GT6060 | Black&Decker GT6060 HEDGE TRIMMER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777-55 CZ
Přeloženo z původního návodu
2
ČESKY
Použití výrobku
Vaše nůžky na živé ploty GT5050, GT5055, GT5560
nebo GT6060 značky BLACK+DECKERTM, jsou určeny
na stříhání živých plotů, křovin a keřů. Toto nářadí je
určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
f.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní
spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
3
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím praco-
e.
f.
g.
5.
a.
♦
valy. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se nůžek na živý plot.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Veškeré části vašeho těla držte z dosahu řezných
čepelí. Neodstraňujte odřezané části nebo nepřidržujte řezaný materiál pokud jsou řezné čepele
v chodu. Při odstraňování zaseknutých částí
materiálu se ujistěte, zda je spínač v poloze vypnuto. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
Zahradnické nůžky přenášejte držením za rukojeť se zastavenou čepelí. Během přepravy
nebo při uložení vždy na čepel nůžek na živý
plot nasaďte pouzdro. Správná manipulace se zahradnickými nůžkami snižuje možnost úrazu ostřím
čepele.
Elektrické nářadí držte pouze za izolované rukojeti, protože může dojít k zachycení napájecího
kabelu nebo skrytého vedení řeznou čepelí. Při
kontaktu s "živým" vodičem se neizolované kovové
části nářadí stanou také "živé" a mohou tak obsluze
způsobit úraz elektrickým proudem.
Napájecí kabel veďte mimo pracovní oblast řezu.
Během práce může dojít ke skrytí napájecího kabelu
uvnitř keře a k jeho neúmyslnému přeseknutí řeznou
čepelí.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení
hmotných škod.
♦
Pokud jste dříve se zahradními nůžkami nepracovali,
doporučujeme vám spolu s prostudováním této příručky i provedení praktické instruktáže se zkušeným
uživatelem.
Během chodu nářadí se nikdy nedotýkejte čepelí.
Nikdy se nepokoušejte zastavit kmitající čepele silou.
Nepokládejte zařízení na zem, dokud se čepele
zcela nezastaví.
Čepele pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny či opotřebeny. Pokud jsou čepele poškozeny,
s nářadím nepracujte.
Během ořezávání se vyhýbejte tvrdým předmětům
(např. kovovým drátům, zábradlí). Pokud neúmyslně zachytíte jakýkoliv takový předmět, okamžitě
vypněte nářadí a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození.
Pokud nářadí začne neobvykle vibrovat, okamžitě
jej vypněte, odpojte od elektrické sítě a zkontrolujte,
zda nedošlo k jeho poškození.
Pokud dojde k zaseknutí čepele, okamžitě nářadí
vypněte. Před odstraněním jakýchkoliv překážek
nářadí odpojte od elektrické sítě.
Po skončení práce čepel zakryjte dodaným ochranným pouzdrem. Nářadí uložte a ujistěte se, zda není
čepel odkryta.
Při použití nářadí vždy zajistěte, aby byly všechny
kryty na svém místě. Nikdy neprovozujte nářadí
nekompletně sestavené nebo s neschválenými úpravami.
Zabraňte použití nářadí dětmi.
Při práci ve vyšších částech keřů dávejte pozor na
padající úlomky.
Nářadí držte vždy oběma rukama a jen za jeho
vlastní rukojeti.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
4
Vibrace
Popis
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spoušť
2. Kyvné rameno přední rukojeti
3. Přední rukojeť
4. Ochranný kryt
5. Čepel
6. Držák kabelu
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Sestavení
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a odpojeno od elektrické sítě a zda je čepel
chráněná pouzdrem.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez krytu.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na
zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které
je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Připojení nářadí k elektrické síti (obr. A)
Pokud nářadí není vybaveno napájecím kabelem, bude
nutné k napájecímu přívodu připojit prodlužovací kabel.
♦
Stranu se zásuvkou vhodného prodlužovacího kabelu připojte k napájecímu přívodu nářadí.
♦
Kabel oviňte okolo držáku (6) podle obrázku, aby
během používání nářadí nedošlo k jeho odpojení.
♦
Síťovou zástrčku zasuňte do síťové zásuvky ve zdi.
Varování! Prodlužovací kabel musí být vhodný pro venkovní použití. V případě použití navinovacího kabelu
odviňte vždy celou délku kabelu.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
Zapnutí a vypnutí
Pokud je napájecí kabel poškozen nebo dojde
k jeho přeseknutí, ihned nářadí odpojte od elektrického přívodu.
Poznámka: Z bezpečnostních důvodů je toto nářadí
vybaveno systémem dvojitého spínání. Tento systém
chrání před neúmyslným spuštěním nářadí a umožňuje
chod nářadí pouze pokud je drženo oběma rukama.
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
Zapnutí (obr. B)
♦
Jednou rukou uchopte přední rukojeť (3) tak, aby
bylo kyvné rameno přední rukojeti (2) stlačeno směrem do jejího těla.
♦
Nářadí uvedete do chodu stiskem spouště (1) druhou
rukou.
Směrnice 2000/14/EC zaručeného akustického
výkonu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
♦
♦
♦
Vypnutí
♦
Uvolněte stisk kyvného ramene přední rukojeti (2)
nebo spouště (1).
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit hlavní spínač
v poloze zapnuto.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Při práci s elektrickým nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
S tímto výrobkem může být použit vhodný prodlužovací kabel BLACK+DECKER o délce až 30 m,
aniž by docházelo ke ztrátám výkonu.
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena použitím proudového chrániče (RCD) s vysokou citlivostí
30 mA.
Rady pro optimální použití
♦
5
Začněte seřezáváním vrchní části živého plotu. Nářadí mírně nakloňte (až 15° vzhledem k linii řezu) tak,
aby hroty čepele směřovaly mírně směrem k živému
plotu (obr. C). Tím se dosáhne vyšší účinnosti řezání. Držte nářadí v požadovaném úhlu a stabilně
jím pohybujte v rovině řezu. Oboustranná čepel vám
umožňuje provádět řez v kterémkoliv směru.
♦
♦
♦
♦
K dosažení velmi přesného řezu napněte po celé
délce živého keře v požadované výšce provázek.
Provázek použijte jako vodítko a řez provádějte
těsně nad ním. (obr. D)
Zcela plochých stran dosáhnete provedením řezu
směrem ze zdola nahoru ve směru růstu. Mladé
výhonky se při řezu směrem dolů vychylují směrem
ven, a tak vznikají v živém plotu při řezu prohlubně
(obr. E).
Dávejte pozor, abyste nezachytili za cizí předmět.
Zvláště se vyvarujte zachycení tvrdých předmětů,
jako jsou kovové dráty a zábradlí, mohlo by tak dojít
k poškození čepele (obr. F).
Čepele pravidelně mažte.
♦
♦
♦
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Pokyny k seřezávání
♦
♦
♦
Živé ploty a keře se sezónními listy (nové listy každý
rok) řežte v červnu a říjnu.
Stále zelené dřeviny seřezávejte v dubnu a srpnu.
Jehličnany a další rychle rostoucí keře seřezávejte
od května do října každých šest týdnů.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu.
Pokyny k seřezávání (Austrálie & Nový
Zéland)
♦
♦
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
Po každém použití pečlivě očistěte čepele. Po čištění
naneste na čepele olejový film, aby nerezavěly.
Živé ploty a keře se sezónními listy (nové listy každý
rok) řežte v prosinci a březnu.
Stále zelené dřeviny seřezávejte v září a únoru.
Jehličnany a další rychle rostoucí keře seřezávejte
od října do března každých šest týdnů.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství.
Příslušenství BLACK+DECKER a Piranha jsou navržena
a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto
příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám
vaše nářadí může poskytnout.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektroodpadů z domácnosti.
Údržba
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Řádná péče o výrobek a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod. Mazací
olej si můžete zakoupit u vašeho značkového prodejce
BLACK+DECKER (kat. č. A6102-XJ).
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového nářadí nebo nářadí opatřeného napájecím kabelem:
♦
Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
♦
Nebo zařízení / nářadí vypněte a vyjměte z něj akumulátor, je-li zařízení / nářadí napájeno snímatelným
akumulátorem.
♦
Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k jeho úplnému vybití.
♦
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
6
Technické údaje
ES Prohlášení o shodě
GT5050
Napájecí napětí
Příkon
Zdvihy nožů (chod naprázdno)
(Typ 1)
(Typ 1)
VAC
230
230
W
500
500
1850
1835
min-1
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
GT5055
Délka řezné lišty
cm
50
55
Rozteč zubů
mm
22
22
řezné lišty
s
<1
<1
Hmotnost
kg
2,7
2,8
GT5560
GT6060
(Typ 1)
(Typ 1)
15
GT5050/GT5055/GT5560/GT6060
- Nůžky na živé ploty
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+A1:2010, EN 60745-2-15:2009 +A1:2010
Doba automatického zastavení
Napájecí napětí
Příkon
Zdvihy nožů (chod naprázdno)
VAC
230
230
W
550
600
1870
1840
min-1
Délka řezné lišty
cm
60
60
Rozteč zubů
mm
25
25
řezné lišty
s
<1
<1
Hmotnost
kg
2,9
3,0
2000/14/EC, Nůžky na živé ploty 1400 min-1, Příloha V
Měřený akustický výkon (LpA)
Odchylka (K)
Zaručený akustický výkon (LpA)
Odchylka (K)
94 dB(A)
3 dB(A)
97 dB(A)
3 dB(A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od 20. 4. 2016)
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Doba automatického zastavení
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 74 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
akustický výkon (LWA) 94 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/08/2015
Úroveň vibrací (ah, D) 2,9 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady,
společnost Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů,
opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu;
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
7
♦
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním;
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.cz,
kde
můžete
zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.cz jsou k dispozici další informace
o značce BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších
výrobků.
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00282742 - 29-09-2015
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising