CD601 | Black&Decker CD601 CIRCULAR SAW Type 3 instruction manual

382013-11 BAL
www.blackanddecker.eu
CD601
CD602
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
13
22
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
30
2
5
3
4
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Black & Decker žaga je namenjena rezanju lesa
in lesenih izdelkov. To orodje je namenjeno samo
osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila
in navodila. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko to
povzroči električni udar, požar in/ali telesne
poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje.
Izraz “električno orodje” v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Varnost na delovnem mestu
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja
nevarnost eksplozije. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte.
Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne
uporabljajte adapterskih vtikačev. Nepredelani
vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost
električnega udara.
b. Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
deli, na primer cevmi, radiatorji, štedilniki,
hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Vdor vode v električno
orodje poveča nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja.
Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti
od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih
se delov. Poškodovan ali zavozlan električni
kabel povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala
zmanjšuje možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme, kot je zaščitna maska proti prahu,
nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha,
ki jo uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje
možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu
za vklop ali priključitev električnega orodja
na električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite za
varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in da
jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
5
SLOVENŠČINA
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Delo v navedenem
območju zmogljivosti je boljše in varnejše.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so lahko v rokah
ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Poškodovano električno
orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili,
pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga
opravljate in delovne pogoje. Uporaba
električnega orodja za dela, ki za orodje niso
predvidena, lahko povzroči nevarnost.
5. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno
varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
žage
a. Z rokami se ne približujte območju rezanja in
žaginemu listu.
6
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Z drugo roko držite pomožni ročaj ali ohišje
motorja. Če držite žago z obema rokama, si rok
ne morete porezati z listom.
Ne segajte z roko pod obdelovanec. Ščitnik
vas ne more zavarovati pred žago v območju
pod obdelovancem.
Nastavite globino rezanja tako, da je skladna
z debelino obdelovanca. Pod obdelovancem se
sme videti manj kot celoten zob žaginega lista.
Obdelovanca nikoli ne držite z roko ali na
kolenu. Pritrdite obdelovanec na stabilno
podlago.
Pomembno je, da pravilno podprete
obdelovanec; tako zmanjšate izpostavljenost
telesa, zagozdenje lista ali izgubo nadzora.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček
za rezanje dotakne skrite napeljave ali
lastnega napajalnega kabla, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Pri stiku
z žico pod napetostjo bodo pod napetostjo tudi
kovinski deli električnega orodja, to pa lahko
povzroči električni udar uporabniku.
Pri trganju vedno uporabite pregrado ali
ravno robno vodilo. Tako izboljšate natančnost
reza in zmanjšate možnost zagozdenja lista.
Vedno uporabljajte liste pravilnih velikosti
in oblik (kotne ali okrogle) izvrtin. Listi, ki ne
ustrezajo pritrdilni opremi žage, se lahko vrtijo
ekscentrično in povzročijo izgubo nadzora.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanih ali
nepravilnih podložk ali vijakov. Podložke
in vijak lista so posebej izdelani za to žago in
omogočajo optimalno učinkovitost in varnost pri
delu.
Dodatna varnostna navodila za vse žage
Vzroki in preventivni ukrepi pri nasprotnem udarcu:
♦ nasprotni udarec je nenadna reakcija
priščipnjenega, upognjenega ali neporavnanega
lista, ki lahko povzroči, da se žaga nenadzorovano
dvigne iz obdelovanca in udari proti uporabniku;
♦ če je list priščipnjen ali se zagozdi v zarezi, se list
ustavi, reakcija motorja pa lahko orodje z veliko
hitrostjo potisne nazaj proti uporabniku;
♦ če je list žage pri potopu v zarezo zasukan
ali ni poravnan, lahko zobje na zadnji strani
žage "zakopljejo" v zgornjo površino lesa ter
povzročijo, da se list privzdigne iz zareze in skoči
nazaj proti uporabniku.
Nasprotni udarec je posledica napačne uporabe
žage in/ali nepravilnega procesa uporabe, čemur pa
se lahko izognete, če upoštevate spodnja navodila.
a. Trdno držite žago z obema rokama, telo
pa mora biti v takšnem položaju, da lahko
SLOVENŠČINA
b.
c.
d.
•
f.
g.
obvlada silo povratnega udarca. Telo
postavite na eno ali drugo stran žage, ne
pa v isto linijo z žago. Povratni udarec lahko
povzroči, da žaga skoči nazaj, toda če pravilno
ukrepate, lahko sile povratnega udarca tudi
nadzorujete.
Med upogibanjem rezila ali če se odločite,
da boste prekinili z rezanjem, sprostite
sprožilno stikalo in držite žago nepremično
v obdelovancu, dokler se rezilo popolnoma
zaustavi. Nikoli ne poskušajte odstraniti
žage iz obdelovanca ali povleči žage nazaj,
medtem ko se list še premika; to lahko
povzroči nastanek povratnega udarca.
Preverite in ustrezno ukrepajte ter odstranite
vzrok/zagozdenja lista.
Pri ponovnem zagonu rezila v obdelovancu,
rezilo naravnajte na sredino in preverite, da
zobje rezila niso v stiku z obdelovancem. Če
je list žage zagozden, lahko izskoči ali udari nazaj
iz obdelovalca, ko ponovno zaženete žago.
Podprite ploščo ali predmet večje velikosti, da
zmanjšate nevarnost blokade rezila v rezu in
posledično povratni udarec. Večji obdelovanci
se lahko upogibajo zaradi lastne teže. Pod ploščo
morate podstaviti podpornike na obeh straneh, v
bližini linije reza in v bližini roba plošča.
Ne uporabljajte počenih ali poškodovanih
rezil. Nenabrušeni ali nepravilno postavljeni
listi lahko povzročijo nastanek ozkih zarez oz.
posledično prekomerno trenje, zagozdenje lista
in povratni udarec.
Zaporne ročice za globino rezanja in
nastavitev kota rezanja morajo biti pred
rezanjem trdno zategnjene. Če se nastavitev
lista spremeni med rezom, lahko to povzroči
zagozdenje in povratni udarec.
Bodite še posebej previdni pri izdelavi
„potopnih“ rezov v obstoječe stene ali v
druga nevidna območja. Štrleči list lahko
zareže v predmete, ki lahko povzročijo povratni
udarec.
Varnostni napotki za krožne žage z zunanjimi
ali notranjimi nihajnimi varovali in z varovalom
okova
a. Pred vsako uporabo preverite spodnji ščitnik
za pravilno zapiranje. Ne delajte z žago, če
se spodnji ščitnik ne premika neovirano
ali če se ne zapre takoj. Nikoli na noben
način ne pritrdite spodnjega ščitnika v odprt
položaj. Če žaga po nesreči pade, se lahko
spodnji ščitnik ukrivi. Dvignite spodnji ščitnik
z odmično ročico in se prepričajte, da se pomika
neovirano in da se ne dotika rezila ali kakršnega
drugega sestavnega dela pri vseh možnih kotih
in globinah rezanja.
b. Preverite delovanje vzmeti spodnjega
ščitnika. Če ščitnik in vzmet ne delujeta
pravilno, ju morate pred uporabo popraviti.
Spodnji ščitnik se lahko premika počasi zaradi
poškodovanih delov, ostankov smole ali nabiranja
smeti.
c. Spodnji ščitnik lahko odmaknete ročno
samo pri posebnih zahtevah rezanja, kot so
npr. "potopnih rezih" in "sestavljenih rezih".
Dvignite spodnji ščitnik z odmično ročico
in ga spustite takoj, ko se rezilo zareže
v obdelovanec. Za vse ostale vrste rezanja mora
spodnji ščitnik delovati samodejno.
d. Vedno bodite pozorni na to, da se celotno
rezilo pokrije preden odložite žago na mizo
ali na tla. Nezaščiten premikajoči se list lahko
povzroči, da se žaga pomika nazaj in prereže
vse, kar ji stoji na poti. Upoštevajte čas, preden
se list ustavi, potem ko sprostite stikalo.
Dodatni varnostni napotki za vse žage
z razparilnim nožem
a. Uporabite pravilni razparilni nož, ki ustreza
rezilu. Razparilni nož deluje, če je debelejši od
lista, toda tanjši od kompleta zob lista.
b. Razparilni nož nastavite skladno z navodili
v tem priročniku. Nepravilna razmaknitev,
postavitev in poravnava razparilnega noža lahko
povzroči, da je razparilni nož neučinkovit pri
preprečevanju povratnega udarca.
c. Razparilni nož uporabite vedno pri vseh
vrstah rezanja, izjema so le potopni rezi.
Odstranite razparilni nož pri potopnih rezih.
Razparilni nož povzroča motnje med potopnem
rezanju in lahko privede do povratnega udarca.
d. R a z p a r i l n i n o ž d e l u j e l e , č e j e v p e t
v obdelovanec. Razparilni nož ne preprečuje
povratnega udarca pri kratkih rezih.
e. Žage ne uporabljajte, če je razparilni nož
ukrivljen. Celo zelo rahla motnja lahko upočasni
zapiranje ščitnika.
Ostale nevarnosti
Naslednje nevarnosti so posebej značilne za delo
z žagami:
- Poškodbe, ki jih povzročijo vrteči se deli
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
- Poškodbe sluha.
- Nevarnost nezgod, ki jih lahko povzročijo
nepokriti deli vrtečega se lista žage.
7
SLOVENŠČINA
- Nevarnost poškodb pri zamenjavi lista žage.
- Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi zaščitnih
pokrovov.
- Ogrožanje zdravja, ki je posledica vdihavanja
prahu, ki nastaja pri žaganju lesa, še posebej
hrasta, bukve in MDF.
Listi žage
♦ Ne uporabljajte rezil, ki so večjega ali manjšega
obsega kot priporočeno. Pravilni tip in zmogljivost
lista preverite v tehničnih podatkih. Uporabljajte
samo rezila, ki so določena v tem priročniku in
so v skladu z EN 847-1.
♦ Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte abrazivnih
kolutov.
Varnost drugih ljudi
♦
Opozorilo! Med uporabo tega orodja nosite
zaščito za sluh.
Tega orodja ne smejo uporabljati ljudje (tudi
otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
mentalnimi sposobnostmi, s pomanjkljivim
znanjem ali izkušnjami, razen če delajo pod
nadzorstvom ali so prejeli napotke glede uporabe
orodja s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo
varnost.
Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da
bi se igrali z napravo.
♦
♦
Vibracije
Deklarirana stopnja vibracij v tehničnih podatkih in
deklaraciji o skladnosti je bila izmerjena skladno s
standardnim testnim postopkom, ki ga zagotavlja
EN 60745 in se lahko uporablja za primerjavo z
drugimi orodji. Deklarirana vrednost vibracij se lahko
uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna
orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
8
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno
preverite, da omrežna napetost ustreza
vrednosti, ki je podana na nazivni ploščici.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga
lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen
Black & Deckerjev serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Stikalo za vklop/izklop
Gumb za zaklep
Glavno držalo
Pomožno držalo
Merilna skala kota za zajeralo žago
Zaklepni gumb za nastavitev kotne skale
Vzporedni prislon
Okov
Rezilo
Ščitnik rezila
Razparilni nož
Merilna skala za globino rezanja
Zaklepni gumb za nastavitev globine rezanja
Ključ
Izpuh za prah
Sestava
Opozorilo! Pred izvajanjem naslednjih del se
prepričajte, da je orodje izključeno, odklopljeno od
omrežne napetosti in da se je rezilo zaustavilo.
Demontaža in montaža rezila (sl. A)
Previdno! Ta postopek menjave rezila velja samo za
rezila, ki imajo luknjo (16). Namen luknje je blokada
rezila med postopkom montaže in demontaže.
Demontaža
♦ Potisnite izvijač v luknjo (16), da preprečite
vrtenje rezila.
♦ Odvijte in odstranite pritrdilni vijak rezila (17) tako,
da ga zavrtite v nasprotni smeri gibanja urinega
kazalca. Pri tem uporabite priložen ključ (14).
♦ Odstranite zunanjo podložko (18).
♦ Odstranite rezilo (9).
SLOVENŠČINA
Montaža
♦ Namestite rezilo v notranjo podložko (19). Pri tem
bodite pozorni, da je puščica na rezilu usmerjena
v isto smer kot puščica na orodju.
♦ Namestite zunanjo podložko (18) na vreteno
s privzdignjeno sredino obrnjeno proč od rezila.
♦ Vstavite pritrdilni vijak rezila (17) v luknjo.
♦ Potisnite izvijač v luknjo (16), da preprečite
vrtenje rezila.
♦ Zategnite pritrdilni vijak rezila tako, da ga
zavrtite v smeri gibanja urinega kazalca. Pri tem
uporabite priložen ključ (14).
♦ Nastavite razparilni nož, kot je opisano spodaj.
Opozorilo! Kadar koli namestite novo rezilo je
potrebno preveriti ščitnik rezila, da se zagotovi, da
se pomika neovirano.
Demontaža in montaža rezila (sl. B)
Previdno! Ta postopek menjave rezila velja samo za
rezila, ki nimajo luknje (16). Namen luknje je blokada
rezila med postopkom montaže in demontaže.
Demontaža
♦ Nastavite globino rezanja žage na 10 mm.
♦ Postavite leseno desko na tla, nato postavite
žago na rob deske, kot je prikazano na sl. B, da
onemogočite obračanje rezila.
♦ Medtem, ko žago držite čvrsto, odvijte in
odstranite pritrdilni vijak rezila (17) tako, da
ga zavrtite v nasprotni smeri gibanja urinega
kazalca. Pri tem uporabite priložen ključ (14).
♦ Odstranite zunanjo podložko (18).
♦ Odstranite rezilo (9).
Namestitev
♦ Namestite rezilo v notranjo podložko (19). Pri tem
bodite pozorni, da je puščica na rezilu usmerjena
v isto smer kot puščica na orodju.
♦ Namestite zunanjo podložko (18) na vreteno
s privzdignjeno sredino obrnjeno proč od rezila.
♦ Vstavite pritrdilni vijak rezila (17) v luknjo in ga
rahlo privijte z roko.
♦ Postavite leseno desko na tla, nato postavite
žago na rob deske, kot je prikazano na sl. B, da
onemogočite obračanje rezila.
♦ Medtem, ko žago držite čvrsto, zategnite pritrdilni
vijak rezila (17) tako, da ga zavrtite v smeri
gibanja urinega kazalca. Pri tem uporabite
priložen ključ (14).
♦ Nastavite razparilni nož, kot je opisano spodaj.
Opozorilo! Kadar koli namestite novo rezilo je
potrebno preveriti ščitnik rezila, da se zagotovi, da
se pomika neovirano.
Nastavitev razparilnega noža (sl. C)
Razparilni nož onemogoča, da se rezilo med
delovanjem zagozdi. Razparilni nož je potrebno
nastaviti po vsaki menjavi rezila.
♦ Odvijte pritrdilni vijak (20) razparilnega noža.
♦ Montirajte razparilni nož (11), kot je prikazano.
Razdalja med zobom rezila in razparilnim nožem
mora znašati 2-3 mm.
Višinska razlika med zobom rezila in spodnjem
koncem razparilnega noža mora znašati 2-3 mm.
♦ Zategnite vijak.
Montaža in demontaža vzporednega
prislona (sl. D)
Vzporedni prislon omogoča rezanje naravnost,
vzporedno z robom obdelovanca.
Montaža
♦ Odvijte zaklepni gumb (21).
♦ Preko odprtin (22) vstavite vzporedni prislon (7).
♦ Pomaknite vzporedni prislon v želeni položaj.
♦ Zategnite zaklepni gumb.
Demontaža
♦ Odvijte zaklepni gumb (21).
♦ Odstranite vzporedni prislon od orodja.
Uporaba
Orodje lahko uporabite v levi ali desni roki.
Nastavitev globine reza (sl. E)
Globino rezanja mora biti skladna z debelino
obdelovanca. Globina rezanja mora biti pribl. 2 mm
globja od debeline obdelovanca.
♦ Odvijte zaklepni gumb (13), da sprostite okov
žage.
♦ Pomaknite okov (8) v želen položaj. Globino reza
se lahko odčita na merilni skali (12).
♦ Zategnite zaklepni gumb, da pritrdite okov rezila
v izhodiščni položaj.
Nastavitev kota za zajeralo žago (sl. F)
Kot za zajeralo žago orodja se lahko nastavi od 0°
do 45°.
♦ Odvijte zaklepni gumb (6), da sprostite okov
žage.
♦ Pomaknite okov (8) v želen položaj. Območje
nastavitve kota za zajeralo žago je mogoče
razbrati iz skale (5).
♦ Zategnite zaklepni gumb, da pritrdite okov rezila
v izhodiščni položaj.
9
SLOVENŠČINA
Vklop in izklop
♦
♦
Za vklop orodja, pomaknite gumb za zaklep (2)
v odklenjen položaj in pritisnite vklopno/izklopno
stikalo (1).
Za izklop orodja, sprostite stikalo za vklop/izklop.
♦
♦
♦
Žaganje
♦
♦
♦
♦
Vedno držite orodje z obema rokama.
Preden zarežete, naj nekaj sekund list prosto
deluje.
Med rezanjem na orodje vzpostavljajte samo
rahel pritisk.
Delujte tako, da je okov ves čas pritisnjen ob
obdelovanec.
Odsesavanje prahu (sl. G)
Za priključitev sesalnika ali odsesalnika prahu na
orodje je potreben adapter. Adapter je mogoče kupiti
pri vašem lokalnem Black & Decker prodajalcu.
♦ Vstavite adapter za odsesovanje praha (23)
v izpuh za prah (15).
♦ Priključite cev za sesalnik na adapter.
Priporočila za optimalno učinkovito uporabo
♦
♦
Ker se odkruškov na obdelovancu ni možno
popolnoma izogniti, z rezilom zarežite tam, kjer
so odkruški sprejemljivi.
Če želite zmanjšate možnost odkruškov, npr. pri
rezanju laminatov, na zgornji del obdelovanca
vpnite kos vezane plošče.
Pribor
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga
uporabljate.
Black & Deckerjevi pripomočki Piranha so izdelani po
najvišjih merilih kakovosti in zasnovani tako, da od
orodja dobite najboljšo delovno storilnost. Z uporabo
tega pribora boste lahko svoje orodje kar najbolj
učinkovito izkoristili.
Vzdrževanje
Vaša Black & Decker baterijska ali električna
naprava/orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo
brez posebnega vzdrževanja. Trajno in učinkovito
delovanje naprave je odvisno predvsem od nege in
rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred vzdrževanjem na baterijskem
(brez kabla) ali električnem (s kablom) orodju storite
naslednje:
♦ Izključite napravo/orodje in izvlecite napajalni
kabel.
10
♦
♦
♦
Ali izključite in odstranite baterijo iz naprave/
orodja, če ima naprava/orodje vložen ločen
baterijski vložek.
Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni
del orodja, nato orodje izključite.
Izključite polnilnik, preden ga očistite. Polnilnik
razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega
vzdrževanja.
Redno čistite zračne odprtine/reže v napravi/
orodju/polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali
suhe krpe.
Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne
krpe. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega
čistila.
V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno
glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah
iz njene notranjosti.
Zamenjava električnega napajalnega
vtikača (samo Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov napajalni vtikač:
♦ Star in neuporabni vtikač odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
♦ Priključite rjavo žico na fazni terminal v novem
vtikaču.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za namestitev
vtikačev ustrezne kakovosti. Priporočena varovalka:
13 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno
odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov.
To v r s t n o r a v n a n j e p a p r i p o m o r e
k preprečevanju onesnaženja okolja in
manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
SLOVENŠČINA
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. To možnost
lahko izkoristite tako, da vrnete izdelek kateremukoli
pooblaščenemu serviserju, ki bo odložil električni
izdelek namesto vas.
ES izjava o skladnosti
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno Black
& Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
DIREKTIVA O STROJIH
CD601/CD602
Podrobnejše informacije poiščite pri proizvajalcu
Black & Decker na spodnjih naslovih,
ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo
tehnične datoteke in daje to izjavo v korist
Black & Deckerja.
Tehnični podatki
Vhodna
napetost
Vhodna moč
Hitrost v
praznem teku
Maks. globina
reza
Premer lista
Vrtina lista
Širina rezila
Teža
V (izmenična)
W
min-1
CD601 CD602
TIP 3
TIP 3
230
230
1.100
5.000
1.150
5.500
mm
55
55
mm
mm
mm
kg
170
16
2,6
4,7
170
16
2,6
4,7
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 93,5 dB (A), negotovost
(K) 3 dB (A)
Akustična moč (LpA) 104,5 dB(A), negotovost (K)
3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 2,0 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
4.10.2011
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo.
To garancijska izjava je dodatek in v nobenem
primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice.
Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU
in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil
izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali
zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj
težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦
♦
♦
♦
Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek
oddajan v najem;
Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč;
Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
11
SLOVENŠČINA
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu: www.2helpU.com
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Za več informacij glede blagovne znamke
Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk
12
HRVATSKI
Namjena
Ova pila Black & Decker predviđena je za piljenje
drva i drvenih proizvoda. Ovaj je alat predviđen
isključivo za neprofesionalnu upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan
iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. P o d r u č j e r a d a d r ž i t e č i s t i m i d o b r o
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom
okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili
isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad ni na koji način ne
prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih
alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne
utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od električnog
udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Postoji povećani rizik od
električnog udara ako je tijelo uzemljeno.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik
od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte
za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite
napajanje s diferencijalnom sklopkom za
zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).
Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od
električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite
se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
b. Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih
cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od
osobnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na
prekidaču ili priključivanje električnog alata
kojemu je prekidač uključen priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite uređaj, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog
alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Stalno održavajte
ravnotežu i stojte čvrsto na nogama.
To omogućuje bolju kontrolu električnog alata
u neočekivanim situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
13
HRVATSKI
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Nemojte preopterećivati električni alat.
Koristite ispravan električni alat za vašu
primjenu. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
spremanja električnog alata, isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad s alatom osobama koje nisu upoznate s
njim ili s ovim uputama. Električni alati opasni
su u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova,
napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje radnih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja
i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Servis
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost
upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za pile
a. Ruke držite podalje od područja rezanja i lista
pile.
Držati drugu ruke na pomoćnom rukohvatu
ili kućištu motora. Ako pilu pridržavate s obje
14
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
ruke, one se ne mogu izložiti opasnosti rezanja
s pilom.
Ne sežite ispod radnog materijala. Ispod
radnog materijala štitnik ne može pružiti zaštitu
od lista pile.
Dubinu rezanja prilagodite debljini radnog
materijala. Ispod radnog materijala mora biti
vidljivo manje od cijelog zuba lista pile.
Komad koji režete nikad ne držite u rukama
ili preko nogu. Radni materijal učvrstite za
stabilnu platformu.
Važno je pravilno poduprijeti radni materijal kako
bi se smanjila izloženost tijela, zaglavljivanje lista
ili gubitak kontrole.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite u područjima
gdje bi alat mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima ili kabelom alata. U slučaju kontakta
sa žicom pod naponom, taj se napon može
prenijeti na metalne dijelove električnog alata
i izazvati strujni udar korisnika.
Prilikom rascjepljivanja uvijek koristite
ogradu za rascjepljivanje ili vodilicu s ravnim
rubom. To poboljšava preciznost reza i smanjuje
mogućnost zaglavljivanja lista pile.
Uvijek koristite listove ispravne veličine
i oblika nosivih otvora (romboidne ili okrugle).
Listovi koji ne odgovaraju ugradbenim dijelovima
pile radit će ekscentrično i prouzrokovati gubitak
kontrole.
Nikad ne upotrebljavajte oštećene ili
neodgovarajuće podloške ili vijke lista.
Podlošci i listovi posebno su dizajnirani za ovu
pilu, kako bi se postigle optimalne performanse
i siguran rad.
Ostale sigurnosne upute za sve pile
Uzroci i zaštita korisnika od povratnog udara:
♦ Povratni udar iznenadna je reakcija kod
zaglavljivanja ili pogrešnog poravnanja lista pile
koja izaziva nekontrolirano podizanje pile i njezin
izlazak iz radnog materijala prema rukovatelju.
♦ ako je list pile zaglavljen ili čvrsto pritegnut
u zasjeku, list se prestaje kretati i reakcija motora
naglo potiskuje alat prema korisniku;
♦ ako se list povije u urezu ili nije s njime poravnat,
zupci na stražnjoj strani lista mogu se ukopati
u gornju površinu drva i izazvati propinjanje lista
iz ureza i poskakivanje prema rukovatelju.
Povratni udar posljedica je nepravilne upotrebe lista
pile i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta upotrebe.
Može se izbjeći poduzimanjem sljedećih preventivnih
mjera:
HRVATSKI
a. Objema rukama čvrsto uhvatite pilu
i postavite ruke tako da se mogu oduprijeti
silama povratnog udara. Tijelo postavite s
bilo koje strane lista pile, nikako u ravnini
s njime. Povratni udar može djelovati tako da
pila poskoči natrag, ali se sile povratnog udara
mogu kontrolirati uvođenjem odgovarajućih
mjera opreza.
b. U slučaju zaglavljenja diska ili prekida rezanja
iz bilo kojeg razloga, pustite prekidač i držite
pilu nepokretnu dok se disk potpuno ne
zaustavi. Pilu nikad ne pokušavajte uklanjati
iz radnog materijala ili je povlačiti prema
natrag dok je list pile u pokretu jer bi moglo
doći do povratnog udara. Istražite razloge
zaglavljivanja lista i poduzmite korektivne radnje
kako biste uklonili zaglavljivanje.
c. Prilikom nastavka rezanja, list pile namjestite
u sredinu usjeka i provjerite da zupci pile nisu
u dodiru s radnim materijalom. Ako se list pile
zaglavljuje u radnom materijalu, kod ponovnog
pokretanja alata može doći do propinjanja ili
povratnog udara iz radnog materijala.
d. Poduprite velike ploče kako biste opasnost od
zaglavljivanja i povratnog udara diska sveli
na minimum. Velike ploče mogu propasti uslijed
vlastite težine. Podloge je potrebno postaviti
ispod ploče s obje strane, u blizini linije reza
i u blizini ruba ploče.
e. Ne koristite tupe ili oštećene listove. Listovi
koji nisu naoštreni ili pravilno postavljeni
proizvode uzak usjek koji izaziva pretjerano
trenje, zaglavljivanje lista i povratni udar.
f. Poluge blokiranja dubine lista i prilagođavanja
nagiba moraju biti čvrsto i sigurno pritegnute
prije početka rezanja. Ako tijekom rezanja dođe
do pomicanja u sklopu za prilagođavanja lista, to
može izazvati zaglavljivanje i povratni udar.
g. Budite dodatno pažljivi tijekom izvođenja
"probojnih rezova" u postojećim zidovima ili
na drugim nepreglednim mjestima. Izbočeni
list može zarezati predmete koji mogu uzrokovati
povratni udar.
Sigurnosne upute za kružne pile s unutarnjim i
vanjskim štitnicima protiv zanošenja i vučnim
štitnikom
a. Prije svake upotrebe provjerite pravilno
zatvaranje donjeg štitnika. Ne upotrebljavajte
pilu ako se donji štitnik ne kreće slobodno i
ako se ne zatvara trenutačno. Donji štitnik
nemojte pritezati ni učvršćivati u otvorenom
položaju. Donji štitnik može se saviti ako pila
slučajno padne na tlo. Podignite donji štitnik
pomoću ručice za uvlačenje te provjerite kreće li
se slobodno te da ne dodiruje list ili bilo koji drugi
dio ni pod kojim kutem i dubinom rezanja.
b. Provjerite rad opruge donjeg štitnika. Ako
štitnik i opruga ne funkcioniraju pravilno,
potrebno ih je opraviti prije upotrebe. Štitnik
može otežano funkcionirati zbog oštećenih
dijelova, gumenastih naslaga ili nakupljenih
ostataka piljenja.
c. Donji štitnik treba uvlačiti ručno samo za
posebne rezove kao što su "ubodni" ili
"kombinirani rezovi". Podignite donji štitnik
tako da povučete ručicu i čim oštrica uđe
u materijal, donji štitnik treba osloboditi.
Za sva druga piljenja donji štitnik treba raditi
automatski.
d. Prije odlaganja pile na stol ili tlo uvijek
provjerite je li list zaštićen donjim štitnikom.
Nezaštićeni list u praznom hodu dovodi do
kretanja pile natrag, a koja reže sve što joj
se nalazi na putu. Obratite pažnju na vrijeme
koje je listu pile potrebno da se zaustavi nakon
otpuštanja prekidača.
Dodatne sigurnosne upute za sve pile s nožem
za rascjepljivanje
a. Upotrijebite nož za rascjepljivanje koji
odgovara upotrijebljenom listu pile. Za
pravilno funkcioniranje noža on mora biti deblji
od tijela lista, ali tanji od zubaca pile.
b. Podesite nož za rascjepljivanje prema opisu
u ovom priručniku s uputama. Nepravilan
razmak, položaj i poravnanje noža može
onemogućiti njegovu funkciju u sprječavanju
povratnog udara.
c. Uvijek upotrijebite nož za rascjepljivanje,
osim za ubodne rezove. Nož za rascjepljivanje
treba zamijeniti nakon ubodnog rezanja. Nož za
rascjepljivanje ometa ubodno rezanje i može
uzrokovati povratni udar.
d. Nož mora biti u radnom materijalu kako
bi funkcionirao. Nož za rascjepljivanje nije
učinkovit u sprječavanju povratnog udara tijekom
izvođenja kratkih rezova.
e. Ne koristite pilu ako je nož za rezanje
savijen. I najmanja smetnja može usporiti brzinu
zatvaranja štitnika.
15
HRVATSKI
Stalno prisutni rizici
Sljedeći rizici su neprestano prisutni tijekom upotrebe
pile:
- Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih
dijelova
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
- Oštećenje sluha.
- Rizik od nezgoda uzrokovanih nepokrivenim
dijelovima rotirajućeg lista pile.
- Rizik od ozljede prilikom promjene lista pile.
- Rizik od priklještenja prstiju tijekom otvaranja
štitnika.
- Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom piljenja drva, pogotovo
hrastovine, bukovine i iverice.
Listovi pile
♦ Ne upotrebljavajte listove koji su manjeg ili
većeg promjera od preporučenog. Za pravilne
vrijednosti pogledajte tehničke podatke.
Upotrebljavajte isključivo listove pila navedene
u ovom priručniku i usklađene sa zahtjevima iz
dokumenta EN 847-1.
♦ Upozorenje! Ne upotrebljavajte abrazivne
diskove.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od
uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazane slijedeće ikone:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Sigurnost drugih osoba
Značajke
♦
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
♦
♦
Upozorenje! Tijekom upotrebe ovog alata
koristite zaštitu za sluh.
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu
uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su
navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i može se koristiti za međusobno uspoređivanje
alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može
se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati
od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
16
Prekidač uključivanja/isključivanja
Gumb za otključavanje
Glavni rukohvat
Pomoćna ručka
Ljestvica kuta zakretanja
Gumb za fiksiranje kuta zakretanja
Paralelni rubnik
Papučica
List pile
Štitnik lista pile
Nož za rascjepljivanje
Skala dubine rezanja
Gumb za fiksiranje dubine rezanja
Natezač
Otvor za izbacivanje piljevine
Montaža
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kojeg od sljedećih
radova provjerite je li alat isključen i odvojen od
električnog napajanja, te da se list pile zaustavio.
Uklanjanje i postavljanje lista pile (sl. A)
Oprez! Ovaj način izmjene lista namijenjen je
samo za oštrice s otvorom (16) za blokiranje lista
tijekom postavljanja i uklanjanja.
HRVATSKI
Uklanjanje
♦ Umetnite odvijač u otvor (16) kako biste spriječili
rotiranje lista.
♦ Otpustite i uklonite vijak koji pridržava oštricu
(17) zakretanjem suprotno od kazaljke na satu
pomoću isporučenog natezača (14).
♦ Uklonite vratašca spremnika (18).
♦ Uklonite list pile (9).
Postavljanje
♦ Postavite list pile na unutarnju podlošku (19),
pazeći da strelice na oštrici pokazuju u istom
smjeru kao i strelice na alatu.
♦ Vanjsku podlošku (18) postavite na osovinu tako
da uzdignuti dio bude okrenut od lista pile.
♦ Umetnite vijak za pridržavanje oštrice (17)
u otvor.
♦ Umetnite odvijač u otvor (16) kako biste spriječili
rotiranje lista.
♦ Dobro zategnite vijak koji pridržava oštricu
zakretanjem u smjeru kazaljke na satu pomoću
isporučenog natezača (14).
♦ Podesite nož za rascjepljivanje kao što je opisano
u nastavku.
Upozorenje! Prilikom svakog postavljanja novog
lista potrebno je provjeriti može li se štitnik lista
slobodno kretati.
Uklanjanje i postavljanje lista pile (sl. B)
Oprez! Ovaj način izmjene predviđen je za listove
bez otvora (16) za blokiranje lista tijekom postavljanja
i uklanjanja.
♦
♦
♦
Postavite drvenu dasku na pod, a zatim stavite
pilu na rub kao što je prikazano na slici B kako
biste spriječili okretanje lista.
Čvrsto pritišćući pilu, čvrsto pritegnite vijak koji
pridržava oštricu (17) zakretanjem suprotno u
smjeru kazaljke na satu pomoću isporučenog
natezača (14).
Podesite nož za rascjepljivanje kao što je opisano
u nastavku.
Upozorenje! Prilikom svakog postavljanja novog
lista potrebno je provjeriti može li se štitnik lista
slobodno kretati.
Podešavanje noža za rascjepljivanje (sl. C)
Nož za rascjepljivanje sprječava zaglavljivanje lista
pile tijekom uzdužnog rezanja (duž godova). Nož
za rascjepljivanje mora se podesiti nakon zamjene
lista pile.
♦ Otpustite vijak (20) kojim je pričvršćen nož za
rascjepljivanje.
♦ Postavite nož za rascjepljivanje (11) kao što je
prikazano.
Razmak između nazubljenog ruba i noža za
rascjepljivanje treba biti 2 - 3 mm.
Razlika u visini između nazubljenog ruba i donjeg
kraja noža za rascjepljivanje treba biti 2 - 3 mm.
♦ Pritegnite vijak.
Postavljanje i uklanjanje paralelnog rubnika
(sl. D)
Paralelni rubnik koristi se za piljenje u ravnoj liniji
paralelnoj s rubom radnog materijala.
Uklanjanje
♦ Postavite dubinu rezanja na 10 mm.
♦ Postavite drvenu dasku na pod, a zatim stavite
pilu na rub kao što je prikazano na slici B kako
biste spriječili okretanje lista.
♦ Čvrsto pritišćući pilu, otpustite i uklonite vijak koji
pridržava oštricu (17) zakretanjem suprotno od
kazaljke na satu pomoću isporučenog natezača
(14).
♦ Uklonite vratašca spremnika (18).
♦ Uklonite list pile (9).
Postavljanje
♦ Olabavite blokirajući vijak (21).
♦ Umetnite paralelni rubnik (7) kroz otvore (22).
♦ Pomaknite paralelni rubnik u željeni položaj.
♦ Zategnite blokirajući vijak.
Postavljanje
♦ Postavite list pile na unutarnju podlošku (19),
pazeći da strelice na oštrici pokazuju u istom
smjeru kao i strelice na alatu.
♦ Vanjsku podlošku (18) postavite na osovinu tako
da uzdignuti dio bude okrenut od lista pile.
♦ Umetnite vijak za pridržavanje oštrice (17) u otvor
i lagano ga pritegnite rukom.
Ovaj se alat može rabiti desnom ili lijevom rukom.
Uklanjanje
♦ Olabavite blokirajući vijak (21).
♦ Odvojite paralelni rubnik od alata.
Uporaba
Prilagođavanje dubine reza (sl. E)
Dubinu rezanja treba prilagoditi debljini radnog
materijala. Dubina treba biti veća od debljine za
oko 2 mm.
♦ Otpustite gumb (13) kako biste otključali papučicu
pile.
17
HRVATSKI
♦
♦
Papučicu pile (8) pomaknite u željeni položaj.
Odgovarajuću dubinu rezanja možete očitati sa
skale (12).
Zategnite gumb kako biste papučicu blokirali
u njenom položaju.
Podešavanje kuta zakretanja (sl. F)
Ovaj se alat može postaviti pod kutom zakretanja
između 0° i 45°.
♦ Otpustite gumb za blokiranje (6) kako biste
otključali papučicu pile.
♦ Papučicu pile (8) pomaknite u željeni položaj.
Odgovarajući kut zakretanja možete očitati sa
skale (5).
♦ Zategnite gumb kako biste papučicu blokirali u
njenom položaju.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
Da biste uključili alat, pomaknite gumb za
otključavanje (2) u otključani položaj i stisnite
prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
Za isključivanje alata pustite prekidač uključivanja/
isključivanja.
Piljenje
♦
♦
♦
♦
Alat uvijek pridržavajte objema rukama.
Prije započinjanja reza pustite list pile da nekoliko
sekundi slobodno radi.
Tijekom izvođenja reza na alat primjenjujte samo
lagani pritisak dok izvodite rez.
Radite tako da je papučica prislonjena na radni
materijal.
Odvođenje prašine (sl. G)
Za priključivanje usisavača ili uređaja za odvođenje
prašine na alat potreban je adapter. Adapter možete
kupiti kod svog lokalnog Black & Decker dobavljača.
♦ Umetnite adapter za odvođenje prašine (23)
u otvor za izbacivanje piljevine (15).
♦ Priključite crijevo usisavača na adapter.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
♦
18
Budući da se nastajanje iveraka duž linije reza na
gornjoj strani radnog materijala ne može izbjeći,
režite na strani na kojoj su iverci prihvatljivi.
U slučajevima u kojima je nastajanje iveraka
potrebno minimizirati, npr. prilikom rezanja
laminata, pričvrstite komad šperploče na gornji
dio radnog materijala.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom
priboru.
Dodatni pribori Black & Decker i Piranha proizvedeni
su s visokim standardnima i projektirani kako bi
poboljšali karakteristike alata. Korištenjem tog
dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od svojih
mogućnosti.
Održavanje
Vaš Black & Decker žični/akumulatorski električni
uređaj/alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz
minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom
alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili, isključite uređaj/alat i uklonite akumulator ako
je akumulator zaseban dio.
♦ Ili, potpuno ispraznite bateriju ako je integralan
dio i zatim isključite uređaj.
♦ Punjač prije čišćenja iskopčajte iz električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču
redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte
po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu
(ako je ugrađena).
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Sigurno odbacite stari utikač.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno
ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 13 A.
HRVATSKI
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za odvojeno
prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i
ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala.
Ponovna upotreba materijala pomaže u
sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje
i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga prikupiti u naše ime.
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina bez
opterećenja
Najveća dubina
rezanja
Promjer lista
Provrt lista pile
Širina vrha lista
Težina
CD601
Tip 3
230
1.100
5.000
CD602
Tip 3
230
1.150
5.500
mm
55
55
mm
mm
mm
kg
170
16
2,6
4,7
170
16
2,6
4,7
VAC
W
min-1
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 93,5 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 104,5 dB(A), netočnost (K)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski
zbroj) prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (ah) 2,0 m/s2, nesigurnost
(K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
CD601/CD602
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj u
ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com
Tvrtka Black & Decker izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Black & Decker na sljedeću adresu
ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
4.10.2011.
19
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava o
jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji način ih ne narušava.
Ovo jamstvo valjano je na području država članica
Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦
♦
♦
♦
Proizvod bio korišten u trgovanju, u profesionalne
svrhe ili u svrhu unajmljivanja;
Proizvod bio izložen zloupotrebi ili je zanemaren;
Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili nezgodom;
Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog predstavnika ili servisnog
osoblja tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete
provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda
tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Black
& Decker servisa i potpuni detalji o našim uslugama
nakon prodaje i kontaktima, dostupni su putem
Interneta na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama
Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker i našem
proizvodnom asortimanu dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk
20
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539
875, u uredovno vrijeme radnim danom od 8.00
– 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
21
SRPSKI
Namena
Vaša Black & Decker testera je dizajnirana za sečenje
drveta i drvenih proizvoda. Ovaj alat je namenjen
samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim
upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati
stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili
isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. U t i k a č i e l e k t r i č n i h a l a t a m o r a j u d a
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo koji
način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite
nikakve utične adaptere sa uzemljenim
električnim alatima. Nemodifikovani utikači
i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od
električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje
utikača električnog alata. Kabl udaljite od
toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
22
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je
prikladan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu, koristite
napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za
zaštitu od struje u slučaju kvara. Upotreba
FID sklopke umanjuje opasnost od električnog
udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se
koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjiće
telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču
ili električnih alata sa prekidačem koji su
priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
pravilno koriste. Sakupljanje prašine može da
umanji opasnosti povezane sa prašinom.
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom
ili ovim uputstvima da rukuju električnim
alatom. Električni alati su opasni u rukama
neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri i
čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u
skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir
radne uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje
električnog alata za radove za koje nije namenjen
može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za testere
a. Držite ruke dalje od područja rezanja i lista
testere.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Drugu ruku držite na pomoćnoj dršci ili
kućištu motora. Ako obema rukama držite
testeru, onda se ne možete poseći na listu
testere.
Ne posežite ispod radnog komada. Štitnik vas
ne može zaštititi ispod radnog komada.
Dubinu rezanja podesite prema debljini
radnog komada. Ispod radnog komada treba
da se vidi manje od celog zupca lista testere.
Nikad ne držite komad koji sečete u rukama
ili preko svojih nogu. Učvrstite radni komad
na stabilnoj platformi.
Važno je da se radni komad pravilno podupre
kako bi se izlaganje tela, blokada lista testere ili
gubljenje kontrole sveli na minimum.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni alat dodirne skrivene
vodove ili preseče sopstveni kabl. Dodir
sa strujnim kablom može da stavi pod napon
metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru.
Kada razrezujete uvek koristite graničnik za
razrezivanje ili vođicu sa ravnom ivicom. To
poboljšava preciznost reza i smanjuje mogućnost
blokiranja lista testere.
Uvek koristite listove testere pravilnog oblika
i veličine otvora (četvrtaste ili kružne). Listovi
testere koji ne odgovaraju montažnoj armaturi
testere vrteće se ekscentrično i dovesti do
gubitka kontrole.
Nikad ne koristite oštećene ili neodgovarajuće
podloške ili zavrtnje za list testere. Podloške
i zavrtnji lista testere su specijalno projektovani
za vašu testeru radi optimalnih performansi
i bezbednosti u radu.
Sigurnosna uputstva za sve testere
Uzroci i zaštita rukovaoca od povratnog udara:
♦ Povratni udar predstavlja iznenadnu reakciju
uhvaćenog, odbijenog ili neporavnatog lista
testere koji dovodi do njegovog nekontrolisanog
podizanja i izbijanja iz radnog komada prema
operateru;
♦ Kada je list testere uhvaćen ili blokiran u zasek,
dolazi do njegovog zaustavljanja, a reakcija
motora tera uređaj nazad prema rukovaocu i to
velikom brzinom;
♦ Ukoliko se list testere uvije ili decentrira u rezu,
zupci na zadnjoj ivici lista testere mogu da se
ukopaju u gornju površinu drveta izazivajući
odizanje lista testere iz zaseka i odskakanje
prema rukovaocu.
23
SRPSKI
Povratni udar je rezultat nepravilnog korišćenja
testere i/ili nepravilnih radnih postupaka ili uslova
i može se izbegnuti preduzimanjem odgovarajućih
mera opreza koje su navedene u nastavku.
a. Čvrsto držite testeru sa obe ruke i postavite
svoje ruke tako da se odupru silama povratnog
udara. Postavite se tako da vam telo ne stoji
u liniji sa listom testere tako što ćete stajati
sa strane u odnosu na njega. Povratni udar bi
mogao da izazova odskakanje ka operateru, ali
rukovalac može da iskontroliše sile povratnog
udara ako preduzme odgovarajuće mere
predostrožnosti.
b. Kada se list testere blokira ili radi sa
prekidima iz nekog razloga, pustite okidač
i ne pomerajte testeru u materijalu dok se
list testere potpuno ne zaustavi. Nikad ne
pokušavajte da uklonite testeru iz radnog
komada i ne izvlačite je dok se list testere
kreće, jer može da se javi povratni udar.
Proverite i preduzmite korektivne mere da biste
eliminisali razlog blokiranja lista testere.
c. Kada ponovo pokrećete testeru u radnom
komadu, centrirajte list testere u zaseku
i proverite da zupci testere nisu uhvaćeni
u materijal. Ako se list testere blokira, može da
se odigne radnog komada ili da izazove povratni
udar pri ponovnom pokretanju testere.
d. Poduprite velike panele da biste opasnost
od blokiranja i povratnog udara sveli na
najmanju meru. Veliki paneli imaju tendenciju
da se uležu pod sopstvenom težinom. Oslonci
moraju da se postave ispod panela sa obe
strane, blizu linije sečenja i blizu ivice panela.
e. Ne koristite tupe ili oštećene listove testera.
Tupi ili nepravilno podešeni listovi testere dovode
do uzanih zaseka koji izazivaju preveliko trenje,
blokiranje lista testere i povratni udar.
f. Poluge za podešavanje i zaključavanje dubine
i ugla lista moraju da budu učvršćene pre
obavljanja rezanja. Ako se podešenje lista
testere razdesi tokom rezanja, to može da
dovede do blokiranja i povratnog udara.
g. Budite posebno pažljivi kada vršite „sečenje
uranjanjem“ u postojećim zidovima ili na
drugim nepreglednim mestima. List testere
koji štrči može da iseče predmete, što može da
izazove povratni udar.
Bezbednosna uputstva za kružne testere sa
spoljnim ili unutrašnjim štitnikom i sa vučnim
štitnikom
a) Pre svake upotrebe proverite da li se donji
štitnik pravilno zatvara. Ne uključujte testeru
24
ako se donji štitnik ne pomera slobodno i ne
zatvara odmah. Nikad ne stežite i ne vezujte
donji štitnik u otvorenoj poziciji. Ako se testera
slučajno ispusti, može doći do savijanja donjeg
štitnika. Podignite donji štitnik sa ručicom za
uvlačenje i uverite se da se štitnik slobodno
pomera i da ne dodiruje list testere ili bilo koji
drugi deo pod bilo kojim uglom i dubinom reza.
b. Proverite hod opruge donjeg štitnika. Ako se
štitnik ili opruga ne otvaraju pravilno, moraju
da se poprave pre upotrebe. Donji štitnik može
da funkcioniše sporije zbog oštećenih delova,
naslaga na gumicama ili stvaranja otpada.
c. Donji štitnik smete da uvučete ručno samo
za specijalno sečenje kao što su "sečenje
uranjanjem" i "sečenje sastava". Podignite
donji štitnik pomoću ručice za uvlačenje i čim
list uđe u materijal spustite donji štitnik. Za
sve ostale radove testerisanja donji štitnik mora
da radi automatski.
d. Uvek proverite da li donji štitnik pokriva
list testere pre postavljanja testere, koja je
okrenuta nadole, na klupu ili pod. Nezaštićeni
rotirajući list testere može da izazove kretanje
testere unazad i rezanje svega što joj se nađe
na putu. Imajte na umu vreme koje je potrebno
za zaustavljanje lista testere nakon otpuštanja
prekidača za uključivanje i isključivanje.
Dodatna sigurnosna uputstva za sve testere sa
rascepnim nožem
a. Koristite odgovarajući rascepni klin za
korišćeni list testere. Da bi rascepni klin
funkcionisao, mora da bude deblji od tela lista
testere, ali tanji od zupčastog seta lista testere.
b. Podesite rascepni klin kao što je opisano
u ovom uputstvu za upotrebu. Nepravilno
rastojanje, pozicioniranje i poravnanje može da
dovede do toga da rascepni klin ne bude efikasan
u sprečavanju povratnog udara.
c. Koristite uvek rascepni klin osim kada
sečete uranjanjem. Rascepni klin mora da
bude zamenjen nakon sečenja uranjanjem.
Rascepni klin prouzrokuje smetnje tokom
sečenja uranjanjem i može kreirati povratni udar.
d. Da bi rascepni klin funkcionisao, on mora
da se uhvati u radni komad. Rascepni klin nije
efikasan u sprečavanju povratnog udara kod
kratkih rezova.
e. Ne koristite testeru ako je rascepni klin
savijen. Čak i malo ometanje može da uspori
brzinu zatvaranja štitnika.
SRPSKI
Preostale opasnosti
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu testera:
- povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
- Slabljenje sluha.
- Opasnost od nesrećnih slučajeva izazvanih
nepokrivenim delovima rotirajućeg lista testere.
- Opasnost od povrede prilikom promene lista
testere.
- Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
otvaranja štitnika.
- Opasnost po zdravlje izazvano udisanjem
prašine koja se stvara pri sečenju drveta,
a naročito hrasta, bukve i MDF-a.
Listovi testere
♦ Ne koristite listove testere koje imaju manji
ili veći prečnik od preporučenog. Za pravilnu
veličinu lista testere pogledajte tehničke podatke.
Koristite samo listove testere koji su navedeni
u ovom priručniku i koje su usklađene sa
EN 847-1.
♦ Upozorenje! Nikad ne koristite abrazivne
diskove.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
♦
Upozorenje! Nosite zaštitu za sluh dok radite sa
ovim alatom.
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa aparatom.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Dugme za otključavanje
Glavna drška
Pomoćna drška
Ugaona skala za obaranje ivice
Dugme za blokiranje podešenja ugla skale za
obaranje ivice
Paralelni graničnik
Papučica
List testere
Štitnik lista testere
Rascepni klin
Skala sa dubinom sečenja
Dugme za blokiranje dubine podešenja sečenja
Zatezač
Izlazni otvor za prašinu
Montaža
Upozorenje! Pre nego što pokušate bilo koju od
sledećih operacija, uverite se da je alat isključen, da
je utikač alata izvučen iz utičnice i da je list testere
zaustavljen.
25
SRPSKI
Skidanje i nameštanje lista testere (sl. A)
♦
Oprez! Ovaj metod zamene lista testere je samo za
listove koji imaju otvor (16) za zabravljivanje lista
tokom nameštanja i skidanja.
♦
Demontaža
♦ Utaknite odvijač u otvor (16) da biste sprečili
rotiranje lista testere.
♦ Olabavite i skinite zavrtanj (17) okretanjem ulevo
pomoću isporučenog matičnog ključa (14).
♦ Skinite spoljnu podlošku (18).
♦ Skinite list testere (9).
Montaža
♦ Postavite list testere na unutrašnju podlošku (19),
tako da strelice na listu pokazuje u istom pravcu
kao strelica na alatu.
♦ Postavite spoljnu podlošku (18) na vreteno tako
da je izdignuti delo okrenut od lista testere.
♦ Umetnite zavrtanj (17) u otvor.
♦ Utaknite odvijač u otvor (16) da biste sprečili
rotiranje lista testere.
♦ Pritegnite čvrsto zavrtanj okretanjem udesno
pomoću isporučenog matičnog ključa (14).
♦ Podesite rascepni klin kao što je opisano ispod.
Upozorenje! Kada go postavljate novi list testere,
onda uvek proverite štitnik da biste osigurali da se
slobodno kreće.
Skidanje i nameštanje lista testere (sl. B)
Oprez! Ovaj metod zamene lista testere je za listove
koji nemaju otvor (16) za zabravljivanje lista tokom
nameštanja i skidanja.
Demontaža
♦ Podesite dubinu sečenja na testeri na 10mm.
♦ Postavite drvenu dasku na pod, zatim postavite
testeru na prednju ivicu daske kao što je
prikazano u slici B, da biste sprečili rotiranje lista.
♦ Dok primenjujete čvrst pritisak na testeru,
olabavite i skinite zavrtanj (17) okretanjem ulevo
pomoću isporučenog matičnog ključa (14).
♦ Skinite spoljnu podlošku (18).
♦ Skinite list testere (9).
Montaža
♦ Postavite list testere na unutrašnju podlošku (19),
tako da strelice na listu pokazuje u istom pravcu
kao strelica na alatu.
♦ Postavite spoljnu podlošku (18) na vreteno tako
da je izdignuti delo okrenut od lista testere.
♦ Umetnite zavrtanj (17) u otvor i pritegnite labavo
rukom.
26
♦
Postavite drvenu dasku na pod, zatim postavite
testeru na prednju ivicu daske kao što je
prikazano u slici B, da biste sprečili rotiranje lista.
Dok primenjujete čvrst pritisak na testeru,
pritegnite čvrsto zavrtanj (17) okretanjem udesno
pomoću isporučenog matičnog ključa (14).
Podesite rascepni klin kao što je opisano ispod.
Upozorenje! Kada go postavljate novi list testere,
onda uvek proverite štitnik da biste osigurali da se
slobodno kreće.
Podešavanje rascepnog klina (sl. C)
Rascepni klin sprečava zaglavljivanje lista testere
tokom sečenja listom sa krupnim zupcima. Rascepni
klin mora da bude podešen nakon zamene lista
testere.
♦ Olabavite zavrtanj (20) dok držite rascepni klin
u poziciji.
♦ Pozicionirajte rascepni klin (11) kao što je
prikazano.
Rastojanje od nazubljene ivice do rascepnog klina
treba da bude 2 - 3 mm.
Visinska razlika od nazubljene ivice do rascepnog
klina treba da bude 2 - 3 mm.
♦ Pritegnite zavrtanj.
Postavljanje i vađenje paralelnih graničnika
(sl. D)
Paralelni graničnici se koriste za pravolinijski
i paralelno sečenje prema ivici radnog komada.
Montaža
♦ Olabavite dugme za zaključavanje (21).
♦ Umetnite paralelni graničnik (7) kroz otvore (22).
♦ Pomerite paralelni graničnik u željenu poziciju.
♦ Pritegnite dugme za zaključavanje.
Demontaža
♦ Olabavite dugme za zaključavanje (21).
♦ Skinite paralelni graničnik od alata.
Upotreba
Ovaj alat može da se koristi desnom i levom rukom.
Podešavanje dubine rezanja (sl. E)
Dubina rezanja treba da bude podešena prema
debljini radnog materijala. Ona treba da prekorači
debljinu za oko 2 mm.
♦ Olabavite dugme (13) za otključavanje papučice
testere.
SRPSKI
♦
♦
Pomerite papučicu testere (8) u željenu poziciju.
Odgovarajuću dubinu možete pročitati na skali
(12).
Pritegnite dugme da biste zaključali papučicu
testere.
Podešavanje ugla za obaranje ivica (sl. F)
Ovaj alat se može podesiti za uglove obaranja ivica
između 0° i 45°.
♦ Olabavite dugme (6) za otključavanje papučice
testere.
♦ Pomerite papučicu testere (8) u željenu poziciju.
Odgovarajuću ugao za obaranje ivice možete
pročitati na skali (5).
♦ Pritegnite dugme da biste zaključali papučicu
testere.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
Za uključivanje alata pomerite dugme (2)
u otključanu poziciju i stisnite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1).
Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/
isključivanje.
Testerisanje
♦
♦
♦
♦
Alat uvek držite obema rukama.
Pustite da se list testere slobodno kreće nekoliko
sekundi pre započinjanja sečenja.
Primenjujte samo blagi pritisak na alat prilikom
sečenja.
Ako je moguće, radite sa papučicom postavljenom
na radni komad.
Izbacivanje prašine (sl. G)
Neophodan je adapter za priključivanje usisivača
ili uređaja za izvlačenje prašine na alatu. Adapter
možete kupiti kod vašeg lokalnog Black & Decker
prodavca.
♦ Umetnite adapter za izbacivanje prašinu (23)
u otvor za prašinu (15).
♦ Priključite crevo usisivača na adapter.
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
♦
Pošto se ne mogu izbegnuti odlomci duž linije
sečenja, sečite na strani gde je efekat odlomaka
prihvatljiv.
Kada želite da smanjite efekat odlomaka, npr.
kada sečete laminate, stegnite ivericu na vrh
radnog komada.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker i Piranha pribori su izrađeni po
standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da
poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem
ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim
alatom.
Održavanje
Vaš Black & Decker uređaj/alat sa kablom ili bežični
dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu
sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač alata iz utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata
ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena
u alat, a zatim isključite alat.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač
ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim
redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke ili
suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je
da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je
u opremi).
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za
uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
27
SRPSKI
Zaštita životne sredine
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako
vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i
pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za
sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black&Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom
hodu
Maks. dubina
sečenja
Prečnik lista testere
Otvor lista testere
Širina vrha lista
Težina
28
CD601
TIP 3
230
1.100
5.000
CD602
TIP 3
230
1.150
5.500
mm
55
55
mm
mm
mm
kg
170
16
2,6
4,7
170
16
2,6
4,7
VAC
W
min-1
Zvučni pritisak (LpA) 93.5 dB(A), nesigurnost (K)
3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 104,5 dB(A), nesigurnost (K)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma
u tri pravca) prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 2,0 m/s2, odstupanje
(K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
CD601/CD602
Black&Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Za više informacija kontaktirajte
Black & Decker na sledećoj adresi
ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu
tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
4.10.2011
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava.
Ova garancija važi na teritorijama država članica
Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane
neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su
izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦
♦
♦
♦
da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam;
a je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
Pokušane su popravke od strane osoba koje nisu
ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme
Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih Black&Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da
biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama. Više
informacija o Black & Decker brendu i našem
asortimanu proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk
29
МАКЕДОНСКИ
Намена и употреба
Вашата Black & Decker пила е наменета за сечење
на дрво и дрвени производи. Алатката е наменета
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
О п ш т и м е р к и з а б е зб е д н о с т п р и
користење на електрични алатки
Пред упред ување! Прочитајте ги
сите мерки за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон мерките
за безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар,
пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу
наведени мерки за безбедност се однесува на
Вашата електрична алатка што работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка што
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство на
запалливи течности, гасови или честички.
Електричните алатки произведуваат искри
што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица
настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
a. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски приклучоци
со заземјени електрични алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
30
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови
или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен кабел
кој е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го намалува
ризикот од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната
опрема, како што се маски против прав,
нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали бројот на
повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на струја или на
батериски пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со прст
на прекинувачот или приклучување на извор
на струја на вклучени алатки може да доведе
до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите
електричната алатка. Клуч или алатка за
подесување што е закачена на ротирачкиот
МАКЕДОНСКИ
дел на електричната алатка може да доведе
до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката облека,
накитот или долгата коса може да бидат
фатени во подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
a. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата
подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно вклучување
на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови се
лошо поставени, заглавени или оштетени,
или постои друга состојба што би можела
да влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое
користи само идентични резервни делови.
Вака ќе бидете сигурни дека се одржува
безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување!
Дополнителни мерки за безбедност за
пили
a. Држете ги рацете подалеку од местото на
сечење и листот.
Држете ја другата рака на помошната рачка
или на куќиштето на моторот. Доколку со
двете раце ја држите пилата нема да може
да ги исечете на листот.
б. Немојте да посегате под предметот на
обработка. Штитникот не може да ве заштити
од листот под предметот на обработка.
в. Подесете ја длабочината на сечење според
дебелината на предметот на обработка.
Не треба да се види цел забец од листот под
предметот на обработка.
г. Никогаш немојте да го држите предметот
што се сече во раце или преку нога.
Прицврстете го предметот на обработка
на стабилна подлога.
Важно е правилно да се прицврсти предметот
на обработка за максимално да се намали
излагањето на телото, заглавувањето на
листот или губењето на контрола.
д. Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која алатката за сечење
може да дојде во допир со скриени жици
31
МАКЕДОНСКИ
или со сопствениот кабел. Допирањето
на жица под напон ќе ги доведе изложените
метални делови од електричната алатка под
напон и струјата ќе го удри ракувачот.
ѓ. Кога расцепувате, секогаш користете
преграда за расцепување или линијар.
Ова ја подобрува прецизноста на сечењето
и ја намалува веројатноста од заглавување
на листот.
е. Секогаш употребувајте листови со
соодветна големина и облик (ромбоиден
или кружен) на внатрешната дупка.
Листовите што не се совпаѓаат со склопот за
монтирање на пилата ќе се вртат ексцентрично
и ќе предизвикуваат губење на контрола.
ж. Никогаш немојте да употребувате оштетени
или несоодветни подлошки и завртки за
листот. Подлошките и завртките за листот се
специјално направени за оптимална работа и
безбедност на Вашата пила.
Понатамошни упатства за безбедност за
сите пили
Причини за повратен удар и превентивни мерки:
♦ повратен удар е ненадејна реакција на
приклештен, заглавен или лошо поставен
лист, што предизвикува неконтролираната
пила да се подигне нагоре и да појде настрана
од предметот на обработка, а во правец на
ракувачот;
♦ кога листот е приклештен или заглавен
цврсто во затворен засек, листот почнува
да се блокира и реакцијата на моторот го
движи уредот со голема брзина во правец на
ракувачот;
♦ доколку листот се искриви или измести во
засекот, запците на задниот раб на листот
може да навлезат во горната површина на
дрвото и да предизвикаат листот да излезе од
засекот и да отскокне во правец на ракувачот.
Повратниот удар е резултат на неправилно
употребување на пилата или на неправилни
постапки или услови при работата, и може да биде
избегнат доколку се применат соодветните долу
наведени мерки за претпазливост.
a. Цврсто држете ја пилата со двете раце
и наместете ги вашите раце за да го
издржите повратниот удар. Поставете
го телото од една или од друга страна
на пилата, но не во линија со листот.
Повратниот удар може да предизвика пилата
да отскокне наназад, но ракувачот може да
ги контролира силите од повратниот удар
доколку се преземат потребните мерки на
претпазливост.
32
б. Кога листот е заглавен или кога го
прекинувате сечењето за било каква
причина, ослободете го чкрапалото
и држете ја пилата неподвижна во
материјалот додека листот не запре
целосно. Никогаш немојте да се обидувате
да ја отстраните пилата од предметот на
обработка или да ја повлечете наназад
додека листот е во движење затоа што
може да дојде до повратен удар. Извршете
преглед и преземете мерки да се отстрани
причината за заглавување на листот.
в. Кога повторно ја вклучувате пилата во
предметот на обработка, наместете го
листот на пилата во засекот и осигурајте
се дека запците на пилата не се навлезени
во материјалот. Доколку листот се заглавува,
тогаш тој може да излезе или излета од
предметот на обработка кога пилата повторно
ќе биде вклучена.
г. Потпирајте ги поголемите плочи за да го
намалите ризикот од приклештување на
листот и од повратен удар. Поголемите
плочи имаат тенденција да се вдлабнуваат
поради својата тежина. Може да се постават
потпирачи под двете страни на плочата,
блиску до линијата на сечењето и до рабовите
на плочата.
д. Н е к о р и с т е т е т а п и и л и о ш т е т е н и
сечива. Ненаострените или неправилно
монтираните листови прават тесни засеци
кои предизвикуваат преголемо триење,
заглавување на листот и повратен удар.
ѓ. Рачките за блокирање за подесување на
длабочина и закосеност на лист мораат да
се затегнат и зацврстат пред да се започне
со сечењето. Доколку подесувањата на
листот се променат за време на сечењето, тоа
може да предизвика заглавување и повратен
удар.
е. Бидете посебно внимателни кога правите
„длабинско засекување“ во постоечки
ѕидови или други мртви точки. Листот може
навлегувајќи да пресече предмети што можат
да предизвикаат повратен удар.
Упатства за безбедност за кружни пили
со надворешни или внатрешни нишачки
штитници и со штитник за влечење
a. П р о в е р е т е д е к а д ол н и от ш т и т н и к
е соодветно затворен пред секоја употреба.
Немојте да ја употребувате пилата доколку
долниот штитник не може слободно да се
поместува и не може веднаш да се затвори.
МАКЕДОНСКИ
Никогаш немојте да го стегнувате или
врзувате долниот штитник во отворена
положба. Ако пилата случајно падне, можно
е долниот штитник да се извитка. Кренете го
долниот штитник со рачката за повлекување и
осигурајте се дека се движи слободно и дека
не се допира со листот или било кој друг дел
под сите агли и длабочини на сечење.
б. П р о ве р ет е ј а фу н к ц и о н а л н ос т а н а
пружината на долниот штитник. Доколку
штитникот и федерот не функционираат
правилно, мора да бидат сервисирани
пред употребата. Долниот штитник може
да лошо да функционира поради оштетени
делови, лепливи наслаги или насобирање на
отпаднати парчиња.
в. Долниот штитник треба рачно да се
повлекува само при посебни засекувања
како што се „длабинските засекувања“
и „мешани засекувања“. Кренете го долниот
штитник со рачката за повлекување, но
штом листот навлезе во материјалот,
долниот штитник треба веднаш да биде
ослободен. За секој друг вид на сечење,
долниот штитник треба автоматски да
функционира.
г. Секогаш проверувајте дека долниот
штитник го покрива листот пред да
ја спуштите пилата на маса или под.
Незаштитен вртечки лист ќе предизвика
пилата да се движи наназад, сечејќи се што ќе
и се најде на пат. Имајте го предвид времето
што е потребно за листот да престане да се
движи откако прекинувачот ќе биде отпуштен.
Дополнителни упатства за безбедност за сите
пили со нож за раздвојување
a. Употребувајте го соодветниот нож за
раздвојување за листот што се употребува.
За ножот за раздвојување да може да
функционира, тој мора да биде подебел од
телото на листот и потенок од запците на листот.
б. Подесете го ножот за раздвојување како што
е опишано во прирачникот. Неправилното
растојание, положба и подесување може
да направи ножот за раздвојување да биде
неефикасен во спречувањето на повратен
удар.
в. Секогаш користете го ножот за раздвојување,
освен кога правите длабинско засекување.
Ножот за раздвојување мора да се замени
по длабинското засекување. Ножот за
раздвојување пречи при правење на
длабинско засекување и може да доведе до
повратен удар.
г.
Ножот за раздвојување мора да биде
навлезен во предметот на обработка за
да функционира. Ножот за раздвојување
е неефикасен во спречувањето на повратен
удар за време на кратки споеви.
д. Не ракувајте со пилата ако ножот за
раздвојување е извиткан. Дури и мало
попречување може да ја успори брзината на
затворање на штитникот.
Преостанати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата на
пили:
- повреди поради допирање на вртечките
делови
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени преостанати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
- Оштетување на слухот.
- Ризик од незгоди предизвикани поради
непрекриени делови на вртечки лист.
- Ризик од повреда при менување на листот.
- Ризик од приклештување на прстите при
отворање на штитниците.
- Опасности по здравје предизвикани поради
вдишување на прав што се створа кога се
сече дрво, а особено даб, бука и иверка.
Листови
♦ Не користете листови со помал или поголем
дијаметар од препорачаното. За соодветната
брзина на листот погледнете во техничките
податоци. Употребувајте само листови што се
наведени во ова упатство и што се во склад
со EN 847-1.
♦ Предупредување! Никогаш немојте да
користите абразивни листови.
Безбедност на други лица
♦
♦
♦
Предупредување! Носете заштита за ушите
кога ја користите оваа алатка.
Овој апарат не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им се пружени надзор
или упатства за употреба на апаратот од
страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
33
МАКЕДОНСКИ
Вибрации
Дек ларираните вредности на емитирани
вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат
за споредување на една алатка со друга.
Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
в и б р а ц и и з а в р е м е н а к о р и с те њ ето н а
електричната алатка може да се разликува
од декларираната вредност во зависност од
начинот на кој алатката се употребува. Нивото на
вибрации може да се зголеми над декларираното
ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во предвид
условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус,
како што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не
е потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да
биде заменет од страна на производителот
или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за блокирање
3. Главна рачка
34
4. Споредна рачка
5. Мерило на хоризонтален агол
6. Копче за блокирање за подесување на
хоризонтален агол
7. Паралелна преграда
8. Кочница
9. Лист
10. Штитник за лист
11. Нож за раздвојување
12. Мерило за длабочина на сечење
13. Копче за блокирање за подесување на
длабочина на сечење
14. Рачвест клуч
15. Отвор за исфрлање на струготини
Склопување
Предупредување! Пред да се обидете да
изведете било која од следните активности,
осигурајте се дек а алатк ата е исклучена
и извадена од штекер и дека листот не се движи.
Монтирање и отстранување на лист
(скица А)
Внимание! Овој начин на менување на листот е
само во случај на користење на листови кои што
имаат отвор (16) за цели на зацврстување на
листот додека се монтира и отстранува.
Отстранување
♦ Вметнете шрафцигер во отворот (16) за да
спречите вртење на листот.
♦ Олабавете и отстранете го шрафот за
затегнување на листот (17) со негово
вртење во спротивна насока од стрелките
на часовникот со користење на снабдениот
рачвест клуч (14).
♦ Отстранете ja надворешната подлошка (18).
♦ Отстранете го листот (9).
Монтирање
♦ Поставете го листот врз внатрешната
подлошка (19), притоа осигурувајќи се дека
стрелката на листот покажува во истата
насока како и стрелката на алатката.
♦ Поставете ја надворешната подлошка (18)
на вретеното со испакнатиот дел насочен во
спротивен правец од листот.
♦ Вметнете го шрафот за затегнување на листот
(17) во отворот.
♦ Вметнете шрафцигер во отворот (16) за да
спречите вртење на листот.
МАКЕДОНСКИ
♦
Добро зацврстете го шрафот за затегнување
на листот со негово вртење во насоката на
стрелките на часовникот со користење на
снабдениот рачвест клуч (14).
♦ Подесете го ножот за раздвојување како што
е опишано подолу.
Предупредување! Кога се монтира нов лист,
треба да се провери дали штитникот за лист може
да се движи слободно.
Монтирање и отстранување на лист
(скица В)
Внимание! Овој начин на менување е за листови
кои што немаат отвор (16) за цели на зацврстување
на листот додека се монтира и отстранува.
Отстранување
♦ Поставете ја длабочината на сечење на
пилата на 10мм.
♦ Поставете дрвена штица на подот, потоа
поставете ја пилата врз носечките рабови на
дрвото како што е прикажано на скица В за
да се спречи вртење на листот.
♦ Додека цврсто притискате врз пилата,
олабавете и отстранете го шрафот за
затегнување на листот (17) со негово
вртење во спротивна насока од стрелките
на часовникот со користење на снабдениот
рачвест клуч (14).
♦ Отстранете ja надворешната подлошка (18).
♦ Отстранете го листот (9).
Монтирање
♦ Поставете го листот врз внатрешната
подлошка (19), притоа осигурувајќи се дека
стрелката на листот покажува во истата
насока како и стрелката на алатката.
♦ Поставете ја надворешната подлошка (18)
на вретеното со испакнатиот дел насочен во
спротивен правец од листот.
♦ Вметнете го шрафот за затегнување на листот
(17) во отворот и полека зацврстете го рачно.
♦ Поставете дрвена штица на подот, потоа
поставете ја пилата врз носечките рабови на
дрвото како што е прикажано на скица В за
да се спречи вртење на листот.
♦ Додека цврсто притискате врз пилата, добро
зацврстете го шрафот за затегнување на
листот (17) со негово вртење во насоката на
стрелките на часовникот со користење на
снабдениот рачвест клуч (14).
♦ Подесете го ножот за раздвојување како што
е опишано подолу.
Предупредување! Кога се монтира нов лист,
треба да се провери дали штитникот за лист може
да се движи слободно.
Подесување на ножот за раздвојување
(скица С)
Ножот за раздвојување спречува заглавување
на листот при вршење на расцепување. Ножот
за раздвојување мора да се подеси откако ќе се
замени листот.
♦ Олабавете го шрафот (20) што го држи ножот
за раздвојување на неговото место.
♦ Поставете го ножот за раздвојување (11) како
што е прикажано.
Далечината меѓу рамката со запци и ножот за
раздвојување треба да биде 2 - 3 мм.
Разликата во височина меѓу рамката со запци и
долниот дел од ножот за раздвојување треба да
биде 2 - 3 мм.
♦ Затегнете ја завртката.
Монтирање и отстранување на
паралелната водилка (скица D)
Паралелната водилка се користи за сечење по
права линија паралелно со работ на предметот
на обработка.
Монтирање
♦ Олабавете го копчето за блокирање (21).
♦ Вметнете ја паралелната водилка (7) низ
отворите (22).
♦ Лизнете ја паралелната водилка до саканата
позиција.
♦ Зацврстете го копчето за блокирање.
Отстранување
♦ Олабавете го копчето за блокирање (21).
♦ Извлечете ја паралелната водилка од
алатката.
Употреба
Оваа алатка може да се користи со десна или
со лева рака.
Подесување на длабочината на сечењето
(скица Е)
Длабочината на сечењето треба да биде поставен
според дебелината на предметот на обработка.
Треба да ја надминува неговата дебелина за
околу 2 мм.
♦ Олабавете го копчето (13) за да ја ослободите
кочницата за пилата.
35
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Поместете ја кочницата за пилата (8) до
саканата позиција. Соодветната длабочина на
сечење може да биде прочитана на мерилото
(12).
Зацврстете го копчето за да ја блокирате
кочницата за пилата во нејзината положба.
Подесување на хоризонталниот агол
(скица F)
Оваа алатка може да биде поставена на
хоризонтални агли од 0° до 45°.
♦ Олабавете го копчето за блокирање (6) за да
ја ослободите кочницата за пилата.
♦ Поместете ја кочницата за пилата (8) до
саканата позиција. Соодветниот хоризонтален
агол може да биде прочитан на мерилото (5).
♦ Зацврстете го копчето за блокирање за да ја
блокирате кочницата за пилата во нејзината
положба.
Вклучување и исклучување
♦
♦
За да ја вклучите алатката, наместете го
копчето за блокирање (2) во отклучена
положба и притиснете го прекинувачот за
вклучување и исклучување (1).
За да ја исклучите алатката, отпуштете го
прекинувачот.
Пресекување
♦
♦
♦
♦
Секогаш држете ја пилата со двете раце.
Дозволете му на листот да работи слободно
неколку секунди пред да започнете со
сечењето.
Нанесете само лесен притисок врз алатката
додека сечете.
Работете со кочницата притисната врз
работниот материјал.
Екстракција на прав (скица G)
Потребен е адаптер за да се поврзе правосмукалка
или екстрактор на прав на алатката. Адаптерот
можете да го купите кај вашиот локален трговец
со Black & Decker производи.
♦ Вметнете го адаптерот за екстракција (23) во
отворот за исфрлање на струготини (15).
♦ Поврзете го цревото на правосмукалката со
адаптерот.
Совети за оптимална употреба
♦
36
Бидејќи расцепување по линијата на сечење
на горниот дел од предметот на обработка не
може да се избегне, сечете по страната, каде
што расцепувањето е прифатливо.
♦
Таму каде што расцепувањето треба да се
сведе до минимум, на пример, кога сечете
ламинати, зацврстете парче шперплоча на
горниот дел од предметот на обработка.
Додатоци
Работните карактеристики на Вашата алатка
зависат од додатоците што ги употребувате.
Приборот на Black & Decker и Piranha е изработен
спрема високи стандарди на квалитет и е наменет
да ги подобри работните карактеристики на
Вашата алатка. Со употреба на овие додатоци ќе
извлечете максимум од Вашата алатка.
Одржување
Вашиот Black & Decker уред или алатка, со или
без кабел, е направен да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење на
задоволително ниво зависи од правилната грижа
за алатката и редовното чистење.
Пред упред ување! Пред извршување на
одржување на електрични алатки со или без
кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот, и извадете го
приклучокот од приклучницата.
♦ Или, исклучете ја алатката или уредот
и извадете ја батеријата доколку алатката или
уредот има одвоен батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку
таа е составен дел од алатката/уредот и тогаш
исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите. На
Вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашиот уред, алатка или полнач со
употреба на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот (доколку го има)
и лесно чукнете го за да ја отстраните правта
од внатрешноста.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
МАКЕДОНСКИ
♦
Поврзете го к афеавиот проводник на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува
на терминалот за заземјување. Следете ги
упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни
приклучоци. Препорачан осигурувач: 13 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот Black
& Decker производ треба да биде заменет или
дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Технички податоци
Влезен напон
Влезна
моќност
Брзина без
оптоварување
Максимална
длабочина на
сечење
Дијаметар на
листот
Внатрешен
дијаметар на
листот
Ширина на врв
на лист
Тежина
Vнаизменичен
напон
W
CD601 CD602
ТИП 3 ТИП 3
230
230
1.100
1.150
5.000
5.500
mm
55
55
mm
170
170
mm
16
16
mm
2,6
2,6
кг
4,7
4,7
min-1
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина
и ја намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
Звучен притисок (LpA) 93.5 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 104.5 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска
сума по три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 2.0 m/s2,
отстапување (K) 1.5 m/s2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
CD601/CD602
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“
се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-5
За повеќе информации, ве молиме
контактирајте го Black & Decker на следната
адреса или погледнете на задната страна од
прирачникот.
Долупотпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на Black & Decker.
37
МАКЕДОНСКИ
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на
производи
Black & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
04/10/2011
В е м ол и м е д а го п о с ет и те н а ш и от с а ј т
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов Black & Decker производ и за да
бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин
не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската зона
на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
♦
♦
♦
♦
Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер. Можете
да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со локалното
претставништво на Black & Decker преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги после
купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com
zst00205477 - 21-06-2013
38
39
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising