BDPR400 | Black&Decker BDPR400 SPEEDY ROLLER instruction manual

Elektronarzędzie dla
majsterkowicza
509211-35 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDPR400
2
3
4
5
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów lub akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
Wałek malarski Speedy Roller™ firmy Black & Decker
jest przeznaczony do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach wewnętrznych. Urządzenie to nie nadaje
się do celów profesjonalnych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do
urazu ciała.
♦
♦
♦
Oznaczenia na urządzeniu
Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie urządzenia. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie urządzenia w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
Przechowuj niniejszą instrukcję.
Na urządzeniu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie niepalnych
cieczy.
Ostrzeżenie! Trzymaj inne osoby z dala od
miejsca pracy.
Zastosowanie urządzenia
♦
Nie napełniaj wałka malarskiego odkamieniaczem,
substancjami z zawartością alkoholu ani środkami
zapachowymi lub czyszczącymi, ponieważ mogą
one uszkodzić urządzenie i zagrozić bezpieczeństwu
pracy.
Ostrzeżenie! Zakładaj maskę przeciwpyłową.
Ostrzeżenie! Zakładaj okulary ochronne.
Po użyciu
♦
♦
Nieużywane urządzenie przechowuj w suchym
miejscu.
Dzieci nie powinny mieć dostępu do przechowywanych urządzeń.
Elementy urządzenia
Urządzenie to zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów.
1. Tłoczysko
2. Dźwignia rękojeści
3. Zbiornik na farbę
4. Podpórka boczna
5. Zawór napełniający
6. Przycisk zwalniający głowicy
7. Głowica wałka
8. Wałek
9. Tacka ociekowa
Kontrola i naprawy
♦
♦
♦
♦
Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nie zawiera
uszkodzonych elementów, czy jakieś części nie
są pęknięte, czy wyłącznik jest sprawny i czy nie
wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogłyby
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
Nie używaj urządzenia, gdy jakaś jego część jest
uszkodzona.
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkolwiek części nieopisanych w tej instrukcji.
Montaż
Mocowanie rękojeści (rys. A)
♦
♦
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnej osoby.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Nasuń rękojeść (10) na zbiornik na farbę (3) aż do
pomarańczowego pierścienia (11).
Nakręć pierścień (11) na rękojeść (10) i mocno go
dokręć.
Mocowanie głowicy wałka (rys. B)
♦
Wsuń drążek (12) w głowicę wałka (7), uważając, by
pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym
(13) znalazł się w głowicy (7), i dosuń do niej czarny
pierścień (14).
Nakręć pierścień (14) na głowicę (7) i mocno go
dokręć.
Pozostałe zagrożenia
♦
Przy korzystaniu z urządzeń występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.
Mocowanie wałka na głowicy (rys. C)
♦
6
Posmaruj wazeliną elementy (15) ramy wałka (16).
♦
Nasuń kompletny wałek (8) na ramę (16).
Wskazówka: Sprawdź, czy zewnętrzny kapturek wałka
zatrzasnął się na końcu ramy.
♦
Naciśnij i przytrzymaj pomarańczowy przycisk
zwalniający (6) na głowicy wałka (7).
♦
Obróć głowicę (7), aż znajdzie się pod żądanym
kątem.
Wskazówka: Przy normalnym malowaniu wybierz proste
ustawienie, a w trudno dostępnych miejscach i przy malowaniu w pobliżu sufitu lub krawędzi - kąt 40 ° lub 80 °.
Wskazówka: By jeszcze bardziej ułatwić malowanie
przy głowicy ustawionej pod żądanym kątem, można
też obrócić rękojeść (10). By to zrobić, poluzuj pierścień
(11), odpowiednio ustaw rękojeść i ponownie dokręć
pierścień (rys. H).
Mocowanie tacki ociekowej (rys. D)
Tacka ociekowa zapobiega pryskaniu i ściekaniu farby
podczas malowania, a zwłaszcza sufitów.
♦
Zamocuj tackę ociekową (9) na ramie wałka (16),
obejmując nią wałek (8).
♦
Obróć tackę do żądanej pozycji.
Wskazówka: Tacka zapobiega też ściekaniu farby, gdy
wałek malarski Speedy Roller™ opiera się na podpórce
bocznej i nie jest używany. Usytuuj tackę pod wałkiem.
Malowanie wałkiem Speedy Roller™
(rys. I i J)
Zastosowanie
♦
Tocząc wałek po ścianie, naciskaj tłoczysko (1) lub
dźwignię rękojeści (2), by nasycać materiał wałka
farbą.
Wskazówka: Pierwsze nasycenie wałka może wymagać
zużycia całej farby z pierwszego napełnienia. W razie potrzeby uzupełnij farbę w zbiorniku wałka Speedy Roller™.
Napełnianie zbiornika farbą (rys. rys. E i F)
Wskazówka: Gdy wałek malarski Speedy Roller™ jest
używany po raz pierwszy, prawie cała farba znajdująca
się w zbiorniku zostaje zużyta na nasycenie materiału
wałka. Może wtedy zaistnieć konieczność ponownego
napełnienia zbiornika farbą.
♦
Wsuń wąski koniec węża napełniającego (17) w otwór na spodzie zacisku do pojemnika z farbą (18)
i wciśnij go ostrożnie aż do zatrzaśnięcia na swoim
miejscu.
♦
Przyczep zacisk (18) do krawędzi pojemnika z farbą.
Wskazówka: W przypadku głębszych pojemników nasuń
przezroczysty wąż o średnicy wewnętrznej 19 mm na
żebra węża napełniającego, by w ten sposób go przedłużyć, i zamocuj zaciskiem z boku kubła. Utnij dolny
koniec przezroczystego węża pod niewielkim kątem.
Odpowiednie węże można nabyć w większości sklepów
z materiałami budowlanymi.
♦
Górną część węża napełniającego (17) posmaruj
niewielką ilością wazeliny.
♦
Przytrzymując wałek malarski Speedy Roller™ pod
kątem 45 °, nasadź zawór napełniający (5) na wąż
napełniający (17). Ostrożnie naciśnij Speedy Roller™ do dołu, by całkowicie objąć wąż napełniający.
Wskazówka: Sprawdź, czy pomarańczowy kapturek
zaworu napełniającego (19) jest całkowicie objęty
kołnierzem zacisku do pojemnika z farbą.
♦
Silnie pociągnij tłoczysko (1) do tyłu, by wciągnąć farbę do zbiornika wałka malarskiego Speedy Roller™
i by wytworzyć wystarczająco wysokie ciśnienie,
które jest niezbędne do prawidłowego połączenia
zaworu napełniającego i węża napełniającego.
♦
Powoli ściągnij Speedy Roller™ z węża napełniającego.
Wskazówka: Gdy za pierwszym razem nie uda się
całkowicie napełnić wałka malarskiego, ponownie powoli
wyciśnij farbę do pojemnika i jeszcze raz zassij ją tłoczyskiem. Zadbaj przy tym o zachowanie prawidłowego kąta
i upewnij się, czy kołnierz zacisku całkowicie obejmuje
pomarańczowy kapturek.
Pomocne wskazówki
♦
Dźwignię rękojeści naciskaj tylko tyle, ile potrzeba
farby.
♦
Gdy przy malowaniu nie powstaje jednolita powierzchnia, to znaczy że potrzeba więcej farby.
♦
Gdy wałek ślizga się po powierzchni, zmniejsz ilość
doprowadzanej farby.
♦
W rękojeści może się znajdować wazelina. Jest
ona potrzebna do prawidłowego działania wałka
malarskiego, ale nie ma wpływu na samą farbę.
♦
Gdy Speedy Roller™ nie jest używany, umieść
go na podpórce bocznej (4) z tacką ociekową (9)
usytuowaną pod wałkiem.
Odprowadzanie nadmiaru farby do
pojemnika (rys. rys. K do M)
♦
Oprzyj kciuk na pomarańczowym kapturku zaworu
napełniającego (19).
♦
Wycofaj tłoczysko (1), by wyssać nadmiar farby
z ramy wałka i wciągnąć ją do węża.
♦
Przytrzymując wałek malarski Speedy Roller™ pod
kątem 45 °, nasadź zawór napełniający (5) na wąż
napełniający (17). Ostrożnie naciśnij Speedy Roller™ do dołu, by całkowicie objąć wąż napełniający.
Wskazówka: Sprawdź, czy pomarańczowy kapturek
zaworu napełniającego (19) jest całkowicie objęty
kołnierzem zacisku do pojemnika z farbą.
♦
Całkowicie wciśnij tłoczysko do wnętrza wałka
malarskiego.
♦
Zdejmij wałek (8). W tym celu jedną ręką chwyć
zewnętrzny kapturek wałka (20), a drugą - ramę
(16) i kciukiem wypchnij wałek z zatrzasku.
Wskazówka: Załóż przy tym rękawiczki jednorazowego
użytku lub plastikowy worek na wałek, by nie zabrudzić
sobie rąk.
♦
Zgarnij nadmiar farby z wałka do pojemnika.
♦
Zdejmij wewnętrzny kapturek wałka. W tym celu
włóż metalową rurkę ramy do kapturka skośnie na
głębokość ok. 2 do 3 cm.
Regulacja kąta ustawienia głowicy wałka
(rys. rys. G i H)
Głowicę wałka można ustawić pod jednym z trzech
różnych kątów.
7
♦
♦
♦
♦
Wskazówka: Gdy masz do dyspozycji tylko mały
pojemnik, obróć wałek do pozycji 80 °, by się zmieścił
w pojemniku (rys. Q).
♦
Zdejmij ramę wałka i w razie potrzeby kontynuuj
czyszczenie. Zanurz rękojeść w ciepłej wodzie
z mydłem i przynajmniej 5 razy wsuń i wysuń tłoczysko.
Wskazówka: Wytrzyj pozostałą farbę z końca tłoczyska
(1).
♦
Odkręć kapturek zaworu (19), wyjmij uszczelkę
zgarniającą (22) i zawór typu „kaczy dziób” (21),
a następnie je oczyść. Wypłucz pozostałe elementy
i spuść całą ciecz z wałka malarskiego Speedy
Roller™ (rys. S).
♦
Zdejmij wąż z ramy (jeżeli to konieczne) przez
ściśnięcie zacisków węża. Wypłucz ramę i wąż.
Ponownie załóż wąż i zamocuj go zaciskami (24)
(rys. T).
Wskazówka: Stosuj wyłącznie perforowany materiał
do wałków Speedy Roller™ firmy Black & Decker (nr
zamówieniowy BDPRA09-XJ i BDPRA18-XJ). Nie używaj
standardowych materiałów.
Ostrożnie pociągnij ramę do siebie.
Wyjmij rdzeń z walka.
Opróżnij wałek z pozostałej farby.
Zdejmij zewnętrzny kapturek (20). W tym celu wprowadź rurkę do wałka i ostrożnie wypchnij kapturek.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Stosuj wyłącznie perforowany materiał do wałków
Speedy Roller™ firmy Black & Decker (nr zamówieniowy BDPRA09-XJ i BDPRA18-XJ). Nie używaj
standardowych materiałów.
Przed rozpoczęciem malowania sprawdź materiał
walka, czy nie wymaga umycia i wysuszenia.
Gdy wałek malarski Speedy Roller™ jest używany
po raz pierwszy, prawie cała farba znajdująca się
w zbiorniku zostaje zużyta na nasycenie materiału
wałka. Może wtedy zaistnieć konieczność ponownego napełnienia zbiornika farbą.
Przy naciskaniu tłoczyska lub dźwigni rękojeści tocz
wałek, by nie powstały zacieki.
Nie naciskaj tłoczyska ani dźwigni rękojeści, gdy
wałek ślizga się lub cieknie.
Przy malowaniu w ciasnych miejscach napełnij
Speedy Roller™ tylko częściowo lub obróć ramę.
W ten sposób zmniejsza się całkowitą długość wałka
malarskiego.
Gdy wałek malarski Speedy Roller™ ma nie być
dłuższy czas używany, włóż wałek do plastikowej
torby i usuń z niej jak najwięcej powietrza, by zapobiec wysychaniu.
Sprawdź, czy używana farba daje się usunąć benzyną ekstrakcyjną (farby olejne) lub ciepłą wodą
z mydłem (farby wodne).
Stosuj odpowiednie folie okryciowe, by zabezpieczyć
podłogę i inne przedmioty w pomieszczeniu w razie
niezamierzonego pryśnięcia farby.
Przy korzystaniu z podpórki bocznej zawsze ustawiaj
głowicę w prostej pozycji i zmniejsz ciśnienie, nieco
wyciągając tłoczysko.
Smarowanie wałka malarskiego Speedy
Roller™ (rys. rys. U do X)
Smarownie zmniejsza normalne zużycie i powinno się
to robić po czyszczeniu i przed każdym użyciem wałka.
♦
Obróć w lewo pierścień gwintowany (11) w pobliżu
rękojeści, by móc ją odłączyć wraz z tłoczyskiem.
Wskazówka: Przy ponownym montażu pomarańczowy pierścień gwintowany (11) powinien być zwrócony
w stronę rękojeści.
♦
Nałóż wazelinę na i pomiędzy gumowe uszczelki
(25). Przy ponownym montażu uważaj, by nie zagiąć
ani nie uszkodzić tych uszczelek. Mocno dokręć
pierścień.
♦
Posmaruj wazeliną zawór typu „kaczy dziób” (21)
i uszczelkę zgarniającą (22), włóż je na swoje miejsce i ponownie nakręć kapturek zaworu (19).
♦
Posmaruj wazeliną wewnętrzne uszczelki kapturków
wałka (26) i ponownie złóż wałek. W tym celu umieść
rdzeń (27) w materiale (28) i zamocuj kapturki tak,
jak pokazano na rysunku.
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie wałka malarskiego Speedy
Roller™ (rys. rys. O do T)
Ochrona środowiska
♦
♦
Zdejmij materiał z wałka.
Wciśnij wąż napełniający bezpośrednio do zaworu
napełniającego. By usunąć farbę wodną, zanurz
wąż w ciepłej wodzie z mydłem i przynajmniej 5 razy
wsuń i wysuń tłoczysko. By usunąć farbę olejną,
zamiast wody użyj odpowiedniego rozpuszczalnika,
zalecanego przez producenta, i zutylizuj roztwór
zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
Wskazówka: Przy opisanym wyżej czyszczeniu skorzystaj z odpowiedniego zlewu, wanny lub pojemnika.
Zmień wodę, gdy się zabrudzi lub przy przechodzeniu
do następnej operacji.
♦
Zdejmij wąż napełniający. Następnie zanurz ramę
wałka, pilnując, by także zawór napełniający znalazł
się pod wodą. Przynajmniej 5 razy wsuń i wysuń
tłoczysko (rys. P).
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
8
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych urządzeń powszechnego użytku
do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Listę tych przedstawicielstw i wszystkich warsztatów znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
Pojemność
Masa
BDPR400
ml 650
kg 1,4
9
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00173187 - 16-02-2012
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising