GRC4736 | Black&Decker GRC4736 CORDLESS MOWER Type H1 instruction manual

372000-19 EST
*5&6'
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
18
$
%
&
'
(
)
3
1
4
*
+
,
-
.
/
EESTI KEEL
0
1
2
3
4
5
5
EESTI KEEL
6
8
6
7
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri muruniiduk on mõeldud muru
niitmiseks. See tööriist on mõeldud vaid tavakasutuseks.
Ohutuseeskirjad
Hoiatus. Juhtmeta seadmete kasutamisel peab
järgima elementaarseid ohutusnõudeid, sh alljärnevaid, et vähendada tule, elektrilöögi, kehavigastuse
ja vara kahjustamisega seotud ohtu.
Hoiatus. Masina kasutamisel tuleb järgida ohutusreegleid. Teie ja kõrvalolijate ohutuse tagamiseks
lugege käesolevat juhendit enne masina kasutama
hakkamist. Hoidke juhendit edaspidiseks kasutamiseks turvalises kohas.
♦ Enne seadme käitamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit.
♦ Sihtotstarve on nimetatud käesolevas kasutusjuhendis. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete
kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida
käesolevas juhendis ei soovitata, võib lõppeda
kehavigastusega.
♦ Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks.
Seadme kasutamine
Olge seadme kasutamisel alati ettevaatlik.
♦ See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele
ega nõrga tervisega isikutele ilma järelevaatajata.
♦ Seadet ei tohi kasutada mänguasjana.
♦ Ärge lubage lastel ega loomadel tulla tööpiirkonna
lähedale ega puudutada seadet või toitekaablit.
♦ Kui seadet kasutatakse laste lähedal, on vajalik
hoolikas järelevalve.
♦ Kasutada ainult kuivas kohas. Ärge laske seadmel
saada märjaks.
♦ Ärge kastke seadet vette.
♦ Ärge avage seadme korpust. Seadme sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.
♦ Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses.
♦ Et vältida pistiku ja kaablite kahjustamise ohtu,
ärge kunagi tõmmake kaablist pistiku eemaldamiseks soklist.
Pärast kasutamist
♦ Kui seadet ei kasutata, hoidke seda kuivas, hästi
ventileeritud ja lastele kättesaamatus kohas.
♦ Lastel ei tohi olla juurdepääsu ladustatud seadmele.
♦ Kui seadet hoitakse või transporditakse sõidukis,
peab see olema pakiruumis või mõnes teises turvalises kohas, et vältida selle liikumist, mida võib
tekitada sõidukiiruse või -suuna järsk muutumine.
Ülevaatus ja parandustööd
♦ Enne käitamist veenduge, et seade ei ole kahjustunud ja selle osad on terved. Kontrollige purunenud
osade, kahjustatud lülitite ja teiste seisukordade
suhtes, mis võivad segada seadme käitamist.
♦ Ärge käitage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud ja vigane.
♦ Kahjustunud või vigased osad peab asendama
või parandama selleks volitatud töökoda.
♦ Ärge kunagi üritage eemaldada või asendada
muid osi peale nende, mis on välja toodud kasutusjuhendis.
Muruniidukite täiendavad ohutusjuhised
♦ Muruniidukiga töötades hoidke mõlema käega
käepidemest kindlalt kinni.
♦ Kui ükskõik millal tekib muruniiduki kallutamise
vajadus, hoidke mõlemad käed niiduki kallutamise
ajal käitamisasendis. Hoidke mõlemad käed käitamisasendis, kuni muruniiduk on õigesti tagasi
maha lastud.
♦ Ärge kunagi kandke raadio- või muusikakuulareid,
kui töötate muruniidukiga.
♦ Ärge kunagi püüdke muuta rataste kõrgust, kui
mootor töötab või kui turvavõti on lüliti korpuses.
♦ Kui muruniiduk jääb kinni, vabastage surutav
sang niiduki välja lülitamiseks, oodake lõikatera
peatumiseni ja eemaldage turvavõti enne, kui
püüate renni ummistusest tühjendada või mida
tahes katte alt eemaldada.
♦ Hoidke käed ja jalad lõikamisalast eemal.
♦ Hoidke terad teravad. Kandke muruniiduki lõiketera käsitsemisel alati kaitsekindaid.
♦ Kui te kasutate murukogumiskasti (15), kontrollige
seda sageli kulumise ja kahjustuste suhtes. Ülemäärase kulumise tuvastamisel asendage vana
kast teie turvalisuse tagamiseks uue kastiga.
♦ Olge eriti ettevaatlik, kui pöörate muruniidukit
ümber või tõmbate seda enda poole.
♦ Ärge pange käsi ega jalgu muruniiduki lähedale
ega alla. Hoidke alati eemale väljutusavast.
♦ Eemaldage piirkonnast, kus muruniidukit hakatakse kasutama, sellised objektid nagu kivid, kepid,
juhtmed, lelud, kondid jms, mida lõiketera võib
eemale heita. Esemed, mida lõiketera eemale
paiskab, võivad põhjustada raskeid kehavigastusi.
Kui mootor töötab, seiske käepideme taga.
♦ Ärge töötage muruniidukiga paljajalu või sandaalides. Kandke alati kinniseid korralikke jalatseid.
♦ Ärge tõmmake muruniidukit tagasisuunas, kui see
pole hädavajalik. Tahapoole liikumisel vaadake
alati alla ja taha.
♦ Ärge kunagi heitke väljutatavat materjali kellegi
suunas. Vältige materjali väljutamist vastu seina
või takistust. Materjal võib niidukiga töötaja poole
7
EESTI KEEL
tagasi paiskuda. Kruusapindade ületamisel vabastage alati surutav sang, et muruniiduk välja
lülitada ja lõiketera seisata.
Ärge kunagi kasutage muruniidukit, millele ei
ole paigaldatud nõuetekohaselt töötavat murukogumiskasti, väljalaskeava piiret, tagumist
kaitsepiiret või muid kaitseseadiseid. Kontrollige
korrapäraselt kõiki piirdeid ja kaitseseadiseid,
veendumaks nende heas ning sihtotstarbelises
töökorras olemises. Asendage kahjustatud piire
või muu kaitseseadis uuega enne uuesti kasutama
hakkamist.
Ärge kunagi jätke töötavat muruniidukit järelevalveta. Kui muruniiduk jääb järelevalveta,
eemaldage alati turvavõti.
Vabastage alati surutav sang, et mootor peatada,
oodake lõiketera täieliku seiskumiseni ja eemaldage turvavõti enne muruniiduki puhastamist,
murukogumiskasti eemaldamist, väljutusava
piirde ummistusest vabastamist, muruniiduki juurest lahkumis või enne mis tahes reguleerimiste,
remonttööde või kontrollide tegemist.
Kasutage muruniidukit ainult päevavalguses või
heades kunstliku valguse tingimustes, kui lõiketera
ette jäävad objektid on muruniiduki käitamiskohast
selgelt nähtavad.
Ärge töötage muruniidukiga, kui olete tarvitanud
alkoholi või ravimeid või olete väsinud või haige.
Olge alati tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja
kasutage tervet mõistust.
Vältige ohtlikke keskkondi. Ärge kunagi kasutage
muruniidukit niiskes või märjas murus. Ärge kunagi töötage muruniidukiga vihma ajal. Veenduge
alati, et jalgealune on kindel. Kõndige, mitte ärge
jookske.
Kui muruniiduk peaks hakkama tavatult vibreerima, vabastage surutav sang, oodake lõiketera
peatumiseni, eemaldage turvavõti ja otsige siis
kohe põhjust. Vibreerimine on tavaliselt probleemi
hoiatus. Vt tõrkeotsingu juhendist soovitusi tavatu
vibratsiooni tekkimise korral.
Muruniidukiga töötades kandke alati kaitseprille
ja näomaski.
Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine,
mida ei soovitata selle muruniidukiga kasutada,
võib olla ohtlik. Kasutage ainult Black & Deckeri
heaks kiidetud tarvikuid.
Muruniidukiga töötades ärge kunagi küünitage
üle selle. Muruniidukiga töötades hoidke jalad
alati kindlalt maas ja keha tasakaalus.
Kallakutel niitke ristisuunaliselt, mitte kunagi
suunaga üles ja alla. Olge eriti ettevaatlik liikumissuuna muutmisel kallakutel.
Olge tähelepanelik aukude, vagude, kühmude
või muude peidetud objektide suhtes. Ebaühtlane
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
♦
♦
maapind võib põhjustada libisemist ja kukkumist.
Kõrges murus võivad olla peidetud takistused.
Ärge pügage märga muru ega töötage liiga järskudel kallakutel. Halb toetuspind võib põhjustada
libisemist ja kukkumist.
Ärge niitke muru järsakute, kraavide ega tammide
lähedal. Te võite kaotada jalgealuse või tasakaalu.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦ See seade pole mõeldud kasutamiseks isikutele
(k.a lapsed), kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad
vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul,
kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud
neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja
teostab järelevalvet.
♦ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Muud riskid.
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisel ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦
♦
♦
♦
♦
Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Osade, lõiketerade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete korrapäraseid puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme, pöögi ja vaik-kiudplaadi
korral.)
Hoiatussümbolid
Seadmel on järgmised sümbolid.
Hoiatus. Enne seadme kasutamist
lugege kasutusjuhendit.
5
Ärge laske seadmel olla vihma käes või
suure niiskuse tingimustes.
EESTI KEEL
Olge ettevaatlik teravate lõiketerade
suhtes.
Eemaldage turvavõti alati enne muruniiduki
puhastamist, murukogumiskasti eemaldamist, väljutusava piirde ummistusest
vabastamist, muruniiduki juurest lahkumis
või enne mis tahes reguleerimiste, remonttööde või kontrollide tegemist.
Olge ettevaatlik lendavate esemete suhtes.
Hoidke kõrvalised isikud eemal lõikamisalast.
)
Kandke kaitseprille.
Lõiketerad pöörlevad edasi
pärast seadme välja lülitamist.
Direktiivile 2000/14/EÜ vastav tagatud
müravõimsus.
Täiendavad ohutusnõuded aku ja akulaadija
kasutamisel
Akud
♦ Ärge proovige neid kunagi avada.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
♦ Vältige aku kokkupuudet kuumusega.
♦ Ärge hoidke neid kohtades, mille temperatuur
võib kerkida kõrgemale kui 40 °C.
♦ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur olema vahemikus 10 °C...40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult seadme/ tööriistaga
tarnitud laadijat. Vale laadija kasutamine võib
põhjustada elektrilööki või aku ülekuumenemist.
♦ Akude kõrvaldamisel järgige alajaotises „Keskkonnakaitse“ toodud juhiseid.
♦ Ärge kahjustage/deformeerige akuplokki torgete
ega põrutustega, sest see võib tuua kaasa kehavigastus- ja tuleohu.
♦ Ärge laadige kahjustatud akusid.
♦ Äärmuslikes tingimustes võib aku lekkida. Kui te
märkate akul vedelikku, pühkige see riidelapiga
ära. Vältige kokkupuudet nahaga.
♦ Kokkupuutel naha või silmadega, järgige alltoodud
juhiseid.
Hoiatus. Akuvedelik võib põhjustada
kehavigastust või varalist kahju. Nahaga
kokkupuutumise korral loputage kohe veega.
Punetuse, valu või ärrituse tekkimisel pöörduge
arsti poole. Silma sattumisel loputage kohe puhta
veega ja pöörduge arsti poole.
S
Ärge proovige laadida kahjustatud akusid.
Laadijad
Laadija on ette nähtud teatud pinge jaoks.
Veenduge alati, et toitepinge vastab andmesildile
märgitud pingele.
Hoiatus. Ärge kunagi proovige vahetada tavalise
toitepistikuga laadija vastu.
♦ Kasutage oma Black & Deckeri laadijat ainult nende akudega, mis tarniti koos seadme/ tööriistaga.
Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid akusid.
♦ Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud Black & Deckeri
hoolduskeskusel välja vahetada.
♦ Vältige laadija kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadijat.
♦ Ärge sondeerige laadijat.
♦ Seade/tööriist/aku peab laadimise ajal olema
hästiventileeritud kohas.
See laadija on mõeldud kasutamiseks
ainult siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
♦
Laadija on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Veenduge alati,
et toitepinge vastab andmesildile märgitud
pingele. Ärge kunagi proovige vahetada
tavalise toitepistikuga laadija vastu.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud Black & Deckeri
hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel seadmel on järgmised osad või osa neist.
1. Turvavõti
2. Surutav sang
3. Surutava automaatliikumissanga pide
4. Kiiruseregulaator
5. Käepide
6. Vedruga tagakate
7. Käepideme reguleerimise nupp
8. Käepideme kinnituspoldid
9. Akuklamber
9
EESTI KEEL
10. Akukang
11. Eemaldatav aku
12. Multšimisnupp
13. Lõikekõrguse nupp
14. Lõikekõrguse indikaator
15. Murukogumiskast
Kokkupanek
Hoiatus. Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist
on väljalülitatud ja toitevõrgust lahti ühendatud.
Lahtipakkimine (joonis A ja B)
Hoiatus. Vahelejäämiskoht. Et vältida vahele jäämist, hoidke sõrmed eemal käepideme ja plaatide
vahelisest alast.
♦ Laske ettevaatlikult alla käepideme vastasküljel
olevad kasti küljed ja voltige kast lahti, nagu
joonisel näidatud.
♦ Kui külg on avatud, võtke välja kastitäitematerjal, laadija, tarvikukott ja murukogumiskast ning
lükake niiduk avatud kastist välja.
Hoiatus. Terav liikuv lõiketera. Hoidke kehaosad
lõiketerast eemal.
Käepideme kokkupanek (joonis C)
Kokkupanekuks vajalikud tööriistad, mis ei kuulu
standardkomplekti: reguleeritav või 1/2-tolline (13
mm) mutrivõti.
♦ Paigutage käepide nii, et käepideme (5) avad on
kohakuti plaadi (16) avadega. Käepideme kiirreguleerimisnupud (7) jäävad kohakuti külgplaadi
(16) ülemiste avadega.
♦ Pange käepideme kinnituspoldid (8) läbi käepideme (5) avade ja keerake poldid plaadi sisse (16).
Enne lõplikku pinguldamist korrake toimingut teisel
küljel.
♦ Keerake käepideme kinnituspoldid (8) kindlalt
kinni, kasutades reguleeritavat või 1/2-tollist (13
mm) mutrivõtit.
♦ Käepideme reguleerimiseks soovitud kõrgusele vt
käepideme reguleerimise alajaotist. Ärge lükake
ega kasutage niidukit, kui käepide ei ole niidukile
nõuetekohaselt kinnitatud.
Hoiatus. Vahelejäämiskoht. Et vältida vahele jäämist, hoidke sõrmed eemal käepideme (5) ja plaatide
(16) vahelisest alast.
Käepideme reguleerimine (joonis D)
Niidukil on käepideme kõrguse reguleerimise võimalus. Et reguleerida käepidet teie pikkusele sobivasse
asendisse, toimige järgmiselt.
♦ Hoidke ühe käega käepidemest (5) kinni, tõmmake
käepideme reguleerimisnupp (7) välja ja pöörake
10
♦
♦
♦
seda neljandiku pöörde võrra, et vabastada tihvt
metallplaadi avast.
Korrake toimingut teisel küljel. Nüüd on käepide
(5) vaba liigutamiseks teise kõrgusasendisse.
Liigutage käepide soovitud kõrgusele.
Tõmmake käepideme reguleerimisnupp (7) välja
ja pöörake seda neljandiku pöörde võrra, et viia
tihvt tagasi metallplaadi avasse. Korrake toimingut
teisel küljel.
Murukogumiskasti kokkupanek (joonised E ja F)
♦ Libistage murukogumiskast (15) raamile (17).
♦ Kinnitage murukogumiskasti ülemised klambrid
raamile.
♦ Kinnitage murukogumiskasti kaks külgmist klambrit raamile. Seejärel kinnitage alumine klamber.
Rattakõrguse reguleerimine (joonised G ja H)
Niidukil on Black & Deckeri ühe puudutusega rattakõrguse reguleerimise süsteem. See süsteem
reguleerib korraga kõiki nelja ratast.
Niidukil on lõiketera seitse kõrgusasendit (38 mm
kuni 89 mm). Vt niiduki eesmisel osal olevat skaalat
ja noolt. Nool osutab muru niitmiseks määratud kõrgussättele. See säte sobib viiteks järgmisel korral,
kui tahate lõigata muru samale kõrgusele.
♦ Niiduki väljalülitamiseks vabastage surutav sang
(3), oodake lõiketera seiskumiseni ja eemaldage
turvavõti (1).
♦ Lõikekõrguse suurendamiseks või vähendamiseks asetage oma peopesa käetoele (18),
suruge sõrmepidet (19) sõrmedega ja hoidke
pidet haardes.
♦ Hoidke sõrmepidemest (19) jätkuvalt kinni ja suurendage või vähendage lõikekõrgust vastavalt soovile.
Kõrguseindikaator näitab käesolevat sätet (joonis H).
♦ Kui niiduk on reguleeritud õigele kõrgusele, hoidke
seda paigal, hoides oma vasakut kätt alumisel
parempoolsel käepideme toendil, ning vabastage
sõrmepide (19), et kõrgusesäte lukustada.
Märkus. Selleks, et niiduk jääks kindlalt lukustatuks
ühte kaheksast asendist, suruge käetugi alla pärast
sõrmepideme vabastamist.
Aku eemaldamine ja paigaldamine (joonised
I ja K)
Akuplokki (11) saab ladustamiseks/laadimiseks
niidukist eemaldada või jätta laadimiseks niidukisse.
Enne aku eemaldamist
♦ Paigutage niiduk horisontaalsele pinnale.
♦ Niiduki väljalülitamiseks vabastage surutav sang
(3), oodake lõiketera seiskumiseni ja eemaldage
turvavõti (1).
EESTI KEEL
Aku eemaldamine
♦ Tõmmake akukang (10) akuklambri (9) vabastamiseks üles ja seejärel tõmmake seda tagasi,
akuplokist eemale. Tõstke akuplokk välja.
Aku paigaldamine
Enne akuploki paigaldamist veenduge, et niidukis
ei ole prahti ja laadija konnektor (20) on akuplokist
(11) lahti ühendatud.
♦ Libistage akuplokk niidukisse. (Aku sobitub sisse
ainult ühel viisil.)
♦ Kinnitage aku niidukisse, kinnitades akuklambri
(9) üle aku serva (11) ja lükates seejärel akukangi
(10) allapoole, kuni see kinnitub klõpsatusega
kohale.
Kasutamine
Hoiatus. Laske seadmel töötada oma tempoga.
Ärge koormake üle.
Aku laadimine (joonised J–L)
Märkus. Laadige akut enne esimest kasutamist.
Aku saab laadimiseks kas niidukist eemaldada või
hoida niidukis.
♦ Niiduki väljalülitamiseks vabastage surutav sang
(3), oodake lõiketera seiskumiseni ja eemaldage
turvavõti (1).
♦ Paigutage roheline (+) ja valge (-) konnektor
kohakuti ning sisestage laadija pistik (20) niidukil
olevasse pessa (22) või eemaldage aku ja sisestage laadija pistik (20) akul olevasse pessa (21).
♦ Laadija konnektorit (20) saab niiduki pessa ühendada ainult ühel viisil.
♦ Ühendage laadija 240-voldine pistik toitevõrgu
soklisse (joonis L).
♦ Laadijal (24) olev punane tuli (26)süttib, osutades
aku laadimisele. Kui punane tuli ei sütti, veenduge,
et laadija konnektor on nõuetekohaselt kohakuti.
♦ Kui laadimine on lõpetatud, punane tuli (26) kustub
ja süttib roheline tuli.
Täiesti tühja aku laadimiseks kulub ligikaudu 16
tundi.
Optimaalse jõudluse tagamiseks niitmishooajal
soovitatakse jätta aku kasutamiskordade vahel
püsivalt laadima.
Käesoleva tootega kaasasolev laadija on ette nähtud
ühendamiseks nii, et see on kas vertikaalselt või
maha paigutamise asendis.
Laaditusindikaatori olek (joonis K)
Akul on võimalik vaadata laaaditusindikaatori olekut.
Seda saab kasutada aku käesoleva laaditusstaseme
vaatamiseks kasutamise ajal.
♦ Vajutage laaaditusindikaatori oleku nuppu (23).
Turvavõti
Eemaldage turvavõti:
♦ alati, kui seade jääb järelevalveta;
♦ enne ummistusest vabastamist;
♦ enne seadme kontrollimist, puhastamist või parandamist;
♦ pärast sõitmist vastu tundmatut eset;
♦ alati, kui seade hakkab tavatult vibreerima.
Sisse- ja väljalülitamine
Hoiatus. Terav liikuv lõiketera. Ärge kunagi püüdke
tühistada selle lüliti ja turvavõtme süsteemi talitlust,
sest see võib põhjustada raske kehavigastuse.
Sisse lülitamine (joonis M)
♦ Sisestage turvavõti (1) üleni lüliti korpusse.
♦ Vajutage lüliti korpuse küljel olevat nuppu (27).
♦ Tõmmake lõiketera surutav sang (3) vastu käepidet (5).
Välja lülitamine (joonis M)
♦ Muruniiduki väljalülitamiseks vabastage lõiketera
surutav kang (3). Kui surutav kang (3) jõuab
tagasi algasendisse, aktiveerib see automaatse
pidurdusmehhanismi. Mootor seisatakse elektriliselt ja muruniiduki lõiketera lõpetab pöörlemise
3 sekundiga või kiiremini.
Muudetava kiirusega automaatliikumine (joonis M)
Muruniidukil on muudetava kiirusega automaatliikumise funktsioon. Automaatliikumine ei sõltu
lõiketera sisse-Välja-lülitist. Seda saab kasutada
koos lõiketera pöörlemisega või ilma. Nt, kui te olete
lõpetanud muru niitmise, saate te automaatliikumist
kasutada niiduki tagasi viimiseks hoiukohta, ilma et
lõiketera mootor töötaks.
Automaatliikumise kasutamine lõiketera pöörlemiseta
♦ Sisestage turvavõti (1) üleni lüliti korpusse.
♦ Lükake automaatliikumise surutav pide (2) vastu
käepidet (5).
♦ Automaatliikumise välja lülitamiseks vabastage
automaatliikumise surutav sang.
Märkus. Automatliikumise kiirus on muudetav. Te
saate valida kiirust liigutatava valikukangi (4) abil. Kui
te lükkate valikukangi ettepoole, kiirus suureneb. Valikukangi liigutamine tagasisuunaliselt vähendab kiirust.
Automaatliikumise kasutamine lõiketera pöörlemisega
♦ Sisestage turvavõti (1) üleni lüliti korpusse.
♦ Vajutage lüliti korpuse küljel olevat nuppu (27),
seejärel tõmmake lõiketera surutav pide (3) vastu
käepidet (5).
11
EESTI KEEL
♦
♦
Hoidke lõiketera surutavat pidet parema käega
käepideme vastas. Nüüd lükake automaatliikumise surutav sang (2) vasaku käega vastu käepidet
(5).
Te saate mõlemat sanga hoida vasaku käega
korraga käepideme vastas.
Märkus. Kui te lülitate automaatliikumise välja nt
niitmisrea lõpus, võib see ajutiselt lukustada, kui
te tõmbate niidukit tagasi. Lükake lihtsalt niidukit
natuke edasi ja siis liigutage niidukit vastavalt
vajadusele.
Märkus. Niitmise ajal võib ümber objekti, nt puu või
taimed, manööverdamine olla lihtsam, kui automaatliikumine on välja lülitatud. Niidukit on lihtne kasutada,
kui automaatliikumine on välja lülitatud.
„NÕUDMISEL“ multšimine (joonised N ja O)
Muruniidukil on funktsioon „Nõudmisel“, mis lubab
multšimise lülitamist kasti kogumisele või väljutamisele, pöörates nuppu.
♦ Niiduki väljalülitamiseks vabastage surutav sang
(3), oodake lõiketera seiskumiseni ja eemaldage
turvavõti (1).
Väljutamisrežiim
♦ Eemaldage murupüüdur.
♦ Veenduge, et tagumine väljutusava luuk on kindlalt
vastu katet.
♦ Vajutage „Nõudmisel“-nuppu ja pöörake seda
nii, et see on kohakuti sõnaga “DISCHARGE”
(Väljuta) (joonis N).
Märkus. Niiduk on nüüd tagant väljutamise režiimis.
Niidetud muru jäetakse suletud luugi alla murule.
Kasti kogumise režiim
♦ Paigaldage murupüüdur.
♦ Veenduge, et tagumine väljutusava luuk on kindlalt
vastu murupüüduri ülemist osa.
♦ Vajutage „Nõudmisel“-nuppu ja pöörake seda nii, et
see on kohakuti sõnaga “BAG” (Kast) (joonis N).
Märkus. Niiduk on nüüd kotti kogumise režiimis. Et
minna nüüd tagant väljutamise režiimi, eemaldage
lihtsalt murupüüdur.
Multšimisrežiim
♦ Et minna üle multšimisrežiimi, vajutage
„Nõudmisel“-nuppu ja pöörake seda nii, et see
on kohakuti sõnaga “MULCH” (Multši) (joonis
O). Niiduk on nüüd multšimisrežiimis.
Märkus Kui „Nõudmisel“-nupu pööramine muutub
raskeks, võib osutuda vajalikuks katte renni puhastamine.
12
♦
♦
Niiduki väljalülitamiseks vabastage lõiketera surutav pide ja oodake, kuni lõiketera seiskub täielikult.
Seejärel eemaldage turvavõti ja akuplokk.
Hoidke tagant väljutamise luuk avatud ja võtke
välja praht, mis võib olla katte rennis. Vajadusel
puhastage ka katte põhi.
Murukogumiskasti paigaldamine (joonised P
ja O)
♦ Niiduki väljalülitamiseks vabastage lõiketera
surutav pide (3), oodake lõiketera seiskumiseni
ja eemaldage turvavõti (1).
♦ Avage vedruga tagant väljutamise luuk (6) vertikaalsesse asendisse ja hoidke seda avatud asendis.
♦ Võtke kinni murukogusmikasti (15) sangast (29)
on the grass bag (15) ja paigaldage murukogumiskast niiduki käepidemete vahele.
♦ Paigutage murukogumiskasti riputuskonksud
niiduki peale (joonis Q).
♦ Vabastage tagant väljutamise luuk (6).
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Muru tuleb kevadel esimest korda niita siis, kui see
on ligikaudu 63 mm kuni 76 mm kõrge. Hooaja liiga
alguses niitmine pärsib murujuuri, mis uuendavad
ennast igal kevadel ise. Uut muru tuleb niita siis, kui
see on ligikaudu 63 mm kõrge.
Ärge eemaldage korraga liiga suurt murulible pinda.
Mitte kunagi rohkem kui 1/3 lible kõrgusest igal lõikamisel. Liiga maapinna lähedalt niitmine „šokeerib“
tundlikke muruliblesid, põhjustades lühikeste juurte
tekkimist, mis muudab murul raskeks vee kättesaamise pinnasest.
Niitke muru, kui see on kuiv, et vältida märja muru
klompidesse kogunemist. Kui te saate valida, on
hiline pärastlõuna niitmiseks ideaalne aeg mitte ainult sellepärast, et muru on kuiv, vaid ka sellepärast,
et muru värske lõikepind ei jää enam intensiivse
päikesekiirguse kätte.
Ilusa puhta lõikepinna saamiseks hoidke niiduki
lõiketera terav. See parandab niiduki jõudlust ja
muru väljanägemist. Nüri lõiketera purustab ja
muljub muruliblede otsi. See kahjustab muru ilusat
kasvamist ja suurendab vastuvõtlikkust murukamara
haiguste suhtes. Kui muruliblede otsad on muljutud,
muudab see nad pruunikaks, andes murule ebaterve
väljanägemise. Nüri lõiketera võib ka noored muruseemikud mullast välja tõmmata.
Püüdke muru niita ühesuguselt lõikekõrguselt.
Kuigi on aegu, kus lõikekõrgust tuleb aastaaegade
vahetumisel muuta, tagab ühesugune lõikekõrgus
tervema ja ilusama muru üldiselt väiksema koguse
umbrohuga. Niitke kiire kasvu perioodidel sagedamini. Sage niitmine tagab selle, et muru madalam
ja ebaatraktiivsem osa ei tule nähtavale.
EESTI KEEL
Kui muru on kasvanud liiga pikaks, nt puhkuse ajal,
niitke tavalisest lõikeasendist ühe või kahe asendi
võrra kõrgemalt. Teine lõikamine tavalisel kõrgusel
mõni päev hiljem taastab muru niitmise graafiku. Lõikekõrguse muutmise muudab lihtsalt Black & Deckeri ühe puudutusega rattakõrguse reguleerimise
võimalus, mis reguleerib korraga kõiki nelja ratast.
Kevadel ja sügisel või pärast niitmisgraafiku häirumist on muru pikem ja tihedam. Kui mootori töö
aeglustub niitmise ajal, püüdke rattad reguleerida
kõrgemalt lõikamise kõrgusele. Mootori ülemäärane
koormamine võib põhjustada ebaühtlast niitmist,
aku kiiremat tühjenemist ja mootori ülekoormust,
mis mootori seiskab.
Muru väljanägemise parendamiseks on kolm head
viisi. Muutke niitmissuunda sageli; niitke mäekülgedel horisontaalselt (see on ka hea ohutustava) ning
ärge unustage niita ülekattega ehk niita iga kord
uuesti üle eelmise niitmisrea äärmise serva.
Niitke muru alati nii, et lõigatud otsad väljutatakse
niidetud murule. See hoiab muru väljanägemise
värske, vältides niidetud muru kuhjatisi, mid muutuvad lõpuks pruuniks ja koledaks. See meetod aitab
kaasa ka aku pikemaajalisele laaditud oleku säilimisele, mis tähendab, et te saate oma Black & Deckeri
juhtmeta niidukit kasutada kõige optimaalselt.
Kevadel ja sügisel, mil muru on pikem ja tihedam,
saate ta niidukit kasutada akuga, mis ei ole täielikult
laaditud (st roheline laaditusindikaatori tuli põleb).
See võimaldab teil teha lühiajalisi niitmisi. Siiski ei
soovita me seda teha sageli. Aku ja niiduk töötavad
palju paremini, kui on täielikult laaditud.
Soovitused niitmiseks
Märkus. Kontrollige alati ala, kus niidukit hakatakse
kasutama ja eemaldage piirkonnast sellised objektid
nagu kivid, kepid, juhtmed, lelud, kondid jms, mida
pöörlev lõiketera võib eemale heita.
♦ Kallakutel niitke ristisuunaliselt, mitte kunagi suunaga üles ja alla. Olge eriti ettevaatlik liikumissuuna muutmisel kallakutel. Ärge niitke liiga järskudel
kallakutel. Toetuge alati kindlalt maapinnale.
♦ Vabastage lõiketera surutav pide (3) muruniiduki
välja lülitamiseks, kui lähete üle kruusase ala, sest
pöörlev lõiketera võib kive eemale heita.
♦ Seadke muruniiduk kõrgeimale lõikekõrgusele, kui
niidate konarlikul maapinnal või pikka umbrohtu.
Korraga liiga suure hulga muru niitmine võib
põhjustada mootori ülekoormust, mis seiskab
muruniiduki. Vt tõrkeotsingu juhendit.
Murukogumiskasti (15) kasutamisel muru kiire
kasvu hooajal kipub muru ummistama väljutusava.
♦ Niiduki väljalülitamiseks vabastage surutav sang
(3) ja eemaldage turvavõti (1).
♦ Eemaldage murukogumiskast (15) ja raputage
♦
♦
♦
♦
♦
muru kasti tagumisse ossa.
Eemaldage muru või praht, mis võib olla kogunenud ümber väljutusava.
Paigaldage murukogumiskast (15) tagasi.
Kui seade hakkab ebatavaliselt vibreerima, toimige järgmiselt.
Niiduki väljalülitamiseks vabastage surutav sang
(3), eemaldage turvavõti (1) ja akuplokk (11).
Tehke kindlaks vibreerimise põhjus. Vibreerimine
on hoiatus. Ärge kasutage muruniidukit enne
hoolduskontrolli tegemist. Vt käesoleva juhendi
tõrkeotsingu juhiseid.
Märkus. Vabastage alati surutav sang, et muruniiduk välja lülitada, ja eemaldage turvavõti, kui jätate
niiduki järelevalveta isegi ainult lühikeseks ajaks.
Järgmised soovitused aitavad kaasa teie juhtmeta
niiduki optimaalse kasutusaja saavutamisele.
♦ Vähendage liikumiskiirust piirkondades, kus muru
on eriti pikk või tihe.
♦ Multšides vältige korraga rohkem kui 38 mm
pikkuse lõikamist.
♦ Vältige märja muru niitmist.
♦ Niitke muru sageli, eriti kiire kasvu perioodidel.
Märkus. Muruniidukit on soovitatav laadida pärast
iga kasutuskorda. Sage laadimine ei kahjusta akut
ja tagab aku täislaadituse.
Soovitused multšimisega niitmiseks
Multšides lõikab muruniiduk murulibled väikesteks
tükkides ja laotab need murule laiali. Tavalistes
oludes biolaguneb multšitud muru kiiresti ja annab
murule toitaineid.
Soovitused optimaalseks multšimiseks.
♦ Vältige märja muru niitmist. Märg muru või
moodustada kuhjatisi, mis segavad multšimist ja
vähendavad käitusaega. Kõige parem on muru
niita pärastlõunal, kui muru on kuiv ja värskelt
pügatud ala ei saa otsest päikesevalgust.
♦ Parima multšimistulemuse saamiseks seadke
lõikekõrgus selliseks, mis lõikab maha kolmandiku
muru pikkusest. Ideaalis korraga mitte rohkem kui
38 mm. Kui muru on ülekasvanud, võib osutuda
vajalikuks lõikekõrguse vähendamine, et vähendada
lükkamispingutust ja ennetada mootori ülekoormust.
♦ Eriti tugevaks multšimiseks on soovitatav niita
esmalt kõrge lõikekõrguse sättega ja seejärel
lõpliku lõikekõrgusega või lõigata kitsamalt ja
niita aeglasemalt.
♦ Parima jõudluse saavutamiseks ärge laske
murul kuhjuda muruniiduki korpusesse.
♦ Niiduki väljalülitamiseks vabastage lõiketera
surutav pide (3) ja oodake, kuni lõiketera seiskub
täielikult.
13
EESTI KEEL
♦
♦
Eemaldage turvavõti (1) ja akuplokk (11) ning
pöörake muruniiduk külili.
Kasutage lõiketera piirkonda kogunenud muru
eemaldamiseks nüri kraabitsat. Olge ettevaatlik
lõiketera teravate servade suhtes. Puhastage sagedamini, kui niidate lopsakat muru ja puhastage
pärast iga kasutuskorda.
♦
Hoiatus. Kandke kaitsekindaid ja -prille. Olge ettevaatlik lõiketera teravate servade suhtes.
♦
♦
Teatud tüüpi muru või tingimuste korral on vajalik
teistkordne multšimine, et niidetud muru kogu muruplatsile ühtlaselt laiali hajutada.
Teist korda niitmisel on soovitatav niita ristipidi esimesele niitmissuunale, kuid ärge kunagi muutke niitmisviisi selliselt, et see tähendaks niitmist kallakul.
♦ Muutke niitmismustrit igal nädalal. See aitab
vältida muru tuhmistumist.
♦
♦
Hooldamine
Black & Deckeri juhtmega/juhtmeta seade/tööriist
on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldusega. Et seade/tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
Laadija ei vaja peale puhastamise mingit hooldust.
Hoiatus. Tehke järgmist enne juhtmega/juhtmeta
elektritööriistade hooldamist.
♦ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see
soklist.
♦ Või lülitage aku välja ja eemaldage seadmest/tööriistast, kui seadmel/tööriistal on eraldi akuplokk.
♦ Või laske akul täielikult tühjeneda, kui aku on
seadme lahutamatu osa, ja lülitage seejärel välja.
♦ Eemaldage laadija enne puhastamist soklist.
Laadija ei vaja peale puhastamise mingit hooldust.
♦ Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil korrapäraselt tööriista/seadme ja laadija ventilatsiooniavasid.
♦ Puhastage korrapäraselt mootori korpust niiske
riidelapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Eemaldage nüri kraabitsaga korrapäraselt muru
ja mustust piirde alt.
Lõiketera eemaldamine ja paigaldamine (joonised R ja S)
Hoiatus. Ärge puudutage lõiketera enne, kui
truvavõti on eemaldatud ja lõiketerad on täielikult
seiskunud.
♦ Niiduki väljalülitamiseks vabastage surutav sang
(3), oodake lõiketera seiskumiseni ja eemaldage
turvavõti (1).
♦ Kasutage puuklotsi (mõõtudega ligikaudu 50 mm
x 100 mm x 600 mm), et lõiketera ei pöörleks
kraega mutri eemaldamise ajal.
14
Pöörake niiduk külili.
♦
♦
♦
Asetage puuklots kohale (32) ja eemaldage kraega
mutter(30) 19 mm mutrivõtmega (31) (joonis R).
Eemaldage lõiketera nelinurkne metallist puks
(37), lõiketera nelinurkne plastisolaatortsioon (33)
ja lõiketera (34) (joonis S). Kontrollige lõiketera
isolaatorit (35) kahjustuste suhtes. Vajadusel
asendage uuega.
Lõiketera paigaldamisel veenduge, et tera murupoolne külg on suunatud maapinna poole,
kui muruniiduk pööratakse tagasi püstisesse
asendisse.
Pärast lõiketera paigaldamist asetage isolaator
(35) lõiketerale nii, et ühel küljel olevad ülestõstetud hambad haakuksid lõiketera servadega (34).
Paigaldage lõiketera puks (36) nii, et see jääks
lõiketera isolaatori teisel küljel olevate ülestõstetud
hammaste sisse (35). Veenduge, et lõiketera puksi
avas olevad tasapinnad (36) oleksid kohakuti
võlli tasapindadega, pöörates vajadusel koos nii
lõiketera kui ka selle isolaatorit.
Kasutage puuklotsi (32) lõiketera pöörlemise
vältimiseks (joonis R).
Paigaldage kraega mutter (30) nii, et krae jääb
vastu lõiketera nelinurkset metallist puksi (37) ja
keerake mutter kinni.
Lõiketera teritamine (joonis T)
Parima jõudluse tagamiseks hoidke lõiketera terav. Nüri lõiketera ei lõika muru puhtalt ega multši
nõuetekohaselt.
Hoiatus. Veenduge alati, et turvavõti on eemaldatud.
Hoiatus. Lõiketera eemaldamisel, teritamisel ja
paigaldamisel kandke kaitseprille.
Tavaliselt piisab lõiketera kaks korda teritamisest
niitmishooaja vältel . Liiv põhjustab lõiketera kiiresti
nüriks muutumist. Kui muru kasvab liivasel pinnasel,
võib olla vajalik sagedasem teritamine.
♦ Asendage paindunud või kahjustatud lõiketerad
kohe uutega.
Lõiketera teritamisel toimige järgmiselt.
♦ Veenduge, et lõiketera jääb tasakaalu.
♦ Teritage lõiketera algse lõikenurga all.
♦ Teritage lõikeservi lõiketera mõlemas otsas,
eemaldades mõlemast otsast võrdses koguses
materjali.
Tera teritamine kruustangide vahel (joonis T)
♦ Niiduki väljalülitamiseks vabastage surutav pide
(3) ja oodake, kuni lõiketera seiskub täielikult.
EESTI KEEL
♦
♦
Eemaldage turvavõti (1) ja akuplokk (11) ning
pöörake muruniiduk külili.
Eemaldage lõiketera (34) niidukist. Vt juhiseid
lõiketerade eemaldamise ja paigaldamise kohta.
Hoiatus. Kandke nõuetekohaseid kaitseprille ja
-kindaid ning olge ettevaatlik lõiketera teravate
servade suhtes.
♦ Pange lõiketera (34) kruustangide vahele.
♦ Viilige ettevaatlikult lõiketera lõikeservi peene
hammasviiliga või teritamiskiviga, säilitades algse
lõikenurga.
♦ Kontrollige lõiketera tasakaalus olemist. Vt juhiseid
lõiketera tasakaalustamise kohta.
♦ Paigaldage lõiketera (34) niidukisse ja kinnitage
kindlalt kohale. Vt juhiseid lõiketerade eemaldamise ja paigaldamise kohta.
Lõiketera tasakaalustamine (joonis U)
♦ Kontrollige lõiketera tasakaalus olemise suhtes,
pannes lõiketera keskel olevast avast läbi naela
või ümarpea-kruvikeeraja, mis on horisontaalselt
kinnitatud kruustangide vahele. Kui lõiketera ükskõik kumb otsa pöörleb allasuunaliselt, teritage
seda lõiketera otsa, kuni lõiketera jääb tasakaalu.
Määrimine
Määrimine ei ole vajalik. Ärge õlitage rattaid. Nendel
on plastist laagripinnad, mis ei vaja määrimist.
Puhastamine
♦ Niiduki väljalülitamiseks vabastage surutav pide
(3) ja oodake, kuni lõiketera seiskub täielikult.
♦ Eemaldage turvavõti (1).
♦ Niiduki puhastamiseks kasutage ainult pehmetoimelist seepi ja niisket riidelappi.
♦ Kasutage tömpi tööriista, et tõmmata välja kogu
niidetud muru, mis võib olla kogunenud niiduki
alla.
♦ Pärast mitut kasutuskorda kontrollige kõiki katmata kinnitusdetaile pinguldatuse suhtes.
Rooste vältimine
Väetised ja muud aiakemikaalid sisaldavad aineid,
mis kiirendavad suurel märal metallide roostetamist.
Kui te niidate kohtades, kus on kasutatud väetisi
või kemikaale, tuleb niiduk kohe pärast kasutamist
puhastada järgmiselt.
♦ Niiduki väljalülitamiseks vabastage surutav pide
(3) ja oodake, kuni lõiketera seiskub täielikult.
♦ Eemaldage turvavõti (1).
♦ Pühkige kõik nähtavad osad üle niiske riidelapiga.
Hooldamine ja ladustamine
Hoiatus. Pöörlev lõiketera võib põhjustada tõsiseid
kehavigastusi. Vabastage surutav sang, et niiduk
välja lülitada, ja eemaldage turvavõti enne niiduki
tõstmist, transportimist või ladustamist. Hoidke
seadet kuivas kohas.
Märkus. Niidukit ei ole raske tõsta, kui akuplokk
esmalt eemaldada. Ärge kasutage riivi niiduki
tõstepunktiks.
Ladustamine hooajavälisel ajal
Soojas kliimas soovitatakse optimaalse jõudluse
tagamiseks hoida akut pidevalt laadimas.
Aku ladustamisel võib laadija lahti ühendada järgmistel tingimustel.
♦ Aku on enne ladustamist täielikult täis laaditud.
♦ Ladustamiskoha keskmine temperatuur on alla
10 °C (50 °F).
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda majapidamisprügi hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com
15
EESTI KEEL
Akud
Pärast akude kasutusaja lõppu kõrvaldage
need keskkonnasõbralikul viisil.
♦
♦
♦
♦
Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage
see tööriistast.
NiCd, NiMH ja Li-Ion akud on taaskäideldavad.
Asetage aku(d) sobivasse pakendisse, et välistada klemmide lühiühendust. Viige akud volitatud
töökotta või ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Ärge tekitage aku klemmide vahel lühiühendust.
Ärge visake akut/akusid tulle, see võib põhjustada
kehavigastusi või plahvatusi.
Tehnilised andmed
Sisendpinge
Kiirus tühikäigul
Kaal
Aku
Pinge
Mahutavus
Tüüp
Laadija
Sisendpinge
Väljundpinge
Pinge
Ligikaudne
laadimisaeg
VAC
VDC
mA
GRC4736SD
H1
36
3300
41
A1236
36
12
Pliihape
905521**, tüüp 1
220 – 240
36
800
h
16
VDC
min-1
kg
VDC
Ah
Käega mõõdetud vibratsiooniväärtus vastavalt
standardile EN 786:
= <2,5 m/s2 , määramatus (K) = 1,5 m/s2.
LpA (helirõhk) 79 dB(A), määramatus (K) 2 dB(A)
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
VÄLISTINGIMUSTES KASUTATAVA MÜRA
DIREKTIIIV
GRC4736SD
Black & Decker kinnitab, et tehnilistes andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60335-1, EN 60335-2-91
16
2000/14/EÜ, muruniiduk, L <50 cm, lisa VI,
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
ED Arnhem
Holland
Teavitatud asutuse ID-number: 0344
Akustilise võimsuse tase vastavalt 2000/14/EÜ-le
(Artikkel 12, lisa III, L ≤50 cm):
LWA (mõõdetud helivõimsus) 93 dB(A) määramatus
(K) = 2 dB(A)
LWA (tagatud helivõimsus) 95 dB(A) määramatus
(K) = 2 dB(A)
Samuti vastavad need tooted direktiivile
2004/108/EÜ ja 2011/65/EÜ.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust
Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda Black & Deckeri nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika asepresident
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
01-10-2009
Garantii
Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel
ja pakub erilist garantiid. Käesolev garantii täiendab
ja ei piira kuidagi teie seaduslikke õigusi. Garantii
kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduse piirkonnas.
Kui Black & Deckeri tootel ilmneb materjali-, tootmisdefekte või ei vasta need enam deklaratsioonile
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, garanteerib
Black & Decker, et asendab defektsed osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted,
et põhjustada kliendile võimalikult vähe ebameeldivusi, kui tegemist pole järgmisega.
♦ Tööriista on edasi müüdud, kasutatud professionaalsel tasandil või välja renditud.
♦ Toodet on valesti kasutatud.
♦ Toode on väliste esemete, ainete või õnnetuste
tõttu kahjustada saanud.
♦ Remonti on üritanud läbi viia kolmandad isikud,
kes pole Black & Deckeri volitatud hooldustöökoja
tehnikud või Black & Deckeri hooldusmeeskonna
liikmed.
EESTI KEEL
Garantiinõudeks tuleb teil esitada müüjale või volitatud töökojale ostuarve. Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri
kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri
volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse
teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com
Külastage meie veebilehte www.blackanddecker.
co.uk, et registreerida oma uus Black & Deckeri
toode ja püsida kursis viimaste uute toodete ja
eripakkumistega. Lisateavet Black & Deckeri
firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt
www.blackanddecker.co.uk
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша колесная газонокосилка Black & Decker
предназначена для скашивания травы. Данное
устройство предназначено только для бытового
использования.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! При использовании аккумуляторных
устройств соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям
позволит снизить вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим током, получения травм и повреждения оборудования.
Внимание! При использовании устройства соблюдайте правила безопасности. В целях обеспечения безопасности оператора и посторонних лиц, перед использованием устройства прочтите данные инструкции. Сохраните данные
инструкции для последующего использования.
♦ Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
♦ Наз н ач е н и е ус т р о й с т в а о п и с ы в аетс я
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным устройством любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством по
эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
♦ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование устройства
Всегда соблюдайте осторожность при работе
с данным устройством.
♦ Использование устройства детьми и неопытными лицами допускается только под
контролем ответственного за их безопасность лица.
♦ Не используйте данное устройство в качестве игрушки.
♦ Не позволяйте детям или животным находиться в рабочей зоне, дотрагиваться до
устройства или электрического кабеля.
♦ Будьте особенно внимательны при использовании данного устройства в присутствии
детей.
♦ Используйте устройство только в сухих
местах. Не подвергайте устройство воздействию влаги.
♦ Не погружайте устройство в воду.
♦ Не разбирайте корпус устройства. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
18
♦
♦
Не используйте устройство, если есть опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
Во избежание риска повреждения штепселей и электрических кабелей, никогда не
тяните за кабель, чтобы отключить устройство от штепсельной розетки.
После использования
♦ Храните не используемое устройство в сухом, хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.
♦ Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение устройствам.
♦ Во время хранения или перевозки устройства в автомобиле, помещайте его в багажник или закрепляйте, чтобы исключить
его перемещение при резком изменении
скорости или направления движения.
Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность устройства. Проверяйте целостность деталей, исправность
выключателей и любых других элементов
устройства, воздействующих на его работу.
♦ Не используйте устройство, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
♦ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности при
работе колесными газонокосилками
♦ При управлении газонокосилкой крепко
удерживайте рукоятку обеими руками.
♦ Если в какой-то момент необходимо наклонить газонокосилку, следите, чтобы во
время наклона газонокосилки обе руки попрежнему удерживали рукоятку. Оставляйте
обе руки в рабочем положении, пока газонокосилка не будет возвращена на землю.
♦ При управлении газонокосилкой никогда
не надевайте радио- или музыкальные наушники.
♦ Не пытайтесь отрегулировать высоту колес
при включенном двигателе или при нахождении предохранительного ключа в корпусе
управления.
♦ При останове выключите газонокосилку,
отпустив перекладину запуска, дождитесь
полной остановки ножа и извлеките предо-
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
хранительный ключ; только после этого
прочистите разгрузочный желоб или удалите посторонние предметы из-под корпуса
устройства.
Держите руки и ноги на расстоянии от области скашивания.
Следите за остротой заточки ножа. Прежде
чем прикоснуться к ножу газонокосилки
всегда надевайте защитные перчатки.
При использовании травосборника (15)
регулярно проверяйте его на наличие признаков износа и повреждений. В целях безопасности, при сильном износе замените
травосборник.
Будьте предельно осторожны при поворачивании или направлении газонокосилки
в Вашу сторону.
Не помещайте Ваши руки или ноги около
и под газонокосилку. Следите, чтобы разгрузочное отверстие всегда оставалсь чистым.
Очистите зону работы газонокосилкой от
посторонних предметов, таких как камни,
палки, проволока, игрушки, кости и пр.,
которые могут быть отброшены ножом. Объекты, отброшенные ножом, могут нанести
серьезную травму оператору и посторонним
лицам. При включенном двигателе всегда
стойте позади рукоятки.
Никогда не управляйте газонокосилкой
босиком или в открытой обуви. Всегда работайте в прочной обуви.
Никогда не тяните газонокосилку назад,
только в случае крайней необходимости.
Во время и перед тем как начать движение
назад всегда смотрите вниз и назад.
Никогда не направляйте разгружаемый материал на кого-либо. Избегайте разгрузки
материала рядом со стенами или ограждениями. Материал может срикошетить на
оператора. При пересечении посыпанных
гравием поверхностей всегда отпускайте
перекладину запуска, чтобы выключить
газонокосилку и остановить нож.
Никогда не управляйте газонокосилкой при
заполненном травосборнике, без защитного
ограждения от разгружаемого материала
и заднего защитного кожуха или без других
предохранительных приспособлений, установленных на месте и функционирующих
должным образом. Периодически проверяйте все защитные ограждения и предохранительные приспособления, чтобы убедиться,
что они находятся в хорошем рабочем состоянии и выполняют все предназначенные
для них функции. Прежде чем продолжить
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
работу, замените поврежденный защитный
кожух или другое предохранительное приспособление.
Никогда не оставляйте работающую газонокосилку без присмотра. Если Вы собираетесь
оставить газонокосилку без присмотра, всегда вынимайте предохранительный ключ.
Перед чисткой газонокосилки, снятия травосборника, чистки или разгрузки защитного ограждения, перед тем как оставить
газонокосилку без присмотра или перед
проведением любого рода регулировок,
технического обслуживания или осмотра,
всегда отпускайте рукоятку запуска, чтобы
остановить двигатель, и дожидайтесь полной остановки ножа.
Управляйте газонокосилкой только при
дневном или хорошем искусственном освещении, чтобы с места управления четко
видеть все предметы на пути ножа.
Не работайте газонокосилкой, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Всегда будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.
Избегайте опасной для здоровья окружающей среды. Никогда не работайте газонокосилкой во влажной и мокрой траве, а также
не используйте газонокосилку под дождем.
Всегда сохраняйте устойчивость, идите
шагом, никогда не бегите.
При сильной вибрации газонокосилки отпустите перекладину запуска, дождитесь остановки ножа, выньте предохранительный ключ,
затем немедленно осмотрите устройство
для выявления причины вибрации. Обычно
вибрация газонокосилки является предупреждающим сигналом о неисправности. В случае
чрезмерной вибрации обратитесь к разделу
«Устранение неисправностей».
При работе газонокосилкой всегда надевайте защитные очки и респиратор.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, не рекомендованных
к использованию с данной газонокосилкой, может быть опасным. Используйте
только п р и н а д л еж н о с т и, одобренные
Black & Decker.
При работе газонокосилкой никогда не перенапрягайтесь. При работе газонокосилкой
всегда сохраняйте равновесие и устойчивую
позу.
Стригите траву поперек уклона, ни в коем
случае не сверху вниз! Будьте особенно
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
внимательны при изменении направления,
находясь на склоне.
Проверьте рабочую поверхность на наличие
отверстий, ям, камней и других скрытых объектов. Неровная поверхность может стать
причиной скольжения, что приведет к несчастному случаю. В высокой траве могут
скрываться невидимые объекты.
Не работайте в мокрой траве или на чрезвычайно крутых склонах. Потеря устойчивого
положения может стать причиной скольжения, что приведет к несчастному случаю.
Не работайте на краю обрывов, котлованов
и насыпей. Вы можете потерять устойчивое
положение или баланс.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование устройства физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть с устройством.
Остаточные риски
При работе данным устройством возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей устройства.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
устройства. При использовании устройства в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с устройством
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Предупреждающие символы
На устройстве имеются следующие предупреждающие символы:
20
Внимание! Перед работой прочтите
полностью данное руководство по эксплуатации.
Не используйте устройство под дождем
или во влажной среде.
Остерегайтесь острых ножей.
Перед чисткой газонокосилки, снятия
травосборника, чистки или разгрузки
защитного ограждения, перед тем как
оставить газонокосилку без присмотра
или перед проведением любого рода
регулировок, технического обслуживания или осмотра, всегда вынимайте
предохранительный ключ.
Остерегайтесь разлетающихся предметов. Следите, чтобы в зоне работы
не было посторонних лиц.
Надевайте защитные очки
Ножи продолжают вращаться после выключения
устройства.
Гарантированная акустическая мощность в соответствии с Директивой
2000/14/EC.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не подвергайте аккумулятор воздействию
тепла.
♦ Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах
10 °С – 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки устройства/
инструмента. Использование неподходящего зарядного устройства может стать
причиной поражения электрическим током
или перегрева аккумулятора.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
♦ Не повредите/не деформируйте аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это может создать риск получения
травмы и возникновения пожара.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
♦ В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость. Если Вы заметили
жидкость на аккумуляторе, аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте контакта с кожей.
♦ При попадании жидкости на кожу или в глаза
следуйте приведенным ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости
аккумулятора на кожу, немедленно смойте ее
водой. Если появится покраснение, боль или
раздражения, немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании жидкости
аккумулятора в глаза, немедленно промойте их
проточной водой и обратитесь за медицинской
помощью.
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было разработано
для конкретного напряжения.
Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими
параметрами, напряжению электросети.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
Black & Decker только для зарядки аккумулятора устройства/инструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.
♦ Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
♦
♦
♦
♦
Не погружайте зарядное устройство в воду.
Не разбирайте зарядное устройство.
Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
Зарядка аккумулятора устройства/инструмента должна производиться в хорошо
проветриваемом месте.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, что иск лючает
потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
Ваше устройство может содержать все или
некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Предохранительный ключ
2. Перекладина автономного привода
3. Перекладина запуска
4. Рычаг переключения скоростей
5. Основная рукоятка
6. Подпружиненная дверца задней разгрузки
7. Ручка регулировки положения рукоятки
8. Крепежные болты рукоятки
9. Затвор аккумулятора
10. Рычаг аккумулятора
11. Съемный аккумулятор
12. Рукоятка переключения в режим мульчирования
13. Рычаг регулировки высоты среза
14. Указатель высоты среза
15. Травосборник
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что устройство выключено и отсоединено от
электросети.
♦
Распаковка (Рис. А и В)
♦
Внимание! Опасное место - во избежание защемления пальцев держите руки в стороне от
участка между рукояткой и пластинами.
♦ Осторожно раскройте боковые стороны
коробки в противоположные стороны от
рукоятки и откиньте клапан коробки вниз,
как показано на рисунке.
♦ Раскрыв боковые стороны коробки, извлеките картонную перегородку, зарядное
устройство, пакет с принадлежностями,
затем выкатите газонокосилку из проема.
Внимание! Острый подвижный нож. Держите
руки в стороне от ножа.
Сборка травосборника (Рис. Е и F)
♦ Наденьте травосборник (15) на каркас (17).
♦ Защелкните верхние зажимы травосборника
на каркасе.
♦ Защелкните на каркасе 2 боковых зажима,
затем нижний зажим.
Сборка рукоятки (Рис. С)
Инструменты для сборки, не входящие в комплект поставки: Разводной или 13 мм гаечный
ключ.
♦ Расположите рукоятку, совместив отверстия
в рукоятке (5) с отверстиями на пластине
(16). Ручки быстрой регулировки рукоятки
(7) должны быть совмещены с верхними
отверстиями боковой пластины (16).
♦ Вставьте в отверстия рукоятки (5) крепежные болты (8) и вкрутите их в пластину (16).
Прежде чем затянуть болты, повторите
процедуру на противоположной пластине.
♦ Используя разводной или 13 мм гаечный
ключ, крепко затяните крепежные болты (8).
♦ Для установки желаемой высоты рукоятки
см. раздел «Регулировка рукоятки». Не тяните и не используйте газонокосилку, пока
рукоятка не будет надежно установлена
и закреплена.
Внимание! Опасное место - во избежание защемления пальцев держите руки в стороне от
участка между рукояткой (5) и пластинами (16).
Регулировка рукоятки (Рис. D)
Ваша газонокосилка оснащена функцией смены
высоты рукоятки. Чтобы отрегулировать высоту
рукоятки в соответствии с Вашим ростом, выполните следующее:
♦ Удерживая рукоятку (5) одной рукой, другой
рукой оттяните и поверните на четверть оборота ручку регулировки высоты (7), освобождая штифт из отверстия в металлической
пластине.
22
♦
Повторите с другой стороной. Теперь рукоятка (5) может свободно двигаться, меняя
положение высоты.
Установите рукоятку в желаемое положение
высоты.
Оттяните и поверните на четверть оборота
ручку регулировки высоты (7), вводя штифт
в отверстие в металлической пластине; повторите с другой стороной.
Регулировка высоты колес (Рис. G и Н)
Ваша газонокосилка ос нащена с ис темой
моментальной рег улировки высоты колес
Black & Decker. Данная система отрегулирует
высоту одновременно всех четырех колес.
Газонокосилка имеет 7 положений высоты
ножа (от 38 мм до 89 мм). Посмотрите на шкалу
и указатель, расположенные в передней части
газонокосилки. Указатель будет указывать высоту среза для Вашего газона. Данная установка
может рассматриваться как ориентир, когда
в следующий раз Вы захотите постричь Ваш
газон на той же высоте.
♦ Отпустите перекладину запуска (3), чтобы отключить газонокосилку, дождитесь остановки
ножа и выньте предохранительный ключ (1).
♦ Чтобы увеличить или уменьшить высоту
среза, положите ладонь на упор для руки
(18), пальцами нажмите на рукоятку (19)
и удерживайте в таком положении.
♦ Удерживая рукоятку (19) нажатой, увеличьте
или уменьшите высоту среза до нужного
значения. Указатель высоты покажет текущую настройку (Рис. Н).
♦ Подняв газонокосилку на нужную высоту,
удерживайте ее на месте, положив левую
руку на нижнюю правую рукоятку, и отпустите рукоятку (19), фиксируя отрегулированную высоту.
Примечание: Чтобы убедиться, что газонокосилка зафиксирована в одном из 8-ми положений, после того как отпустите рукоятку, нажмите
на упор для руки.
Ус тановка и изв лечение акк умулятора
(Рис. I и K)
Аккумулятор (11) может извлекаться из газонокосилки для хранения/зарядки или оставляться
в газонокосилке для зарядки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед извлечением аккумулятора:
♦ Поместите газонокосилку на ровную поверхность.
♦ Отпустите перекладину запуска (3), чтобы
отключить газонокосилку, дождитесь остановки ножа и выньте предохранительный
ключ (1).
Чтобы извлечь аккумулятор:
♦ Поднимите рычаг аккумулятора (10), освобождая затвор аккумулятора (9), затем потяните рычаг назад вместе с аккумулятором.
Извлеките аккумулятор.
Чтобы установить аккумулятор:
Перед установкой аккумулятора убедитесь, что
газонокосилка очищена от мусора, а штекер
зарядного устройства (20) отключен от аккумулятора (11).
♦ Вдвиньте аккумулятор в газонокосилку.
(Аккумулятор вставляется только в одномединственном положении.)
♦ Закрепите аккумулятор в газонокосилке,
защелкнув затвор аккумулятора (9) на краю
аккумулятора (11) и опустив рычаг аккумулятора (10), пока он не защелкнется на месте.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки устройства.
Зарядка аккумулятора (Рис. J-L)
Примечание: Перед первым использованием
зарядите аккумулятор.
Аккумулятор можно извлечь из газонокосилки
для зарядки, а можно оставить заряжаться на
месте.
♦ Отпустите перекладину запуска (3), чтобы
отключить газонокосилку, дождитесь остановки ножа и выньте предохранительный
ключ (1).
♦ Совместите зеленый (+) и белый (-) соединители и вставьте штекер зарядного
устройства (20) в приемное гнездо (22) на
газонокосилке; или извлеките аккумулятор
из газонокосилки и вставьте штекер зарядного устройства (20) в приемное гнездо (21)
аккумулятора.
♦ Штекер зарядного устройства (20) может
вставляться в приемное гнездо газонокосилки только одним способом.
♦ Вставьте вилку 240 В зарядного устройства
в сетевую розетку (Рис. L).
♦ На зарядном устройстве (24) загорится
красный индикатор (26), указывая на то,
что аккумулятор заряжается. Если красный
индикатор не загорелся, проверьте правильность соединения штепселя зарядного
устройства.
♦ Когда зарядка будет окончена, красный индикатор (26) погаснет и загорится зеленый
индикатор.
Зарядка полностью разряженного аккумулятора
займет приблизительно 16 часов.
Во время сезона скашивания рекомендуется
оставлять аккумулятор постоянно заряженным
между использованиями для повышения производительности газонокосилки.
Зарядное устройство, поставляемое с данным продуктом, должно подключаться только
в правильном вертикальном или напольном
положении.
Индикатор состояния заряда (Рис. K)
Аккумулятор оснащен индикатором состояния
заряда. Индикатор используется для отображения текущего уровня заряда аккумулятора
во время работы.
♦ Нажмите на кнопку индикатора состояние
заряда (23).
Предохранительный ключ
Вынимайте предохранительный ключ:
♦ Каждый раз, когда оставляете устройство
без присмотра.
♦ Перед устранением забивания.
♦ Перед проведением осмотра, чисткой или
работой устройством.
♦ После отбрасыванием устройством постороннего объекта.
♦ Каждый раз, когда устройство начинает
чрезмерно вибрировать.
Включение и выключение
Внимание! Острый подвижный нож. Никогда
не пытайтесь принудительно изменить работу
данного выключателя и системы предохранительного ключа, это может привести к получению травмы.
Включение (Рис. М)
♦ Полностью вставьте предохранительный
ключ (1) в корпус управления.
♦ Нажмите на кнопку (27), расположенную на
боковой части корпуса управления.
♦ Прижмите перекладину запуска ножа (3)
к основной рукоятке (5).
Выключение (Рис. М)
♦ Чтобы выключить газонокосилку, отпустите
перекладину запуска (3).
Когда перекладина запуска (3) вернется в свое
исходное положение, она запустит механизм
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
автоматического торможения. Сработает
электронный тормоз двигателя, и нож газонокосилки остановит свое вращение в течение 3
секунд или менее.
Автономный привод с перек лючением
скоростей (Рис. М)
Ваша газонокосилка оборудована автономным
приводом с переключением скоростей. Автономный привод не зависит от выключателя
ножа. Он может использоваться с или без
вращения ножа. Например, после того как Вы
закончили стрижку газона, вы можете использовать автономный привод для перемещения
газонокосилки в место ее хранения, не запуская
двигатель ножа.
В к л юч е н и е а в т о н о м н о г о п р и в о д а б е з
вращения ножа:
♦ Полностью вставьте предохранительный
ключ (1) в корпус управления.
♦ Прижмите перекладину автономного привода (2) к основной рукоятке (5).
♦ Чтобы отключить автономный привод, отпустите перекладину автономного привода.
Примечание: Автономный привод оборудован
переключением скоростей. Вы можете выбрать
скорость, передвигая рычаг переключения скоростей (4). При перемещении переключателя
вперед, скорость увеличится. Перемещение
переключателя в противоположном направлении приведет к снижению скорости.
Включение автономного привода
с вращением ножа:
♦ Полностью вставьте предохранительный
ключ (1) в корпус управления.
♦ Нажмите на кнопку (27) в боковой части корпуса управления, затем прижмите перекладину
запуска ножа (3) к основной рукоятке (5).
♦ Удерживайте перекладину запуска прижатой
к основной рукоятке правой рукой. Теперь
левой рукой прижмите перекладину автономного привода (2) к основной рукоятке (5).
♦ Вы можете удерживать обе перекладины
прижатыми к основной рукоятке одной левой
рукой.
Примечание: При отключении автономного
привода, например, в конце ряда, он может
быть временно заблокирован, если Вы потянете
газонокосилку на себя. Просто слегка подтолкните вперед, затем продолжите перемещение
газонокоисилки в нужном направлении.
Примечание: Во время скашивания легче маневрировать вокруг объектов, таких как дерово
или растения, с выключенным автономным
24
приводом. Газонокосилка также может исползоваться с выключенным автономным приводом.
Переключение в режим мульчирования (Рис.
N и О)
Газонокосилка оборудована функцией переключения с режима мульчирования в режим сбора
скошенной травы в травосборник или режим
разгрузки одним поворотом рукоятки:
♦ Отпустите перекладину запуска (3), чтобы
отключить газонокосилку, дождитесь остановки ножа и выньте предохранительный
ключ (1).
Режим разгрузки:
♦ Снимите травосборник.
♦ Убедитесь, что задняя разгрузочная дверца
плотно закрыта на корпусе газонокосилки.
♦ Нажмите и поверните рукоятку, чтобы она
указывала на слово «РАЗГРУЗКА» (Рис. N).
Примечание: Ваша газонокосилка теперь работает в режиме разгрузки. Срезанная трава
будет располагаться под закрытой дверцей до
выброса на газон.
Режим травосборника:
♦ Установите травосборник.
♦ Убедитесь, что задняя разгрузочная дверца
плотно прилегает к верхней части травосборника.
♦ Нажмите и поверните рукоятку, чтобы она
указывала на слово «ТРАВОСБОРНИК»
(Рис. N).
Примечание: Ваша газонокосилка теперь работает в режиме травосборника. Чтобы в данный
момент переключиться в режим разгрузки, просто снимите травосборник.
Режим мульчирования:
♦ Чтобы переключиться в режим мульчирования, нажмите и поверните рукоятку, чтобы
она указывала на слово «МУЛЬЧИРОВАНИЕ» (Рис. О). Ваша газонокосилка теперь
работает в режиме мульчирования.
Примечание: Если при повороте рукоятки возникают трудности, может понадобиться прочистить разгрузочный желоб внутри корпуса
газонокосилки.
♦ Отпустите перекладину запуска ножа, выключая газонокосилку, и дождитесь полной
остановки ножа. Звтем выньте предохранительный ключ и аккумулятор.
♦ Откройте разгрузочную дверцу и вычистите
весь мусор из разгрузочного желоба. При
необходимости также прочистите нижнюю
часть корпуса.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка травосборника (Рис. Р и Q)
♦ Отпустите перекладину запуска ножа (3),
чтобы отключить газонокосилку, дождитесь
остановки ножа и выньте предохранительный ключ (1).
♦ Откройте подпружиненную дверцу задней
разгрузки (6), переведите ее в вертикальное
положение и оставьте открытой.
♦ Используя рукоятку (29) на травосборнике
(15), установите травосборник между рукоятками газонокосилки.
♦ Установите на газонокосилку крючки травосборника (Рис. Q).
♦ Отпустите разгрузочную дверцу (6).
быстрого роста. Частое скашивание гарантирует, что не будут видны нижние менее привлекательные слои травы.
Рекомендации по оптимальному
использованию
В первую очередь, газоны должны подстригаться весной, когда высота травы достигает
63-76 мм. Стрижка газона в более ранний сезон
сдерживает корневую систему травы, которая
самостоятельно обновляется каждую весну.
Новая трава должна срезаться, когда ее высота
достигнет приблизительно 63 мм.
Весной и осенью или после длительного перерыва в скашивании, трава становится выше
и толще. Если при скашивании двигатель постоянно замедляет скорость, попробуйте изменить
высоту колес и высоту среза. Чрезмерная нагрузка двигателя может привести к неровному
срезу и быстрой разрядке аккумулятора, что,
в свою очередь, может стать причиной перегрузки и останова двигателя.
Не удаляйте всю траву под корень за один раз не более чем 1/3 высоты травы за одну стрижку.
Стрижка под корень травмирует поверхностную
корневую систему травы, затрудняя впитывание
воды из земли Вашим газоном.
Существует три отличных способа улучшить
внешний вид Вашего газона: Часто меняйте
направление при скашивании; на ск лонах
косите горизонтально (это также гарантирует
безопасность); и не забывайте косить рядами
внахлест.
Стригите сухой газон, чтобы избежать слипания
мокрой травы. Если у Вас есть выбор, косите
поздней осенью. Это идеальное время для скашивания не только потому, что трава остается
сухой, но также потому, что чувствительный
свежескошенный участок не будет подвергаться
интенсивным солнечным лучам.
Чтобы выполнить чистый рез, следите, чтобы
нож газонокосилки оставался всегда острым.
Это увеличивает производительность газонокосилки и значительно улучшает внешний вид
Вашего газона. Тупой нож раздробляет и сминает кончики травы. Это ухудшает здоровый рост
Вашего газона и увеличивает восприимчисть
к заболеваниям почвы. Поврежденные и смятые
кончики травы приобретают коричневатый оттенок, что придаст Вашему газону нездоровый
и неухоженный вид. Также тупой нож может
удалить молодые побеги травы.
Старайтесь косить Ваш газон на одной высоте.
Хотя бывают случаи, когда необходимо менять
высоту среза в зависимости от времени года,
одинаковая высота среза обеспечивает здоровый, красивый внешний вид газона с меньшим
количеством сорняков. Косите чаще в периоды
Если трава на Вашем газоне стала слишком
высокой, например, за время отпуска, при
скашивании устанавливайте высоту среза на
одну-две позиции выше, чем обычно. Через
несколько дней при повторном скашивании
установите обычную высоту среза и продолжайте косить по привычной схеме. Измененить
высоту среза очень просто при использовании
системы моментальной регулировки высоты
колес Black & Decker, которая одновременно
регулирует все четыре колеса.
Всегда косите таким образом, чтобы скошенная
трава разгружалась на подстриженный газон.
Это сохранит внешний вид Вашего газона
всегда свежим, избегая скапливания срезанной травы, которая со временем приобретает
коричневый оттенок и непривлекательно выглядит. Этот способ также сохранит заряд Вашего
аккумулятора, позволяя получить максимум
производительности от Вашей газонокосилки
Black & Decker.
Весной и осенью, когда трава более высокая
и толстая, Вы можете использовать газонокосилку с не полностью заряженным аккумулятором (включен зеленый индикатор зарядки).
Это позволит выполнять непродолжительные
операции по скашиванию, хотя мы не рекомендуем делать это слишком часто. Газонокосилка
работает гораздо лучше при полностью заряженном аккумуляторе.
Советы по скашиванию
Примечание: Всегда проверяйте зону работы
газонокосилкой и удаляйте все камни, палки,
проволоку, кости и прочий мусор, который может
быть отброшен ножом.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Перемещайтесь поперек склона, ни в коем
случае не сверху вниз. Будьте особенно внимательны при изменении направления, находясь на склоне. Не работайте на слишком
крутых склонах. Всегда устойчиво стойте на
ногах.
При пересечении посыпанных гравием поверхностей всегда отпускайте перекладину
запуска (3), чтобы предотвратить отбрасывание камней вращающимся ножом.
При скашивании на неровных поверхностях
или при наличии высоких сорняков всегда
устанавливайте самую высокую высоту среза. Удаление слишком большого количества
травы за один раз может стать причиной
перегрузки двигателя, что приведет к останову газонокосилки. См. раздел «Возможные
неисправности и способы их устранения».
Если травосборник (15) используется в сезон
быстрого роста, трава имеет тенденцию забивать разгрузочное отверстие.
♦ Отпустите перекладину запуска (3), чтобы
отключить газонокосилку, и выньте предохранительный ключ (1).
♦ Снимите травосборник (15) и потрясите его,
стряхивая траву в нижнюю часть травосборника.
♦ Удалите всю траву и мусор, скопившийся
вокруг разгрузочного отверстия.
♦ Установите на место травосборник (15).
Если газонокосилка начинает сильно вибрировать:
♦ Немедленно отпустите перекладину запуска (3), чтобы отключить газонокосилку,
и выньте предохранительный ключ (1) и аккумулятор (11).
♦ Определите причину вибрации. Вибрация
является предупреждением. Не используйте газонокосилку, пока не будет проведена техническая проверка. См. раздел
«Возможные неисправности и способы их
устранения» в руководстве по эксплуатации.
Примечание: При оставлении газонокосилки
без присмотра даже на короткий период времени всегда отпускайте перекладину запуска,
выключая газонокосилку, и вынимайте предохранительный ключ.
Следующие рекомендации помогут достичь
оптимального рабочего времени при работе
аккумуляторной газонокосилкой:
♦ Замедляйте движение на участках, где трава особенно высокая или толстая.
26
При работе в режиме мульчирования, избегайте скашивания на высоте более 38 мм
за один раз.
♦ Не косите влажную траву.
♦ Косите Ваш газон часто, особенно в периоды
активного роста травы.
Примечание: Рекомендуется заряжать Вашу
газонокосилку после каждого использования.
Частая зарядка не повредит акк умулятор
и обеспечит постоянную полную зарядку аккумулятора.
♦
Советы по мульчированию
Ваша газонокосилка спроектирована таким
образом, чтобы при работе в режиме мульчирования срезанная трава дробилась на мелкие
кусочки и выбрасывалась обратно на газон. При
нормальных условиях, мульчированная трава
биологическим образом быстро разглагается,
обеспечивая питательные вещества для Вашего газона.
Рекомендации для оптимального мульчирования:
♦ Не косите влажную траву. Влажная трава
может образовать комки, препятствующие
мульчированию, сокращая рабочий цикл. Лучшее время для скашивания - ранний вечер,
когда трава сухая и свежескошенный участок
не подвергается прямым солнечным лучам.
♦ Для наилучших результатов мульчирования
установите высоту среза, чтобы срезать не
более одной трети высоты травы, в идеале
не более 38 мм за один раз. Если газон
слишком зарос, может оказаться необходимым увеличить высоту среза, чтобы
уменьшить давление на газонокосилку
и предотвратить перегрузку двигателя.
♦ При наличии особо тяжелых условий для
мульчирования, желательно сначала скосить при высоком значении высоты среза,
а затем сократить до конечной высоты среза
или делать узкие резы и косить медленно.
Для наилучшей производительности следите,
чтобы на корпусе газонокосилки не скапливалась трава:
♦ Отпустите перекладину запуска ножа (3),
чтобы отключить газонокосилку, и дождитесь полной остановки ножа.
♦ Выньте предохранительный ключ (1), извлеките аккумулятор (11) и переверните
газонокосилку набок.
♦ Очистите область ножа от скопленной травы
с помощью тупоносого скребка. Будьте осто-
РУССКИЙ ЯЗЫК
рожны – края ножа острые! При скашивании
обильной травы производите очистку чаще
и всегда после каждого использования газонокосилки.
При скашивании некоторых видов трав и в зависимости от условий газона может потребоваться
повторное мульчирование, чтобы распространить скошенную траву по всему газону.
При повторном скашивании предпочтительно
косить перпендикулярно (поперек) первого скоса, но ни при каких обстоятельствах не менять
схему скашивания, т.е. косить по нисходящей.
♦ Каждую неделю изменяйте схему скашивания. Это поможет избежать появления
проплешин на газоне.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке. Ваше
зарядное устройство не требует никакого дополнительного технического обслуживания,
кроме регулярной чистки.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или вык лючите инструмент/устройство
и выньте из него аккумулятор, если инструмент/устройство оснащено съемным
аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/зарядного устройства
мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно очищайте защитный кожух от травы и грязи с помощью тупоносого скребка.
Снятие и установка ножа (Рис. R и S)
Внимание! Не касайтесь ножа, пока не будет
вынут предохранительный ключ и нож полностью не остановится.
♦ Отпустите перекладину запуска (3), чтобы
отключить газонокосилку, дождитесь остановки ножа и выньте предохранительный
ключ (1).
♦ Подготовьте деревянную заготовку (приблизательно 50х100 мм и длиной 600 мм)
для предотвращения вращения ножа при
удалении гайки с буртиком.
♦ Поставьте газонокосилку набок.
Внимание! Наденьте перчатки и защитные очки.
Будьте осторожны – края ножа острые!
♦ Установите деревянную заготовк у (32)
и удалите гайку с буртиком (30), используя
гаечный ключ 19 мм (Рис. R).
♦ Снимите металлическую квадратную шайбу
(37), пластиковый квадратный изолятор (33)
и нож (34) (Рис. S). Проверьте изолятор ножа
(35) на наличие повреждений и при необходимости замените.
При установке ножа убедитесь, что край ножа
для срезания травы обращен к земле при возвращении газонокосилки в нормальное вертикальное положение.
♦ После установки ножа установите на нем
изолятор ножа (35) таким образом, чтобы
выступающие язычки на одной из сторон
изолятора соединились с краями ножа (34).
♦ Установите прокладку (36), чтобы она вошла
в выступающие язычки, расположенные на
обратной стороне изолятора ножа (35). Убедитесь, что выемки в отверстии прокладки
(36) совпали с выемками на шпинделе, поворачивая для этого нож вместе с изолятором
ножа, если потребуется.
♦ Установите деревянную заготовку (32), чтобы предотвратить вращение ножа (Рис. R).
♦ Установите гайку с буртиком (30), буртиком
вплотную к металлической квадратной шайбе (37) и затяните.
Заточка ножа (Рис. Т)
Для наилучшей производительности, следите
за остротой заточки ножа. Тупой нож не будет чисто срезать траву и правильно ее мульчировать.
Внимание! Всегда следите, чтобы был вынут
предохранительный ключ.
Внимание! При снятии, заточке и установке
ножа на место всегда надевайте защитные очки.
При нормальных условиях, обычно, достаточно
двух заточек в течение сезона скашивания. Песок быстро затупляет лезвие ножа. Если почва
Вашего газона содержит много песка, может
потребоваться более частая заточка ножа.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Немедленно заменяте поврежденный приводной ремень или нож.
При заточке ножа:
♦ Убедитесь, что нож сбалансирован.
♦ Затачивайте нож под первоначальным углом
среза.
♦ Затачивайте режущие края на обоих концах
ножа, удаляя равные количества материала
с обеих сторон.
При заточке ножа, закрепленного в тисках
(Рис. Т)
♦ Отпустите перекладину запуска ножа (3),
чтобы отключить газонокосилку, и дождитесь полной остановки ножа.
♦ Выньте предохранительный ключ (1), извлеките аккумулятор (11) и переверните
газонокосилку набок.
♦ Снимите с газонокосилки нож (34), следуя
инструкциям по снятию и установке ножа.
Внимание! Надевайте перчатки и защитные
очки и будьте осторожны с острыми краями ножа.
♦ Зажмите нож (34) в тисках.
♦ Осторожно шлифуйте края лезвия мелкозернистым напильником или точильным
камнем под первоначальным углом среза.
♦ Проверьте балансировку ножа, следуя инструкциям по балансировке ножа.
♦ Установите нож (34) на газонокосилку, следуя
инструкциям по снятию и установке ножа.
Балансировка ножа (Рис. U)
♦ Чтобы проверить ба лансировк у ножа,
установите его отверстием на гвоздь или
отвертку, горизонтально зажатую в тисках.
Если один из концов ножа поворачивается
вниз, подточите этот конец, пока нож не
будет полностью сбалансирован.
Смазка
Смазка не требуется. Не смазывайте колеса.
Они оснащены пластиковыми подшипниками,
которым смазка не требуется.
Чистка
♦ Отпустите перекладину запуска ножа (3),
чтобы отключить газонокосилку, и дождитесь полной остановки ножа.
♦ Выньте предохранительный ключ (1).
♦ Для чистки газонокосилки используйте только
слабый мыльный раствор и влажную ткань.
♦ Инструментом с тупым носом счистите всю
грязь, скопившуюся на задней поверхности
газонокослики.
♦ После нескольких использований проверьте
все открытые крепления на прочность затяжки.
28
Предотвращение коррозии
Удобрения и другие садовые химикаты содержат вещества, которые значительно ускоряют
коррозию металлов. Если вы косили на участках с использованием удобрений и химикатов,
газонокосилка должна быть очищена сразу же
после скашивания следующим образом:
♦ Отпустите перекладину запуска ножа (3),
чтобы отключить газонокосилку, и дождитесь полной остановки ножа.
♦ Выньте предохранительный ключ (1).
♦ Протрите все выступающие части влажной
тканью.
Транспортировка и хранение
Внимание! Вращающийся нож может стать причиной получения тяжелой травмы. Перед поднятием, переноской или уборкой на хранение
газонокосилки, отпустите перекладину запуска,
чтобы отключить газонокосилку, и выньте предохранительный ключ (1). Храните в сухом месте.
Примечание: Если предварительно извлечь
аккумулятор, газонокосилка не будет такой
тяжелой для подъема. Не поднимайте газонокосилку за затвор.
Хранение в межсезонный период
При влажном климате рекомендуется оставлять
аккумулятор на зарядном устройстве постоянно, для обеспечения оптимальной производительности.
Аккумулятор может храниться отдельно от
зарядного устройства, если соблюдены следующие условия:
♦ Перед уборкой на хранение аккумулятор
полностью заряжен.
♦ Средняя температура в месте хранения
ниже 10 °C.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы
По окончанию срока службы утилизируйте отработанные аккумуляторы безопасным для окружающей среды способом:
♦
♦
♦
♦
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат переработке. Поместите аккумулятор
(аккумуляторы) в подходящую упаковку,
исключив возможность короткого замыкания
контактов. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт
переработки.
Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора.
Не бросайте аккумулятор в огонь - это может
послужить причиной взрыва или получения
тяжелой травмы.
Технические характеристики
GRC4736SD H 1
Входное напряжение
В пост. тока 36
Число оборотов
без нагрузки
об/мин. 3300
Вес
кг 41
Аккумулятор
Напряжение питания
В пост. тока
Емкость
Ач
Тип
Зарядное устройство
Входное напряжение
В перем. тока
Выходное напряжение
В пост. тока
Выходной ток
мА
Приблизительное
время зарядки
ч
A1236
36
12
Свинцовокислотный
905521** тип 1
220-240
36
800
16
Вибрационная нагрузка на руку/плечо в соответствии с EN 786:
= < 2,5 м/с2, погрешность (K) = 1,5 м/с2
LpA (звуковое давление) 79 дБ(А)
Погрешность (K) = 2 дБ(А)
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
GRC4736SD
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91.
2000/14/EC, Колесная газонокосилка, L ≤ 50 см,
Приложение VI
DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
ED Arnhem, Голландия
Идентификационный Номер Уполномоченного
Органа: 0344
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12, Приложение III, L ≤ 50 cм):
L wA (измеренна я ак ус тическа я мощнос ть)
93 дБ(А)
Погрешность (K) = 2 дБ(А), LwA (гарантированная
акустическая мощность) 95 дБ(А), Погрешность
(K) = 2 дБ(А)
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01-10-2009
zst00199745 - 20-02-2013
30
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
7<3
*5&6'
+
ZZZKHOS8FRP
(
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising