GT6060 | Black&Decker GT6060 HEDGE TRIMMER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-68 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKERTM GT5050, GT5055, GT5560,
GT6060 típusú sövényvágóját sövény, bokrok és szederindák kiigazításához terveztük. A Sövényvágó iparszerű
felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben
az Ön által használt, hálózatról (vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos
szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól
ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
Az elektromos szerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos szerszám dugasza a konnektornak megfelelő kialakítású legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. Földelt elektromos
szerszámhoz ne használjon adapter dugaszt.
Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő
fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel vagy hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, nagyobb az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata megnöveli az áramütés kockázatát.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
f.
g.
4.
a.
b.
3
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés
veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon hibaáram-védelemmel ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáram-védelmi kapcsoló használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
Személy védelem
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A munkakörülményekhez illő
védőberendezések (például pormaszk, biztonsági
csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő)
csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a szerszámot a hálózatra és/vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi
vagy hordozza. Ne hordozza a feszültség alatt
lévő szerszámot ujjával az üzemi kapcsolón, mivel
az balesethez vezethet.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot vagy
csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs
a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje
a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha
ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben
is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy
a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetőek a por okozta
veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes,
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha
sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltárolja, húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy
ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha
sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
A vágószerszámokat tartsa mindig élesen és
tisztán. A megfelelően karbantartott éles vágóél
beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könynyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
♦
♦
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
♦
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések sövényvágókhoz
♦
♦
♦
♦
Testének minden egyes részét tartsa távol a vágókéstől. Ne távolítsa el a levágott anyagot, és
ne tartsa a vágni kívánt anyagot, amíg a vágókések működésben vannak. Ha el akarja távolítani
az elakadást okozó anyagot, ellenőrizze, hogy
a kapcsoló kikapcsolt állásban van-e. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
A sövényvágót csak akkor hordozza a kezében,
amikor a vágókés már leállt. Ha a sövényvágót
a kezében hordozza vagy a tárolóhelyére elteszi,
mindig helyezze rá a védőburkolatot a vágókésre. A sövényvágó helyes kezelése mellett kisebb
a személyi sérülés veszélye.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, mert a befogott tartozék hozzáérhet rejtett
♦
vezetékhez vagy a szerszám hálózati kábeléhez.
Ha a vágóél áram alatt lévő vezetékhez ér, akkor az
elektromos szerszám fémalkatrészei is elektromossá válnak és megrázhatják a kezelőt.
A kábelt tartsa távol a vágási területtől. Ha bokros
területen dolgozik, a sövényvágó kábelét a növényzet eltakarhatja, és így véletlenül elvághatja a kábelt.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy szerelék használata, illetve
az ebben fel nem sorolt művelet végzése személyi
sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével járhat.
Ha korábban még nem használt sövényvágót, a kézikönyv áttanulmányozásán túl is lehetőleg kérjen
gyakorlati tanácsokat egy gyakorlott felhasználótól.
Soha ne érjen a vágókésekhez, amíg a szerszám
működésben van.
Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókéseket.
Addig ne tegye le a szerszámot, amíg a vágókések
teljesen le nem álltak.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek vagy kopottak-e a vágókések. Ne használja a szerszámot,
ha a vágókések sérültek.
Legyen óvatos, sövényvágás közben kerülje ki
a kemény tárgyakat (pl. fémhuzalok, kerítések). Ha
véletlenül ilyen tárgyba ütközne, azonnal kapcsolja ki
a szerszámot, és ellenőrizze, nem keletkezett-e rajta
sérülés.
Ha a szerszám rendellenesen kezd vibrálni, azonnal kapcsolja ki, áramtalanítsa és ellenőrizze, nem
sérült-e.
Ha a szerszám megszorul, azonnal kapcsolja ki.
Mielőtt a az eltömődést okozó anyagot eltávolítaná,
áramtalanítsa a szerszámot.
Használat után tegye rá a vágókésekre a mellékelt
borítót. A szerszámot befedett vágókéssel tegye el
a tárolóhelyére.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szerszámra minden védőeszköz fel van szerelve. Soha
ne próbáljon nem teljesen ép vagy engedély nélkül
átalakított szerszámot használni.
Soha se engedje, hogy a szerszámot gyermekek
használják.
Amikor a sövény magasabb részét nyírja, számítson
leeső törmelékre.
A szerszámot mindig két kézzel, a fogantyúinál tartsa.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg nem szereplő maradványkockázatokkal járhat. Ezek a kockázatok a nem rendeltetésszerű
használatból, a huzamosabb ideig tartó használatból,
stb. eredhetnek.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
4
♦
♦
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
Halláskárosodás.
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez
(MDF) vágásánál).
♦
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
hivatalos BLACK+DECKER szakszervizzel.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Teljesítmény csökkenés nélkül
max. 30 m hosszú 1,5 mm2 HO5VV-F hosszabbító
kábel használható.
Az elektromos biztonság tovább növelhető egy nagy
érzékenységű 30 mA értékű hibaáramvédő kapcsoló
(FI relé) beiktatásával.
Vibráció
♦
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Fogantyúkapcsoló
2. Elülső fogantyúkapcsoló
3. Elülső fogantyú
4. Védőburkolat
5. Vágókés
6. Hálózati kábel tehermentesítő
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
Összeszerelés
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Figyelem! Mielőtt elkezdi az összeszerelés, győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a hálózati
csatlakozó le van választva az áramforrásról, valamint
a késtok a késen van.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot védőburkolat nélkül.
A készülék csatlakoztatása az elektromos
hálózatra (A ábra)
Amennyiben a szerszám nincs felszerelve hálózati kábellel, hosszabbító kábelt kell csatlakoztatnia a szerszámon
lévő kábelbemenethez.
♦
Csatlakoztassa az erre alkalmas hosszabbító kábelt
a készülék dugaszoló aljzatához.
♦
Hurkolja a kábelt a tehermentesítőre (6) az ábra
szerint, így megelőzheti a hosszabbító kábel működtetés közbeni véletlenszerű kihúzását.
♦
A hosszabbító kábelt csatlakoztassa a hálózati tápellátásra.
Figyelem! Csak szabadtéri használatra alkalmas hoszszabbító kábelt használjon! Amennyiben kábeldobon lévő
hosszabbító kábelt használ, úgy azt a munka megkezdése előtt mindig teljesen tekerje le.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelem! Sérülésveszély csökkentéséhez,
figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót
a készülék üzembe helyezése előtt.
A szerszám használata közben viseljen
védőszemüveget.
A szerszám használata közben viseljen
hallásvédőt.
Azonnal áramtalanítsa a hálózati tápkábelt, ha
megsérül vagy ha elvágja.
A szerszám használata
Ne tegye ki a szerszámot esőnek, nedvességnek.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Hangerő a 2000/14/EK irányelv szerint garantálva.
A szerszám be- és kikapcsolása
Megjegyzés: Az Ön biztonsága érdekében ez a szerszám kettős kapcsolórendszerrel van felszerelve. Ez
megakadályozza a szerszám véletlen beindulását, és
csak akkor engedi a szerszám működtetését, ha azt
mindkét kezével tartja.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e az áramforrás hálózati feszültségével.
Bekapcsolás (B ábra)
♦
Fogja meg az elülső fogantyút (3) az egyik kezével
és tartsa benyomva az elülső fogantyúkapcsolót (2)
úgy, hogy az a készüléktestbe süllyedjen.
5
♦
Karbantartás
Másik kezével húzza be a fogantyúkapcsolót (1)
a készülék beindításához.
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli BLACK+DECKER
készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan kielégítő működése nagymértékben függ a gondos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
A kenőolajat BLACK+DECKER forgalmazójától szerezheti be, (termékkód: A6102-XJ).
Kikapcsolás
♦
Engedje el az elülső fogantyúkapcsolót (2) vagy
a fogantyúkapcsolót (1).
Figyelem! Soha ne próbálja meg a kapcsolók rögzítését,
reteszelését működő készüléknél.
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
♦
♦
♦
♦
♦
Figyelmeztetés! Vezetékes / vezeték nélküli készülékek
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy kapcsolja ki készüléket/szerszámot, majd vegye ki belőle az akkumulátort, ha kivehető.
♦
Vagy pedig merítse le teljesen az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
♦
Használat után gondosan tisztítsa meg a vágókéseket. Tisztítás után a rozsdásodás megelőzése céljából kenjen vékony réteg gépolajat a vágókésekre.
Mindig a sövény tetején kezdje a vágást. Kissé döntse meg a készüléket (maximum 15°-ban a vágási
vonalhoz képest) úgy, hogy a kés fogai a sövény
irányába mutassanak (C ábra). Így a kések még
hatékonyabban fognak vágni. Tartsa a készüléket
a kívánt szögben és mozgassa egyenletesen a vágási vonal mentén. A kétoldalú késnek köszönhetően bármely irányban vághat a készülékkel.
A tökéletesen egyenes vágás eléréséhez feszítsen
ki egy zsinórt a sövény hossza mentén a kívánt
magasságban. Használja a zsinórt vezetővonalként
úgy, hogy csak közvetlenül felette vág (D ábra).
A síkfelület megtartásához, vágjon felfelé a növekedési iránynak megfelelően. A fiatalabb hajtások
kibújhatnak, ha a kés lefelé vág, így a sövényben
kisebb egyenetlenség jöhet létre (E ábra)
Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyakhoz ne érjen a készülék. Különösen kerülje el a kemény tárgyakat,
mint például fémdrót és kerítés, melyek a késeket
károsíthatják (F ábra).
Rendszeresen olajozza a késeket.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Útmutató a sövényvágáshoz
♦
♦
♦
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó)
sövényeket és bokrokat júniusban és októberben
nyírja.
Az örökzöldeket áprilisban és augusztusban nyírja.
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat május és
október között hathetente nyírja.
Útmutató a sövényvágáshoz (Ausztrália és
Új-Zéland)
♦
♦
♦
Környezetvédelem
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó) sövényeket és bokrokat decemberben és márciusban
nyírja.
Az örökzöldeket szeptemberben és februárban nyírja.
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat október
és március között hathetente nyírja.
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Tartozékok
Az elhasználódott termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi,
ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újra feldolgozott anyagok segítségével
a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól. A BLACK+DECKER és Piranha tartozékok magas
minőségi követelményeknek megfelelően készültek, és
tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti tartozékok felhasználásával
a legjobb teljesítményt érheti el.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
6
CE megfelelőségi nyilatkozat
BLACK+DECKER termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi BLACK+DECKER szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK ZAJKIBOCSÁTÁSI
KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
BLACK+DECKER képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
GT5050 / GT5055 / GT5560 / GT6060– Sövényvágó
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok" című
fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC, EN
60745-1:2009 +A1:2010, EN 60745-2-15:2009 +A1:2010
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Vágókés löketszáma (üresjárati)
GT5050
GT5055
(1-es
(1-es
típus)
típus)
VAC
230
230
W
500
500
min-1
1850
1835
Vágókés hossza
cm
50
55
Fogköz
mm
22
22
Kés lefékezési idő
mp
<1
<1
Súly
kg
2,7
2,8
GT5560
GT6060
(1-es
(1-es
Feszültség
Felvett teljesítmény
Vágókés löketszáma (üresjárati)
típus)
típus)
VAC
230
230
W
550
600
min-1
1870
1840
Vágókés hossza
cm
60
60
Fogköz
mm
25
25
Kés lefékezési idő
mp
<1
<1
Súly
kg
2,9
3,0
2000/14/EK, Sövényvágó 1400 min-1, V. melléklet
Mért hangteljesítmény (LpA)
Bizonytalanság (K)
Garantált hangteljesítmény (LpA)
Bizonytalanság (K)
94 dB(A)
3 dB(A)
97 dB(A)
3 dB(A)
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/EK irányelvnek
(2016.04.19-ig), a 2014/30/EU irányelvnek (2016.04.20tól), valamint a 2011/65/EU irányelvnek is. További
tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz
az alábbi címen vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/08/2015
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 74 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A),
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Hangteljesítmény (LWA) 94 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szabvány szerint:
Vibráció kibocsátási érték (ah, D) 2,9 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A BLACK+DECKER márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
zst00282746 - 29-09-2015
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising