GTC1445L | Black&Decker GTC1445L C'LESS HEDGETRIMMER Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112-02 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GTC1445L
GTC1845L
GTC1850L
GTC1850L20
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaše záhradné nožnice na živý plot Black & Decker sú
určené na zrezávanie živého plota, kríkov a hustého
porastu. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské
použitie.
Bezpečnostné pokyny
f.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3.
a.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako
respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo
vážne poranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo náradie napájané z akumulátora (akumulátorové náradie).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
♦
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a násady podľa týchto pokynov a berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorá bude
vykonávaná. Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri
vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora môže
viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne
zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte vodou. Ak
sa Vám dostane kvapalina do očí, zasiahnuté
miesto opláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
♦
♦
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa nožníc na živý plot.
♦
♦
Všetky časti Vášho tela držte z dosahu rezných
čepelí. Neodstraňujte odrezané časti alebo nepridržujte rezaný materiál pokiaľ sú rezné čepele
v chode. Pri odstraňovaní zaseknutých častí materiálu sa uistite, či je vypínač v polohe vypnuté.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Záhradné nožnice prenášajte držaním za rukoväť
so zastavenou čepeľou. Počas prepravy alebo
pri uložení na čepeľ nožníc vždy nasaďte puzdro. Správna manipulácia so záhradnými nožnicami
znižuje možnosť úrazu ostrím čepele.
Elektrické náradie držte iba za izolované rukoväti, pretože môže dôjsť ku kontaktu reznej čepele
so skrytým prívodným káblom. Pri kontakte so
"živým" vodičom sa neizolované kovové časti náradia stanú tiež "živé" a môžu tak obsluhe spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
V tomto návode je opísané odporučené použitie
tohto náradia. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom,
môže predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo
riziko spôsobenia hmotných škôd.
Neprenášajte náradie s rukou či prstom na prednej
rukoväti alebo spúšti, pokiaľ nie je z náradia vytiahnutý akumulátor.
Ak ste predtým so záhradnými nožnicami nepracovali, odporúčame Vám, spolu s preštudovaním
tejto príručky, aj vykonanie praktickej inštruktáže
so skúseným používateľom.
Počas chodu sa nikdy nedotýkajte čepelí.
Nikdy sa nepokúšajte kmitajúce čepele zastaviť
silou.
Neklaďte zariadenie na zem, kým sa čepeľ celkom
nezastaví.
Čepele pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené
alebo opotrebované. Ak sú čepele poškodené, s náradím nepracujte.
Počas orezávania sa vyhýbajte tvrdým predmetom
(napr. kovovým drôtom, zábradliu). Ak neúmyselne
zachytíte akýkoľvek taký predmet, náradie okamžite
vypnite a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
Ak náradie začne neobvykle vibrovať, okamžite ho
vypnite a vyberte akumulátor a potom ho skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
Ak dôjde k zaseknutiu čepele, náradie okamžite
vypnite. Pred pokusom o odstránenie akýchkoľvek
zanesených úlomkov vyjmite z náradia akumulátor.
Po skončení práce zakryte čepeľ dodaným ochranným puzdrom. Náradie uložte a uistite sa, či čepeľ
nie je odkrytá.
Pri použití náradia vždy zaistite, aby boli všetky kryty
na svojom mieste. Nikdy neprevádzkujte náradie
nekompletne zostavené alebo s neschválenými
úpravami.
Zabráňte použitiu náradia deťmi.
Pri práci vo vyšších častiach kríkov dávajte pozor
na padajúce úlomky.
Náradie držte vždy obomi rukami a len za jeho vlastné rukoväti.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
5
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
♦
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so zariadením
nehrali.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu akustického výkonu.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Elektrická bezpečnosť
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká nemôžu byť vylúčené. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Akumulátory
♦
Nikdy sa nepokúšajte akumulátor z akéhokoľvek
dôvodu rozoberať.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦
Nabíjačku Black & Decker používajte len na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím.
Ostatné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť poranenie alebo iné škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú určené na nabíjanie.
♦
Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦
Nabíjačku neotvárajte.
♦
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií môže
byť tiež použitá na predbežné stanovenie doby práce
s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií
líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
výkonovom štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením
k zásuvke elektrického prúdu.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
♦
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí:
1. Spúšť
2. Výkyvné rameno prednej rukoväti
3. Predná rukoväť
Pri práci so zariadením používajte ochranu
sluchu.
6
4.
5.
6.
Nabíjanie akumulátora – GTC1850L20
(obr. A)
Poistné tlačidlo
Ochranný kryt
Čepeľ
Akumulátor sa musí nabiť pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav,
ktorý neznamená žiadny problém.
Obr. A
7.
8.
9.
10.
Akumulátor
Nabíjačka
Indikátor nabíjania
Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak klesne okolitá
teplota pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia pre nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátor, ak
je teplota jeho článku nižšia než zhruba 0 °C alebo
vyššia než 40 °C. Akumulátor by sa mal ponechať
v nabíjačke a nabíjačka ho začne automaticky nabíjať, hneď ako sa teplota článkov akumulátora zvýši
alebo zníži.
♦
Ak chcete akumulátor (7) nabiť, vložte ho do nabíjačky (8). Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu.
Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (9) bude nepretržite zeleno blikať
(pomaly).
Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor
nabíjania (9) neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor
môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED
diódou neobmedzene dlhý čas. Svietiaca LED kontrolka
prejde pri občasnom dobíjaní akumulátora na blikajúcu
zelenú (nabíjanie). Indikátor nabíjania (9) bude svietiť tak
dlho, ako dlho bude akumulátor vložený do nabíjačky,
ktorá je pripojená k elektrickej sieti.
♦
Nabite vybité akumulátory do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak je
skladovaný vo vybitom stave.
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením vyberte z náradia akumulátor a na čepele nasuňte ochranné puzdro.
Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je náradie
vypnuté a odpojené od elektrickej siete a či je čepeľ
chránená puzdrom.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez ochranného
krytu.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
♦
♦
Ak chcete akumulátor (7) nasadiť, vyrovnajte ho
s miestom jeho uloženia na zariadení. Zasuňte akumulátor do zariadenia a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (10) a súčasne vysúvajte akumulátor z náradia von.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Nabíjanie akumulátora – GTC1445L,
GTC1845L a GTC1850L (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav,
ktorý neznamená žiadny problém.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude
akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
pokiaľ teplota článkov klesne pod približne 0 °C, alebo ak prekročí 40 °C. Akumulátory možno ponechať
v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky začne potom,
čo teplota článkov dosiahne povolený rozsah.
♦
Ak chcete akumulátor (7) nabiť, vložte ho do nabíjačky (8). Akumulátor je možné do nabíjačky vložiť
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu.
Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (9) bude blikať.
Nabíjanie sa ukončí, hneď ako indikátor nabíjania (9) začne neprerušovane svietiť. Akumulátor sa môže ponechať
v nabíjačke neobmedzene dlhý čas. Pri občasnom udržiavacom nabíjaní akumulátora sa rozsvieti LED kontrolka.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak ho
budete skladovať vo vybitom stave.
Diagnostická funkcia nabíjačky
Ak nabíjačka deteguje vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabíjania (9) začne rýchlo červeno blikať.
Postupujte nasledovne:
♦
Vyberte akumulátor (7) z nabíjačky a vložte ho späť
do nabíjačky.
♦
Ak bude kontrolka nabíjania stále rovnako rýchlo
červeno blikať, použite iný akumulátor, aby ste sa
uistili, či nabíjačka pracuje správne.
♦
Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť
vrátený autorizovanému servisu, kde bude zaistená
jeho recyklácia.
♦
Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká ako pri pôvodnom, zverte kontrolu a testovanie
nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 60 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo príliš studený, LED dióda bude
striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
7
Zapnutie a vypnutie
Príslušenstvo
Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov je toto náradie
vybavené systémom dvojitého zapínania. Tento systém
chráni pred neúmyselným zapnutím náradia a umožňuje
chod náradia iba ak je držané obomi rukami.
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá Black & Decker a Piranha sú navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú
určené na zvýšenie výkonu Vášho náradia. Použitím
tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý
Vám Vaše náradie môže poskytnúť.
Zapnutie (obr. C)
♦
Jednou rukou uchopte prednú rukoväť (3) tak, aby
bolo výkyvné rameno na prednej rukoväti (2) stlačené smerom do tela náradia.
♦
Stlačte poistné tlačidlo (4) a súčasne stlačte hlavný
vypínač (1).
♦
Poistné tlačidlo uvoľnite.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o výrobok a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod. Mazací
olej si môžete zakúpiť u Vášho značkového predajcu
Black & Decker (kat. č. A6102-XJ):
Vypnutie
♦
Uvoľnite stlačenie spínača na prednej rukoväti (2)
alebo spúšte (1).
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť hlavný vypínač
v polohe zapnuté.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia napájaného akumulátorom:
♦
Zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Alebo náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor,
ak je náradie vybavené samostatným akumulátorom.
♦
Alebo pokiaľ nejde akumulátor z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokým nedôjde k jeho
úplnému vybitiu.
♦
Pred čistením nabíjačky odpojte nabíjačku od siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Po každom použití čepele dôkladne očistite. Po čistení naneste na čepele olejový film, aby nehrdzaveli.
Rady na optimálne použitie
♦
♦
♦
♦
♦
Začnite zrezávaním vrchnej časti živého plota. Náradie mierne nakloňte (až 15° vzhľadom k línii rezu)
tak, aby hroty čepele smerovali mierne smerom
k živému plotu (obr. D). Tým bude dosiahnutá vyššia
účinnosť rezania. Držte náradie v požadovanom uhle
a stabilne ním pohybujte v rovine rezu. Obojstranná
čepeľ vám umožňuje vykonávať rez v ktoromkoľvek
smere.
Na dosiahnutie veľmi presného rezu napnite po celej
dĺžke živého kríka povrázok v požadovanej výške.
Povrázok použite ako vodidlo a rez vykonávajte
tesne nad ním. (obr. E)
Úplne plochých strán dosiahnete vykonaním rezu
smerom zdola nahor v smere rastu. Mladé výhonky
sa pri reze smerom dole vychyľujú smerom von,
a tak vznikajú v živom plote pri reze priehlbiny
(obr. F).
Dávajte pozor, aby ste nezachytili cudzí predmet.
Obzvlášť sa vyvarujte zachyteniu tvrdých predmetov, ako sú kovové drôty a zábradlie, mohlo by tak
dôjsť k poškodeniu čepele (obr. G).
Pravidelne čepele premazávajte.
Výmena zástrčky prívodného kábla (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologické odstránenie starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Pokyny na zrezávanie (Veľká Británia &
Írsko)
♦
♦
♦
Živé ploty a kríky so sezónnymi listami (nové listy
každý rok) režte v júni a v októbri.
Stále zelené dreviny zrezávajte v apríli a auguste.
Ihličnany a ďalšie rýchlo rastúce kríky zrezávajte od
mája do októbra každých šesť týždňov.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný v bežnom komunálnom odpade.
Pokyny na zrezávanie (Austrália & Nový
Zéland)
♦
♦
♦
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Živé ploty a kríky so sezónnymi listami (nové listy
každý rok) režte v decembri a marci.
Stále zelené dreviny zrezávajte v septembri a februári.
Ihličnany a ďalšie rýchlo rastúce kríky zrezávajte od
októbra do marca každých šesť týždňov.
8
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Nabíjačka
Napájacie napätie
Výstupné napätie
Prúd
V
V
mA
905902**
(typ. 1)
100 - 240
8 - 20
400
905902**
(typ. 1)
100 - 240
8 - 20
400
V
min-1
cm
mm
s
kg
GTC1845L
(H1)
18
1300
45
18
<1
2,6
GTC1850L20
(H1)
18
1300
50
18
<1
2,6
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Napätie
Rýchlosť kmitu nožov (naprázdno)
Dĺžka noža
Rozostup nožov
Doba zabrzdenia čepele
Hmotnosť
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Akumulátor
Napätie
Kapacita
Typ
Akumulátory
Nabíjačka
Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte tak,
aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
♦
♦
♦
♦
Napájacie napätie
Výstupné napätie
Prúd
Nechajte zariadenie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Uložte akumulátory do vhodného obalu,
aby ste zamedzili skratu ich kontaktov. Odovzdajte
ich Vášmu servisnému stredisku alebo do miestnej
zberne, kde budú recyklované alebo zlikvidované
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Neskratujte kontakty akumulátora.
Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné akumulátory
do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu osôb
alebo k ich explózii.
Akumulátor
Napätie
Kapacita
Typ
V
V
A
BL2018
18
2,0
Li-Ion
905902**
(typ. 1)
100 - 240
8 - 20
0,4
905713**
(typ. 1)
230
20,5
2
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 73,8 dB(A), odchýlka (K) 3,89 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 93,8 dB(A), odchýlka (K) 3,89 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Hodnota vibrácií (ah, D) 2,1 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJNÉ ZARIADENIA
NARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU
13
Technické údaje
Napätie
Rýchlosť kmitu nožov (naprázdno)
Dĺžka noža
Rozostup nožov
Doba zabrzdenia čepele
Hmotnosť
BL1518
V 18
Ah 1,5
Li-Ion
V
min-1
cm
mm
s
kg
GTC1445L
(H1)
14,4
1200
45
18
<1
2,4
BL1114
V 14,4
Ah 1,3
Li-Ion
GTC1850L
(H1)
18
1300
50
18
<1
2,6
GTC1445L / GTC1845 / GTC1850L
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-15.
2000/14/EC, Nožnice na živé ploty 1300 min-1, Príloha V
Meraný akustický výkon (LpA)
93,8 dB(A)
Odchýlka (K)
3,89 dB(A)
97,7 dB(A)
Zaručený akustický výkon (LpA)
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu.
9
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
06/11/2013
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli zaregistrovať
Váš nový výrobok Black & Decker a kde budete
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na
adrese www.blackanddecker.sk.
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00223004 - 29-11-2013
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising