GLC3630L | Black&Decker GLC3630L CORDLESS STRING TRIMMER Type H1 instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone
do lekkich prac
ogrodowych
509211-19 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GLC3630L
2
3
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kosiarka żyłkowa Black & Decker jest przeznaczona do
koszenia trawy na brzegach trawników i w trudno dostępnych miejscach. Narzędzie to nie jest przystosowane do
celów profesjonalnych.
♦
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z kosiarki mogą zaistnieć dodatkowe
zagrożenia nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego
lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu wszystkich urządzeń
zabezpieczających nadal występują pewne zagrożenia.
Zaliczają się do nich:
♦
Skaleczenia wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Upośledzenie narządu słuchu.
♦
Zagrożenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i preszpanu).
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga! Przy korzystaniu z elektronarzędzi sieciowych
dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej
instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym,
doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
Uwaga! Przy korzystaniu z kosiarki bezwzględnie
przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa. Dla własnego
bezpieczeństwa i znajdujących się w pobliżu osób przed
użyciem kosiarki zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi. Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
♦
Przed uruchomieniem kosiarki dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
♦
W instrukcji tej opisano zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Używanie innych przystawek
i akcesoriów niż zalecane w tej instrukcji lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
narzędzia może doprowadzić do wypadku.
♦
Przechowuj tę instrukcję.
Po użyciu
♦
Zastosowanie kosiarki
Przy korzystaniu z kosiarki cały czas zachowuj ostrożność.
♦
Zawsze zakładaj okulary ochronne
♦
Zabraniaj używania kosiarki dzieciom ani osobom,
które nie zapoznały się z tą instrukcją.
♦
Nie dopuszczaj dzieci ani zwierząt do miejsca pracy
i pilnuj, by nikt nie dotykał kosiarki ani kabla sieciowego.
♦
Gdy kosisz w pobliżu dzieci, zachowuj szczególną
ostrożność.
♦
Zabrania się używania kosiarki młodocianym
i słabym osobom bez nadzoru doświadczonego
użytkownika.
♦
Kosiarka ta nie jest zabawką.
♦
Używaj kosiarki tylko za dnia lub przy bardzo dobrym
sztucznym oświetleniu.
♦
Nie używaj kosiarki w wilgotnym ani mokrym otoczeniu.
♦
Nie zanurzaj kosiarki w wodzie.
♦
Nie otwieraj obudowy kosiarki. Nie ma w niej żadnych elementów podlegających konserwacji przez
użytkownika.
♦
Nie używaj kosiarki w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub
pyły.
♦
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem wtyczki
i kabla.
♦
♦
Nieużywaną kosiarkę przechowuj w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń elektrycznych.
Gdy kosiarka ma być transportowana w samochodzie, zabezpiecz ją w bagażniku, by nie mogła się
przemieścić w razie nagłej zmiany prędkości lub
kierunku ruchu pojazdu.
Kontrola i naprawy
♦
♦
♦
♦
Przed użyciem sprawdź kosiarkę, czy nie jest uszkodzona, czy jakieś elementy nie są pęknięte i czy
jakieś inne okoliczności nie zakłócają prawidłowej
pracy narzędzia.
Nie używaj kosiarki, gdy jakaś jej część jest niesprawna.
Naprawy lub wymiany wadliwych części zlecaj tylko
jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów
serwisowych.
Nigdy nie próbuj wyjmować ani wymieniać jakichkolwiek elementów, jeżeli nie przewiduje tego niniejsza
instrukcja obsługi.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
kosiarek żyłkowych
Uwaga! Po wyłączeniu kosiarki szpula z żyłką przez jakiś
czas jeszcze się obraca.
♦
Zapoznaj się z elementami obsługi i zasadami
prawidłowego użytkowania kosiarki.
♦
Przed użyciem sprawdź kabel sieciowy i przedłużacz, czy nie są uszkodzone lub zużyte. W razie
uszkodzenia kabla natychmiast odłącz go od sieci.
NIE DOTYKAJ KABLA, DOPÓKI JEST PRZYŁĄCZONY DO SIECI.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nie używaj kosiarki z uszkodzonym lub zużytym
kablem.
Dla ochrony stóp zakładaj solidne obuwie na szorstkiej podeszwie lub buty z cholewami.
Dla ochrony nóg zakładaj długie spodnie.
Przed użyciem kosiarki upewnij się, czy na terenie
koszenia nie ma patyków, kamieni, drutów ani innych
obcych przedmiotów.
Używaj kosiarki, zachowując wyprostowaną pozycję
i prowadząc żyłkę tnącą w pobliżu ziemi. Nigdy nie
załączaj kosiarki, gdy znajduje się w jakimś innym
położeniu.
Podczas pracy powoli przemieszczaj kosiarkę. Pamiętaj, że świeżo ścięta trawa jest wilgotna i śliska.
Nie używaj kosiarki na stromych stokach. Koś wzdłuż
zbocza, a nigdy z góry na dół.
Nie przechodź przez ścieżki lub drogi żwirowe, gdy
kosiarka jest włączona.
Podczas pracy kosiarki nigdy nie dotykaj żyłki tnącej.
Nie odkładaj kosiarki, dopóki żyłka tnąca całkowicie
się nie zatrzyma.
Stosuj tylko żyłki tnące właściwego rodzaju. Nigdy
nie używaj żyłek metalowych ani rybackich.
Nie dotykaj noża do przycinania żyłki.
Cały czas obserwuj kabel sieciowy i utrzymuj go
z dala od żyłki tnącej.
Nie zbliżaj rąk ani nóg do żyłki tnącej, zwłaszcza
przy załączaniu silnika.
Przed użyciem lub w razie uderzenia kosiarki
sprawdź, czy nie nastąpiło jakieś uszkodzenie.
W razie potrzeby zlec naprawę.
Nigdy nie używaj kosiarki z uszkodzonymi lub niezałożonymi osłonami.
Uważaj, by się nie skaleczyć o nóż do przycinania
żyłki. Po wydłużeniu żyłki ponownie ustaw kosiarkę
w normalnej pozycji, zanim ja załączysz.
Zawsze sprawdzaj, czy szczeliny wentylacyjne nie
są zatkane jakimiś zanieczyszczeniami.
Nie używaj kosiarki z uszkodzonym lub zużytym
przewodem zasilającym lub przedłużaczem.
Trzymaj przedłużacz z dala od żyłki tnącej.
Miej na uwadze, że w czasie koszenia mogą
być odrzucane jakieś przedmioty. Osoby postronne trzymaj z dala od miejsca pracy.
Nie wystawiaj kosiarki na działanie deszczu
ani wilgoci.
Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego
zmierzony wg Wytycznych 2000/14/EG.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦
Uważaj, by nie zamoczyć akumulatora.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki
♦
Ładowarki Black & Decker używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych wraz z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi
wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦
Natychmiast wymień uszkodzony kabel.
♦
Uważaj, by do ładowarki nie dostała się woda.
♦
Nie otwieraj ładowarki.
♦
Nie dokonuj w ładowarce żadnych przeróbek.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu!
Oznaczenia na elektronarzędziu
Kosiarka ta jest oznaczona następującymi symbolami
ostrzegawczymi:
Przed użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Przed uruchomieniem kosiarki przeczytaj
niniejszą instrukcję.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Najpierw zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej
na tabliczce znamionowej. Elektronarzędzia
akumulatorowego w żadnym wypadku nie
przyłączaj bezpośrednio do sieci.
Na czas pracy zakładaj okulary ochronne.
Na czas pracy zakładaj odpowiednie nauszniki
ochronne.
♦
Przed sprawdzeniem kabla zawsze najpierw
wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego. Nie
używaj kosiarki z uszkodzonym kablem.
6
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew
temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Opis kosiarki
♦
Kosiarka ta składa się z niektórych lub ze wszystkich
wymienionych niżej elementów.
1. Wyłącznik
2. Rękojeść
3. Przycisk blokujący
4. Akumulator
5. Rękojeść dodatkowa
6. Osłona
7. Obudowa szpuli
8. Głowica
9. Prowadnica krawędziowa
Ściągnij taśmę klejącą, którą żyłka tnąca jest przytwierdzona do obudowy szpuli (7).
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
(rys. F)
♦
♦
By włożyć akumulator (4), ustaw go odpowiednio
względem kieszeni w kosiarce. Wsuń akumulator
w kieszeń i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający (18)
i jednocześnie wysuń akumulator z kieszeni.
Zastosowanie
Montaż
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania kosiarki.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu upewnij się,
czy kosiarka jest wyłączona, a akumulator wyjęty.
Ładowanie akumulatora (rys. G)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać.
Podczas ładowania akumulator może się nagrzewać,
ale jest to normalne zjawisko.
Montaż osłony (rys. rys. A i B)
♦
♦
Wykręć wkręt z osłony.
Nasuń osłonę (6) prostopadle na głowicę kosiarki (8)
aż do zatrzaśnięcia elementu ustalającego (szyny
prowadzące (10) osłony (6) zgraj przy tym z szynami
prowadzącymi (11) głowicy kosiarki (8).
♦
Zamocuj osłonę (6) wkrętem (12).
Uwaga! Kosiarki używaj tylko wtedy, gdy osłona jest
prawidłowo zamontowana.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 10 °C ani powyżej 40 °C. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około 24 °C.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatorów
o temperaturze poniżej ok. 10 °C i powyżej 40 °C.
W takim przypadku pozostaw akumulator w ładowarce. Gdy tylko temperatura ta wzrośnie lub spadnie
do dopuszczalnej wartości, ładowarka automatycznie
podejmuje pracę.
♦
Włóż akumulator (4) do ładowarki (20), by go naładować, Akumulator daje się włożyć tylko w kierunku
ładowarki. Nie rób tego na siłę. Sprawdź, czy akumulator został dobrze usytuowany.
♦
Przyłącz ładowarkę do gniazda sieciowego i włącz
zasilanie.
Wskaźnik ładowania (19) cały czas miga powoli na
zielono. Zapalenie się zielonego wskaźnika (19) na
stałe oznacza, że akumulator został całkowicie naładowany. Akumulator można pozostawić w ładowarce
na nieograniczony okres czasu, przy czym świeci się
elektroluminescencyjny wskaźnik ładowania. Wskaźnik
ten ponownie zaczyna migać na zielono, gdy akumulator jest od czasu do czasu podładowywany. Wskaźnik
ładowania (19) świeci się, dopóki akumulator pozostaje
w przyłączonej ładowarce.
♦
Rozładowany akumulator powinno się naładować
w przeciągu tygodnia. Pozostawienie rozładowanego akumulatora powoduje drastyczny spadek jego
trwałości użytkowej.
Mocowanie rękojeści dodatkowej (rys. C i D)
♦
♦
♦
Nasuń rękojeść dodatkową (5) na rurę (13)
Przesuń śrubę (14) poprzez otwory w rękojeści.
Dokręć nakrętkę(15) do śruby zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Regulacja rękojeści dodatkowej (rys.C i D)
Rękojeść dodatkowa (5) daję się regulować, co pozwala
na jej ustawienie w najkorzystniejszej dla siebie pozycji.
♦
Poluzuj nakrętkę (15) poprzez odkręcanie w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
♦
Przesuń dodatkowych uchwyt (5) na rurze (13) do
góry lub na dół, aż do uzyskania wygodnej wysokości.
♦
Dokręć nakrętkę (15) do śruby zgodnie z kierunkiem
zgodnym ze wskazówkami zegara.
Nastawianie wysokości kosiarki (rys. E)
Za pomocą zintegrowanego mechanizmu teleskopowego
można nastawić najdogodniejszą dla siebie wysokość
kosiarki. Są przy tym możliwe różne pozycje. By uzyskać
odpowiednią wysokość, wykonaj opisane niżej operacje:
♦
Poluzuj zacisk zabezpieczający (16) w ustawiaczu
wysokości.
♦
Ostrożnie przesuń do góry lub na dół rurę (17) do
uzyskania pożądanej wysokości.
♦
Zamknij zacisk zabezpieczający (16) w ustawiaczu
wysokości
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Akumulator można pozostawić w ładowarce. Świeci się
wówczas elektroluminescencyjny wskaźnik ładowania.
Ładowarka utrzymuje akumulator w stanie pełnego
naładowania.
Uwalnianie żyłki tnącej
Diagnostyka ładowarki
Fabrycznie na czas transportu żyłka tnąca jest przytwierdzona taśmą klejącą do obudowy szpuli.
Uwaga! Najpierw wyjmij akumulator z kosiarki.
Gdy ładowarka wykryje problem z akumulatorem, wskaźnik ładowania (19) zaczyna szybko migać na czerwono.
W takim przypadku:
7
Załączanie i wyłączanie (rys. L)
♦
♦
Wyjmij i ponownie włóż akumulator (4).
Gdy wskaźnik ładowania nadal szybko miga na
czerwono, włóż inny akumulator do ładowarki, by
sprawdzić jej sprawność działania.
♦
Gdy akumulator ten jest prawidłowo ładowany,
tzn. że ten pierwszy jest uszkodzony. Oddaj go do
centrum serwisowego w celu recyklingu.
♦
Gdy po włożeniu innego akumulatora wskaźnik
ładowania zachowuje się tak samo, oddaj ładowarkę
do autoryzowanego warsztatu serwisowego w celu
sprawdzenia.
Wskazówka: Stwierdzenie, czy akumulator jest rzeczywiście uszkodzony, może trwać nawet 30 minut.
Gdy akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny,
czerwony wskaźnik ładowania miga na przemian
jeden raz powoli i jeden raz szybko, po czym cykl
ten się powtarza.
♦
W celu załączenia kosiarki naciśnij i przytrzymaj
przycisk blokujący (3), a następnie naciśnij wyłącznik
(1). Gdy kosiarka zacznie pracować, zwolnij przycisk
blokujący.
♦
By wyłączyć kosiarkę, zwolnij wyłącznik.
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego
wyłącznika.
Power Boost (rys. L)
Regulator „Power Boost” (22) znajduje się na uchwycie
narzędzia. Z tym regulatorem można optymalizować
i regulować wydajność urządzenia.
♦
Najczęściej podczas pracy regulator powinien znajdować się w trybie „normalny” (pozwala to uzyskać
dłuższy czas pracy).
♦
Tryb „Boost” załączaj, jeśli jest to niezbędne ze
względu na wielkość, wilgotność lub grubość ciętego
materiału.
Wskaźnik stanu naładowania (rys. H)
Akumulator dysponuje wskaźnikiem stanu naładowania.
Za pomocą tego wskaźnika można sprawdzić aktualny
stan naładowania tak podczas pracy jak i podczas
ładowania.
♦
Przyciśnij klawisz (21) wskaźnika stanu naładowania.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
Ogólne zalecenie
♦
Nastawianie kosiarki na dokaszanie lub
koszenie wyrównujące (rys. I - K)
By osiągnąć jak najlepsze wyniki pracy, koś tylko
suchą trawę.
Dokaszanie
Kosiarka ta może być używana zarówno do dokaszania
(rys.I), jak i do koszenia wyrównującego (rys.J) do przycinania wystającej trawy wzdłuż krawędzi trawników
i grządek.
♦
♦
♦
Dokaszanie (rys.I i K)
♦
Przy dokaszaniu głowica kosiarki powinna się znajdować
w pozycji przedstawionej na rysunku I.
W przeciwnym razie wykonaj opisane niżej operacje:
♦
Wyjmij akumulator z urządzenia.
♦
Trzymaj wciśnięty klawisz tulei (23)
♦
Mocno chwyć rękojeść i obróć głowicę (8) w prawo.
♦
Zwolnij klawisz tulei (23).
♦
Wsuń prowadnicę krawędziową (9) w obudowę
silnika.
Wskazówka: głowica daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
♦
♦
Trzymaj kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku M.
Prowadź kosiarkę żyłkową, wykonując nią równomierne ruchy wahadłowe w lewo i w prawo.
Gdy trawa jest długa, koś ją stopniowo od góry do
dołu.
Nie koś trawy tuż przy twardych przedmiotach
i wrażliwych roślinach.
Przy dokaszaniu wzdłuż ścieżek i innych szorstkich
podłoży żyłka tnąca szybciej się zużywa i trzeba ją
częściej wymieniać.
Gdy kosiarka zaczyna zwalniać, zmniejsz obciążenie.
Koszenie wyrównujące
Najlepiej, gdy rowki na brzegach trawnika mają głębokość
przynajmniej 50 mm.
♦
Nie używaj kosiarki do tworzenia nowych rowków.
Do tego celu najlepszy jest szpadel.
♦
Prowadź kosiarkę tak, jak pokazano na rysunku N.
♦
By krócej przyciąć trawę, lekko pochyl kosiarkę.
Koszenie wyrównujące (rys.J i K)
Przy koszeniu wyrównującym głowica kosiarki powinna
się znajdować w pozycji przedstawionej na rysunku J.
W przeciwnym razie wykonaj opisane niżej operacje:
♦
Wyjmij akumulator z urządzenia.
♦
Trzymaj wciśnięty klawisz tulei (23).
♦
Mocno chwyć rękojeść i obróć głowicę (8) w lewo.
♦
Zwolnij klawisz tulei (23).
♦
Wyciągnij prowadnicę krawędziową (9) z obudowy
silnika. W skrajnej pozycji prowadnica krawędziowa
(9) zaskakuje z wyraźnie słyszalnym odgłosem.
Wskazówka: głowica daje się obracać tylko w jednym
kierunku.
Zakładanie nowej szpuli z żyłką (rys. O)
Nowe szpule z żyłką tnącą można nabyć w sklepie z narzędziami Black & Decker (numer katalogowy A6481). Są
też dostępne szpule w potrójnym opakowaniu (numer
katalogowy A6485).
♦
Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦
Ściśnij języczki (27) i zdejmij pokrywę szpuli (28)
z obudowy (7).
♦
Wyjmij pustą szpulę (29) z obudowy.
♦
Pokrywę i obudowę oczyść z brudu i resztek trawy.
♦
Weź nową szpulę i osadź ją na trzpieniu w obudowie.
Lekko obróć szpulę aż do usadowienia na swoim
miejscu.
8
Gdy automatyczny mechanizm podający
nadal nie działa lub szpula blokuje się,
spróbuj wykonać następujące operacje:
♦
Odczep koniec żyłki tnącej i przeprowadź go przez
oczko (24). Żyłka powinna wystawać z obudowy na
długość około 11 cm.
♦
Języczki pokrywy (27) ustaw odpowiednio względem
wycięć (25) w obudowie.
♦
Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
Uwaga! Gdy wystająca część żyłki jest dłuższa niż
odległość obudowy od noża (26), przytnij ją na odpowiednią długość.
♦
♦
♦
Nawijanie nowej żyłki na pustą szpulę (rys. P
do R)
Konserwacja
Sieciowe i akumulatorowe urządzenia Black & Decker
odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest niezbędne ich regularne
czyszczenie. Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji
z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Nową żyłkę tnącą można nawinąć na pustą szpulę. Sama
żyłka tnąca jest do nabycia u dilera Black & Decker (numer katalogowy A6046 (37,5 m) i A6171 (50 m)).
♦
Wyjmij pustą szpulę zgodnie z opisem w poprzednim
punkcie.
♦
Usuń ze szpuli ewentualne resztki żyłki.
♦
Tak jak pokazano na rysunku P, wprowadź koniec
żyłki tnącej długości 2 cm otwór (29) w szpuli.
♦
Zagnij żyłkę i zamocuj ją w szczelinie w kształcie
litery L (30).
♦
Nawiń żyłkę na szpulę w kierunku strzałki. Żyłkę
nawijaj równo i warstwami, uważając, by się nie
krzyżowała (rys. R).
♦
Gdy nawinięta żyłka zrówna się z wycięciami (32),
odetnij ją. Odwiń ok. 11 cm odcinek żyłki ze szpuli
i przytrzymaj żyłkę palcem, by utrzymać ją na miejscu.
♦
Zamocuj szpulę zgodnie z powyższym opisem.
Uwaga! Używaj tylko odpowiedniego rodzaju żyłek
tnących Black & Decker.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj
następujące czynności:
♦
Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦
Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe,
wyłącz je i wyjmij z niego akumulator.
♦
Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go
rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
♦
Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ładowarka nie wymaga
konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
♦
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w kosiarce
i ładowarce.
♦
Regularnie za pomocą wilgotnej szmaty czyść
obudowę silnika. Nie używaj do tego celu żadnych
ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
♦
Regularnie czyść żyłkę tnącą i jej szpulę, używając
do tego celu miękkiej suchej szczoteczki lub suchej
szmaty.
♦
Regularnie używaj tępego skrobaka do usuwania
trawy i brudu ze spodu osłony.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Gdyby kosiarka przestała prawidłowo działać, przeczytaj
poniższe wskazówki. Jeżeli nie uda Ci się usunąć usterki,
zwróć się do serwisu firmy Black & Decker.
Uwaga! Przed wykonaniem opisanych niżej czynności
wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
Kosiarka wolno pracuje
♦
♦
Sprawdź, czy obudowa szpuli daje się swobodnie
obracać. W razie potrzeby dokładnie ją oczyść.
Sprawdź, czy odcinek żyłki tnącej wystający z obudowy szpuli nie jest dłuższy niż 11 cm. W razie
potrzeby utnij żyłkę tak, by akurat dosięgała do noża.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Nie działa automatyczny mechanizm
podający żyłkę
♦
♦
♦
♦
♦
Starannie oczyść pokrywę szpuli i samą obudowę.
Wyjmij szpulę i sprawdź, czy dźwignia daje się
swobodnie poruszać.
Wyjmij szpulę i odwiń żyłkę. Jeszcze raz równo
nawiń żyłkę tak, jak wyżej opisano. Ponownie włóż
szpulę zgodnie z powyższym opisem.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Ściśnij języczki i zdejmij pokrywę szpuli z obudowy.
Wyciągnij żyłkę tnącą tak, by wystawała z obudowy
na 11 cm. Gdy ilość żyłki na szpuli nie jest wystarczająca, załóż nową szpulę zgodnie z powyższym
opisem.
Języczki pokrywy ustaw odpowiednio względem
wycięć w obudowie.
Wciśnij pokrywę w obudowę aż do zatrzaśnięcia.
Gdy wystająca część żyłki tnącej jest dłuższa niż
odległość obudowy szpuli od noża, przytnij żyłkę
tak, by akurat do niego dosięgała.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszech-
9
Deklaracja zgodności z normami WE
nego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
GLC3630L opisany w „Danych technicznych” jest zgodny
z 2006/42/EG, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
2000/14/EG, kosiarka żyłkowa, L ≤ 50 cm,
Aneks VIII
KEMA Quality B.V., Utrechseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Holandia
Jednostka notyfikacyjna o nr id. 0344
Akumulatory
Poziom hałasu wg normy 2000/14/EG (artykuł 12 , aneks
III, L ≤ 50 cm)
Lwa (mierzona moc akustyczna)
94 dB(A)
Niepewność pomiaru (K)
1 dB(A)
Lwa (gwarantowana moc akustyczna
95 dB(A)
Niepewność pomiaru (K)
1 dB(A)
Przy utylizacji zużytych akumulatorów i baterii
pomyśl o ochronie środowiska.
♦
♦
♦
♦
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od urządzenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe
i litowo-jonowe podlegają recyklingowi. W tym celu
zapakuj je do odpowiedniego pojemnika, by nie
mogło dojść do zwarcia biegunów i oddaj do autoryzowanego warsztatu serwisowego lub komunalnego
zakładu utylizacji odpadów.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eksplozją
i doznaniem urazu.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą 2004/108/
WE. By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie
w imieniu Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
01.10.2009
Dane techniczne
GLC3630L H1
Napięcie wejściowe
VAC 36
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
Masa
obr/min 6500-8500
kg 3,2
Akumulator
BL1336
Napięcie
VDC 36
Pojemność
Ah 1,3
Typ
Litowo-jonowy
Ładowarka
905673**typ.1
Napięcie wejściowe
VAC 230
Napięcie wyjściowe
VDC 36
Natężenie prądu
mA 1300
Czas ładowania w przybliżeniu
h 1-1,5
Ważona częstotliwościowo całkowita wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań na rękojeści według normy EN 786:
= 3 ms2, niepewność pomiaru (K) = 1,5 ms2
LPA (ciśnienie akustyczne) 80 dB(A)
Niepewność pomiaru (K) = 1 dB(A)
10
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00166933 - 30-11-2011
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising