GTC3655L | Black&Decker GTC3655L C'LESS HEDGETRIMMER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-71 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GTC3655L
GTC3655L20
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker sövényvágójához.
Ezt a készüléket sövények, cserjék és bokrok nyírására
terveztük. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
3.
a.
Általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
b.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön
által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól
ki. A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja a készüléket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és
gázok közelében. Az elektromos szerszámokban
képződő szikrától a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
A szerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket. Ha elterelik a figyelmét,
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
d.
e.
f.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő
legyen. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél
fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata megnöveli az áramütés kockázatát.
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott
és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad
használni. Szabadban való használatra alkalmas
g.
4.
a.
b.
c.
4
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon maradékáram megszakítóval (RCD) védett áramforrást. Maradékáram megszakító használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja
a készüléket, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógyszeres kezelés alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést
okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A munkakörülményekhez
illő védőberendezések (például pormaszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő)
csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban
van-e, mielőtt a szerszámot a hálózatra és/vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi
vagy hordozza. Ne hordozza a feszültség alatt
lévő szerszámot ujjával az üzemi kapcsolón, mivel
az balesethez vezethet.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép
beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes
testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés
közben. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség, illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porgyűjtő használatával csökkenthetők a porral
kapcsolatos veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám használata, amely
nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval,
nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni
a kapcsolót, ha sérült vagy nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Elektromos szerszámokra vonatkozó
kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból
és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz,
gyermekek elől gondosan elzárt helyen; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik
nem ismerik a készüléket vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet képzetlen felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet,
ami befolyásolhatja a készülék használatát. Ha
sérült a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott éles vágóél beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések sövényvágókhoz
♦
♦
♦
♦
Akkumulátoros szerszámok használata és gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos
típusú akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátornál tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól
és minden más apró fémtárgytól, amelyek az
érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor
pólusainak rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet
okozhat.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból elektrolit ömlik ki; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha
a szemébe került, ezenkívül forduljon orvoshoz
is. Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy
égési sérülést okozhat.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak
eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni.
Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
♦
♦
5
Testének minden egyes részét tartsa távol a vágókéstől. Ne távolítsa el a levágott anyagot, és
ne tartsa a vágni kívánt anyagot, amíg a vágókések működésben vannak. Ha el akarja távolítani
az elakadást okozó anyagot, ellenőrizze, hogy
a kapcsoló kikapcsolt állásban van-e. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
A sövényvágót csak akkor hordozza a kezében,
amikor a vágókés már leállt. Ha a sövényvágót
a kezében hordozza vagy a tárolóhelyére elteszi,
mindig helyezze rá a védőburkolatot a vágókésre. A sövényvágó helyes kezelése mellett kisebb
a személyi sérülés veszélye.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
felületénél tartsa, mert előfordulhat, hogy
a vágóél rejtett vezetéket ér. Ha a vágószerszám
áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám csupasz
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy feltét használata, illetve az
ebben fel nem sorolt művelet végzése személyi
sérülés és/vagy anyagi kár veszélyével járhat.
Ha a szerszámot a kezében hordozza, ne tartsa az
ujját az elülső fogantyún vagy a fogantyúkapcsolón,
amíg az akkumulátort ki nem vette belőle.
Ha korábban még nem használt sövényvágót, lehetőleg kérjen gyakorlati tanácsokat egy gyakorlott
felhasználótól – a kézikönyv áttanulmányozásán túl
is.
Soha ne érjen a vágókésekhez, amíg a szerszám
működésben van.
Soha ne próbálja erőszakkal leállítani a vágókéseket.
Addig ne tegye le a szerszámot, amíg a vágókések
teljesen le nem álltak.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek vagy kopottak-e a vágókések. Ne használja a szerszámot,
ha a vágókések sérültek.
Legyen óvatos, sövényvágás közben kerülje ki
a kemény tárgyakat (pl. fémhuzalok, kerítések). Ha
véletlenül ilyen tárgyba ütközne, azonnal kapcsolja ki
a szerszámot, és ellenőrizze, nem keletkezett-e rajta
sérülés.
Ha a készülék rendellenesen kezd vibrálni, azonnal
kapcsolja ki, és ellenőrizze, nem sérült-e.
Ha a szerszám megszorul, azonnal kapcsolja ki.
Vegye ki az akkumulátort, mielőtt az elakadást okozó
tárgyat eltávolítaná.
Használat után tegye rá a vágókésekre a mellékelt
borítót. A szerszámot befedett vágókéssel tegye el
a tárolóhelyére.
♦
♦
♦
♦
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szerszámra minden védőeszköz fel van szerelve. Soha
ne próbáljon nem teljesen ép vagy engedély nélkül
átalakított szerszámot használni.
Soha se engedje, hogy a szerszámot gyermekek
használják.
Amikor a sövény magasabb részét nyírja, számítson
leeső törmelékre.
A szerszámot mindig két kézzel, a fogantyúinál tartsa.
Címkék a szerszámon
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülésveszély csökkentéséhez, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a készülék üzembe helyezése előtt.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
A szerszám használata közben viseljen védőszemüveget.
A szerszám használata közben viseljen hallásvédőt.
Esőtől és magas páratartalomtól védje a szerszámot.
A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint
garantálva.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez
(MDF) vágásánál).
Elektromos biztonság
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Ne tegye ki az akkumulátort hőhatásnak.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütést
vagy az akkumulátor túlmelegedését okozhatja.
♦
Használt akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa be
a „Környezetvédelem“ című fejezet utasításait.
♦
Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort szúrással vagy ütéssel, mivel az személyi sérülést és
tűzveszélyt okozhat. Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦
Az akkumulátorok szélsőséges körülmények között
szivároghatnak. Ha az akkumulátoron folyadékot
észlel, ronggyal gondosan törölje le. Vigyázzon,
hogy a folyadék ne kerüljön érintkezésbe a bőrével.
♦
Ha a folyadék a bőrére vagy a szemébe jutott, kövesse az alábbi utasításokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrére került,
azonnal öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom vagy
irritáció esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került,
tiszta vízzel azonnal öblítse le, és forduljon orvoshoz.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
6
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket a védőburkolat nélkül.
Töltőkészülék
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük. Mindig
ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦
Kizárólag csak a készülékkel szállított Black & Decker
töltőkészülékét használja a mellékelt akkumulátor
töltésére. Más akkumulátorok töltése személyi és
dologi kárt okozhat.
♦
Ne kísérletezzen nem tölthető akkumulátorok töltésével.
♦
A sérült hálózati kábelt a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
Black & Decker márkaszervizzel.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne nyissa ki a töltő burkolatát.
♦
Ne érintse meg ujjaival vagy más tárggyal a töltő
érintkezőit, ne tesztelje mérőműszerrel.
♦
Töltéskor a készüléket/szerszámot/akkumulátort jól
szellőző helyen kell tárolni.
Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)
♦
♦
A készülék használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben az
akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség, nem
jelent hibát.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési
hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha annak hőmérséklete kb. 10 °C alatt, ill. 40 °C fölött
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és
az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre
felmelegszik vagy lehűl.
♦
A töltéshez tegye az akkumulátort (7), a töltőbe (8).
Az akkumulátor csak egy irányban illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra,
majd kapcsolja be.
A töltéskijelző(9) zöld fénnyel (lassan) fog villogni.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (9) folyamatos zöld fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig
a töltőben maradhat, ilyenkor a töltéskijelző LED világít.
Időnként a LED újra villogni fog zöld fénnyel (töltést jelezve), ugyanis a töltő ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra,
amely állás közben veszít a töltöttségéből. A töltéskijelző
(9) mindaddig világít, amíg az akkumulátort az elektromos
hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel. Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama, ha
lemerült állapotban tárolják.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek. Soha ne próbálja
a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦
A sérült hálózati kábelt a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
Black & Decker márkaszervizzel.
Részegységek
A készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Fogantyúkapcsoló
2. Elülső fogantyúkapcsoló
3. Elülső fogantyú
4. Biztonsági kapcsoló
5. Védőburkolat
6. Vágókés
A ábra
7.
8.
9.
10.
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (7) a szerszám befogadó nyílásához. Csúsztassa az akkumulátort tartórekeszébe és addig nyomja, amíg
a helyére nem pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldó gombot (10), és ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a tartórekeszéből.
Akkumulátor
Töltő
Töltéskijelző
Akkumulátor kioldógombja
Az akkumulátor töltőben hagyása
Összeszerelés
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, közben a LED folyamatosan világít. A töltő teljesen feltöltött
állapotban tartja az akkumulátort.
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki a szerszámból az akkumulátort, és tegye rá a vágókésekre
a tokot.
Figyelmeztetés! Mielőtt elkezdi az összeszerelést, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és
a hálózati csatlakozó ki van húzva, valamint a késtok
a késen van.
Töltő-diagnosztika
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge vagy
sérült, a töltéskijelző (9) piros fénnyel gyors ütemben
villog. A következőket tegye:
7
♦
♦
♦
Vegye ki és tegye be újra az akkumulátort (7).
Ha a töltésjelző továbbra is piros fénnyel gyors
ütemben villog, egy másik akkumulátorral próbálja
ki, hogy maga a töltési folyamat megfelelően működik-e.
♦
Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik
ez a hiba, akkor az eredeti akku meghibásodott, és
vissza kell juttatni egyik márkaszervizbe újrahasznosítás céljából.
♦
Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt
a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni
a töltőt.
Tartsa szem előtt: Akár 30 percbe is telhet annak
megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az
akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros
fénnyel, felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan,
majd ez ismétlődik.
♦
♦
Útmutató a sövényvágáshoz (Egyesült
Királyság és Írország)
♦
♦
♦
Töltöttségi állapot jelzője (D ábra)
♦
♦
A készülék be- és kikapcsolása
Tartsa szem előtt: Az Ön biztonsága érdekében ez
a szerszám kettős kapcsolórendszerrel van felszerelve.
Ez megakadályozza a szerszám véletlen beindulását,
és csak akkor engedi a szerszám működtetését, ha azt
mindkét kezével tartja.
♦
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó) sövényeket és bokrokat decemberben és márciusban
nyírja.
Az örökzöldeket szeptemberben és februárban nyírja.
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat október
és március között hathetente nyírja.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Black & Decker és Piranha tartozékok magas minőségi
követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő
cél. A fenti tartozékok felhasználásával a lehető legjobb
teljesítményt érheti el.
Bekapcsolás (C ábra)
♦
Fogja meg az elülső fogantyút (3) az egyik kezével
és tartsa benyomva az elülső fogantyúkapcsolót (2)
úgy, hogy az a készüléktestbe süllyedjen.
♦
A hüvelykujjával húzza hátra a biztonsági kapcsolót
(4), és ezzel egyidejűleg nyomja le a fogantyúkapcsolót (1) a szerszám beindításához.
♦
Engedje el a biztonsági kapcsolót.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
A kenőolajat Black & Decker forgalmazójától szerezheti
be (termékkód: A6102-XJ).
Kikapcsolás
♦
Engedje el az elülső fogantyúkapcsolót (2) vagy
a fogantyúkapcsolót (1).
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a kapcsolót bekapcsolt helyzetében reteszelni.
Javaslatok az optimális
munkavégzéshez
♦
A lombhullató (minden évben új leveleket hajtó)
sövényeket és bokrokat júniusban és októberben
nyírja.
Az örökzöldeket áprilisban és augusztusban nyírja.
A tűlevelű és más gyorsan növő bokrokat május és
október között hathetente nyírja.
Útmutató a sövényvágáshoz (Ausztrália és
Új-Zéland)
Az akkumulátor töltöttségi állapot jelzővel is el van látva.
Használat és töltés közben ez jelzi az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi szintjét.
♦
Nyomja meg a töltöttségi állapot jelzőjének gombját
(11).
♦
A síkfelület megtartásához, vágjon felfelé a növekedési iránynak megfelelően. A fiatalabb hajtások
kibújhatnak, ha a kés lefelé vág, így a sövényben
kisebb egyenetlenség jöhet létre (G ábra).
Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyakhoz ne érjen a készülék. Különösen kerülje el a kemény tárgyakat,
mint például fémdrót vagy kerítés, melyek a késeket
károsíthatják (H ábra).
Rendszeresen olajozza a késeket.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli elektromos
szerszámok karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy kapcsolja ki készüléket/szerszámot, majd vegye ki belőle az akkumulátort, ha kivehető.
♦
Vagy pedig merítse le teljesen az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
Mindig a sövény tetején kezdje a vágást. Enyhén
döntse meg a szerszámot (a vágás vonalához képes
max. 15°-ban), hogy a vágóél hegye kissé a sövény
felé mutasson (E. ábra). Így a kések még hatékonyabban fognak vágni. Tartsa a készüléket a kívánt
szögben, és mozgassa egyenletesen a vágási vonal
mentén. A kétoldalú késnek köszönhetően bármely
irányban vághat a készülékkel.
A tökéletesen egyenes vágási vonal eléréséhez
feszítsen ki egy zsinórt a sövény hossza mentén
a kívánt magasságban. Használja a zsinórt vezetővonalként úgy, hogy csak közvetlenül felette vág.
(F ábra)
8
♦
♦
Akkumulátorok
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
Használat után gondosan tisztítsa meg a vágókéseket. Tisztítás után a rozsdásodás megelőzése
céljából kenjen egy réteg könnyű gépolajat a vágókésekre.
Az akkumulátorokat hasznos élettartamuk végén a környezetvédelmi előírások betartásával
semmisítse meg:
♦
♦
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
♦
♦
Merítse le az akkut teljesen, és távolítsa el a gépből.
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Az akkumulátor(oka)t megfelelő csomagolásba helyezze, hogy a pólusai(k) között ne
keletkezhessen rövidzárlat. Juttassa el őket egyik
márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító
telepre.
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
Az akkumulátor(ok)at ne dobja tűzbe, mert ezzel
robbanást vagy személyes sérülést okozhat.
Műszaki adatok
GTC3655L
Környezetvédelem
(H1)
Feszültség
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
VDC 36
VAC 36
Vágókés löketszáma (üresjáraton)
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és újrafelhasználását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
min-1 1300
36
1300
cm 55
55
Fogköz
mm 22
22
Kés lefékezési idő
mp <1
<1
Súly
kg 3,1
3,1
BL1336
BL2036
Feszültség
VDC 36
36
Kapacitás
Ah 1,3
2,0
Típus
Li-ion
Li-ion
Töltő
905673**
905673**
(1. típus)
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha
igénybe veszi, jutassa el a terméket bármelyik hivatalos
márkaszervizünkbe.
(H1)
36
Vágókés hossza
Akkumulátor
A helyi előírások szabályozhatják az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtését a közösségi hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által
új termék megvásárlásakor.
GTC3655L20
(1. típus)
Felvett feszültség
VAC 230
Leadott feszültség
VDC 36
36
Áramerősség
mA 1300
1300
Töltési idő kb.
ó 1 - 1,5
230
1,5 - 2,0
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 82 dB(A), toleranciafaktor (K) 4 dB(A),
Zajszint (LWA) 93 dB(A), toleranciafaktor (K) 4 dB(A)
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. Emellett a hivatalos Black & Decker szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése az alábbi honlapon
érhetők el: www.2helpU.com.
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint:
Vibráció kibocsátási érték (ah, D) < 2,5 m/s², bizonytalanság (K) 1,5 m/s²
9
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV
GTC3655L, GTC3655L20
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-15.
2000/14/EK, Sövényvágó, 1300 min-1, V. melléklet
Mért zajszint (LpA)
93 dB(A)
Bizonytalanság (K)
4 dB(A)
97 dB(A)
Garantált zajszint (LpA)
Bizonytalanság (K)
4 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2013. 9. 10.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
zst00244048 - 18-08-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising