BDPR400 | Black&Decker BDPR400 SPEEDY ROLLER instruction manual

372000 – 14 EST
www.blackanddecker.eu
BDPR400
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
11
3
4
5
6
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Muud riskid.
Teie Вlack & Deckeri Speedy Roller™ on mõeldud
seinade ja lagede värvimiseks. See tööriist on mõeldud vaid kodusiseseks tavakasutuseks.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Liikuvate osade puudutamisest tekitatud vigastused.
♦ Osade või tarvikute vahetamisest tekitatud
vigastused.
♦ Seadme pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate seadet pikemalt, veenduge, et teete regulaarseid puhkepause.
Ohutuseeskirjad
Hoiatus! Lugege hoiatusi ja juhendeid.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida
kehavigastusi.
♦
♦
♦
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit.
Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Lisaseadmete kasutamine igasuguseks muuks otstarbeks kui selles kasutusjuhendis ette nähtud võib lõppeda vigastusega.
Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks
kasutamiseks.
Seadme tähistused
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Seadme kasutamine
♦
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Värvirullikusse ei tohi panna katlakivi sisaldavaid, aromaatseid aineid või puhastusaineid;
see võib seadet kahjustada või muuta selle
kasutamise ohtlikuks.
Hoiatus! Kasutage ainult mittesüttivaid
vedelikke.
Hoiatus! Hoidke kõrvalseisjad eemal.
Pärast kasutamist
♦
♦
Kui seadet ei kasutata, peaks seda hoiustama
kuivas kohas.
Lastel ei tohiks olla ligipääsu hoiustatud seadmele.
Ülevaatus ja parandustööd
♦
♦
♦
♦
Enne käitamist veenduge, et seade poleks
kahjustunud ega selle osad vigased. Kontrollige
osade võimalikku purunemist, lülitite võimalikke
kahjustusi ning kõiki teisi asjaolusid, mis võivad
segada seadme käitamist.
Ärge käitage seadet kui mõni selle osa on kahjustunud ja vigane.
Kahjustunud või vigased osad peab asendama
või parandama selleks volitatud töökoda.
Ärge kunagi üritage eemaldada või asendada
muid osi peale nende, mis on välja toodud kasutusjuhendis.
Hoiatus! Kandke tolmumaski.
Hoiatus! Kandke kaitseprille.
Omadused
Sellel seadmel on järgnevad omadused või osa
neist.
1. Pumbaseadis
2. Päästik
3. Värvianum
4. Tugijalg
5. Täiteventiil
6. Pea pööramise nupp
7. Rulliku pea
8. Rullik
9. Värvirenn
Kõrvaliste isikute ohutus
Kokkupanek
♦
Käepideme kinnitamine (joon. A)
♦
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks
juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
♦
♦
Ühendage käepide (10) värvianumaga (3) nii, et
oranž krae (11) puutub vastu käepidet (3).
Keerake krae (11) käepideme külge (3) ja pingutage.
7
EESTI KEEL
Rullikupea kinnitamine (joon. B)
♦
Ühendage käepide (12) rullikupeaga (7) ning
veenduge, et O-rõngas (13) asetatakse rullikupea (7) sisse, ning must krae (14) ühendub
rullikupeaga (7).
Keerake must krae (14)rullikupea külge (7) ja
pingutage.
♦
Rulliku kinnitamine rullikupea külge (joon. C)
♦
Määrige rullikuraami (16) mõlemad otsad (15)
vaseliiniga.
♦ Kinnitage kokku pandud rullik (8) rullikuraamile
(16).
Märkus. Veenduge, et rulliku seadis oleks lukustunud lukustusklambritega, mis asuvad rulliku välimist
Värvirenni kinnitamine (joon. D)
Värvirenn aitab vähendada värvi pritsimist ja tilkumist, seda eriti siis, kui värvitakse lagesid.
♦ Kinnitage värvirenn (9) rullikuraamile (16) nii, et
see sobituks ümber rulliku (8).
♦ Pöörake värvirenn sobivasse asendisse.
Märkus. Värvirenni saab kasutada ka tilkumise
ennetamiseks ka siis, kui Speedy Roller™ toetub
tugijalale ja seadet ei kasutata. Asetage värvirenn
rulliku alla.
Kasutamine
Värviga täitmine (joon. E ja F)
Märkus. Kui kasutate Speedy Roller™-it esimese
värvikihi pealekandmiseks, kulub enamik värvianumas olevast värvis rulliku pinna katmiseks. Seejärel
võib osutuda vajalikuks anuma täitmine uuesti.
♦ Sisestage täitetoru (17) väiksem ots läbi värvipurgiklambri (18) alumise osa. Suruge seda
õrnalt kuni see lukustub oma kohale.
♦ Asetage värvipurgiklamber (18) üle värvipurgi
seina.
Märkus. Sügavamate värvianumate puhul paigaldage täitetoru külge pikenduseks 19 mm
diameetriga selge toru ja kinnitage see anuma
küljele kasutades täitetoru värvipurgiklambrit.
Murdke toru alumine ots nurga alla. Torud on
saadaval enamikes ehituspoodides.
♦ Määrige täitetoru (17) ülemine ots kasutades
väikest kogust vaseliini.
♦ Hoidke Speedy Roller™-i 45° nurga all ja asetage täiteventiil (5) üle täitetoru (17). Lükake
Speedy Roller™ õrnalt alla nii, et see kataks
täitetoru.
Märkus. Veenduge, et oranž täitekorgi kaas
(19) oleks täielikult kaetud värvipurgiklambri
kattega.
8
♦
Tõmmake pumbaseadis (1) tagasi, et tõmmata
värvi Speedy Roller™ -i; veenduge, et säilitate
piisavat survet täiteventiili ja täitetoru vahel.
♦ Eemaldage Speedy Roller™ aeglaselt täitetoru
küljest.
Märkus. Kui täitmine ei õnnestu esimesel korral,
vajutage aeglaselt pumbaseadist, et värv valguks
tagasi värvinõusse. Seejärel tõmmake tagasi pumbaseadist ning veenduge, et nurk on õige ja oranž
täitekorgi kate on omal kohal.
Rullikupea asendi reguleerimine (joon. G ja H)
Rullikupead on võimalik seadistada kolme erinevasse asendisse.
♦ Vajutage ja hoidke all rullikupeas (7) asuvat
oranži pea pööramise nuppu (6).
♦ Pöörake rullikupea (7) soovitud nurga alla.
Märkus. Üldvärvitöödeks kasutage sirget asendit,
raskesti ligipääsetavate kohtade, lagede või servade
värvimiseks kasutage 40° või 80° nurki.
Märkus. Nurga alla seatud rullikuraami mugavamaks kasutamiseks on võimalik pöörata ka käepidet
(10). Selleks, et pöörata käepide soovitud asendisse
vabastage krae (11), reguleerige käepide ning seejärel pingutage krae (joon. H).
Värvimine Speedy Roller™-iga (joon. I ja J)
♦
Alustage värvikihi kandmist seinale; vajutades
pumbaseadist (1) või pigistuspäästikut (2), et
lisada värvi rulliku kattesse.
Märkus. Rulliku esmane katmine värviga võib kasutada ära kogu värvianumas oleva värvikoguse.
Vajadusel lisage Speedy Roller™-i värvi.
Kasulikud nõuanded
♦ Päästikut peab vajutama ainult siis, kui vajatakse
värvi.
♦ Kui värvi kandmisel pinnale tekib punktikujuline
muster, suurendage värvikogust.
♦ Kui rullik libiseb pinnal, vähendage värvikogust.
♦ Käepidemel võib olla vaseliini. See on vajalik
ning lihtsustab värvimist ega mõjuta värvi.
♦ Kui seadet ei kasutata, asetage Speedy Roller™
tugijalale (4) nii, et värvirenn (9) asub rulliku all.
Üleliigse värvi valamine tagasi värvipurki (joon.
K–M)
♦
♦
♦
Asetage pöial üle oranži täitekorgi kaane (19).
Tõmmake pumbaseadist (1) tagasi, et üleliigne
värv saaks valuga rullikuraamist torusse.
Hoidke Speedy Roller™-i 45° nurga all ja asetage täiteventiil (5) üle täitetoru (17). Lükake
Speedy Roller™ õrnalt alla nii, et see kataks
täitetoru.
EESTI KEEL
Märkus. Veenduge, et oranž täitekorgi kaas
(19) oleks täielikult kaetud värvipurgiklambri
kattega.
♦ Lükake pumbaseadis täielikult torusse.
♦ Eemaldage rullik (8) haarates välimisest otsakorgist (20) ja rullikuraamist (16) ning lükake teise
käe pöidlaga rullik maha
Märkus. Selleks, et hoida käed puhtana, asetage
rullikule plastkott või kandke ühekordseid kindaid.
♦ Pühkige üleliigne värv rullikult värvianumasse.
♦ Eemaldage sisemine otsakork sisestades rullikuraami metalltoru, nurga all, otsakusse 2–3
sentimeetri sügavusele.
♦ Tõmmake rullikuraami kergelt enda poole.
♦ Eemaldage rulliku tuum.
♦ Tühjendage allesolevast värvist.
♦ Eemaldage väline kork (20) sisestades rullikuraami rullikusse ja surudes korgi maha.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kasutage ainult perforeeritud Вlack & Deckeri
Speedy Roller™-i rullikukatet (lisatarviku number: BDPRA09-XJ & BDPRA18-XJ). Tavalised
rullikukatted ei tööta.
Enne värvimist kontrollige üle rullikukate, vajadusel puhastage ja kuivatage kate enne selle
kasutamist.
Kui kasutate Speedy Roller™-it esimese värvikihi pealekandmiseks, kulub enamik Speedy
Roller™-i värvianumas olevast värvis rulliku pinna katmiseks. Seejärel võib osutuda vajalikuks
anuma täitmine uuesti.
Tilkumise vältimiseks hoidke rullikut liikumises
ning tõmmake samal ajal pumbaseadist sisse
või vajutage päästikut.
Kui rullik hakkab libisema või tilkuma, lõpetage
pumbaseadise või päästiku vajutamine.
Kui värvite kitsastes kohtades, täitke Speedy
Roller™ ainult osaliselt või pöörake raami. See
vähendab seadme tööaega.
Kui jätate Speedy Roller™-i pikemaks ajaks
valveta, siis mässige rullik plastkotti ning tühjendage kott maksimaalselt õhust, et vältida
kuivamist.
Veenduge, et kasutatavat värvi oleks võimalik
puhastada kas piiritusega (õlipõhiste värvide
kasutamisel) või sooja vee ja seebi lahusega
(veepõhistele värvide kasutamisel)
Kasutage sobivaid katteid, et kaitsta põrandaid
või kõike muud ruumis, mida te ei soovi värvipritsmetega määrida.
Kui kasutate tugijalga, keerake alati pea sirgesse asendisse ja vabastage surve tõmmates
pumbaseadise kergelt välja.
Hooldus ja puhastamine
Speedy Roller™-i puhastamine (joon. O–T)
♦
♦
Eemaldage rulliku varrukas.
Suruge täitetoru otse täiteventiili. Kui puhastate
seadet veeslahustuvatest värvidest, kastke
täitetoru sooja ja seebisesse vete ja pumbake
pumbaseadist sisse ja välja 5 või enam korda.
Kui kasutate õlipõhiseid värve, kasutage vee
asemel sobivat puhastusvahendit; sellekohase
informatsiooni leiate tootja pakendilt, samuti
kõrvaldage puhastusjäägid nõuetekohaselt.
Märkus. Kasutage valamut, vanni või mõnda muud
vett hoidvat konteinerit, et teostada ülal kirjeldatud
loputusprotsessi. Asendage vesi kui see on määrdunud või liigute järgmise etapi juurde.
♦ Eemaldage täitetoru. Seejärel kastke vette
rulliku raam ning veenduge, et täiteventiil oleks
vee all. Seejärel pumbake pumbaseadist sisse
ja välja 5 või enam korda.
Märkus. Kui kasutate väikest veemahutit, pöörake
rulliku raam 80 kraadise nurga alla nii, et see mahuks
veemahutisse (joon. Q).
♦ Eemaldage rulliku raam ja jätkake puhastamist.
Kastke käepide sooja ja seebisesse vete ja
pumbake pumbaseadist sisse ja välja 5 või enam
korda.
Märkus. Pühkige ülejäänud värvijäätmed ära pumbaseadiselt (1).
♦ Keerake lahti klapi kork (19) ja eemaldage
puhastamiseks tihend (22) ja nokkventiil (21).
Loputage kõik teised osad ja eemaldage Speedy
Roller™-ist kõik vedelikud (joon. S).
♦ Eemaldage raamist torustik, vajadusel lõigake
katki voolikuklambrid. Loputage raam ja torud.
Asendage torud ja kinnitage voolikuklambritega
(24) (joon T).
Märkus. Kasutage alati perforeeritud Вlack & Deckeri Speedy Roller™-i rullikukatet (lisatarviku number: BDPRA09-XJ & BDPRA18-XJ). Standardrullik
ei tööta.
Speedy Roller™-i õlitamine (joon. U–X)
Määrimine hõlbustab seadme kasutamist ja seda
peaks tegema pärast seadme puhastamist ja enne
igat kasutuskorda.
♦ Keerake päästiku lähedal asuvat keermestatud
kraed (11) vastupäeva kuni peatoruseadis tuleb
ära.
Märkus. Seadme kokkupanemisel peaks oranž
keermestatud krae (11) olema päästiku käepideme
suunas.
♦ Määrige kummitihendeid (25) ja nende ümbrust
vaseliiniga. Kokkupanemisel veenduge, et kum9
EESTI KEEL
♦
♦
mitihendid poleks väändunud ega kahjustunud.
Pinguldage lukustuskrae.
Kandke vaseliini nokkventiilile (21) ja tihendile
(22) ning asetage ventiilikork (19) tagasi oma
kohale.
Kandke vaseliini sisetihenditele ja otsakorkidele
(26), seejärel pange rulllik tagasi kokku asetades
tuuma (27) rulliku kattesse (28) ning kinnitage
otsakorgid nagu joonisel näidatud.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Вlack & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Вlack & Decker pakub võimalust Вlack & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com
Tehnilised andmed
Mahutavus
Kaal kg
10
BDPR400
ml 650
1,4
Garantii
Вlack & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Вlack & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Вlack & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega:
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud
peale volitatud hooldustöökoja või Вlack & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Вlack & Deckeri
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Вlack & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com
Külast age
meie
veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma
uus Вlack & Deckeri toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet
Вlack & Deckeri fi rmamärgi ja tootevaliku kohta
leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk
Ärge unustage oma toodet registreerida!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registreer ige oma to ode veebis aadres sil
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
või saatke oma nimi, perekonnanimi ja tootekood
oma riigi Вlack & Deckeri esindusse.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш ручной валик с автоматической подачей
к р а с к и B l a c k & D e c ke r S p e e d y R o l l e r™
предназначен для нанесения краски на стены
и потолки. Данное устройство предназначено
только для бытового использования внутри
помещений.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководс тво по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности и инструкций
может привести к получению травмы.
♦
♦
♦
Перед использованием устройства
внимательно прочтите данное руководство
по эксплуатации.
Наз н ач е н и е ус т р о й с т в а о п и с ы в аетс я
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным устройством любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
Сохраните данное руководство д ля
последующего обращения к нему.
Использование устройства
♦
Никогда не заливайте в ручной валик жидкость
д ля уда ления нак ипи, ароматичес к ие
вещества, жидкости, содержащие алкоголь,
очищающие и моющие средства, поскольку
они могут повредить прибор или сделать его
опасным для использования.
После использования
♦
♦
Храните не ис поль зуемое ус тройс тво
в сухом месте.
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение устройствам.
Осмотр и ремонт
♦
♦
Перед нача лом экс плуатации, вс егда
п р о в е ря й те и с п р а в н о с т ь ус т р о й с т в а.
Уб е д и те с ь в отс у тс т в и и п о л о м а н н ы х
дета лей, повреж денных вк лючателей
и прочих дефектов, способных повлиять на
работу устройства.
Не ис поль зуйте ус тройс тво, ес ли
повреждена или неисправна какая-либо
♦
♦
его деталь.
Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только
в а в то р и з о в а н н о м с е р в и с н о м це н т р е
Black & Decker.
Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте
детали, за исключением деталей, указанных
в данном руководстве по эксплуатации.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Использование устройства лицами
( в к л ю ч а я д е т е й) с о г р а н и ч е н н ы м и
физическими, сенсорными или
умственными спос обностями, а так же
лицами с отсутствием опыта и навыков
работы допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с устройством.
Остаточные риски
При работе данным устройством возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски
мог у т возник ну ть при неправильном или
продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания двигающихся
частей изделия.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей изделия или насадок.
♦ Риск полу чения травмы, связанный
с п р о д о л ж и те л ьн ы м и с п о л ь з о в а н и е м
из делия. При исполь зовании из делия
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
Маркировка устройства
На устройстве имеются следующие знаки:
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Внимание! Не используйте горючие
жидкости.
Внимание! Держите посторонних лиц на
безопасном расстоянии.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Надевайте респиратор.
Внимание! Работайте в защитных очках.
Составные части
Ваше устройство может содержать все или
некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Поршень
2. Спусковой механизм
3. Резервуар для краски
4. Опорная подставка
5. Заливочный клапан
6. Кнопка вращения головки валика
7. Головка валика
8. Валик
9. Каплесборник
Сборка
Установка рукоятки (Рис. А)
♦
♦
Вдвиньте рукоятку (10) в резервуар для
краски (3), убедившись, что рукоятка прошла
под оранжевым зажимным кольцом (11).
Навинтите оранжевое зажимное кольцо (11)
на резьбу рукоятки (10) и затяните.
Установка головки валика (Рис. В)
♦
♦
Вдвиньте собранную рукоятку (12) в головку
валика (7), убедившись при этом, что
в головке установлено уплотнительное
кольцо (13), а стержень головки (7) прошел
под черным зажимным кольцом (14).
Навинтите черное зажимное кольцо (14) на
резьбу головки валика (7) и затяните.
Установка валик на головку валика (Рис. С)
♦
Смажьте техническим вазелином оба конца
(15) оси валика (16).
♦ Наденьте собранный валик (8) на ось (16).
П р и м еч а н и е: Уб е д и т е с ь, ч т о с р а б о т а л
фиксирующий зажим на внешнем торце валика.
Установка каплесборника (Рис. D)
Каплесборник помогает уменьшить
разбрызгивание и растекание краски по время
покраски, в особенности, потолков.
♦ Защелкните каплесборник (9) на оси валика
(16), убедившись, что он плотно прилегает
к валику (8).
♦ Поверните каплесборник в желаемо е
положение.
12
Примечание: Каплесборник также поможет
предотвратить рас тек ание к рас к и, когд а
ручной валик Speedy Roller™ не используется
и у с т а н о в л е н н а о п о р н у ю п о д с т а в к у.
Расположите каплесборник под валиком.
Эксплуатация
Заполнение резервуара краской (Рис. Е и F)
Примечание: При первом использовании
ручного валика Speedy Roller™, большая часть
залитой в резервуар краски потребуется для
пропитки всей поверхности валика. Может
потребоваться повторное заполнение.
♦ Вставьте малый конец заборной трубки (17)
в отверстие в нижней части зажима для
банок с краской (18). Аккуратно надавите на
трубку, пока она не защелкнется на месте.
♦ З а к р е п и те з а ж и м (18) н а к р а ю б а н к и
с краской.
Примечание: Для забора краски из более
глубоких емкостей, удлините заборную трубку,
з ак р е п ив н а е е р е б р и с то м ко нце тру б к у
диаметром 19 мм, и закрепите зажим с трубкой
на краю ведра с краской. Обрежьте нижний
конец трубки с небольшим скосом. Трубку можно
купить в большинстве строительных магазинов.
♦ Смажьте верхний конец заборной трубки
(17) небольшим количеством технического
вазелина.
♦ Удерживая ручной валик Speedy Roller™ под
углом 45°, разместите заливочный клапан
(5) над заборной трубкой (17). Осторожно
опустите ручной валик Speedy Roller™ вниз,
полностью покрывая заборную трубку.
Примечание: Убедитесь, что оранжевая
крышка (19) заливочного клапана полностью
погрузилась в воронку зажима для банки
с краской.
♦ Резко оттяните поршень (1) на себя, загружая
ручной валик Speedy Roller™ краской, следя
за тем, чтобы оказываемое давление не
нарушило соединение заливочного клапана
с заборной трубкой.
♦ Осторожно поднимите ручной валик Speedy
Roller™ с заборной трубки.
Примечание: Если Вам не удалось полностью
заполнить валик краской с первого раза,
надавите на поршень, возвращая краску в банку,
и снова оттяните поршень, следя за тем, чтобы
валик был расположен под правильным углом,
а оранжевая крышка полностью навинчена на
заливочный клапан.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка угла положения головки валика
(Рис. G и Н)
Головка валика может устанавливаться под
тремя различными углами.
♦ Нажмите и удерживайте оранжевую кнопку
вращения (6) на головке валика (7).
♦ Поверните головку валика (7) под нужным
углом.
Примечание: При обычной покраске держите
в а л и к п о д п р я м ы м у гл о м; п р и п о к р а с к е
в труднодоступных местах или вблизи пололка
или краев, удерживайте валик под углом 40°
или 80°.
Примечание: Для удобства покраски валиком,
установленным под углом, можно изменить
положение рукоятки (10). Для поворота рукоятки
в желаемое положение, ослабьте зажимное
кольцо (11), отрегулируйте положение рукоятки
и снова затяните зажимное кольцо (Н).
Покраска ручным валиком Speedy Roller™
(Рис. I и J)
♦
Начните покраску стены; для подачи краски
на валик надавливайте на поршень (1) или
нажимайте на спусковой механизм (2).
Примечание: Для первоначальной пропитки
всей поверхности валика может потребоваться
в с я к р а с к а , з а л и т а я в р е з е р в у а р. П р и
необходимости, заполните краской ручной
валик Speedy Roller™.
Полезные советы
♦ Нажимайте на спусковой механизм только
при необходимости подачи краски.
♦ Если при покраске покрытие получается
неоднородным, добавьте больше краски.
♦ Ес ли ва лик с коль з ит по поверхнос ти,
добавляйте меньше краски.
♦ Вы можете заметить в рукоятке небольшое
количество технического вазелина. Это
необходимо, наличие вазелина облегчит
работу и никак не повлияет на процесс
покраски.
♦ Если ру чной валик Speedy Roller™ не
используется, оставьте его на опорной
п о д с т а в к е (4), с у с т а н о в л е н н ы м
каплесборником (9), расположенным под
валиком.
Переливание остатков краски в банку
(Рис. K - М)
♦
♦
Положите большой палец руки на оранжевую
крышку (19) заливочного клапана.
Оттяните поршень (1) назад, переводя
остатки краски с валика в трубку.
Удерживая ручной валик Speedy Roller™ под
углом 45°, поместите заливочный клапан
(5) над заборной трубкой (17). Осторожно
опустите ручной валик Speedy Roller™ вниз,
полностью покрывая заборную трубку.
Примечание: Убедитесь, что оранжевая
крышка (19) заливочного клапана полностью
погрузилась в воронку зажима для банки
с краской.
♦ Надавите на поршень до упора.
♦ Снимите валик (8). Для этого возьмитесь
за торцевую крышку (20) и ось валика (16),
и большим пальцем другой руки сдвигайте
валик с оси.
Примечание: Чтобы сохранить руки чистыми,
воспользуйтесь одноразовыми перчатками или
наденьте на валик пластиковый пакет.
♦ В б а н к у и з - п о д к р а с к и с ч и с т и те в с ю
оставшуюся краску с валика.
♦ Снимите внутреннюю торцевую крышку.
Для этого вставьте в торцевую крышку
м ета л л ич е с к у ю тру б к у о с и п р и м е р н о
на 2-3 см и под углом и снимите крышку
с валика.
♦ Аккуратно потяните ось валика на себя.
♦ Снимите с оси валик.
♦ Удалите всю оставшуюся краску.
♦ Снимите внешнюю торцевую крышку (20).
Для этого вставьте ось в валик и осторожно
надавите на крышку изнутри.
♦
Рекомендации
использованию
♦
♦
♦
♦
♦
по
оптимальному
Ис поль зуйте только порис тые ва лик и
Black & Decker Speedy Roller™ (Номер
принадлежности: BDPRA09-XJ & BDPRA18XJ). Обычные валики не будут работать
с данным устройством.
Перед покраской тщательно осмотрите
поверхнос ть ва лика на на личие пыли
или грязи; при необходимости, вымойте
и высушите валик.
При первом использовании ручного валика
Speedy Roller™, большая часть залитой
в р е з е р вуа р к р ас к и п от р е буетс я д л я
пропитки всей поверхности валика. Может
потребоваться повторное заполнение.
Во избежание потеков краски, надавливайте
на поршень или нажимайте на спусковой
механизм, только когда валик находится
в движении.
Если валик начал скользить или с него
капает краска, временно прекратите подачу
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
краски, перестав надавливать на поршень
или нажимать на спусковой механизм.
При покраске в труднодоступных местах
заливайте резервуар краской не полностью,
или поверните ось валика. Это уменьшит его
общую длину.
При оставлении ручного валика Speedy Roller™ без присмотра на длительный период
времени, защитите валик от засыхания.
Для этого оберните валик пластиковым
пакетом, предварительно удалив из пакета
максимальное количество воздуха.
Удостоверьтесь, что используемый Вами тип
краски очищается уайт-спиритом (масляные
к раск и) или теплой водой и мыльным
раствором (водорастворимые краски).
Для защиты полов и любых предметов
в комнате от случайного разбрызгивания
к рас к и исполь зуйте с оответс твующие
защитные чехлы и покрытия.
При установке устройства на опорную
подставку, всегда поворачивайте головку
валика строго горизонтально и уменьшите
давление на валик, слегка оттянув
каплесборник.
Техническое обслуживание и чистка
Чистка ручного валика Speedy Roller™
(Рис. О - Т)
♦
♦
Снимите зажимное кольцо валика.
Вдвиньте заборную трубку в заливочный
к лапан. При очистке водорастворимых
красок, погрузите заборную трубку в теплую
мыльную воду и оттяните и надавите на
поршень 5 или более раз. При использовании
масляных красок, помимо воды используйте
также надлежащий растворитель, указанный
на банке производителя краски. Остатки
краски утилизируйте должным образом.
Примечание: Для выполнения описанного
выше процесса промывки используйте раковину,
ванну или любую другую подходящую емкость.
Когда вода загрязнится или при переходе
к следующему этапу очистки, налейте чистую
воду.
♦ Из в л е к ите и з в о д ы з аб о р н у ю т ру б к у.
Погрузите в воду ось валика. Убедившись,
что заливочный клапан также находится под
водой, оттяните и надавите на поршень 5
или более раз (Рис. Р).
Примечание: При использовании небольшой
емкости, поверните ось валика на 80° и погрузите
ее в емкость (Рис. Q).
♦ Извлеките ось валика из воды и продолжите
14
ее очистку, если это необходимо. Погрузите
рукоятку в теплую мыльную воду и оттяните
и надавите на поршень 5 или более раз.
Примечание: Удалите с конца поршня (1)
остатки краски.
♦ Открутите крышку клапана (19) и извлеките
грязесъёмник (22) и клапан с качающейся
головкой (21) для очистки. Промойте все
оставшиеся части и удалите всю влагу
с валика Speedy Roller™ (Рис. S).
♦ О тс о е д и н и те от о с и т ру б к у (п р и
необходимости), открыв зажимы. Промойте
ось и трубку. Установите трубку на ось,
закрепив зажимы (24) (Рис. Т).
Примечание: Всегда используйте только
пористые валики Black & Decker Speedy Roller™
(Номер принадлежности: BDPRA09-XJ & BDPRA18-XJ). Обычные валики не будут работать
с данным устройством.
Смазка ручного валика Speedy Roller™
(Рис. U - X)
См а з к а о б е с п е ч и т уд о б с т в о п р и р а б оте
устройством и должна выполняться после
чистки или перед каждым использованием
ручного валика.
♦ Поворачивайте резьбовое зажимное кольцо
(11), расположенное около спускового
механизма, в направлении против часовой
стрелки, пока не отделится сборная главная
трубка.
Примечание: При сборке, резьбовое оранжевое
зажимное кольцо (11) должно быть обращено
в сторону рукоятки спускового механизма.
♦ Нанесите технический вазелин поверх
резиновых прокладок (25) и между ними.
Вып олните с б орк у, прос ледив, чтобы
резиновые прокладки не перекрутились и не
повредились. Затяните зажимное кольцо.
♦ Нанесите технический вазелин на
клапан с качающейся головкой (21) и на
грязесъёмник (22), соберите заливочный
клапан и накрутите на клапан крышку (19).
♦ Нанесите технический вазелин на
внутренние прокладки (26) торцевых крышек
и соберите валик, поместив внутренний
валик (27) во внешний валик (28) и установив
торцевые крышки на место, как показано на
рисунке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
продукт Black & Decker или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми от ходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
ус лугой, Вы можете с дать Ваше из делие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Емкость резервуара
Вес
BDPR400
мл 650
кг 1,4
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
16
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising