GLC3630L | Black&Decker GLC3630L CORDLESS STRING TRIMMER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-84 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GLC3630L
GLC3630L20
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker fűszegélyvágóját pázsitszegélyek
vágására és kiigazítására, illetve szűk helyeken történő
fűnyírásra terveztük. A készülék ipari felhasználásra
nem alkalmas.
♦
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg nem említett maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Biztonságtechnikai előírások
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett
készülékek használatakor tűz, áramütés, személyi sérülés és anyagi kár veszélyének csökkentése érdekében
többek között a következő alapvető biztonságtechnikai
előírásokat kell betartani.
Figyelmeztetés! A szerszám használatánál a biztonsági
szabályokat be kell tartani. A saját és a közelben lévők
biztonsága érdekében kérjük, hogy a gép használata előtt
olvassa át ezeket az útmutatásokat. Kérjük, őrizze meg
az útmutatót későbbi használatra.
♦
A készülék használata előtt alaposan és teljes
egészében tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.
♦
Ebben ismertetjük a készülék rendeltetésszerű
használatát. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
♦
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágókések vagy tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A készülék huzamosabb idejű használata miatt
bekövetkező sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig használja, rendszeresen iktasson be
szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás
(pl. fával, különösen tölggyel, bükkel és rétegelt
lemezzel végzett munkáknál).
A készülék használata
Használat után
Mindig körültekintően használja.
♦
Mindig viseljen biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget.
♦
Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy a használati útmutatót nem ismerő személyek használják
a készüléket.
♦
Ne engedjen gyermekeket vagy állatokat a munkaterület közelébe, hogy ne férjenek hozzá a készülékhez vagy a tápkábelhez.
♦
A gyermekekre gondosan felügyelni kell, ha a készüléket a közelükben használják.
♦
Ezt a készüléket fiatalok vagy fogyatékkal élők csak
felügyelet mellett használhatják.
♦
Ez a készülék nem játékszer.
♦
Csak nappali fény vagy jó mesterséges világítás
mellett használja.
♦
Csak száraz helyen dolgozzon vele. Ne hagyja, hogy
nedvesség érje a készüléket.
♦
Ne merítse vízbe.
♦
Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék
belsejében nincsenek felhasználó általi szervizelést
igénylő alkatrészek.
♦
Ne használja a készüléket robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében.
♦
A csatlakozódugasz és a kábel sérülésének elkerülése érdekében soha ne a kábelnél fogva húzza ki
a dugaszt a konnektorból.
♦
♦
♦
A használaton kívüli készüléket száraz, jól szellőző
helyen, gyermekektől elzárva tartsa.
Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol gyermekek
nem férhetnek hozzá.
Ha a készüléket járműben tárolja, illetve szállítja,
vagy a csomagtartóban tartsa, vagy kötözze le, hogy
hirtelen sebesség- vagy irányváltozás hatására ne
mozdulhasson el.
Átvizsgálás és javítás
♦
♦
♦
♦
Használat előtt ellenőrizze, nincsenek-e a készüléken sérült vagy hibás alkatrészek. Ellenőrizze,
nincsenek-e eltörve egyes alkatrészei, vagy nem
áll-e fenn olyan körülmény, amely a készülék működését befolyásolhatja.
Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrésze
sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizzel
javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
Soha ne is próbáljon olyan alkatrészt kiszerelni vagy
kicserélni, amelyet ez a kézikönyv nem említ.
További biztonsági útmutatások
fűszegélyvágókhoz
Figyelmeztetés! A vágó alkatrészek a motor kikapcsolása után egy ideig még forognak.
♦
Ismerkedjen meg a készülék kezelőszerveivel és
helyes használatával.
♦
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a hosszabbító kábelt, nem észlelhető-e rajtuk sérülés, elöregedés vagy kopás. Ha valamelyik kábel használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa le a hálózati
áramforrásról. A KÉSZÜLÉK ÁRAMTALANÍTÁSA
ELŐTT NE ÉRJEN A KÁBELHEZ.
Mások biztonsága
♦
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
5
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne használja a készüléket, ha a kábelei sérültek
vagy kopottak.
Védje a lábát masszív cipővel vagy csizmával.
Lábszára védelmére viseljen hosszúnadrágot.
A készülék használata előtt ellenőrizze, nincsenek-e a vágás útjában botok, kövek, drótok vagy
más akadályok.
Csak lefelé fordított helyzetben használja a készüléket, a vágószál a talaj közelében legyen. Más
helyzetben soha ne kapcsolja be a készüléket.
Lassú mozdulatokat téve dolgozzon a szerszámmal. Ne feledje, hogy a frissen vágott fű nedves és
csúszós.
Ne dolgozzon meredek lejtőn. Lejtőn keresztirányban haladva végezze a munkát, nem pedig fel-le
irányban.
Működésben lévő készülékkel soha ne keresztezzen
kavicsos ösvényt vagy utat.
Ne érjen a vágószálhoz, amíg a készülék működésben van.
Ne tegye le a készüléket, amíg a vágószál teljesen
le nem állt.
Csak a megfelelő típusú vágószálat használja. Soha
ne használjon fém vágószálat vagy horgászzsinórt.
Legyen óvatos, ne érjen a szálvágó pengéhez.
Ügyeljen arra, hogy a tápkábel távol legyen a vágószáltól. Mindig tudnia kell, merre fut a tápkábel.
Kezét, lábát mindig, de különösen a motor bekapcsolásakor tartsa távol a vágószáltól.
A készüléket használat előtt, illetve ha azt ütés érte,
ellenőrizze, nem sérült vagy kopott-e; és szükség
esetén javítsa meg.
Soha ne dolgozzon a készülékkel, ha a burkolat
nincs rajta vagy sérült.
Ügyeljen arra, nehogy sérülést szenvedjen a vágószál levágására szolgáló alkatrész miatt. Új vágószál
kihúzása után még bekapcsolás előtt állítsa mindig
normál működési helyzetébe a gépet.
Mindig győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások
törmeléktől mentesek.
Ne használja a pázsit-, illetve szegélyvágót, ha
a kábelei sérültek vagy kopottak.
A hosszabbító kábelt óvja a vágó alkatrészektől.
Óvakodjon a repülő tárgyaktól. Az arra járókat
tartsa távol a vágási területtől.
Esőtől és magas páratartalomtól óvja a készüléket.
A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint
garantálva.
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
♦
Elhasznált akkumulátor kiselejtezését a „Környezetvédelem“ című fejezetben megadottak szerint
végezze.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Akkumulátortöltők
♦
A Black & Decker töltővel csak a szerszámhoz
mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok
töltése személyi és dologi kárt okozhat.
♦
Nem tölthető telepet ne próbáljon tölteni.
♦
A hibás kábeleket azonnal cseréltesse ki.
♦
Víztől és egyéb nedvességtől óvja a töltőt.
♦
Ne nyissa fel a töltőt.
♦
Ne manipulálja a töltőt.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
A készüléken elhelyezett címkék
Elektromos biztonság
A készüléken a következő figyelmeztető szimbólumokkal
találkozhat:
A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek. Soha ne próbálja
a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
A készülék használata előtt olvassa el a kézikönyvet.
♦
A készülék használatakor viseljen biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
A szerszám használata közben hordjon alkalmas fülvédőt.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
végett cseréltesse ki egyik Black & Decker szakszervizzel.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Főkapcsoló
2. Fogantyú
A sérült kábel átvizsgálása előtt mindig csatlakoztassa le a gépet az áramforrásról. Soha
ne használja a készüléket, ha a kábele sérült.
6
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Reteszelő gomb
Akkumulátor
Pótfogantyú
Védőburkolat
Orsóház
Vágófej
Szegélyvezető
♦
A készülék használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva
és az akkumulátort eltávolította a készülékből.
Az akkumulátor töltése (G ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
A védőburkolat felszerelése (A és B ábra)
♦
♦
Csavarja ki a védőburkolat csavarját.
A védőburkolatot (6) a vágófejhez (8) derékszögben
tartva csúsztassa a helyére addig, amíg a rögzítőfül
a helyére be nem pattan (ügyeljen arra, hogy a védőburkolat (6) vezetősínjei (10) pontosan egy vonalban
legyenek a vágófej (8) vezetősínjeivel (11)).
♦
Rögzítse a védőburkolatot (6) a csavarral (12).
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket addig,
amíg a védőburkolat nincs helyesen felszerelve.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátort 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti környezeti hőmérséklet mellett. Ajánlott
töltési hőmérséklet: kb. 24 °C.
Megjegyzés: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha
annak hőmérséklete kb. 10 °C alatt, ill. 40 °C fölött
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és
az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik vagy lehűl.
♦
Töltéshez tegye az akkumulátort (4) a töltőbe (20).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra,
majd kapcsolja be.
A töltésjelzőnek (19) zöld fénnyel (lassan) kell villognia.
A töltés akkor kész, amikor a töltésjelző (19) folyamatos
zöld fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig a töltőben maradhat, ilyenkor a töltésjelző LED világít. Időnként
a LED újra villogni fog zöld fénnyel (töltést jelezve),
ugyanis a töltő ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra, amely
állás közben veszít a töltöttségéből. A töltésjelző (19)
mindaddig világít, amíg az akkumulátort az elektromos
hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
A pótfogantyú felszerelése (C és D ábra)
♦
♦
♦
rekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére be nem
pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (18), és ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a rekeszből.
Helyezze a pótfogantyút (5) a csövön (13) a helyére.
Csúsztassa át a csavart (14) a pótfogantyú nyílásain.
Az óramutató járásának irányába forgatva szorítsa
rá a gombot (15) a csavarra.
A pótfogantyú helyzetének beállítása (C és
D ábra)
A pótfogantyú (5) az optimális egyensúly és kényelem
érdekében állítható.
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva
lazítsa ki a gombot (15) a csavaron.
♦
Finoman csúsztassa a pótfogantyút (5) felfelé vagy
lefelé a csövön (13) a kívánt magasságra.
♦
Az óramutató járásának irányába forgatva szorítsa
rá a gombot (15) a csavarra.
A szerszám magasságának állítása (E ábra)
Teleszkópos szerkezetének segítségével a fűszegélyvágó
az Önnek legkényelmesebb magasságra állítható. Több
magassági beállítás is lehetséges. A magasság állítását
a következők szerint végezze:
♦
Oldja ki a magasságállító rögzítőkapcsát (16).
♦
Finoman húzza a csövet (17) felfelé vagy lefelé
a kívánt magasságra.
♦
Zárja a magasságállító rögzítőkapcsát (16).
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, közben a LED folyamatosan világít. A töltő teljesen feltöltött
állapotban tartja az akkumulátort.
A vágószál kioldása
Töltő-diagnosztika
Szállításnál a vágószálat ragasztószalaggal a orsóházhoz rögzítik.
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki a készülékből az akkumulátort.
♦
Távolítsa el a vágószálat az orsóházhoz (7) rögzítő
ragasztócsíkot.
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge
vagy sérült, a töltésjelző (19) piros fénnyel gyors ütemben
villog. A következőket tegye:
♦
Helyezze be újra az akkumulátort (4).
♦
Ha a töltésjelzők továbbra is piros fénnyel gyorsan
villognak, egy másik akkumulátorral próbálja ki, hogy
maga a töltési folyamat megfelelően működik-e.
♦
Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, akkor az eredeti akku hibás, és vissza
Az akkumulátor be- és kiszerelése (F ábra)
♦
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (4) a gépen
kialakított tartórekeszéhez. Csúsztassa be a tartó-
7
Teljesítmény-fokozó (L ábra)
kell juttatni a márkaszervizbe újrahasznosítás céljából.
♦
Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt
a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni
a töltőt.
Megjegyzés: Akár 30 percbe is telhet annak megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az
akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros
fénnyel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan,
majd ez ismétlődik.
A teljesítmény-fokozót (22) a készülék fogantyúján találja.
Ezzel optimalizálhatja, illetve szükség szerint növelheti
a szerszám teljesítményét, illetve meghosszabbíthatja
az akkumulátor üzemidejét, ha nincs különösen magas
teljesítményre szükség.
♦
Fűszegély vágásához legtöbbször „ECO“ módban
működtesse. (Így hosszabb ideig tudja működtetni
a szerszámot.)
♦
Ha magas, nedves vagy vastag füvet vág, „TURBO“
(fokozott) üzemmódra állítsa a készüléket.
Töltöttségi állapot jelzője (H ábra)
Az akkumulátor töltöttségi állapot jelzővel is el van látva.
Használat és töltés közben ez jelzi az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
♦
Nyomja meg a töltöttségi állapot jelzőjének gombját
(21).
Javaslatok a készülék optimális
használatához
Általános tanácsok
♦
A szerszám fűszegélyvágó vagy szélező
módjának beállítása (I – K ábra)
Az optimális vágási eredmény érdekében csak
száraz füvet vágjon.
Fűszegély vágás
A készülék használható fűszegélyvágó üzemmódban az
I ábrán bemutatott módon, vagy szélező üzemmódban
a pázsit szélei és a virágágyakba benyúló fű vágására
az J ábra szerint.
♦
♦
♦
Fűszegélyvágó mód (I és K ábra)
Fűszegély vágásához a fejnek az I ábrán látható helyzetben kell lennie. Ha nem ott van, az alábbiakat tegye:
♦
Vegye ki a szerszámból az akkumulátort.
♦
Nyomja le és tartsa lenyomva a fej kioldógombját
(23).
♦
A nyelet tartva forgassa a fejet (8) az óramutató
járásának irányában.
♦
Engedje el a fej kioldógombját (23).
♦
Emelje a szegélyvezetőt (9) zárt helyzetébe.
Megjegyzés: A fej csak egy irányban fordítható el.
♦
♦
♦
Az M ábrán látható módon tartsa a szerszámot.
Lassan lengesse a készüléket egyik oldalról a másikra.
Ha magas füvet vág, fokozatosan, lépésenként haladjon felülről lefelé. Egyszerre csak rövid darabokat
vágjon.
Tartsa távol a készüléket keményebb tárgyaktól és
kényes növényektől.
A vágószál gyorsabban kopik, és gyakoribb
utánállítást igényel, ha kövezet vagy egyéb dörzshatású felület mentén vág vagy keményebb növényeket vág.
Ha a készülék lassabban kezd forogni, csökkentse
a terhelést.
Szélezés
Optimális vágási eredmény 50 mm-nél mélyebb fűszegély
vágásánál érhető el.
♦
Ne használja a szerszámot szegély kialakítására.
Új fűszegély kialakításához élezőásót használjon.
♦
Az N ábrán látható módon vezesse a szerszámot.
♦
Ha rövidebbre szeretné vágni a füvet, döntse meg
kissé a szerszámot.
Szélező mód (J és K ábra)
Szélek vágásához a fejnek a J ábrán látható helyzetben
kell lennie. Ha nem ott van, az alábbiakat tegye:
♦
Vegye ki a szerszámból az akkumulátort.
♦
Nyomja le és tartsa lenyomva a fej kioldógombját
(23).
♦
A fogantyút tartva forgassa a fejet (8) az óramutató
járásával ellentétes irányba.
♦
Engedje el a fej kioldógombját (23).
♦
Hajtsa ki a szélvezetőt nyitott helyzetébe. A szegélyvezetőt (9) teljes mértékben nyomja lefelé, amíg
kattanást nem hall.
Megjegyzés: A fej csak egy irányban fordítható el.
Új vágószál-orsó felszerelése (O ábra)
Pótorsók vágószállal együtt (típusszám: A6481) beszerezhetők a Black & Decker szakkereskedőknél. Vágószál
orsók csomagban is kaphatók (típusszám: A6485).
♦
Áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Tartsa lenyomva a füleket (27) és vegye le az orsófedelet (28) a házról (7).
♦
Vegye ki az üres orsót (29) a házból.
♦
Távolítson el minden szennyeződést és fűmaradványt az orsófedélből és a házból.
♦
Fogja az új orsót, és nyomja rá a házon lévő kiemelkedésre. Kissé forgassa meg a orsót, hogy a helyére
csússzon.
♦
Szabadítsa ki a vágószál végét, és fűzze be
a befűzőnyílásba (24). A vágószál kb. 11 cm-re
lógjon ki az orsófedélből.
Be- és kikapcsolás (L ábra)
♦
A szerszám bekapcsolásához nyomja le és tartsa
lenyomva a reteszelő gombot (3), majd nyomja
meg az indítókart (1). A szerszám beindulása után
elengedheti a reteszelő gombot (3).
♦
A szerszám kikapcsolásához engedje el az indítókart.
Figyelmeztetés! Bekapcsolt állásában ne próbálja
rögzíteni az indítókart.
8
♦
♦
Igazítsa az orsófedélen lévő füleket (27) az orsóház
kivágásaihoz (25).
♦
Nyomja rá a fedelet a házra, hogy biztosan a helyére
pattanjon.
Figyelmeztetés! Ha a vágószálak túlnyúlnak a levágó
pengén (26), vágja le azokat úgy, hogy éppen a pengéig
érjenek.
Ha továbbra sem működik az
automatikus vágószál-utánállítás, vagy
az orsó még mindig szorul, próbálkozzon
a következőkkel:
♦
♦
Új vágószál felcsévélése üres orsóra
(P – R ábra)
Üres orsóra is feltekercselhet új vágószálat.
Cseréhez vágószál-csomagok beszerezhetők az Ön
Black & Decker forgalmazójától (termékkód A6170 (25 m)
és A6171 (40 m).
♦
Szerelje le az üres orsót a szerszámról az előbbiekben ismertetett módon.
♦
Távolítsa el a maradék vágószálat az orsóról.
♦
Fűzzön be 2 cm hosszú szálat az orsó furatába (31)
az ábrán látható módon (P ábra).
♦
Hajlítsa meg a vágószálat, és rögzítse az L alakú
nyílásban (30).
♦
Csévélje fel a vágószálat az orsóra a nyíl irányában.
Ügyeljen arra, hogy a szálat egymás mellé és rétegesen tekercselje fel. A szálak ne kereszteződjenek
(R ábra).
♦
Amikor a feltekercselt vágószál eléri a bemélyedéseket (32), vágja el a szálat. A szál kb. 11 cm-re lógjon
ki az orsóból, és tartsa az ujját a szálon, hogy el ne
mozduljon.
♦
Szerelje fel az orsót a szerszámra az előbbiekben
ismertetett módon.
Figyelmeztetés! Csak megfelelő típusú Black & Decker
vágószálat használjon.
♦
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatos és
kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is. Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást nem igényel.
Figyelmeztetés! Vezetékes / vezeték nélküli készülékek
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Kapcsolja ki, vegye ki az akkumulátort a készülékből/
szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a készülékkel egybe van építve, majd azután
kapcsolja ki.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám/készülék és a töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorházat. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
♦
Rendszeresen, puha kefével vagy száraz ronggyal
tisztítsa a vágószálat és az orsót.
♦
Életlen kaparó szerszámmal rendszeresen távolítsa
el a füvet és a szennyeződést a védőburkolat alól.
Ha úgy látja, hogy a szerszám nem működik megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem
oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi
Black & Decker márkaszervizzel.
Figyelmeztetés! Mielőtt folytatná, vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
A készülék lassan működik
♦
Ellenőrizze, hogy az orsóház akadálytalanul forog-e.
Szükség esetén alaposan tisztítsa meg.
Ellenőrizze, hogy a vágószál nem lóg-e ki 11 cm-nél
hosszabban az orsóház fedeléből. Ha hosszabban
lóg ki, vágja le úgy, hogy éppen a pengéig érjen.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket a rendes háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Nem működik az automatikus vágószálutánállítás
♦
♦
♦
♦
Alaposan tisztítsa meg az orsófedelet és a házat.
Szerelje le az orsót és ellenőrizze, hogy a kar akadálytalanul mozgatható-e.
Szerelje le az orsót, tekerje le a vágószálat, majd
tekerje fel újra rendben, a fenti módon. Helyezze
vissza az orsót az előzőek szerint.
Karbantartás
Hibaelhárítás
♦
Ha a vágószál túlnyúlik a levágó pengén, vágja le
úgy, hogy éppen a pengéig érjen.
Tartsa lenyomva a füleket, és vegye le a az orsófedelet a házról.
A vágószálat húzza ki az orsóházból 11 cm-re. Ha
nincs elegendő vágószál az orsón, akkor a fentiek
szerint szereljen fel új orsót.
Igazítsa az orsófedélen lévő füleket a ház kivágásaihoz.
Nyomja rá a fedelet a házra, hogy biztosan a helyére
pattanjon.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását és újrafelhasználását.
Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
A helyi előírások szabályozhatják az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtését
a közösségi hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK ZAJKIBOCSÁTÁSI
KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha
igénybe veszi, jutassa el a terméket bármelyik hivatalos
márkaszervizünkbe.
GLC3630L, GLC3630L20
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60335-1,
EN 60335-2-91.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
2000/14/EK, Fűszegélyvágó, L ≤ 50 cm, VIII. melléklet
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
Akkumulátorok
Akusztikus zajszint a 2000/14/EK szerint
(12. cikkely, III. melléklet, L ≤ 50 cm):
LWA (mért zajszint)
bizonytalanság (K)
LWA (garantált zajszint)
bizonytalanság (K)
Az akkumulátorokat hasznos élettartamuk végén a környezetvédelmi előírások betartásával
semmisítse meg:
♦
♦
♦
♦
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd vegye ki
a szerszámból.
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Az akkumulátor(oka)t megfelelő csomagolásba helyezze, hogy a pólusai(k) között ne
keletkezhessen rövidzárlat. Juttassa el őket egyik
márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító
telepre.
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert azzal
robbanást vagy személyi sérülést okozhat.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2009. 10. 01.
Műszaki adatok
GLC3630L
H1
Felvett feszültség
Üresjárati fordulatszám
Súly
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Vac 36
min-1 6500 - 8500
kg 3,2
BL1336
GLC3630L20
H1
36
6500 - 8500
3,2
36
Ah 1,3
2,0
Típus
Li-ion
Li-ion
Töltő
905673**
905673**
1. típus
1. típus
Felvett feszültség
Vac 230
230
Leadott feszültség
Vdc 36
36
Áramerősség
mA 1300
1300
Töltési idő kb.
ó 1 - 1,5
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
BL2036
Vdc 36
94 dB(A)
1 dB(A)
95 dB(A)
1 dB(A)
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
1,5 - 2,0
Kézre és karra ható vibráció az EN 786 szabvány szerint:
= 3 m/s², toleranciafaktor (K) = 1,5 m/s².
LPA (hangnyomás) 80 dB(A), toleranciafaktor (K) = 1 dB(A)
zst00224036 - 18-08-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising