GRC4736 | Black&Decker GRC4736 CORDLESS MOWER Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533223-32 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GRC4736SD
2
3
4
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker fűnyíróját fűnyírásra terveztük.
Ez a készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
♦
Biztonságtechnikai előírások
Figyelmeztetés! Akkumulátorról működtetett készülékek használatakor tűz, áramütés, személyi sérülés és
anyagi kár veszélyének csökkentése érdekében mindig
be kell betartani többek között a következő alapvető
biztonságtechnikai előírásokat.
Figyelmeztetés! A szerszám használatánál be kell
tartani a biztonsági szabályokat. A saját és a közelben
tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, hogy a gép
használata előtt olvassa át ezeket az útmutatásokat.
Kérjük, őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.
♦
A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.
♦
Ebben a kézikönyvben ismertetjük a készülék
rendeltetésszerű használatát. A kézikönyvben
nem ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata,
illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés veszélyével jár.
♦
Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
♦
♦
Kiegészítő biztonsági előírások fűnyírókhoz
♦
♦
♦
♦
A készülék használata
♦
Mindig körültekintően használja.
♦
Ezt a készüléket túl fiatal vagy nem teljesen egészséges személyek csak felügyelet alatt használhatják.
♦
Ez a készülék nem játékszer.
♦
Ne engedje, hogy gyermekek vagy állatok a munkaterület közelébe menjenek, illetve hozzáférjenek
a készülékhez és a tápkábelhez.
♦
Szoros felügyelet szükséges, amikor a készüléket
gyermekek közelében használják.
♦
Csak száraz helyen dolgozzon vele. Ne hagyja,
hogy nedvesség érje a készüléket.
♦
Ne merítse vízbe.
♦
Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülékben
nincsenek felhasználó általi szervizelést igénylő
alkatrészek.
♦
Robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében ne használja.
♦
A csatlakozó dugasz és a kábel sérülésének elkerülése érdekében soha ne a kábelnél fogva húzza
ki a dugaszt a konnektorból.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Használat után
♦
♦
♦
♦
A használaton kívüli készüléket száraz, jól szellőző
helyen, gyermekek elől elzárva tartsa.
Ügyeljen, a gyerekek ne férhessenek hozzá a tárolt
készülékekhez.
Ha a készüléket járműben tárolja, illetve szállítja,
vagy a csomagtartóban tartsa, vagy kösse le,
hogy ne mozdulhasson el hirtelen sebesség- vagy
irányváltáskor.
♦
Átvizsgálás és javítások
♦
ződjön meg arról, hogy az alkatrészek nincsenek
eltörve, a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn
olyan körülmény, amely befolyásolhatja a készülék
működését.
Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrésze
sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizzel
cseréltesse ki vagy javíttassa meg.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
♦
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a készülék, illetve nem hibás-e valamelyik alkatrésze. Győ-
6
A fűnyíró használata közben mindkét kezével
erősen markolja a fogantyút.
Ha bármikor úgy találja, hogy a fűnyírót billenteni
kell, ügyeljen arra, hogy billentés közben mindkét
keze a kezelési helyzetben maradjon. Mindkét
kezét tartsa kezelési helyzetben mindaddig, amíg
a fűnyíró alaphelyzetébe pontosan vissza nem áll
a talajon.
Fűnyírás közben soha ne hallgasson rádiót vagy
zenét fejhallgatóból.
Soha ne is próbáljon a kerék magasságán állítani,
amíg a motor jár vagy amíg a biztonsági kulcs
a kapcsolóházban van.
Ha a fűnyíró elakad, a leállító rúd elengedésével
állítsa le, várja meg a vágópenge leállását, majd
vegye ki a biztonsági kulcsot, és csak ezután
tisztítsa ki az eltömődött járatot vagy távolítsa el
a késház alá került törmeléket.
Kezét és lábát tartsa távol a vágási területtől.
Tartsa élesen a vágópengéket. A vágópengéhez
mindig csak védőkesztyűben érjen hozzá.
Ha használja a fűgyűjtőt (15), gyakran ellenőrizze,
nem kopott-e vagy nincs-e rossz állapotban. Ha
túlságosan megkopott, a biztonság érdekében
cserélje ki egy új fűgyűjtőre.
Rendkívül körültekintő legyen, amikor a fűnyírót
önmaga felé fordítja vagy húzza.
Soha ne tegye kezét vagy lábát a fűnyíró alá vagy
közelébe. A kidobó nyílást mindig kerülje el.
A nyírni kívánt területet tisztítsa meg az olyan
tárgyaktól, amelyeket a vágópenge felrepíthet
(kövek, botok, drót, játékok, csontok stb.). A penge
által felrepített tárgyak súlyos személyi sérülést
okozhatnak. Amikor a motor jár, a fogantyú mögött
álljon.
Mezítláb vagy szandálban ne használja a fűnyírót.
Mindig megfelelő lábbelit viseljen.
Ha nem feltétlenül szükséges, ne húzza a fűnyírót
hátrafelé. Hátrafelé mozgás előtt és közben mindig
tekintsen lefelé és hátrafelé.
A kidobott anyagot soha ne irányítsa senki felé.
Ne dobja ki az anyagot fal vagy egyéb akadály
irányába. A kidobott anyag gellert kapva a kezelő
felé irányulhat. Kavicsos területeken áthaladva
a leállító rúd elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót
és állítsa le a vágópengét.
Ne használja a fűnyírót a teljes fűgyűjtő, a kidobó
nyílás védőlemeze, a hátsó védőlemez vagy más
védőeszközök nélkül. Időszakonként ellenőrizze,
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
hogy az összes védőlemez és biztonsági védőeszköz jó állapotban van-e, megfelelően fog-e
működni és feladatát el tudja ellátni. A készülék
további használata előtt cserélje ki a sérült védőlemezt vagy más védőeszközt.
Működésben lévő fűnyírót soha ne hagyjon felügyelet nélkül. Mielőtt felügyelet nélkül hagyja, vegye ki
a biztonsági kulcsot.
A leállító rúd elengedésével mindig állítsa le a motort, majd várja meg a vágópenge teljes leállását,
azután pedig vegye ki a biztonsági kulcsot, mielőtt
a fűnyírót tisztítja, leveszi róla a fűgyűjtőt, a kidobó
nyílás védőlemezéről az eltömődést eltávolítja,
amikor magára hagyja a fűnyírót, vagy mielőtt
beállítást, javítást vagy átvizsgálást végez rajta.
A fűnyírót csak nappali fénynél vagy megfelelő
mesterséges megvilágításnál használja, ahol a vágópenge útjába eső tárgyak könnyen észrevehetők.
Alkohol vagy gyógyszer hatása alatt és beteg vagy
fáradt állapotban ne használja a fűnyírót. Legyen
mindig éber, figyeljen arra, amit tesz, és használja
a józan eszét.
A veszélyes környezeteket kerülje. Nyirkos vagy
vizes füvön és esőben soha ne használja a fűnyírót.
Mindig biztonságosan álljon a talajon, soha ne
fusson.
Ha a fűnyíró rendellenesen rázkódni kezd, engedje
el a leállító rudat, várja meg a vágópenge leállását,
vegye ki a biztonsági kulcsot, majd azonnal keresse
meg a rázkódás okát. A rázkódás általában hibára
figyelmeztet, a hibaelhárítási útmutatóban kaphat
tanácsot arról, mit tegyen rendellenes rázkódás
esetén.
A fűnyíró használata közben mindig viseljen megfelelő védőszemüveget és légzésvédőt.
A fűnyíróhoz nem ajánlatos akármilyen tartozékot
és kiegészítőt használni, mert az veszélyt rejt
magában. Csak a Black & Decker által jóváhagyott
tartozékokat használjon.
A fűnyíró használata közben ne nyúljon ki túl
messzire. A fűnyíró használata közben mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa
magát egyensúlyban.
Lejtőn keresztirányban haladva nyírjon füvet, nem
pedig fel-le irányban. Legyen különösen óvatos,
ha lejtőn irányt változtat.
Figyeljen a lyukakra, kerékvágásokra, hepehupákra, kövekre és más rejtett tárgyakra. Egyenetlen
talajon ezekben megcsúszhat, eleshet és balesetet
szenvedhet. A magas fű akadályokat rejthet.
Nedves füvet ne nyírjon, és túl meredek lejtőn se
nyírjon füvet. Ha nem elég jól támasztja meg a lábát,
megcsúszhat, eleshet és balesetet szenvedhet.
Ne nyírjon füvet szakadék, árok vagy töltés mellett.
Ilyen helyeken elvesztheti az egyensúlyát.
♦
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék
használatához megfelelő tájékoztatást biztosít
számukra.
Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági fi gyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
♦
♦
♦
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb
ideig használja, rendszeresen iktasson be
szüneteket.
Halláskárosodás.
A szerszám használata közben keletkező
por belégzése miatti egészségkárosodás (pl.
famunkáknál, különösen tölgy, bükk és MDF
anyagok esetén).
Figyelmeztető szimbólumok
A készüléken a következő figyelmeztető szimbólumokkal találkozhat:
Figyelmeztetés! A készülék használata előtt
olvassa el a kézikönyvet.
Esőtől és magas páratartalomtól óvja a készüléket.
Legyen óvatos az éles vágópengékkel.
Mindig vegye ki a biztonsági kulcsot mielőtt
a fűnyírót tisztítja, a fűgyűjtőt leveszi, a kidobó nyílás védőlemezéről az eltömődés
eltávolítja, vagy mielőtt a fűnyírót magára
hagyja, vagy beállítást, javítást vagy átvizsgálást végez rajta.
Óvakodjon a repülő tárgyaktól. A közelben
tartózkodókat tartsa távol a vágási területtől.
Mások biztonsága
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
Viseljen védőszemüveget.
7
♦
♦
♦
♦
A vágópengék a gép kikapcsolása után egy ideig még tovább
forognak.
A 2000/14/EK irányelvnek megfelelő zajszint
garantálva.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előt t olvassa el a kezelési
útmutatót.
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Elektromos biztonság
Akkumulátorok
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Víztől óvja a töltőt.
Ne bontsa szét a töltőt.
Ne tesztelje mérőműszerrel.
Töltéskor a készüléket/szerszámot/akkumulátort
jól szellőző helyen kell tárolni.
A töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a töltő adattábláján
megadott feszültségnek. Soha ne próbálja
a töltő-egységet hálózati csatlakozódugasszal
helyettesíteni.
Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
Víztől óvja az akkumulátort.
Ne tegye ki hőhatásnak.
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt töltővel
töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütést
vagy az akkumulátor túlmelegedését okozhatja.
Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa
be a „Környezetvédelem“ című fejezet utasításait.
Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort
szúrással vagy ütéssel, mivel az személyi sérülést
és tűzveszélyt okozhat.
Sérült akkumulátort ne töltsön.
Szélsőséges körülmények között szivároghatnak
az akkumulátorok. Ha az akkumulátoron folyadékot
észlel, óvatosan törölje le ronggyal. Vigyázzon,
hogy a folyadék ne kerüljön érintkezésbe a bőrével.
Ha a folyadék a bőrére vagy a szemébe jutott,
kövesse az alábbi utasításokat.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély elkerülése érdekében a gyártóval vagy Black & Decker
szakszervizzel cseréltesse ki.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Biztonsági kulcs
2. Önjáró működést kapcsoló kar
3. Motorindító kar
4. Sebességszabályozó kar
5. Fogantyúrúd
6. Rugóterhelésű hátsó ajtó
7. Fogantyú állítógombja
8. Fogantyúrögzítő csavarok
9. Akkumulátor rögzítőfedél
10. Akkumulátor leszorító karja
11. Kivehető akkumulátor
12. Mulcsozó gomb - kívánság szerint
13. Vágási magasságot állító kar
14. Vágási magasság jelzője
15. Fűgyűjtő
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrére került,
azonnal öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom vagy
irritáció esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került,
tiszta vízzel azonnal öblítse le, és forduljon orvoshoz.
Összeszerelés
Sérült akkumulátort ne is próbáljon tölteni.
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, az akkumulátor el
van távolítva, és a dugasza ki van húzva a konnektorból.
Töltőkészülékek
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük.
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelele a töltő adattábláján megadott feszültségnek.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a töltő-egységet
hálózati csatlakozódugasszal helyettesíteni.
♦
♦
♦
Kicsomagolás (A és B ábra)
Figyelmeztetés! Becsípődés-veszélyes pont – ujjai becsípődésének elkerülése végett tartsa őket a fogantyú
és a lemezek közötti résztől távol.
♦ Óvatosan vágja fel a doboz oldalait a doboznak
a fogantyúval szembeni végén, majd hajtsa le az
oldalakat az ábrán látható módon.
♦ Miután a kartondobozt kinyitotta, vegye ki belőle
a hézagkitöltő anyagot, a töltőt, a tartozékzacskót
és a fűgyűjtőt, majd tolja ki a fűnyírót a nyitott
kartondobozból.
Black & Decker töltővel csak annak a készüléknek/
szerszámnak az akkumulátorát töltse, amelyikhez
tartozik. Más akkumulátorok szétrobbanhatnak,
személyi sérülést és anyagi kárt okozva.
Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
Ha a hálózati kábel sérült, a balesetveszély elkerülése érdekében a gyártóval vagy Black & Decker
szakszervizzel cseréltesse ki.
Figyelmeztetés! Éles mozgó vágópenge. Tartsa testrészeit távol a vágópengétől.
8
Fogantyú felszerelése (C ábra)
♦
A felszereléshez szükséges, de a szerszámhoz nem
mellékelt szerszámok: Franciakulcs vagy 13 mm-es
csavarkulcs.:
♦
Tegye a fogantyút (5) olyan helyzetbe, hogy a furatai a lemez (16) furataihoz igazodjanak. A fogantyú
gyorsállító gombjai (7) az oldallemez (16) felső
furataihoz fognak igazodni.
♦
A fogantyúrögzítő csavarokat (8) tolja át a fogantyú (5) furatain, és csavarja be a lemezbe (16).
Ismételje meg ugyanezt a másik oldalon, mielőtt
meghúzná a csavarokat.
♦
Húzza meg erősen a fogantyúrögzítő csavarokat
(8) franciakulccsal vagy 13 mm-es csavarkulccsal.
♦
A fogantyú kívánt magasságra állításának módját megtalálja a fogantyú állításával foglalkozó
részben. A fűnyírót csak biztonságosan rögzített
fogantyúval használja.
♦
Tartsa szem előtt: Az ujj markolat elengedése után
a tenyértámaszra lefelé rányomva győződjön meg arról,
hogy a fűnyíró a nyolc lehetséges helyzet egyikében
biztonságosan rögzítve van.
Az akkumulátor kivétele és beszerelése (I és
K ábra)
Az akkumulátor pakk (11) a fűnyíróból kivehető, ha
azt eltárolni vagy feltölteni szeretné, de a fűnyíróban
hagyva is töltheti.
Figyelmeztetés! Becsípődés-veszélyes pont – ujjai becsípődésének elkerülése végett tartsa őket a fogantyú
(5) és a lemezek (16) közötti résztől távol.
Az akkumulátor kivétele előtt:
♦
♦
Fogantyú állítása (D ábra)
Az Ön fűnyírója fogantyújának magassága állítható.
A következő eljárás szerint állíthatja a fogantyút saját
kívánságának megfelelő magasságra:
♦
Tartsa a fogantyú (5) az egyik kezével, húzza ki
és forgassa el negyed fordulattal az egyik fogantyúállító gombot (7), hogy a csapot kiszabadítsa
a fémlemez furatából.
♦
Ismételje meg ezt az ellenkező oldalon. A fogantyú
(5) most már szabadon átállítható más magassági
helyzetbe.
♦
Állítsa a fogantyút a kívánt magassági helyzetbe.
♦
Húzza ki és forgassa el negyed fordulattal az
egyik fogantyúállító gombot (7), hogy a csap újból
a fémlemez furatába kapcsolódjon, és ismételje
meg ez az ellenkező oldalon.
Helyezze a fűnyírót sík felületre.
A motorindító kar (3) elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, várja meg a vágópenge leállását, majd
vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
Az akkumulátor kivétele:
♦
Emelje fel az akkumulátor leszorító karját (10),
hogy kioldja az akkumulátor rögzítőfedelét (9), majd
húzza azt hátrafelé, az akkumulátortól távolodó
irányban. Emelje ki az akkumulátort.
Az akkumulátor behelyezése
Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról,
hogy a fűnyíróban nincs semmilyen törmelék, és a töltő
csatlakozója (20) nincs az akkumulátorra (11) kapcsolva.
♦
Csúsztassa be az akkumulátort a fűnyíróba. (az
akkumulátor csak egy irányban illeszthető be.)
♦
A rögzítőfedelet (9) az akkumulátor (11) széle fölé
kapcsolva rögzítse az akkumulátort, majd nyomja
lefelé, akkumulátor leszorító kart (10), amíg a helyére nem pattan.
Fűgyűjtő felszerelése (E és F ábra)
♦
♦
♦
Miközben az ujj markolatot (19) tartja, kívánsága
szerint növelje vagy csökkentse a fűnyírási magasságot. A magasság jelzője az aktuális beállítást
fogja mutatni (H ábra).
Amikor a fűnyíró a kívánt magasságra van állítva,
tartsa ott a jobb alsó fogantyúrúdra helyezett bal
kezével, engedje el az ujj markolatot (19), és a beállítás rögzítődik.
Csúsztassa rá a fűgyűjtőt (15) a vázra (17).
A fűgyűjtő felső kapcsait kapcsolja a vázhoz.
Kapcsolja a két oldalsó kapcsot majd az alsó
kapcsot a vázhoz.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a készüléket a saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Kerekek magasságának állítása (G és H ábra)
Akkumulátor töltése (J - L ábra)
Az Ön fűnyírója a Black & Decker egyérintéses (OneTouch) kerékmagasság-állító rendszerrel van ellátva.
Ez a rendszer egyszerre állítja mind a négy kereket.
A fűnyíró vágópengéje hét helyzetbe állítható (38 mm
- 89 mm). A skálát és a mutatót a fűnyíró elején találja.
A mutató a fűnyírási magasság beállítását jelzi. Ezt
a beállítást referenciaként használhatja, ha legközelebb
ugyanilyen magasságra szeretné nyírni a füvet.
♦
A motorindító kar (3) elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, várja meg a vágópenge leállását, majd
vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
♦
A fűnyírási magasság növeléséhez vagy csökkentéséhez helyezze tenyerét a tenyértámaszra
(18), majd az ujjaival nyomja felfelé és tartsa az
ujj markolatot (19).
Tartsa szem előtt: Az első használat előtt töltse fel
az akkumulátort.
Töltéshez ki is veheti a fűnyíróból, de abban benne
hagyva is töltheti.
♦
A motorindító kar (3) elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, várja meg a vágópenge leállását, majd
vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
♦
Igazítsa egymáshoz a zöld (+) és a fehér (-) csatlakozókat, majd illessze a töltő dugaszát (20) a fűnyíró aljzatába (22), vagy vegye ki az akkumulátort
és illessze be a töltő dugaszát (20) az akkumulátor
aljzatába (21).
♦
A töltő csatlakozója (20) csak egyféleképpen dugaszolható a fűnyíró aljzatába.
9
♦
♦
♦
Illessze a töltő 240 voltos dugaszát a konnektorba
(L ábra).
A töltő (24) piros fénye (26) azt jelzi, hogy az akkumulátor töltés alatt van. Ha a piros fény nem világít,
ellenőrizze, hogy a töltő csatlakozója helyesen
van-e eligazítva.
Amikor a töltés kész, a piros fény (26) kialszik, és
a zöld fény gyullad ki.
mind álló vágópenge mellett. Például, amikor befejezte
a fűnyírást, az önjáró funkció használatával visszaviheti
a fűnyírót a tárolóhelyére kikapcsolt motor mellett is.
Az önjáró funkció működtetése álló
vágópenge mellett:
♦
Illessze be teljes mértékben a biztonsági kulcsot
(1) a kapcsolóházba.
♦
Tolja az önjáró működést kapcsoló fogantyút (2)
a fogantyúrúdhoz (5).
♦
Az önjáró működést az önjáró működést kapcsoló
fogantyú elengedésével kapcsolhatja ki.
Tartsa szem előtt Az önjáró funkció sebessége változtatható. A sebességet a sebességszabályozó kar
(4) mozgatásával választhatja meg. A kart előrefelé
mozgatva növeli a sebességet. A kart ellenkező irányban mozgatva csökkenti a sebességet.
Teljesen lemerült akkumulátor töltése kb. 16 órát vesz
igénybe.
A fűnyírási idényben az optimális teljesítmény érdekében az egyes használatok között ajánlatos az akkumulátort állandóan töltésen tartani.
Ennek a szerszámnak a töltőjét úgy terveztük, hogy
pontosan függőleges állásba vagy a padlóra helyezve
lehessen bedugaszolni.
Az önjáró funkció működtetése forgó
vágópenge mellett:
Töltöttségi állapot jelzője (K ábra)
♦
Az akkumulátor töltöttségi állapot jelzővel is el van látva.
Használat közben ez jelzi az akkumulátor pillanatnyi
töltöttségi szintjét.
♦
Nyomja meg a töltöttségi állapot jelzőjének gombját
(23).
♦
♦
Biztonsági kulcs
♦
Vegye ki a biztonsági kulcsot:
♦
Mindig, amikor a készüléket felügyelet nélkül
hagyja.
♦
Mielőtt eltávolítja a készülékből az eltömődést.
♦
Mielőtt ellenőrzi, tisztítja vagy beállítást végez rajta.
♦
Miután idegen tárgyba ütközött a fűnyíró.
♦
Mindig, amikor a készülék rendellenesen rázkódni
kezd.
Tartsa szem előtt Amikor az önjáró funkciót kikapcsolja
(például az egyik sor végén), előfordulhat, hogy az
ideiglenesen zárolva van, amikor a fűnyírót hátrafelé
húzza. Csak tolja kissé előrefelé, és azután kívánsága
szerint mozgathatja a fűnyírót.
Tartsa szem előtt Fűnyírás közben néha könnyebben
lehet kikapcsolt önjáró funkcióval manőverezni egy
objektum (pl. fa vagy más növény) körül. A fűnyíró
kikapcsolt önjáró funkcióval is könnyen használható.
A szerszám be- és kikapcsolása
Figyelmeztetés! Éles mozgó vágópenge. Soha ne is
próbálja kiiktatni ezt a kapcsolót és a biztonsági kulcsot,
mivel az súlyos személyi sérülés veszélyével jár.
„ON-DEMAND” (kívánság szerinti) mulcsozó
funkció (N és O ábra)
Bekapcsolás (M ábra)
♦
♦
♦
Illessze be teljes mértékben a biztonsági kulcsot
(1) a kapcsolóházba.
Nyomja meg a kapcsolóház oldalán lévő gombot
(27).
Húzza a motorindító kart (3) a fogantyúrúd (5) felé.
A fűnyíró el van látva egy kívánság szerinti (On-Demand) funkcióval, amely egy gomb elforgatásával
lehetővé teszi, hogy mulcsozó módról átkapcsoljon
begyűjtő vagy kidobó módra:
♦
A motorindító kar (3) elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, várja meg a vágópenge leállását, majd
vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
Kikapcsolás (M ábra)
♦
Illessze be teljes mértékben a biztonsági kulcsot
(1) a kapcsolóházba.
Nyomja meg a kapcsolóház oldalán lévő gombot
(27), majd húzza a motorindító kart (3) a fogantyúrúdhoz (5).
Jobb kezével tartsa a motorindító kart a fogantyúrúdhoz. Ezután bal kezével tolja az önjáró működést
kapcsoló fogantyút (2) a fogantyúrúdhoz (5).
Bal kezével mindkét rudat egyszerre tarthatja
a fogantyúrúdhoz.
A fűnyíró kikapcsolásához engedje el a motorindító kart (3). Amint a motorindító kar (3) visszaállt
eredeti helyzetébe, az automatikus fékszerkezet
működésbe lép. A motort elektromosan lefékezi,
és a vágópenge legfeljebb 3 másodperc alatt leáll.
Kidobó mód:
♦
Vegye le a fűgyűjtőt.
♦
Bizonyosodjon meg arról, hogy a hátsó kidobó nyílás ajtaja biztonságosan támaszkodik a késházhoz.
♦
Nyomja le és fordítsa el az On-Demand gombot
úgy, hogy az egy vonalban álljon a „DISCHARGE”
(KIDOBÁS) felirattal (N ábra).
Változtatható sebességű önjáró funkció
(M ábra)
Az Ön fűnyírója változtatható sebességű önjáró funkcióval is el van látva. Ez a vágópenge be- és kikapcsolójától függetlenül működik. Használható mind forgó
10
A szép tiszta nyírás érdekében tartsa élesen a vágópengét. Ettől nagyobb lesz a fűnyíró teljesítménye,
és szebben mutat a lenyírt terület. Az életlen vágópenge széttörik és összezúzza a fűszálak végét. Ez
akadályozza a fű egészséges növekedését, és növeli
a betegségekre való hajlamát. Ha a fűszálak vége szétzúzódik, azok barnásra színeződnek, amitől a pázsit
egészségtelennek látszik. Az életlen vágópenge ki is
húzhatja a fiatal fűszálakat.
Próbálja a füvet egyenletes magasságban nyírni. Ha
évszakváltásnál változtatnia a nyírás magasságát, az
egyenletes magasságban történő nyírástól egészségesebb, szebb lesz a pázsit, és kevesebb lesz a gaz.
Azokban az időszakokban, amikor gyorsan nő a fű,
gyakran nyírja. Gyakori nyírásnál a fű alsó, kevésbé
vonzó része nem lesz látható.
Ha például a szabadsága alatt túl magasra nőtt a fű,
a szokásosnál egy vagy két fokozattal magasabban nyírja. Ha néhány nappal később a szokásos magasságban
újból lenyírja, a pázsit helyreáll. A Black & Decker egyérintéses (One Touch) kerékmagasság-állító funkciójával,
amely mind a négy kereket egyszerre állítja, a fűnyírási
magasság egyszerű módon állítható.
Tavasszal és ősszel, vagy amikor a fűnyírás ütemterve
megszakad, a fű magasabbra és vastagabbra nő. Ha fűnyírás közben a motor folyton lelassul, állítsa a kerekeket
nagyobb vágómagasságra. Ha túlzottan terhelik a motort,
egyenetlenné válik a fűnyírás, gyorsabban lemerül az
akkumulátor, és a túlterhelés miatt a motor le is állhat.
Három módja van annak, hogy a pázsitnak szebb kinézetet biztosítson: Gyakran változtassa a nyírás irányát,
domboldalon vízszintesen nyírjon (ez a biztonság
szempontjából is számít), és új szakasz nyírásánál ne
feledkezzen meg a korábbi szakasz átfedéséről.
Mindig úgy nyírja a füvet, hogy a levágott fűtörmelék
a lenyírt pázsitra dobódjon ki. Ekkor a pázsit frissnek
fog látszani, mert nem fog „levágott fű” felhalmozódni, amely végül is megbarnul és csúnyán néz ki. Ez
a módszer kíméli az akkumulátor töltöttségi állapotást
is, biztosítva, hogy Black & Decker fűnyírójából a lehető
legtöbbet hozza ki.
Tavasszal és ősszel, amikor a fű magasabb és vastagabb, nem teljesen feltöltött akkumulátorral (a töltéskijelző zöld fénye világít) is használhatja a fűnyírót. Ezzel
rövid idejű nyírásokat végezhet, de nem javasoljuk,
hogy gyakran így tegyen. Az akkumulátor és a fűnyíró
teljesítménye feltöltött akkumulátorral sokkal jobb.
Tartsa szem előtt Az Ön fűnyírója ilyenkor hátulsó
kidobó módban van. A levágott fű a csukott ajtó alatt
a pázsitra hullik.
Begyűjtő mód:
♦
Tegye fel a fűgyűjtőt.
♦
Bizonyosodjon meg arról, hogy a hátsó kidobó
nyílás ajtaja biztonságosan támaszkodik a fűgyűjtő
felső részéhez.
♦
Nyomja le és fordítsa el az On-Demand gombot
úgy, hogy az egy vonalban álljon a „BAG” felirattal
(N ábra).
Tartsa szem előtt Az Ön fűnyírója ilyenkor begyűjtő
módban van. A hátulsó kidobó mód megváltoztatásához
ilyenkor csak vegye le a fűgyűjtőt.
Mulcsozó mód:
♦
A mulc sozó módhoz nyomja le az On - De mand gombot úgy, hogy az egy vonalban álljon
a „MULCH” felirattal (O ábra). Az Ön fűnyírója
ilyenkor mulcsozó módban van.
Tartsa szem előtt Ha az On-Demand gomb nehezen
forgatható, szükséges lehet a késházban kialakított
járat kitisztítása.
♦
♦
A motorindító kar elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót, és várja meg a vágópenge teljes leállását. Azután
vegye ki a biztonsági kulcsot és az akkumulátort.
Tartsa nyitva a hátulsó kidobó nyílás ajtaját, majd
takarítsa ki a törmeléket a késházban kialakított
járatból. Ha szükséges, a késház alját is tisztítsa meg.
Fűgyűjtő felhelyezése (P és Q ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
A motorindító kar (3) elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, várja meg a vágópenge leállását, majd
vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
Nyissa fel függőleges helyzetbe a hátulsó kidobó
nyílás rugóterhelésű ajtaját (6), és tartsa nyitott
helyzetben.
A fűgyűjtő (15) fogantyújával (29) illessze a fűgyűjtőt a fűnyíró fogantyúi közé.
Helyezze a fűgyűjtő rögzítőkampóit a fűnyíróra
(Q ábra).
Engedje el a hátulsó kidobó nyílás ajtaját (6).
Tanácsok a szerszám optimális
használatához
A füvet először tavasszal kell nyírni, amikor kb.
63 - 76 mm magasra nőtt. Ha az idény elején túl korán
nyírják le a füvet, az árt a fű gyökérzetének, amely
minden tavasszal megújul. Az új füvet akkor kell lenyírni,
amikor kb. 63 mm magasra nőtt.
Egy nyírással soha ne vágjon le a fű magasságának
1/3-ánál többet. A túl közeli vágás árt az érzékeny
fűszálaknak, és a sekély gyökérzet megnehezíti, hogy
a fű a vizet szívjon fel a talajból.
Akkor nyírja a füvet, amikor száraz, mert a nedves
fű összecsomósodhat. Ha teheti, késő délután nyírja
a füvet, ami nem csak azért ideális, mert száraz a fű,
hanem azért is, mert a frissen nyírt terület nem kap
intenzív napfényt.
Tanácsok fűnyíráshoz
Tartsa szem előtt Mindig vizsgálja át a lenyírni kívánt
területet, távolítsa el róla a köveket, botokat, drótokat,
csontokat és más törmeléket, mert azokat a forgó
vágókés felrepítheti.
♦
Lejtőn keresztirányban haladva nyírjon füvet, soha
nem fel-le irányban. Legyen különösen óvatos, ha
lejtőn irányt változtat. Túlságosan meredek lejtőkön
ne nyírjon füvet. Mindig jól támassza meg a lábát.
♦
Kavicsos területeken áthaladva a motorindító kar
(3) elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót, mert
a forgó vágópenge felrepítheti a kavicsokat.
♦
Amikor hepehupás talajon vagy magasra nőtt
11
gazban nyír füvet, a legnagyobb vágómagasságra
állítsa a készüléket. Ha egyszerre túl sok füvet nyír
le, túlterhelődhet a motor és attól leállhat a fűnyíró.
Nézze át a hibaelhárítási útmutatót.
♦
Ha abban az idényben használja a fűgyűjtőt (15), amikor
gyorsan nő a fű, az eltömheti a kidobó nyílást.
♦
♦
♦
♦
A legjobb teljesítmény érdekében tartsa a készülékházat felhalmozódott fűtől mentesen:
♦
A motorindító kar (3) elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, és várja meg a vágópenge teljes leállását.
♦
Vegye ki a biztonsági kulcsot (1) és az akkumulátort
(11), majd fordítsa a fűnyírót az oldalára.
♦
Tompa kaparószerszámmal távolítsa el a felgyülemlett füvet a vágópenge környékéről. Óvatosan
bánjon az éles vágópengével. Nedvdús fű nyírásakor és minden egyes használat után gyakrabban
tisztítsa a készüléket.
A motorindító kar (3) elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, majd vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
Vegye le a fűgyűjtőt (15), és rázza a levágott füvet
a fűgyűjtő hátulsó részébe.
A kidobó nyílás körül felgyülemlett füvet vagy
törmeléket takarítsa el.
Tegye vissza a fűgyűjtőt (15).
Ha a fűnyíró rendellenesen rázkódni kezd:
♦
♦
magasra nőtt, szükség lehet a vágómagasság
növelésére, hogy ne kelljen erősen nyomni a készüléket, és a motor ne legyen túlterhelve.
Szélsőségesen nehéz mulcsozásnál ajánlatos
a nyírást nagy magasság-beállítással kezdeni,
majd a végleges vágómagassággal folytatni, vagy
keskenyebb vágásokat végezni és lassan nyírni.
A motorindító kar (3) azonnali elengedésével
kapcsolja ki a fűnyírót, majd vegye ki a biztonsági
kulcsot (1) és az akkumulátort (11).
Derítse ki a rázkódás okát. A rázkódás figyelmeztetést jelent. Ne használja tovább a fűnyírót addig,
amíg átvizsgálást nem végeztek rajta. Nézze át
a kézikönyvben a hibaelhárítási útmutatót.
Bizonyos fűfajták vagy körülmények megkívánhatnak
egy második mulcsozást is, hogy a levágott fűtörmelék
teljesen szétterjedjen a pázsiton.
Második nyírásnál ajánlatos merőlegesen (keresztben)
végezni az első vágást, de semmiképpen ne változtassa a vágás irányát úgy, hogy lejtőn lefelé haladva
kelljen nyírnia.
♦
A nyírás irányát hétről hétre változtassa. Ezzel
megelőzi a pázsit összekuszálódását.
Tartsa szem előtt A motorindító kar elengedésével
mindig kapcsolja ki a fűnyírót, és vegye ki a biztonsági
kulcsot, mielőtt akármilyen rövid időre is felügyelet
nélkül hagyja a készüléket.
A következő javaslatok hozzásegítik ahhoz, hogy
akkumulátoros fűnyírója optimális üzemidőn keresztül
működjön:
♦
Lassítson olyan területen, ahol a fű különösen
magas és vastag.
♦
Mulcsozásnál egyszerre ne vágjon le a fű magasságából 38 mm-nél többet.
♦
Nedves füvet ne nyírjon.
♦
Gyakran nyírja a pázsitot, különösen olyan időszakokban, amikor gyorsan növekszik.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú távú használatra terveztük. A szerszám/készülék folyamatos és kielégítő működése függ a megfelelő
gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/készüléket.
♦
Vagy kapcsolja ki készüléket/szerszámot, majd
vegye ki belőle az akkumulátort, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám/készülék és a töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦
Tompa kaparószerszámmal rendszeresen kaparja
ki a fűmaradványokat és a szennyeződést a védőburkolat alól.
Tartsa szem előtt Ajánlatos a fűnyírójának akkumulátorát minden egyes használat után feltölteni. A gyakori
töltés nem árt az akkumulátornak, és biztosítja annak
teljes feltöltöttségét.
Tanácsok mulcsozáshoz
Mulcsozásnál a fűnyíró felaprítja a levágott fűtörmeléket, és visszajuttatja a pázsitba. Normál körülmények
között a mulcsozott fű biológiailag gyorsan lebomlik, és
a pázsitnak tápanyagot biztosít.
Ajánlások az optimális mulcsozási teljesítményhez:
♦
Nedves füvet ne nyírjon. A nedves fű összecsomósodhat, ami akadályozza a mulcsozást és rövidíti
a készülék üzemidejét. Fűnyíráshoz legalkalmasabb időszak a délután, amikor a fű száraz, és
a frissen lenyírt terület nem kap közvetlen napfényt.
♦
A legjobb mulcsozási teljesítmény érdekében
a vágómagasságot úgy állítsa, hogy a fű magasságának kb. egyharmadát nyírja le, ideálisan
alkalmanként nem többet 38 mm-nél. Ha a fű túl
12
A penge kiszerelése és beszerelése
(R és S ábra)
♦
Figyelmeztetés! Ne érjen a vágópengéhez addig,
amíg a biztonsági kulcsot ki nem vette és a vágópengék
teljesen le nem álltak.
♦ A motorindító kar (3) elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, várja meg a vágópenge leállását, majd
vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
♦ Vágjon egy (kb. 50 mm x 100 mm x 600 mm hosszú)
fadarabot, amellyel megakadályozza a vágópenge
elfordulását a peremes anya eltávolítása közben.
♦ Fordítsa a készüléket az oldalára.
A vágópenge élezésekor:
♦
♦
♦
Az elgörbült vagy sérült vágópengét azonnal cserélje ki.
Gondoskodjon arról, hogy a vágópenge kiegyensúlyozott maradjon.
Az eredeti vágási szögben élezze a vágópengét.
A vágópenge mindkét végén lévő vágóélt élezze
meg, és mindkét végéről ugyanannyi anyagot
csiszoljon le.
Vágópenge élezése satuban (T ábra)
♦
Figyelmeztetés! Viseljen védőkesztyűt és megfelelő
védőszemüveget. Óvatosan bánjon az éles vágópengével.
♦ Helyezze be a fadarabot (32), és távolítsa el
a peremes anyát (30) egy 19 mm-es kulccsal (31)
(R ábra).
♦ Távolítsa el a vágópenge négyzet alakú fém
távtartóját (37), a négyzet alakú műanyag szigetelőjét (33) és a vágópengét (34) (S ábra). V i z s gálja meg, nem sérült-e a vágópenge szigetelője
(35), és ha szükséges, cserélje ki.
♦
♦
A motorindító kar (3) elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, és várja meg a vágópenge teljes leállását.
Vegye ki a biztonsági kulcsot (1) és az akkumulátort
(11), majd fordítsa a fűnyírót az oldalára.
Vegye ki a vágópengét (34) a fűnyíróból a vágópenge eltávolítására és beszerelésére vonatkozó
útmutatásoknak megfelelően.
Figyelmeztetés! Viseljen megfelelő védőszemüveget
és védőkesztyűt, és óvatosan bánjon a vágópenge
éles éleivel.
♦
Tegye be a vágópengét (34) egy satuba.
♦
Óvatosan reszelje meg a vágópenge élét egy finom
reszelővel vagy köszörűkővel, az eredeti vágóél
megtartásával.
♦
Ellenőrizze a vágópenge kiegyensúlyozottságát
a vágópenge kiegyensúlyozására vonatkozó útmutatások alapján.
♦
Szerelje rá a vágópengét (34) a fűnyíróra a vágópenge eltávolítására és beszerelésére vonatkozó
útmutatásoknak megfelelően.
A vágópenge beszerelésénél bizonyosodjon meg arról,
hogy a vágópenge fű felőli oldala a talaj felé néz, amikor
a fűnyírót normál álló helyzetébe visszaállítja.
♦ A penge beszerelése után helyezze a szigetelőt
(35) a pengére úgy, hogy az egyik oldalon kiemelkedő peremek összekapcsolódjanak a vágópenge
(34) széleivel.
♦ Helyezze be a vágópenge távtartóját (36) úgy, hogy
az a vágópenge szigetelőjének (35) másik oldalán
lévő kiemelkedő peremek belsejébe illeszkedjen.
A vágópenge távtartójának (36) furatában lévő peckeket igazítsa össze a tengely peckeivel úgy, hogy
együtt forgatja a pengét és a penge szigetelőjét,
ahogyan szükséges.
♦ Helyezze be a fadarabot (32), hogy megakadályozza a penge elfordulását (R ábra).
♦ Csavarja rá a peremes anyát (30) a pereme a vágópenge négyzet alakú fém távtartójára (37) majd
húzza meg.
A vágópenge kiegyensúlyozása (U ábra)
♦
A vágópenge kiegyensúlyozottságát úgy ellenőrizze, hogy azt a központi furatával ráhelyezi egy,
a satuba vízszintes irányban beszorított szegre
vagy gömbölyű szárú csavarhúzóra. Ha a vágópenge bármelyik oldala lefelé elfordul, azt az oldalt még
addig reszelje, amíg a penge kiegyensúlyozottá
nem válik.
Kenés
Kenés nem szükséges. Ne olajozza a kerekeket. Műanyag felfekvő felületük nem igényel kenést.
Vágópenge élezése (T ábra)
A legjobb teljesítmény érdekében tartsa élesen a vágópengét. Életlen vágópengével nem lehet jól füvet nyírni
vagy megfelelően mulcsozni.
Tisztítás
Figyelmeztetés! Mindig győződjön meg arról, hogy
a biztonsági kulcs ki van véve.
♦
♦
Figyelmeztetés! A vágópenge eltávolításakor, élezésekor és beszerelésekor viseljen megfelelő védőszemüveget.
♦
♦
♦
Normál körülmények között általában elég a vágópengét
egy fűnyírási szezonban kétszer megélezni. A homok
hamar eltompítja a vágópenge élét. Ha homokos talajon
nyír füvet, szükségessé válhat a penge gyakori élezése.
13
A motorindító kar (3) elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, és várja meg a vágópenge teljes leállását.
Vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
A fűnyírót csak enyhe szappanos vízzel megnedvesített ronggyal tisztítsa.
Tompa tárggyal tisztítsa le a fűnyíró alján felhalmozódott fűmaradványokat.
Néhány használat után ellenőrizze, hogy minden
szabadon hozzáférhető rögzítőelem elég erősen
meg van-e húzva.
Korrózió megelőzése
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja
meg. A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet
oldalon is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
A műtrágyák és a kertekben használatos egyéb
vegyszerek tartalmaznak olyan reagenseket, amelyek
nagyon felgyorsítják a fémek korrózióját. Ha olyan
területen nyír füvet, ahol műtrágyát vagy más vegyi
anyagokat használtak, a fűnyírót használat után azonnal
meg kell tisztítani a következő módon:
♦
A motorindító kar (3) elengedésével kapcsolja ki
a fűnyírót, és várja meg a vágópenge teljes leállását.
♦
Vegye ki a biztonsági kulcsot (1).
♦
Nedves ronggyal törölje át a készülék minden
szabadon hozzáférhető részét.
Akkumulátorok
Az akkumulátorokat hasznos élettartamuk
vé g é n a kö r nye z e t vé d e l m i e l ő í r á s o k
betartásával semmisítse meg:
♦
A készülék szállítása és tárolása
♦
Figyelmeztetés! A forgó vágópenge súlyos személyi
sérülést okozhat. Mielőtt a fűnyírót felemeli, szállítja
vagy eltárolja, a motorindító kar elengedésével kapcsolja ki a fűnyírót, majd vegye ki a biztonsági kulcsot.
Száraz helyen tárolja a készüléket.
Tartsa szem előtt: A fűnyírót már kevésbé nehéz
felemelni, ha előtte kiveszi belőle az akkumulátort. Ne
a kallantyúnál fogva emelje fel a fűnyírót.
♦
♦
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd vegye ki
a szerszámból.
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Az akkumulátor(oka)t megfelelő csomagolásba helyezze, hogy a pólusai(k) között ne
keletkezhessen rövidzárlat. Juttassa el őket egyik
márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító
telepre.
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait.
Az akkumulátor(oka)t ne dobja tűzbe, mert azzal
¤robbanást vagy személyi sérülést okozhat.
Műszaki adatok
Tárolás idényen kívül
Meleg éghajlatnál az optimális teljesítmény érdekében
ajánlatos az akkumulátort állandóan töltöttségen tartani.
Az akkumulátor tárolható a töltőről leválasztva, ha az
alábbi feltételek teljesülnek.
♦
Tárolás előtt az akkumulátort teljesen feltöltötték.
♦
A tárolóhely átlagos hőmérséklete 10°C alatt van.
Felvett feszültség
VDC
36
Üresjárati fordulatszám
min-1
3300
Környezetvédelem
Akkumulátor
GRC4736SD
H1
Súly
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
kg
Feszültség
Vdc
Kapacitás
Ah
Típus
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és újrafelhasználását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés, illetve
a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
36
12
Ólomsavas
Töltő
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
41
A1236
905521**, 1. típus
Felvett feszültség
VAC
Leadott feszültség
VDC
220 – 240
36
Áramerősség
mA
800
Töltési idő kb.
ó
16
Kézre és karra ható súlyozott effektív rezgésgyorsulás
az EN 786 szabvány szerint:
= 2,5 m/s2 , toleranciafaktor (K) = 1,5 m/s2.
LPA (hangnyomás) 79 dB(A)
toleranciafaktor (K) = 2 dB(A)
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
14
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ IRÁNYELV
GRC4736SD
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EK, Fűnyíró, L ≤ 50cm, VI-os függelék,
DEK R A Cer tif ic ation B.V., Utrechtseweg 310,
ED Arnhem
Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
Akusztikus zajszint a 2000/14/EK szerint
(12. cikkely, III. melléklet, L ≤ 50 cm):
LWA (mért hangteljesítmény) 93 dB(A), toleranciafaktor
(K) 2 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítmény) 95 dB(A), toleranciafaktor (K) 2 dB(A)
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz a következőkben megadott vagy a kézikönyv
végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2009. 10. 01.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a
kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a
szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
zst00244040 - 01-09-2014
15
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
16
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
17
7<3
*5&6'
+
ZZZKHOS8FRP
18
(
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
19
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising