GTC3655L | Black&Decker GTC3655L C'LESS HEDGETRIMMER Type H1 instruction manual

509211 - 24 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
GTC3655L20
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
lania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Nożyce do żywopłotu BLACK + DECKER nr kat.
GTC3655L20 są przeznaczone do przycinania żywopłotów i krzewów. Narzędzie to nie nadaje się do celów
profesjonalnych.
3.
a.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy
lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasi-
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.





Obsługa i konserwacja elektronarzędzi akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta. Włożenie do ładowarki innego rodzaju akumulatora, niż
przewidziany przez producenta, grozi pożarem grozi
pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego
rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od spinaczy
biurowych, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych
małych przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie zacisków
akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj
go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby
elektrolit prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś się
do lekarza. Wyciekły elektrolit może spowodować
podrażnienie oczu lub oparzenia.









6.
a.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.


Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa
pracy nożyc do żywopłotu

Uwaga! Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
pracy nożyc do żywopłotów.
korzystaniu z nożyc grozi doznaniem poważnego
urazu ciała.
Nożyce przenoś za rękojeść przy zatrzymanych
nożach. Na czas transportu lub składowania zakładaj pochwę na miecz. Rozsądne obchodzenie
się z nożycami zmniejsza ryzyko skaleczenia się
o noże tnące.
Trzymaj urządzenie wyłącznie za izolowane powierzchnię uchwytu, ponieważ noże mogą dotknąć
kabla. Kontakt noży z metalowymi częściami urządzenia pod napięciem może wywołać porażenie
prądem.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie narzędzia. Używanie innych nasadek
lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem z grozi
doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Gdy w nożycach znajduje się akumulator, nie przenoś ich z palcem opartym na wyłączniku w przedniej
rękojeści ani na wyłączniku głównym.
Jeżeli uprzednio nigdy jeszcze nie używałeś nożyc
do żywopłotu, w miarę możliwości zasięgnij porady
u doświadczonego użytkownika, a ponadto dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi.
Podczas pracy narzędzia nigdy nie dotykaj noży.
Nigdy nie próbuj na siłę zatrzymywać noży.
Nie odkładaj elektronarzędzia, dopóki noże całkowicie się nie zatrzymają.
Regularnie sprawdzaj noże, czy nie są uszkodzone i zużyte. Nie używaj nożyc z uszkodzonymi lub
zużytymi nożami.
Uważaj, by podczas cięcia nie zahaczyć o jakieś
twarde przedmioty (jak na przykład metalowy drut,
siatka). W razie przypadkowego natrafienia na taki
przedmiot natychmiast wyłącz nożyce i sprawdź,
czy nie uległy przy tym uszkodzeniu.
Gdyby nożyce zaczęły nagle silnie wibrować, natychmiast je wyłącz i sprawdź, czy nie uległy uszkodzeniu.
W razie zablokowania się nożyc natychmiast je wyłącz. Wyjmij akumulator, zanim podejmiesz próbę
usunięcia blokady.
Po użyciu najpierw załóż pochwę na noże, a dopiero
potem odłóż nożyce na swoje miejsce.
Przed użyciem nożyc najpierw upewnij się, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające są prawidłowo
zamontowane. Nigdy nie załączaj nożyc, gdy brakuje
jakichś części lub ktoś dokonał niedozwolonych przeróbek.
Zabraniaj dzieciom używania nożyc.
Przy przycinaniu wyższych partii żywopłotu (nad
głową) miej świadomość, że z góry mogą spadać
ucięte gałązki.
Zawsze trzymaj nożyce obiema rękami za rękojeści.
Bezpieczeństwo innych osób
 Urządzenie to nie powinno być obsługiwane przez
osoby (w tym także dzieci) o graniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź takie, którym
brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba
że pod nadzorem doświadczonego użytkownika.
 Nie zbliżaj żadnych części ciała do noży. Nie usuwaj ani nie przytrzymuj ciętych gałęzi, gdy noże
są w ruchu. Przed usunięciem zakleszczonych
gałązek najpierw wyłącz nożyce. Nieuwaga przy
5
 Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie może być przeprowadzana przez dzieci bez nadzoru.
Chroń nożyce przed wilgocią i deszczem.
Pozostałe zagrożenia
Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego
zmierzony wg wytycznych 2000/14/EG.
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
 Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
 Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
 Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
 Pogorszenie słuchu.
 Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
 W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
 Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
 Nie wystawiaj akumulatora na wysoką temperaturę
 Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40oC.
 Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10oC i 40oC.
 Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej ładowarki. Zastosowanie nieprawidłowej ładowarki może
prowadzić do porażenia prądem lub przegrzania
akumulatora.
 Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
 Nie wolno deformować akumulatora poprzez obciążenie lub działania siłowe. W przeciwnym razie istnienie niebezpieczeństwo uszkodzenia lub pożaru.
Nie ładuj nigdy uszkodzonego akumulatora.
 W ekstremalnych warunkach akumulatory mogą być
nieszczelne. Jeżeli stwierdzisz pojawienie się cieczy, usuń ją ostrożnie przy pomocy szmatki. Unikaj
kontaktu ze skórą.
 W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przestrzegaj następujących wskazówek:
OSTRZEŻENIE! Elektrolit jest żrący i grozi oparzeniem
lub wyrządzeniem szkód rzeczowych. W razie zanieczyszczenia skóry natychmiast obficie spłucz ją wodą. Przy
zaczerwienieniach, bólach lub podrażnieniach zgłoś się
do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiast
przepłucz je dużą ilością czystej wody i skorzystaj z pomocy lekarskiej.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Uwaga! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da
się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste
warunki pracy, a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
Nigdy nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ładowarki
Ładowarka może być zasilana prądem o jednym
określonym napięciu. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie
sieciowe zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Ostrzeżenie! Nigdy nie przyłączaj odkurzacza bezpośrednio do sieci.
♦
Ładowarek Black+ Decker używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych wraz z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii, która nie jest do tego
przeznaczona.
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem nożyc przeczytaj instrukcję obsługi.
Na czas pracy zakładaj okulary ochronne.
Na czas pracy zakładaj nauszniki ochronne.
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jeśli kabel jest uszkodzony należy go wymienić u producenta lub w autoryzowanym serwisie Black+Decker
aby uniknąć zagrożenia.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
Nie otwieraj ładowarki.
Nie podejmuj żadnych ingerencji w urządzeniu
Podczas ładowania urządzenia/akumulatora należy
zapewnić odpowiednią wentylację
♦
♦
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. D) (jeśli
dołączony)
♦
By włożyć akumulator (7), ustaw go odpowiednio
względem rękojeści elektronarzędzia, a następnie
wsuń i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
♦
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający (10)
i jednocześnie wyciągnij akumulator z rękojeści.
Ładowarka jest dopuszczona do pracy wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach!
Przed użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążenia elektronarzędzia.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka ta jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej. Nigdy nie próbuj bezpośrednio
przyłączać elektronarzędzia do sieci.
♦
Przetnij kabelek i zdejmij osłonę (5) z nożyc.
Wyjmij częściowo wkręcone wkręty z korpusu nożyc
(rys. A).
Wsuń osłonę (5) na przód obudowy nożyc (rys. B).
Włóż dwa wkręty w otwory z boku osłony, mocno
przykręć.
Ładowanie akumulatora (rys. C) (jeśli dołączony)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać.
Podczas ładowania akumulator może się nagrzewać,
ale jest to normalne zjawisko.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 oC lub powyżej 40 oC. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około
Wskazówka! Akumulator przy temperaturze ogniw
bateryjnych poniżej 100 C lub powyżej
400C nie będzie się ładować w ładowarce.
Należy pozostawić akumulator w ładowarce. Ładowarka rozpocznie automatycznie ładowanie, jak tylko
ogniwa ulegną nagrzaniu lub schłodzeniu.
♦
By naładować akumulator (7) włóż go do ładowarki
(8). Akumulator daje się włożyć do ładowarki tylko
w jednym położeniu. Nie używaj siły, Sprawdź, czy
akumulator został prawidłowo włożony do ładowarki.
♦
Przyłącz ładowarkę do sieci.
Wskaźnik ładowania (9) miga na zielono (powoli).
Ładowanie jest zakończone, gdy wskaźnik ładowania
(9) świeci nieprzerwanie na zielono. Akumulator może
pozostawać w ładowarce na czas nieokreślony. W takim
przypadku wskaźnik LED świeci się. Wskaźnik LED zaczyna migać na zielono, jeśli akumulator będzie doładowywany. Dopóki akumulator jest połączony z podłączoną
do sieci ładowarką wskaźnik ładowania (9) świeci się.
♦
Rozładowany akumulator powinien zostać ponownie
naładowany w ciągu tygodnia. Trwałość akumulatora
obniża się zdecydowanie, jeśli pozostaje on rozładowany.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black + Decker, by nie narażać się na
porażenie prądem elektrycznym.
Elementy
To urządzenie posiada poniższe lub tylko niektóre z wymienionych elementów:
1. Wyłącznik
2. Rączka prowadząca na przednim uchwycie
3. Przedni uchwyt
4. Guzik blokady
5. Osłona
6. Nóż
Rys. C
7. Akumulator (jeśli dołączony)
8. Ładowarka (jeśli dołączona)
9. Wskaźnik ładowania
10. Przycisk zwalniający akumulator
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij akumulator
z elektronarzędzia i załóż osłonę noża.
Uwaga! Upewnij się przed montażem, że urządzenie
jest wyłączone, wtyczka wyciągnięta i osłona założona.
Uwaga! Nie używaj nigdy urządzenia bez osłony.
Pozostawanie akumulatora w ładowarce
(jeśli dołączone)
Akumulator można pozostawić w ładowarce. W takim
przypadku wyświetlacz LED świeci się bez przerwy.
Ładowarka utrzymuje akumulator w stanie pełnego naładowania.
Mocowanie osłony (rys. A - B)
Ostrzeżenie! Używaj elektronarzędzia zawsze z zamontowaną osłoną i uchwytem. Używanie nożyc bez
odpowiedniej osłony lub uchwytu może skutkować poważnymi obrażeniami.
Wskazówka: nożyce do żywopłotu zostały dostarczone z osłoną (5) przymocowaną do nożyc plastikowym
kabelkiem.
Wskazania ładowarki (jeśli dołączona)
Jeśli ładowarka wykryje, że akumulator jest uszkodzony lub
słaby, wyświetlacz ładowania (9) miga na czerwono w trybie przyspieszonym. Należy podjąć następujące działania:
7
♦
♦
Włożyć ponownie akumulator (7)
Jeśli wyświetlacz ładowania miga ponownie na czerwono w trybie przyspieszonym, należy zastosować
nowy akumulator, aby stwierdzić, czy przebieg ładowania został przeprowadzony prawidłowo.
♦
Jeśli drugi akumulator została prawidłowo naładowany, oznacza to uszkodzenie pierwotnego akumulatora. Należy go oddać do punktu serwisowego
celem utylizacji.
♦
Jeśli przy nowym akumulatorze wyświetlacz miga
w dalszym ciągu należy oddać do naprawy ładowarkę do autoryzowanego serwisu.
Wskazówka: może upłynąć nawet 30 minut, aby stwierdzić, czy akumulator faktycznie jest uszkodzony. Jeśli
akumulator jest za gorący lub za zimny, wskaźnik LED
miga na czerwono raz szybko raz wolno
♦
♦
Akcesoria
Używane akcesoria mają niewątpliwie wpływ na wydajność urządzenia. Akcesoria BLACK+DECKER i Piranha
spełniają ajwyższe standardy jakości i zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowania z tym urządzeniem.
Przy ich użyciu będziesz stale osiągać optymalne wyniki.
Konserwacja
Urządzenia BLACK + DECKER (z przewodem elektrycznym i bez) odznaczają się dużą trwałością użytkową
i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy jest niezbędne ich
regularne czyszczenie.
Olej do smarowania jest dostępny w sklepach z narzędziami BLACK+DECKER (nr kat.A6102-XJ)
Wskaźnik ładowania (rys. E) (jeśli
dołączony)
Akumulator posiada wskaźnik ładowania. Za pomocą
tego wskaźnika można sprawdzić bieżący stan naładowania akumulatora podczas pracy jak i podczas ładowania.
♦
Wciśnij przycisk wskaźnika ładowania (11).
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych narzędzia z kablem lub
bezprzewodowego:
♦
Wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyczkę.
♦
Jeśli urządzenie posiada oddzielnie akumulator wyłącz urządzenie i wyjmij z niego akumulator .
♦
Jeśli akumulator jest zintegrowany z urządzeniem,
rozładuj go całkowicie przed wyłączeniem.
♦
Wyjmij ładowarkę z gniazdka sieciowego, zanim
ją oczyścisz. Ładowarka nie wymaga konserwacji
jednakże powinna być regularnie czyszczona.
♦
Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne czystym,
suchym pędzlem lub suchą ściereczką.
♦
Regularnie czyść obudowę wilgotną ściereczką. Nie
stosuj żadnych ściernych środków czyszczących, ani
takich, które zawierają rozpuszczalniki.
♦
Czyść noże zawsze po ich użyciu. Zastosuj po
oczyszczeniu lekki olej maszynowy, aby zapobiec
powstawaniu rdzy.
Załączanie i wyłączanie
Wskazówka: ze względów bezpieczeństwa nożyce do żywopłotu wyposażono w dwa wyłączniki. System ten zapobiega niezamierzonemu załączeniu elektronarzędzia i umożliwia pracę tylko wtedy, gdy trzyma się je obiema rękami.
Załączanie (rys. F)
♦
Trzymaj jedną ręką przedni uchwyt (3), tak że rączka
prowadząca przedniej rękojeści (2) jest dociśnięta
w obudowę.
♦
Kciukiem przesuń guzik blokady (4) do tyłu i jednocześnie naciśnij wyłącznik główny (1).
♦
Zwolnij guzik.
Wyłączanie
♦
Zwolnij wyłącznik w przedniej rękojeści (2) lub wyłącznik główny (1).
Ostrzeżenie! Nigdy nie próbuj blokowania włączonego
wyłącznika.
Ochrona środowiska
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
w pracy
♦
♦
♦
wyginają się na zewnątrz i płaszczyzna cięcia staje
się poszarpana (rys. I)
Uważaj, by nie zawadzić o jakieś obce przedmioty,
a zwłaszcza twarde, jak metalowy drut lub ogrodzenie, gdyż mogą one doprowadzić do uszkodzenia
noży (rys. J).
Regularnie smaruj noże olejem.
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Lekko pochyl nożyce (najwyżej pod kątem 15o względem powierzchni cięcia), kierując ostrza noży
w kierunku wzdłużnym żywopłotu (rys. G). W tej
pozycji noże osiągają maksymalną sprawność.
Utrzymuj urządzenie pod żądanym kątem i prowadź
równomiernie wzdłuż linii cięcia.
Prze nożycach dwustronnych możesz ciąć w obu
kierunkach.
By osiągnąć bardzo równą powierzchnię, rozciągnij
sznurek na żądanej wysokości wzdłuż całego żywopłotu. Żyłki tej użyj jako prowadnicy, przycinając
żywopłot bezpośrednio powyżej (rys. H).
By osiągnąć równe boki, przycinaj je w kierunku do
góry. Gdy noże prowadzisz do dołu, młode pędy
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób BLACK + DECKER nowym sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
8
BLACK + DECKER chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia BLACK + DECKER i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Możesz sprawdzić lokalizację najbliższego autoryzowanego serwisu kontaktując się z biurami BLACK +
DECKER wskazanymi w tej instrukcji. Dodatkowo listę
adresów autoryzowanych serwisów BLACK + DECKER
oraz szczegóły o serwisie pogwarancyjnym znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Przy utylizacji zużytych akumulatorów i baterii
pamiętaj o ochronie środowiska.
♦
♦
♦
♦
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od urządzenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe
i litowo-jonowe podlegają recyklingowi. W tym celu
zapakuj je do odpowiedniego pojemnika, by nie
ryzykować zwarcia biegunów i oddaj do najbliższego autoryzowanego warsztatu serwisowego lub
komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eksplozją
i doznaniem urazu.
Dane techniczne
GTC3655L20 (H1)
Napięcie
VDC
36
Prędkość skokowa noży na obr/min
biegu jałowym
1 300
Długość miecza
cm
55
Rozwartość noży
mm
22
Czas hamowania noży
s
<1
Masa (bez akumulatora)
kg
Akumulator (jeśli
dołączony)
Napięcie
Pojemność
3,1
Całkowite przyśpieszenie drgań (suma wektorowa
trzech składowych kierunkowych) według EN60745:
Wartość skuteczna (ahD): 2,5 m/s2, niepewność pomiaru (K):
1,5 m/s2.
Deklaracja zgodności z normami WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
Nożyce do żywopłotu GTC3655L20
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób opisany
w p. Dane techniczne jest zgodny z:
2006/42/WE, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-15:2009+A1:2010
2000/14/E, nożyce do żywopłotu, 1300 min-1, Aneks V
Zmierzone ciśnienie akustyczne (LpA): 93 dB(A),
niepewność pomiaru (K): 4 dB(A)
Gwarantowana moc akustyczna (LpA): 97dB(A),
niepewność pomiaru (K): 4 dB(A)
Wyroby ten są zgodne także z dyrektywą 2004/108/WE
(do 19.04.2016) i 2014/30/UE (od 20.04.2016).
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych
Black & Decker wyszczególnionych na końcu tej
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za kompilację dokuemntacji technicznej i składa to oświadczenie
w imieniu Black & Decker.
BL20362
VDC
36
Ah
2,0
Rodzaj akumulatora
Li-Ion
Ładowarka (jeśli dołączony)
90616337-xx
Napięcie sieciowe
VAC
Napięcie wyjściowe
VDC
36
Natężenie Prądu
mA
1 300
h
1,5 - 2,0
Przybliżony czas ładowania
Moc akustyczna (Lwa): 93 dB(A), niepewność pomiaru (K):
4 dB(A)
230
Poziom hałasu zmierzony według EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (Lpa): 82 dB(A), niepewność pomiaru (K):
4 dB(A)
R.Laverick
Wiceprezes Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
15/07/2015
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
zst00289706 - 11-12-2015
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising