CD601 | Black&Decker CD601 CIRCULAR SAW Type 3 instruction manual

370000-60 LT
1
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
3
4
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Black & Decker“ pjūklas skirtas medienai ir
medžio produktams pjauti. Šis įrankis skirtas naudoti
tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą (su laidu)
arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur
gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra
degiųjų skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti
dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti
dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite
kištuko. Su įžemintais elektriniais įrankiais
niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais, pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis
ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas,
elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant
drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti,
jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo
karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių
dalių. Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant
darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios elektros
srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas
sumažina elektros smūgio pavojų.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu
įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio
arba vaistų. Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka
vienos neatidumo akimirkos ir galima rimtai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos įrangą. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui, respiratorius,
apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas
ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką,
prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet
patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio
arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios
elektros įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų
rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo
judančių dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai
juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti
su dulkėmis susijusius pavojus.
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu
darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą
įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir sau5
LIETUVIŲ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
giau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet kuris
elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu,
yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos
šaltinio ir/arba ištraukite akumuliatoriaus
kasetę. Tokios apsauginės priemonės sumažina
pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite
jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba
šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.
Patikrinkite, ar gerai sulygiuota arba judančių dalių sukibimą, ar nesulūžę dalys ir
visas kitas būsenas, kurios gali daryti įtaką
įrankių naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia pataisyti.
Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.)
naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir
konkrečios rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami į darbo sąlygas
bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį
įrankį kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali
susidaryti pavojingų situacijų.
5. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite
saugų elektros įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomos pjūklų saugos
taisyklės
a. Nekiškite rankų į pjovimo zoną, laikykite jas
atokiai nuo pjovimo disko.
Antrąją ranką laikykite ant pagalbinės rankenos arba variklio korpuso. Laikydami pjūklą
6
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
abejomis rankomis, negalėsite įsipjauti į disko
ašmenis.
Nesiekite ko nors paimti po ruošiniu. Apsauginis gaubtas negali apsaugoti jūsų nuo pjovimo
disko po ruošiniu.
Pareguliuokite pjovimo gylį pagal ruošinio
storį. Iš po ruošinio turi matytis mažiau nei vienas
pjovimo disko dantukas.
Niekada nelaikykite pjaunamos dalies rankomis arba tarp kojų. Įtvirtinkite ruošinį ant
nejudamo paviršiaus.
Labai svarbu tinkamai laikyti ruošinį, kad būtų
maksimaliai apsaugotas kūnas, kad diskas neužstrigtų arba nebūtų prarasta kontrolė.
Atlikdami darbus, kurių metu įrankiu
galima užkliudyti paslėptus elektros laidus
arba paties įrankio laidą, laikykite elektrinį
įrankį už izoliuotų, rankomis laikyti skirtų paviršių. Prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotoms
metalinėms elektrinio įrankio dalims bus perduota įtampa ir operatorius patirs elektros smūgį.
Darydami prapjovimo darbus, visuomet
naudokite prapjovos kreiptuvą arba tiesią
krašto kreipiamąją. Taip pjūvis bus tikslesnis
ir sumažės galimybė diskui užstrigti.
Visuomet naudokite diskus su tinkamo dydžio ir formos (rombo arba apvalios formos)
skyle užmauti ant veleno. Diskai, kurių vidinės
angos neatitinka pjūklo montavimo įrangos,
veiks ekscentriškai, sukeldami kontrolės praradimą.
Niekuomet nenaudokite sugadintų arba
netinkamų disko poveržlių ar varžtų. Disko
poveržlės ir varžtas yra specialiai skirti šiam
pjūklui, kad būtų užtikrintas optimalus šio įrankio
darbas ir sauga.
Atatrankos priežastys ir operatoriaus apsaugojimas nuo atatrankos
Priežastys ir prevencinės priemonės, kurių turi imtis
operatorius, norėdamas apsisaugoti nuo atatrankos:
♦ atatranka – tai staigi reakcija į suspaudimą,
užstrigimą ar pjovimo disko išsiderinimą, kuri
sukelia nekontroliuojamą pjūklo pakilimą ir atšokimą nuo ruošinio link operatoriaus;
♦ kai diskas suspaudžiamas arba tvirtai užstringa
ruošinyje, diskas užsikerta ir sustoja, o variklio
reakcijos jėga staiga atmeta įrankį link arba šalin
nuo operatoriaus;
♦ jeigu diskas pjūvyje sulinksta arba išsiderina, disko galinio krašto dantukai gali įstrigti viršutiniame
medienos paviršiuje ir todėl diskas išsprūsta iš
įpjovos ir atšoka atgal link operatoriaus.
LIETUVIŲ
Atatranka – netinkamo įrankio naudojimo ir (arba)
netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys, kurio
galima išvengti imantis tinkamų, toliau nurodytų
atsargumo priemonių:
a. Tvirtai abiem rankomis laikykite pjūklą, rankas laikykite taip, kad galėtumėte atlaikyti
atatrankos jėgą. Jūsų kūnas turi būti bet
kurioje disko pusėje, bet ne vienoje linijoje
su disku. Atatranka gali priversti pjūklą atšokti
atgal, bet, ėmusis tinkamų atsargumo priemonių,
operatorius gali suvaldyti atatrankos jėgas.
b. Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl
kokių nors kitų priežasčių nutraukiamas,
atleiskite svirtinį jungiklį ir nejudinkite pjūklo ruošinyje, kol diskas visiškai nenustos
suktis. Niekada nebandykite ištraukti pjūklo
iš ruošinio arba patraukti pjūklo atgal, kai diskas sukasi, kitaip gali įvykti atatranka. Ištirkite
ir imkitės atitaisymo darbų, kad pašalintumėte
disko užtrigimo priežastį.
c. Iš naujo paleidę pjūklą ruošinyje, dėkite jį
prapjovos viduryje ir įsitikinite, kad pjūklo
dantukai neliečia ruošinio. Jeigu diskas yra
įstrigęs, vėl paleidus įrankį jis gali iššokti arba
gali vėl įvykti atatranka.
d. Dideles plokštes paremkite, kad sumažėtų
disko įstrigimo ir atatrankos galimybė. Dideli
ruošiniai dažnai linksta nuo savo pačių svorio.
Atramas reikia dėti po plokšte netoli pjovimo
linijos ir greta plokštės briaunos iš abiejų disko
pusių.
e. Nenaudokite bukų ar apgadintų diskų. Neužaštrinti ar netinkamai nustatyti diskai pjauna
siaurai ir sukelia pernelyg didelę trintį, disko
strigimą ir atatranką.
f. Prieš atliekant pjūvį, disko gylio ir įstrižo
pjovimo reguliavimo fiksavimo svirtys turi
būti užtvirtintos ir užfiksuotos. Jeigu pjaunant
reguliavimo nustatymai pasikeičia, diskas gali
užstrigti ruošinyje arba gali įvykti atatranka.
g. Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas ar kitas aklinas vietas. Kyšantis diskas gali prapjauti
objektus, kurie gali sukelti atatranką.
Saugos nurodymai diskiniams pjūklams su išoriniais arba vidiniais švytuokliniais apsauginiais
gaubtais ir apsauginiu vilkimo gaubtu
a. Prieš naudojimą patikrinkite apsauginį
gaubtą, ar jis tinkamai uždarytas. Nedirbkite
su pjūklu, jeigu apsauginis gaubtas nejuda
laisvai ir neuždengia pjovimo disko. Niekuomet nespauskite ir netvirtinkite apsauginio
gaubto, jei atidengtas pjovimo diskas. Jei
netyčia numestumėte pjūklą, gali sulinkti apatinis
apsauginis gaubtas. Pakelkite apatinį apsauginį
gaubtą už atitraukimo rankenėlės ir įsitikinkite,
ar jis juda laisvai ir niekur (šonuose ir apačioje)
neliečia disko ar kokios nors kitos dalies.
b. Patikrinkite apsauginio gaubto grąžinimo
spyruoklės veikimą ir būklę. Jeigu apsauginis
gaubtas ir spyruoklė veikia netinkamai, prieš
naudojimą juos būtina pataisyti. Apatinis apsauginis gaubtas gali veikti vangiai dėl sugadintų
dalių, klijingų nuosėdų ar susikaupusių nešvarumų.
c. Apatinį apsauginį gaubtą reikia atitraukti
rankiniu būdu tik darant įleidžiamuosius ir
suleidimų pjūvius. Kai tik diskas pradeda
pjauti medžiagą, pakelkite apatinį apsauginį
gaubtą už atitraukimo rankenėlės; apatinis
apsauginis gaubtas turi būti atlaisvintas.
Bet kokio kito pjovimo metu apatinis apsauginis
gaubtas turi veikti automatiškai.
d. Prieš padėdami pjūklą ant darbastalio ar
grindų, visuomet įsitikinkite, ar apsauginis
gaubtas dengia diską. Neapsaugotas, tuščiąja
eiga veikiantis diskas privers pjūklą judėti atgal,
pjaudamas visa, kas pasitaikys jo kelyje. Atkreipkite dėmesį, per kiek laiko sustoja diskas atleidus
jungiklį.
Papildoma saugos instrukcija visiems pjūklams
su skėlimo peiliu
a. Naudokite tinkamą skėlimo peilį, pagal naudojamą diską. Norint, kad skėlimo peilis veiktų,
jis turi būti storesnis nei disko korpusas, bet
plonesnis, nei disko dantukai.
b. Pareguliuokite skėlimo peilį taip, kaip aprašyta šiame įrankio eksploatacijos vadove.
Palikus netinkamą tarpą, netinkamai nustačius
ir sulygiavus skėlimo peilį, jis nėra veiksminga
apsauga nuo atatrankos.
c. Visada naudokite skėlimo peilį, išskyrus tada,
kai darote įleidžiamuosius pjūvius. Atlikus
įleidžiamuosius pjūvius, privaloma vėl sumontuoti skėlimo peilį. Skėlimo peilis trukdo atlikti
įleidžiamuosius pjūvius ir gali sukelti atatranką.
c. Norint, kad skėlimo peilis veiktų, jis turi liesti
ruošinį. Skėlimo peilis yra neveiksminga atatrankos priemonė atliekant trumpus pjūvius.
e. Nenaudokite pjūklo, jei skėlimo peilis sulankstytas. Net menkiausia kliūtis gali sulėtinti
apsauginio gaubto uždarymą.
Kiti pavojai
Naudojant pjūklus, kyla šie pavojai:
– Susižeidimai prisilietus prie besisukančių dalių
7
LIETUVIŲ
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– Klausos pablogėjimas.
– Nelaimingų atsitikimų pavojai, kuriuos kelia
neuždengtos besisukančios pjovimo disko
dalys.
– Susižeidimo pavojus keičiant pjūklą.
– Pirštų suspaudimo pavojus atidarant apsauginius gaubtus.
– Sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių, kurios susidaro pjaunant medieną, ypač ąžuolą,
beržą ir MDF plokštes.
įrankis yra naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas
darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna išjungtas
ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią
naudojimo instrukciją.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
Pjovimo diskai
♦ Nenaudokite didesnio ar mažesnio skersmens
diskų, nei rekomenduojama. Tinkamus diskų
matmenis rasite techninių duomenų skyriuje.
Naudokite tik šiame vadove nurodytus diskus,
atitinkančius standartą EN 847-1.
♦ Įspėjimas! Niekuomet nenaudokite šlifuojamųjų
pjovimo diskų.
♦
Kitų asmenų sauga
Funkcijos
♦
Įspėjimas! Naudodami šį įrankį, visuomet dėvėkite ausų apsaugas.
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai
naudotis prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės
arba protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių
asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros
ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
♦
♦
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą
EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų įrankių
palyginimui su kitais. Nurodyta keliama vibracija
taip pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos
poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių,
darbe reguliariai naudojančių elektrinius įrankius,
apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo sąlygas ir kaip tas
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
eigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis „Black & Decker“ techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Atlaisvinimo mygtukas
Pagrindinė rankena
Papildoma rankena
Nuožambių kampų skalė
Nuožambių kampų nustatymo fiksavimo rankenėlė
Lygiagretusis kreiptuvas
Padas
Pjovimo diskas
Pjovimo disko apsauginis gaubtas
Skėlimo peilis
Pjūvių gylio skalė
Pjūvių gylio nustatymo fiksavimo rankenėlė
Veržliaraktis
Pjuvenų išleidimo anga
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš mėginant atlikti toliau nurodytus
veiksmus, įrankį būtinai reikia išjungti, atjungti nuo
elektros tinklo ir sustabdyti pjovimo diską.
Pjovimo disko nuėmimas ir uždėjimas (A pav.)
Dėmesio! Šis disko keitimo būdas tinka tik diskams,
kuriuose yra disko fiksavimui jį uždedant ir nuimant
skirta anga (16).
Nuėmimas
♦ Įkiškite atsuktuvą į angą (16), kad pjovimo diskas
nesisuktų.
LIETUVIŲ
♦
♦
♦
Atsukite ir nuimkite disko montavimo varžtą
(17), sukdami jį pateiktu veržliarakčiu (14) prieš
laikrodžio rodyklę.
Nuimkite išorinę poveržlę (18).
Nuimkite pjovimo diską (9).
Uždėjimas
♦ Dėkite pjovimo diską ant vidinės poveržlės (19),
įsitikindami, kad ant disko esanti rodyklė būtų
nukreipta ta pačia kryptimi kaip ir ant įrankio
esanti rodyklė.
♦ Ant veleno dėkite išorinę poveržlę (18), išgaubtą
centrinę dalį nukreipę į kitą pusę nuo disko.
♦ Įkiškite į angą disko montavimo varžtą (17).
♦ Įkiškite atsuktuvą į angą (16), kad pjovimo diskas
nesisuktų.
♦ Tvirtai užveržkite disko montavimo varžtą, sukdami jį pateiktu veržliarakčiu (14) pagal laikrodžio
rodyklę.
♦ Nustatykite skėlimo peilį kaip aprašyta toliau.
Įspėjimas! Kiekvieną kartą montuojant naują diską,
privaloma patikrinti apsauginį pjovimo disko gaubtą
ir įsitikinti, ar jis gali laisvai judėti.
Pjovimo disko nuėmimas ir uždėjimas (B pav.)
Dėmesio! Šis disko keitimo būdas tinka tik diskams,
kuriuose nėra disko fiksavimui jį uždedant ir nuimant
skirtos angos (16).
Nuėmimas
♦ Nustatykite 10 mm pjūvio gylį.
♦ Padėkite ant grindų medinę lentą, tada
ant medienos priekinio krašto dėkite pjūklą
kaip pavaizduota B pav., kad diskas
nesisuktų.
♦ Tvirtai spausdami pjūklą, atsukite ir nuimkite
disko montavimo varžtą (17), sukdami jį pateiktu
veržliarakčiu (14) prieš laikrodžio rodyklę.
♦ Nuimkite išorinę poveržlę (18).
♦ Nuimkite pjovimo diską (9).
Uždėjimas
♦ Dėkite pjovimo diską ant vidinės poveržlės (19),
įsitikindami, kad ant disko esanti rodyklė būtų
nukreipta ta pačia kryptimi kaip ir ant įrankio
esanti rodyklė.
♦ Ant veleno dėkite išorinę poveržlę (18), išgaubtą
centrinę dalį nukreipę į kitą pusę nuo disko.
♦ Įkiškite į angą disko montavimo varžtą (17) ir
nesmarkiai prisukite jį rankomis.
♦ Padėkite ant grindų medinę lentą, tada ant
medienos priekinio krašto dėkite pjūklą kaip
pavaizduota B pav., kad diskas nesisuktų.
♦
♦
Tvirtai spausdami pjūklą, tvirtai užveržkite disko
montavimo varžtą (17), sukdami jį pateiktu veržliarakčiu (14) pagal laikrodžio rodyklę.
Nustatykite skėlimo peilį kaip aprašyta toliau.
Įspėjimas! Kiekvieną kartą montuojant naują diską,
privaloma patikrinti apsauginį pjovimo disko gaubtą
ir įsitikinti, ar jis gali laisvai judėti.
Skėlimo peilio reguliavimas (C pav.)
Skėlimo peilis neleidžia pjovimo diskui užstrigti atliekant įleidžiamuosius pjūvius. Pakeitus pjovimo diską,
skėlimo peilį privaloma pareguliuoti.
♦ Atsukite skėlimo peilį tvirtinantį varžtą (20).
♦ Nustatykite skėlimo peilį (11) kaip parodyta.
Tarp dantyto krašto ir skėlimo peilio privaloma palikti
2–3 mm tarpelį.
Tarp dantyto krašto ir skėlimo peilio apatinio galo
privaloma 2–3 mm aukščio tarpelį.
♦ Priveržkite varžtą.
Lygiagrečiojo kreiptuvo įdėjimas ir išėmimas
(D pav.)
Lygiagretusis kreiptuvas naudojamas pjaunant tiesia
linija, lygiagrečiai ruošinio kraštui.
Įdėjimas
♦ Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (21).
♦ Įkiškite lygiagretųjį kreiptuvą (7) pro angas (22).
♦ Pastumkite lygiagretųjį kreiptuvą į norimą padėtį.
♦ Užveržkite fiksavimo rankenėlę.
Išėmimas
♦ Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (21).
♦ Ištraukite lygiagretųjį kreiptuvą iš įrankio.
Naudojimas
Šį įrankį galima naudoti ir kairėje, ir dešinėje pusėje.
Pjūvio gylio reguliavimas (E pav.)
Pjūvio gylį reikia nustatyti atsižvelgiant į ruošinio storį.
Jis turi viršyti storį maždaug 2 mm.
♦ Atlaisvinkite rankenėlę (13), kad atlaisvintumėte
pjūklo padą.
♦ Pastumkite pjūklo padą (8) į norimą padėtį. Pjūvio
gylis matomas skalėje (12).
♦ Užveržkite rankenėlę, kad tinkamai užtvirtintumėte pjūklo padą.
Nuožambaus kampo reguliavimas (F pav.)
Šį įrankį galima nustatyti pjūviams nuožambiais
0°–45° kampais.
♦ Atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (6), kad atlaisvintumėte pjūklo padą.
9
LIETUVIŲ
♦
♦
Pastumkite pjūklo padą (8) į norimą padėtį. Atitinkamą nuožambų kampą galima matyti skalėje
(5).
Užveržkite fiksavimo rankenėlę, kad tinkamai
užtvirtintumėte pjūklo padą.
♦
♦
♦
Įjungimas ir išjungimas
♦
♦
Jeigu norite įrankį įjungti, patraukite atlaisvinimo
mygtuką (2) į atlaisvinimo padėtį ir nuspauskite
įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
Jeigu įrankį norite išjungti, atleiskite įjungimo/
išjungimo jungiklį.
Pjovimas
♦
♦
♦
♦
Įrankį visuomet laikykite abejomis rankomis.
Prieš pradėdami pjauti, leiskite įrankiui kelias
sekundes laisvai paveikti.
Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.
Dirbkite atrėmę pjūklo padą į ruošinį.
Dulkių ištraukimas (G pav.)
Dulkių siurbliui arba dulkių trauktuvui prie įrankio
prijungti reikia adapterio. Adapterį galima įsigyti iš
vietos „Black & Decker“ prekybos atstovo.
♦ Įkiškite dulkių trauktuvo adapterį (23) į pjuvenų
išleidimo angą (15).
♦ Prijunkite dulkių siurblio žarną prie adapterio.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
♦
♦
Kadangi tam tikro pleišėjimo išilgai ruošinio viršaus pjovimo linijos išvengti neįmanoma, pjaukite
iš tos pusės, kurioje pleišėjimas reikšmės neturi.
Ten, kur pleišėjimas turėtų būti minimalus, pvz.,
pjaunant lakštus, suspauskite spaustuvais faneros lakštą ruošinio viršuje.
Priedai
Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo.
„Black & Decker“ bei „Piranha“ priedai yra pagaminti
laikantis aukštos kokybės standartų ir skirti pagerinti
įrankio eksploatacines savybes. Naudojant šiuos
priedus, įrankis veiks geriausiai.
Techninė priežiūra
♦
♦
♦
Arba išjungti prietaisą (įrankį) ir išimkite iš jo
akumuliatorių, jeigu prietaisas/įrankis turi atskirą
akumuliatoriaus kasetę.
Arba, jeigu akumuliatorius yra neišimamas,
visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
Prieš valydami kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui
nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus
reguliarų valymą.
Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu išvalykite prietaiso/įrankio/kroviklio ventiliacijos angas.
Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba
tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
Reguliariai atverkite kumštelinį griebtuvą (jeigu jis
įrengtas) ir patapšnokite jį, kad iš vidaus iškristų
dulkės.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio
atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Šis laidinis (belaidis) „Black & Decker“ elektrinis
prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis
tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite
ir reguliariai valysite.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę,
sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo.
Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/akumuliatorinių elektrinių įrankių techninės priežiūros darbų:
♦ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką
iš elektros lizdo.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
10
LIETUVIŲ
„Black & Decker“ surenka senus naudotus
„Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „Black & Decker“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com
Techniniai duomenys
Įvesties įtampa
VAC
Galios įvestis
W
Greitis be apkrovos min-1
Maks. pjūvio gylis
mm
Pjovimo disko
mm
skersmuo
Vidinės disko angos mm
skersmuo
Disko galiuko plotis
mm
Svoris
kg
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„Black & Decker“.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos direktoriaus pavaduotojas
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
2011.10.04
Garantija
CD601
3 TIPAS
230
1 100
5 000
55
170
CD602
3 TIPAS
230
1 150
5 500
55
170
16
16
2,6
4,7
2,6
4,7
Garso slėgio lygis pagal EN 60745:
Garso slėgis (LpA) 93,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Garso galia (LWA) 104,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus
suma) pagal EN 60745:
Vibracijos skleidimo vertė (ah) 2,0 m/s2, paklaida (K)
1,5 m/s2
EB atitikties deklaracija
„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės
ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais
nustatytų teisių.
Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių
ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.
Jeigu „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius nuo
jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos
defektų arba neatitinka deklaruojamų normų, „Black
& Decker“ garantuotai pakeičia sugedusias dalis,
pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba pakeičia
tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų kuo
mažiau nepatogumų, nebent:
♦ Gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba nuomos tikslais.
♦ Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas.
♦ Gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų.
♦ Gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys
žmonės arba ne „Black & Decker“ techninės
tarnybos darbuotojai.
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui arba
įgaliotajam remonto tarnybos atstovui. Artimiausios
remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su
vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje
nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas
sąrašas įgaliotų „Black & Decker“ įrangos remonto
dirbtuvių bei tiksli informacija apie mūsų produktų
techninio aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com
Dėl papildomos informacijos prašome
kreiptis į „Black & Decker“ atstovą toliau nurodytu
adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą
informaciją.
Apsilankykite jūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite savo
naują „Black & Decker“ gaminį, o taip pat nuolat
gauti naujausią informaciją apie naujus gaminius bei
MAŠINŲ DIREKTYVA
CD601/CD602
11
LIETUVIŲ
specialius pasiūlymus. Papildomos informacijos apie
„Black & Decker“ firmos ženklą ir mūsų gaminių asortimentą rasite tinklapyje www.blackanddecker.co.uk.
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поздравляем Вас!
Вы выбрали инструмент Black & Decker. Мы
приложили максимум усилий, чтобы предложить
Вам качественный инструмент по доступной
цене. Мы надеемся, что Вы будете получать
удовольствие от работы этим инструментом в
течение многих лет.
Правила безопасности
b.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечис ленных ниже инструкций и
правил безопасности может привести к
поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.
Термин „Электроинструмент“ во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок
на рабочем месте и его плохое освещение
могут привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструмент, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизме-
c.
d.
e.
f.
няйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с
заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Используйте электрический кабель в
установленном режиме. Ни в коем случае
не используйте кабель для переноски
электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный или
запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроин13
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
струментами может привести к серьезной
травме.
П р и р а б о т е и с п о л ь зу й т е с р е д с т в а
индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное
использование защитного снаряжения, а
именно: пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте случайного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент к
сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении “выключено”. Не
переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте к
сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение
“включено”. Это может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом в
непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и
используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает на14
b.
c.
d.
e.
f.
g.
дежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе пилами
a. Держите руки подальше от области резания
и пильного диска. Держите вторую руку на
дополнительной рукоятке или на корпусе
редуктора. Если обе руки заняты пилой, они
не могут попасть под зубья диска.
b. Не придерживайте заготовку снизу. Кожух
не сможет защитить Вас от зубьев с нижней
стороны заготовки.
c. Регулируйте глубину пропила по толщине
заготовки. Пильный диск может выходить с
другой стороны заготовки не более, чем на
один режущий зуб.
d. Ни в коем случае не распиливайте заготовку, держа её в руках или на колене.
Закрепляйте заготовку на устойчивой платформе. Очень важно, чтобы заготовка имела
надежную опору. Это значительно снижает
риск получения травмы, заедания диска или
потери управления.
e. Держите электроинструмент за изолированные поверхности при работе в местах,
где полотно может задеть скрытую проводку или кабель подключения к электросети.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые изоляцией металлические части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность поражения
электрическим током.
f. При продольном распиливании, всегда
пользуйтесь направляющей планкой или
параллельной направляющей. Это повышает точность реза и исключает заедание
пильного диска.
g. Всегда используйте пильные диски с
посадочными отверстиями соответствующего диаметра и формы (ромбовидные,
а не круглые). Диски которые не подходят к
шпинделю пилы, будут работать неровно, что
может привести к потере управления.
h. Ни в коем случае не используйте поврежденные или неподходящие шайбы
или болт. Ваша пила снабжена специально
предназначенными для неё шайбами и болтом, для оптимальной производительности и
максимальной безопасности работы.
Дополнительные меры безопасности при
работе пилами всех типов
Причины обратного удара и действия оператора
по его предупреждению:

обратный удар является внезапной реакцией
защемленного, застрявшего или смещенного
пильного диска, которая приводит к неконтролируемому выходу пилы из заготовки назад в
сторону оператора;

когда пильный диск защемляется или заедает в
узком пропиле, он мгновенно останавливается
и под воздействием двигательной реакции
инструмент внезапно подается назад в сторону
оператора.

если пильный диск заедает или смещается в
пропиле, зубья на задней кромке могут врезаться в поверхность древесины, в результате
чего диск может выскочить из пропила назад
в сторону оператора.
Обратный удар является результатом использования инструмента не по назначению и/или
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:
a. Крепко держите пилу двумя руками и следите за их положением, чтобы эффективно
противостоять воздействию обратного
удара. Располагайтесь по любую сторону
от пилы, но ни в коем случае на одной линии с пилой. Обратный удар может вызвать
движение пилы назад, но оператор может
контролировать силу обратного удара, если
он соблюдает соответствующие меры предосторожности.
b. При заклинивании пильного диска, или
если по какой-либо причине Вы хотите прекратить резание, отпустите выключатель и
удерживайте пилу в пропиле неподвижно,
пока пильный диск не остановится. Ни в
коем случае не пытайтесь вытащить пилу
из заготовки или тянуть её назад, пока пильный диск ещё вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните причину
заедания и примите меры по её устранению.
c. При повторном включении пилы в заготовке, расположите пильный диск по
центру пропила и убедитесь, что зубья
принадлежности не касаются материала
заготовки. В противном случае, пильный диск
может подняться или выскочить обратно из
заготовки при повторном включении пилы.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
d. Размещайте панели больших размеров
на упорах для минимизации риска защемления пильного диска и обратного
удара. Большие панели имеют тенденцию
прогибаться под тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под панелью с двух
сторон, около линии реза и края панели.
e. Не используйте тупые или поврежденные
пильные принадлежности. Незаточенные
или неправильно заточенные зубья выполняют узкие пропилы, что ведет к чрезмерному
трению, заеданию диска и обратному удару.
f. Рычаги регулировки глубины пропила
и угла наклона должны надежно затягиваться перед выполнением реза. Если
в ходе резания регулировки диска смещаются,
это может привести к заеданию диска и обратному удару.
g. Будьте особенно внимательны при сквозном врезании в стены и другие сплошные
поверхности. Движущаяся пила может
врезаться в объекты, которые могут вызвать
обратный удар.
Инструкции по технике безопасности при
работе дисковыми пилами с внешним и
вну тренним ма ятниковыми защитными
кожухами и буксирным защитным кожухом
a. Перед каждым использованием проверяйте правильность закрытия нижнего
защитного кожуха. Не работайте пилой,
если нижний защитный кожух не движется
свободно и мгновенно не закрывается.
Ни в коем случае не фиксируйте нижний
защитный кожух в открытом положении
при помощи зажимов или обвязки. При
случайном падении, нижний защитный кожух
может погнуться. Поднимите нижний защитный кожух при помощи выдвижной рукоятки
и убедитесь, что он двигается свободно и не
задевает диск или любую другую деталь при
всех углах и глубине реза.
b. Проверяйте срабатывание пружины нижнего защитного кожуха. Если защитный кожух
и пружина не работают должным образом,
их необходимо исправить перед включением пилы. Нижний защитный кожух может
срабатывать медленно из-за поврежденных
деталей, скопления смазки или опилок.
c. Отводите нижний защитный кожух вручную только при выполнении специальных
резов, например "сквозного врезания"
и "резания композитных материалов".
16
Поднимите нижний защитный кожух при помощи выдвижной рукоятки и, как только диск
врежется в материал, опустите его. При выполнении резов в остальных материалах, нижний
защитный кожух срабатывает автоматически.
d. Всегда смотрите, что нижний защитный
кожух закрывает диск, перед тем, как положить пилу на верстак или пол. Незакрытый,
вращающийся по инерции диск заставит пилу
двигаться назад, разрезая все, что попадется
на пути. Учитывайте время, которое требуется
для остановки пилы после освобождения выключателя.
Дополнительные меры безопасности при
работе пилами всех типов, оснащенными
расклинивающим ножом
a. Используйте расклинивающий нож, соответствующий полотну, которым Вы
пользуетесь. Чтобы расклинивающий нож
работал эффективно, он должен быть толще,
чем лезвие, но тоньше, чем зубья полотна.
b. Регулируйте расклинивающий нож, следуя указаниям данного руководства по
эксплуатации. Неправильные размеры,
расположение и регулировка расклинивающего ножа делают его неэффективным для
предотвращения обратного удара.
c. Всегда используйте расклинивающий
нож, кроме операции сквозного врезания.
Обязательно устанавливайте расклинивающий нож на место после выполнения
сквозной врезки. Расклинивающий нож
создает помехи в ходе сквозного врезания,
что может вызвать обратный удар.
d. Чтобы расклинивающий нож работал, он
должен входить в заготовку. Расклинивающий нож неэффективен для предотвращения
обратного удара при выполнении коротких
резов.
e. Не работайте пилой, если расклинивающий
нож погнут. Даже малейшая помеха может
снизить скорость закрытия защитного кожуха.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
- Травмы в результате касания вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
РУССКИЙ ЯЗЫК
- Ухудшение слуха.
- Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми частями вращающегося режущего диска.
- Риск получения травмы при смене диска.
- Риск защемления пальцев при снятии защитных кожухов.
- Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли от распила древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.
Пильные диски

Не используйте диски меньшего или большего диаметра, чем рекомендовано. См.
cкорость вращения дисков в технических
характеристиках. Используйте только указанные в данном руководстве диски, соответствующие стандарту EN 847-1.

Внимание! Никогда не используйте абразивные диски.
мо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Вним а н и е! П о л н о е о з н а к о м л е н и е
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
Безопасность посторонних лиц
Внимание! При работе с инструментом используйте средства защиты органов слуха.
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.



Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в
технических характеристиках инструмента и
декларации соответствия, были измерены в
соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при сравнении
характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходи-

Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Выключатель
Кнопка блокировки
Основная рукоятка
Вспомогательная рукоятка
Шкала наклона
Зажим для настройки наклона
Параллельная направляющая
Подошва
Пильный диск
Подвижный защитный кожух
Расклинивающий нож
Шкала глубины резания
Зажим для настройки глубины резания
Гаечный ключ
Патрубок для опилок
Сборка и настройка
Внимание! Перед тем, как прис т упить
к о п и с а н н ым о п е р ац и я м, у б е дите с ь, что
инструмент выключен, отсоединен от сети и что
диск остановился.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка и снятие пильного диска (рис. А)
Предупреждение! Данный способ смены режущего диска подходит только для дисков с отверстием
(16), при помощи которого диск фиксируется при
установке или снятии.
Снятие
Вставьте отвертку в отверстие (16) чтобы
предотвратить вращение пильного диска.

Открутите фиксирующий диск болт (17) вращая его против часовой стрелки используя
гаечный ключ (14)

Удалите внешний фланец (18)

Снимите диск (9)

Установка

Наденьте диск на внутренний фланец (19), при
этом убедитесь, что зубья диска направлены
в туже сторону, что и стрелка на инструменте.

Установите внешний фланец (18) на шпиндель
выступающей частью от диска.

Наживите болт (17).

Вставьте отвертку в отверстие (16) чтобы
предотвратить вращение пильного диска.

Надежно затяните болт (17) вращая его по
часовой стрелке используя гаечный ключ (14)

Настройте расклинивающий нож, как описано
ниже.
Внимание! После установки режущего диска всегда проверяйте подвижный защитный
кожух, чтобы убедиться, что ничто не мешает
его движению.
Ус тановка и снятие реж ущего диска
(Рис. В)
Предупреждение! Данный способ смены режущего диска подходит только для дисков, не
имеющих отверстие (16), при помощи которого
диск фиксируется при установке или снятии.
Снятие

Установите глубину пропила 10 мм.

Положите деревянную доску на пол, затем
поместите пилу на переднем крае доски,
как показано на рис. В, для предотвращения
вращения диска.

Используя гаечный ключ (14), входящий в
комплект поставки, отвинтите и удалите
стопорный винт (17), поворачивая его против
часовой стрелки и одновременно оказывая
плотное давление на пилу.

Удалите внешнюю гайку (18).

Снимите пильный диск (9).
18
Установка
Установите режущий диск на внутренней
гайке (19), убедившись, что стрелки на диске
и инструменте указывают в одном направлении.

Установите наружную гайку (18) на шпиндель, чтобы выпуклая сторона была направлена в сторону от диска.

Вставьте в отверстие стопорный винт (17)
и слегка затяните его вручную.

Положите деревянную доску на пол, затем
поместите пилу на переднем крае доски,
как показано на рис. В, для предотвращения
вращения диска.

Используя гаечный ключ (14), входящий
в комплек т поставки, крепко затяните
стопорный винт (17), поворачивая его по
часовой стрелке, одновременно оказывая
плотное давление на пилу.

Отрегулируйте расклинивающий нож, как
описано ниже.

Внимание! После установки режущего диска всегда проверяйте подвижный защитный
кожух, чтобы убедиться, что ничто не мешает
его движению.
Настройка расклинивающего ножа (рис. C)
Расклинивающий нож предупреждает защемление полотна во время продольного резания.
Расклинивающий нож нужно настраивать каждый раз после замены полотна.

Ослабьте винты (20), удерживая расклинивающий нож.

Настройте расклинивающий нож (11) как
указано.
Зазор между краем зубьев и расклинивающим
ножом должен быть 2-3 мм.
Нож должен быть выше нижнего края зубьев на
2-3 мм.

Затяните винты.
Установка и снятие параллельной направляющей (рис. D)
Параллельная направляющая используется
для резания по прямой линии параллельно
к краю изделия.
Установка
Ослабьте зажим (21).

Вставьте параллельную направляющую (7)
через отверстия (22).

Установите направляющую в необходимой
позиции.

Затяните зажим.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Снятие

Ослабьте зажим (21).

Снимите параллельную направляющую с инструмента.
Советы для оптимального использования
Использование

Этот инструмент может использоваться как
в правой , так и в левой позициях.
Настройка глубины резания (рис. E)
Глубина устанавливается в зависимости от толщины изделия. Она должна превышать толщину
изделия приблизительно на 2 мм.

Ослабьте зажим (13) чтобы разблокировать
подошву.

Установите подошву(8) на нужную Вам позицию. Соответствующую глубину можно
увидеть на шкале (12).

Закрепите зажим, чтобы заблокировать подошву.
Установка угла наклона (рис. F)
Этот инструмент может работать под углом
от 0˚ до 45˚.

Ослабьте зажим (6) чтобы разблокировать
подошву.

Установите подошву (8) на нужный Вам угол.
Соответствующий угол наклона можно отмерить по шкале (5).

Закрепите зажим, чтобы заблокировать подошву.
Включение и выключение


Чтобы включить инструмент, переведите кнопку блокировки (2) в позицию разблокировки
и нажмите на выключатель.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу выключателя.
Резание




Всегда держите инструмент двумя руками.
Применяйте только легкое давление на инструмент.
Всегда прижимайте подошву к изделию.
Дайте диску несколько секунд свободно вращаться перед началом резания.
Удаление опилок (рис. G)
Для подключения пылесоса или пылесборника
требуется адаптер. Его можно приобрести дополнительно.

Вставьте адаптер (23) в патрубок (15)

Подсоедините шланг пылесоса к адаптеру.

Так как некоторого расщепления вдоль линии
резания поверх изделия невозможно избежать,
положите заготовку лицевой стороной вниз.
Чтобы минимизировать расщепление (например: при резании ламината), прижмите полосу
фанеры поверх изделия.
Принадлежности
Производительность Вашего инструмента
зависит от используемых принадлежностей.
Принадлежности Black & Decker и Piranha
сконструированы в соответствии с высокими
стандартами и изготовлены, чтобы увеличить
производительность Вашего инструмента.
Используя эти принадлежности, Вы получите
самые лучшие результаты от Вашего инструмента.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент рассчитан на работу в течение продолжительного периода времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы электроинструмента и его надежность увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:

Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.

Или выключите инструмент и выньте из него
аккумуляторную батарею, если инструмент
оснащен съемной аккумуляторной батареей.

Или, в случае если инструмент оснащен
встроенной акк умуляторной батареей,
полностью разгрузите батарею и выключите
инструмент.

Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.

Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.

Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.

Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Диаметр пильного
диска
мм 170
170
Диаметр посадочного
отверстия
мм 16
16
Ширина шага зубьев
мм 2.6
2.6
кг 4.7
4.7
Вес
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по а дресу:
www.2helpU.com
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 93,5 дБ(А), погрешность
(K) 3 дБ(А)
Ак устическая мощность (L wA ) 104,5 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Ви браци онн о е воз дейс твие (a h) 2,0 м /с 2 ,
погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
CD601/CD602
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по
адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
Black & Decker.
Технические характеристики
CD601 CD602
ТИП 3 ТИП 3
Напряжение питания
Потребляемая
мощность
Число оборотов без
нагрузки
Макс. глубина
распила
В перем. 230
тока
230
Вт 1,100
1,150
об/мин 5,000
5,500
мм 55
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
04.10.2011
55
zst00197768 - 04-01-2013
20
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising