GTC1445L | Black&Decker GTC1445L C'LESS HEDGETRIMMER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-70 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GTC1445L
GTC1850L
GTC1850LFC
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
f.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló
(RCD) előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő
kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
3.
a.
Személyes biztonság
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja
a készüléket, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógyszeres kezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A munkakörülményekhez
illő védőberendezések (például pormaszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő)
csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a szerszámot
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ne hordozza
a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával az üzemi
kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett szerelőkulcs
a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetőek a por okozta
veszélyek.
Az Ön Black & Decker sövényvágóját sövények,
cserjék és bokrok nyírására terveztük. Ez a szerszám
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
b.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön
által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól
ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és
gázok közelében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
f.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Kerülje az érintkezést földelt fémtárgyakkal
(például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények). Ha a teste leföldelődik, nagyobb az
áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. A sérült vagy
összetekeredett kábel növeli az áramütés veszélyét.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Szabadban való használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt a helyére elteszi, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
♦
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet képzetlen felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha
sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágóél beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos
típusú akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak
rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, ezenkívül forduljon orvoshoz
is. Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy
égési sérülést okozhat.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
♦
♦
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
♦
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések sövényvágókhoz
5
Tartsa távol testének minden egyes részét a vágókéstől. Ne távolítsa el a levágott anyagot, és
ne tartsa a vágni kívánt anyagot, amíg a vágókések működésben vannak. Ha el akarja távolítani
az elakadást okozó anyagot, ellenőrizze, hogy
a kapcsoló kikapcsolt állásban van-e. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
A sövényvágót csak akkor hordozza a kezében,
amikor a vágókés már leállt. Ha a sövényvágót
a kezében hordozza vagy a tárolóhelyére elteszi,
mindig helyezze rá a védőburkolatot a vágókésre. A sövényvágó helyes kezelése mellett kisebb
a személyi sérülés veszélye.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
felületénél tartsa, mert előfordulhat, hogy
a vágóél rejtett vezetéket ér. Ha a vágószerszám
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám csupasz
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy feltét használata, illetve az
ebben fel nem sorolt művelet végzése személyi
sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével járhat.
A szerszámot ne hordozza a kezében, ne tartsa
ujját a kapcsolón vagy az indítókapcsolón, amíg az
akkumulátort ki nem vette belőle.
Ha korábban még nem használt sövényvágót, lehetőleg kérjen gyakorlati tanácsokat egy gyakorlott
felhasználótól – a kézikönyv áttanulmányozásán túl
is.
Soha ne érjen a vágókésekhez, amíg a szerszám
működésben van.
Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókéseket.
Addig ne tegye le a szerszámot, amíg a vágókések
teljesen le nem álltak.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek vagy kopottak-e a vágókések. Ne használja a szerszámot,
ha a vágókések sérültek.
Ügyeljen arra, hogy sövényvágás közben kikerülje
a kemény tárgyakat (pl.fémhuzalok, kerítések). Ha
véletlenül ilyen tárgyba ütközne, azonnal kapcsolja ki
a szerszámot, és ellenőrizze, nem keletkezett-e rajta
sérülés.
Ha a készülék rendellenesen kezd vibrálni, azonnal
kapcsolja ki, és ellenőrizze, nem sérült-e.
Ha a szerszám megszorul, azonnal kapcsolja ki.
Vegye ki az akkumulátort, mielőtt az elakadást okozó
tárgyat eltávolítaná.
Használat után tegye rá a vágókésekre a mellékelt
vágókés-tokot. A szerszámot befedett vágókéssel
tegye el a tárolóhelyére.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szerszámra minden védőeszköz fel van szerelve. Soha
ne próbáljon nem teljesen ép vagy engedély nélkül
átalakított szerszámot használni.
Soha se engedje, hogy a szerszámot gyermekek
használják.
♦
♦
Címkék a szerszámon
Amikor a sövény magasabb részét nyírja, számítson
leeső törmelékre.
A szerszámot mindig két kézzel, a fogantyúinál fogva
tartsa.
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülés veszélyének csökkentése végett a készülék üzembe helyezése
előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
A szerszám használata közben viseljen hallásvédőt.
Esőtől és magas páratartalomtól védje a szerszámot.
Maradványkockázatok
A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint
garantálva.
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek
(például különösen tölgy, bükk és MDF anyagok
megmunkálásánál).
Elektromos biztonság
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Kizárólag a mellékelt töltőkészülékkel töltse az akkumulátort.
♦
Elhasznált akkumulátorok ártalmatlanításánál tartsa
be a „Környezetvédelem“ című rész utasításait.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével!
Töltők
♦
Kizárólag csak a készülékkel szál lított
Black & Decker töltőkészülékét használja a mellékelt
akkumulátor töltésére. Más akkumulátorok töltése
személyi és dologi kárt okozhat.
♦
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok töltésével.
♦
A sérült hálózati kábelt azonnal cseréltesse ki.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
♦
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
6
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek. Soha ne próbálja
a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha annak hőmérséklete kb. 0 °C alatt, ill. 40 °C fölött
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és
az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik vagy lehűl.
♦
Töltés céljából tegye az akkumulátort (7) a töltőbe
(8). Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra, és
kapcsolja be.
A töltésjelző(9) zöld fénnyel (lassan) fog villogni.
A töltés akkor kész, amikor a töltésjelző (9) folyamatos zöld fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig
a töltőben maradhat, ilyenkor a töltésjelző LED világít.
Időnként a LED újra villogni fog zöld fénnyel (töltést jelezve), ugyanis a töltő ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra,
amely állás közben veszít a töltöttségéből. A töltésjelző
(9) mindaddig világít, amíg az akkumulátort az elektromos
hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel. Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama, ha
lemerült állapotban tárolják.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése végett cseréltesse ki a gyártóval vagy Black & Decker
szakszervizzel.
Részegységek
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Fogantyúkapcsoló
2. Elülső fogantyúkapcsoló
3. Elülső fogantyú
4. Biztonsági kapcsoló
5. Védőburkolat
6. Vágókés
A ábra
7.
8.
9.
10.
Akkumulátor
Töltő
Töltésjelző
Akkumulátor kioldógombja
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, közben a LED folyamatosan világít. A töltő teljesen feltöltött
állapotban tartja az akkumulátort.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki a szerszámból az akkumulátort, és tegye rá a vágókésekre
a tokot.
Figyelmeztetés! Mielőtt elkezdi az összeszerelést, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és
a hálózati csatlakozó ki van húzva, valamint a késtok
a késen van.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket a védőburkolat nélkül.
Töltő-diagnosztika
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge vagy
sérült, a töltésjelző (9) piros fénnyel gyors ütemben villog.
A következőket tegye:
♦
Helyezze be újra az akkumulátort (7).
♦
Ha a töltésjelző piros fénnyel gyorsan villog, egy másik akkumulátorral próbálja ki, hogy maga a töltési
folyamat megfelelően működik-e.
♦
Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
a probléma, akkor az eredeti akku hibás, és vissza
kell juttatni a márkaszervizbe újrahasznosítás céljából.
♦
Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt
a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni
a töltőkészüléket.
Tartsa szem előtt: Akár 60 percbe is telhet annak
megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az
akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros
fénnyel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan,
majd ez ismétlődik.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
A készülék be- és kikapcsolása
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben az
akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség, nem
jelent hibát.
Tartsa szem előtt: Az Ön biztonsága érdekében ez
a szerszám kettős kapcsolórendszerrel van felszerelve.
Ez megakadályozza a szerszám véletlen beindulását,
és csak akkor engedi a szerszám működtetését, ha azt
mindkét kezével tartja.
Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)
♦
♦
A beszereléshez igazítsa az akkumulátort (7) a szerszámon kialakított tartórekeszéhez. Csúsztassa be
a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére
be nem pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (10), majd ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a rekeszből.
A készülék használata
Bekapcsolás (C ábra)
♦
Fogja meg az elülső fogantyút (3) az egyik kezével,
úgy hogy az elülső fogantyú kapcsolója (2) az elülső
fogantyúba benyomódjon.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátort 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti környezeti hőmérséklet mellett. Ajánlott
töltési hőmérséklet: kb. 24 °C.
7
♦
♦
Karbantartás
Húzza a reteszelő gombot (4) a hüvelykujjával hátra,
és ezzel egyidejűleg húzza be a fogantyúkapcsolót
(1) a szerszám beindításához.
Engedje el a reteszelő gombot.
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is. A kenőolajat Black & Decker forgalmazójától szerezheti be (termékkód: A6102-XJ).
Kikapcsolás
♦
Engedje el a fogantyú kapcsolóját (2) vagy az indítókapcsolót (1).
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetében reteszelni.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli elektromos
szerszámok karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy kapcsolja ki, majd vegye ki az akkumulátort
a készülékből/szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦
Használat után alaposan tisztítsa meg a vágókéseket. Tisztítás után a rozsdásodás megelőzése
céljából kenjen egy réteg könnyű gépolajat a vágókésekre.
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
♦
♦
♦
♦
♦
A sövény nyírását felülről kezdje. Kissé döntse meg
a készüléket (maximum 15°-kal a vágási vonalhoz
képest) úgy, hogy a kés fogai a sövény irányába
mutassanak (D ábra). Így a kések hatékonyabban
fognak vágni. Tartsa a készüléket a kívánt szögben,
és mozgassa egyenletesen a vágási vonal mentén.
A kétoldalas késnek köszönhetően bármely irányban
vághat a készülékkel.
Ha nagyon egyenes vágási vonalat kíván elérni,
húzzon ki egy zsineget a sövény mentén megfelelő
magasságban. Használja a zsineget vezetőként;
vágjon valamivel felette. (E ábra)
A növekedési irány mentén vágjon, hogy sima legyen
a vágott felület. A fiatal ágak kihajlanak, ha azokat
felülről lefelé vágják, emiatt a sövény ezeken a helyeken elvékonyodhat (F ábra).
Ügyeljen arra, hogy kikerülje az idegen tárgyakat.
Különösen a kemény tárgyakat (pl. fémhuzal, kerítés) kerülje, mert ezek a vágókések sérülését okozhatják (G ábra).
Rendszeresen olajozza a vágóéleket.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Útmutató a sövényvágáshoz (Egyesült
Királyság és Írország)
♦
♦
♦
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó)
sövényeket és bokrokat júniusban és októberben
nyírja.
Az örökzöldeket áprilisban és augusztusban nyírja.
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat május és
október között hathetente nyírja.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Útmutató a sövényvágáshoz (Ausztrália és
Új-Zéland)
♦
♦
♦
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó) sövényeket és bokrokat decemberben és márciusban
nyírja.
Az örökzöldeket szeptemberben és februárban nyírja.
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat október
és március között hathetente nyírja.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Black & Decker és Piranha tartozékok magas minőségi
követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő
cél. A fenti tartozékok felhasználásával a lehető legjobb
teljesítményt érheti el.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
8
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
GTC1850LFC (H1)
Feszültség
(üresjáraton)
(H1)
VDC 14,4
min-1 1200
<1
kg
2,6
mm 18
18
s <1
<1
kg 2,4
2,6
BL1114
Feszültség
VDC 14,4
Kapacitás
Ah 1,1
905531**
905531**
(1. típus)
(1. típus)
Felvett feszültség
VAC 230
Leadott feszültség
VDC 16,4
20,5
Áramerősség
mA 200
200
Li-ion
905713** (1. típus)
Felvett feszültség
VAC
230
Leadott feszültség
VDC
20,5
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
1,5
Töltő
1,5
A
Vibráció kibocsátási érték (ah, D) 2,1 m/s2,
BL1518
Li-ion
Ah
szabvány szerint:
18
Li-ion
18
Kapacitás
2
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
50
Típus
VDC
Hangnyomás (LpA) 73,8 dB(A), bizonytalanság (K) 3,89 dB(A),
1300
Fogköz
BL1518
Feszültség
Zajszint (LWA) 93,8 dB(A), bizonytalanság (K) 3,89 dB(A)
18
cm 45
50
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
(H1)
Vágókés hossza
Akkumulátor
18
s
Áramerősség
Vágókés lökethossza
Súly
mm
Töltő
GTC1445L GTC1850L
Vágókés fékezési ideje
Fogköz
Típus
Műszaki adatok
(üresjáraton)
1300
Akkumulátor
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd válassza
le a szerszámról.
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak. Az akkumulátor(oka)t megfelelő csomagolásba helyezze, hogy a pólusai(k) között ne
keletkezhessen rövidzárlat. Juttassa el őket egyik
márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító
telepre.
Ne zárja rövidre az akkumulátor sarkait.
Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert azzal robbanást vagy személyi sérülést okozhat.
Feszültség
min-1
cm
Súly
Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelmi előírások betartásával semmisítse meg őket:
♦
♦
18
Vágókés hossza
Vágókés fékezési ideje
Akkumulátorok
♦
18
VAC
Vágókés löketszáma
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése az alábbi
honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
♦
VDC
230
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK ZAJKIBOCSÁTÁSI
KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
GTC1445L / GTC1850L
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-15.
2000/14/EK, Sövényvágó, 1300 min-1, V. melléklet
Mért zajszint (LpA)
93,8 dB(A)
Bizonytalanság (K)
3,89 dB(A)
Garantált zajszint (LpA)
97,7 dB(A)
Bizonytalanság (K)
3,89 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK irányelvnek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2011. 09. 26.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
zst00244046 - 22-08-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising