KSTR8K | Black&Decker KSTR8K JIGSAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-75 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KSTR8
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
f.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon maradékáram megszakítóval (RCD) védett áramforrást. Maradékáram megszakító használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
3.
a.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja
a készüléket, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógyszeres kezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A munkakörülményekhez
illő védőberendezések (például pormaszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő)
csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a szerszámot
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ne hordozza
a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség, illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porgyűjtő használatával csökkenthetők a porral
kapcsolatos veszélyek.
Black & Decker dekopírfűrésze fa, műanyagok és fémlapok fűrészelésére készült. A szerszám iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
b.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön
által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól
ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és
gázok közelében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
f.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata megnöveli az áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Közvetlenül a szerszám használata után ne érjen
a munkadarabhoz vagy a fűrészlaphoz. Mindkettő
nagyon felforrósodhat.
♦
Legyen tudatában a rejtett veszélyeknek: fal,
padló vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon
az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
♦
A fűrészlap a kapcsoló felengedése után egy ideig még tovább mozog. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, és várja meg a fűrészlap teljes leállását,
mielőtt leteszi a szerszámot.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező por belégzése
és a velük való érintkezés veszélyes lehet a kezelő és
az arra járók egészségére. Hordjon a por és gőzök belégzésének megakadályozására készült pormaszkot, és
ügyeljen arra, hogy a munkaterületre belépők is viseljenek
megfelelő védőeszközöket.
♦
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A jelen kezelési útmutatóban
nem ajánlott tartozék vagy szerelék használata,
illetve itt fel nem sorolt művelet végzése személyi
sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével járhat.
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha
sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágóél kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet.
Mások biztonsága
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
♦
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
Maradványkockázatok
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések dekopírfűrészhez és lengőfűrészhez
♦
♦
♦
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágókések vagy tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A készülék huzamosabb idejű használata miatt bekövetkező sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb
ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás
(pl. fával, különösen tölggyel, bükkel és rétegelt
lemezzel végzett munkáknál).
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, mert a befogott tartozék hozzáérhet rejtett
vezetékhez vagy a szerszám hálózati kábeléhez.
Élő vezetékkel való érintkezés a készülék fém részeit vezetővé teszi, amely így áramütést okozhat
a kezelőnek.
Használjon satut vagy más leszorító eszközt
a munkadarab rögzítésére, vagy más praktikus
módon stabil felületre rögzítse és támassza meg
a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében
tartja vagy a testéhez szorítja, az instabillá válik, Ön
pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Kezét tartsa távol a vágási területtől. Soha semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Ne tegye
ujjait vagy hüvelykujját a lengő fűrészlap és a fűrészlap-befogó közelébe. Ne is próbálja a fűrészt a talp
megmarkolásával stabilizálni.
Tartsa élesen a fűrészlapokat. A tompa vagy sérült
fűrészlap nyomás alatt elhajolhat vagy megszorulhat. Mindig a munkadarab anyagának és a vágás
típusának megfelelő típusú fűrészlapot használjon.
Ha csövet vagy vezetékcsövet vág, bizonyosodjon meg arról, hogy abban nincs víz, elektromos
vezeték stb.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
5
A fűrészlap tárolása (B és C ábra)
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
A fűrészlapok a szerszám oldalán kialakított
tárolórekeszben (9) tárolhatók.
♦
Nyissa ki a fűrészlap-tároló rekesz fedelét (9), a fedélen lévő fül segítségével (B ábra).
♦
Vegye ki vagy tegye be a rekeszből/rekeszbe a fűrészlapokat (C ábra).
♦
Zárja be a fűrészlap-tároló rekesz (9) fedelét és
győződjön meg arról, hogy a retesz bezáródott.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
A készülék használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a fűrészt akkor, ha
a fűrésztalp nem megfelelően van rögzítve, vagy ha el
van távolítva a készülékről.
A készülék be és kikapcsolása (D ábra)
Címkék a szerszámon
A készülék egy fordulatszám szabályzós be/ki üzemi
kapcsolóval (1) van ellátva. A kapcsoló behuzásának
mértékével arányosan nő a fordulatszám a különböző
anyagoknak megfelelően.
♦
A gép bekapcsolásához nyomja meg a fordulatszámszabályozós üzemi kapcsolót (1). A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan nő a fordulatszám.
♦
A szerszám folyamatos működtetéséhez nyomja le
a tartósüzem rögzítőgombot (2), majd engedje fel
a fordulatszám-szabályozós kapcsolót. Ez a lehetőség csak teljes fordulatszámnál áll fenn.
♦
A szerszámot a fordulatszám-szabályozós kapcsoló
elengedésével kapcsolhatja ki. Ha tartósüzem közben kívánja a készüléket kikapcsolni, nyomja meg
még egyszer a fordulatszám-szabályozós kapcsolót,
majd engedje el.
A szerszámon a következő szimbólumok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülésveszély csökkentéséhez, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a készülék üzembe helyezése előtt.
Elektromos biztonság
Ez a készülék kettős szigetelésű, ezért földelés
nem szükséges. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a gép adattábláján
feltüntetettnek.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése végett cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
Black & Decker szakszervizzel.
Részegységek
Auto Select™ tárcsa (E – G ábra)
A készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Fordulatszám-szabályzós üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítőgomb
3. Fűrészlap rögzítőkarja
4. Fűrészlap-befogó
5. Fűrésztalp
6. Auto Select™ tárcsa
7. Egyenesvágás-vezető
Az Auto Select™ tárcsa segítségével választhat az
egyenesvágás és alternatív vágási beállítások közül.
Egyenesvágás fában (E és F ábra)
♦
Az Auto Select™ tárcsát (6) az óramutató járásának
irányában forgatva állíthatja egyenesvágás állásba.
Ebben a módban az egyenesvágás-vezető a talp alatt
kinyúlik, és a vágatban mozog, a fűrészlap pedig ingamozgással vág. Az ingamozgás növeli a vágási sebességet azzal, hogy a fűrészlapnak orbitális mozgást is ad.
Figyelmeztetés! Ellenőrizze az egyenesvágás-vezető
állását minden használat előtt. Ha az egyenesvágásvezető elgörbült vagy sérült, a szerszámot vissza kell
juttatni a helyi szervizbe.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van
választva az áramforrásról, a készülék ki van kapcsolva
és a fűrészlap teljesen megállt. A használt fűrészlapok
felforrósodhatnak.
Alternatív vágás és ívelt vágás minden más anyagban
(fa, fém, PVC stb.) (E és G ábra)
♦
Az Auto Select™ tárcsát (6) az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva állíthatja a fűrészt alternatív vágási helyzetbe.
Ebben az egyenesvágás-vezető visszahúzódik, és az
ingamozgás kikapcsol.
A fűrészlap befogása és eltávolítása (A ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
Tartsa a fűrészlapot (8) az ábrának megfelelően,
a fogak nézzenek előre.
Emelje fel a fűrészlap rögzítőkarját (3).
Helyezze be a fűrészlap szárát a fűrészlapbefogóba
(4), és tolja be ütközésig.
Engedje el a kart.
A fűrészlap (8) eltávolításához emelje fel a fűrészlap
rögzítőkarját (3), és húzza ki a fűrészlapot.
Fűrészelés
♦
6
Mindig két kézzel tartsa a szerszámot.
♦
♦
♦
♦
Hagyja a fűrészt néhány másodpercig szabadon
járni, mielőtt fűrészelni kezdene.
Csak enyhe nyomást gyakoroljon a szerszámra
vágás közben.
Munka közben lehetőleg nyomja a fűrésztalpat (5)
a munkadarabhoz. A fűrész így jobban irányítható,
kisebb a vibrációja, és megelőzhető a fűrészlap sérülése.
♦
Tápcsatlakozó cseréje (csak az
Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A kék vezetéket kösse a nulla csatlakozóhoz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
Általános tanácsok
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
Vigyen fel időnként egy-egy csepp olajat a fűrészlapmegtámasztó görgő tengelyére.
Nagy sebességgel faanyagokat, közepes sebességgel alumíniumot és PVC-t, kis sebességgel pedig
fémeket (az alumínium kivételével) vágjon.
Rétegelt lapok fűrészelése
Ahogyan a fűrészlap felfelé mozog az anyagban, a felületen a talp közelében hasadás keletkezhet. A legtöbb
fűrészlap felfelé ütemben vág, így ha a fűrésztalp a munkaanyag színén helyezkedik el, vagy használjon lefelé
ütemben vágó fűrészlapot, vagy:
♦
Használjon finom fogazású fűrészlapot.
♦
A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.
♦
A hasadás minimalizálásához erősítsen a munkadarab mindkét oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészeljen.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozálását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
Fém fűrészelése
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok fűrészelése.
♦
Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú fémekhez finom fogazású, míg a nem
vastartalmú fémekhez durvább fogazású fűrészlap
szükséges.
♦
Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát vagy préselt
falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül fűrészelje.
♦
Kenjen egy vékony olajréteget a kívánt vágásvonalra.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Black & Decker és Piranha tartozékok magas minőségi
követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő
cél. A fenti tartozékok felhasználásával a lehető legjobb
teljesítményt érheti el.
A szerszám alkalmas az U és a T befogású fűrészlapokkal
való használatra is.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. Emellett a hivatalos Black & Decker szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése az alábbi honlapon
érhetők el: www.2helpU.com.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük. A szerszám
folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait.
7
Műszaki adatok
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
KSTR8 (1. típus)
Bemenő feszültség
Vac
230
Felvett teljesítmény
W
600
Üresjárati fordulatszám
min-1
3 200
Maximális vágáskapacitás
Fa
mm
Fém
mm
5
Alumínium
mm
15
kg
2,7
Súly
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
85
LpA (hangnyomás) 89,7 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A),
LWA (zajszint) 100,7 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szabvány szerint:
Deszka fűrészelésénél (ah, B) 2,2 m/s², bizonytalanság (K)
1,5 m/s², Fémlemez fűrészelésénél (ah, M) 2,8 m/s²,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KSTR8
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2011. 06. 27.
zst00243965 - 15-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising