DE9000 | DeWalt DE9000 CHARGER instruction manual

511888-33 SK
DE9000
3
2
1
A
2
B
3
NABÍJAČKA
DE9000
Vaša nabíjačka DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335; Z tohto dôvodu nie je nutná
ochrana uzemnením.
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z
najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre vašu nabíjačku (viď štítok
s označením napätia). Minimálny prierez vodiča
je 1 2 2mm2. Maximálna dĺžka je 30 m. Pokiaľ
používate zvinovací kábel, vždy odviňte celý
kábel.
Technické údaje
DE9000
VAC 230
VDC 36
A 3.0
min 60
kg 0.9
Napätie v sieti
Výstupné napäti
Nabíjací prúd
Doba nabíjania
Hmotnosť
Poistky:
Európa náradie 230 V
Návod na obsluhu
Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy
a platné nariadenia.
10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledujúce
symboly:
Nabíjanie akumulátora (obr. A & B)
Predtým, než začnete nabíjať akumulátor,
skontrolujte napätie v zásuvke. Pokiaľ je
zásuvka pod prúdom, ale akumulátor sa nedá
nabiť, predajte vašu nabíjačku autorizovanému
servisnému zástupcovi spoločnosti DEWALT.
Počas nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu
nabíjačky i akumulátora. Tento jav je zvyčajný
a neznamená žiadnu chybu.
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Nenabíjajte akumulátor, pokiaľ okolitá
teplota klesne pod 4°C alebo presiahne
40°C. Odporučená teplota prostredia
pre nabíjanie: približne 24 °C.
Balenie obsahuje:
1 Nabíjačku
1 Návod na použitie
•
•
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu a
pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A)
Vo vašej nabíjačke DEWALT DE9000 je možné
nabíjať akumulátory DEWALT s napätím 36 V a
kapacitou 2,2 Ah (DE9360).
1 Nabíjačka
2 Indikátory nabíjania (červené)
3 Akumulátor
•
•
•
Elektrická bezpečnosť
Uistite sa, či hodnota napätia vášho prístroja
zodpovedá hodnote napätia vašej zásuvky
v stene.
4
Akumulátor (3) nabijete tak, že ho vložíte do
nabíjačky (1) spôsobom znázorneným na
obrázku a nabíjačku zapnete. Uistite sa, či
je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
Červené indikátory nabíjania (2) budú blikať
podľa úrovne nabitia akumulátora.
Po skončení nabíjania začnú indikátory
trvalo svietiť. Nabíjačka bude automaticky
prepnutá do udržovacieho režimu.
Akumulátor je možné kedykoľvek vybrať,
alebo ho ponechať akokoľvek dlho vložený
v nabíjačke.
Pokiaľ sa počas nabíjania objavia ťažkosti,
červené indikátory nabíjania začnú rýchlo
blikať. Akumulátor vyberte a znovu vložte,
alebo skúste použiť iný batériový zdroj.
Pokiaľ i iný batériový zdroj nebude možné
nabíjať, nechajte nabíjačku otestovať
u autorizovaného servisného zástupcu
DEWALT.
• Pokiaľ sa v nabíjačke vyskytne porucha,
červené indikátory nabíjania začnú
rýchlo blikať v poradí raz krátko a raz
dlho. Odovzdajte náradie na opravu
autorizovanému servisnému stredisku
DEWALT.
• Pri pripojení nabíjačky k zdrojom napätie,
ako sú generátory alebo meniče napätia,
červené indikátory nabíjania (2) môžu začať
súčasne blikať spôsobom dvoch rýchlych
prebliknutí nasledovaných pauzou.
Toto znamená len dočasné potiaže zdroja
napätia. Nabíjačka sa automaticky prepojí späť
na normálnu prevádzku.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Čistenie
•
•
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť vyhodený do normálneho
domového odpadu.
Priebeh nabíjania (obr. B)
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Ak raz už nebudete Váš výrobok DEWALT
potrebovať alebo ak sa opotrebuje a už ho
nebudete môcť používať, nelikvidujte ho spolu
s domovým odpadom. Prístroj zlikvidujte
v triedenom odpade.
Stav nabitia
1 kontrolka bliká
< 33%
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svieti
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svietia
3 kontrolky svietia
33-66%
66-99%
100%
Triedenie odpadu umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Recyklácia
napomáha chrániť životné prostredie
a znižuje spotrebu surovín.
Automatické oživenie
Režim automatického oživenia prevedie
vyrovnanie jednotlivých článkov
akumulátora podľa ich maximálnej
kapacity. Oživenie akumulátorov by
malo byť robené každý týždeň, alebo
ak už akumulátory nepodávajú rovnaký
výkon.
•
Nabíjačku pred čistením krytov mäkkou
handričkou odpojte od siete.
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Miestne predpisy môžu nariaďovať triedenie
odpadov elektrických spotrebičov z domácností
v miestnych zberniach alebo u dodávateľa pri
zakúpení nového výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje možnosť zberu
a recyklácie svojich výrobkov po skončení ich
životnosti. Ak chcete využiť túto službu, vráťte
prosím Váš výrobok ktorémukoľvek servisnému
stredisku, ktoré náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto Vášho najbližšieho servisného strediska
nájdete na zadnej strane tohto návodu alebo
sa naň informujte v miestnom zastúpení
firmy DEWALT. Zoznam servisných stredísk
DEWALT a ďalšie podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Oživenie akumulátora vykonáte tak, že ho
vložíte do nabíjačky obvyklým spôsobom.
Akumulátor ponechajte v nabíjačke aspoň
8 hodín.
Odloženie nabíjania - zahriaty/studený zdroj
Pokiaľ nabíjačka zistí, že akumulátor je príliš
zahriaty alebo studený, automaticky spustí funkciu
Odloženia nabíjania a pozastaví proces nabíjania,
pokým akumulátor nedosiahne primeranú teplotu.
Potom bude nabíjačka automaticky pokračovať
v nabíjaní. Táto funkcia zaistí udržanie maximálnej
životnosti akumulátora.
Ochrana pred úplným vybitím
Pokiaľ je akumulátor v náradí, je chránený pred
úplným vybitím.
5
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
Akumulátor
•
•
Ak akumulátor s predĺženou kapacitou
prestane dodávať dostatočný výkon, je
potrebné ho dobiť. Po ukončení jeho
životnosti preveďte jeho likvidáciu tak,
aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
Lionové články sú recyklovateľné.
Odovzdajte ho prosím dodávateľovi alebo v
miestnej recyklačnej stanici. Zhromaždené
akumulátory budú vhodne zlikvidované
alebo recyklované.
•
•
•
•
•
Bezpečnostné pokyny
•
Pri používaní tejto nabíjačky vždy dodržujte
platné bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia. Pred
prevádzkovaním tohto náradia si prečítajte
nasledujúce bezpečnostné pokyny.
•
•
Tento návod uložte pre ďalšie použitie.
•
Táto nabíjačka zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Z bezpečnostného
hľadiska je nutné, aby bolo zariadenie
opravované výhradne technikmi s príslušnou
kvalifikáciou.
Preprava
Lionové akumulátory DEWALT sa podrobujú
nevyhnutným testom podľa „UN Manual
of Tests and Criteria“ (Pokyny a kritériá na
vykonávanie testov) (ST/SG/AC.10/11/ Rev.3
Časť III, odstavec 38.3) tak ako je odporučené
v „UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods“ (Odporučenia pre prepravu
nebezpečných výrobkov ).
– Akumulátory majú účinnú ochranu pred
vnútorným pretlakom a skratovaním
kontaktov.
– Na prevenciu pred násilným roztrhnutím
a nebezpečným spätným prúdom boli
vykonané príslušné merania.
– Zodpovedajúci obsah lítia je pod
úrovňou povolených hodnôt.
Lionové akumulátory DEWALT nespadajú pod
národné a medzinárodné predpisy týkajúce sa
nebezpečného tovaru. Avšak tieto predpisy
sa musia rešpektovať pri preprave niekoľkých
akumulátorov súčasne.
Nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Zabráňte tomu, aby došlo ku skratu
kontaktov vybratého akumulátora
(napríklad pri prenášaní vo vrecku
spoločne s kľúčmi).
•
•
Pred vložením akumulátora do nabíjačky
sa uistite, či je čistý a suchý.
Pri prenášaní nikdy nedržte nabíjačku
za prívodný kábel. Nešklbte a neťahajte
za kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky.
Chráňte kábel pred vysokými teplotami,
olejmi a ostrými hranami.
Zničené alebo iné poškodené diely nechajte
vymeniť v značkovom servise DEWALT.
Nikdy sa nepokúšajte prevádzať akékoľvek
opravy sami.
Nepracujte s nabíjačkou v podmienkach
s vysokou vlhkosťou.
Nepokúšajte sa nabíjať vlhké
akumulátory.
Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu otvoriť akumulátor.
Nabíjajte iba akumulátory s takými
hodnotami, ktoré sú uvedené v tomto
návode na použitie. Nepokúšajte sa
nabíjať akumulátory, ktoré nie sú určené
na nabíjanie.
Pri likvidácii akumulátora sa vždy riaďte
pokynmi uvedenými na konci tohto návodu
na použitie.
Ak sa nabíjačky a akumulátory nepoužívajú,
musia byť uskladnené na suchom mieste
a musia byť tiež vhodne zabezpečené,
mimo dosahu detí.
Kvapalina v akumulátore, zmes kvapalných
organických uhličitanov a lítiových
solí, môže byť nebezpečná. V prípade
zasiahnutia pokožky ju okamžite očistite
pomocou jemného mydla a opláchnite
vodou. V prípade zasiahnutia oči, ich
nepretržite vyplachujte po dobu 15 minút
čistou vodou. Vyhľadajte ihneď lekársku
pomoc.
Otvorené články akumulátora uvoľňujú látky
spôsobujúce podráždenie dýchacích ciest.
Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Pokiaľ
podráždenie zotrváva, vyhľadajte lekársku
pomoc.
6
•
Uistite sa, či sú akumulátory zabalené
v súlade s predpismi pre nebezpečné
výrobky, ako je spomenuté vyššie, na
ochranu pred skratom.
Nabíjajte iba v určených
nabíjačkách DEWALT
Prehlásenie o zhode EÚ
Štítky na nabíjačke a na akumulátoroch
Štítky na nabíjačke a na akumulátoroch
Okrem piktogramov uvedených v príručke
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore zdroji
obsahovať nasledujúce piktogramy:
DE9000
Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že tieto
výrobky zodpovedajú normám: 89/336/EEC,
73/23/EEC, 2002/95/EC, EN 60335, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 a EN
61000-3-3.
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu
Doba nabíjania je uvedená
v technických dátach
Tento výrobok nesmie byť zaslaný do servisu
pokiaľ sa preukáže, že náradie pripojené k
tomuto výrobku nie je v súlade s normou 98/37/
EC (označené značkou CE na náradí).
Zabráňte styku s vodou
Nezasahujte s vodivými predmetmi
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grosmann
DEWALT,
Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Poškodené akumulátory nenabíjajte
Poškodené nabíjačky nepoužívajte
+40 ˚c
+4 ˚c
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt 4 °C
až 40 °C
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Porucha v nabíjačke
Porucha v akumulátore
Likvidáciu akumulátorov prevádzajte
s ohľadom na životné prostredie
Akumulátor nevhazujte do ohňa
7
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00040256 - 06-04-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 009 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising