GWC1800 | Black&Decker GWC1800 BLOWER VAC Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-78 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GWC1800
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
♦
Az Ön Black & Decker akkumulátoros avartakarító készüléke a lehullott falevelek eltakarítására szolgál. A készülék
kizárólag háztartási és kültéri használatra alkalmas.
♦
A készülék általános biztonsági
figyelmeztetései
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett/akkumulátoros készülékek használatakor a tűz, áramütés, személyi sérülés és
anyagi károkozás veszélyének csökkentése
érdekében be kell tartani többek között a következő biztonsági előírásokat.
♦
♦
A készülék használata előtt olvassa el a teljes kézikönyvet, ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel
és helyes használatával.
♦
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
A „készülék“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön
által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros
(vezeték nélküli) elektromos készüléket jelenti.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és útmutatásokat,
hogy később is fellapozhassa őket.
♦
A készülék használata és gondozása
♦
A készülék használata
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Mindig körültekintően használja a készüléket.
Tartsa tisztán és világítsa ki jól a munkaterületet.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
A készüléket csak nappali fény vagy jó mesterséges
világítás mellett használja.
Soha ne használja a készüléket robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében.
Ne engedje, hogy a készüléket gyerekek vagy
a használati útmutatót nem ismerő személyek
használják. A helyi rendelkezések tartalmazhatnak
a kezelő korára vonatkozó korlátozást.
Ne engedje, hogy gyerekek vagy állatok a munkaterület közelébe menjenek, illetve hozzányúljanak
a készülékhez és a tápkábelhez.
A készülék használata közben tartsa távol a gyerekeket, a nézelődőket és az állatokat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
A készülék nem játékszer.
Ne merítse vízbe.
Ne nyissa fel a burkolatot. A készülékben nincsenek
felhasználó általi szervizelést igénylő alkatrészek.
♦
♦
♦
♦
♦
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a készülék,
illetve nem hibás-e valamelyik alkatrésze. Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek nincsenek
eltörve, a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn
olyan körülmény, amely befolyásolhatja a készülék
működését.
Ne használja a készüléket, ha a kapcsoló nem
működőképes. A kapcsolóval nem irányítható
elektromos készülékek használata veszélyes, az
ilyen készüléket meg kell javíttatni.
A súlyos személyi sérülés veszélyének elkerülése
érdekében kapcsolja ki a készüléket és válassza
le az áramforrásról, mielőtt beállítást végez, tartozékot cserél vagy a tárolóhelyére teszi. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a készülék véletlen beindulásának veszélyét.
Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán – ahol
ez értelmezhető. A megfelelően karbantartott és éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
könnyebben irányítható.
Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrésze
sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizzel
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
Elektromos biztonság
♦
Személyes biztonság
♦
Ahol szükséges, viseljen egyéni védőfelszerelést.
A körülményeknek megfelelő védőfelszerelés,
például védőszemüveg, pormaszk, biztonsági
csúszásmentes védőcipő, védősisak és hallásvédő
csökkenti a személyi sérülés veszélyét.
Előzze meg a készülék véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a készülék kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt azt az elektromos hálózathoz
vagy akkumulátorhoz csatlakoztatja, illetve kézbe
veszi. Ha a készüléket úgy hordozza, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. bekapcsolt készüléket helyez
áram alá, azzal balesetet okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így váratlan helyzetekben
is jobban tudja uralni a készüléket.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy a hosszú
haj beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda arra,
amit tesz, és használja a józan eszét, amikor a készülékkel dolgozik. Ne használja a készüléket, ha
fáradt, ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. A készülék használata közben egy
pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyes
sérüléshez vezethet.
♦
♦
3
A készülék dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. A földelt készülékekkel soha ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó
és ahhoz illő fali aljzatok használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja a készüléket. Ha
víz kerül a készülékbe, nagyobb lesz az áramütés
veszélye.
Gondosan bánjon a tápkábellel. A készüléket soha
ne hordozza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne
♦
♦
♦
Semmilyen tárgyat ne helyezzen a nyílásokba.
Semmiképpen ne használja a készüléket, ha
a nyílásai el vannak torlaszolódva, mindig tisztítsa
meg hajtól, szösztől, portól vagy bármi mástól, ami
akadályozhatja a levegő áramlását.
Figyelmeztetés! Mindig a jelen útmutatóban ismertetett
módon használja a készüléket. A készüléket álló helyzetben való használatra tervezték, más módon való használata sérülést okozhat. Ne működtesse a készüléket fekvő
helyzetben vagy fejjel lefelé.
♦
A készülék kezelője vagy felhasználója felelős
a más személyeknek okozott balesetekért és anyagi
károkért.
♦
Ne hordozza a készüléket a kábelénél fogva.
♦
Mindig hátrafelé, a készüléktől távolodó irányba
vezesse el a tápkábelt.
Figyelmeztetés! Ha valamelyik kábel használat közben
megsérül, azonnal csatlakoztassa le a hálózati áramforrásról. Az áramtalanítás előtt ne nyúljon a tápkábelhez.
♦
Oldószerrel vagy tisztítószerrel ne tisztítsa a készüléket. Mindig tompa kaparószerszámmal távolítsa el
róla a füvet és a szennyeződést.
♦
Csereventilátor beszerezhető a Black & Decker
márkaszervizekben. Csak a Black & Decker által
ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használja.
♦
Az anyák és csavarok mindig legyenek meghúzva,
hogy biztos lehessen benne, hogy a készülék biztonságos üzemkész állapotban van.
a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje
olajtól és hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel
növeli az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja a készüléket, kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt vegyen igénybe.
Szabadban való használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha a készülék nedves helyen való használata
elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető
egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD) előkapcsolásán
keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Használat után
♦
♦
♦
A használaton kívüli készüléket száraz, jól szellőző
helyen tárolja, ahol gyerekek nem érhetik el.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek
hozzá a tárolt készülékekhez.
Ha a készüléket járműben tárolja, illetve szállítja
vagy a csomagtartóban tartja, akkor kösse le, hogy
ne mozdulhasson el a hirtelen gyorsításkor vagy
irányváltoztatáskor.
Szerviz
♦
A készüléket képzett szakemberrel szervizeltesse,
és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.
Ezzel biztosíthatja a készülék folyamatos biztonságos működését.
Mások biztonsága
További biztonsági előírások fúvó és szívó
berendezésekhez
♦
A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy szerelék használata, illetve az ebben fel
nem sorolt művelet végzése személyi sérülés és/vagy
anyagi kár veszélyével járhat.
♦
Lába és lábfeje védelmében a készülék használata
közben, mindig nagy igénybevételre alkalmas cipőt
és hosszúnadrágot viseljen.
♦
Mindig kapcsolja ki a készüléket, várja meg, amíg
a ventilátor leáll és húzza ki a konnektorból, ha:
•
tápkábel megsérült vagy összegabalyodott;
•
felügyelet nélkül hagyja a készüléket;
•
ellenőrzi, beállítja, tisztítja a készüléket vagy
dolgozik rajta;
•
ha a készülék rendellenesen vibrál;
♦
Működés közben ne tartsa a készülék be- vagy
kivezető nyílását a szem vagy fül közelébe. Ne fújja
a törmeléket a közelben állók felé.
♦
Ne használja esőben és esős időben ne hagyja
a szabadban.
♦
Bekapcsolt állapotú készülékkel sem szívó, sem fúvó
üzemmódban ne haladjon át kavicsos ösvényeken
vagy utakon. Ne futólépésben, hanem csak sétálva
használja a készüléket.
♦
Bekapcsolt állapotban ne tegye le a készüléket
kavicsos felületre.
♦
Mindig biztonságosan álljon a talajon, különösen
lejtőn. Ne nyúljon túl messzire, és ügyeljen, hogy
ne veszítse el egyensúlyát.
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám rendeltetésétől eltérő,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek
(például különösen tölgy, bükk és MDF anyagok
megmunkálásánál).
4
Címkék a készüléken
Sérült akkumulátort ne töltsön.
A készüléken a következő piktogramok láthatók:
Töltők
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük. Mindig
ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján megadott feszültségnek.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a töltő-egységet
hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦
A Black & Decker töltővel csak a készülékhez
mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok
szétrobbanhatnak, személyi és dologi kárt okozva.
♦
Soha ne próbáljon nem tölthető telepet tölteni a töltővel.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy
Black & Decker szakszervizzel.
♦
Víztől óvja a töltőt.
♦
Ne nyissa fel a töltő burkolatát.
♦
Ne manipulálja a töltőt.
♦
Töltéskor a készüléket/szerszámot/akkumulátort jól
szellőző helyre tegye.
Figyelmeztetés! A készülék használata előtt
olvassa el a kézikönyvet.
A készülék használata közben hordjon alkalmas hallásvédőt.
Ne használja esőben, ne tegye ki nedvességnek és esős időben ne hagyja a szabadban.
Kapcsolja ki a készüléket. Mielőtt bármilyen
karbantartási munkálatba kezdene, távolítsa
el az akkumulátort a készülékből.
Ne engedjen embereket és állatokat a munkaterület 6 m-es körzetébe.
Ne engedje közel a nézelődőket.
A készülék beltéri használata készült.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint
garantálva van.
Elektromos biztonság
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján
megadott feszültségnek. Soha ne próbálja
a töltő-egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Hőtől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
A készülék/szerszám akkumulátorát csak a hozzá
mellékelt töltővel töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütést vagy az akkumulátor túlmelegedését
okozhatja.
♦
Elhasznált akkumulátorok ártalmatlanításánál tartsa
be a „Környezetvédelem” című rész utasításait.
♦
Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort, azaz
védje kilyukadástól és ütődéstől, mert az sérülést
vagy tüzet okozhat. Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦
Szélsőséges körülmények között az akkumulátor
szivároghat. Ha az akkumulátoron folyadékot észlel, ronggyal gondosan törölje le. Vigyázzon, hogy
a folyadék ne kerüljön érintkezésbe a bőrével.
♦
Ha a folyadék a bőrével vagy szemével mégis
érintkezésbe került, kövesse az alábbi utasításokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrére került,
azonnal öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom vagy
irritáció esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került,
tiszta vízzel azonnal öblítse le, és forduljon orvoshoz.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély megelőzése
végett azonnal cseréltesse ki a gyártóval vagy
Black & Decker szakszervizzel.
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
Fúvócső
Avarfúvó
Üzemi kapcsoló
Akkumulátor
Lábak
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van
kapcsolva, és az akkumulátor el van távolítva
a készülékből.
Figyelmeztetés! Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor az akkumulátoros avartakarítóval
dolgozik.
Fúvócsövek összeszerelése (A ábra)
Használat előtt fel kell szerelni a fúvócsöveket (1).
♦
Igazítsa be a fúvócsöveken (1) lévő négyszögletes
reteszeket (6).
5
Az akkumulátor töltőben hagyása
♦
Nyomja erősen egymásba a fúvócsöveket (1), amíg
a négyszögletes reteszek (6) a helyükre be nem
pattannak.
Tartsa szem előtt! Tárolás céljára a fúvócsövek szétválaszthatók úgy, hogy az oldalukon lévő négyszögletes
reteszeket (6) megnyomja, és a csöveket széthúzza.
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben, közben a LED folyamatosan világít. A töltő teljesen feltöltött
állapotban tartja az akkumulátort.
Be- és kikapcsolás (E ábra)
Figyelmeztetés! Bekapcsoláskor fogja erősen, két
kézzel a készüléket.
♦
A bekapcsoláshoz tolja előre az üzemi kapcsolót (3).
♦
A kikapcsoláshoz csúsztassa hátra az üzemi kapcsolót (3).
Fúvócső felszerelése (B ábra)
♦
Igazítsa össze a fúvócső (1) oldalán lévő négyszögletes reteszeket (6) az avarfúvó (8) oldalán található
négyszögletes reteszekkel (7).
♦
Nyomja rá erősen a fúvócsövet (1) az avarfúvóra,
amíg a négyszögletes reteszek (6 és 7) a helyükre
be nem pattannak.
Tartsa szem előtt! A fúvócsövek az avarfúvóról leválaszthatók úgy, hogy az avarfúvó oldalán lévő négyszögletes
reteszeket (7) megnyomja, és a csöveket lehúzza.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker készülékét minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatos
kielégítő működése a megfelelő gondozástól és rendszeres tisztítástól is függ.
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy kapcsolja ki, majd vegye ki az akkumulátort
a készülékből/szerszámból, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám/készülék és a töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
♦
Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
Akkumulátor fel- és leszerelése (C ábra)
♦
♦
A beszereléshez igazítsa az akkumulátort (4) a szerszámon kialakított tartórekeszéhez. Csúsztassa be
a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére
be nem pattan.
Az akkumulátor kiszereléséhez nyomja meg a kioldógombot (9), majd ezzel egyidejűleg húzza ki az
akkumulátort a rekeszből.
A készülék használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Az akkumulátor töltése (D ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt
olyan munkánál, amelyet ugyanazzal a készülékkel
korábban könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben
az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség,
nem jelent hibát.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 3 A.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátort 10 °C alatti
vagy 40 °C feletti környezeti hőmérséklet mellett. Ajánlott
töltési hőmérséklet: kb. 24 °C.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha annak hőmérséklete kb. 10 °C alatt, ill. 40 °C fölött
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és
az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik vagy lehűl.
♦
Töltés céljából tegye az akkumulátort (4) a töltőbe
(10). Az akkumulátor csak egy módon illeszthető be
a töltőbe. Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról,
hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik
a töltőbe.
♦
Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra, és
kapcsolja be.
A töltésjelző (11) ekkor folyamatosan világítani fog.
A töltés akkor kész, amikor a töltésjelző (11) kialszik.
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben.
A LED bekapcsol, amikor a töltő időnként rátölt az
akkumulátorra.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket a rendes háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
6
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását és újrafelhasználását.
Újrahasznosított vagy újrafeldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
Kéz/kar súlyozott rezgési érték az EN 60745 szerint:
Vibráció kibocsátási érték (ah) 1,7 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
LWA (mért zajszint) 84 dB(A), bizonytalanság = 3 dB(A),
LWA (garantált zajszint) 87 dB(A), bizonytalanság = 3 dB(A)
CE megfelelőségi nyilatkozat
A helyi előírások szabályozhatják az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtését
a közösségi hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha
igénybe veszi, jutassa el a terméket bármelyik hivatalos
márkaszervizünkbe.
GWC1800
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok” alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, 2004/108/EK,
EN 60335-1.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése az alábbi
honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
Akkumulátorok
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Hasznos élettartamuk végén a környezetvédelmi előírások betartásával semmisítse meg az
akkumulátorokat
♦
♦
♦
♦
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
18. 12. 2012
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd válassza
le a szerszámról.
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak. Az akkumulátor(oka)t megfelelő csomagolásba helyezze, hogy a pólusai(k) között ne
keletkezhessen rövidzárlat. Juttassa el őket egyik
márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító
telepre.
Ne zárja rövidre az akkumulátor sarkait.
Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert azzal robbanást vagy személyi sérülést okozhat.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Műszaki adatok
GWC1800 (H1)
Feszültség
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
VAC 18
Üresjárati fordulatszám FORDULATSZÁM 12 000
Szállított levegő mennyisége
Súly
Akkumulátor
Feszültség
Kapacitás
Típus
Töltő
m3/perc 2,6
kg 2,2
A18
VDC 18
Ah 1,5
NiCd
905632** (1. típus)
Felvett feszültség
VAC 100-240
Leadott feszültség
VDC 24
Áramerősség
mA 210
zst00244054 - 08-09-2014
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
10
11
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising