DE9000 | DeWalt DE9000 CHARGER instruction manual

555777-75 CZ
DE9000
3
2
1
A
2
B
3
NABÍJEČKA
DE9000
Blahopřejeme Vám!
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335; z tohoto důvodu není nutná
ochrana uzemněním.
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D EWALT. jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz napěťový štítek). Minimální průřez vodiče
je 0,5 mm 2; maximální délka je 30 m. Pokud
používáte naviják kabelu, vždy kabel kompletně
odviňte.
Technické údaje
DE9000
VAC 230
VDC 36
A 3.0
min 60
kg 0.9
Napětí sítě
Výstupní napětí
Nabíjecí proud
Doba nabíjení
Hmotnost
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
Pokyny pro obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
10 A v napájecí síti
Nabíjení bateriového bloku (obr. A & B)
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
Předtím, než započnete nabíjet bateriový
blok zkontrolujte napětí v zásuvce. Pokud je
zásuvka pod proudem ale bateriový blok nelze
nabít, předejte vaši nabíječku autorizovanému
servisnímu zástupci polečnosti D E WALT.
Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i bateriového bloku. Tento jev je
obvyklý a neznačí žádnou závadu.
Upozorňuje na riziko poranění,
zkrácení životnosti nebo poškození
nářadí v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Nenabíjejte bateriový blok, pokud
okolní teplota klesne pod 4°C nebo
přesáhne 40°C. Doporučená teplota
prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Nabíječku
1 Návod k použití
•
•
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. A)
Ve vaší nabíječce DEWALT DE9000 lze nabíjet
bateriové bloky D E WALT Li-Ion s napětím
36 V a kapacitou 2,2 Ah (DE9360).
1 Nabíječka
2 Indikátory nabíjení (červené)
3 Bateriový blok
•
•
•
Elektrická bezpečnost
Ujistěte se, zdali hodnota napětí vašeho přístroje
odpovídá hodnotě napětí vaší zásuvky ve zdi.
4
Bateriový blok (3) nabijete tak, že je vložíte
do nabíječky (1) způsobem znázorněným
na obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte
se, zda je akumulátor do nabíječky řádně
dosazen. Červené indikátory nabíjení
(2) budou blikat podle úrovně nabití
bateriového bloku.
Po skončení nabíjení začnou indikátory
trvale svítit. Nabíječka bude automaticky
přepnuta do udržovacího režimu.
Bateriové bloky je možné kdykoliv vyjmout,
nebo je můžete ponechat jakkoliv dlouho
vloženy v nabíječce.
Pokud se během nabíjení objeví potíže,
červené indikátory nabíjení počnou rychle
blikat. Bateriový blok vyjměte a znovu
vložte, nebo zkuste použít jiný bateriový
•
•
blok. Pokud i jiný bateriový blok nebude
možné nabíjet, nechejte nabíječku otestovat
u autorizovaného servisního zástupce
DEWALT.
Pokud se v nabíječce vyskytne závada,
červené indikátory nabíjení začnou rychle
blikat v pořadí jednou krátce a jednou dlouze.
Předejte nabíječku k opravě autorizovanému
servisnímu středisku DEWALT.
Při připojení nabíječky k napájecím zdrojům,
jako jsou generátory nebo napěťové
střídače, červené indikátory nabíjení (2)
mohou začít současně blikat způsobem
dvou rychlých probliknutí následovaných
pauzou. Toto značí jen dočasné potíže
zdroje napětí. Nabíječka se automaticky
přepojí zpět na normální provoz.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Čištění
•
•
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Průběh nabíjení (obr. B)
Stav nabití bateriového bloku je podrobně
popsán v tabulce níže.
1 kontrolka bliká
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svítí
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svítí
3 kontrolky svítí
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Stav nabití
< 33%
33-66%
66-99%
100%
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Recyklace
napomáhá chránit životní prostředí
a snižuje spotřebu surovin.
Automatické oživení
Režim automatického oživení provede
vyrovnání jednotlivých článků bateriového
bloku podle jejich maximální kapacity.
Oživení bateriových bloků by mělo být
prováděno každý týden, nebo pokud již
bateriové bloky nepodávají stejný výkon.
•
Nabíječku před čištěním krytů měkkým
hadříkem odpojte ze sítě.
Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Oživení bateriového bloku provedete
tak, že jej obvyklým způsobem vložíte
do nabíječky. Bateriový blok ponechejte
v nabíječce alespoň 8 hodin.
Společnost DEWALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po
ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Prodleva Zahřátý/Studený blok
Pokud nabíječka detekuje, že je bateriový blok
příliš zahřátý nebo studený, automaticky spustí
funkci Prodleva zahřátý / studený bateriový
blok a pozastaví proces nabíjení do doby, než
bateriový blok dosáhne přiměřené teploty.
Poté bude nabíječka automaticky pokračovat
v nabíjení. Tato funkce zajistí udržení maximální
životnosti bateriového bloku.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Ochrana před úplným vybitím
Během používání v nářadí je bateriový blok
chráněn před úplným vybitím.
5
Bateriový blok
•
Pokud bateriový blok s prodlouženou
kapacitou přestane dodávat dostatečný
výkon, je třeba jej dobít. Po ukončení
jeho životnosti proveďte likvidaci tak,
aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
•
•
•
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití bateriového bloku a potom
jej z nářadí vyjměte.
Články typu Li-Ion jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
bateriové bloky budou vhodným způsobem
zlikvidovány nebo recyklovány.
•
•
•
•
Bezpečnostní pokyny
Při používání této nabíječky vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
provozováním tohoto nářadí si přečtěte
následující bezpečnostní pokyny.
•
•
Tento návod uložte k dalšímu použití
Tato nabíječka odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Z bezpečnostního hlediska je
nutné, aby bylo zařízení opravováno výhradně
techniky s příslušnou kvalifikací.
Přeprava
Li-Ionové bateriové bloky DEWALTprochází nezbytnými
testy podle UN Manual of Tests and Criteria (pokyny
a kriteria k provádění testů) (ST/SG/AC.10/11/ Rev.3
Část III, odstavec 38.3) tak, jak je doporučeno v UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods (doporučení pro přepravu výrobků obsahujících
nebezpečné látky).
– Bateriové bloky mají účinnou ochranu
před vnitřním přetlakem a zkratováním
pólů.
– K prevenci před násilným roztržením
a nebezpečnému závěrnému proudu
byla provedena příslušná měření.
– Ekvivalentní obsah lithia je
v zanedbatelném množství.
Nebezpečí vzniku požáru. Zabraňte,
aby došlo ke zkratu kontaktů baterie
sejmuté baterie (například při přenášení
baterie v kapse společně s klíči).
•
•
Kapalina v baterii, směs kapalných
organických uhličitanů a lithiových solí,
může být nebezpečná. V případě zasažení
pokožky ji okamžitě očistěte pomocí
jemného mýdla a opláchněte vodou.
V případě zasažení oči, je nepřetržitě
vyplachujte po dobu 15 minut čistou vodou.
Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Otevřené bateriové články uvolňují látky
způsobující podráždění dýchacích cest.
Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Pokud
podráždění setrvává, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Bateriové bloky DEWALT Li-Ion jsou vyjmuty
z národních a mezinárodních předpisů týkajících
se nebezpečného zboží. Avšak tyto předpisy
musí být respektovány při přepravě několika
bateriových bloků současně.
• Ujistěte se, zda jsou bateriové bloky
zabaleny v souladu s předpisy pro
nebezpečné výrobky, jak je zmíněno výše,
k ochraně před zkratem.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
bateriové bloky a nabíječky
•
Při přenášení nikdy nedržte nabíječku za
napájecí kabel. Neškubejte a netahejte
za kabel při jeho vytahování ze zásuvky.
Chraňte kabel před vysokými teplotami,
oleji a ostrými hranami.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechte
vyměnit ve značkovém servisu DEWALT.
Nikdy se nepokoušejte provádět jakékoliv
opravy sami.
S nabíječkou nepracujte v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
Nepokoušejte se nabíjet vlhké bateriové
bloky.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu bateriový blok rozebrat.
Nabíjejte pouze bateriové bloky se
jmenovitými hodnotami uvedenými v tomto
návodu k použití. Nepokoušejte se nabíjet
bateriové bloky, které nejsou k nabíjení
určeny.
Při likvidaci bateriového bloku se vždy řiďte
pokyny uvedenými na konci tohoto návodu
k použití.
Nejsou-li nabíječky a bateriové bloky
používány, musí být uskladněny na suchém
místě a musí být také vhodně zabezpečeny,
mimo dosah dětí.
Před vložením bateriového bloku do
nabíječky se ujistěte, zda je čistý a suchý.
6
Štítky na nabíječce a na bateriových
blocích
ES Prohlášení o shodě
Vedle piktogramů uvedených v příručce mohou
štítky na nabíječce a bateriových blocích
obsahovat následující piktogramy:
DE9000
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
odpovídají normám: 89/336/EEC, 73/23/EEC,
2002/95/EC, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
Doba nabíjení je uvedena v technických
datech
Tento výrobek nesmí být zaslán k servisu pokud
se prokáže, že elektrické nářadí připojené k
tomuto výrobku je v souladu s normou 98/37/EC
(označeno značkou CE na nářadí).
Zabraňte styku s vodou
Nezkoumejte vodivými předměty
Technický a vývojový ředitel
Horst Grosmann
DEWALT,
Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Německo
Poškozené bateriové bloky
nenabíjejte
Poškozené nabíječky nepoužívejte
+40 ˚c
+4 ˚c
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot 4 °C
až 40 °C
Poškozené kabely ihned vyměňte
Závada v nabíječce
Závada v bateriovém bloku
Likvidaci bateriových bloků provádějte
s ohledem na životní prostředí
Bateriový blok nevhazujte do ohně
Nabíjení provádějte pouze v určených
nabíječkách DEWALT
7
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00040255 - 21-03-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 009 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 009 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising