GLC3630L | Black&Decker GLC3630L CORDLESS STRING TRIMMER Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-03 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GLC3630L
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša akumulátorová strunová kosačka Black & Decker je
určená na kosenie okrajov trávnikov a na kosenie trávy
na zle prístupných miestach. Tento výrobok je určený iba
na spotrebiteľské použitie.
♦
Bezpečnostné pokyny
Zvyškové riziká
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného
káblom by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo
iného poranenia a materiálnych škôd.
Varovanie! Pri použití stroja sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy. S ohľadom na Vašu vlastnú bezpečnosť
a na bezpečnosť okolitých osôb sa pred obsluhou kosačky zoznámte s týmito pokynmi. Tieto pokyny uschovajte
na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
♦
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento
návod.
♦
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
než je odporúčané v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
♦
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká nemôžu byť vylúčené. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Použitie výrobku
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
♦
Vždy používajte ochranné okuliare alebo inú vhodnú
ochranu zraku.
♦
Nikdy nedovoľte, aby s týmto výrobkom pracovali
deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito
pokynmi.
♦
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby sa dostali do blízkosti pracovného priestoru
a aby sa dotýkali náradia alebo prívodného kábla.
♦
Prísny dohľad je vyžadovaný, pokiaľ je zariadenie
používané v blízkosti detí.
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie maloletými
alebo neskúsenými osobami bez dozoru.
♦
Tento výrobok sa nesmie použiť ako hračka.
♦
Zariadenie používajte iba za denného svetla alebo
pri dobrom umelom osvetlení.
♦
Používajte toto zariadenie iba v suchom prostredí.
Zabráňte tomu, aby sa zariadenie dostalo do vlhkého
prostredia.
♦
Neponárajte tento výrobok do vody.
♦
Nepokúšajte sa tento výrobok rozoberať. Vnútri
prístroja sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré môžu
užívatelia opraviť sami.
♦
Nepoužívajte toto zariadenie v prostrediach s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
♦
Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky a prívodného kábla, nikdy neťahajte za kábel, aby ste
vytiahli zástrčku zo zásuvky.
Po použití
♦
♦
♦
Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť uložený na suchom a dobre odvetrávanom mieste, mimo dosahu
detí.
Ak je tento výrobok uložený, musí byť vhodne zabezpečený pred deťmi.
Ak je zariadenie uložené alebo prepravované vo vozidle, malo by byť umiestnené v kufri alebo zaistené
tak, aby bolo zabránené jeho pohybu pri náhlych
zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
♦
Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené alebo či nemá poškodené časti.
Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú
poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená alebo nepracuje správne.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť
iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre
strunové kosačky
Varovanie! Po vypnutí motora sa bude struna kosačky
ešte chvíľu otáčať.
♦
Buďte oboznámení s obsluhou a správnym používaním náradia.
♦
Pred použitím prívodný a predlžovací kábel riadne
prezrite, či nie sú poškodené alebo opotrebované.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
kom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so zariadením
nehrali.
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostat-
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ak dôjde počas práce k poškodeniu prívodného
kábla, okamžite náradie vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky. NEDOTÝKAJTE SA PRÍVODNÉHO
KÁBLA PRED TÝM, NEŽ BUDE ODPOJENÝ.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený alebo opotrebovaný, náradie nepoužívajte.
Obujte si pevné topánky alebo čižmy, aby boli Vaše
chodidlá chránené.
Nohy si chráňte dlhými nohavicami.
Pred použitím náradie skontrolujte, či je priestor,
v ktorom budete kosiť zbavený vetvičiek, kameňov,
drôtov a akýchkoľvek iných prekážok.
Používajte náradie iba vo zvislej polohe so sekacou
strunou tesne nad zemou. Nikdy nezapínajte náradie
v inej polohe.
Pri práci s náradím sa pohybujte pomaly. Uvedomte
si, že je čerstvo nakosená tráva klzká a vlhká.
Nepracujte na príkrych svahoch. Na svahoch pracujte po vrstevniciach, nikdy nie smerom hore a dole.
Ak je náradie v chode, nikdy neprechádzajte cez
štrkové chodníky alebo cesty.
Nikdy sa nedotýkajte struny, pokiaľ je zariadenie
v chode.
Neklaďte zariadenie na zem, kým sa struna celkom
nezastaví.
Používajte iba zodpovedajúci typ struny. Nikdy
nepoužívajte kovové rezacie lanko alebo rybársky
vlasec.
Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli sekacej struny.
Dávajte pozor, aby sa kábel nedostal do oblasti
struny. Stále sledujte polohu prívodného kábla.
Ruky a nohy držte trvale mimo dosahu struny, a to
najmä pri zapínaní motora.
Pred použitím náradia a po každom náraze náradie
skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu a či nie je
nutné vykonať opravu.
Nikdy nepoužívajte náradie s poškodenými krytmi
alebo náradie bez riadne nasadených krytov.
Dávajte pozor, aby ste sa nezranili o zariadenie,
ktoré upravuje dĺžku struny. Po vysunutí novej
struny náradie pred zapnutím vždy nastavte do jeho
obvyklej pracovnej polohy.
Zaistite, aby boli vetracie drážky na náradí stále čisté
a zbavené nečistôt.
Pokiaľ je prívodný napájací kábel poškodený alebo
opotrebovaný, strunovú kosačku nepoužívajte.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedostal do
blízkosti struny.
Pri práci so zariadením používajte ochranu
sluchu.
Pred kontrolou poškodeného prívodného kábla
vždy vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Nepoužívajte toto náradie, ak je poškodený
jeho prívodný kábel.
Dávajte pozor na odlietajúce úlomky. Prívodný
kábel držte mimo dosahu žacej struny.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu akustického výkonu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
Akumulátory
♦
Nikdy sa nepokúšajte akumulátor z akéhokoľvek
dôvodu rozoberať.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦
Nabíjačku Black & Decker používajte len na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím.
Ostatné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť
poranenie alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú určené na nabíjanie.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nabíjačku neotvárajte.
♦
Nabíjačku nerozoberajte.
Štítky na náradí
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Na zariadení je možné nájsť nasledujúce varovné
symboly:
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Elektrická bezpečnosť
Pred začatím práce si pozorne preštudujte
tento návod.
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke
elektrického prúdu.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
6
♦
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo mechanikom autorizovaného servisu
Black & Decker.
Varovanie! Pred zostavením vyberte z náradia akumulátor.
♦
Odstráňte pásku, ktorou je prichytená struna ku krytu
cievky (7).
Popis
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. F)
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač
2. Rukoväť
3. Odisťovacie tlačidlo
4. Akumulátor
5. Doplnková rukoväť
6. Ochranný kryt
7. Puzdro cievky
8. Žacia hlava
9. Vodidlo
♦
Zostavenie
Nabíjanie akumulátora (obr. G)
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je vybratý akumulátor.
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav,
ktorý neznamená žiadny problém.
♦
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Nasadenie ochranného krytu (obr. A a B)
♦
♦
Z ochranného krytu odstráňte skrutku.
Ochranný kryt (6) priložte kolmo k žacej hlave (8),
nasuňte ho na miesto až po zaskočenie prídržných
západiek. Uistite sa, či vodiace koľajnice (10)
ochranného krytu (6) sú správne zarovnané s vodiacimi koľajnicami (11) na žacej hlave (8).
♦
Ochranný kryt (6) zaistite skrutkou (12).
Varovanie! Bez riadne uchyteného ochranného krytu so
zariadením nepracujte.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
pokiaľ teplota článkov klesne pod približne 10 °C,
alebo ak prekročí 40 °C. Akumulátory možno ponechať v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky začne
potom, čo teplota článkov dosiahne povolený rozsah.
Ak chcete akumulátor (4) nabiť, vložte ho do nabí♦
jačky (20). Akumulátor je možné do nabíjačky vložiť
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú
silu. Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (19) bude nepretržite zeleno blikať
(pomaly).
Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor
nabíjania (19) neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor
môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou diódou
neobmedzene dlhý čas. Svietiaca dióda začne niekedy
zeleno blikať (nabíjanie), ak začne nabíjačka akumulátor
občas dobíjať. Indikátor nabíjania (19) bude svietiť tak
dlho, ako dlho bude akumulátor vložený do nabíjačky,
ktorá je pripojená k elektrickej sieti.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak ho
budete skladovať vo vybitom stave.
Montáž doplnkovej rukoväti (obr. C a D)
♦
♦
♦
Ak chcete akumulátor (4) nasadiť, vyrovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (18) a súčasne akumulátor vysuňte von.
Doplnkovú rukoväť (5) prevlečte cez trubicu (13).
Otvormi doplnkovej rukoväti prevlečte skrutku (14).
Otáčaním v smere hodinových ručičiek rukoväť (15)
skrutky dotiahnite.
Úprava polohy doplnkovej rukoväti (obr. C
a D)
Doplnkovú rukoväť (5) je možné upraviť a získať tak
optimálne vyváženie a pohodlie.
♦
Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek povoľte
rukoväť (15) skrutky.
♦
Doplnkovú rukoväť (5) posuňte po trubici (13) mierne
nahor alebo nadol na požadovanú dĺžku.
♦
Otáčaním v smere hodinových ručičiek rukoväť (15)
skrutky dotiahnite.
Úprava dĺžky náradia (obr. E)
Toto náradie je vybavené teleskopickým mechanizmom,
ktorý Vám umožňuje podľa potreby si upraviť jeho dĺžku.
Je možné nastaviť rozmanitú dĺžku. Dĺžku upravíte nasledujúcim postupom:
♦
Uvoľnite poistnú svorku (16) nastavenia dĺžky.
♦
Požadovanú dĺžku upravte posunutím trubice (17)
smerom dovnútra alebo von.
♦
Uvoľnenú svorku (16) nastavenia dĺžky zavrite.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude
akumulátor udržiavať v nabitom stave.
Diagnostická funkcia nabíjačky
Ak nabíjačka deteguje vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabíjania (19) začne rýchlo červeno blikať.
Postupujte nasledovne:
♦
Akumulátor (4) z nabíjačky vyberte a opäť ho vložte
späť.
Uvoľnenie žacej struny
Počas prepravy je rezacia struna k cievke prichytená
páskou.
7
Ak bude kontrolka nabíjania stále rovnako rýchlo
červeno blikať, použite iný akumulátor, aby ste sa
uistili, či nabíjačka pracuje správne.
♦
Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť
vrátený autorizovanému servisu, kde bude zaistená
jeho recyklácia.
♦
Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká ako pri pôvodnom, zverte kontrolu a testovanie
nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 30 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo príliš studený, LED dióda bude
striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť vypínač v zapnutej polohe.
Indikátor úrovne nabitia (obr. H)
♦
Akumulátor je vybavený indikátorom úrovne nabitia. Tento
sa používa na zobrazenie úrovne nabitia akumulátora pri
jeho použití a v priebehu nabíjania.
♦
Stlačte tlačidlo indikátora úrovne nabitia (21).
Kosenie trávnatých plôch
♦
Zosilnenie výkonu (obr. L)
Páčka zosilňovača výkonu (22) je umiestnená na rukoväti náradia. Umožňuje Vám prispôsobiť výkon náradia
a podľa potreby ho zvýšiť.
♦
Pri bežnom zostrihávaní pracujte v režime „Normal“.
(Dosiahnete tak dlhšiu pracovnú dobu.)
♦
Pokiaľ je zrezávaná tráva vysoká, vlhká alebo má
hrubé stonky, prepnite do režimu “Boost”.
Rady na optimálne použitie
Všeobecné
♦
♦
♦
Nastavenie náradia do režimu kosenia alebo
do režimu zrezávania krajov (obr. I - K)
♦
Náradie je možné prevádzkovať v režime kosenia, ako je
znázornené na obr. I alebo v režime zrezávania krajov, na
odstránenie prevysov trávy pri okraji trávnikov a kvetinových záhonov, ako je znázornené na obr. J.
♦
Režim zrezávania (obr. I a K)
♦
Pri kosení by mala byť hlava kosačky v polohe, ktorá je
uvedená na obr. I. Ak nie je tomu tak:
♦
Z náradia vyberte akumulátor.
♦
Stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo (23) hlavy.
♦
Pridržte rukoväť a otočte žaciu hlavicu (8) v smere
chodu hodinových ručičiek.
♦
Uvoľnite tlačidlo (23) hlavy.
♦
Vodidlo (9) zdvihnite do uzavrenej polohy.
Poznámka: Poznámka: Hlavicou je možné otáčať iba
jedným smerom.
Optimálne výsledky pri kosení okrajov trávnikov sa dosiahne na okrajoch, ktoré sú hlbšie než 50 mm.
♦
Nepoužívajte toto náradie na vytváranie hrán.
Na vytváranie hrán používajte rycie náradie.
♦
Náradie uchopte tak, ako je znázornené na obr. N.
♦
Pri kosení tesne nad zemou náradie zľahka nakloňte.
Uchytenie novej cievky s rezacou strunou
(obr. O)
Náhradné cievky so strunou získate u autorizovaného
predajcu Black & Decker (kat. č. A6481). Je možné tiež
zakúpiť balenie po troch cievkach (kat. č. A6485).
♦
Odpojte prívodný kábel.
♦
Držte stlačené príchytky (27) a vyberte z puzdra (7)
kryt cievky (28).
♦
Vyberte z puzdra prázdnu cievku (29).
♦
Z uzáveru cievky a puzdra odstráňte zachytené
nečistoty a zbytky trávy.
♦
Vezmite novú cievku a nasuňte ju na výčnelok na
kryte cievky. Zľahka cievku pootočte, až sa usadí.
♦
Vysuňte jeden koniec struny a prevlečte ju jedným
z otvorov (24). Struna by mala vyčnievať približne
11 cm z krytu cievky.
♦
Zarovnajte príchytky (27) na kryte cievky s výrezmi
na puzdre (25).
♦
Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Varovanie! Ak budú rezacie struny vyčnievať cez odrezávací nôž (26), odrežte ich tak, aby zasahovali iba po
ostrie odrezávacieho noža struny.
Pri zrezávaní okrajov trávnikov by mala byť hlava kosačky
v polohe, ktorá je uvedená na obr. J. Ak nie je tomu tak:
♦
Z náradia vyberte akumulátor.
♦
Stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo (23) hlavy.
♦
Pridržte rukoväť a otočte žaciu hlavicu (8) proti
smeru chodu hodinových ručičiek.
♦
Uvoľnite tlačidlo (23) hlavy.
♦
Vodidlo spustite do otvorenej polohy. Uistite sa, či je
okrajové vodidlo (9) celkom spustené, budete počuť
cvaknutie.
Poznámka: Hlavicou je možné otáčať iba jedným
smerom.
Zapnutie a vypnutie (obr. L)
♦
Náradie uchopte tak, ako je znázornené na obr. M.
Mierne pootočte kosačkou z boka na bok.
Ak kosíte vysokú trávu, pracujte po častiach zhora
nadol. Trávu koste po krátkych kúskoch.
Náradie držte z dosahu tvrdých predmetov a krehkého porastu.
Pokiaľ sa bude kosiť pozdĺž chodníkov alebo iných
drsných povrchov alebo mohutnejších porastov
buriny, opotrebenie žacej struny bude rýchlejšie
a bude treba ju častejšie vyťahovať.
Ak náradie spomalí chod, znížte jeho zaťaženie.
Kosenie okrajov trávnikov
Režim zrezávania okrajov (obr. J a K)
♦
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, koste iba
suchú trávu.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte a podržte odisťovacie tlačidlo (3) a potom stlačte hlavný vypínač (1).
Potom, čo sa kosačka zapne, odisťovacie tlačidlo
(3) môžete uvoľniť.
Náradie vypnete uvoľnením stlačenia hlavného
vypínača.
8
Navinutie novej struny na prázdnu cievku
(obr. P - R)
navinutie na cievku. Cievku uložte do náradia podľa
vyššie uvedeného postupu.
Na prázdnu cievku môžete navinúť novú rezaciu strunu.
Náhradné cievky so strunou získate u autorizovaného
predajcu Black & Decker (kat. č. A6046 [37,5 m], A6171
[50 m]).
♦
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte z náradia
prázdnu cievku.
♦
Z cievky odmotajte zvyšok struny.
♦
Podľa obrázku jedným z otvorov cievky (29) prevlečte 2 cm struny (obr. P).
♦
Zahnite koniec struny a zaistite ju v štrbine tvaru L
(30).
♦
Rezaciu strunu naviňte na cievku v smere vyznačenej šípky. Dajte pozor, aby bola struna navinutá na
cievku úhľadne vo vrstvách. Neprekrižujte ju (obr. R).
♦
Ak navíjaná struna dosiahne výrezy (32), odstrihnite
ju. Strunu ponechajte vyčnievať približne 11 cm od
cievky a prstom ju pridržte na mieste.
♦
Cievku uložte do náradia podľa vyššie uvedeného
postupu.
Varovanie! Používajte iba vhodnú strunu Black & Decker.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Pravidelná starostlivosť o prístroj a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia
s batériami:
♦
Zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Alebo náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor,
ak je náradie vybavené samostatným akumulátorom.
♦
Alebo pokiaľ nejde akumulátor z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokým nedôjde k jeho
úplnému vybitiu.
♦
Pred čistením nabíjačku odpojte od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného
čistenia.
♦
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne čistite vetracie otvory náradia mäkkou
kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pravidelne odstraňujte zo spodnej strany krytu trávu
a nečistoty.
Riešenie problémov
Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak nebude
porucha odstránená, spojte sa s autorizovaným servisom
Black & Decker.
Varovanie! Pred tým, ako budete pokračovať, odpojte
náradie od elektrickej siete.
Náradie pracuje v nízkych otáčkach
♦
♦
Ochrana životného prostredia
Skontrolujte, či sa môže voľne otáčať puzdro cievky.
Ak je to nutné, opatrne ho očistite.
Skontrolujte, či rezná struna nevyčnieva viac ako
11 cm z puzdra cievky. Ak áno, odrežte ju tak, aby
zasahovala len k ostriu struny.
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný v bežnom komunálnom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Automatický posuv struny nepracuje
♦
♦
♦
♦
♦
Držte stlačené výstupky na kryte cievky a odoberte
z puzdra kryt cievky.
Povytiahnite strunu tak, aby vyčnievala z puzdra
cievky zhruba 11 cm. Pokiaľ už nie je dostačujúca
dĺžka struny k dispozícii, vložte podľa vyššie uvedených pokynov do náradia novú cievku so strunou.
Zarovnajte jazýčky na uzávere cievky s výrezmi na
puzdre.
Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Ak prečnieva struna cez odrezávací nôž, skráťte ju
tak, aby sa tohto noža iba dotýkala.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Ak automatický posuv struny stále
nepracuje alebo ak je cievka zablokovaná,
skúste nasledujúce:
♦
♦
♦
Starostlivo očistite puzdro a uzáver cievky.
Vyberte cievku a skontrolujte, či sa páčka môže
voľne pohybovať.
Vyberte cievku a odviňte celú dĺžku struny. Potom vykonajte podľa vyššie uvedeného postupu jej správne
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a pod-
9
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
robnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
SMERNICA PRE STROJNÉ ZARIADENIA
NARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU
Akumulátory
09
Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte tak,
aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
♦
♦
♦
♦
GLC3630L
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-91.
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Uložte akumulátory do vhodného obalu,
aby ste zamedzili skratu ich kontaktov. Odovzdajte
ich Vášmu servisnému stredisku alebo do miestnej
zberne, kde budú recyklované alebo zlikvidované
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Neskratujte kontakty akumulátora.
Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné akumulátory
do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb
alebo k ich explózii.
2000/14/EC, kosačka trávy L ≤ 50 cm, príloha VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhom,
The Netherlands
Úradne stanovený orgán ID č.: 0344
Hladina akustického tlaku podľa 2000/14/EC
(Článok 12, príloha III, L ≤ 50 cm):
94 dB(A)
LWA (meraný akustický výkon)
odchýlka (K)
1 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon)
95 dB(A)
odchýlka (K)
1 dB(A)
Technické údaje
GLC3630L H 1
Napájacie napätie
Otáčky naprázdno
Hmotnosť
Akumulátor
min-1 6500 - 8500
kg 3,2
V 36
Kapacita
Ah 1,3
Nabíjačka
Napájacie napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približná doba nabíjania
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
BL1336
Napätie
Typ
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/
EC. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte,
prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
V 36
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01-10-2009
Li-Ion
905673** typ. 1
V 230
V 36
mA 1300
h 1 - 1,5
Záruka
Vibrácie prenášané na obsluhu merané podľa normy EN 786:
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
= 3 m/s2 , odchýlka (K) = 1,5 m/s2 ,
LPA (akustický tlak) 80 dB(A)
odchýlka (K) = 1 dB(A)
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
10
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli zaregistrovať
Váš nový výrobok Black & Decker a kde budete
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na
adrese www.blackanddecker.sk.
11
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00166844 - 02-01-2012
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising