GTC3655L | Black&Decker GTC3655L C'LESS HEDGETRIMMER Type H1 instruction manual

Elektronarzędzie do
przydomowych prac
ogrodowych
509211-24 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GTC3655L
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
nia wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Nożyce do żywopłotu Black & Decker są przeznaczone
do przycinania żywopłotów i krzewów. Narzędzie to nie
nadaje się do celów profesjonalnych.
3.
a.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasila-
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem
sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta. Włożenie do ładowarki innego rodzaju akumulatora,
niż przewidziany przez producenta, grozi pożarem
grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie innych
akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu ciała
i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od spinaczy
biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych małych przedmiotów metalowych, które
mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować oparzenia
lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj
go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś się
do lekarza. Wyciekły elektrolit może spowodować
podrażnienie oczu lub oparzenia.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
♦
♦
♦
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
nożyc do żywopłotu
♦
Uwaga! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
pracy nożyc do żywopłotów.
♦
gałązek najpierw wyłącz nożyce. Nieuwaga przy
korzystaniu z nożyc grozi doznaniem poważnego
urazu ciała.
Nożyce przenoś za rękojeść przy zatrzymanych
nożach. Na czas transportu lub składowania zakładaj pochwę na miecz. Rozsądne obchodzenie
się z nożycami zmniejsza ryzyko skaleczenia się
o noże tnące.
Trzymaj urządzenie wyłącznie za izolowane powierzchnię uchwytu, ponieważ noże mogą dotknąć
kabla. Kontakt noży z metalowymi częściami urządzenia pod napięciem może wywołać porażenie
prądem
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie narzędzia. Używanie innych nasadek
lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
z grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Gdy w nożycach znajduje się akumulator, nie przenoś ich z palcem opartym na wyłączniku w przedniej
rękojeści ani na wyłączniku głównym.
Jeżeli uprzednio nigdy jeszcze nie używałeś nożyc
do żywopłotu, w miarę możliwości zasięgnij porady
u doświadczonego użytkownika, a ponadto dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Podczas pracy narzędzia nigdy nie dotykaj noży.
Nigdy nie próbuj na siłę zatrzymywać noży.
Nie odkładaj elektronarzędzia, dopóki noże całkowicie się nie zatrzymają.
Regularnie sprawdzaj noże, czy nie są uszkodzone i zużyte. Nie używaj nożyc z uszkodzonymi lub
zużytymi nożami.
Uważaj, by podczas cięcia nie zahaczyć o jakieś
twarde przedmioty (jak na przykład metalowy drut,
siatka). W razie przypadkowego natrafienia na taki
przedmiot natychmiast wyłącz nożyce i sprawdź,
czy nie uległy przy tym uszkodzeniu.
Gdyby nożyce zaczęły nagle silnie wibrować, natychmiast je wyłącz i sprawdź, czy nie uległy uszkodzeniu.
W razie zablokowania się nożyc natychmiast je wyłącz. Wyjmij akumulator, zanim podejmiesz próbę
usunięcia blokady.
Po użyciu najpierw załóż pochwę na noże, a dopiero
potem odłóż nożyce na swoje miejsce.
Przed użyciem nożyc najpierw upewnij się, czy
wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłowo zamontowane. Nigdy nie załączaj nożyc, gdy
brakuje jakichś części lub ktoś dokonał niedozwolonych przeróbek.
Zabraniaj dzieciom używania nożyc.
Przy przycinaniu wyższych partii żywopłotu (nad
głową) miej świadomość, że z góry mogą spadać
ucięte gałązki.
Zawsze trzymaj nożyce obiema rękami za rękojeści.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Nie zbliżaj żadnych części ciała do noży. Nie usuwaj ani nie przytrzymuj ciętych gałęzi, gdy noże
są w ruchu. Przed usunięciem zakleszczonych
5
Urządzenie to nie powinno być obsługiwane przez
osoby (w tym także dzieci) o graniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź takie, któ-
♦
rym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,
chyba że pod nadzorem doświadczonego użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego
zmierzony wg wytycznych 2000/14/EG.
Bezpieczeństwo elektryczne
Pozostałe zagrożenia
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na wysoką temperaturę
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej ładowarki. Zastosowanie nieprawidłowej ładowarki może
prowadzić do porażenia prądem lub przegrzania
akumulatora.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
♦
Nie wolno deformować akumulatora poprzez obciążenie lub działania siłowe. W przeciwnym razie istnienie niebezpieczeństwo uszkodzenia lub pożaru.
Nie ładuj nigdy uszkodzonego akumulatora.
♦
W ekstremalnych warunkach akumulatory mogą być
nieszczelne. Jeżeli stwierdzisz pojawienie się cieczy, usuń ją ostrożnie przy pomocy szmatki. Unikaj
kontaktu ze skórą.
♦
W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przestrzegaj następujących wskazówek.
Ostrzeżenie! Elektrolit jest żrący i grozi oparzeniem lub
wyrządzeniem szkód rzeczowych. W razie zanieczyszczenia skóry natychmiast obficie spłucz ją wodą. Przy
zaczerwienieniach, bólach lub podrażnieniach zgłoś się
do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiast
przepłucz je dużą ilością czystej wody i skorzystaj z pomocy lekarskiej.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Uwaga! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste
warunki pracy, a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało na
biegu jałowym.
Nigdy nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora.
Ładowarki
Ładowarka może być zasilana prądem o jednym określonym napięciu. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tabliczce znamionowej
ładowarki.
Ostrzeżenie! Nigdy nie przyłączaj odkurzacza bezpośrednio do sieci.
♦
Ładowarek Black & Decker używaj tylko do ładowania akumulatorów dostarczonych wraz z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi
wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii, która nie jest do
tego przeznaczona
♦
Jeśli kabel jest uszkodzony należy go wymienić u producenta lub w autoryzowanym serwisie
Black & Decker aby uniknąć zagrożenia.
♦
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem nożyc przeczytaj instrukcję obsługi.
Na czas pracy zakładaj okulary ochronne.
Na czas pracy zakładaj nauszniki ochronne.
Chroń nożyce przed wilgocią i deszczem.
6
♦
♦
♦
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 °C lub powyżej 40 °C. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około 24 °C.
Wskazówka! Akumulator przy temperaturze ogniw
bateryjnych poniżej 10 °C lub powyżej 40 °C nie będzie się ładować w ładowarce. Należy pozostawić
akumulator w ładowarce. Ładowarka rozpocznie
automatycznie ładowanie, jak tylko ogniwa ulegną
nagrzaniu lub schłodzeniu.
♦
By naładować akumulator (7) włóż go do ładowarki
(8). Akumulator daje się włożyć do ładowarki tylko
w jednym położeniu. Nie używaj siły, Sprawdź, czy
akumulator został prawidłowo włożony do ładowarki.
♦
Przyłącz ładowarkę do sieci.
Wskaźnik ładowania (9) miga na zielono (powoli).
Ładowanie jest zakończone, gdy wskaźnik ładowania (9)
świeci nieprzerwanie na zielono. Akumulator może pozostawać w ładowarce na czas nieokreślony. W takim przypadku wskaźnik LED świeci się. Wskaźnik LED zaczyna
migać na zielono, jeśli akumulator będzie doładowywany.
Dopóki akumulator jest połączony z podłączoną do sieci
ładowarką wskaźnik ładowania (9) świeci się.
♦
Rozładowany akumulator powinien zostać ponownie
naładowany w ciągu tygodnia. Trwałość akumulatora
obniża się zdecydowanie, jeśli pozostaje on rozładowany.
Nie otwieraj ładowarki.
Nie podejmuj żadnych ingerencji w urządzeniu
Podczas ładowania urządzenia/akumulatora należy
zapewnić odpowiednią wentylację.
Ładowarka jest dopuszczona do pracy wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach!
Przed użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Ładowarka ta jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej. Nigdy nie próbuj bezpośrednio
przyłączać elektronarzędzia do sieci.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker, by nie narażać się
na porażenie prądem elektrycznym.
Elementy
To urządzenie posiada poniższe lub tylko niektóre z wymienionych elementów:
1. Wyłącznik
2. Rączka prowadząca na przednim uchwycie
3. Przedni uchwyt
4. Guzik blokady
5. Osłona
6. Nóż
Pozostawanie akumulatora w ładowarce
Akumulator można pozostawić w ładowarce. W takim
przypadku wyświetlacz LED świeci się bez przerwy.
Ładowarka utrzymuje akumulator w stanie pełnego naładowania.
Rys. A
7.
8.
9.
10.
Akumulator
Ładowarka
Wskaźnik ładowania
Przycisk zwalniający
Wskazania ładowarki
Jeśli ładowarka wykryje, że akumulator jest uszkodzony
lub słaby, wyświetlacz ładowania (9) miga na czerwono
w trybie przyspieszonym. Należy podjąć następujące
działania:
♦
Włożyć ponownie akumulator (7).
♦
Jeśli wyświetlacz ładowania (1) miga ponownie na
czerwono w trybie przyspieszonym, należy zastosować nowy akumulator, aby stwierdzić, czy przebieg
ładowania został przeprowadzony prawidłowo.
♦
Jeśli drugi akumulator została prawidłowo naładowany, oznacza to uszkodzenie pierwotnego akumulatora. Należy go oddać do punktu serwisowego
celem utylizacji.
♦
Jeśli przy nowym akumulatorze wyświetlacz miga
w dalszym ciągu należy oddać do naprawy ładowarkę do autoryzowanego serwisu.
Wskazówka: może upłynąć nawet 30 minut, aby
stwierdzić, czy akumulator faktycznie jest uszkodzony. Jeśli akumulator jest za gorący lub za zimny, wskaźnik LED miga na czerwono raz szybko raz
wolno.
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij akumulator
z elektronarzędzia i załóż osłonę noża.
Uwaga! Upewnij się przed montażem, że urządzenie
jest wyłączone, wtyczka wyciągnięta i osłona założona.
Uwaga! Nie używaj nigdy urządzenia bez osłony.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
(rys. B)
♦
♦
By włożyć akumulator (7), ustaw go odpowiednio
względem rękojeści elektronarzędzia, a następnie
wsuń i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający (10)
i jednocześnie wyciągnij akumulator z rękojeści.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążenia elektronarzędzia.
Wskaźnik ładowania (rys. D)
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Akumulator posiada wskaźnik ładowania. Za pomocą
tego wskaźnika można sprawdzić bieżący stan naładowania akumulatora podczas pracy jak i podczas ładowania.
♦
Wciśnij przycisk wskaźnika ładowania (11).
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać.
Podczas ładowania akumulator może się nagrzewać,
ale jest to normalne zjawisko.
7
Załączanie i wyłączanie
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych narzędzia z kablem lub
bezprzewodowego:
♦
Wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyczkę.
♦
Jeśli urządzenie posiada oddzielnie akumulator wyłącz urządzenie i wyjmij z niego akumulator .
♦
Jeśli akumulator jest zintegrowany z urządzeniem,
rozładuj go całkowicie przed wyłączeniem.
♦
Wyjmij ładowarkę z gniazdka sieciowego, zanim
ją oczyścisz. Ładowarka nie wymaga konserwacji
jednakże powinna być regularnie czyszczona.
♦
Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne czystym,
suchym pędzlem lub suchą ściereczką.
♦
Regularnie czyść obudowę wilgotną ściereczką. Nie
stosuj żadnych ściernych środków czyszczących, ani
takich, które zawierają rozpuszczalniki.
♦
Czyść noże zawsze po ich użyciu. Zastosuj po
oczyszczeniu lekki olej maszynowy, aby zapobiec
powstawaniu rdzy.
Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa nożyce do
żywopłotu wyposażono w dwa wyłączniki. System ten
zapobiega niezamierzonemu załączeniu elektronarzędzia i umożliwia pracę tylko wtedy, gdy trzyma się je
obiema rękami.
Załączanie(rys. C)
♦
Trzymaj jedną ręką przedni uchwyt (3), tak że rączka
prowadząca przedniej rękojeści (2) jest dociśnięta
w obudowę.
♦
Kciukiem przesuń guzik blokady (4) do tyłu i jednocześnie naciśnij wyłącznik główny (1).
♦
Zwolnij guzik.
Wyłączanie
♦
Zwolnij wyłącznik w przedniej rękojeści (2) lub wyłącznik główny (1).
Ostrzeżenie! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego
wyłącznika.
Ochrona środowiska
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
w pracy
♦
♦
♦
♦
♦
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Lekko pochyl nożyce (najwyżej pod kątem 15°
względem powierzchni cięcia), kierując ostrza noży
w kierunku wzdłużnym żywopłotu (rys. E). W tej
pozycji noże osiągają maksymalną sprawność.
Utrzymuj urządzenie pod żądanym kątem i prowadź
równomiernie wzdłuż linii cięcia. Prze nożycach dwustronnych możesz ciąć w obu kierunkach.
By osiągnąć bardzo równą powierzchnię, rozciągnij
sznurek na żądanej wysokości wzdłuż całego żywopłotu. Żyłki tej użyj jako prowadnicy, przycinając
żywopłot bezpośrednio powyżej (rys. F).
By osiągnąć równe boki, przycinaj je w kierunku do
góry. Gdy noże prowadzisz do dołu, młode pędy
wyginają się na zewnątrz i płaszczyzna cięcia staje
się poszarpana (rys. G)
Uważaj, by nie zawadzić o jakieś obce przedmioty,
a zwłaszcza twarde, jak metalowy drut lub ogrodzenie, gdyż mogą one doprowadzić do uszkodzenia
noży (rys. H).
Regularnie smaruj noże olejem.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Akcesoria
Używane akcesoria mają niewątpliwie wpływ na wydajność urządzenia. Akcesoria Black & Decker i Piranha
spełniają najwyższe standardy jakości i zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania z tym urządzeniem.
Przy ich użyciu będziesz stale osiągać optymalne wyniki.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Konserwacja
Akumulatory
Urządzenia Black & Decker (z przewodem elektrycznym
i bez) odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest niezbędne ich regularne
czyszczenie.
Olej do smarowania jest dostępny w sklepach z narzędziami Black & Decker (nr kat. A6102-XJ).
Przy utylizacji zużytych akumulatorów i baterii
pamiętaj o ochronie środowiska.
♦
♦
8
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od urządzenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe
i litowo-jonowe podlegają recyklingowi. W tym celu
♦
♦
Deklaracja zgodności z normami WE
zapakuj je do odpowiedniego pojemnika, by nie
ryzykować zwarcia biegunów i oddaj do najbliższego
autoryzowanego warsztatu serwisowego lub komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eksplozją
i doznaniem urazu.
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób GTC3655L
jest zgodny z: 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-15.
Dane techniczne
2000/14/E, nożyce do żywopłotu, 1300 min-1, Aneks V
Zmierzone ciśnienie akustyczne (LpA)
93 dB(A)
niepewność pomiaru (K)
4 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (LpA)
97dB(A)
niepewność pomiaru (K)
4 dB(A)
GTC3655L (H1)
Napięcie
VDC 36
VAC 36
Prędkość skokowa noży
na biegu jałowym
cm 55
Rozwartość noży
mm 22
Czas hamowania noży
s <1
Masa (bez akumulatora)
kg 3,1
Akumulator
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie
w imieniu Black & Decker.
BL1336
Napięcie
VDC 36
Pojemność
Ah 1,3
Rodzaj akumulatora
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
15/11/2011
Li-Ion
Ładowarka
905673**(Typ1)
Napięcie sieciowe
VAC 230
Napięcie wyjściowe
VDC 36
Natężenie prądu
mA 1300
Przybliżony czas ładowania
Wyroby ten są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
WE. By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
obr/min 1300
Długość miecza
h 1-1,5
Poziom hałasu zmierzony według EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LpA): 82 dB(A), niepewność pomiaru (K): 4 dB(A),
Moc akustyczna (LWA): 93 dB(A), niepewność pomiaru (K): 4 dB(A)
Całkowite przyśpieszenie drgań (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) według EN60745.
Wartość skuteczna (ah, D): 2,5 m/s2, niepewność pomiaru (K): 1,5 m/s2.
9
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00170760 - 10-01-2012
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
90583276,REV-0
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising