EMAX32 | Black&Decker EMAX32 ROTARY MOWER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-04 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
EMax32
EMax32s
SLOVENČINA
Použitie výrobku
na obrázku diel hornej rukoväti (3) k spodnej rukoväti
(4).
Poznámka: Hornú rukoväť je možné upevniť v 2 rôznych
polohách výšky.
Vaša elektrická rotačná kosačka na trávu Black & Decker
je určená na kosenie trávnika. Toto náradie je určené iba
na spotrebiteľské použitie.
Zaistenie prívodného kábla motora (obr. F)
Varovanie! Pred použitím tohto výrobku si
riadne preštudujte všetky tieto časti manuálu ‚Bezpečnosť, Údržba, Opravy‘.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte
celý návod na obsluhu.
Prívodný kábel motora sa musí upevniť pomocou príchytiek.
♦
Pomocou držiakov (20) upevnite prívodný kábel
podľa obrázku k hornej a spodnej rukoväti.
Popis
Nasadenie zberného koša (obr. L)
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Spínacia skrinka
2. Hlavný vypínač
3. Horná rukoväť
4. Spodná rukoväť
5. Držiaky na uloženie kábla
6. Systém EdgeMax
7. Zberný kôš
8. Uzáver koša trávy
9. Prepravné rukoväti
♦
Držiak kábla (obr. H)
♦
Varovanie! Uistite sa, či sa nôž celkom zastavil a kosačku
odpojte od siete.
Varovanie! Používajte iba predpísané náhradné nože.
Varovanie! Pri manipulácii s nožom vždy používajte
ochranné rukavice.
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Vybratie noža:
♦
Kosačku prevráťte na bok.
♦
Pomocou ochranných rukavíc uchopte nôž.
♦
Pomocou 13 mm kľúča povoľte a vyberte skrutku
noža (22), otáčajte kľúčom proti smeru chodu hodinových ručičiek (ac).
♦
Vyberte nôž (23) a skrutku noža (22).
Montáž zberného koša (obr. A - B)
Zberný kôš na trávu sa skladá z 3 častí a pred použitím
je nutné ho zmontovať.
♦
Rukoväť (10) zacvaknite do veka (11) zberného
koša na trávu (obr. A). Rukoväť je možné nasadiť
iba jediným spôsobom.
♦
Veko (11) zarovnajte so základňou zberného koša
na trávu. Uistite sa, či je zarovnaných 10 vodidiel
(12) (obr. B).
Poznámka: Zvlášť dávajte pozor pri zarovnávaní 2 svoriek na zadnej strane zberného koša na trávu.
♦
Veko zatlačte smerom dole tak, aby boli všetky svorky zaistené. Začnite od zadnej strany a uistite sa, či
sú všetky svorky pevne zaistené.
Výmena noža:
♦
Nasaďte nôž na hriadeľ a do hriadeľa naskrutkujte
skrutku (22).
Poznámka: Pri nasadzovaní musí byť nápis na noži
smerom k obsluhe.
♦
Skrutku noža (22) dotiahnite rukou čo najpevnejšie.
♦
Pomocou ochranných rukavíc uchopte nôž.
♦
Pomocou 13 mm kľúča pevne dotiahnite skrutku
noža (22), otáčajte kľúčom v smere chodu hodinových ručičiek (ac).
Nasadenie spínacej skrinky (obr. C)
♦
♦
♦
Zarovnajte plastové čapy (13) spínacej skrinky (1)
s otvormi v rukoväti (14) a uistite sa, či je spínacia
skrinka na hornom okraji rukoväti.
Plastové čapy (13) spínacej skrinky (1) prevlečte
cez otvory v rukoväti.
Plastový kryt (15) nasuňte do vodiacich žliabkov
spínacej skrinky (1).
2 dodanými skrutkami plastový kryt (15) zaistite.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu kosačky.
Nastavenie výšky kosenia (obr. I)
Varovanie! Uistite sa, či sa nôž celkom zastavil a kosačku
odpojte od siete.
Výška kosenia sa mení nastavením výšky kolies, je možné zvoliť z 3 polôh.
♦
Vyberte zberný kôš na trávu (7).
♦
Stroj otočte spodnou stranou hore.
♦
Uchopte koleso (24) a pritlačte alebo vytiahnite nápravu z jej súčasnej polohy.
♦
Posuňte koleso (24) nahor alebo nadol do ďalšej
polohy, ktorá je k dispozícii.
Poznámka: Naraz presúvajte len jedno koleso. Naraz
posúvajte len o jeden výškový rozdiel.
Montáž spodnej rukoväti (obr. D)
♦
♦
♦
Konce spodnej rukoväti (4) zasuňte do zodpovedajúcich otvorov v kosačke.
Rukoväť zasuňte čo najhlbšie dole.
Rukoväť pomocou skrutiek (16) zaistite.
Montáž hornej rukoväti (obr. E)
♦
Kábel oviňte okolo držiaka podľa obrázku, aby nedošlo k jeho odpojeniu počas používania náradia.
Výmena noža (obr. K)
Zostavenie
♦
Nadvihnite uzáver (8) a cez výstupky (21) prevlečte
zberný kôš (7).
Pomocou skrutiek (19), podložiek (18) a skrutkovacích úchytov (17) upevnite spôsobom znázorneným
2
Zapnutie a vypnutie (obr. G)
Riešenie problémov
Zapnutie
♦
Stlačte a pridržte poistné tlačidlo (25).
♦
Hlavný vypínač (2) vytiahnite smerom k rukoväti.
♦
Poistné tlačidlo uvoľnite.
Ak Vaše náradie nepracuje správne, postupujte podľa
krokov uvedených ďalej. Ak nebude porucha odstránená,
spojte sa s autorizovaným servisom Black & Decker.
Varovanie! Pred montovaním odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.
Vypnutie
♦
Uvoľnite hlavný vypínač (2).
Varovanie: Nikdy sa nepokúšajte zaistiť hlavný vypínač
v polohe zapnuté.
Porucha
Možná príčina
Možné riešenie
Kosačka
nepracuje
Kosačka je
vypnutá
Kosačku zapnite
Chybná/spálená Poistku vymeňte
poistka
Kosenie (obr. N1 a N2)
Na dosiahnutie optimálnych výsledkov a zníženie rizika
preseknutia prívodného kábla odporúčame kosačku používať spôsobom odporučeným v tejto časti.
♦
Stočený prívodný kábel položte na trávu v blízkosti
počiatočného miesta (pozícia 1 na obr. N1).
♦
Vyššie popísaným spôsobom kosačku zapnite.
♦
Postupujte spôsobom znázorneným na obr. N1.
♦
Postupujte z miesta 1 do miesta 2.
♦
Otočte sa doprava a pokračujte smerom k miestu 3.
♦
Otočte sa doľava a pokračujte smerom k miestu 4.
♦
Vyššie popísaný postup podľa potreby opakujte.
Varovanie: Nepracujte v blízkosti prívodného kábla, ako
je znázornené na obr. N2.
Systém EdgeMax (obr. J1 a J2)
Systém EdgeMax Vám umožňuje kosiť trávu tesne
pri kraji steny alebo plotu (obr. J1).
Systém EdgeMax Vám umožňuje spraviť presné orezanie
trávy tesne pri kraji Vášho trávnika (obr. J2).
♦
S kosačkou paralelne s krajom trávnika.
♦
Tlačte kosačku pozdĺž okraja trávnika. Uistite sa, či
je EdgeMax (6) mierne nad krajom Vášho trávnika
(obr. J2).
Tráva je príliš
vysoká
Zvýšte výšku
kosenia a začnite
kosiť v mieste
s nižšou trávou
Aktivovaná
tepelná poistka
Nechajte motor
vychladnúť
a zvýšte výšku
kosenia
Kosačka
pracuje
prerušovane
Aktivovaná
tepelná poistka
Nechajte motor
vychladnúť
a zvýšte výšku
kosenia
Kosačka nekosí
rovno alebo
motor sa príliš
namáha
Výška kosenia je Zvýšte výšku
príliš nízka
kosenia
Rezný nôž je
tupý
Vymeňte nôž
Spodná strana
kosačky je
zanesená
Skontrolujte
spodnú stranu
a podľa potreby
nánosy odstráňte
(vždy používajte
ochranné
rukavice)
Vysypanie zberného koša na trávu
♦
♦
♦
Nôž je nasadený Nôž správne
hornou stranou nasaďte
nadol
Uvoľnite hlavný vypínač (2).
Vyberte zberný kôš na trávu (7).
Obsah koša vysypte.
Technické údaje
Uloženie kábla (obr. M) (iba pre model
EMax32S)
EMax32 / EMax32s
Varovanie! Držiaky kábla (5) poskytujú bezpečný a pohodlný spôsob uloženia kábla (26), pokiaľ sa nepoužíva.
♦
Kábel v tvare číslice osem oviňte okolo držiakov (5).
Typ 1
Napätie
Príkon
Prenášanie kosačky
Otáčky naprázdno
Varovanie! Uistite sa, či sa nôž celkom zastavil a kosačku
odpojte od siete.
♦
Kosačku možno pohodlne prenášať uchopením za
prepravné rukoväti (9).
Rady na optimálne použitie
♦
♦
V
230-240
W
1200
min-1
3500
Nastavenie výšky kosenia
mm
20 - 60
Dĺžka noža
mm
320
Hmotnosť
kg
7,4
Vibrácie prenášané na obsluhu merané podľa normy
EN60335: = < 2,5 m/s2, odchýlka (K) = 1,5 m/s2.
Pokiaľ je tráva vyššia ako približne 10 cm, lepší
výsledok dosiahnete dvojitým kosením. Najprv koste
na maximálnu výšku, potom trávnik pokoste ešte raz
so strednou či nízkou výškou strihu.
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, koste iba
suchú trávu.
3
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJNÉ ZARIADENIA
NARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU
11
EMax32 / EMax32s
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-77.
2000/14/EC, kosačka na trávu, L < 50cm, príloha VI,
certifikácia DEKRA B.V., Utrechtseweg 310, ED Arnhem
Holandsko
Úradne stanovený orgán ID č.: 0344
Úroveň akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
(článok 12, príloha III, L ≤ 50 cm):
93 dB(A)
LWA (meraný akustický výkon)
odchýlka (K)
3 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon)
96 dB(A)
odchýlka (K)
3 dB(A)
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/
EC. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
02/11/2011
4
Bezpečnosť, údržba, opravy
www.blackanddecker.eu
5
Použitie výrobku
Obsluha
Vaša kosačka na trávu Black & Decker je určená na kosenie trávnika. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské
použitie.
♦
Bezpečnostné pokyny
♦
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného
káblom by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo
iného poranenia a materiálnych škôd.
♦
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
♦
Pred začatím obsluhy sa uistite, či viete, ako sa
výrobok v prípade nebezpečenstva vypína.
♦
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
♦
♦
♦
♦
♦
Inštruktáž
♦
♦
♦
♦
Pozorne si prečítajte uvedené pokyny. Oboznámte
sa s obsluhou a správnym používaním zariadenia.
Nikdy nedovoľte, aby s týmto výrobkom pracovali
deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito
pokynmi. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek
osoby používajúcej toto zariadenie.
Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sa v jeho blízkosti
nachádzajú ľudia, obzvlášť deti alebo domáce zvieratá.
Myslite na to, že je obsluha zodpovedná za úrazy
a nebezpečenstvá týkajúce sa ďalších ľudí a ich
majetku.
♦
♦
♦
♦
Príprava
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri práci s kosačkou vždy noste dlhé nohavice a pevnú obuv. Nepoužívajte kosačku, ak ste bosí alebo
ak máte obuté iba sandále. Nenoste odev, ktorý
neprilieha, alebo z ktorého voľne visia šnúrky alebo
opasky.
Starostlivo prezrite oblasť, v ktorej budete kosiť
a odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli byť
kosačkou odhodené.
Pred použitím vždy vizuálne skontrolujte, či nôž,
skrutka noža a zostava noža nie sú opotrebené
či poškodené. Opotrebované a poškodené súčasti
vymeňte v sadách, aby bola zachovaná vyváženosť.
Poškodené a nečitateľné štítky vymeňte.
Pred použitím prívodný a predlžovací kábel riadne
prezrite, či nie sú poškodené alebo opotrebované.
Ak dôjde počas práce k poškodeniu kábla, okamžite
náradie vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
NEDOTÝKAJTE SA PRÍVODNÉHO KÁBLA PRED
TÝM, NEŽ BUDE ODPOJENÝ. Pokiaľ je prívodný
kábel poškodený alebo opotrebovaný, náradie nepoužívajte.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné okuliare.
Pokiaľ sa v okolí tvorí prach, používajte ochrannú
tvárovú alebo protiprachovú masku. Pokiaľ začne
byť hluk nepríjemný, použite ochranné slúchadlá.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Zabráňte
kontaktu s uzemnenými povrchmi (napr. kovové
zábradlia, stĺpy verejného osvetlenia atď.).
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
6
Nikdy nepoužívajte tento výrobok s poškodenými
alebo chybnými krytmi, alebo bez bezpečnostných
zariadení, napríklad bez riadne nasadeného zberného vaku.
Zariadenie používajte iba za denného svetla alebo
pri dobrom umelom osvetlení.
Nevystavujte výrobok dažďu. Nepoužívajte náradie
vo vlhkom prostredí. Pokiaľ možno nekoste vlhkú
trávu.
Vždy udržujte pevný postoj, najmä pri práci na svahu.
Uvedomte si, že je čerstvo nakosená tráva klzká
a vlhká. Nepracujte na príkrych svahoch.
Na svahoch pracujte po vrstevniciach, nikdy nie
smerom hore a dole. Zvlášť potom vo svahu dávajte
pozor pri zmene smeru kosenia.
Nepracujte na veľmi príkrych svahoch.
Pri práci postupujte pomaly, nikdy sa neponáhľajte.
Pri práci nepriťahujte kosačku smerom k sebe ani
nekráčajte pospiatky.
Kosačku zapínajte podľa pokynov a dbajte na to,
aby Vaše chodidlá boli ďaleko z dosahu nožov.
Nezapínajte kosačku pokiaľ stojíte pred výfukovým
otvorom.
Pri zapínaní kosačku nenakláňajte, mimo stav, kedy
je nutné ju nakloniť pre zapnutie. V takom prípade
však kosačku nenakláňajte viac, než je nevyhnutne
nutné a zdvíhajte iba tú stranu, ktorá je oproti operátora. Pred vrátením kosačky na zem držte obe ruky
v pracovnej polohe.
Pokiaľ je nutné kosačku pri presune cez iný, než trávnatý povrch, alebo pri transporte do miesta, alebo
z miesta kosenia nakloniť, vypnite ju a počkajte, až
sa rotujúce nože celkom zastavia.
Nezdvíhajte ani neprenášajte kosačku, pokiaľ sa
nože celkom nezastavia.
Ruky i Vaše chodidlá držte ďaleko z dosahu nožov.
Zabráňte tomu, aby sa Vaše ruky alebo chodidlá
dostali do blízkosti rotujúcich častí alebo do priestoru
pod nimi.
Vždy sa držte mimo oblasť výfukových otvorov.
Pred ponechaním bez dozoru a pred výmenou, čistením alebo kontrolou akýchkoľvek súčastí alebo
odstránením nánosov nečistôt kosačku vypnite,
odpojte od elektrickej siete a počkajte, až sa rotujúce nože celkom zastavia. Po zachytení cudzieho
predmetu. Skontrolujte kosačku, či nedošlo k jej poškodeniu a pred jej opätovným zapnutím a obsluhou
vykonajte jej opravu.
Kosačku vypnite a odpojte od elektrickej siete, pokiaľ
začne neobvykle vibrovať alebo pokiaľ zachytíte
cudzí predmet. Skontrolujte, či nie je kosačka poškodená, poškodené diely vymeňte či opravte, skontrolujte, či nie sú niektoré diely povolené a dotiahnite
ich.
Dávajte pozor, aby sa kábel nedostal do blízkosti
noža. Stále sledujte polohu prívodného kábla.
Po vypnutí kosačky motor ešte niekoľko sekúnd beží.
Nikdy sa nepokúšajte silou zastaviť nože.
Údržba a uskladnenie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká nemôžu byť vylúčené. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek horúcou časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
Pred použitím skontrolujte, či sa na výrobku nevyskytujú žiadne poškodené alebo chybné časti.
Skontrolujte, či nie sú poškodené jeho pohyblivé
časti, kryty a vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku. Zaistite, aby bol chod
náradia celkom v poriadku a aby náradie správne
plnilo funkciu, na ktorú je určené. Nikdy zariadenie
nepoužívajte, ak sú ochranné kryty alebo zábrany
poškodené alebo ak nie sú nasadené. Nepoužívajte
toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho časť poškodená. Ak nepracuje hlavný vypínač, výrobok nepoužívajte. Poškodené a zničené diely nechajte opraviť
či vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel. Ak je kábel poškodený, musí sa nechať
vymeniť v autorizovanom servise, aby sa zabránilo
akémukoľvek riziku. Pravidelne vykonávajte kontrolu
predlžovacieho kábla. Poškodený predlžovací kábel
okamžite vymeňte.
Zaistite, aby boli všetky skrutky, matice a upevňovacie prvky riadne dotiahnuté, zaistíte tak bezpečný
prevádzkový stav zariadenia.
Kontrolujte, či nie je zberný kôš na trávu opotrebený
či poškodený a podľa potreby ho vymeňte. Nikdy
nepoužívajte kosačku bez zberného koša.
Počas nastavovania kosačky dávajte pozor na zachytenie prstov medzi pohyblivým nožom a pevnými
časťami kosačky.
Pri oprave nožov vezmite na vedomie, že sa i pri
vypnutej kosačke môžu nože otáčať.
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené
na suchom mieste. K uloženému prístroju nesmú
mať prístup deti.
Pred uložením nechajte kosačku celkom vychladnúť.
Zaistite, aby bol pri výmene noža použitý správny
typ.
Používajte iba odporučené náhradné diely a príslušenstvo spoločnosti Black & Decker.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Varovné symboly
Na zariadení je možné nájsť nasledujúce varovné symboly:
Varovanie! Pred začatím práce si pozorne
preštudujte tento návod.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Pred kontrolou poškodeného prívodného kábla
vždy vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Nepoužívajte toto náradie, ak je poškodený
jeho prívodný kábel.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
kosačiek trávy
♦
♦
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Dávajte pozor na ostré nože.
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Dávajte pozor na odlietajúce úlomky. Prívodný
kábel držte mimo dosahu žacej struny.
Prívodný kábel držte mimo dosahu nožov.
Po vypnutí motora sa budú nože ešte chvíľu
otáčať.
Zvyškové riziká
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu akustického výkonu.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu
sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
7
Elektrická bezpečnosť
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Varovanie! Toto náradie je vybavené dvojitou
izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
♦
Varovanie! Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím prúdového chrániča (RCD) s vysokou citlivosťou 30 mA.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Použitie predlžovacieho kábla
♦
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite
technické údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný
na vonkajšie použitie a musí byť tiež tak označený.
Môže sa použiť predlžovací kábel HO5VV-F s dĺžkou
až 30 m a s prierezom vodiča 1,5 mm², bez toho, aby
dochádzalo k výkonovým stratám pri práci s týmto
náradím. Pred použitím predlžovací kábel riadne
prezrite, či nie je poškodený alebo opotrebovaný.
Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade
použitia navíjacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku
kábla.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Údržba
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
Vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia zariadenia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby elektrické náradie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Zariadenie udržujte čisté a suché.
♦
Pomocou suchého a čistého maliarskeho štetca
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
♦
Pravidelne odstraňujte zo spodnej strany krytu trávu
a nečistoty.
♦
Na čistenie náradia používajte iba mydlový roztok
a navlhčenú handričku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny. Nepoužívajte
žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Údržba noža
♦
♦
♦
♦
Z noža odstráňte zvyšky trávy a nečistoty.
Na začiatku sezóny starostlivo skontrolujte stav
noža.
Pokiaľ je nôž veľmi tupý, naostrite ho, alebo ho
vymeňte.
Pokiaľ je nôž poškodený alebo opotrebený, nahraďte
ho novým.
Ochrana životného prostredia
Varovanie! Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný v bežnom komunálnom
odpade.
8
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Navštívte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na internetovej adrese
www.blackanddecker.sk.
9
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00167399 - 27-12-2011
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising