GTC1445L | Black&Decker GTC1445L C'LESS HEDGETRIMMER Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777-59 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GTC1445L
GTC1845L
GTC1850L
GTC1850L20
2
3
ČESKY
Použití výrobku
dový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Vaše zahradnické nůžky na živý plot Black & Decker jsou
určeny k seřezávání živého plotu, keřů a hustého podrostu. Toto nářadí je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad zařízením.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem
neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit prou-
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní
spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
♦
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a násady podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
Použití nářadí napájeného z akumulátoru a jeho
údržba
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může
při vložení jiného nevhodného typu způsobit požár.
Používejte elektrické nářadí výhradně s akumulátory, které jsou pro daný typ nářadí určeny.
Použití jiných typů akumulátorů může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
Není-li akumulátor používán, uložte jej mimo
dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky,
šroubky nebo další drobné kovové předměty,
které mohou způsobit zkratování jeho kontaktů. Zkratování kontaktů akumulátoru může vést ke
vzniku spálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může z akumulátoru
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně potřísníte, zasažené místo omyjte vodou. Dostane-li
se kapalina do očí, zasažené místo opláchněte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky
nebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
♦
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se nůžek na živý plot.
♦
♦
Veškeré části vašeho těla držte z dosahu řezných
čepelí. Neodstraňujte odřezané části nebo nepřidržujte řezaný materiál pokud jsou řezné čepele
v chodu. Při odstraňování zaseknutých částí
materiálu se ujistěte, zda je spínač v poloze vypnuto. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
♦
Zahradnické nůžky přenášejte držením za rukojeť se zastavenou čepelí. Během přepravy
nebo při uložení vždy na čepel nůžek na živý
plot nasaďte pouzdro. Správná manipulace se zahradnickými nůžkami snižuje možnost úrazu ostřím
čepele.
Elektrické nářadí držte pouze za izolované rukojeti, protože může dojít ke kontaktu řezné čepele
se skrytým napájecím kabelem. Při kontaktu s „živým“ vodičem se neizolované kovové části nářadí
stanou také „živé“ a mohou tak obsluze způsobit
úraz elektrickým proudem.
V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
nářadí. Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací než
je doporučeno tímto návodem, může představovat
riziko zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Nepřenášejte nářadí s rukou či prstem na přední
rukojeti nebo spínači či spoušti, pokud není z nářadí
vytažen akumulátor.
Pokud jste dříve se zahradními nůžkami nepracovali,
doporučujeme vám spolu s prostudováním této příručky i provedení praktické instruktáže se zkušeným
uživatelem.
Během chodu se nikdy nedotýkejte čepelí.
Nikdy se nepokoušejte silou zastavit kmitající čepele.
Nepokládejte zařízení na zem, dokud se čepele
zcela nezastaví.
Čepele pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozeny či opotřebeny. Pokud jsou čepele poškozeny,
s nářadím nepracujte.
Během ořezávání se vyhýbejte tvrdým předmětům
(např. kovovým drátům, zábradlí). Pokud neúmyslně zachytíte jakýkoliv takový předmět, okamžitě
vypněte nářadí a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození.
Pokud nářadí začne neobvykle vibrovat, okamžitě
jej vypněte a vyjměte akumulátor, poté zkontrolujte,
zda nedošlo k poškození nářadí.
Pokud dojde k zaseknutí čepele, okamžitě nářadí
vypněte. Před pokusem o odstranění jakýchkoliv
zanesených úlomků z nářadí vyjměte akumulátor.
Po skončení práce čepel zakryjte dodaným ochranným pouzdrem. Nářadí uložte a ujistěte se, zda není
čepel odkryta.
Při použití nářadí vždy zajistěte, aby byly všechny
kryty na svém místě. Nikdy neprovozujte nářadí
nekompletně sestavené nebo s neschválenými úpravami.
Zabraňte použití nářadí dětmi.
Při práci ve vyšších částech keřů dávejte pozor na
padající úlomky.
Nářadí držte vždy oběma rukama a jen za jeho
vlastní rukojeti.
Bezpečnost ostatních osob
♦
5
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl sta-
♦
noven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí s vysokou vlhkostí.
Směrnice 2000/14/EC zaručeného akustického
výkonu.
Zbytková rizika
Elektrická bezpečnost
Je-li zařízení používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Akumulátory
♦
Nikdy se nepokoušejte akumulátor z jakéhokoliv
důvodu rozebírat.
♦
Zabraňte kontaktu akumulátorů s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory v místech, kde může teplota přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte akumulátory pouze při teplotách v rozsahu
od 10 do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití zařízení (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Nepokoušejte se nabíjet poškozené akumulátory.
Nabíječky
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s nářadím. Ostatní
akumulátory mohou prasknout, způsobit poranění
nebo jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nabíječku neotvírejte.
♦
Nepokoušejte se nabíječku rozebírat.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na
zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které
je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k zásuvce
elektrického proudu.
Štítky na nářadí
Na zařízení jsou následující piktogramy:
♦
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spoušť
2. Kyvné rameno přední rukojeti
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
6
3.
4.
5.
6.
Nabíjení baterie - GTC1850L20 (obr. A)
Přední rukojeť
Pojistné tlačítko
Ochranný kryt
Čepel
Baterie musí být nabita před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jejího výkonu. Baterie
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Obr. A
7.
8.
9.
10.
Varování! Nenabíjejte baterii, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterii, je-li teplota jejího článku nižší než zhruba 0 °C nebo vyšší
než 40 °C. Baterie by měla být ponechána v nabíječce
a nabíječka ji začne automaticky nabíjet, jakmile se
teplota článků baterie zvýší nebo sníží.
♦
Chcete-li baterii (7) nabít, vložte ji do nabíječky (8).
Baterie může být do nabíječky vložena pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte
se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena.
♦
Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (9) bude nepřetržitě zeleně blikat (pomalu).
Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor nabíjení
(9) nepřerušovaně zeleně svítit. Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED diodou neomezeně
dlouhou dobu. Svítící LED kontrolka přejde při občasném
dobíjení baterie na blikající zelenou (nabíjení). Indikátor
nabíjení (9) bude svítit tak dlouho, jak dlouho bude baterie
vložena do nabíječky, která je připojena k elektrické síti.
♦
Nabijte vybité baterie do 1 týdne. Provozní životnost
baterie bude značně zkrácena, je-li skladována ve
vybitém stavu.
Akumulátor
Nabíječka
Indikátor nabíjení
Uvolňovací tlačítko akumulátoru
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí akumulátor
a na čepele nasuňte ochranné pouzdro.
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a odpojeno od elektrické sítě a zda je čepel
chráněná pouzdrem.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez krytu.
Nasazení a vyjmutí akumulátoru (obr. B)
♦
♦
Chcete-li akumulátor (7) nasadit, srovnejte jej s místem jeho uložení na zařízení. Zasuňte akumulátor
do zařízení a zatlačte na něj tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (10) a současně vysunujte akumulátor ze
zařízení ven.
Použití
Varování! Nechejte zařízení pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování zařízení.
Ponechání baterie v nabíječce
Nabíjení baterie - GTC1445L, GTC1845L
a GTC1850L (obr. A)
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící LED
diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude baterii
udržovat ve zcela nabitém stavu.
Akumulátor musí být nabit před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitý nebo poškozený akumulátor,
indikátor nabíjení (9) začne rychle červeně blikat. Postupujte následovně:
♦
Vyjměte akumulátor (7) z nabíječky a vložte jej nazpět.
♦
Bude-li kontrolka nabíjení červeně blikat stále stejně
rychle, použijte jiný akumulátor, abyste se ujistili, zda
nabíječka pracuje správně.
♦
Probíhá-li nabíjení jiného akumulátoru správně,
původní je poškozen a měl by být vrácen autorizovanému servisu, kde bude zajištěna jeho recyklace.
♦
Je-li při použití jiného akumulátoru indikace stejná
jako u původního, svěřte kontrolu a testování nabíječky autorizovanému servisu.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je akumulátor
poškozen, může trvat až 60 minut. Je-li akumulátor
příliš horký nebo příliš studený, LED dioda bude
střídavě pomalu a rychle červeně blikat.
Varování! Akumulátor nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet akumulátory,
pokud teplota článků klesne pod přibližně 0 °C, nebo
překročí 40 °C. Akumulátory lze ponechat v nabíječce
a nabíjení bude automaticky spuštěno poté, co teplota článků dosáhne povoleného rozsahu.
♦
Chcete-li akumulátor (7) nabít, vložte jej do nabíječky
(8). Akumulátor lze vložit do nabíječky pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte
se, zda je akumulátor v nabíječce řádně usazen.
♦
Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Indikátor nabíjení (9) bude blikat.
Nabíjení bude ukončeno, jakmile indikátor nabíjení (9)
začne nepřerušovaně svítit. Baterie může být ponechána
v nabíječce neomezeně dlouhou dobu. Při občasném
udržovacím nabíjení baterie se rozsvítí LED kontrolka.
♦
Vybité akumulátory nabijte do 1 týdne. Provozní
životnost akumulátoru bude značně zkrácena, je-li
skladován ve vybitém stavu.
Zapnutí a vypnutí
Poznámka: Z bezpečnostních důvodů je toto nářadí
vybaveno systémem dvojitého spínání. Tento systém
chrání před neúmyslným spuštěním nářadí a umožňuje
chod nářadí pouze pokud je drženo oběma rukama.
7
Údržba
Zapnutí (obr. C)
♦
Jednou rukou uchopte přední rukojeť (3) tak, aby
bylo kyvné rameno přední rukojeti (2) stlačeno směrem do jejího těla.
♦
Stiskněte pojistné tlačítko (4) a současně stiskněte
spoušť (1).
♦
Pojistné tlačítko uvolněte.
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Řádná péče o výrobek a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod. Mazací
olej si můžete zakoupit u vašeho značkového prodejce
Black & Decker (kat. č. A6102-XJ):
Vypnutí
♦
Uvolněte stisk spínače na přední rukojeti (2) nebo
spouště (1).
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit hlavní spínač
v poloze zapnuto.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby elektrického
nářadí napájeného z akumulátoru nebo nářadí opatřeného napájecím kabelem:
♦
Zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
♦
Nebo zařízení / nářadí vypněte a vyjměte z něj akumulátor, je-li zařízení / nářadí vybaveno snímatelným
akumulátorem.
♦
Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte zařízení
v chodu, dokud nedojde k jeho úplnému vybití.
♦
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
♦
Po každém použití pečlivě očistěte čepele. Po čištění
naneste na čepele olejový film, aby nerezavěly.
Rady pro optimální použití
♦
♦
♦
♦
♦
Začněte seřezáváním vrchní části živého plotu. Nářadí mírně nakloňte (až 15° vzhledem k linii řezu) tak,
aby hroty čepele směřovaly mírně směrem k živému
plotu (obr. D). Tím se dosáhne vyšší účinnosti řezání. Držte nářadí v požadovaném úhlu a stabilně
jím pohybujte v rovině řezu. Oboustranná čepel vám
umožňuje provádět řez v kterémkoliv směru.
K dosažení velmi přesného řezu napněte po celé
délce živého keře v požadované výšce provázek.
Provázek použijte jako vodítko a řez provádějte
těsně nad ním. (obr. E)
Zcela plochých stran dosáhnete provedením řezu
směrem ze zdola nahoru ve směru růstu. Mladé
výhonky se při řezu směrem dolů vychylují směrem
ven, a tak vznikají v živém plotu při řezu prohlubně
obr. F).
Dávejte pozor, abyste nezachytili za cizí předměty.
Zvláště se vyvarujte zachycení tvrdých předmětů,
jako jsou kovové dráty a zábradlí, mohlo by tak dojít
k poškození čepele (obr. G).
Pravidelně čepele promazávejte.
Výměna zástrčky napájecího kabelu (pouze
Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Pokyny k seřezávání (Velká Británie & Irsko)
♦
♦
♦
Živé ploty a keře se sezónními listy (nové listy každý
rok) řežte v červnu a říjnu.
Stále zelené dřeviny seřezávejte v dubnu a srpnu.
Jehličnany a další rychle rostoucí keře seřezávejte
od května do října každých šest týdnů.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu.
Pokyny k seřezávání (Austrálie & Nový
Zéland)
♦
♦
♦
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Živé ploty a keře se sezónními listy (nové listy každý
rok) řežte v prosinci a březnu.
Stále zelené dřeviny seřezávejte v září a únoru.
Jehličnany a další rychle rostoucí keře seřezávejte
od října do března každých šest týdnů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství.
Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou navržena
a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto
příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám
vaše nářadí může poskytnout.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
8
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Akumulátor
Napětí
Kapacita
Typ
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Nabíječka
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
Akumulátory
♦
♦
♦
Akumulátor
Napětí
Kapacita
Typ
V
min-1
cm
mm
s
kg
BL1114
V 14,4
Ah 1,3
Li-Ion
Nabíječka
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
13
GTC1445L / GTC1845 / GTC1850L
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-15.
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
Napětí
Rychlost kmitu nožů (naprázdno)
Délka nože
Rozestup nožů
Doba zabrzdění čepele
Hmotnost
GTC1850L
(H1)
18
1300
50
18
<1
2,6
2000/14/EC, Nůžky na živé ploty 1300 min-1, Příloha V
Měřený akustický výkon (LpA)
93,8 dB(A)
Odchylka (K)
3,89 dB(A)
97,7 dB(A)
Zaručený akustický výkon (LpA)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
BL1518
18
1,5
Li-Ion
VAC
VDC
mA
905902**
(typ. 1)
100 - 240
8 - 20
400
905902**
(typ. 1)
100 - 240
8 - 20
400
V
min-1
cm
mm
s
kg
GTC1845L
(H1)
18
1300
45
18
<1
2,6
GTC1850L20
(H1)
18
1300
50
18
<1
2,6
905713**
(typ. 1)
230
20,5
2
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah, D) 2,1 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Technické údaje
Napětí
Rychlost kmitu nožů (naprázdno)
Délka nože
Rozestup nožů
Doba zabrzdění čepele
Hmotnost
905902**
(typ. 1)
100 - 240
8 - 20
0,4
Akustický tlak (LpA) 73,8 dB(A), odchylka (K) 3,89 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 93,8 dB(A), odchylka (K) 3,89 dB(A)
Nechejte zařízení v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití akumulátoru a potom jej vyjměte ze
zařízení.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat. Uložte akumulátory do vhodného obalu,
abyste zamezili zkratu jejich kontaktů. Odevzdejte
je v autorizovaném servisu nebo do místní sběrny,
kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Neprovádějte zkratování kontaktů akumulátoru.
Při likvidaci nevhazujte nepotřebné akumulátory do
ohně, protože by mohlo dojít k zranění osob nebo
k jejich explozi.
GTC1445L
(H1)
14,4
1200
45
18
<1
2,4
VAC
VDC
A
BL2018
18
2,0
Li-Ion
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Po ukončení jejich životnosti je likvidujte tak,
aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:
♦
BL1518
V 18
Ah 1,5
Li-Ion
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
06/11/2013
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
9
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady,
společnost Black & Decker garantuje ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů,
opravu nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker a kde
můžete získat informace o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Na adrese
www. blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich dalších výrobků.
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00223003 - 29-11-2013
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising