DE9136 | DeWalt DE9136 CHARGER instruction manual

588888-32 CZ
DE9136
Obrázek 1
Obrázek 2
2
NABÍJEČKA DE9136 DO VOZIDEL
Blahopřejeme vám!
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
k způsobení hmotných škod.
Zvolili jste si nářadí značky D EWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti D EWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Technické údaje
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Typ baterie
Nabíjecí proud
jmenovitý
ekvalizační režim
udržovací režim
Doba nabíjení
Baterie 1,3 Ah
Baterie 2,0 Ah
Baterie 2,6 Ah
Baterie 3,0 Ah
Hmotnost
DE9136
V 12
V 7,2 – 18
NiCd, NiMH, Li-Ion
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
VAROVÁNÍ! Přečtěte si veškeré
pok yny. Nedodr žení uvedených
varování a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.
A 3,0
mA 100
mA 20
min
min
min
min
kg
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
26
40
52
60
0,7
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
k obsluze obsahuje důležité bezpečnostní
pokyny a pokyn pro obsluhu pro nabíječku
DE9136 do vozidel.
Pojistky
Všechny zapalovače ve vozidlech s napájecím
napětím 12 V 12 A v napájecí síti
Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, baterii a na výrobku, který tuto
baterii používá.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na svorkách
nabíječky je vyšší napětí. Nepokoušejte se kontakty propojovat vodivými
předměty. Může hrozit riziko úrazu
elektrickým proudem, riziko smrtelného úrazu nebo riziko způsobení
požáru.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
VAROVÁNÍ: Toto zařízení není určeno
k použití osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití nářadí osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si
se zařízením nehrály.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může vést k lehkému nebo
středně vážnému zranění.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nabíjí pouze nabíjecí baterie DEWALT
s napájecím napětím 7,2 - 18 V. Ostatní
typy baterií mohou prasknout, což může
vést k zranění osob nebo k hmotným škodám.
Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem
nabíječky může vést k způsobení požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
poranění osob.
Chcete-li snížit riziko poškození konektoru zapalovače a kabelu, při odpojování
nabíječky tahejte raději za konektor
zapalovače než za kabel.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel
veden tak, abyste po něm nešlapali,
nezakopávali o něj a aby nedocházelo
k jeho poškození nebo nadměrnému
zatížení.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
kabelem nebo zástrčkou – poškozené
části ihned vyměňte.
Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Svěřte opravu kvalifikovanému servisnímu mechanikovi.
Nepokoušejte se nabíječku demontovat. Je-li nutný servis nebo oprava,
svěřte tento úkon kvalifikovanému
servisnímu mechanikovi. Nesprávně
provedená opětovná montáž může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Před prováděním údržby nebo čištění vždy odpojte kabel nabíječky od
zásuvky. Vyjmutí baterie nebo vypnutí
ovládacích prvků neomezí riziko zranění.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od zásuvky.
Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
•
•
•
•
•
•
Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
•
UPOZORNĚNÍ: V určitých podmínkách, kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít ke
zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř
nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé
předměty a materiály, jako jsou ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie nebo
jakékoliv částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
Použití prodlužovacího kabelu není
doporučeno. Není-li to naprosto nutné,
nepoužívejte prodlužovací kabel. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu
by mohlo vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
Zástrčka nabíječky je opatřena pojistkou proti přetížení. Je-li nutná výměna
kabelu, nabíječka může být opravena
pouze v autorizovaném servisu nebo
k valifikovaným elek trotechnikem.
NEPOUŽÍVEJTE nabíječku bez správné
pojistky proti přetížení. Viz Speciální
instalace pro vozidla bez zapalovače.
Nepokládejte na nabíječku žádné
předměty a neumísťujte nabíječku na
měkký povrch, na kterém by mohlo dojít
k zablokování ventilačních drážek, což
by způsobilo nadměrné zvýšení teploty
uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na
taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn
přes drážky v horní a spodní části krytu
nabíječky.
NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
NEPOKOUŠEJTE se nabíječku použít
s jiným napájecím napětím. Nabíječka
je určena pro použití ve vozidlech s napájecím systémem 12 V, který má ukostřen
záporný pól akumulátoru.
Není-li nabíječka používána, odpojte ji od
zapalovače, aby nedocházelo k vybíjení
akumulátoru vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí napětí baterie.
4
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při
nabíjení potom postupujte podle uvedených
pokynů.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí
na stabilní povrch tak, aby nemohlo
dojít k jeho pádu. Některá nářadí
s velkou baterií budou stát na baterii
ve svislé poloze, ale může dojít k jejich
snadnému převrhnutí.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
•
•
•
•
•
Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Vložení nebo vyjmutí baterie z nabíječky
může způsobit jiskření a vznícení prachu
nebo výparů.
Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
D EWALT.
NESTŘÍKEJTE na baterie vodu a neponořujte baterie do vody nebo do jiných
kapalin.
Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
budovy v letním období).
Nedochází-li k řádnému nabíjení baterie:
a. Zkontrolujte, zda je po zatlačení do
zásuvky zapalovač funkční.
b. Zkontrolujte, zda je zapalovač funkční
po nastavení klíčku ve spínací skříňce
vozidla do polohy „Příslušenství“.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO BATERIE NiCd NEBO NiMH
• Nespalujte baterie, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie mohou v ohni explodovat.
• Při velmi náročném provozu nebo při
extrémních teplotách může docházet
k malým únikům kapaliny z článků
baterie. To není známkou poruchy. Dojde-li ovšem k poškození vnějšího obalu
baterie:
a. a kapalina z baterie se vám dostane na
pokožku, oplachujte si zasažené místo
několik minut mýdlem a vodou.
b. a kapalina z baterie se vám dostane do
očí, minimálně 10 minut si oči vyplachujte čistou vodou a ihned vyhledejte
lékařské ošetření. (Poznámka pro
lékaře: Kapalina je 25 - 35% roztok
hydroxidu draselného.)
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO BATERIE Li-Ion
• Nespalujte baterie, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie mohou v ohni explodovat. Při
spalování baterií typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a materiálů.
• Dostane-li se obsah baterie do kontaktu
s pokožkou, ihned oplachujte zasažené
místo mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
si oči čistou vodou minimálně 15 minut
nebo dokud nezmizí podráždění. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolyt baterie
se skládá ze směsi kapalných organických
uhličitanů a solí lithia.
• Výpar y z otevřené baterie mohou
způsobit podráždění při dýchání. Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže
příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařské
ošetření.
NEBE ZPEČÍ: Riziko smr telného
úrazu elektrickým proudem. Nikdy se
nepokoušejte do baterie vniknout. Je-li
obal baterie prasklý nebo poškozený,
nevkládejte baterii do nabíječky. Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozená baterie by měla být vrácena do autorizovaného servisu, kde
bude zajištěna její recyklace.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
do baterie vniknout. Je-li obal baterie
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
baterii do nabíječky. Zabraňte pádu,
rozdrcení nebo poškození baterie.
Nepoužívejte baterii nebo nabíječku,
u kterých došlo k nárazu, pádu nebo
jinému poškození (například propíchnutí hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Poškozená baterie by
měla být vrácena do autorizovaného servisu, kde bude zajištěna její
recyklace.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie může být hořlavá, je-li vystavena jiskření nebo plamenům.
5
Ochranná krytka baterie (obr. 2)
Provádějte likvidaci baterie s ohledem na životní prostředí.
Ochranná krytka slouží k ochraně kontaktů
odpojené baterie. Pokud by nebyla nasazena,
mohlo by dojít ke zkratování kontaktů kovovými
předměty a tím i k poškození baterie či vzniku
požáru.
1. Před vložením baterie do nabíječky nebo
do nářadí z baterie odstraňte ochrannou
krytku (obr. 2A).
2. Po vyjmutí baterie z nabíječky nebo z nářadí nasaďte ihned na kontakty ochrannou
krytku (obr. 2B).
Baterie typu NiMH, NiCd a Li-Ion
nikdy nevhazujte do ohně.
Nabíjí baterie typu NiMH a NiCd.
Nabíjí baterie typu Li-Ion.
Doba nabíjení je uvedena v technických údajích.
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo
přenášením samostatné baterie se
ujistěte, zda je na baterii řádně nasazena ochranná krytka.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který také obsahuje rok výroby,
je vytištěn na spodním krytu pod štítkem se
jmenovitými údaji!
Nálepky na nabíječce a na baterii
Příklad:
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
2008 XX XX
Rok výroby
Speciální instalace pro vozidla
bez zapalovače
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Zástrčka nabíječky je opatřena pojistkou
proti přetížení. NEODSTRAŇUJTE TUTO
ZÁSTRČKU.
Nabíjení baterie.
Nabitá baterie.
Zakupte si u místního prodejce automobilových
dílů zásuvku zapalovače cigaret. Proveďte
elektrické zapojení této zásuvky podle pokynů
dodávaných se zásuvkou zapalovače.
Poškozená baterie.
Prodleva zahřátá / studená baterie
Připojte nabíječku k této zásuvce.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
Úprava pro provoz nabíječky
s uzemněním kladného pólu
Nenabíjejte poškozené baterie.
Chcete-li používat nabíječku s vozidly, u kterých je uzemněn kladný pól akumulátoru,
zapojení zástrčky nabíječky musí být provedeno obráceně.
Používejte pouze s bateriemi
D E WALT. Jiné baterie mohou
prasknout, způsobit zranění nebo
jiné škody.
Tuto úpravu nabíječky by neměl provádět
uživatel. Svěřte tento úkon autorizovanému
servisu D EWALT.
Zabraňte styku s vodou.
Nabíječky
Před použitím nabíječky zajistěte, aby si obsluha přečetla všechny bezpečnostní pokyny.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
od 4 °C do 40 °C.
6
Postup nabíjení
studená baterie a pozastaví nabíjení, dokud
baterie nedosáhne odpovídající teploty. Potom
nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost baterie.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na svorkách
nabíječky je vyšší napětí. Nepokoušejte se kontakty propojovat vodivými
předměty. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
OCHRANA PŘED ÚPLNÝM VYBITÍM
Je-li baterie v nářadí, je chráněna před úplným
vybitím.
UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili nadměrnému vybíjení akumulátoru vozidla, nenabíjejte více než dvě baterie,
aniž by bylo vozidlo v provozu.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu.
2. Dlouhodobé skladování baterii i nabíječku
nepoškodí. Ve správných podmínkách
mohou být tyto výrobky skladovány až
5 let.
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k příslušné zásuvce.
2. Vložte baterii (c) do nabíječky (a). Nepřetržité blikání červené kontrolky (b) (nabíjení) bude indikovat zahájení procesu
nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
nyní zcela nabita a může být použita nebo
může být ponechána v nabíječce.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Nabíječka
1 Návod k obsluze
Průběh nabíjení
•
Stav nabití baterie je popsán v níže uvedené
tabulce.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátý/studený
akumulátor
výměna baterie
problém
Před použitím tohoto nářadí věnujte dostatek času přečtení celého návodu a jeho
důkladnému nastudování.
Popis (obr. 1)
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy tohoto nářadí nebo jakékoli
jeho části. Mohlo by dojít k zranění
nebo k poškození.
•••••••••••
•• •• •• ••
a
b
c
Automatické obnovení nabití
Režim automatického obnovení nabití bude
vyrovnávat nabití jednotlivých článků baterie
na maximální kapacitu. Obnovení nabití baterie
by mělo být prováděno přes noc po každém
desátém cyklu nabití a vybití baterie nebo vždy,
když baterie neumožňuje provedení stejného
množství úkonů.
Nabíječka
Kontrolka nabíjení (červená)
Baterie
URČENÉ POUŽITÍ
Vaše nabíječka DE9136 může nabíjet baterie
NiCd, NiMH nebo Li-Ion s napájecím napětím
od 7,2 do 18 V. Tyto nabíječky nemusí být
žádným způsobem seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla zajištěna jejich co
nejjednodušší obsluha.
Chcete-li provést obnovení nabití baterie, vložte ji do nabíječky jako obvykle. Nechejte baterii
v nabíječce minimálně 8 hodin.
NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s výskytem hořlavých
kapalin nebo plynů.
Prodleva zahřátá / studená
baterie
ZABRAŇTE dětem dostat se do kontaktu
s elektrickým nářadím nebo nabíječkou. Používá-li toto nářadí nezkušená osoba, je nutná
přítomnost dozoru.
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátá /
7
Elektrická bezpečnost
Ujistěte se, zda napájecí napětí vaší nabíječky odpovídá napětí elektrického systému
vozidla.
Čištění
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním odpojte
nabíječku od zásuvky zapalovače.
Nečistoty a maziva mohou být z povrchu nabíječky odstraněny pomocí
hadříku nebo měkkého kartáče bez
kovových štětin. Nepoužívejte vodu
nebo jiné čisticí prostředky.
Vaše nabíječka D EWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Je-li nutná výměna kabelu, nabíječka může být
opravena pouze v autorizovaném servisu nebo
kvalifikovaným elektrotechnikem.
ÚDRŽBA
Ochrana životního prostředí
VAROVÁNÍ: Před nabíjením baterie
pro vaše nářadí si nejdříve přečtěte
všechny pokyny v části nabíječka
baterií.
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek D EWALT
musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte jej do domácího
odpadu. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Tento výrobek nemá žádné díly, které by si
mohl uživatel opravit sám. Uvnitř zařízení
nejsou žádné díly určené k servisu. Nechejte
provádět servisní úkony v autorizovaném servisu, aby bylo zabráněno poškození vnitřních
komponentů, které jsou citlivé na působení
statické elektřiny.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Vaše nabíječka D EWALT byla zkonstruována
tak, aby pracovala co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
Nedojde-li po vložení baterie do nabíječky
k rozsvícení kontrolky:
• Ujistěte se, zda je baterie vložena do nabíječky správně.
• Máte-li k dispozici jinou baterii, vyzkoušejte
ji.
• Ujistěte se, zda je zástrčka nabíječky
správně zasunuta do zapalovače.
• Zkontrolujte, zda není zásuvka zapalovače
propojena se spínací skříňkou. V takovém
případě by při poloze spínací skříňky OFF
(vypnuto) bylo odpojeno napájení zapalovače. Zkontrolujte, zda je spínací skříňka
v poloze „Příslušenství“ a zda je zapalovač
funkční.
• Ujistěte se, zda je zásuvka zapalovače
čistá.
• Ujistěte se, zda je zapalovač v zásuvce
funkční.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
8
Nabíjecí baterie
Tyto baterie s dlouhou životností musí být nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
baterie proveďte její likvidaci tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie NiCd, NiMH a Li Ion lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
baterie budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.
NÁSLEDUJÍCÍ BATERIE JSOU KOMPATIBILNÍ PRO POUŽITÍ S TOUTO NABÍJEČKOU:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
zst00241211- 17-07-2014
9
10
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
11
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising