GWC1800 | Black&Decker GWC1800 BLOWER VAC Type H1 instruction manual

Elektronarzędzie do
przydomowych prac
ogrodowych
509211-22 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GWC1800
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Akumulatorowa dmuchawa ogrodowa Black & Decker jest
przeznaczona do czyszczenia terenu z liści. Urządzenie
to nie nadaje się do zastosowań przemysłowych i jest
przewidziane tylko do pracy na wolnym powietrzu.
♦
Ogólne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
♦
Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń
sieciowych/ akumulatorowych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji
i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy
też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
♦
♦
Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję. Zapoznaj się też z elementami
obsługi i jak prawidłowo korzystać z odkurzacza.
♦
W instrukcji tej opisano zastosowanie odkurzacza
zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie odkurzacza w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
♦
Obsługa i konserwacja urządzeń
♦
Zastosowanie urządzenia
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Z urządzeniem zawsze obchodź się ostrożnie
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Używaj urządzenia tylko przy świetle dziennym lub
dobrym sztucznym oświetleniu.
Nie używaj urządzenia w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub
pyły.
Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani
osoby, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją.
Lokalne przepisy mogą ustalać minimalny wiek
użytkownika.
Nie dopuszczaj dzieci ani zwierząt do obszaru pracy.
Nie pozwalaj dzieciom dotykać urządzenia ani kabla
sieciowego.
Pilnuj, by dzieci, osoby postronne i zwierzęta nie
zbliżały się do pracującego urządzenia. Mogą one
odwrócić uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
Urządzenie nie jest zabawką.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nie zawiera
ono jakichś uszkodzonych elementów. Skontroluj,
czy jakieś części nie są pęknięte, czy wyłącznik jest
sprawny i czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności,
które mogą negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
urządzenia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego bądź odłączaj akumulator. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia urządzenia.
Jeżeli występują, ostrz i utrzymuj w czystości narzędzia tnące. Prawidłowo konserwowane narzędzia
tnące o ostrych krawędziach skrawających rzadziej
się zakleszczają i łatwiej je prowadzić.
Nie używaj urządzenia, gdy jakaś jego część jest
uszkodzona.
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkolwiek części nieopisanych w tej instrukcji.
Bezpieczeństwo elektryczne
♦
Bezpieczeństwo osobiste
♦
nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora, przed
uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest
wyłączony wyłącznik. Przenoszenie urządzenia
z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie
go do źródła zasilania przy włączonym wyłączniku
zwiększa ryzyko wypadku.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice
trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna
odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez obracające się części urządzenia.
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków. Chwila
3
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy urządzenie zawiera uziemienie
ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
♦
♦
♦
♦
♦
Przy załączonym urządzeniu nie przechodź przez
ścieżki żwirowe. Nigdy nie biegnij, tylko idź spokojnym krokiem.
♦
Dopóki urządzenie jest załączone, nigdy nie kładź
go na żwirze.
♦
Podczas pracy zawsze utrzymuj stabilną postawę,
by nie stracić równowagi, zwłaszcza na zboczach.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu i zawsze
zachowuj równowagę.
♦
Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Nigdy go nie używaj, gdy otwory te są czymś
zablokowane. Usuwaj z otworów włosy, kłaki, pył
i inne materiały, które mogą zmniejszyć natężenie
przepływu powietrza.
Uwaga! Przy pracy z urządzeniem zawsze przestrzegaj
odnośnych wskazówek zamieszczonych w tej instrukcji
obsługi. Jest ono tak skonstruowane, by użytkownik
mógł go obsługiwać w wyprostowanej pozycji. Każda
inna postawa grozi doznaniem urazu. Nigdy nie załączaj odkurzacza, gdy leży na boku lub jest odwrócony
spodem do góry.
♦
Pamiętaj, że za szkody osobowe i rzeczowe jest
odpowiedzialny użytkownik.
♦
Nie przenoś odkurzacza za kabel.
♦
Kabel ciągnij zawsze za sobą i urządzeniem
Uwaga! W razie uszkodzenia kabla natychmiast odłącz
go od sieci. Nie dotykaj kabla, dopóki wtyczka znajduje
się w gnieździe sieciowym.
♦
Do czyszczenia odkurzacza nie stosuj żadnych
rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących. Do usuwania trawy i brudu najlepiej nadaje
się tępy skrobak.
♦
Zamienne dmuchawy można nabyć w przedstawicielstwie Black & Decker. Stosuj tylko części
zamienne i akcesoria zalecane przez tę firmę.
♦
Bezpieczna praca odkurzacza jest zapewniona
wtedy, gdy wszystkie nakrętki, trzpienie i śruby są
dobrze dokręcone.
Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia urządzenia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko dopuszczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie
takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Po użyciu
♦
♦
♦
Nieużywane urządzenie przechowuj w suchym,
dobrze wentylowanym i niedostępnym dla dzieci
miejscu.
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
Przy transportowaniu urządzenia w samochodzie
umieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku,
by nie mógł się przemieścić w razie nagłego hamowania lub skrętu.
Serwis
♦
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy dmuchaw/odkurzaczy ogrodowych
Bezpieczeństwo innych osób
W instrukcji tej opisano zastosowanie urządzenia zgodne
z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów lub przystawek
innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub obsługiwanie odkurzacza w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem
urazu i/lub szkód rzeczowych.
♦
Gdy pracujesz z urządzeniem, dla bezpieczeństwa
wkładaj na nogi solidne obuwie i długie spodnie.
♦
W następujących przypadkach zawsze wyłączaj
urządzenie i wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego:
•
Uszkodzenie lub zaplątanie się kabla sieciowego.
•
Pozostawienie urządzenia bez nadzoru.
•
Czyszczenie zatkanej rury.
•
Kontrola, regulacja lub czyszczenie odkurzacza.
•
Nadmierne wibracje
♦
Nie zbliżaj otworu wydmuchowego ani ssącego do
oczu i uszu. Nigdy nie kieruj strumienia powietrza
w stronę osób.
♦
Nie używaj ani nie pozostawiaj urządzenia na deszczu.
♦
♦
Urządzenie to nie powinno być obsługiwane przez
osoby (w tym także dzieci) o graniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej bądź takie, którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia,
chyba że pod nadzorem doświadczonego użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z narzędzia mogą zaistnieć dodatkowe
zagrożenia nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego
lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
4
♦
♦
♦
♦
W ekstremalnych warunkach mogą być akumulatory
nieszczelne. Jeżeli stwierdzisz, że z akumulatora
wydostaje się ciecz, wytrzyj ją ostrożnie ściereczką.
Unikaj kontaktu ze skórą.
♦
Przestrzegaj następujących wskazówek w przypadku kontaktu ze skórą lub oczami
Ostrzeżenie! Kwas z baterii może wywołać urazy ciała
lub szkody rzeczowe. Należy zmyć natychmiast kwas
po kontakcie ze skórą. Kontaktuj się z lekarzem, jeśli
zauważysz na skórze zaczerwienienia i podrażnienia.
Przemyj natychmiast oczy po kontakcie z kwasem
i skontaktuj się z lekarzem.
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
Pogorszenie słuchu.
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i preszpanu).
Oznaczenia na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczono następujące piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Nigdy nie próbuj ładować uszkodzonego
akumulatora.
Na czas pracy zakładaj nauszniki ochronne.
Ładowarki
Ładowarki są zaprojektowane dla określonego napięcia.
Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada podanemu
napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia.
Uwaga! W żadnym wypadku nie zastępuj ładowarki n
zwyczajnym kablem sieciowym.
♦
Ładowarki Black & Decker używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych wraz z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi
wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować naładowanej baterii.
♦
Jeśli kabel jest uszkodzony, musi być wymieniony
przez producenta lub serwis Black & Decker, aby
uniknąć zagrożenia.
♦
Uważaj, by do ładowarki nie dostała się woda.
♦
Nie otwieraj ładowarki.
♦
Nie dokonuj w ładowarce żadnych przeróbek.
♦
Podczas ładowania narzędzia/ ładowarki należy
zwrócić uwagę na odpowiednią wentylację.
Nie używaj odkurzacza na deszczu i nie pozostawiaj go na zewnątrz w czasie deszczowej
pogody.
Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz
urządzenie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Uważaj, aby osoby postronne i zwierzęta były
oddalone od obszaru pracy co najmniej 6 m.
Trzymaj osoby postronne z dala od niebezpiecznego obszaru pracy.
Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego
zmierzony wg wytycznych 2000/14/EG.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu!
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
Przed użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦
Uważaj, by nie zamoczyć akumulatora.
♦
Nie pozostawiaj akumulatora w wysokiej temperaturze.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki. Zastosowanie nieprawidłowej ładowarki
może prowadzić do porażenia prądem lub przegrzania akumulatora.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
♦
Akumulator nie wolno uszkodzić lub zdeformować
poprzez działania siłowe lub przeciążenie . W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo powstania
obrażeń lub pożaru. Nie wolno ładować uszkodzonego akumulatora.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Najpierw zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej
na tabliczce znamionowej. Elektronarzędzia
akumulatorowego w żadnym wypadku nie
przyłączaj bezpośrednio do sieci.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew
temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Elementy
1.
2.
3
4.
5.
5
Rura wydmuchowa
Dmuchawa
Wyłącznik
Akumulator
Stopki
Montaż
Ładowanie jest zakończone, gdy wskaźnik ładowania
(11) zgaśnie. Akumulator może pozostawać w ładowarce.
Wyświetlacz LED zapala się, jeśli akumulator faktycznie
jest doładowywany.
♦
Rozładowany akumulator powinien być naładowany
w ciągu 1 tygodnia. Trwałość akumulatora obniża się
zdecydowanie, jeżeli jest on przchowywany w stanie
rozładowanym.
Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem montażu
upewnij się, czy odkurzacz jest wyłączony
i odłączony od sieci.
Ostrzeżenie: Przy pracy z dmuchawą/odkurzaczem ogrodowym zawsze zakładaj rękawice
ochronne.
Montaż rury wydmuchowej (rys. A)
Pozostawanie akumulatora w ładowarce
Przed użyciem rurę wydmuchową (1) należy przyłączyć
do obsady dmuchawy.
♦
Zgraj z obu stron prostokątne zatrzaski (6) na rurze
wydmuchowej (1).
♦
Rurę (1) wciśnij mocno, aż prostokątne zatrzaski (6)
zaskoczą w swoim położeniu.
Wskazówka! Na czas przechowywania można rurę
wydmuchową rozdzielić, poprzez naciśnięcie zatrzasku
(6) i wyciągnięcie rury.
Akumulator można pozostawić w ładowarce. W takim
przypadku wyświetlacz LED świeci się bez przerwy.
Ładowarka utrzymuje akumulator w stanie pełnego
naładowania.
Załączanie i wyłączanie (rys. E)
Ostrzeżenie! Przy załączaniu trzymaj urządzenie mocno
obiema rękami.
♦
By załączyć urządzenie, przesuń wyłącznik (3) do
przodu.
♦
By wyłączyć urządzenie, przesuń wyłącznik (3) do
tyłu.
Przymocowanie rury wydmuchowej (rys. B)
♦
Skieruj umieszczony z boku na rurze wydmuchowej
(1) prostokątny zatrzask (6) na zatrzask (7) na
dmuchawie (8).
♦
Naciśnij mocno rurę wydmuchową (1) na dmuchawę,
aż oba zatrzaski (6 i 7) zaskoczą.
Wskazówka! Można rurę wydmuchową i dmuchawę
rozdzielić poprzez naciśnięcie prostokątnego zatrzasku
(7) i wyciągnięcie jednej części z drugiej.
Konserwacja
Dmuchawa ogrodowa Black & Decker odznacza się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy
niezbędne jest jego regularne czyszczenie.
♦
Wyłączaj urządzenie i wyciągaj wtyczkę.
♦
Jeśli urządzenie posiada oddzielnie akumulator
wyłącz urządzenie i wyjmij z niego akumulator .
♦
Jeśli akumulator jest zintegrowany z urządzeniem,
rozładuj go całkowicie przed wyłączeniem.
♦
Wyciągnij ładowarkę z gniazdka sieciowego, zanim
ją oczyścisz. Ładowarka nie wymaga konserwacji
jednakże powinna być regularnie czyszczona.
♦
Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne czystym,
suchym pędzlem lub suchą ściereczką.
♦
Regularnie czyść obudowę wilgotną ściereczką. Nie
stosuj żadnych ściernych środków czyszczących, ani
takich, które zawierają rozpuszczalniki.
♦
Utrzymuj urządzenie w czystości i suchym stanie
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. C)
♦
♦
Skieruj akumulator (4) w stronę gniazda w urządzeniu. Wsuń akumulator do gniazda, aż zaskoczy
w prawidłowej pozycji.
Naciśnij klawisz zwalniający (9) wyciągając jednocześnie akumulator z gniazdai.
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania elektronarzędzia.
Ładowanie akumulatora (rys. D)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać.
Podczas ładowania akumulator może się nagrzewać,
ale jest to normalne zjawisko.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 °C lub powyżej 40 °C. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około 24 °C.
Wskazówka! Akumulator przy temperaturze ogniw
bateryjnych poniżej 10 °C lub powyżej 40 °C nie
będzie się ładować w ładowarce. Należy pozostawić
akumulator w ładowarce. Ładowarka rozpocznie
automatycznie ładowanie, jak tylko ogniwa ulegną
nagrzaniu lub schłodzeniu.
♦
By naładować akumulator (4) włóż go do ładowarki
(10). Akumulator daje się włożyć do ładowarki tylko
w jednym położeniu. Nie używaj siły, Sprawdź, czy
akumulator został prawidłowo włożony do ładowarki.
♦
Przyłącz ładowarkę do sieci.
Wskaźnik ładowania (11) świeci się nieprzerwanie.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszech-
6
Deklaracja zgodności z normami WE
nego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
DYREKTYWA MASZYNOWA
Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
GWC1800 opisany w „Danych technicznych” został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60335-1.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Te produkty są również zgodne z zapisami dyrektyw
2004/106/WE oraz 2011/65/UE
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Akumulatory
Przy utylizacji zużytych akumulatorów i baterii
pamiętaj o ochronie środowiska.
♦
♦
♦
♦
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie
w imieniu firmy Black & Decker.
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od urządzenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe
i litowo-jonowe podlegają recyklingowi. W tym celu
zapakuj je do odpowiedniego pojemnika, by nie
ryzykować zwarcia biegunów i oddaj do najbliższego
autoryzowanego warsztatu serwisowego lub komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to eksplozją
i doznaniem urazu.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
18.12.2012
Dane techniczne
GWC1800 (H1)
Napięcie
Ilość obrotów na biegu jałowym
Objętość powietrza
Masa
Akumulator
VAC 18
U/min 12.000
m3/min 2,6
kg 2,2
A18
Napięcie
VDC 18
Wydajność
A/h 1,5
Typ
Ładowarka
NiCd
905632** (Typ1)
Napięcie na wejściu
VAC 100-240
Napięcie na wyjściu
VDC 24
Natężenie prądu
mA 210
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści
zmierzone wg normy EN60745:
Wartość emisji drgań (ah) 1,7m/s2, niepewność pomiaru (K) 1,5m2
LWA (mierzona moc akustyczna) : 84 dB(A), niepewność pomiaru (K):
3 dB(A), LWA (gwarantowana moc akustyczna: 87 dB(A), niepewność
pomiaru (K): 3 dB(A)
7
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00199959 - 14-02-2013
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising