GWC1800 | Black&Decker GWC1800 BLOWER VAC Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777-72 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GWC1800
2
ČESKY
Použití výrobku
Váš akumulátorový odfukovač listí Black & Decker je
určen pro úklid spadaného listí. Tento výrobek je určen
pouze pro venkovní použití.
♦
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití výrobku napájeného
kabelem nebo z akumulátoru by měly být vždy
dodržovány základní bezpečnostní pokyny,
včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo
jiného poranění a materiálních škod.
♦
♦
♦
Před použitím odfukovače listí si pozorně prostudujte
tento návod k obsluze, obeznamte se s ovládacími
prvky a se správným používáním zařízení.
♦
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
Termín „zařízení“ ve všech upozorněních odkazuje na
vaše zařízení napájené ze sítě (je opatřeno napájecím
kabelem) nebo zařízení napájené z akumulátoru (bez
napájecího kabelu).
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Použití výrobku a jeho údržba
♦
♦
♦
Použití výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Při použití tohoto výrobku buďte vždy opatrní.
Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Zařízení používejte pouze za denního světla nebo
při dobrém umělém osvětlení.
Nepoužívejte váš výrobek v prostředích s výbušnou
atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny,
plyny nebo prachové směsi.
Zabraňte, aby zařízení obsluhovaly děti nebo osoby,
které nebyly seznámeny s pokyny k obsluze. Věk
obsluhy může být místními předpisy omezen.
Nedovolte dětem nebo zvířatům, aby se dostaly
do blízkosti pracovního prostoru nebo se dotýkaly
přívodního napájecího kabelu.
Při práci držte děti, ostatní osoby a zvířata z dosahu
zařízení. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad zařízením.
Tento výrobek nesmí být použit jako hračka.
Neponořujte toto zařízení do vody.
Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř
výrobku nejsou žádné prakticky použitelné díly.
♦
♦
♦
♦
♦
Před použitím vždy zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá poškozené části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou
poškozeny spínače nebo jiné díly, které by mohly
ovlivnit jeho provoz.
Nepracuje-li hlavní spínač, výrobek nepoužívejte.
Jakékoliv zařízení s nefunkčním hlavním vypínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
údržby nebo pokud výrobek nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění.
Pokud je možné, udržujte řezné nástroje ostré
a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či vyměnit
v autorizovaném servisním středisku.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Elektrická bezpečnost
♦
♦
Bezpečnost obsluhy
♦
hlavy a chrániče sluchu, používané za příslušných
okolností, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
k napájecímu zdroji nebo před vložením akumulátoru
a před zvednutím nebo přenášením výrobku se
ujistěte, zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
výrobku s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu, pokud
je hlavní vypínač výrobku v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje lepší ovladatelnost výrobku v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Při práci se zařízením zůstaňte pozorní, stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
výrobek pokud jste unaveni nebo jste-li pod vlivem
drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při
práci s tímto výrobkem může přivodit vážné zranění.
Podle potřeby používejte osobní ochranné prostředky. Ochranné prostředky jako ochranné brýle,
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pokrývka
♦
3
Zástrčka napájecího kabelu výrobku musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
zařízení žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte výrobek dešti ani vlhkému prostředí.
Pokud do výrobku vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení výrobku, tahání
nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
♦
♦
Varování! Výrobek používejte vždy způsobem popsaným
v tomto návodu k použití. Váš výrobek je zkonstruován
pro práci ve svislé poloze, pokud bude použit jakýmkoli
jiným způsobem, může způsobit úraz. Nikdy odfukovač
nepouštějte, pokud je obrácen na boční stranu nebo
pokud je v poloze vzhůru nohama.
♦
Mějte na vědomí, že je obsluha zodpovědná za úrazy
a nebezpečí týkající se dalších lidí a jejich majetku.
♦
Nikdy nepřenášejte odfukovač za napájecí kabel.
♦
Vždy veďte napájecí kabel tak, aby směřoval směrem dozadu za zařízení.
Varování! Dojde-li během použití odfukovače k poškození napájecího kabelu, okamžitě napájecí kabel odpojte
od síťové zásuvky. Před odpojením ze síťové zásuvky se
napájecího kabelu nedotýkejte.
♦
K čištění výrobku nepoužívejte rozpouštědla ani
čistící roztoky. K odstranění zbytků trávy a nečistot
používejte škrabku.
♦
Náhradní ventilátory získáte v autorizovaném servisu
Black & Decker. Používejte pouze doporučené náhradní díly a příslušenství společnosti Black & Decker.
♦
K zajištění bezpečného provozního stavu udržujte
všechny šrouby, matice a svorníky pevně dotaženy.
Pokud s výrobkem pracujete ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací kabel určený do
venkovního prostředí. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým zařízením ve vlhkém prostředí
je nezbytně nutné použít v napájecím okruhu proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Po použití
♦
♦
♦
Není-li výrobek používán, měl by být uložen na
suchém a dobře odvětrávaném místě, mimo dosah
dětí.
Uložené zařízení musí být vhodně zabezpečeno
před dětmi.
Je-li zařízení uloženo nebo přepravováno ve vozidle,
mělo by být umístěno v kufru nebo zajištěno tak, aby
bylo zabráněno jeho pohybu při náhlých změnách
rychlosti nebo směru jízdy.
Opravy
♦
Opravy vašeho elektrického zařízení svěřte kvalifikovanému technikovi, jež používá shodné náhradní
díly. Tímto způsobem zajistíte stálou bezpečnost
výrobku.
Bezpečnost ostatních osob
Další bezpečnostní pokyny pro odfukovače
a vysavače
♦
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití
jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno tímto
návodem, může představovat riziko zranění obsluhy nebo
riziko způsobení hmotných škod.
♦
K ochraně vašich chodidel a nohou během provozu
zařízení vždy používejte robustní obuv a dlouhé
kalhoty.
♦
Při následujících okolnostech vždy vypněte zařízení,
počkejte, až se zastaví ventilátor a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky:
•
Došlo-li k poškození nebo zamotání napájecího
kabelu.
•
Ponecháte-li zařízení bez dozoru.
•
Při kontrole, seřizování, čištění a při jakékoli
práci na tomto zařízení.
•
Začne-li toto zařízení abnormálně vibrovat.
♦
Při provozu nenastavujte vstupní nebo výstupní
otvor odfukovače do blízkosti očí nebo uší. Nikdy
neodfukujte nečistoty směrem k okolním osobám.
♦
Nepoužívejte odfukovač během deště, ani jej na
dešti neponechávejte.
♦
Nepřejíždějte odfukovačem přes štěrkové chodníčky
nebo cestičky, je-li spuštěn v režimu foukání. Zvolna
kráčejte, nikdy neběhejte.
♦
Je-li toto zařízení zapnuto, nepokládejte jej na štěrk.
♦
Vždy udržujte pevný postoj, zejména na při práci
na svahu. Při práci se nepřetěžujte a vždy udržujte
rovnováhu.
♦
Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Odfukovač
nikdy nepoužívejte, pokud jsou štěrbiny zaneseny udržujte je v čistotě bez zanesených vlasů, cupaniny,
prachu a čehokoli, co může snížit průtok vzduchu.
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
Zbytková rizika
Je-li zařízení používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím zařízení.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití zařízení (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
4
Štítky na zařízení
vyhledejte lékařské ošetření. Pokud se kapalina dostane
do očí, okamžitě si je začněte vyplachovat čistou vodou
a vyhledejte lékařské ošetření.
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Varování! Před zahájením obsluhy si řádně
prostudujte tento návod.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené akumulátory.
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod určitým
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku
výrobku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s výrobkem. Ostatní
akumulátory mohou prasknout, způsobit poranění
nebo jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nabíječku neotvírejte.
♦
Nepokoušejte se nabíječku rozebírat.
♦
V průběhu nabíjení musí být zařízení/nářadí/akumulátor umístěny na dobře větraném místě.
Při práci se zařízením používejte vhodnou
ochranu sluchu.
Zařízení nevystavujte dešti ani zvýšené vlhkosti
a také jej neponechávejte za deště venku.
Vypněte nářadí. Před prováděním jakékoli
údržby vyjměte ze zařízení akumulátor.
Osoby a domácí zvířata udržujte alespoň 6 m
z dosahu pracovní plochy.
Kolemjdoucí osoby držte v bezpečné vzdálenosti.
Směrnice 2000/14/EC zaručeného akustického
výkonu.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory
a nabíječky
Před použitím si pečlivě přečtěte návod
k obsluze.
Akumulátory
♦
Nikdy se nepokoušejte akumulátor z jakéhokoliv
důvodu rozebírat.
♦
Zabraňte kontaktu akumulátorů s vodou.
♦
Nevystavujte akumulátory působení tepla.
♦
Neskladujte akumulátory v místech, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
♦
Nabíjejte akumulátory pouze při teplotách v rozsahu
od 10 do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s výrobkem. Použití nesprávné nabíječky může mít
za následek úraz elektrickým proudem nebo přehřátí
akumulátoru.
♦
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
♦
Nepoškozujte a nedeformujte akumulátor propíchnutím nebo nárazem, protože hrozí riziko zranění
a požáru. Nenabíjejte poškozené akumulátory.
♦
V extrémních podmínkách může docházet k úniku
kapaliny z akumulátoru. Jakmile zjistíte únik kapaliny
z akumulátoru, otřete ji pečlivě hadříkem. Dbejte
na to, aby se tato kapalina nedostala do kontaktu
s pokožkou.
♦
Dojde-li k potřísnění pokožky, nebo pokud se kapalina dostane do očí, postupujte podle níže uvedených
pokynů.
Varování! Kapalina z akumulátoru může způsobit zranění
osob nebo hmotné škody. V případě potřísnění pokožky
zasažené místo okamžitě opláchněte vodou. Dojde-li
k zrudnutí, bolesti nebo podráždění zasaženého místa,
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k zásuvce
elektrického proudu.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
Trubice odfukovače
Odfukovač listí
Hlavní spínač
Akumulátor
Noha
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je
zařízení vypnuto a zda je vyjmut napájecí
akumulátor.
Varování! Při práci s akumulátorovým odfukovačem vždy používejte rukavice.
5
Sestavení trubice odfukovače (obr. A)
Ponechání akumulátoru v nabíječce
Před použitím je nutné trubice odfukovače (1) sestavit.
♦
Srovnejte čtvercové západky (6) na boční straně
trubic odfukovače (1).
♦
Trubice odfukovače (1) zasuňte pevně do sebe tak,
aby čtvercové západky (6) zaskočily na místo.
Poznámka! Trubice odfukovače lze pro uskladnění
oddělit tak, že stlačíte čtvercové západky (6) po bočních
stranách trubic a poté je tahem rozpojíte od sebe.
Akumulátor může být ponechán v nabíječce se svítící
LED diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka bude
akumulátor udržovat v nabitém stavu.
Zapnutí a vypnutí (obr. E)
Varování! Při zapínání držte pevně odfukovač oběma
rukama.
♦
Odfukovač listí zapnete posunutím hlavního spínače
(3) dopředu.
♦
Odfukovač listí vypnete posunutím hlavního spínače
(3) dozadu.
Nasazení trubice odfukovače (obr. B)
♦
Srovnejte čtvercovou západku (6) on na boční straně
trubice odfukovače (1) se čtvercovou západkou (7)
trysky (8).
♦
Zasuňte trubici odfukovače (1) pevně do trysky
tak, aby došlo k řádnému zaskočení čtvercových
západek (6 a 7).
Poznámka! Trubice odfukovače lze od trysky oddělit tak,
že stlačíte čtvercové západky (7) po bočních stranách
a trubici poté tahem od trysky oddělíte.
Údržba
Vaše zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce zařízení
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
♦
Zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
♦
Nebo zařízení / nářadí vypněte a vyjměte z něj akumulátor, je-li zařízení / nářadí vybaveno snímatelným
akumulátorem.
♦
Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte zařízení
v chodu, dokud nedojde k jeho úplnému vybití.
♦
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
♦
Větrací otvory zařízení/nářadí a nabíječky pravidelně
čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky
nebo rozpouštědla.
♦
Zařízení udržujte čisté a suché.
Nasazení a vyjmutí akumulátoru (obr. C)
♦
♦
Chcete-li akumulátor (4) nasadit, srovnejte jej s místem jeho uložení na zařízení. Zasuňte akumulátor
do zařízení a zatlačte na něj tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (9) a současně vysunujte akumulátor ze
zařízení ven.
Použití
Varování! Nechejte zařízení pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování zařízení.
Nabíjení akumulátoru (obr. D)
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Akumulátor musí být nabit před prvním použitím a vždy,
když dojde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor
se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální
stav, který neznamená žádný problém.
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Varování! Akumulátor nenabíjejte, klesne-li okolní teplota
pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet akumulátory,
pokud teplota článků klesne pod přibližně 10 °C, nebo
překročí 40 °C. Akumulátory lze ponechat v nabíječce
a nabíjení bude automaticky spuštěno poté, co teplota článků dosáhne povoleného rozsahu.
Chcete-li akumulátor (4) nabít, vložte jej do nabíječky
♦
(10). Akumulátor lze vložit do nabíječky pouze jedním
způsobem. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Ujistěte
se, zda je akumulátor v nabíječce řádně usazen.
♦
Připojte nabíječku k síti a zapněte ji.
Červený indikátor nabíjení (11) začne svítit.
Nabíjení bude ukončeno, jakmile indikátor nabíjení (11)
zhasne. Akumulátor může být ponechán v nabíječce neomezeně dlouhou dobu. Kontrolka LED se při občasném
udržovacím dobíjení akumulátoru rozsvítí (nabíjení).
♦
Vybité akumulátory nabijte do 1 týdne. Provozní
životnost akumulátoru bude značně zkrácena, je-li
skladován ve vybitém stavu.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
6
EC Prohlášení o shodě
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
11
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který zařízení odebere a zajistí
jeho recyklaci.
GWC1800
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, 2004/108/EC,
EN 60335-1.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2004/108/
EC a 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Akumulátory
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Po ukončení provozní životnosti likvidujte akumulátory tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
♦
♦
♦
♦
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
18/12/2012
Nechejte zařízení v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití akumulátoru a potom jej vyjměte ze
zařízení.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat. Uložte akumulátory do vhodného obalu,
abyste zamezili zkratu jejich kontaktů. Odevzdejte
je v autorizovaném servisu nebo do místní sběrny,
kde budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Neprovádějte zkratování kontaktů akumulátoru.
Při likvidaci nevhazujte nepotřebné akumulátory do
ohně, protože by mohlo dojít k zranění osob nebo
k jejich explozi.
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Technické údaje
GWC1800 (H1)
Napětí
Otáčky naprázdno
Průtok vzduchu
Hmotnost
Akumulátor
OT./MIN 12000
m3/min 2,6
kg 2,2
A18
Napětí
V 18
Kapacita
Ah 1,5
Typ
Nabíječka
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu;
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním;
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
V 18
NiCd
905632** (typ. 1)
V 100-240
V 24
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
mA 210
Vibrace přenášené na obsluhu měřené dle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 1,7 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
LWA (měřený akustický výkon) 84 dB(A), odchylka = 3 dB(A),
LWA (zaručený akustický výkon) 87 dB(A), odchylka = 3 dB(A)
7
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
váš nový výrobek. Registrace umožňuje společnosti
Black & Decker informovat zákazníky o průběžných změnách a nových výrobcích. Další informace
o značce Black & Decker a o celé řadě našich dalších
výrobků naleznete na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk.
8
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00199957 - 14-02-2013
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising