DE9136 | DeWalt DE9136 CHARGER instruction manual

599333-70 SK
DE9136
Obrázok 1
Obrázok 2
2
NABÍJAČKA DE9136 DO VOZIDIEL
Blahoželáme Vám!
UPOZORNENIE: Ak nie je použitý výstražný symbol, označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu hmotných škôd
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Zvolili ste si náradie značky D EWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti D EWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Technické údaje
Napätie
Výstupné napätie
Typ akumulátora
Nabíjací prúd
menovitý
vyrovnávací režim
udržovací režim
Doba nabíjania
Akumulátor 1,3 Ah
Akumulátor 2,0 Ah
Akumulátor 2,6 Ah
Akumulátor 3,0 Ah
Hmotnosť
DE9136
V 12
V 7,2 – 18
NiCd, NiMH, Li Ion
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.
A 3,0
mA 100
mA 20
min
min
min
min
kg
USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY
26
40
52
60
0,7
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY: Tento návod na použitie obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu pre nabíjačku
DE9136 do vozidiel.
Poistky
Všetky zapaľovače v autách s napätím 12 V
12 A v napájacej sieti
Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky
pokyny a výstražné upozornenia nachádzajúce
sa na nabíjačke, akumulátore a na výrobku,
ktorý tento akumulátor používa.
Vysvetlenie pojmov:
Bezpečnostné pokyny
NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým
prúdom. Na svorkách nabíjačky je
vyššie napätie. Nepokúšajte sa kontakty akumulátora prepájať vodivými
predmetmi. Môže hroziť riziko úrazu
elektrickým prúdom, riziko smrteľného úrazu alebo riziko spôsobenia
požiaru.
VAROVANIE: Tento prístroj nie je
určený na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú
pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie v prípade, že sa tomu nezabráni.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k ľahkému alebo stredne vážnemu zraneniu prípade, že sa tomu
nezabráni.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ak nie je v úložnom priestore nabíjačky
umiestnený žiaden akumulátor, vždy
odpojte prívodný kábel nabíjačky od
siete. Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
Nabíja iba akumulátory DEWALT s napätím 7,2 - 18 V. Ostatné typy akumulátorov
môžu prasknúť, čo môže viesť k zraneniu
osôb alebo k hmotným škodám.
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu
dažďa alebo snehu.
Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporučené alebo predávané výrobcom
nabíjačky môže viesť k spôsobeniu
požiaru, úrazu elektrickým prúdom
alebo zraneniu osôb.
Ak chcete znížiť riziko poškodenia konektora zapaľovača a kábla, pri odpájaní
nabíjačky, ťahajte radšej za konektor
zapaľovača než za kábel.
Uistite sa, či je prívodný kábel vedený
tak, aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali oň a aby nedochádzalo k jeho
poškodeniu alebo nadmernému zaťaženiu.
Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
káblom alebo zástrčkou – poškodené
časti ihneď vymeňte.
Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným spôsobom. Zverte opravu kvalifi kovanému
servisnému mechanikovi.
Nepokúšajte sa nabíjačku demontovať.
Ak je nutný servis alebo oprava, zverte
tento úkon kvalifikovanému servisnému mechanikovi. Nesprávne vykonaná
opätovná montáž môže viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým
prúdom.
Pred vykonávaním údržby alebo čistením vždy odpojte kábel nabíjačky
od zásuvky. Vybratie akumulátora alebo
vypnutie ovládacích prvkov neobmedzí
riziko zranenia.
•
•
•
•
•
•
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
•
UPOZORNENIE: Za určitých podmienok, keď je nabíjačka pripojená k sieti,
môže dôjsť k skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie alebo akékoľvek
čiastočky kovu, sa nesmú dostať
do vnútorného priestoru nabíjačky.
NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory pomocou inej nabíjačky, než je
nabíjačka uvedená v tomto návode.
Nabíjačka i akumulátory sú špecificky
navrhnuté tak, aby mohli pracovať spolu.
Použitie predlžovacieho kábla sa neodporúča. Ak to nie je nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým
prúdom.
Zástrčka nabíjačky má poistku proti
preťaženiu. Ak je nutná výmena kábla,
nabíjačka sa môže nechať opraviť iba
v autorizovanom servise alebo kvalifikovaným elektrotechnikom. NEPOUŽÍVAJTE nabíjačku bez správnej poistky proti
preťaženiu. Viď Špeciálna inštalácia pre
vozidlá bez zapaľovača.
Neukladajte na nabíjačku žiadne predmety a neumiestňujte nabíjačku na
mäkký povrch, na ktorom by mohlo
dôjsť k zablokovaniu ventilačných
drážok, čo by spôsobilo nadmerné
zvýšenie teploty vnútri nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré
sú mimo dosahu zdrojov tepla. Odvod tepla
z nabíjačky je vedený cez drážky v hornej
a spodnej časti krytu nabíjačky.
NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dokopy.
NEPOKÚŠAJTE sa nabíjačku použiť
s iným napätím. Nabíjačka je určená na
použitie v autách s napájacím systémom
12 V, ktorý má ukostrený záporný pól akumulátora.
Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od
zapaľovača, aby nedochádzalo k vybíjaniu
akumulátora vozidla.
USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite do objednávky doplniť katalógové číslo
a napätie akumulátora.
4
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý.
Pred použitím akumulátora a nabíjačky si prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
Poškodený akumulátor by mal byť vrátený do autorizovaného servisu, kde
bude zaistená jeho recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom budú
stáť na ňom vo zvislej polohe, ale môže
dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
•
•
•
•
•
Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátor
vo výbušných priestoroch, ako sú
napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. Iskrenie pri vkladaní alebo vyberaní
akumulátora z nabíjačky môže spôsobiť
vznietenie prachu alebo výparov.
Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
D EWALT.
NESTRIEKAJTE na akumulátor vodu
a neponárajte ho do vody alebo do iných
kvapalín.
Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo kovové
budovy v lete).
Ak nedochádza k riadnemu nabíjaniu
akumulátora:
a. Skontrolujte, či je po zatlačení do zásuvky zapaľovač funkčný.
b. Skontrolujte, či je zapaľovač funkčný
po nastavení kľúčika v spínacej skrinke
auta do polohy „Príslušenstvo“.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY TYPU NiCd ALEBO
NiMH
• Nespaľujte akumulátor y, i keď sú
z načne poškod ené alebo c elkom
opotrebované. Akumulátor môže v ohni
explodovať.
• Pri veľmi náročnej práci alebo pri extrémnych teplotách môže dochádzať
k malým únikom kvapaliny z článkov
akumulátora. To nie je známkou poruchy.
Ak však dôjde k poškodeniu vonkajšieho
obalu akumulátora:
a. a kvapalina z akumulátora sa dostane
na Vašu pokožku, ihneď zasiahnuté
miesto niekoľko minút omývajte mydlom a vodou.
b. a kvapalina sa Vám dostane do očí,
minimálne 10 minút si oči vyplachujte
čistou vodou a ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie. (Poznámka pre lekára:
Kvapalina je 25- 35% roztok hydroxidu
draselného.)
NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým
prúdom. Nikdy sa nepokúšajte do
akumulátora vniknúť. Ak je obal akumulátora prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Inak by mohlo dôjsť k vážnemu úrazu
elektrickým prúdom. Poškozený akumulátor by mal byť vrátený do autorizovaného servisu, kde bude zaistená
jeho recyklácia.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte do
akumulátora vniknúť. Ak je obal akumulátora prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, ktoré narazili, padli alebo inak sa poškodili
(napríklad prepichnutie klincom, zásah
kladivom, rozšliapnutie).
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY TYPU Li-Ion
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú značne poškodené alebo celkom opotrebované. Akumulátor môže v ohni explodovať.
Pri spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion
dochádza k vytváraniu toxických výparov
a materiálov.
• Ak sa dostane obsah akumulátora do
kontaktu s pokožkou, ihneď oplachujte
zasiahnuté miesto mydlom a vodou.Ak
sa Vám dostane kvapalina z akumulátora
do očí, vyplachujte otvorené oči vodou
zhruba 15 minút alebo dovtedy, kým
podráždenie neprestane. Pri lekárskom
ošetrení informujte lekára, že elektrolyt
akumulátora sa skladá zo zmesi kvapalných organických uhličitanov a solí lítia.
5
•
Výpary z otvoreného akumulátora môžu
spôsobiť podráždenie pri dýchaní.
Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Ak
pretrvávajú uvedené príznaky, vyhľadajte
lekárske ošetrenie.
Používajte iba s akumulátormi
D EWALT. Iné akumulátory môžu
prasknúť, spôsobiť zranenie alebo
iné škody
Zabráňte styku s vodou.
VAROVANIE: Riziko popálenia. Kvapalina z akumulátora môže byť horľavá, ak je vystavená iskreniu alebo
plameňom.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Ochranný kryt akumulátora
(obr. 2)
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt
4 °C do 40 °C.
Ochranný kryt slúži na ochranu kontaktov odpojeného akumulátora. Pokiaľ by nebol nasadený, mohlo by dôjsť ku skratovaniu kontaktov
kovovými predmetmi a tým i k poškodeniu
akumulátora či k vzniku požiaru.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
alebo do náradia z neho odstráňte ochranný kryt (obr. 2A).
2. Po vybratí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia nasaďte ihneď na kontakty
ochranný kryt (obr. 2B).
Likvidáciu akumulátora vyko návajte s ohľadom na životné
prostredie
Akumulátory typu NiMH, NiCd
a Li-Ion nikdy nevhadzujte do
ohňa.
Nabíja akumulátory typu NiMH
a NiCd.
Nabíja akumulátora typu Li-Ion.
Čas nabíjania je uvedený v technických údajoch.
VAROVANIE: Pred uložením alebo
pred prenášaním nepoužívaného akumulátora sa uistite, či je na kontaktoch
riadne nasadený ochranný kryt.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý tiež obsahuje rok výroby,
je vytlačený na spodnom kryte pod štítkom
s technickými údajmi!
Štítky na nabíjačke a akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore obsahovať nasledujúce piktogramy:
Príklad:
2008 XX XX
Rok výroby
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Nabíjanie akumulátora.
Špeciálna inštalácia pre vozidlá
bez zapaľovača
Nabitý akumulátor.
Zástrčka nabíjačky má poistku proti preťaženiu. NEODSTRAŇUJTE TÚTO ZÁSTRČKU.
Zakúpte si u miestneho predajcu automobilových dielov zásuvku zapaľovača cigariet.
Vykonajte elektrické zapojenie tejto zásuvky
podľa pokynov dodávaných so zásuvkou
zapaľovača.
Poškodený akumulátor.
Odloženie nabíjania - zahriaty /
studený akumulátor
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora prepájať vodivými predmetmi.
Pripojte nabíjačku k tejto zásuvke.
Úprava na prevádzku nabíjačky
s uzemnením kladného pólu
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
Ak chcete používať nabíjačku s autami, ktoré
majú uzemnený kladný pól akumulátora, zapojenie zástrčky nabíjačky sa musí vykonať
opačne.
6
Túto úpravu nabíjačky by nemal robiť užívateľ.
Zverte tento úkon autorizovanému servisu
D EWALT.
neumožňuje vykonanie rovnakého množstva
úkonov.
Ak chcete vykonať obnovenie nabitia akumulátora, vložte ho do nabíjačky ako obvykle.
Akumulátor ponechajte v nabíjačke aspoň
8 hodín.
Nabíjačky
Pred použitím nabíjačky zaistite, aby si obsluha
prečítala všetky bezpečnostné pokyny.
Odloženie nabíjania - zahriaty /
studený akumulátor
Postup nabíjania
NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým
prúdom. Na svorkách nabíjačky je
vyššie napätie. Nepokúšajte sa kontakty akumulátora prepájať vodivými
predmetmiNebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Aby ste zabránili
nadmernému vybíjaniu akumulátoru
auta, nenabíjajte viac než dva akumulátory, bez toho, aby bolo auto
v chode.
Akonáhle bude nabíjačka detekovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania. Táto funkcia zaistí maximálnu životnosť
akumulátora.
OCHRANA PRED ÚPLNÝM VYBITÍM
Pokiaľ je akumulátor v náradí, je chránený pred
úplným vybitím.
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku k príslušnej zásuvke.
2. Vložte akumulátor (c) do nabíjačky (a).
Nepretržité blikanie červenej kontrolky
(b) (nabíjanie) bude indikovať zahájenie
procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže zostať v nabíjačke.
Odporučenie pre uloženie
akumulátorov
Priebeh nabíjania
Obsah balenia
1. Najvhodnejšie miesto pre skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu.
2. Dlhodobé skladovanie akumulátor i nabíjačku nepoškodí. V správnych podmienkach sa môžu tieto výrobky skladovať až
5 rokov.
Balenie obsahuje:
1 Nabíjačku
1 Návod na obsluhu
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
celkom nabité
odloženie nabíjania zahriaty/studený akumulátor
výmena akumulátora
problém
•
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
Pred použitím tohto náradia venujte dostatok času prečítaniu celého návodu a jeho
dôkladnému naštudovaniu.
Popis (obr. 1)
•••••••••••
•• •• •• ••
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy tohto náradia alebo akejkoľvek
jeho časti.Mohlo by dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
Automatické obnovenie nabitia
Režim automatického obnovenia nabitia bude
vyrovnávať nabitie jednotlivých článkov akumulátora na maximálnu kapacitu. Obnovenie
nabitia akumulátora by malo byť vykonané cez
noc po každom desiatom cykle nabitia a vybitia akumulátora alebo vždy, keď akumulátor
a
b
c
7
Nabíjačka
Kontrolka nabíjania (červená)
Akumulátor
•
ODPORÚČANÉ POUŽITIE
Nabíjačka DE9136 môže nabíjať akumulátory
typu NiCd, NiMH a Li-Ion s napätím 7,2 – 18 V.
Táto nabíjačka sa nesmie žiadnym spôsobom
upravovať. Je konštruovaná tak, aby bola zaistená čo najjednoduchšia obsluha.
•
•
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo v prostredí s výskytom horľavých kvapalín a plynov.
ZABRÁŇTE deťom dostať sa do kontaktu
s elektrickým náradím alebo nabíjačkou. Ak
používa toto náradie neskúsená osoba, je
nutná prítomnosť dozoru.
•
•
Elektrická bezpečnosť
Uistite sa, či hodnota napätia Vašej nabíjačky
zodpovedá hodnote napätia v elektrickej sieti
vozidla.
Ak máte k dispozícii iný akumulátor, vyskúšajte ho.
Uistite sa, či je zástrčka nabíjačky správne
zasunutá do zapaľovača.
Skontrolujte, či nie je zásuvka zapaľovača
prepojená so spínacou skrinkou. V tom
prípade by pri polohe spínacej skrinky
OFF (vypnuté) bolo odpojené napájanie
zapaľovača. Skontrolujte, či je spínacia
skrinka v polohe „Príslušenstvo“ a či je
zapaľovač funkčný.
Uistite sa, či je zásuvka zapaľovača čistá.
Uistite sa, či je zapaľovač v zásuvke funkčný.
Čistenie
Vaša nabíjačka D EWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
odpojte nabíjačku od zásuvky zapaľovača. Nečistoty a mazivá sa môžu
z povrchu nabíjačky odstrániť pomocou handričky alebo mäkkej kefy bez
kovových štetín. Nepoužívajte vodu
alebo iné čistiace prostriedky.
Ak je nutná výmena kábla, nabíjačka sa môže
nechať opraviť iba v autorizovanom servise
alebo kvalifikovaným elektrotechnikom.
ÚDRŽBA
Ochrana životného prostredia
VAROVANIE: Pred nabíjaním akumulátora pre Vaše náradie si najskôr prečítajte všetky pokyny v časti nabíjačka
akumulátorov.
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Jedného dňa zistíte, že náradie D E WALT
musíte vymeniť alebo že ho nebudete ďalej
používať. V tomto prípade myslite na ochranu
životného prostredia a nevyhadzujte prístroj do
domáceho odpadu. Zlikvidujte tento výrobok
v triedenom odpade.
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Vnútri zariadenia nie sú žiadne diely určené na servis.
Nechajte vykonávať servisné úkony v autorizovanom servise, aby sa zabránilo poškodeniu
vnútorných komponentov, ktoré sú citlivé na
pôsobenie statickej elektriny.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Vaša nabíjačka D EWALT bola skonštruovaná
tak, aby pracovala čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémovú prevádzku.
PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE
Ak nedôjde po vložení akumulátora do nabíjačky k rozsvieteniu kontrolky:
• Uistite sa, či je akumulátor v nabíjačke
riadne usadený.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
8
Spoločnosť D EWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
servisných stredísk D EWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
NiMH
Li-Ion
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
Dobíjateľný akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa
musia nabíjať v prípade, keď už neposkytujú
dostatočný výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné operácie. Po ukončení jeho
životnosti preveďte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Akumulátory Li-Ion, NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ich prosím dodávateľovi alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Zhromaždené akumulátory budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia.
NASLEDUJÚCE AKUMULÁTORY SÚ KOMPATIBILNÉ S TOUTO NABÍJAČKOU:
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
zst00241238- 17-07-2014
9
10
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
11
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising