdelio nustatymas (B ir C pav.)
Įsiurbimo vamzdelį gali nustatyti ta kryptimi, kuria
purkšite daugiausia, kad reikėtų kuo rečiau pildyti
bakelį.
10
♦
Jeigu purkšite kampu nukreipę aukštyn arba
tiesiai, nustatykite įsiurbimo vamzdelį (B pav.)
bakelio galo link.
♦ Jeigu purkšite kampu nukreipę žemyn, nustatykite įsiurbimo vamzdelį (C pav.) bakelio
priekio link.
Tuomet išpurkšite maksimalų kiekį medžiagos ir
bakelį reikės rečiau pildyti.
Oro tiekimo žarnos prijungimas (D ir E pav.)
♦
♦
Vieną oro tiekimo žarnos galą (5) įkiškite
į purkštuvo galą (3). Žarną įtaisysite tvirčiau,
jeigu ją šiek tiek suksite.
Kitą oro tiekimo žarnos galą (5) įkiškite į galios agregato galą (4). Žarną įtaisysite tvirčiau,
jeigu ją šiek tiek suksite.
Bakelio pripildymas (F pav.)
♦
Iš šono pildomas bakelis (6) būtinai turi būti iki
galo užsuktas ant purkštuvo.
♦ Paguldykite purkštuvą ant šono, bakelio šoninį
dangtelį nukreipę aukštyn.
♦ Pripilkite į bakelį tinkamai atskiestą ir perkoštą
medžiagą, kurią purkšite.
Pastaba: Medžiagai iš originalaus indo į iš šono
pildomą indą supilti naudokite pateiktą sugraduotą
maišymo indą.
♦ Nušluostykite skysčio likučius nuo bakelio ir
purkštuvo sriegių arba šonų.
♦ Sutapdinkite sriegius ir tvirtai užsukite dangtelį ant iš šono pildomo bakelio. Prieš pakeldami
purkštuvą, patikrinkite dangtelį, ar jis tvirtai ir
iki galo užsuktas.
Naudojimas
Įjungimas ir išjungimas (G pav.)
Įjungimo/išjungimo jungiklis įrengtas ant galios
agregato rankenos.
♦ Norėdami įjungti galios agregatą, paspauskite
jungiklio viršų (I).
♦ Norėdami galios agregatą išjungti, paspauskite jungiklio apačią (0).
Įspėjimas! Niekada nenukreipkite purkštuvo į jokias
kūno dalis. Niekada nespauskite gaiduko nustatydami purkšimo nuostatą.
Purškimo būdo pasirinkimas (H ir I pav.)
Šiame purkštuve įrengtas kelių purškimo būdų
pasirinkimo antgalis (10), kuriuo galima nustatyti
3 purškimo būdus. Jis naudojamas konkrečiam purškimo darbui tinkamam purškimo būdui pasirinkti.
Purškimo būdo pasirinkimo antgaliu (10) pasirinkite
vieną iš šių parinkčių:
LIETUVIŲ
Horizontali plokščia čiurkšlė – paviršiui
purkšti aukštyn–žemyn.
Apvali čiurkšlė – kampams, kraštams ir
siauriems paviršiams.
Vertikali plokščia čiurkšlė. Purškimui
į šonus.
Galima pasirinkti bet kurį iš trijų purškimo būdų.
Jie atitinkamai pažymėti 1, 2 ir 3 purkštuvo viršuje
esančioje purškimo būdo pasirinkimo etiketėje.
♦ Norėdami pasirinkti reikiamą purškimo būdą,
pasukite purškimo būdo pasirinkimo antgalį
(10) ir sutapdinkite ant purškimo būdo pasirinkimo antgalio (10) esantį žalią indikatorių su
etiketėje pažymėtu skaičiumi (I pav.)
Įspėjimas! Niekada nenukreipkite purkštuvo į jokias
kūno dalis. Niekada nespauskite gaiduko nustatydami purkšimo nuostatą.
Srauto valdymo rankenėlė (J pav.)
Srauto valdymo rankenėle reguliuojamas purškiamo
skysčio kiekis.
♦ Norėdami padidinti skysčio srautą, sukite
srauto valdymo rankenėlę (8) pagal laikrodžio
rodyklę.
♦ Norėdami sumažinti skysčio srautą, sukite
srauto valdymo rankenėlę (8) prieš laikrodžio
rodyklę.
♦ Sukant srauto valdymo rankenėlę (8), purkštuvo viršuje esantis srauto indikatorius (9) juda
pirmyn (minimalus skysčio srautas) ir atgal
(maksimalus skysčio srautas).
Pastaba: Pirmiausiai visada išbandykite purškimo
būdą ant kartono arba kitokios medžiagos atraižos.
Pradėkite purkšti, srauto valdymo rankenėle nustatę
didžiausią srauto nuostatą. Jeigu reikia mažesnio
srauto, pasukite srauto valdymo rankenėlę vidun.
Sunkesnes, tirštesnes medžiagas reikėtų purkšti
indikatoriui esant prie piktogramos (+). Skystesnes
medžiagas reikėtų purkšti indikatoriui esant prie
piktogramos (-).
Pastaba: Jeigu srauto valdymo nuostata yra iki galo
nustatyta ties minimumu, gaidukas veiks minimaliai
arba visai neveiks. Pasukite srauto valdymo rankenėlę atgal (pagal laikrodžio rodyklę), kad gaidukas
veiktų laisviau.
Skystų medžiagų paruošimas (K ir L pav.)
Pastaba: Įsitikinkite, kad jūsų naudojamo tipo medžiagą galima nuvalyti mineraliniais spiritais arba
dažų skiedikliais (aliejiniams dažams) arba šiltu
vandens ir muilo tirpalu (vandeniniams, pavyzdžiui,
latekso, dažams). Darbo vietoje ištieskite grindis
patiesalais ar kitomis apsauginėmis medžiagomis,
kad jų nesuteptumėte.
Prieš pradedant darbą, purškiamą skystį gali prireikti
suskystinti (atskiesti). Skieskite tinkamu, medžiagos
gamintojo pakuotėje rekomenduojamu skiedikliu.
Įspėjimas! Nenaudokite medžiagų, kurių pliūpsnio
taškas yra mažesnis nei 55 °C.
Pastaba: Pateiktas sugraduotas maišymo indas (12)
skirtas purškiamai medžiagai perpilti iš originalaus
indo į skiedimo indą, o taip pat skysčiams matuoti
(K pav.).
Pastaba: Klampumo nustatymo indelis (13) skirtas
nustatyti naudojamos medžiagos „ištekėjimo“ laiką.
♦ Norėdami išmatuoti, ar klampumas yra tinkamas, prieš tai kruopščiai išmaišykite medžiagą.
♦ Panardinkite klampumo nustatymo indelį (13)
į purškiamą medžiagą ir visiškai pripildykite
klampumo nustatymo indelį (13).
♦ Laikydami klampumo nustatymo indelį (13)
virš indo su medžiaga, išmatuokite, kiek laiko
medžiaga teka be perstojo arba srautas iš
klampumo nustatymo indelio (13) apačios
būna nepertraukiamas (2 minutes arba
mažiau (L pav.). Tai „ištekėjimo laikas“; žr.
medžiagų skiedimo lentelę, kurioje pateikiama
informacija apie skirtingoms medžiagoms
reikiamą atskiedimo santykį.
♦ Jeigu medžiagą reikia atskiesti, pripilkite tinkamo, gamintojo rekomenduojamo skiediklio.
♦ Šiuo įrenginiu galima purkšti latekso dažus,
tik juos gali tekti atskiesti labiau nei rekomenduoja šių dažų gamintojas. Atskieskite latekso
dažus tiek, kas jie pro klampumo nustatymo
indelį (13) ištekėtų mažiau nei per 2 minutes.
Purkšdamas medžiagą, kuriai pro klampumo
nustatymo indelį (13) ištekėti prireikia daugiau
nei 2 minučių, naudotojas turėtų atsižvelgti
į padengimo būdą ir galutinę projekto vietą.
Medžiagų skiedimo lentelė
Purškiama medžiaga
Ištekėjimo laikas
Skaidrūs ir pusiau skaidrūs
dažai bei apsauginės
medžiagos
Skiesti nereikia
Aliejiniai gruntai, lakai ir
poliuretanas
(išteka greičiau nei per
2 minutes)
Ryškių spalvų vandeniniai dažai Gali prireikti atskiesti
Vandeniniai arba latekso dažai
(išteka lėčiau nei per 2 minutes)
11
LIETUVIŲ
Pastaba: Nerekomenduojama tekstūriniams dažams
♦
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Patarimai, kaip paruošti
♦ Prieš naudojimą visada kruopščiai išmaišykite
ir perkoškite medžiagą.
♦ Atlikdami bet kokius purškimo darbus, visada
būtinai tinkamai paruoškite paviršių, kad
apdaila būtų ideali. Tai yra visi paviršiai turi
būti be dulkių, purvo, rūdžių ir alyvų. Prieš
purkšdami, nuplaukite paklotus arba išorinius
paviršius silpna vandens srove ir palaukite, kol
jie visiškai išdžius.
♦ Nors naudojant HVLP purkštuvus medžiagos
purškiamos labai tiksliai, rekomenduojama
uždengti visus kraštus bei kitas vietas ir
naudoti patiesalus grindims bei viskam kitam
purškimo vietoje apsaugoti.
♦ Dažų paviršiuje susidariusi plėvelė gali užkimšti purkštuvą. Prieš maišydami, pašalinkite
plėvelę. Perkoškite per piltuvėlį su filtru arba
trikotažinį audinį, kad pašalintumėte nešvarumus, galinčius užkimšti sistemą.
♦ Prieš pradėdami darbus, pasiruoškite pirštines, popierinių rankšluostėlių, skudurų ir pan.,
kad turėtumėte kuo nuvalyti išlietas medžiagas.
Tinkamo purškimo metodo išmokimas
(M ir N pav.)
♦ Pasimokykite purkšti ant nereikalingos
medžiagos atraižos, pavyzdžiui, kartono, kad
išbandytumėte purškimo būdą ir išmoktumėte
naudoti purkštuvo srauto valdymo funkciją.
♦ Nuvalykite nuo purškiamo paviršiaus dulkes,
purvą ir alyvą.
♦ Purškimo vieta turi būti švari ir be dulkių, kurios galėtų būti nupūstos ant naujai išpurkštų
paviršių.
♦ Uždenkite visas vietas, kurių nereikia purkšti.
♦ Visada purkškite mažiausiai iš 25 mm ir daugiausiai iš 355 mm atstumo (M pav.).
♦ Dideliems plotams purkšti dažniausiai naudojamas „kryžminis“ purškimo būdas. Tai daroma purškiant horizontalias juostas, o paskui
skersai ant šių juostų – vertikalias.
♦ Norėdami išpurkšti tolygiai, visada laikykite
ranką vienodu atstumu (M pav.) nuo purškiamo paviršiaus ir stenkitės nejudinti riešo
(N pav.).
♦ Purkškite sklandžiai, vienodu greičiu, kad
paviršių padengtumėte vienodai. Pradėkite
purkšti šiek tiek uždelsę ir atleiskite gaiduką
nebaigę purkšti iki galo.
12
♦
Stenkitės nepurkšti per daug vienoje vietoje.
Keli plonesni sluoksniai geriau nei vienas
storas sluoksnis, nes medžiaga gali nutekėti
ir lašėti. Nepamirškite, kad purškiamo skysčio
kiekis reguliuojamas srauto valdymo rankenėle. Sukant srauto valdymo rankenėlę pagal
laikrodžio rodyklę, skysčio srautas didėja.
Sukant srauto valdymo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, skysčio srautas mažėja. Jeigu
skystis nuteka arba laša, išlyginkite sausu
dažymo šepečiu.
Jeigu ilgą laiką nepurškiate, išjunkite galios
agregatą ir įdėkite purkštuvą į įrengtą galios
agregato lizdą.
Techninė priežiūra ir valymas
Šis Black & Decker laidinis elektrinis prietaisas
skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios
techninės priežiūros. Prietaisas tarnaus kokybiškai
ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Būtinai naudokite tinkamas asmeninės
saugos priemones.
Įspėjimas! Prieš pradėdami bet kokius laidinių
prietaisų techninės priežiūros arba valymo darbus,
išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
Įspėjimas! Nenaudokite medžiagų, kurių pliūpsnio
taškas yra mažesnis nei 55 °C. Pliūpsnio taškas – tai
temperatūra, kuriai esant skystyje gali susidaryti
pakankamai garų, kad jis užsiliepsnotų (žr. dažų
gamintojų nurodymus).
Įspėjimas! Užtikrinkite, kad valymo vieta būtų tinkamai vėdinama ir joje nebūtų degių garų.
Įspėjimas! Praplaudami purkštuvą valymo tirpalu,
visada purkškite lauke.
Įspėjimas! Nenardinkite galios agregato į skysčius.
Purkštuvo praplovimas (O pav.)
♦ Išjunkite galios agregatą, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo ir atjunkite nuo purkštuvo
oro tiekimo žarną.
♦ Atsukite šoninį bakelio dangtelį ir išpilkite
likusį skystį į originalų indą (O pav.).
♦ Pripilkite į bakelį nedidelį kiekį tinkamo valymo
tirpalo.
♦ Vandeninėms medžiagos pašalinti naudokite šiltą muiliną vandenį.
♦ Aliejines medžiagas pašalinkite gamintojų
rekomenduojamu valymo tirpalu.
♦ Tvirtai užsukite dangtelį atgal ant bakelio ir
smarkiai pakratykite purkštuvą.
♦ Atsukite šoninį bakelio dangtelį ir tinkamai
išpilkite valymo tirpalą.
♦ Dar kartą pripilkite į bakelį nedidelį kiekį tinkamo valymo tirpalo. Tvirtai užsukite bakelio
dangtelį.
LIETUVIŲ
♦
♦
Prijunkite prie purkštuvo oro tiekimo žarną,
įkiškite kištuką į elektros lizdą ir įjunkite galios
agregatą.
2–3 sekundes purkškite valymo tirpalą iš
purkštuvo ant nereikalingos medžiagos.
Purkštuvo valymas (P–T pav.)
♦ Išjunkite galios agregatą, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo ir atjunkite nuo purkštuvo
oro tiekimo žarną.
♦ Nuimkite iš šono pildomą bakelį (6) ir atsukite
šoninį dangtelį (7). Ištraukite iš purkštuvo įsiurbimo vamzdelį (15) ir nuimkite sandarinimo
žiedą (17). Išplaukite dalis tinkamame valymo
tirpale (P pav.).
♦ Atsukite antgalio movą (19) ir nuimkite
purkštuvo purkštuką (10) bei purkštuvo antgalį
(20). Išplaukite visas dalis tinkamame valymo
tirpale (Q pav.).
♦ Jeigu naudojate vandeninę medžiagą,
praplaukite purkštuvą tekančiu vandeniu pro
įsiurbimo vamzdelio angą. Jeigu naudojate
aliejines medžiagas, išplaukite įsiurbimo
vamzdelio angą tinkamu valymo tirpalu. Kartokite, kol purkštuvas bus visiškai švarus. Būkite
itin atsargūs, plaudami purškimo adatą (21).
♦ Kruopščiai nusausinkite visas dalis.
♦ Tinkamai išpilkite valymo tirpalą.
♦ Užlašinkite lašelį buitinės alyvos ant tikrinimo
vožtuvo metalinio rutuliuko (18) R pav.).
Svarbu: Po valymo darbų patepus tikrinimo vožtuve
esantį rutuliuką (18), jis nestrigs ir neužkimš vožtuvo
bei užtikrins tinkamą purškiamos medžiagos srautą.
♦ Surinkite purkštuvą (S pav.).
Pastaba: Purkštuvo antgalį (20) galima įtaisyti tik
vienu būdu. Ant purkštuvo antgalio esančią įrantą
(22) privaloma sutapdinti su purkštuvo sriegiuose
esančia išėma (3 pav.).
Galios agregato valymas
♦ Išjunkite galios agregatą, ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo ir atjunkite nuo purkštuvo
oro tiekimo žarną.
♦ Galios agregatą valykite tik švelniu muilu
sudrėkintu skudurėliu.
Įspėjimas! Stenkitės, kad į galios agregatą jokiais
būdais nepakliūtų jokių skysčių.
Įspėjimas! Niekada nenardinkite galio agregato
į skystį.
Filtro valymas
Galios agregate yra plaunamas/daugkar tinio
naudojimo filtras (U pav.). Patikrinkite šį filtrą prieš
ir po kiekvieno panaudojimo. Jeigu jis nešvarus,
išplaukite šiltame vandenyje ir palaukite, kol jis sa-
vaime išdžius – tik tuomet vėl jį sumontuokite; arba
pakeiskite jį nauju.
♦ Norėdami patikrinti filtrą, suspauskite iš abiejų
šonų filtro dangtelį (11) ir nutraukite jį nuo galio
agregato.
♦ Išimkite filtrą (23) ir apžiūrėkite jį.
♦ Įdėkite filtrą ir uždenkite filtro dangtelį.
Įspėjimas! Niekada nenaudokite galios agregato
neįdėję filtro. Į jį gali patekti purvo ir galios agregatas
gali sugesti.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės
Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko
neutralaus gnybto.
♦ Žalią/geltoną laidą junkite prie įžeminimo
gnybto.
Įspėjimas! Vadovaukitės montavimo instrukcija,
pateikiama su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį Black & Decker gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
B l a c k & D e c ke r s u r e n k a s e n u s n a u d o t u s
Black & Decker prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine Black & Decker atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tin13
LIETUVIŲ
klapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „Black & Decker“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Techniniai duomenys
Įtampa
Galingumas
Bakelio talpa
Svoris
Vac
W
l
kg
HVLP400 (1 tipas)
230
450
1,2
2,8
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 77 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A),
Garso galia (LWA) 90 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma)
pagal EN 60745:
Vibracijos skleidimo vertė (ah, D) < 2,5 m/s2,
paklaida (K) 1,5 m/s2
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
HVLP400
Black & Decker deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/
EB, EN60745.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į Black & Decker atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos
direktoriaus pavaduotojas
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2011.09.28
Garantija
Black & Decker yra tikra dėl savo gaminių kokybės ir
siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo,
bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos
valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos
teritorijose.
14
Jeigu Black & Decker gaminys per 24 mėnesius nuo
jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų normų,
Black & Decker garantuotai pakeičia sugedusias
dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba
pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų
kuo mažiau nepatogumų, nebent:
♦ gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba nuomos tikslais;
♦ gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas;
♦ gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų;
♦ gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys žmonės arba ne Black & Decker techninės
tarnybos darbuotojai.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote
pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui
arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine Black & Decker atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
Black & Decker įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninio
aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com.
Apsilankykite jūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite
savo naują Black & Decker gaminį, o taip pat
nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos
informacijos apie Black & Decker firmos ženklą ir
mūsų gaminių asortimentą rasite tinklapyje
www.blackanddecker.co.uk.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша напольная система тонкого распыления
Black & Decker предназначена для распыления
эмалевых и лессирующих красок, грунтовок,
прозрачных лаков, автомобильных покровных
лаков, морилок и средств защиты древесины
на основе растворителей и воды. Настоящий
электроинструмент не пригоден для распыления щёлочей, кислотосодержащих материалов
покрытия, материалов с твердыми составляющими, а также материалов с затрудненным
распылением и каплеобразованием. Данный
инструмент предназначен только для бытового
использования.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
b. Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c. Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
d. Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
e. При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
f. При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
16
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять его или перенести,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
сохраняйте равновесие и устойчивую
позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
Дополнительные инструкции по безопасности
♦
Внимание!
♦ Перед использованием любого устройства
и вещества для распыления прочтите
все имеющиеся инструкции и указания по
технике безопасности.
♦ Соблюдайте все действующие в вашем
регионе, штате или в стране правила вентиляции, обеспечения пожарной безопасности и эксплуатации изделий.
♦ Держите распылитель в недоступном для
детей месте.
♦ При длительной работе распылителем
рекомендуется использовать средства
индивидуальной защиты органов слуха.
♦ Чтобы избежать попадания частиц реагентов в глаза, используйте защитные очки.
Вредные пары
Инсектициды и другие подобные химические
вещества могут быть опасными при вдыхании, могут стать причиной тошноты, потери
сознания и отравления.
a. Если есть вероятность вдыхания вредных паров, используйте респиратор
или маску. Прочтите все инструкции по
использованию химических реагентов
и применению респиратора или защитной маски, чтобы убедиться в том, что
они обеспечат необходимую защиту от
вдыхания вредных паров.
Дополнительные правила безопасности
при работе распылителями краски
Внимание!
♦ Перед применением данной системы
распыления обеспечьте, чтобы ее пользователь прочитал и понял все инструкции
по технике безопасности, а также другую
информацию, содержащуюся в настоящем
руководстве по эксплуатации.
♦ Не используйте с данной распылительной
системой щелочи (каустическая сода),
саморазогревающиеся или агрессивные
(кислота) жидкости, так как они могут
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
вызвать коррозию металлических частей
инструмента, а также снизить прочность
шлангов и уплотнений.
Не используйте в распылительной системе горячие или кипящие жидкости, так как
это может вызвать снижение прочности
бака и шланга.
Не оставляйте в емкости распылителя
остатки разбрызгиваемых химических
веществ после ее использования.
Не курите во время распыления или во
время работы в зонах присутствия искр
или открытого огня.
Перед каждым использованием распылителя производите тщательный внутренний
и наружный осмотр устройства.
После каждого применения распылителя
опорожняйте емкость, мойте ее и сливайте промывочную воду, действуя в соответствии с указаниями.
Не используйте распылитель для разбрызгивания легко воспламеняющихся
веществ.
Не распыляйте химические вещества,
если неизвестна степень их опасности.
Не используйте горючие жидкости.
Не используйте для чистки распылителя
легко воспламеняющиеся вещества.
Личная безопасность
a. При работе с химическими веществами
должны использоваться дополнительные средства индивидуальной защиты,
такие как перчатки и респиратор или
маска. Средства индивидуальной защиты,
используемые в соответствующих условиях, снижают вероятность получения
травмы.
b. Не направляйте распыляющую струю
на себя, других лиц или животных.
Держите руки и другие части тела подальше от распыляющей струи. Если
распыляющая струя пробьет кожу, немедленно обратитесь за медицинской
помощью. Струя может пробить кожу
и впрыснуть Вам распыляемое вещество.
c. Не рассматривайте такое впрыскивание как простое ранение кожи. Струя
высокого давления может впрыснуть Вам
ядовитые вещества и привести к серьезным ранениям. В случае впрыскивания,
немедленно обратитесь за медицинской
помощью.
d. Учитывайте возможные опасности,
исходящие от распыляемого вещества.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Изучите маркировку на емкостях или
инструкции изготовителя распыляемого вещества, включая требования
к применению средств индивидуальной
защиты. Чтобы уменьшить риск возгорания, получения травмы, отравления
токсинами, попадания в организм канцерогенов и т.д., необходимо строго следовать
указаниям изготовителя.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование прибора физически или
умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся частей изделия.
♦ Травмы в результате касания горячих
частей изделия.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей изделия или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием изделия.
При использовании изделия в течение
продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Внимание! Не используйте инструмент
под дождем или во влажной среде.
Внимание! Держите посторонних лиц на
безопасном расстоянии.
Внимание! При работе с данным инструментом наденьте защитные очки
или маску.
Внимание! Надевайте респиратор или
маску.
Внимание! Не используйте горючие
жидкости.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Всегда следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
18
♦
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Black & Decker.
При работе инструментом на открытом
воздухе всегда пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для при-
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
менения вне помещений. Можно использовать удлинительный кабель Black & Decker
соответствующего напряжения и длиной
до 30 м без потери мощности.
Электробезопасность может быть повышена при использовании высокочувствительного 30 мА устройства защитного
отключения (УЗО).
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя
2. Курковый пусковой выключатель распылителя
3. Распылитель
4. Блок питания
5. Пневматический шланг
6. Емкость с боковым заполнением
7. Крышка
8. Установочное колесо распыляемого количества краски
9. Индикатор распыляемого количества
краски
10. Сопло с выбором рисунка распыления
11. Крышка фильтра
12. Ведерко для смешивания краски
13. Чашечный вискозиметр
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
Присоединение емкости с боковым заполнением (Рис. А)
Конструкция емкости с боковым заполнением
позволяет только один способ ее установки на
систему распыления.
♦ Поместите емкость (6) под заборной
трубкой (15) таким образом, чтобы крышка
емкости (7) оказалась слева.
♦ Прижмите емкость (6) к разъему.
♦ Затяните зажимное кольцо (16), поворачивая его в направлении по часовой стрелке.
Примечание: Убедитесь, что зажимное кольцо
плотно затянуто и емкость с боковым заполнением надежно зафиксирована на месте.
Регулировка положения заборной трубки
(Рис. В и С)
Положение заборной трубки может регулироваться в зависимости от направления, в котором предполагается наиболее интенсивное
распыление, значительно сокращая количество
повторных наполнений емкости.
♦ При распылении под прямым углом или
вверх, расположите заборную трубку
в задней части емкости (Рис. В).
♦ При распылении вниз, расположите заборную трубку в передней части емкости
(Рис. С).
Это обеспечит Вам возможность распыления
максимального количества материала, прежде чем потребуется повторное наполнение
емкости.
Закрепление пневматического шланга
(Рис. D и Е)
♦
♦
Вставьте один конец пневматического
шланга (5) в заднее приемное гнездо распылителя (3). Легкое вкручивание шланга
при установке обеспечит плотное прилегание.
Вставьте другой конец пневматического
шланга (5) в заднее приемное гнездо блока питания (4). Легкое вкручивание шланга
при установке обеспечит плотное прилегание.
Заполнение емкости (Рис. F)
♦
Проверьте, что емкость с боковым заполнением (6) полностью навинчена на
распылитель.
♦ Положите распылитель набок, крышкой
емкости вверх.
♦ Залейте в емкость хорошо разжиженный
и процеженный материал для распыления.
Примечание: Для переливания материала из
его оригинальной емкости в емкость распылителя используйте ведерко для смешивания,
входящее в комплект поставки инструмента.
♦ Удалите все остатки жидкости с краев
и боковых сторон емкости и распылителя.
♦ Расположите крышку ровно по резьбе
и завинтите ее до упора на емкости с боковым заполнением. Прежде чем переворачивать распылитель, убедитесь, что
крышка емкости завинчена ровно и плотно.
Эксплуатация
Включение и выключение (Рис. G)
Клавиша пускового выключателя расположена
на рукоятке силового блока.
♦ Чтобы включить блок питания, нажмите на
верхнюю часть выключателя (I).
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Чтобы выключить блок питания, нажмите
на нижнюю часть выключателя (0).
Внимание! Никогда не наводите распылитель
ни на какую часть тела. Никогда не нажимайте
на курковый пусковой выключатель при настройке распыляющей струи.
Настройка рисунка распыления (Рис. Н
и I)
Данный распылитель оснащен соплом (10)
с возможностью выбора 3 типов рисунка распыления. Это поможет Вам выбрать правильный
тип рисунка для выполняемой операции по
распылению.
Поворачивая сопло (10), выберите одну из следующих операций:
Горизонтальная плоская струя – Наносится на поверхность движением
вверх-вниз.
Круглая струя – Для углов, кромок
и труднодоступных мест.
Вертикальная плоская струя – Наносится движением из стороны в сторону.
Вы можете выбрать один из трех рисунков распыления. На этикетке, расположенной в верхней
части распылителя, эти рисунки обозначены
цифрами 1, 2 и 3 (Рис. Н).
♦ Для выбора нужного рисунка распыления,
поворачивайте сопло (10), перемещая
зеленый индикатор на сопле (10) напротив
нужной цифры на этикетке (Рис. I).
Внимание! Никогда не наводите распылитель
ни на какую часть тела. Никогда не нажимайте
на курковый пусковой выключатель при настройке распыляющей струи.
Установочное колесо распыляемого количества краски (Рис. J)
Установочное колесо регулирует количество
жидкости, предназначенной для распыления.
♦ Для увеличения количества жидкости, поверните установочное колесо (8) в направлении по часовой стрелке.
♦ Для уменьшения количества жидкости,
поверните установочное колесо (8) в направлении против часовой стрелки.
♦ При вращении установочного колеса (8),
индикатор распыляемого количества
краски (9), расположенный в верхней
20
части распылителя, перемещается вперед
(минимальное количество) и назад (максимальное количество).
Примечание: Всегда предварительно проверяйте рисунок распыления на куске картона
или других подобных материалах. Начните,
повернув установочное колесо на позицию максимального количества распыляемой жидкости.
При желании уменьшить количество распыляемой жидкости, покрутите установочное колесо.
Более плотные и вязкие материалы должны
распыляться при установке индикатора вплотную к указателю (+). Более жидкие материалы
должны распыляться при установке индикатора
вплотную к указателю (-).
Примечание: При установке колеса на позицию
самого минимального количества, нажатие на
курковый выключатель будет затруднительно
или невозможно. Поверните установочное колесо назад (по часовой стрелке), чтобы можно
было нажать на курковый выключатель.
Подготовка жидкого материала
(Рис. K и L)
Примечание: Удостоверьтесь, что используемый Вами тип материала очищается уайт-спиритом или растворителем для краски (масляные
краски) или теплой водой и мыльным раствором
(водорастворимые краски, например, эмульсионные краски). Для защиты полов и прочих поверхностей в зоне распыления краски, которые
должны остаться нетронутыми, используйте
ненужную ткань.
Перед началом распыления используемая жидкость должна быть разжижена. При разжижении
используйте растворитель, рекомендованный
производителем материала, указанный на его
емкости.
Внимание! Не используйте распыляемые
материалы с температурой воспламенения
ниже 55 °C.
Примечание: В комплект поставки входит
специальное ведерко (12), в которое переливается распыляемый материал из оригинальной
упаковки для смешивания, разжижения и дозирования (Рис. K).
Примечание: Чашечный вискозиметр (13) предназначен для определения «рабочего времени»
используемого материала.
♦ Перед измерением вязкости тщательно
перемешайте материал.
♦ Погрузите вискозиметр (13) в материал,
который будет распыляться, и полностью
его наполните.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Поднимите вискозиметр (13) над емкостью
с материалом и измерьте количество
времени, которое займет непрерывное
вытекание материала из нижнего отверстия вискозиметра (13), прежде чем струя
прервется или остановится (2 минуты
или меньше) (Рис. L). Это и есть «рабочее
время». Информацию о рекомендуемом
разжижении для различных материалов
см. в таблице разжижения.
Если материал необходимо разжижить,
добавьте соответствующий жидкий разбавитель, рекомендованный производителем материала.
При помощи данного инструмента можно
распылять эмульсионную краску, однако,
требуемое разжижение может превысить
рекомендации производителя материала.
Жидкие эмульсионные краски проходят
через вискозиметр (13) менее чем за
2 минуты. При распылении материалов,
прохождение через вискозиметр (13)
которых занимает более 2 минут, оператор
должен точно определять тип операции
и окончательное расположение объекта
окрашивания.
Таблица разжижения
Распыляемый материал
«Рабочее время»
Светлые и полупрозрачные
грунтовки и морилки
Разжижение не требуется
Грунтовки, лаки
и полиуретаны на масляной
основе
(Рабочее время менее
2 минут)
Краски сплошного цвета на
водной основе
Может потребоваться
разжижение
Краски на водной основе или (Рабочее время более
эмульсионные краски
2 минут)
Примечание: Не рекомендуется для текстурированных красок.
Рекомендации по оптимальному использованию
Подготовка к эксплуатации
♦ Всегда тщательно размешивайте и процеживайте материал перед использованием.
♦ Выполняя любые работы по распылению,
для улучшения качества покрытия всегда
проверяйте, что обрабатываемая поверхность подготовлена должным образом.
Это означает, что обрабатываемая поверхность не должна содержать следов
пыли, грязи, ржавчины и жира. Вымойте со
слабым напором напольное покрытие или
внешние поверхности и убедитесь, что они
♦
♦
♦
полностью высохли, прежде чем начинать
распыление.
Несмотря на то, что распылители HVLP
производят распыление с минимальным избытком распыляемого материала, рекомендуется закрывать все края
и другие участки, полы и прочие поверхности в зоне распыления краски, которые
должны остаться нетронутыми, ненужной
тканью.
Корка, которая образуется на верхнем
слое краски, может забить сопло распылителя. Перед смешиванием удалите корку.
Процедите краску через воронку с прикрепленным фильтром или через ткань, чтобы
удалить загрязнения, способные засорить
систему.
Перед началом работы подготовьте
перчатки, бумажные полотенца, тряпки на
случай, если краска неожиданно разольется.
Техника правильного распыления (Рис. М и N)
♦ Выполните пробное распыление на
тестовой поверхности, например, на
куске картона, чтобы проверить рисунок
распыления и потренироваться в управлении установочного колеса распыляемого
количества краски.
♦ Убедитесь, что обрабатываемая поверхность не содержит следов пыли, гряди
и жира.
♦ Убедитесь, что участок для распыления
чистый и не содержит пыли, которая
может осесть на только что окрашенных
поверхностях.
♦ Закройте все поверхности, которые не
будут окрашиваться.
♦ Всегда распыляйте на расстоянии минимум 25 мм и максимум 355 мм от поверхности окрашивания (Рис. М).
♦ Наиболее распространенный способ распыления краски на большие поверхности
– перекрестное распыление. Это делается
путем распыления горизонтальных полос
с последующим распылением поверх них
перекрестных вертикальных полос.
♦ Для получения равномерного покрытия,
всегда держите Вашу руку на одинаковом
расстоянии от окрашиваемой поверхности
(Рис. М) и не двигайте запястьем (Рис. N).
♦ Старайтесь соблюдать равномерную
и постоянную скорость, чтобы избежать
неровностей в окрашивании. Начинайте
распыление после того, как начнется по21
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
дача материала, и отпускайте курковый
пусковой выключатель до завершения
подачи.
Избегайте интенсивного распыления на
любой из поверхностей. Лучше наложить
несколько тонких слоев, чем один толстый
слой, который может привести к стеканию
краски. Помните, что установочное колесо
регулирует количество жидкости, предназначенной для распыления. Поворот
установочного колеса (8) в направлении
по часовой стрелке увеличивает поток
жидкости. Поворот установочного колеса
(8) в направлении против часовой стрелки
уменьшает поток жидкости. Всегда имейте
под рукой сухую малярную кисть, чтобы
удалить потеки и капли краски, если они
возникнут.
Выключите электроинструмент и поместите распылитель на установочный модуль
на блоке питания, если не планируется
его использование в течение длительного
времени.
Техническое обслуживание и чистка
Ваш электрический/аккумуляторный прибор
Black & Decker рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслу живании. Срок слу жбы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Используйте соответствующие
средства индивидуальной защиты.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от
источника питания.
Внимание! Не используйте распыляемые материалы с температурой воспламенения ниже
55°C. Температура воспламенения – это производимая жидкостью температура, достаточная
для воспламенения паров (см. инструкции поставщика краски).
Внимание! Убедитесь, что рабочая зона хорошо
вентилируется, и в ней отсутствуют легко воспламеняющиеся пары.
Внимание! При распылении чистящих растворов, всегда используйте распылитель вне
помещений.
Внимание! Не погружайте блок питания в воду.
Промывка распылителя (Рис. О)
♦ Выключите инструмент, выньте вилку кабеля из розетки электросети и отсоедините пневмонический шланг от распылителя.
22
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Отвинтите крышку с бока емкости и вылейте оставшуюся жидкость в ее оригинальную упаковку (Рис. О).
Налейте в емкость небольшое количество
соответствующего чистящего раствора.
♦ Для материалов на водной основе –
теплая мыльная вода.
♦ Для материалов на масляной основе
– чистящий раствор, рекомендуемый
производителем материала.
Установите крышку на емкость, плотно ее
закрутите, и энергично потрясите распылитель.
Открутите крышку с бока емкости и вылейте весь чистящий раствор без остатка.
Снова налейте в емкость небольшое
количество чистящего раствора. Плотно
навинтите крышку на емкость.
Присоедините пневматический шланг
к распылителю, вставьте вилку кабеля в розетку электросети и включите инструмент.
Распыляйте чистящий раствор на отходный материал в течение 2-3 секунд.
Чистка распылителя (Рис. Р-Т)
♦ Выключите инструмент, выньте вилку кабеля из розетки электросети и отсоедините пневмонический шланг от распылителя.
♦ Снимите емкость с боковым заполнением
(6) и открутите боковую крышку (7). Удалите с распылителя заборную трубку (15)
и уплотнительное кольцо (17).Прочистите
детали с использованием соответствующего чистящего раствора (Рис. Р).
♦ Отвинтите концевую втулку (19) и снимите
распыляющее сопло (10) и распыляющую
насадку (20). Прочистите все детали с использованием соответствующего чистящего раствора (Рис. Q).
♦ При использовании материалов на водной
основе, прочистите распылитель, прогнав
воду через входное отверстие заборной
трубки. При использовании материалов
на масляной основе, прочистите входное
отверстие заборной трубки соответствующим чистящим раствором. Повторите,
пока распылитель не будет полностью
очищен. При чистке иглы-распылителя (21)
действуйте с особой осторожностью.
♦ Тщательно высушите все детали.
♦ Вылейте весь чистящий раствор без
остатка.
♦ Нанесите каплю бытового масла на металлический шарик обратного клапана (18)
(Рис. R).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важно: Смазка шарика обратного клапана (18)
после чистки поможет предотвратить его прилипание, которое может привести к забиванию
клапана, что, в свою очередь, приведет к нарушению целостности струи распыляемого
материала.
♦ Соберите распылитель (Рис. S).
Примечание: Распылительная насадка (20)
устанавливается только в одном положении.
Зубец (22) на распылительной насадке должен
войти в паз в резьбе распылителя (Рис. Т).
Чистка блока питания
♦ Выключите инструмент, выньте вилку кабеля из розетки электросети и отсоедините пневмонический шланг от распылителя.
♦ Для чистки блока питания используйте
только слабый мыльный раствор и влажную ткань.
Внимание! Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь блока питания.
Внимание! Ни в коем случае не погружайте
какую-либо часть блока питания в жидкость.
Чистка фильтра
В блоке питания располагается моющийся
фильтр многократного использования (Рис. U).
Проверяйте состояние фильтра перед и после
каждого использования. Если фильтр загрязнился, промойте его в теплой воде и дождитесь
полного высыхания перед повторной установкой; при необходимости замените.
♦ Чтобы проверить состояние фильтра, снимите крышку фильтра (11) с блока питания,
нажав на ее боковые стороны.
♦ Извлеките фильтр (23) и осмотрите его.
♦ Установите фильтр и крышку на место.
Внимание! Никогда не эксплуатируйте инструмент без установленного фильтра. Это может
привести к всасыванию мусора и нарушению
рабочих функций блока питания.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
продукт Black & Decker или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
HVLP400 (Тип 1)
Напряжение питания
В перем. тока
Мощность
Вт
Вместимость емкости
л
Вес
кг
230
450
1,2
2,8
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 77 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А), Акустическая мощность (LwA) 90 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah, D) < 2,5 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
HVLP400
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
28/09/2011
zst00197785 - 25-02-2013
24
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
26
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
27
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising