CD601 | Black&Decker CD601 CIRCULAR SAW Type 3 instruction manual

372000-42 EST
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Black & Deckeri saag on mõeldud puidu ja puidutoodete saagimiseks. See tööriist on mõeldud vaid
lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege kõik hoiatused ja ohutusjuhised läbi. Kõigi juhiste täpne järgimine
aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või
raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend „elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või akutoitega
(juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike,
gaaside või tolmu läheduses. Elektritööriistad
tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu
või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist (nt
torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui
olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks,
tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks
seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse, õli,
teravate nurkade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes,
kasutage õues kasutamiseks sobivat pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsimuse korral või alkoholi,
narkootikumide või arstimite mõju all olles.
Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes tingimustes
kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist. Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku
külge ühendamist on käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis kutsub
esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu
võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et
need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt
võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritöö5
EESTI KEEL
c.
d.
e.
f.
g.
riist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanekut ühendage elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage
aku. Selline käitumine vähendab riski masina
ettenägematu käivitumise näol.
Hoidke pikemaks ajaks seisma jäänud elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas. Ärge
lubage tööriista kasutada inimestel, kes pole
saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud
neid juhiseid. Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad kokku ja
ei kiilu kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista tõttu.
Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja neid on
lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid
vastavalt juhistele, arvestades töötingimusi
ja teostatava töö iseloomu. Kasutades tööriista
mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete
tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult
originaalvaruosi. Nii tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded saagidele
a. Hoidke käed lõikepiirkonnast ja terast eemal.
Hoidke teine käsi lisakäepidemel või mootori
korpusel. Kui hoiad saage mõlema käega ei saa
sa nendesse teraga sisse lõigata.
b. Ärge küünitage üle töödetaili. Kui hoiate kätt
detaili all, pole kaitsepiirdest abi.
c. Reguleerige lõikesügavust vastavalt saetavale detailile. Detaili alt peaks paistma vähem
kui terve saehammas.
d. Ärge kunagi hoidke lõigatavat detaili käes või
üle jala. Kinnitage detail kindlale alusele.
Tähtis on olla kindlas asendis ja hoida kehaga
saest distantsi, vältida saetera painutamist,
kontrolli ja tasakaalu kaotamist.
6
e. Hoidke elektritööriista töötamise ajal isoleeritud käepidemetest kohtades, kus lõikeketas
võib puutuda kokku varjatud juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad
voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad,
andes kasutajale elektrilöögi.
f. Täppislõikuse puhul kasutage alati juhtlatti
või lõikesihikut. Sel juhul on kindlustatud lõike
täpsus ja vähendatud risk tera painutada.
g. Kasutage alati õige suurusega ja kujuga
saeterasid (romb ja ümarhambaga). Terad mis
ei sobi saega võivad pöörelda ekstsentriliselt,
põhjustades sae üle kontrolli kaotamist.
h. Ärge kunagi kasutage vigastatud või valesid
teraseibe või polti. Teraseibid ja polt on spetsiaalselt välja töötatud konkreetse sae jaoks,
et saavutada optimaalseid tulemusi ja tagada
ohutus.
Ohutusjuhised, mis kehtivad kõigi saagide
puhul
Tagasilöögi põhjused ja seadme kasutaja tegevus
selle vältimiseks.
♦ Tagasilöök on äkiline reaktsioon kinnikiilunud,
hüplevale või valesti joondatud saele, põhjustades sae kontrollimatut väljumist saetavast
pinnast kasutaja suunas.
♦ Kui ketas detaili sisse kinni kiilub, ketas seiskub
ja mootori reaktsioon liigutab tööriista kiiresti
tagasi, kasutajast eemale või kasutaja poole.
♦ Kui tera paindub või valesti joondub, võivad tera
tagaküljel olevad hambad detaili pealispinda haakuda ja põhjustada tera soonest väljapaiskumist
ning kasutaja poole hüppamist.
Tagasilöök on tööriista valesti kasutamise ja /või
ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus ja
seda saab vältida, võttes kasutusele sobivad järgmised ettevaatusabinõud.
a. Hoidke tööriista tugevalt kahe käega ja valige
käteasend, mis võimaldab tagasilöögi jõuga
toime tulla. Seadke ennast ükskõik kummale
poole lõikeketast, kuid mitte otse selle taha.
Tagasilöök võib põhjustada sae hüppamist tahapoole kuid neid jõude on võimalik kontrollida kui
õiged ettevaatusabinõud kasutusele võtta.
b. Kui ketas kiilub kinni või mingil põhjusel
lõikamise katkestate, laske päästik lahti ja
hoidke tööriista materjali sees liikumatult
seni, kuni ketas täielikult peatub. Ärge kunagi püüdke eemaldada saagi toorikust ega
tõmmake saagi tahapoole, kui lõikeketas
liigub või esineb tagasilöögi oht. Leidke ja
eemaldage kinnikiilumise põhjus.
EESTI KEEL
c. Lõikamise jätkamisel tsentreerige saeketas lõikejoone keskele ning veenduge, et saehambad
pole lõigatavasse materjali kinni jäänud. Kinni
kiilunud saeketas võib sae taaskäivitamisel edasi
nihkuda või saetavast detailist tagasi põrgata.
d. Toestage suured detailid, et hoida ära ketta
kinnikiilumise ja tagasilöögi ohtu. Suured
paneelid võivad omaenda kaalu all painduda.
Paneeli mõlema külje alla lõikejoone ja paneeli
serva lähedale tuleb asetada toed.
e. Ärge kasutage nürisid või vigastatud terasid.
Teritamata või valesti paigaldatud terad võivad
põhjustada liiga kitsa lõike-soone, mis põhjustab
liigset hõõrdejõudu, tera kiilumist ja tagasilööki.
f. Tera sügavuse ja kaldenurga seadmise lukustuskangid peavad olema enne lõikamise
alustamist kinnitatud. Kui tera seadistus lõikamise aja liigub, võib see põhjustada kinnikiilumist
ja tagasilööki.
g. Olge eriti ettevaatlik pimeda lõike tegemisel
näiteks seina või muusse tundmatusse kohta.
Väljalulatuv tera võib lõigata objekte seina vms.
taga, mis võivad põhjustada tagasilööki.
Sisemiste või välimiste liikuvate piiretega ja järelpiiretega ketassaagide ohutusjuhised
a. Veenduge enne kasutamist, et alumine kaitsepiire sulgub korralikult. Ärge kasutage saagi,
kui selle alumine piire ei liigu vabalt ja ei sulgu
viivituseta. Ärge kunagi fikseerige alumist
piiret lahtisesse asendisse. Sae juhuslikul
mahakukkumisel võib alumine piire painduda.
Tõstke alumine piire hoova abil üles ja veenduge,
et see liigub vabalt ning ei puuduta saeketast
ega teisi osi ükskõik milliste lõikenurkade ja
lõikesügavuste juures.
b. Veenduge, et alumise piirde vedru toimib. Kui
piire ja vedru ei tööta nõuetekohaselt, tuleb
neid enne tööriista kasutamist hooldada. Alumise piirde toimimine võib muutuda aeglaseks
kas kahjustunud osade, kleepuvate jääkide või
mustuse kogunemise tõttu.
c. Alumist piiret on tarvis käsitsi tagasi tõmmata ainult eriliste lõikeviiside puhul, nagu
töödeldavale detailile keskelt sisselõikeks.
Tõstke alumine piire käepideme abil tagasi
ja nii pea, kui saetera tungib materjali sisse,
tuleb alumine piire vabastada. Muu saagimise
puhul peab alumine piire töötama automaatselt.
d. Veenduge enne sae pingile või põrandale asetamist, et alumine kaitsepiire katab saetera.
Kaitsmata, vabalt liikuv ketas võib põhjustada
sae tahapoole liikumise ja lõikumise ükskõik
millesse oma liikumisteel. Pidage meeles, et
saeketas ei seisku kohe pärast lüliti vabastamist.
Täiendavad ohutusjuhised, mis kehtivad kõigi
lõhestusnoaga saagide puhul
a. Kasutage kettaga sobivat lõhestusnuga. Et
lõhestamisnuga töötaks, peab see olema terast
paksem, kuid tera hammastest kitsam.
b. Seadistage lõhestusnuga vastavalt kasutusjuhendile. Vale paigutuse, vahekauguse ja
joonduse korral ei pruugi lõhestusnuga tagasilööki ära hoida.
c. Kasutage lõhestusnuga alati (v.a pimedate
lõigete puhul). Lõhestusnuga tuleb pärast pimedat lõiget tagasi paigaldada. Lõhestusnuga
takistab pimedaid lõikeid ja võib põhjustada
tagasilööke.
d. Lõhestusnoa töötamiseks peab see olema
kontaktis töödeldava detailiga. Lõhestusnuga
on lühikeste lõigete puhul tagasilöögi ärahoidmisel ebaefektiivne.
e. Ärge kasutage saage, kui lõhestamisnuga
on paindunud. Isegi väikene kõrvalekalle võib
põhjustada piirde tagasiasetumise viivitust.
Muud riskid
Käsiketassaagide kasutamisega kaasnevad järgmised riskid.
- Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
- Kuulmiskahjustused.
- Pöörleva lõikeketta katmata osade poolt põhjustatud õnnetuste oht.
- Vigastuse oht ketta vahetamisel.
- Sõrmede muljumise oht kaitsepiirde avamisel.
- Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd,
eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul).
Saeketas
♦ Ärge kasutage kettaid, mille läbimõõt on soovitatust väiksem või suurem. Õige ketta leidmiseks
vaadake tehnilisi andmeid. Kasutage ainult
käesolevas kasutusjuhendis märgitud kettaid,
mis vastavad standardile EN 847-1.
♦ Hoiatus! Ärge kasutage abrasiivlõikekettaid.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
♦
Hoiatus! Kandke tööriista kasutamisel kõrvakaitsevahendeid.
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline,
sensoorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad
vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul,
7
EESTI KEEL
kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud
neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja
teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
♦
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonitaseme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist erineda
deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase võib tõusta
kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/
EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt
elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise
tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arvestama
töötsükli kõikide osadega, nagu aeg, millal tööriist on
välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud Black &
Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Omadused
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8
Käivituslüliti
Lukustusnupp
Põhikäepide
Teine käepide
Nurgaskaala
Nurgaskaala lukustusnupp
Paralleeltugi
Tald
Saeketas
Kettapiire
11.
12.
13.
14.
15.
Lõhestusnuga
Lõikesügavuse skaala
Lõikesügavuse lukustusnupp
Mutrivõti
Saagimistolmu väljalaskeava
Kokkupanek
Hoiatus! Veenduge enne järgmiste toimingute
üritamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning saetera on seiskunud.
Saetera eemaldamine ja paigaldamine
(joonis A)
Ettevaatust! See saetera vahetamise meetod on
mõeldud ainult saeteradele, milles on auk (16) saetera lukustamiseks paigaldamise ja eemaldamise
ajaks.
Eemaldamine
♦ Sisestage kruvikeeraja auku (16), et hoida ära
saetera pöörlemine.
♦ Vabastage saetera kinnituskruvi (17), pöörates
seda komplektis oleva mutrivõtmega (14) vastupäeva.
♦ Eemaldage välimine seib (18).
♦ Eemaldage saetera (9).
Paigaldamine
♦ Paigutage saetera sisemisele seibile (19) ja
veenduge, et saeteral olev nool näitab samas
suunas kui tööriistal olev nool.
♦
Asetage välimine seib (18) spindlile nii, et kõrgendatud osa on kettast eemale suunatud.
♦ Sisestage saeketta kinnituskruvi (17) auku.
♦ Sisestage kruvikeeraja auku (16), et hoida ära
saetera pöörlemine.
♦ Pingutage saetera kinnituskruvi, pöörates seda
komplektis oleva mutrivõtmega (14) päripäeva.
♦ Reguleerige lõhestusnuga, tegutsedes järgmiselt.
Hoiatus! Uue tera paigaldamisel tuleb alati kontrollida kaitsepiiret ja veenduda, et see saab vabalt
liikuda.
Saetera eemaldamine ja paigaldamine
(joonis B)
Ettevaatust! See saetera vahetamise meetod on
mõeldud ainult saeteradele, millel pole auku (16)
saetera lukustamiseks paigaldamise ja eemaldamise ajaks.
Eemaldamine
♦ Seadke sae lõikesügavuseks 10 mm.
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
Asetage põrandale puitlatt ja seejärel paigutage
saag vastu lati serva, nagu näidatud joonisel B,
et vältida saetera pöörlemist.
Suruge saagi kindlalt vastu puitlatti ja vabastage
samal ajal saetera kinnituskruvi (17), pöörates
seda komplektis oleva mutrivõtmega (14) vastupäeva.
Eemaldage välimine seib (18).
Eemaldage saetera (9).
Paigaldamine
♦ Paigutage saetera sisemisele seibile (19) ja
veenduge, et saeteral olev nool näitab samas
suunas kui tööriistal olev nool.
♦
Asetage välimine seib (18) spindlile nii, et kõrgendatud osa on kettast eemale suunatud.
♦ Sisestage saeketta kinnituskruvi (17) auku ja
pingutage seda käsitsi.
♦ Asetage põrandale puitlatt ja seejärel paigutage
saag vastu lati serva, nagu näidatud joonisel B,
et vältida saetera pöörlemist.
♦ Suruge saagi kindlalt vastu puitlatti ja pingutage
samal ajal saetera kinnituskruvi (17), pöörates
seda komplektis oleva mutrivõtmega (14) päripäeva.
♦ Reguleerige lõhestusnuga, tegutsedes järgmiselt.
Hoiatus! Uue tera paigaldamisel tuleb alati kontrollida kaitsepiiret ja veenduda, et see saab vabalt
liikuda.
♦
♦
Eemaldamine
♦ Vabastage lukustusnupp (21).
♦ Tõmmake paralleeltugi tööriistast välja.
Kasutamine
Tööriista saab kasutada nii paremas kui ka vasakus
käes.
Lõikesügavuse reguleerimine (joonis E)
Lõikesügavus tuleks seada vastavalt töödetaili
paksusele. See peaks ületama paksust umbes 2
mm võrra.
♦ Lõdvendage nuppu (13), et sae tald vabastada.
♦ Liigutage tald (8) soovitud asendisse. Seatud
lõikesügavust näete skaalalt (12).
♦ Pingutage nupp, et tald asendisse lukustada.
Nurgaskaala reguleerimine (joonis F)
Tööriista lõikenurga saab seada vahemikku 0–45°.
♦ Lõdvendage nuppu (6), et sae tald vabastada.
♦ Liigutage tald (8) soovitud asendisse. Seatud
nurka näete skaalalt (5).
♦ Pingutage nupp, et tald asendisse lukustada.
Sisse- ja väljalülitamine
♦
♦
Lõhestusnoa reguleerimine (joonis C)
Lõhestusnuga ei lase saekettal saagimise ajal kinni
kiiluda. Lõhestusnuga tuleb pärast saetera paigaldamist reguleerida.
♦ Vabastage kruvi (20), hoides lõhestusnuga paigal.
♦ Paigutage lõhestusnuga (11) asendisse, nagu
näidatud joonisel.
Hammaste ja lõhestusnoa vahele peaks jääma 2–3
mm.
Hammaste ja lõhestusnoa vahele peaks jääma 2–3
mm.
♦ Pingutage kruvi.
Tööriista sisselülitamiseks liigutage lukustusnupp
(2) avatud asendisse ja vajutage käivituslülitit (1).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage käivituslüliti.
Saagimine
♦
♦
♦
♦
Hoidke tööriistast alati kahe käega.
Laske saekettal enne lõikamise alustamist mõned sekundid vabalt pöörelda.
Rakendage tööriistale lõikamise ajal ainult veidi
jõudu.
Suruge lõikamise ajal sae tald vastu töödetaili.
Tolmu eemaldamine (joonis G)
Tolmuimeja või -koguri tööriistaga ühendamiseks tuleb kasutada adapterit. Adapteri saate osta kohalikult
Black & Deckeri edasimüüjalt.
Paralleeltoe paigaldamine ja eemaldamine
(joonis D)
♦
Paralleeltugi hoiab saagimisel saagi töödetaili servaga paralleelselt.
♦
Paigaldamine
♦ Vabastage lukustusnupp (21).
♦ Paigaldage paralleeltugi (7) läbi avauste (22).
Libistage paralleeltugi soovitud asendisse.
Pingutage lukustusnupp.
Sisestage tolmueemalduse adapter (23) saagimistolmu väljalaskeavasse (15).
Ühendage tolmuimeja voolik adapteriga.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
♦
Kuna töödetaili lõike tööriistapoolsed servad
võivad jääda karedaks, lõigake alati poolelt, kuhu
karedad servad võivad jääda.
9
EESTI KEEL
♦
Kui servade karedust tuleb minimeerida (nt laminaatpuidu lõikamisel), kinnitage töödetaili ja sae
vahele vineeritükk.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Tarvikud
Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust.
Black & Deckeri ja Piranha tarvikute kavandamisel
on järgitud kõrgeimaid kvaliteedistandardid ning
need on loodud teie tööriista jõudlust suurendama.
Nende tarvikute kasutamisel saate oma tööriista
maksimaalselt ära kasutada.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Hooldamine
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
elektritööriistade hooldamist.
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see
pistikust.
♦ Või lülitage see välja ja eemaldage aku seadmest/tööriistast, kui seadmel/tööriistal on eraldiseisev aku.
♦ Sisemise aku puhul laske sel tühjaks saada ja
seejärel lülitage välja.
♦ Eemaldage laadija enne puhastamist pistikust.
Laadija ei vaja peale puhastamise erilist hooldust.
♦ Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil regulaarselt tarviku/tööriista/laadija ventilatsiooniavasid.
♦ Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Avage regulaarselt padrunit ja koputage sellele,
et eemaldada sisemusest tolm (kui on paigaldatud).
Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt.
♦ Visake vana pistik ohutult minema.
♦ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Tehnilised andmed
CD601
TÜÜP 3
CD602
TÜÜP 3
Toitepinge
VAC
230
230
Tarbitav võimsus
W
1100
1150
Kiirus tühikäigul
min -1 5000
5500
Lõikesügavus
mm
55
55
Tera läbimõõt
mm
170
170
Ketta kaliiber
mm
16
16
Saetera laius
mm
2,6
2,6
Kaal
kg
4,7
4,7
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 93,5 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 104,5 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)
10
EESTI KEEL
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus (ah) 2,0 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
CD601/CD602
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust
Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
♦
Remonti on üritanud läbi viia kolmandad
isikud peale volitatud hooldustöökoja või
Black & Deckeri hooldusmeeskonna.
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või
volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda
Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi
leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on
Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri
ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad Internetis aadressil: www.2helpU.com.
Külastage meie veebilehte
www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma
uus Black & Deckeri toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet
Black & Deckeri firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate
veebilehelt www.blackanddecker.co.uk.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda Black & Deckeri nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika asepresident
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
04.10.2011
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja
pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab ja
ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Black & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega.
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalselt või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud või hooldatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuse
tõttu kahjustada saanud.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поздравляем Вас!
Ваша дисковая пила Black & Decker предназначена для пиления древесины и изделий из
дерева. Данный инструмент предназначен только для использования в домашних условиях.
Правила безопасности
b.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечис ленных ниже инструкций и
правил безопасности может привести к
поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.
Термин „Электроинструмент“ во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок
на рабочем месте и его плохое освещение
могут привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструмент, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсе12
c.
d.
e.
f.
ли-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с
заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Используйте электрический кабель в
установленном режиме. Ни в коем случае
не используйте кабель для переноски
электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. П р и р а б о т е и с п о л ь зу й т е с р е д с т в а
индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное
использование защитного снаряжения, а
именно: пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
c. Не допускайте случайного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент к
сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении “выключено”. Не
переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте к
сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение
“включено”. Это может привести к несчастному случаю.
d. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой
травмы.
e. Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в
непредвиденной ситуации.
f. Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
g. Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и
используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
b.
c.
d.
e.
f.
g.
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе пилами
a. Держите руки подальше от области резания
и пильного диска. Держите вторую руку на
дополнительной рукоятке или на корпусе
редуктора. Если обе руки заняты пилой, они
не могут попасть под зубья диска.
b. Не придерживайте заготовку снизу. Кожух
не сможет защитить Вас от зубьев с нижней
стороны заготовки.
c. Регулируйте глубину пропила по толщине
заготовки. Пильный диск может выходить с
другой стороны заготовки не более, чем на
один режущий зуб.
d. Ни в коем случае не распиливайте заготовку, держа её в руках или на колене.
Закрепляйте заготовку на устойчивой платформе. Очень важно, чтобы заготовка имела
надежную опору. Это значительно снижает
риск получения травмы, заедания диска или
потери управления.
e. Держите электроинструмент за изолированные поверхности при работе в местах,
где полотно может задеть скрытую проводку или кабель подключения к электросети.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые изоляцией металлические части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность поражения
электрическим током.
f. При продольном распиливании, всегда
пользуйтесь направляющей планкой или
параллельной направляющей. Это повышает точность реза и исключает заедание
пильного диска.
g. Всегда используйте пильные диски с
посадочными отверстиями соответствующего диаметра и формы (ромбовидные,
а не круглые). Диски которые не подходят к
шпинделю пилы, будут работать неровно, что
может привести к потере управления.
h. Ни в коем случае не используйте поврежденные или неподходящие шайбы
или болт. Ваша пила снабжена специально
предназначенными для неё шайбами и болтом, для оптимальной производительности и
максимальной безопасности работы.
14
Дополнительные меры безопасности при
работе пилами всех типов
Причины обратного удара и действия оператора
по его предупреждению:

обратный удар является внезапной реакцией
защемленного, застрявшего или смещенного
пильного диска, которая приводит к неконтролируемому выходу пилы из заготовки назад в
сторону оператора;

когда пильный диск защемляется или заедает в
узком пропиле, он мгновенно останавливается
и под воздействием двигательной реакции
инструмент внезапно подается назад в сторону
оператора.

если пильный диск заедает или смещается в
пропиле, зубья на задней кромке могут врезаться в поверхность древесины, в результате
чего диск может выскочить из пропила назад
в сторону оператора.
Обратный удар является результатом использования инструмента не по назначению и/или
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:
a. Крепко держите пилу двумя руками и следите за их положением, чтобы эффективно
противостоять воздействию обратного
удара. Располагайтесь по любую сторону
от пилы, но ни в коем случае на одной линии с пилой. Обратный удар может вызвать
движение пилы назад, но оператор может
контролировать силу обратного удара, если
он соблюдает соответствующие меры предосторожности.
b. При заклинивании пильного диска, или
если по какой-либо причине Вы хотите прекратить резание, отпустите выключатель и
удерживайте пилу в пропиле неподвижно,
пока пильный диск не остановится. Ни в
коем случае не пытайтесь вытащить пилу
из заготовки или тянуть её назад, пока пильный диск ещё вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните причину
заедания и примите меры по её устранению.
c. При повторном включении пилы в заготовке, расположите пильный диск по
центру пропила и убедитесь, что зубья
принадлежности не касаются материала
заготовки. В противном случае, пильный диск
может подняться или выскочить обратно из
заготовки при повторном включении пилы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d. Размещайте панели больших размеров
на упорах для минимизации риска защемления пильного диска и обратного
удара. Большие панели имеют тенденцию
прогибаться под тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под панелью с двух
сторон, около линии реза и края панели.
e. Не используйте тупые или поврежденные
пильные принадлежности. Незаточенные
или неправильно заточенные зубья выполняют узкие пропилы, что ведет к чрезмерному
трению, заеданию диска и обратному удару.
f. Рычаги регулировки глубины пропила
и угла наклона должны надежно затягиваться перед выполнением реза. Если
в ходе резания регулировки диска смещаются,
это может привести к заеданию диска и обратному удару.
g. Будьте особенно внимательны при сквозном врезании в стены и другие сплошные
поверхности. Движущаяся пила может
врезаться в объекты, которые могут вызвать
обратный удар.
Инструкции по технике безопасности при
работе дисковыми пилами с внешним и
вну тренним ма ятниковыми защитными
кожухами и буксирным защитным кожухом
a. Перед каждым использованием проверяйте правильность закрытия нижнего
защитного кожуха. Не работайте пилой,
если нижний защитный кожух не движется
свободно и мгновенно не закрывается.
Ни в коем случае не фиксируйте нижний
защитный кожух в открытом положении
при помощи зажимов или обвязки. При
случайном падении, нижний защитный кожух
может погнуться. Поднимите нижний защитный кожух при помощи выдвижной рукоятки
и убедитесь, что он двигается свободно и не
задевает диск или любую другую деталь при
всех углах и глубине реза.
b. Проверяйте срабатывание пружины нижнего защитного кожуха. Если защитный кожух
и пружина не работают должным образом,
их необходимо исправить перед включением пилы. Нижний защитный кожух может
срабатывать медленно из-за поврежденных
деталей, скопления смазки или опилок.
c. Отводите нижний защитный кожух вручную только при выполнении специальных
резов, например "сквозного врезания"
и "резания композитных материалов".
Поднимите нижний защитный кожух при помощи выдвижной рукоятки и, как только диск
врежется в материал, опустите его. При выполнении резов в остальных материалах, нижний
защитный кожух срабатывает автоматически.
d. Всегда смотрите, что нижний защитный
кожух закрывает диск, перед тем, как положить пилу на верстак или пол. Незакрытый,
вращающийся по инерции диск заставит пилу
двигаться назад, разрезая все, что попадется
на пути. Учитывайте время, которое требуется
для остановки пилы после освобождения выключателя.
Дополнительные меры безопасности при
работе пилами всех типов, оснащенными
расклинивающим ножом
a. Используйте расклинивающий нож, соответствующий полотну, которым Вы
пользуетесь. Чтобы расклинивающий нож
работал эффективно, он должен быть толще,
чем лезвие, но тоньше, чем зубья полотна.
b. Регулируйте расклинивающий нож, следуя указаниям данного руководства по
эксплуатации. Неправильные размеры,
расположение и регулировка расклинивающего ножа делают его неэффективным для
предотвращения обратного удара.
c. Всегда используйте расклинивающий
нож, кроме операции сквозного врезания.
Обязательно устанавливайте расклинивающий нож на место после выполнения
сквозной врезки. Расклинивающий нож
создает помехи в ходе сквозного врезания,
что может вызвать обратный удар.
d. Чтобы расклинивающий нож работал, он
должен входить в заготовку. Расклинивающий нож неэффективен для предотвращения
обратного удара при выполнении коротких
резов.
e. Не работайте пилой, если расклинивающий
нож погнут. Даже малейшая помеха может
снизить скорость закрытия защитного кожуха.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
- Травмы в результате касания вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
- Ухудшение слуха.
- Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми частями вращающегося режущего диска.
- Риск получения травмы при смене диска.
- Риск защемления пальцев при снятии защитных кожухов.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли от распила древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.
Пильные диски

Не используйте диски меньшего или большего диаметра, чем рекомендовано. См.
cкорость вращения дисков в технических
характеристиках. Используйте только указанные в данном руководстве диски, соответствующие стандарту EN 847-1.

Внимание! Никогда не используйте абразивные диски.
мо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
Безопасность посторонних лиц
Внимание! При работе с инструментом используйте средства защиты органов слуха.
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.



Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в
технических характеристиках инструмента и
декларации соответствия, были измерены в
соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходи16

Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Выключатель
Кнопка блокировки
Основная рукоятка
Вспомогательная рукоятка
Шкала наклона
Зажим для настройки наклона
Параллельная направляющая
Подошва
Пильный диск
Подвижный защитный кожух
Расклинивающий нож
Шкала глубины резания
Зажим для настройки глубины резания
Гаечный ключ
Выпускное отверстие пылеотвода
Сборка и настройка
Внимание! Перед тем, как прис т упить
к о п и с а н н ым о п е р ац и я м, у б е дите с ь, что
инструмент выключен, отсоединен от сети и что
диск остановился.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка и снятие пильного диска (Рис. А)
Предупреждение! Данный способ смены пильного диска подходит только для дисков с отверстием
(16), при помощи которого диск фиксируется при
установке или снятии.
Снятие
Вставьте отвертку в отверстие (16) чтобы
предотвратить вращение пильного диска.

Используя гаечный ключ (14), входящий
в комплект поставки, отвинтите и удалите
стопорный винт (17), поворачивая его против
часовой стрелки.

Удалите внешнюю гайку (18).

Снимите пильный диск (9).

Установка
Наденьте диск на внутреннюю гайку (19), при
этом убедитесь, что зубья диска направлены
в туже сторону, что и стрелка на инструменте.

Установите внешнюю гайку (18) на шпиндель
выступающей частью от диска.

Вставьте в отверстие стопорный винт (17).

Вставьте отвертку в отверстие (16) чтобы
предотвратить вращение пильного диска.

Используя гаечный ключ (14), входящий
в комплект поставки, крепко затяните стопорный винт, поворачивая его по часовой стрелке.

Настройте расклинивающий нож, как описано
ниже.

Внимание! После установки пильного диска всегда проверяйте подвижный защитный
кожух, чтобы убедиться, что ничто не мешает
его движению.
Установка и снятие пильного диска (Рис. В)
Предупреж дение! Данный способ смены
пильного диска подходит только для дисков, не
имеющих отверстие (16), при помощи которого
диск фиксируется при установке или снятии.
Снятие
Установите глубину пропила 10 мм.

Положите деревянную доску на пол, затем
поместите пилу на переднем крае доски,
как показано на рис. В, для предотвращения
вращения диска.

Используя гаечный ключ (14), входящий в
комплект поставки, отвинтите и удалите
стопорный винт (17), поворачивая его против
часовой стрелки и одновременно оказывая
плотное давление на пилу.

Удалите внешнюю гайку (18).

Снимите пильный диск (9).

Установка
Установите пильный диск на внутренней
гайке (19), убедившись, что стрелки на диске
и инструменте указывают в одном направлении.

Установите наружную гайку (18) на шпиндель, чтобы выпуклая сторона была направлена в сторону от диска.

Вставьте в отверстие стопорный винт (17)
и слегка затяните его вручную.

Положите деревянную доску на пол, затем
поместите пилу на переднем крае доски,
как показано на рис. В, для предотвращения
вращения диска.

Используя гаечный ключ (14), входящий
в комплек т поставки, крепко затяните
стопорный винт (17), поворачивая его по
часовой стрелке, одновременно оказывая
плотное давление на пилу.

Отрегулируйте расклинивающий нож, как
описано ниже.

Внимание! После установки пильного диска всегда проверяйте подвижный защитный
кожух, чтобы убедиться, что ничто не мешает
его движению.
Настройка расклинивающего ножа (Рис. C)
Расклинивающий нож предупреждает защемление полотна во время продольного резания.
Расклинивающий нож нужно настраивать каждый раз после замены полотна.

Ослабьте винты (20), удерживая расклинивающий нож.

Настройте расклинивающий нож (11) как
указано.
Зазор между краем зубьев и расклинивающим
ножом должен быть 2-3 мм.
Нож должен быть выше нижнего края зубьев на
2-3 мм.

Затяните винты.
Установка и снятие параллельной направляющей (Рис. D)
Параллельная направляющая используется
для резания по прямой линии параллельно
к краю изделия.
Установка
Ослабьте зажим (21).

Вставьте параллельную направляющую (7)
через отверстия (22).

Установите направляющую в необходимой
позиции.

Затяните зажим.

17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Снятие

Ослабьте зажим (21).

Снимите параллельную направляющую с инструмента.
Рекомендации по оптимальному использованию

Использование
Данный инструмент может управляться пользователями как с правой, так и с левой рабочей
рукой.
Настройка глубины резания (Рис. E)
Глубина устанавливается в зависимости от толщины изделия. Она должна превышать толщину
изделия приблизительно на 2 мм.

Ослабьте зажим (13) чтобы разблокировать
подошву.

Установите подошву(8) на нужную Вам позицию. Соответствующую глубину можно
увидеть на шкале (12).

Закрепите зажим, чтобы заблокировать подошву.
Установка угла наклона (Рис. F)
Этот инструмент может работать под углом
от 0˚ до 45˚.

Ослабьте зажим (6) чтобы разблокировать
подошву.

Установите подошву (8) на нужный Вам угол.
Соответствующий угол наклона можно отмерить по шкале (5).

Закрепите зажим, чтобы заблокировать подошву.
Включение и выключение


Чтобы включить инструмент, переведите кнопку блокировки (2) в позицию разблокировки
и нажмите на выключатель.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу выключателя.
Резание




Всегда держите инструмент двумя руками.
Применяйте только легкое давление на инструмент.
Всегда прижимайте подошву к изделию.
Дайте диску несколько секунд свободно вращаться перед началом резания.
Пылеудаление (Рис. G)
Для подключения к инструменту пылесоса или
пылеудаляющего устройства необходим переходник. Переходник можно приобрести у Вашего
местного дилера Black & Decker.

Вставьте переходник (23) в выпускное отверстие пылеотвода (15).

Подключите шланг пылесоса к переходнику.
18

Поскольку невозможно полностью избежать
откалывания мелких частиц вдоль линии
реза, выбирайте для работы ту сторону
заготовки, где это допустимо.
Если необходимо свести количество сколов к
минимуму (например, при распиле ламината),
закрепите лист фанеры поверх заготовки.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности Black & Decker и Piranha
изготовлены в соответствии с самыми высокими
стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента.
Используя эти принадлежности, Вы достигнете
наилучших результатов в работе.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент рассчитан на работу в течение продолжительного периода времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы электроинструмента и его надежность увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:

Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.

Или выключите инструмент и извлеките из
него аккумулятор, если инструмент оснащен
съемным аккумулятором.

В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.

Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.

Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.

Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Диаметр пильного
диска
мм 170
170
Диаметр посадочного
отверстия
мм 16
16
Ширина шага зубьев
мм 2.6
2.6
кг 4.7
4.7
Вес
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 93,5 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А)
Ак устическая мощность (L wA ) 104,5 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Ви браци онн о е воз дейс твие (a h) 2,0 м /с 2 ,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
CD601/CD602
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по
адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
Black & Decker.
Технические характеристики
CD601 CD602
ТИП 3 ТИП 3
Напряжение питания
Потребляемая
мощность
Число оборотов без
нагрузки
Макс. глубина
распила
В перем. 230
тока
230
Вт 1,100
1,150
об/мин 5,000
5,500
мм 55
55
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04.10.2011
zst00198908 - 04-01-2013
19
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising