GTC1445L | Black&Decker GTC1445L C'LESS HEDGETRIMMER Type H1 instruction manual

359202-05 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
GTC1445L
GTC1845L
GTC1850L
GTC1850L20
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият храсторез на Black & Decker е направен за оформяне на жив плет, храсти и къпини. Този инструмент
е предназначен за употреба само от потребителя.
е.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
3.
a.
Внимание! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията,
изброени по-долу, може да доведе до токов
удар, пожар и/или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във
всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или работещи
на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.
1.
a.
б.
в.
2.
a.
б.
в.
г.
д.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри, които
могат да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента. Отвличане на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
в.
г.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов
удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или
оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито. Използването
д.
е.
ж.
4.
a.
4
на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current Device
(RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от
токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Защитни средства
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за
безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвача е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвача или стартирането на
електроинструменти, когато превключвача е на
позиция „включен“, може да доведе до трудова
злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат
да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса могат
да бъдат захванати в движещите се части.
Ако са предоставени устройства за свързване
на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите свързани
с праха.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент
за съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което е създаден.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
a.
б.
в.
г.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвача не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвача е опасен и трябва
да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране,
смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно задействане на
електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията на
подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на
експлоатацията на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате
предвид работните условия и характера на
работата. Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
6.
a.
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Внимание! Допълнителни предупреждения
за безопасност на храсторези
♦
♦
♦
♦
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Презареждайте само със зарядно, определено
от производителя. Зарядно, което е подходящо
за един тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип батерии.
Използвайте електроинструмента само с определените за него батерии. Използването на
друг вид батерии може да предизвика нараняване или пожар.
Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети като
кламери, монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални предмети, които
могат да направят връзка от един терминал
до друг. Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от батериата може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно се появи контакт, облейте
с вода. Ако докоснете очите си с течност, потърсете допълнителна медицинска помощ.
Изтеклата от батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Пазете всички части на тялото далече от режещото острие. Не отмествайте срязан материал, както и не дръжте материал за рязане,
когато отстрието се движи. Първо изключете
инструмента, преди да разчиствате оплетен
материал. Един миг разсеяност при работа с инструмента може да доведе до сериозни наранявания.
Носете храстореза за дръжката със спряно
режещо острие. Когато транспортирате или
съхранявате храстореза, винаги слагайте
капака на режещото устройство. Правилната
работа и поддръжка на храстореза ще намали
евентуални наранявания от остриетата.
Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности за захващане, тъй като острието
може да докосне скрито окабеляване. Контакта на остриетата с „жив“ кабел може да зареди
с ток металните части на електроинструмента,
в резултат на което оператора може да получи
токов удар.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на аксесоар, приспособление или
изпълнението на каквато и да е операция с този
инструмент, различни от препоръчаните в това
ръководство, представлява риск от нараняване
и/или повреда на имущество.
Не носете инструмент с ръце на предната ръкохватка, превключвателя или пусковия бутон, освен
ако батерията не е отстранена.
Ако преди не сте използвали храсторез, найдобре е да потърсите практични инструкции от
опитен потребител, в допълнение към изучаването на това ръководство.
Никога не докосвайте остриетата, докато инструмента работи.
Никога не се опитвайте да спирате остриетата
насила до точка на покой.
Никога не оставяйте инструмента долу, докато
остриетата не са напълно спрели.
Редовно проверявайте остриетата за повреда
и износване. Не използвайте инструмента, когато
остриетата са повредени.
Внимавайте да избягвате твърди предмети (напр.
метални жици, релси), когато подрязвате. Ако
по невнимание ударите такъв предмет, веднага
изключете инструмента и проверете за повреди.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните
стойности на излъчваните вибрации могат, също така,
да бъдат използвани при предварителната оценка
за излагането.
Ако инструмента започне да вибрира необичайно, веднага го изключете и свалете батерията,
а след това проверете за повреди.
Ако инструментът се оплете, веднага го изключете. Свалете батерията преди да оправите инструмента от оплитането.
След употреба, сложете приложената обвивка
за остриетата. Съхранявайте инструмента, като
внимавате острието да не е изложено.
Винаги внимавайте всички предпазители да са
монтирани, когато използвате инструмента. Никога не се опитвайте да използвате недовършен
инструмент или инструмент с неодобрени изменения.
Никога не позволявайте на деца да използват
инструмента.
Внимавайте за падащи отломки, когато режете
по-високи пластове на жив плет.
Винаги дръжте инструмента с двете си ръце и за
предоставените ръкохватки.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от декларираната
стойност, в зависимост от начина на използване на
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/
ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти като наемни работници, трябва
да се направи оценка на излагането на вибрации,
действителните условия на употреба и начина, по
който се използва инструмента, включително като
се вземат предвид всички части на работния цикъл,
като например време, когато инструмента е изключен
и когато се работи на празен ход, в допълнение към
времето за задействане.
Безопасност на другите
♦
♦
Tози уред не е предназначен за употреба от хора
(включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени въэможности, или с липса
на знания, освен ако не са под наблюдение или
не са били инструктирани относно употребата
на устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за
да не си играят с уреда.
Етикети по инструментите
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! За да се намали риска от
нараняване, потребителят трябва да прочете инструкциите в ръководството.
Носете защитни очила или маска, когато
използвате инструмента.
Допълнителни рискове.
Носете защита за слуха, когато работите
с този инструмент.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Не излагайте инструмента на дъжд и висока
влажност.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби за
безопасност и използването на предпазни средства,
съществуват допълнителни рискове, които не могат
да бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
♦
Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой
инструмент за по-продължително време, трябва
да правите редовни паузи.
♦
Увреждане на слуха.
♦
Опасност за здравето причинена от дишане на
прах, образуван при работа с вашия инструмент
(пример: - работа с дърво, особено с дъб, бук
и MDF).
Директивата 2000/14/EC гарантира силата
на звука.
Електрическа безопасност
Допълнителни инструкции за безопасност
за батерии и зарядни устройства
Батерии
♦
В никакъв случай не се опитвайте да ги отваряте.
♦
Не излагайте батерията на вода.
♦
Не съхранявайте на места, където температурата
може да надвиши 40 °C.
♦
Зареждайте само при температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
♦
Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
♦
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела „Защита на околната среда“.
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
Не се опитвайте да зареждате повредени
батерии.
6
Зарядни устройства
♦
Използвайте само вашето зарядно устройство
от Black & Decker за зареждане на батерията
в инструмента, с който е предоставена. Други
батерии могат да избухнат, причинявайки наранявания и повреди.
♦
Никога не опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
♦
Незабавно заменяйте повредените кабели.
♦
Не излагайте зарядното устройство на вода.
♦
Не отваряйте зарядното устройство.
♦
Не си правете експерименти със зарядното устройство.
♦
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи
със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Зареждане на батерията - GTC1445L,
GTC1845L и GTC1850L (фиг. A)
Батерията трябва да се зареди преди първата употреба и всеки път, когато не може да произведе достатъчно мощност при извършване на работа, която е била
лесно изпълнима преди това. Батерията може да се
загрее по време на зареждането; това е нормално
и не представлява проблем.
Зарядното устройство е само за употреба
на закрито.
Преди употреба прочетете ръководството
с инструкции.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при температура на околната среда по-ниска от 10 °C или над
40 °C. Препоръчителна температура на зареждане:
приблизително 24 °C.
Забележка: Зарядното устройство няма да зарежда батерията, ако температурата на клетката
е под приблизително 0 °C или над 40 °C. Батерията трябва да се остави в зарядното устройство
и зареждането ще започне автоматично, когато
температурата на клетката се затопли или охлади.
♦
За да заредите батерията (7), вкарайте я в зарядното устройство (8). Батерията ще пасне
само в зарядното устройство по един начин. Не
насилвайте. Уверете се, че батерията е напълно
поставена в зарядното устройство.
♦
Включете зарядното устройство и го свържете
към контакт.
Индикаторът за зарядност (9) ще присветне.
Зареждането е завършено, когато индикаторът за
зареждане (9) започне да свети непрекъснато. Зарядното устройство и батерията могат да бъдат оставени
включени за неограничено дълго време. Светещият
диод ще се включва, когато зарядното устройство
дозарежда батерията.
♦
Заредете разредените батерии до 1 седмица. Животът на батерията ще се съкрати многократно,
ако се съхранява в изпразнено състояние.
Вашето зарядно устройство е двойно изолирано, следователно не е необходима
заземителен кабел. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение отговаря на
напрежението на табелката. Никога не се опитвайте за подмeняте зарядното устройство
с обикновен захранващ кабел.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се предотврати злополука.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Пусков превключвател
2. Поддържащо рамо на предната ръкохватка
3. Предна ръкохватка
4. Заключващ бутон
5. Предпазител
6. Острие
Фиг. A
7.
8.
9.
10.
Батерия
Зарядно устройство
Индикатор за зареждане
Бутон за освобождаване на батерията
Зареждане на батерията - GTC1850L20
(фиг. А)
Батерията трябва да се зареди преди първата употреба и всеки път, когато не може да произведе достатъчно мощност при извършване на работа, която е била
лесно изпълнима преди това. Батерията може да се
загрее по време на зареждането; това е нормално
и не представлява проблем.
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж, свалете батерията
от инструмента и сложете калъфа на остриетата.
Предупреждение! Преди монтажа се уверете, че
инструментът е изключен и от електрическата мрежа,
и че обвивката на острието е сложена върху него.
Предупреждение! Никога не използвайте инструмента без предпазителя.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при температура на околната среда по-ниска от 10 °C или над
40 °C. Препоръчителна температура на зареждане:
приблизително 24 °C.
Забележка: Зарядното устройство няма да зареди
батерията, ако температурата на гнездото за батерии е по ниска от 0 °C или е над 40 °C. Батерията
трябва да бъде оставена в зарядното устройство
Поставяне и сваляне на батерията (фиг. В)
♦
За да свалите батерията, натиснете бутона за
освобождаване (10), докато в същото време издърпвате батерията навън от кутията.
За да поставите батерията (7), трябва да я подравните спрямо приемната кутия на инструмента.
Плъзнете батерията в приемната кутия и я бутнете, докато не щракне на място.
7
и зарядното устройство ще започне да зарежда
автоматично, когато температурата се затопли
или охлади.
♦
За да заредите батерията (7), вкарайте я в зарядното устройство (8). Батерията ще пасне
само в зарядното устройство по един начин. Не
насилвайте. Уверете се, че батерията е напълно
поставена в зарядното устройство.
♦
Включете зарядното устройство и включете
в електрическата мрежа.
Индикаторът за зареждане (9) ще започне да премигва продължително (бавно).
Зареждането е завършено, когато индикаторът за
зареждане (9) свети непрекъснато в зелено. Зарядното устройство и батерията могат да бъдат оставени
включени за неограничено дълго време със светещ
диод. Светещият диод ще се промени в премигващ
(състояние на зареждане), когато зарядното устройство започне да дозарежда батерията при необходимост. Индикаторът за зареждане (9) ще свети докато
уредът е свързан към включеното зарядно устройство.
♦
Заредете изпразнените батерии в рамките на
1 седмица. Животът на батерията ще се съкрати многократно, ако се съхранява в изпразнено
състояние.
Включване (фиг. С)
♦
Хванете предната ръкохватка (3) с една ръка
така, че поддържащото рамо на предната ръкохватка (2) да е натиснато навътре в тялото на
предната ръкохватка.
♦
Издърпайте заключващ бутон (4) назад, като използвате палеца си и в същото време натиснете
пусковият ключ (1), за да стартирате инструмента.
♦
Освободете заключващият бутон.
Изключване
♦
Освободете ключа на ръкохватката (2) или пусковия ключ (1).
Предупреждение! Никота не се опитвайте да застопорите някой от ключовете на позиция.
Съвети за оптимална употреба
♦
Оставяне на батерията в зарядното
устройство
♦
Зарядното устройство и батерийният пакет могат да
бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща
светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази
батерийният пакет напълно зареден.
♦
Диагностика на зарядното устройство
Ако зарядното устройство индицира слаба или повредена батерия, индикаторът за зареждане (9) ще
присветва червено с бързо темпо. Продължете както
следва:
♦
Поставете батерията отново (7).
♦
Ако индикаторът за зареждане продължи да
премигва бързо в червено, използвайте друга
батерия, за да установите дали процесът на зареждане работи правилно.
♦
Ако другата батерия се зарежда правилно, оригиналната батерия е дефектна и трябва да бъде
върната на сервизен център за рециклиране.
♦
Ако новата батерия дава същата индикация, както оригиналната батерия, отнесете зарядното
устройство за тестване в оторизиран сервизен
център.
Забележка: Може да ви отнеме до 60 минути, за
да потвърдите дали батерията е дефектна. Ако
батерията е прекалено гореща или студена, светлинният диод ще присветва в червено, бързо
и бавно, равномерно и повторяемо.
♦
♦
Започнете с подкастрянето на горната част на
живия плет. Леко наклонете инструмента (до 15°,
в съответствие с линията на рязане) така, че
върховете на острието да сочат леко към живият
плет (фиг. D). Това ще подобри ефективността на
рязане. Дръжте инструмента под желания ъгъл
и го движете стабилно по линията на рязане.
Двустранното острие ви позволява да режете
и в двете посоки.
За да се получи много право срязване, опънете
нишка по дължината на живият плет на желаната
височина. Използвайте нишката като насока, като
режете над нея. (Фиг. Е)
За да се получат плоски страни, режете нагоре
по посока на растежа. Младите стъбла се движат
навън, когато острието реже надолу, което води
до плитки участъци по живият плет (фиг. F).
Внимавайте, за да избегнете чужди предмети.
С особено внимание избягвайте твърди предмети
като метална жица и релси, понеже те могат да
повредят остриетата (фиг. G).
Редовно смазвайте остриетата.
Ръководство за подрязване
(Великобритания и Ирландия)
♦
♦
♦
Подрязвайте живи плетове и храсти със сезонни
листа (нови листа всяка година) през юни и октомври.
Вечнозелените подрязвайте през април и август.
Подрязвайте иглолистни дървета и други бързо
развиващи се храсти на всеки шест седмици,
считано от май до октомври.
Ръководство за подрязване (Австралия
и Нова Зеландия)
♦
Включване и изключване
♦
Забележка: За вашата безопасност, този инструмент
е снабден с двойна система за включване. Тази система предотвратява пускането на инструмента по
невнимание и ще се задейства само, ако държите
машината с две ръце.
♦
8
Подрязвайте живи плетове и храсти със сезонни
листа (нови листа всяка година) през декември
и март.
Вечнозелените подрязвайте през септември
и февруари.
Подрязвайте иглолистни дървета и други бързо
развиващи се храсти на всеки шест седмици,
считано от октомври до март.
Допълнителни приспособления
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията
на Black & Decker и Piranha са създадени по стандарти
за високо качество с цел да повишат ефективността
на работа на вашия инструмент. Чрез използването на
тези допълнителни приспособления вие ще получите
най-доброто от работата с вашия инструмент.
Разделното събиране на използвани продукти позволява на материалите да бъдат рециклирани и използвани отново. Повторното
използване на рециклираните материали
помага за предпазване на околната среда
от замърсяване и намалява необходимостта
от сурови суровини.
Поддръжка
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект, където е закупен новия продукт.
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване. Смазочно масло можете да намерите
от вашия дилър на Black & Decker (кат. A6102-XJ).
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който
ще го приеме от наше име.
Предупреждение! Преди извършването на каквато
и да е поддръжка на жичен или безжичен електроинструмент:
♦
Изключете уреда/инструмента от захранващата
мрежа.
♦
Или изключете и свалете батерията от уреда/
инструмента, ако уреда/инструмента има отделен
пакет с батерии.
♦
Или изтощете батериите докрай, ако са интегрални и след това изключете.
♦
Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори
на вашия уред/инструмент/зарядно устройство,
като използвате мека четка или суха кърпа.
♦
Редовно почиствайте кожуха на мотора, като използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна основа.
♦
След употреба, внимателно почистете остриетата. След почистване, нанесете слой леко машинно масло, за да се предотврати ръждясването на
остриетата.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка и контакти, които са на
разположене на www.2helpU.com.
Батерии
Когато се изтощят, изхвърлете батериите
с дължимата грижа към околната среда:
♦
♦
Подмяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦
Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦
Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦
Свържете синята жица към неутралния терминал.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване
към заземения терминал. Следвайте инструкциите за
монтаж, които се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 5 A.
♦
♦
Изтощете напълно батерията, след което я извадете от инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да се рециклират. Поставете батериите в подходяща опаковка,
за да сте сигурни, че клемите няма да предизвикат късо съединение. Занесете ги до който и да
е лицензиран сервизен агент или до местната
станция за рециклаж.
Внимавайте да не направите късо съединение
с изводите на батериите.
Не изгаряйте батериите, понеже това може да
доведе до наранявания или експлозия.
Технически данни
Напрежение
VDC
VAC
Удари на острието (без натоварване) мин-1
Дължина на острието
см
Луфт на острието
мм
Спирачно време на острието
s
Тегло
кг
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
9
GTC1445L
(H1)
14,4
14,4
1200
45
18
<1
2,4
GTC1850L
(H1)
18
18
1300
50
18
<1
2,6
Батерия
Напрежение
Капацитет
Тип
BL1114
VDC 14,4
Ah 1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Зарядно устройство
905902**
(тип. 1)
VAC 100 - 240
VDC 8 - 20
мА 400
905902**
(тип. 1)
100 - 240
8 - 20
400
Входящо напрежение
Изходно напрежение
Ток
Напрежение
Удари на острието (без товар)
Дължина на острието
Луфт на острието
Спирачно време на острието
Тегло
Батерия
Напрежение
Капацитет
Тип
VDC
VAC
мин-1
см
мм
s
кг
GTC1845L
GTC1850L20
(H1)
18
18
1300
45
18
<1
2,6
(H1)
18
18
1300
50
18
<1
2,6
BL1518
VDC 18
Ah 1,5
Li-Ion
Зарядно устройство
Входящо напрежение
VAC
Изходно напрежение
Ток
VDC
A
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА
ДИРЕКТИВА ЗА ШУМА НА ОТКРИТО
GTC1445L / GTC1845 / GTC1850L
Black & Decker дакларира, че тези продукти, описани
под „технически данни“ са в съответствие с: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-15.
2000/14/EC, Храсторез 1300 мин-1, Aнекс V
Измерена звукова мощност (LpA)
93,8 dB(A)
Колебание (K)
3,89 dB(A)
Гарантирана звукова мощност (LpA)
97,7 dB(A)
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива
2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече информация,
моля, свържете с Black & Decker на следния адрес или
се обърнете към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името
на Black & Decker.
BL2018
18
2,0
Li-Ion
905902**
(typ. 1)
905713**
(typ. 1)
100 - 240
8 - 20
0,4
230
20,5
2
Кевин Хюит
Vice-President Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
06/11/2013
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Гаранция
Звуково налягане (LpA) 73,8 dB(A), колебание (K) 3,89 dB(A),
Звукова мощност (LWA) 93,8 dB(A), колебание (K) 3,89 dB(A)
Black & Decker е сигурна в качеството на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция
е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума)
според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации (ah, D) < 2,1 м/с²,
колебание (K) 1,5 м/с²
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект поради
лоши материали, недобра изработка или несъответствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker
гарантират за замяна на дефектните части, поправка
на продуктите, които са предмет на износване или
замяна на продуктите, за да се гарантира минимално
неудобство за клиента:
♦
Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
♦
Продуктът е използван неправилно или не е поддържан;
♦
Продуктът е повреден от други обекти, вещества
или инциденти;
♦
Направен е опит за поправка от хора, които не
са авторизирани агенти или сервизен персонал
на Black & Decker.
10
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката,
която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък авторизиран сервиз, като
се свържете с местния офис на Black & Decker
на адреса, посочен в това ръководство. Отделно
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на Black & Decker,
както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка и контакти, които са на разположене на
www.2helpU.com.
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти
и специални оферти. Повече информация за
марката Black & Decker и нашите продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00223008 - 29-11-2012
11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising