KSTR8K | Black&Decker KSTR8K JIGSAW instruction manual

372000-45 EST
www.blackanddecker.eu
KSTR8
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
3
4
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri tikksaag on mõeldud puu,
plasti ja metalllehtede saagimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid tavatarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus. Lugege läbi kõik ohutushoiatused
ja juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
f.
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
5
EESTI KEEL
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või ladustamist ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Nende meetmete järgimine
vähendab elektritööriista tahtmatu käivitamise
ohtu.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal
väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesoleva
juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on terved ja
kontrollige kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud elektritööriistadest.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsakuid vastavalt juhistele, arvestades
töötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või teraklambri lähedusse. Ärge tasakaalustage saagi
hoide kinni selle jalast.
♦ Hoidke lõiketerad teravad. Nürid või kahjustunud lõiketerad võivad põhjustada koormuse
all oleva sae kaldumise või seiskumise. Kasutage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid
terasid.
♦ Torude või juhtmete lõikamisel veenduge,
et neis ei ole vett, kaableid jms.
♦ Vahetult pärast masina käitamist ärge
puudutage töödetaili ega lõiketera. Need
võivad olla väga kuumad.
♦ Enne seina, põrandasse või lakke lõikamist veenduge, et seal pole peidetud ohte.
Kontrollige juhtmete ja torude asukoha
suhtes.
♦ Pärast lüliti vabastamist jätkab tera liikumist. Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake
kuni tera seiskub täielikult ja alles siis asetage
see maha.
Hoiatus. Kokkupuude lõikamisseadme tekitatava
tolmuga või selle sissehingamine võib ohustada
seadme kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu
ja aurude eest; veenduge, et tööalale sisenevad
isikud on samuti kaitstud.
♦ Sihtotstare on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete
kasutamine muul otstarbel, kui on nimetatud
käesolevas kasutusjuhendis, võib põhjustada
kehavigastusi ja/või varalist kahju.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus. Täiendavad hoiatused tikksaagide
ja võnksaagide kasutamisel
♦
Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud käepidemetest tööde tegemisel,
mille korral lõikeseade võib puutuda kokku
varjatud juhtmetega või oma toitekaabliga.
Pinge all oleva juhtme lõikamine võib pingestada
elektritööriista metallist osad ning anda kasutajale elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi,
et töödetail kindlalt fikseerida ja seda
toetada. Kui hoiate töödetaili käes või keha
vastas, on see ebastabiilne ja võib põhjustada
tööriista üle kontrolli kaotamist.
Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel tööala alla. Ärge
♦
♦
6
♦
See seade pole mõeldud kasutamiseks
isikutele (k.a lapsed), kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab järelevalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete korrapäraselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt
puidutööd, eriti tamme, pöögi vaik-kiudplaadi
korral).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus. Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete määramiseks, mis on sätestatud standardis
2002/44/EÜ isikute kaitsmiseks, kes töötavad
pidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma
kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi,
k.a arvestama töötsükli kõikide osadega, nt aeg,
millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos
käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus. Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et akupinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks välja vahetada tootjal või
volitatud Black & Deckeri hoolduskeskusel.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või osa neist.
1. Kiiruselüliti
2. Lukustusnupp
3. Saeketta lukustuskang
4. Lõiketera klamber
5. Tallaplaat
6. Ketas Auto Select™
7. Täisnurkse lõikamise juhik
Kokkupanek
Hoiatus. Enne kokkupanekut eemaldage aku
tööriistast ja veenduge, et saetera on seiskunud.
Kasutatud saeterad võid olla kuumad.
Saetera paigaldamine ja eemaldamine
(joonis A)
♦
♦
♦
♦
♦
Hoidke saetera (8), nii, et selle hambad on
suunatud ettepoole.
Tõstke saetera lukustuskang (3) üles.
Sisestage saetera tapp üleni terahoidikusse
(4).
Vabastage kang.
Saetera (8) eemaldamiseks tõstke saetera
lukustuskang (3) üles ja tõmmake tera välja.
Saetera ladustamine (joonised B ja C)
Saeterasid on võimalik hoida tööriista tagaosas
asuvas hoiukorpuses (9).
♦ Avage saetera hoiukorpuse kate (9), võttes
kinni kattel olevast kõrvast ja tõmmates seda
väljapoole (joonis B).
♦ Eemaldage või hoidke saeterasid hoiukambris. (Joonis C).
♦ Sulgege saetera hoiukorpuse kate (9) ja veenduge, et see on riiviga lukustatud.
Kasutamine
Hoiatus. Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.
Hoiatus. Ärge kunagi kasutage tööriista kui tallaplaat on lahti või eemaldatud.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis D)
Muutuva kiiruse sisse/välja lüliti pakub kiirusevalikuid kiirusemäära märkimisväärseks parandamiseks erinevate materjalide jaoks.
♦ Tööriista sisselülitamiseks vajutage kiiruselülitit (1). Tööriista kiirus oleneb sellest kui
tugevalt lülitit vajutate.
♦ Pidevaks tööks kasutage lukustamise nuppu
(2) ja vabastage kiiruselüliti. See valik on
kasutatav ainult täiskiirusel.
♦ Tööriista väljalülitamiseks vabastage kiiruselüliti. Tööriista väljalülitamiseks pideva töö
režiimis vajutage veel kord kiiruselülitit ja
vabastage see.
Auto Select™ (joonised E–G)
Ketast Auto Select™ kasutatakse täisnurkse lõikamise ja muude lõikamissätete vaheldamiseks.
7
EESTI KEEL
Täisnurkne lõikamine puidus (joonised E
ja F)
♦
Pöörake ketas Auto Select™ (6) päripäeva
täisnurkse lõikamise asendisse.
Selles lõikamisrežiimis suunatakse täisnurkse lõikamise juhik talla alla. Juhik liigub lõikesoones ja tera
lõikab pendelliikumises. Pendelliikumine parendab
lõikamiskiirust, lisades terale orbitaalset toimet.
Hoiatus. Kontrollige täisnurkse lõikamise juhiku
joondatust enne iga kasutamist. Kui täisnurkse
lõikamise juhik on paindunud või kahjustatud, tuleb
tööriist viia tagasi kohalikku teeninduskeskusse.
Alternatiivne lõikamine ja kaardus lõikamine
kõikides teistes materjalides (puit, metall, PVC
jt) (joonised E ja G)
♦ Pöörake ketas Auto Select™ (6) vastupäeva
alternatiivse lõikamise asendisse.
Selles režiimis tõmmatakse täisnurkse lõikamise
juhik sisse ja pendelliikumine ühendatakse lahti.
Saagimine
♦
♦
Hoidke tööriistast alati kahe käega.
Laske lõiketeral enne lõikamise alustamist
mõned sekundid vabalt pöörelda.
Rakendage tööriistale lõikamise ajal ainult
kerget survet.
Võimalusel suruge lõikamise ajal tald (5) vastu
töödetaili. See parandab tööriista kontrolli ja
vähendab vibreerimist. Samuti hoiab see ära
lõiketera kahjustumise.
♦
♦
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Üldine
♦
Kasutage puidu jaoks suurt kiirust, alumiiniumi
ja PVC jaoks keskmist kiirust ning metallide,
v.a alumiinium, jaoks aeglast kiirust.
Laminaatmaterjali lõikamine
Kui saetera lõikab ülespoole liigutusega, võib tallplaadile lähim pind killustuda.
♦ Kasutage peenhambulist saetera.
♦ Lõigake töödetaili tagumiselt poolelt.
♦ Killustumise vältimiseks klammerdage enne
lõikamist töödetaili mõlemale küljele puutükk
või saepuruplaat ja lõigake läbi nende kihtide.
Metalli lõikamine
Pidage meeles, et metalli lõikamisele kulub rohkem
aega kui puidu lõikamisele.
♦ Kasutage metalli lõikamiseks sobivat saetera. Kasutage raudmetallide jaoks peenete
hammastage saetera ja mitteraudmetalli jaoks
jämedamat saetera.
8
♦
♦
Lehtmetalli lõikamisel asetage lõigatava materjali alla puutükk.
Katke planeeritav õlikihiga.
Tarvikud
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
Black & Deckeri ja Piranha tarvikute kavandamisel
on järgitud kõrgeimaid kvaliteedistandardid ning
need on loodud teie tööriista jõudlust suurendama.
Nende tarvikute kasutamisel saate oma tööriista
maksimaalselt ära kasutada. See tööriist sobib nii Ukujuliste kui ka T-kujuliste tappidega saeterade jaoks.
Hooldus
Teie Black & Deckeri tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist
teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
Hoiatus. Lülitage tööriist enne hooldustööde alustamist välja ja eraldage see vooluvõrgust.
♦ Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil
regulaarselt tööriista ja laadija ventilatsiooniavasid.
♦ Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Aeg-ajalt kandke tera toendrulli võllile tilk õli.
Toitepistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik, toimige
järgmiselt.
♦ Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus. Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda majapidamisprügi hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
EESTI KEEL
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või viimist
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
Sisendpinge
Tarbitav võimsus
Kiirus tühikäigul
Max lõikesügavus
Puit
Teras
Alumiinium
Kaal
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
KSTR8 (tüüp 1)
230
600
3200
85
5
15
2,7
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
KSTR8
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
27-06-2011
LpA (helirõhke) 89,7 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A),
LWA (helivõimsus) 100,7 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN60745:
Plaatide lõikamine (ah, B) 2,2 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2,
Lehtmetalli lõikamine (ah, M) 2,8 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш лобзик Black & Decker предназначен для
выполнения работ по пилению дерева, пластика
и листового металла. Данный инструмент предназначен только для бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для
их дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему сетевому
(с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепсели-переходники,
если в силовом кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля и соответствую10
c.
d.
e.
f.
щей ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
РУССКИЙ ЯЗЫК
c.
d.
e.
f.
g.
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять его или перенести,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой
травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
сохраняйте равновесие и устойчивую
позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры
безопасности при работе лобзиками
и сабельными пилами
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой или
собственным кабелем. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность
поражения оператора электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Держите руки вне зоны резания. Ни
в коем случае не держите руки под заготовкой. Не помещайте пальцы вблизи
пильного полотна и его зажима. Не пытайтесь стабилизировать положение лобзика,
удерживая его за поворотную подошву.
Следите за остротой заточки. Затупленные или поврежденные пильные полотна
могут заставить пилу отклониться от
линии реза или остановиться под воздействием чрезмерного усилия. Всегда
используйте пильное полотно, максимально соответствующее материалу заготовки
и характеру реза.
Прежде чем приступить к резке трубы
или канала, убедитесь, что в них нет
воды, электропроводки и т.д.
Никогда не дотрагивайтесь до обрабатываемой заготовки или пильного
полотна сразу по окончании работы
инструмента. Они могут оказаться очень
горячими.
Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом сквозного
врезания в стены, полы или потолки,
проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Полотно будет продолжать движение некоторое время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте
электроинструмент и ждите, пока пильное
полотно полностью не остановится прежде,
чем положить электроинструмент.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе работ по резанию,
может представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты
от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦ Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование инструмента лицами
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, а также лицами с отсутствием опыта и навыков работы допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, пильных полотен
или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Всегда следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша пускового выключателя с регулировкой скорости
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Зажимной рычаг пильного полотна
4. Зажим пильного полотна
5. Подошва
6. Дисковой переключатель Auto Select™
7. Направляющая для прямых резов
Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента аккумулятор и убедитесь в полной
остановке пильного полотна. В процессе работы
пильное полотно нагревается.
Установка и извлечение пильного полотна (Рис. А)
♦
♦
♦
♦
♦
Держите пильное полотно (8), направив
кромку с зубьями вперед.
Поднимите вверх зажимной рычаг пильного полотна (3).
Вставьте хвостовик пильного полотна
в держатель (4) до упора.
Отпустите рычаг.
Для извлечения пильного полотна (8) поднимите зажимной рычаг (3) вверх и извлеките полотно из держателя.
Хранение пильных полотен (Рис. В и С)
Пильные полотна можно хранить в специальном отсеке (9), расположенном в боковой части
электроинструмента.
♦ Откройте крышку отсека (9) для хранения
пильных полотен, откинув ее наружу за
язычок (Рис. В).
♦ Выньте пильное полотно или поместите
его в отсек для хранения. (Рис. С).
♦ Закройте крышку (9) отсека для хранения
пильных полотен и проверьте, что она закрылась на защелку.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Внимание! Никогда не используйте инструмент без подошвы или с плохо закрепленной
подошвой.
Включение и выключение (Рис. D)
При помощи пускового выключателя можно
выбрать скорость, наиболее подходящую для
работы с различными материалами.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя с регулировкой скорости (1). Скорость инструмента
зависит от глубины нажатия клавиши выключателя.
Для непрерывного режима работы нажмите кнопку блокировки пускового выключателя (2) и отпустите клавишу пускового выключателя. Эта функция работает только
при максимальной частоте вращения.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя. Для выключения непрерывного режима работы
инструмента снова нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя.
Дисковой переключатель Auto SelectTM
(Рис. Е – G)
Дисковой переключатель Auto Select™ используется для переключения между режимами
прямого реза и альтернативного пиления.
Прямой рез в древесине (Рис. E и F)
♦
Для установки режима прямого реза поверните дисковой переключатель Auto
Select™ (6) по часовой стрелке.
При работе в этом режиме направляющая для
прямых резов проходит под подошвой и пазами
в пластине для пропила, а пильное полотно
движется с маятниковым ходом. Маятниковый
ход увеличивает скорость резания, заставляя
пильное полотно двигаться по кругу.
Внимание! Перед каждым использованием
проверяйте ровность направляющей для прямых резов. Если направляющая для прямых
резов искривлена или повреждена, отнесите
инструмент в авторизованный сервисный центр.
Альтернативное пиление и профильные
резы во всех остальных материалах (древесине, металле, ПВХ и пр.) (Рис. Е и G)
♦ Для установки режима альтернативного
пиления поверните дисковой переключатель Auto Select™ (6) против часовой
стрелки.
При работе в данном режиме направляющая
для прямых резов втянется внутрь, а маятниковое движение пильного полотна отключится.
Пиление
♦
♦
14
Всегда удерживайте инструмент обеими
руками.
Перед выполнением реза дайте пильному
полотну поработать без нагрузки в течение нескольких секунд.
♦
♦
При распиле прилагайте к инструменту
только легкое усилие.
По возможности прижимайте подошву (5)
к поверхности обрабатываемой детали.
Это увеличит контроль над инструментом,
а также существенно уменьшит вибрацию
инструмента и снизит риск повреждения
пильного полотна.
Рекомендации по оптимальному использованию
Общие требования
♦
Используйте высокую скорость для резания древесины, среднюю скорость для резания алюминия и ПВХ и низкую скорость
для резания металлов, кроме алюминия.
Пиление ламината
Поскольку пильное полотно выполняет рез при
ходе вверх, поэтому поверхность заготовки
вплотную к подошве может получить внешние
повреждения.
♦ Используйте пильное полотно с мелкими
зубьями.
♦ Пилите по обратной стороне заготовки.
♦ Чтобы избежать расщепления ламината,
поместите заготовку между двумя панелями из древесины или ДСП и пилите получившуюся сэндвич-панель.
Пиление металла
Помните, что распил металла занимает гораздо
больше времени, чем распил древесины.
♦ Используйте пильное полотно, предназначенное для распила металла. Для распила
черных металлов используйте пильные
полотна с мелкими зубьями; для распила
цветных металлов используйте пильные
полотна с большим шагом зубьев.
♦ Для пиления тонколистового металла,
прикрепите деревянную панель к обратной
стороне заготовки и выполняйте распил по
получившейся сэндвич-панели.
♦ Нанесите масляную пленку вдоль предполагаемой линии распила.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых
принадлежностей.
Принадлежности Black & Decker и Piranha изготовлены в соответствии с самыми высокими
стандартами качества и способны увеличить
производительность Вашего электроинстру-
РУССКИЙ ЯЗЫК
мента. Используя эти принадлежности, Вы
достигнете наилучших результатов в работе.
С данным инструментом используется пильные полотна с U-образными и Т-образными
хвостовиками.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента и зарядного устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Периодически наносите на ось направляющего ролика пильного полотна каплю
смазочного масла.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
продукт Black & Decker или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
бой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение питания В перем. тока
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки об./мин.
Макс. глубина распила
Древесина
мм
Сталь
мм
Алюминий
мм
Вес
кг
KSTR8 (Тип 1)
230
600
3200
85
5
15
2,7
LpA (звуковое давление) 89,7 дБ(А), Погрешность (K)
3 дБ(А), LwA (акустическая мощность) 100,7 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Распил панелей (ah, В) 2,2 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2,
Распил листового металла (ah, М) 2,8 м/с2, погрешность
(K) 1,5 м/с2
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в лю15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
KSTR8
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
27-06-2011
zst00201511 - 21-03-2013
16
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
18
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
19
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising