DE9000 | DeWalt DE9000 CHARGER instruction manual

DE9000
FINAL PRINT SIZE: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)2
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)8
English (original instructions)16
Español (traducido de las instrucciones originales)22
Français (traduction de la notice d’instructions originale)29
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)36
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)43
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)50
Português (traduzido das instruções originais)56
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)63
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)69
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)75
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)82
Copyright DeWALT
B
Figure 1
d
c
a
b
Figure 2
1
Dansk
OPLADER DE9000
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT produkt. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør
DeWALT til en af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere.
Tekniske data
DE9000
Spænding (lysnet)
VAC 230
UdgangVDC 36
Ladestrøm
A 3,0
Ladetid
min90 45
(4,0Ah) (2,0Ah)
Vægt
kg 0,9
Sikringer:
Europa
230 V maskiner
10 A
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL! Læs og
forstå alle instruktioner.
Manglende overholdelse af
nedenstående instruktioner
2
kan føre til risiko for elektrisk
stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteriopladere
Denne vejledning indeholder vigtige
sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DE9000 batteriopladere.
• Læs alle instruktioner
samt alle advarsler og
sikkerhedsanvisninger på
opladeren, batteripakken og
produktet, som anvender
batteripakken, før opladeren
tages i brug.
FARE: Fare for livsfarligt
elektrisk stød. 230 volt
er tilstædeværende ved
opladningsterminaler. Berør
aldrig kontaktflader med
strømførende genstande. Det
kan medføre elektrisk stød
eller eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk
stød. Lad aldrig væske
trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Risiko for
forbrænding. For at undgå
fare for personskade må
der kun anvendes DeWALT
genopladelige batterier.
Andre typer batterier risikerer
at sprænges, hvilket kan
forårsage person- eller
materiel skade.
FORSIGTIG: Børn skal
overvåges for at sikre, at de
ikke leger med udstyret.
Dansk
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er
tilsluttet til strømforsyningen,
kan den blive kortsluttet
af fremmede materialer.
Fremmede materialer
af en ledende art som
for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv,
metalspåner, ståluld,
aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske
partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller.
Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke
er indsat en batteripakke. Tag
stikket til opladeren ud før
forsøg på at rengøre den.
•Lad ikke børn komme i
kontakt med opladeren.
Overvågning er påkrævet, når
uerfarne operatører anvender
denne oplader.
•Dette produkt er ikke
beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale handicaps eller
med mangel på erfaringer
og/eller viden, medmindre
de er under overvågning af
en person, der er ansvarlig
for deres sikkerhed. Børn må
aldrig efterlades alene for at
lege med dette produkt.
• Hvis ledningen beskadiges,
skal den omgående udskiftes
af producenten, hans
forhandler eller lignende
kvalificeret person for at
forebygge enhver risiko.
• FORSØG ALDRIG at oplade
batteripakken med andre
opladere end dem, der er vist
i denne vejledning. Opladeren
og batteripakken er specifikt
designet, så de fungerer som
en enhed.
•Disse opladere er ikke
beregnet til anden brug
end opladning af DeWALT
genopladelige batterier.
Anden anvendelse kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk
stød og eventuel livsfare.
•Opladeren må ikke udsættes
for regn eller sne.
•Træk altid i stikket og ikke
i ledningen, når opladeren
kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at
beskadige stik og ledning.
•Sørg for at anbringe
ledningen så den ikke trædes
på, rykkes i eller på anden
måde udsættes for skade
eller overlast.
•Anvend kun
forlængerledning, hvis det er
absolut nødvendigt. Fejlagtig
brug af forlængerledning kan
medføre brandfare samt fare
for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
•Placer aldrig andre
genstande oven på
opladeren, og placer aldrig
opladeren på et blødt
underlag, som kan blokere
ventilationshullerne og føre
til overophedning. Placer ikke
opladeren i umiddelbar nærhed
af andre varmekilder. Opladeren
ventileres gennem åbninger i
toppen og bunden af huset.
•Opladeren må ikke bruges
når ledning eller stik er
3
Dansk
beskadiget — udskift ledning
og stik straks.
•Opladeren må ikke bruges,
hvis den har været udsat for
stød, er blevet tabt eller på
anden måde er beskadiget.
Apparatet skal indleveres til et
autoriseret serviceværksted.
•Skil ikke opladeren ad.
Tag den til et autoriseret
servicecenter, når service
eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk
stød og eventuel livsfare.
•Tag opladeren ud af
strømstikket før eventuel
rengøring. Herved undgås
risiko for elektrisk stød. Det er
ikke nok at fjerne batteripakken.
•FORSØG aldrig at
sammenkoble to opladere.
•Opladeren er konstrueret til
at fungere på standard 230 V
husholdingsstrøm. Forsøg
ikke at anvende den med
en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteripakker
Ved bestilling af
ombytningsbatteripakker
skal du sørge for at inkludere
katalognummer, spænding og amp
time.
Batteripakken er ikke helt opladet
i kartonen. Læs nedenstående
sikkerhedsinstruktioner inden brug
af batteripakken og opladeren.
Følg derefter de beskrevne
opladningsprocedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
4
•Undlad at oplade eller bruge
batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære f.eks. i nærheden
af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning
eller fjernelse af batteriet fra
opladeren kan antænde støvet
eller røgen.
• Oplad kun batteripakken i
DeWALT opladere.
• Opladere må IKKE sprøjtes
med, eller nedsænkes i vand
eller andre væsker.
•Opbevar eller anvend ikke
værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen
kan nå eller overstige 40 °C
(104 °F) (såsom udendørs
skure eller metalbygninger
om sommeren).
FARE: Fare for livsfarligt
elektrisk stød. Forsøg aldrig
at åbne batteripakken
af nogen grund. Hvis
batteripakkens kasse er
revnet eller beskadiget,
må du ikke indsætte den i
opladeren. Det kan medføre
elektrisk stød og eventuel
livsfare. Beskadigede
batteripakker skal returneres
til servicecenteret til genbrug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig
at åbne batteripakken
af nogen grund. Hvis
batteripakkens kasse er
revnet eller beskadiget,
må du ikke indsætte den i
opladeren. Batteripakken
må ikke knuses, tabes eller
beskadiges. Brug ikke en
batteripakke eller oplader,
som har været udsat for
Dansk
et hårdt stød, været tabt,
kørt over eller på anden vis
er blevet beskadiget (dvs.
gennemstukket med et
søm, slået med en hammer,
trådt på). Beskadigede
batteripakker skal returneres
til servicecenteret til genbrug.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DeWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i
god tro og menes at være korrekte på det tidspunkt,
hvor dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen
garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers
ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i
overensstemmelse med de gældende regulativer.
Etiketter på opladeren og batteriet
Etiketterne på opladeren og batteriet viser følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
e Tekniske data vedrørende
S
opladningstid.
Batteri oplader.
Batteri opladt.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
erør aldrig kontaktflader med
B
strømførende genstande.
eskadigede batteripakker må ikke
B
oplades.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
Må ikke udsættes for vand.
1.Luftfartsforsendelse med mere end to DeWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
efekte ledninger skal udskiftes
D
omgående.
Kun til indendørs brug.
5
Dansk
ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
T
af batteripakken.
plad kun DeWALT batteripakker
O
med de specielle DeWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DeWALT batterier
med en DeWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre
farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden (d), som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
Kontroller emballagens indhold
Elektrisk sikkerhed
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til
spændingen på mærkepladen. Kontrollér også,
at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
BETJENING
BRUGERVEJLEDNING
Emballagen indeholder:
1Lader
1Brugervejledning
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Foretag aldrig ændringer
på opladeren eller nogen af dens
dele. Det kan medføre materiale- eller
personskade.
a.Lader
b.Ladeindikatorer (rød)
c.Batteri
TILSIGTET BRUG
DE9000 opladeren accepterer DeWALT Li-Ion 36 V
(DE9360, DCB360 og DCB361) batterier.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse batteriopladere og batteripakker er
professionelle værktøjsmaskiner.
Anvend kun genopladelige batterier til denne
oplader.
6
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
Opladning af batteriet (Fig. 1, 2)
Kontroller altid lysnettets strøm, før batteriet oplades.
Hvis lysnettet er i orden, men batteriet ikke oplades,
skal opladeren indleveres hos en autoriseret
DeWALT-reparatør. Under opladningen kan
opladeren og batteriet blive varme. Dette er normalt
og betyder ikke, at der er et problem.
FORSIGTIG: Oplad ikke batteriet
ved en omgivelsestemperatur på
under 4 °C eller over 40 ºC. Anbefalet
opladetemperatur: ca. 24 °C.
• Batteriet (c) oplades ved, at man sætter det i
opladeren (a), som vist, og sætter opladeren
i stikkontakten. Sørg for, at batteriet sidder
korrekt i opladeren. De røde ladeindikatorer (b)
blinker svarende til status for batteriopladningen.
• Når batteriet er opladet, er alle indikatorer
tændt. Opladeren skifter automatisk til neutral
tilstand.
• Batteriet kan derefter tages ud når som helst,
eller det kan blive siddende i opladeren,
så længe det skal være.
• De røde ladeindikatorer blinker hurtigt for at
angive, at der er et problem med opladningen.
Sæt batteriet i igen eller prøv et nyt. Hvis
det nye batteri heller ikke kan lades op, bør
opladeren testes af en autoriseret DeWALTreparatør.
Dansk
• De ladeindikatorer blinker hurtigt, med et kort
blink efterfulgt af et langt blink, for at vise at der
er et problem med opladeren. Tag opladeren
med til en autoriseret DeWALT reparatør.
• Når opladeren sættes til energikilder som
generatorer eller energikilder, som omsætter
jævnstrøm til vekselstrøm, er det muligt, at den
røde ladeindikator (b) blinker to gange med
to hurtige blink efterfulgt af en pause. Dette
betyder, at der er et forbigående problem med
energikilden. Opladeren skifter automatisk
tilbage til normal funktion.
Opladningsprocessen
Se nedenstående tabel angående status for
opladningen af batteriet.
1 lys blinker
1 lys blinker, 1 lys tændt
1 lys blinker, 2 lys tændt
3 lys tændt
Status for opladning
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
autoriseret serviceværksted for at undgå skade på
indvendige komponenter, som er følsomme over for
statisk elektricitet
Din lader er fremstillet til at kunne fungere i meget
lang tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
laderen skal kunne fungere tilfredsstillende hele tiden,
er det dog vigtigt, at laderen behandles korrekt og
rengøres jævnligt.
Rengøring
• Tag ladeaggregatet ud af stikket før rengøring af
kabinettet med en blød klud.
• Hold ventilationshullerne åbne og rengør
kabinettet jævnligt med en blød klud.
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og
batterier mærket med dette symbol må
ikke bortskaffes sammen med normalt
husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder
materialer, der kan blive gendannet eller genanvendt
og således reducere efterspørgslen efter råvarer.
Genbrug venligst elektriske produkter og batterier i
henhold til lokale regulativer. Du kan finde yderligere
oplysninger på www.2helpU.com.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren
i mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Batteri
Det langtidsholdbare batteri skal genoplades, hvis
det ikke giver tilstrækkelig strøm til arbejde, der
tidligere er udført tilfredsstillende. Når batteriet er ved
at være slidt op, skal det kasseres med omtanke for
miljøet.
• Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det derefter
fra verktøyet.
• Li-Ion batterier kan genbruges. Aflever dem
til et opsamlingssted i din kommune eller til et
serviceværksted. De indsamlede batterier vil
blive genanvendt eller korrekt affaldshåndteret.
VEDLIGEHOLDELSE
Produktet må ikke vedligeholdes af brugeren.
Opladeren har ingen dele, hvorpå brugeren kan
foretage service. Vedligeholdelse skal foretages af et
7
Deutsch
LADEGERÄT DE9000
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Produkt von DeWALT
entschieden. Jahrelange Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem der zuverlässigsten Partner aller
professionellen Anwender.
Technische Daten
DE9000
NetzspannungVac
230
AusgangsspannungVdc36
Ladestrom
A3,0
Ladezeit
min 9045
(4,0Ah) (2,0Ah)
Gewicht
kg0,9
Mindestabsicherung des Stromkreises:
Europa
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
8
WARNUNG! Alle
Anweisungen müssen
gelesen und verstanden
werden. Die Nichteinhaltung
der nachstehend
aufgeführten Anweisungen
kann elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN AUF
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Ladegeräte
Diese Anleitung enthält
wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das
Ladegerät DE9000.
• Lesen Sie vor Inbetriebnahme
des Ladegeräts alle
Anweisungen und
Warnhinweise, die am
Ladegerät, Akku und
Akkuwerkzeug angebracht sind.
GEFAHR: Tödlicher
Stromunfall. Die
Ladestationen weisen 230
Volt auf. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen
berühren. Dies kann einen
elektrischen Schlag oder
tödlichen Stromunfall zur
Folge haben.
WARNUNG:
Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das
Ladegerät gelangen lassen.
Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
Deutsch
VORSICHT:
Verbrennungsgefahr.
Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten
nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere
Akkutypen können bersten
und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht
zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können
bei an die Stromquelle
angeschlossenem Ladegerät
die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden.
Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub,
Metallspäne, Stahlwolle,
Aluminiumfolie oder
die Ansammlung von
Metallpartikeln von den
Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes
immer aus der Steckdose,
wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen
Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder in Kontakt mit dem
Ladegerät kommen. Wenn
unerfahrene Personen dieses
Ladegerät verwenden, sind
diese zu beaufsichtigen.
•Dieses Gerät darf nicht von
Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse
verwendet werden, außer
wenn diese Personen von
einer Person, die für ihre
Sicherheit verantwortlich
ist, bei der Verwendung des
Geräts beaufsichtigt oder
mit ihm vertraut gemacht
werden. Lassen Sie nicht zu,
dass Kinder mit dem Werkzeug
spielen.
• Zur Vermeidung von
Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel
unverzüglich vom Hersteller,
einer Kundendienststelle oder
einer anderen qualifizierten
Person ausgetauscht werden.
• Der Akku darf NIEMALS in
einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem
Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen
Verwendung konzipiert.
•Diese Ladegeräte sind
ausschließlich für das
Laden von DeWALT-Akkus
bestimmt. Eine anderweitige
Verwendung kann zu Brand
führen oder gefährliche oder
tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
•Setzen Sie das Ladegerät
weder Regen noch Schnee
aus.
•Ziehen Sie immer am
Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der
9
Deutsch
Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer
Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
•Verlegen Sie das Netzkabel
so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern
kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen
Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
•Ein Verlängerungskabel sollte
nur dann verwendet werden,
wenn es absolut notwendig
ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu
Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock
verursachen.
•Stellen Sie keine
Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie
das Ladegerät nicht auf eine
weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät
überhitzt werden. Stellen Sie
das Ladegerät von Hitzequellen
entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse
mit Lüftungsschlitzen versehen.
•Betreiben Sie das Ladegerät
nicht mit einem beschädigten
Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind
unverzüglich auszuwechseln.
•Benutzen Sie das Ladegerät
nicht, wenn es einen harten
Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig
beschädigt wurde, sondern
bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
10
•Das Ladegerät darf nicht
zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten
Kundendienststelle,
wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein
unsachgemäßer Zusammenbau
kann gefährliche oder
tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen oder
zu Brand führen.
•Stecken Sie das Ladegerät
vor dem Reinigen immer
aus. Dadurch wird das Risiko
eines Stromschlags reduziert.
Durch alleiniges Herausnehmen
des Akkus wird dieses Risiko
nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2
Ladegeräte miteinander zu
verbinden.
•Das Ladegerät wurde für den
Betrieb mit standardmäßigem
230 V Netzstrom konzipiert.
Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet
werden. Dies gilt nicht für das
Fahrzeugladegerät.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie bei der Bestellung
von Ersatzakkus darauf,
Katalognummer, Spannung und
Amperestunden anzugeben.
Der Akku ist beim Entnehmen
aus dem Karton nicht
vollständig geladen. Lesen
Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor
Sie den Akku und das Ladegerät
verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen
Ladevorgang.
Deutsch
LESEN SIE SÄMTLICHE
ANWEISUNGEN
•Batterien niemals in
explosionsgefährdeten
Umgebungen, in der sich
brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden,
laden oder verwenden. Beim
Einsetzen und Herausnehmen
des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in
Ladegeräten von DeWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN
Spritzern aussetzen und
NICHT in Wasser oder andere
Flüssigkeiten eintauchen.
•Das Werkzeug und den
Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden,
in denen die Temperatur
40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
GEFAHR: Tödlicher
Stromunfall. Versuchen
Sie niemals und unter
keinen Umständen, einen
Akku zu öffnen. Wenn
das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen
aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gestellt werden.
Dies kann einen elektrischen
Schlag oder tödlichen
Stromunfall zur Folge haben.
Beschädigte Akkus sollten
zwecks Recycling zur
Kundendienststelle gebracht
werden.
WARNUNG: Versuchen
Sie niemals und unter
keinen Umständen, einen
Akku zu öffnen. Wenn das
Akkugehäuse Risse oder
Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät
gestellt werden. Den Akku
nicht quetschen, fallen
lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen
Akku oder ein Ladegerät,
wenn diese einen harten
Schlag erlitten haben,
fallen gelassen, überfahren
oder sonst wie beschädigt
wurden (z. B. wenn diese mit
einem Nagel durchlöchert
wurden, wenn mit dem
Hammer draufgeschlagen
oder draufgetreten wurde).
Beschädigte Akkus sollten
zwecks Recycling zur
Kundendienststelle gebracht
werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
11
Deutsch
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Transport
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über
die Beförderung gefährlicher Güter der International
Air Transport Association (IATA), der International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations und
der Regelungen des europäischen Übereinkommens
über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38.3
der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur
Beförderung gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und
Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DeWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
1.Lufttransport von mehr als zwei DeWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur Verfügung
gestellt und es wird davon ausgegangen, dass
sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments
genau sind. Jedoch wird keine Garantie, weder
12
ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in
der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
Schilder am Ladegerät und am
Akkupaket
Die Schilder am Ladegerät und am Akkupaket
zeigen folgende Symbole:
or der Verwendung die
V
Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen
D
Daten zu entnehmen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
aden Sie DeWALT-Akkus nur mit den
L
dazu bestimmten DeWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DeWALT-Akkus mit einem
DeWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
Deutsch
LAGE DES DATUMSCODES
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Der Datumscode (d), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2015 XX XX
Herstelljahr
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1Ladegerät
1Bedienungsanleitung
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. [Fig.] 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Ladegerät oder seinen
Teilen vor. Dies könnte zu Schäden oder
Verletzungen führen.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
BETRIEB
Gebrauchsanweisung
a.Ladegerät
b.Ladekontrolleuchten (rot)
c.Akku
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Das Ladegerät DE9000 ist für DeWALT
36 V-Lithium-Ionen-Akkus (DE9360, DCB360 und
DCB361) vorgesehen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Ladegeräte und Akkus sind Werkzeuge für
den professionellen Gebrauch.
Setzen Sie nur aufladbare Akkus in das Ladegerät
ein.
Elektrische Sicherheit
Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des Akkus
der Spannung auf dem Typenschild entspricht.
Stellen Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres
Ladegeräts der Netzspannung entspricht.
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN
60335 doppelt isoliert. Es muss deshalb
nicht geerdet werden.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheits­hinweise und die gültigen
Vorschriften.
Laden des Akkupakets (Abb. 1, 2)
Prüfen Sie vor dem Laden des Akkupakets immer
die Stromversorgung des Ladegerätes. Falls die
Stromversorgung funktioniert, das Akkupaket aber
nicht geladen wird, sollten Sie Ihr Ladegerät von
einer DeWALT Kundendienstwerkstatt nachsehen
lassen. Während des Ladens können sich Ladegerät
und Akkupaket erwärmen. Dies gehört zum
normalen Betrieb und deutet nicht auf irgendein
Problem hin.
VORSICHT: Laden Sie das Akkupaket
nicht bei einer Umgebungstemperatur
unter 4 °C oder über 40 °C. Empfohlene
Ladetemperatur: zirka 24 °C.
• Um das Akkupaket (c) zu laden, stecken Sie
es gemäß der Abbildung in das Ladegerät (a)
und schließen dieses an die Stromversorgung
an. Vergewissern Sie sich, daß das Akkupaket
vollständig in das Ladegerät eingeführt wurde.
Die roten Ladekontrolleuchten (b) blinken
entsprechend dem Zustand des Akkupakets.
• Nach Beendigung des Ladevorgangs sind die
Kontrolleuchten alle an.
Das Ladegerät schaltet automatisch auf
Ausgleichsladung um.
• Das Akkupaket kann jederzeit aus dem
Ladegerät entfernt oder auf unbegrenzte Zeit im
angeschlossenen Ladegerät gelassen werden.
13
Deutsch
• Wenn die roten Ladekontrolleuchten schnell
blinken, liegt ein Ladeproblem vor. Setzen Sie
das Akkupaket nochmals ein oder verwenden
Sie zu Testzwecken ein anderes Akkupaket.
Falls auch das neue Akkupaket nicht geladen
werden kann, lassen Sie das Ladegerät bitte
von einer DeWALT Kundendienstwerkstatt
nachsehen.
• Falls die roten Ladekontrolleuchten schnell
blinken, d.h. ein kurzes Blinken und dann
ein langes Blinken, so liegt ein Problem am
Ladegerät vor. Bringen Sie das Ladegerät zu
einer DeWALT Kundendienstwerkstatt.
• Wenn das Ladegerät an Spannungsquellen
wie Generatoren oder Wechselrichtern
angeschlossen ist, kann es vorkommen, daß
die roten Ladekontrolleuchten (b) zusammen
blinken, d.h. zweimaliges schnelles Blinken
und dann eine Pause. Dies deutet auf eine
vorübergehende Störung der Stromversorgung
hin. Das Ladegerät schaltet wieder automatisch
auf Normalbetrieb.
Ladevorgang
Den Ladezustand des Akkupakets können Sie der
unten aufgeführten Tabelle entnehmen.
Ladezustand
1 Lampe blinkt
< 33%
1 Lampe blinkt, 1 Lampe an
33–66%
1 Lampe blinkt, 2 Lampen an
66–99%
3 Lampen an
100%
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich, oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
14
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
WARTUNG
Dieses Produkt ist nicht vom Benutzer wartbar.
Außerdem gibt es keine vom Benutzer wartbaren
Teile im Inneren des Ladegerätes. Das Ladegerät
darf nur von einer autorisierten Kundendienststelle
gewartet werden, um eine Beschädigung
der empfindlichen Innenkomponenten durch
elektrostatische Entladung zu vermeiden.
Ihr DeWALT-Ladegerät wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Reinigung voraus.
Reinigung
• Reinigen Sie das Gehäuse des Ladegerätes mit
einem weichen Tuch.
• Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze
offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse
regelmäßig mit einem weichen Tuch.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und
Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten
Materialien, die zurückgewonnen oder recycelt
werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte
und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.2helpU.com.
Deutsch
Akkupaket
Falls das langlebige Akkupaket bei Arbeiten, die
zuvor mit Leichtigkeit erledigt wurden, nicht mehr
genügend Leistung liefert, so muß es aufgeladen
werden. Entsorgen Sie das Akkupaket am Ende
seiner Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.
• Entladen Sie das Akkupaket vollständig und
entfernen Sie es anschließend aus dem
Werkzeug.
• Li-Ionen Zellen sind zum Recyceln geeignet.
Zur Wiederverwertung oder umweltverträglichen
Entsorgung sind die Zellen bei Ihrem Händler
oder einer kommunalen Sammelstelle
abzugeben. Die gesammelten Akkupakete
werden dann ordnungsgemäß recycelt oder
entsorgt.
15
English
CHARGER DE9000
Congratulations!
You have chosen a DeWALT product. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional users.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
This manual contains important
Technical Data
safety and operating instruc­tions
for the DE9000 battery charger.
DE9000
Mains voltage
V 230
• Before using charger, read all
OutputV 36
instructions and cautionary
Charge current
A
3.0
markings on charger, battery
Approx. min
90
45
pack, and product using battery
charging time
(4.0Ah)
(2.0Ah)
pack.
Weight
kg0.9
DANGER: Electrocution
hazard. 230 volts are present
Fuses:
at charging terminals. Do
Europe
230 V tools 10 Amperes, mains
not probe with conductive
U.K. & Ireland
230 V tools 3 Amperes, in plugs
objects. Electric shock or
Definitions: Safety Guidelines
electrocution may result.
The definitions below describe the level of severity
WARNING: Shock hazard.
for each signal word. Please read the manual and
Do not allow any liquid to get
pay attention to these symbols.
inside charger. Electric shock
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
may result.
will result in death or serious injury.
CAUTION: Burn hazard.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
To reduce the risk of injury,
could result in death or serious injury.
charge only DeWALT
CAUTION: Indicates a potentially hazardous
rechargeable batteries. Other
situation which, if not avoided, may result in
types of batteries may burst,
minor or moderate injury.
causing personal injury and
NOTICE: Indicates a practice not related
to personal injury which, if not avoided,
damage.
may result in property damage.
CAUTION: Children should
Denotes risk of electric shock.
be supervised to ensure that
they do not play with the
Denotes risk of fire.
appliance.
NOTICE: Under certain
WARNING! Read and
conditions, with the charger
understand all instructions.
plugged in to the power
Failure to follow all
supply, the charger can be
instructions listed below may
shorted by foreign material.
result in electric shock, fire
Foreign materials of a
and/or serious personal injury.
conductive nature such as,
AC
DC
16
English
but not limited to, grinding
dust, metal chips, steel
wool, aluminum foil, or any
buildup of metallic particles
should be kept away from
charger cavities. Always
unplug the charger from the
power supply when there
is no battery pack in the
cavity. Unplug charger before
attempting to clean.
•Do not let children come into
contact with the charger.
Supervision is required when
inexperienced operators use
this charger.
•This product is not intended
for use by persons (including
children) suffering from
diminished physical, sensory
or mental abilities, or for lack
of experience and/or for want
of knowledge or skills unless
they are supervised by a
person responsible for their
safety. Children should never
be left alone to play with this
product.
•In case of damaged power
supply cord the supply
cord must be replaced
immediately by the
manufacturer, its service
agent or similar qualified
person to prevent any hazard.
• DO NOT attempt to charge
the battery pack with any
chargers other than the ones
in this manual. The charger
and battery pack are specifically
designed to work together.
•These chargers are not
intended for any uses other
than charging DeWALT
rechargeable batteries.
Any other uses may result in
risk of fire, electric shock or
electrocution.
•Do not expose charger to rain
or snow.
•Pull by plug rather than cord
when disconnecting charger.
This will reduce risk of damage
to electric plug and cord.
•Make sure that cord is
located so that it will not be
stepped on, tripped over,
or otherwise subjected to
damage or stress.
•Do not use an extension
cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper
extension cord could result in
risk of fire, electric shock, or
electrocution.
•Do not place any object on
top of charger or place the
charger on a soft surface that
might block the ventilation
slots and result in excessive
internal heat. Place the
charger in a position away from
any heat source. The charger
is ventilated through slots in
the top and the bottom of the
housing.
•Do not operate charger
with damaged cord or
plug — have them replaced
immediately.
•Do not operate charger if it
has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
17
English
•Do not disassemble charger;
take it to an authorised
service centre when service
or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk
of electric shock, electrocution
or fire.
•Disconnect the charger from
the outlet before attempting
any cleaning. This will reduce
the risk of electric shock.
Removing the battery pack will
not reduce this risk.
•NEVER attempt to connect two
chargers together.
•The charger is designed to
operate on standard 230 V
household electrical power.
Do not attempt to use it on
any other voltage. This does
not apply to the vehicular
charger.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement
battery packs, be sure to include
catalogue number, voltage and
amp hour.
The battery pack is not fully
charged out of the carton.
Before using the battery pack
and charger, read the safety
instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•Do not charge or use battery
in explosive atmospheres,
such as in the presence of
flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the
battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
18
• Charge the battery packs only
in DeWALT chargers.
•DO NOT splash or immerse in
water or other liquids.
• Do not store or use the tool
and battery pack in locations
where the temperature
may reach or exceed 40 °C
(104 °F) (such as outside
sheds or metal buildings in
summer).
DANGER: Electrocution
hazard. Never attempt
to open the battery pack
for any reason. If battery
pack case is cracked or
damaged, do not insert into
charger. Electric shock or
electrocution may result.
Damaged battery packs
should be returned to service
centre for recycling.
WARNING: Never attempt
to open the battery pack for
any reason. If battery pack
case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do
not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a
battery pack or charger that
has received a sharp blow,
been dropped, run over or
damaged in any way (i.e.,
pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on).
Damaged battery packs
should be returned to service
centre for recycling.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION (Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
English
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into
the eye, rinse water over the open eye for 15
minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Transportation
DeWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry and
legal standards which include UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods; International
Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, and the European
Agreement Concerning The International Carriage
of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion
cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous material. In general,
the two instances that require shipping Class 9 are:
1.Air shipping more than two DeWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2. Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
Watt Hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shippers
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care
for the environment.
Charge DeWALT battery packs only with
designated DeWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DeWALT batteries with a DeWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
DATE CODE POSITION
The Date Code (d), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
19
English
Example:
2015 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1Charger
1 Instruction manual
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (Fig. 1)
WARNING: Never modify the charger
or any part of it. Damage or personal
injury could result.
a.Charger
b.Charging indicators (red)
c.Battery pack
INTENDED USE
The DE9000 charger accepts the DeWALT Li-Ion
36 V (DE9360, DCB360 and DCB361) batteries.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These battery chargers and battery packs are
professional tools.
Only use rechargeable batteries with this charger.
Electrical Safety
Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated
in accordance with EN60335; therefore
no earth wire is required.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
20
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
Charging the Battery Pack (Fig. 1, 2)
Always check the mains prior to charging the battery
pack. If the mains is functioning but the battery pack
does not charge, take your charger to an authorised
DeWALT repair agent. Whilst charging, the charger
and the battery pack may become warm to the
touch. This is a normal condition and does not
indicate a problem.
CAUTION: Do not charge the battery
pack at ambient temperatures < 4 °C
or > 40 °C. Recommended charging
temperature: approx. 24 °C.
• To charge the battery pack (c), insert it into the
charger (a) as shown and plug in the charger.
Be sure that the battery pack is fully seated in
the charger. The red charging indicators (b) will
blink according to the state of charge of the
battery pack.
• When finished charging, the indicators are
all on. The charger automatically switches to
equalise mode.
• The battery pack can be removed at any time
or left in the connected charger indefinitely.
• The red charging indicators flash rapidly to
indicate a charging problem. Reinsert the
battery pack or try a new one. If the new pack
also refuses to charge, have your charger
tested by an authorised DeWALT repair agent.
• The red charging indicators flash rapidly with
one short blink followed by a long blink to
indicate a problem with the charger. Return the
charger to an authorised DeWALT repair agent.
• When plugged into power sources such as
generators or sources that convert DC to
AC, the red charging indicators (b) may flash
together with two fast blinks followed by a
pause. This indicates a temporary problem with
the power source. The charger will automatically
switch back to normal operation.
English
Charging Process
Protecting the Environment
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
Separate collection. Products and
batteries marked with this symbol must
not be disposed of with normal household
waste.
Products and batteries contain materials
that can be recovered or recycled reducing the
demand for raw materials. Please recycle electrical
products and batteries according to local provisions.
Further information is available at www.2helpU.com.
1 light blinking
1 light blinking, 1 light on
1 light blinking, 2 lights on
3 lights on
State of charge
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
Battery Pack
The long life battery pack must be recharged when it
fails to produce sufficient power on jobs which were
easily done before. At the end of its technical life,
discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
MAINTENANCE
This product is not user serviceable. There are no
user serviceable parts inside the charger. Servicing
at an authorised service centre is required to avoid
damage to static sensitive internal components.
Your DeWALT charger has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper care and regular cleaning.
Cleaning
• Unplug the charger before cleaning the housing
with a soft cloth.
• Keep the ventilation slots clear and regularly
clean the housing with a soft cloth.
21
Español
CARGADOR DE9000
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por un producto de DeWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido a DeWALT en un socio muy fiable
para el usuario profesional.
Características técnicas
DE9000
Tensión de la red Vac230
SalidaVDC36
Corriente de carga
A
3,0
Tiempo de carga
min
90
45
(4,0Ah)(2,0Ah)
Peso
kg0,9
Fusibles
Europa
Herramientas 230 V
10 A
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
22
¡ADVERTENCIA! Lea
y entienda todas
las instrucciones. El
incumplimiento de todas las
instrucciones enumeradas a
continuación puede provocar
descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones
graves.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de baterías
Este manual incluye instrucciones
importantes de seguridad y
funcionamiento para el cargador
de baterías DE9000 .
• Antes de utilizar el cargador,
lea todas las instrucciones y
las indicaciones preventivas en
el cargador, en el paquete de
baterías y en el producto que
utiliza el paquete de baterías.
PELIGRO: Riesgo de
electrocución. Los terminales
de carga tienen 230 V. No
realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber
riesgo de descarga o de
electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo
de descarga eléctrica.
No permita que ningún
líquido entre en el cargador.
Podría provocar descargas
eléctricas.
ATENCIÓN: Riesgo de
quemadura. Para minimizar
Español
el riesgo de lesiones, coloque
solo baterías recargables
DeWALT. Otros tipos de
baterías pueden estallar y
provocar daños personales y
materiales.
ATENCIÓN: Los niños
deberán permanecer
vigilados para garantizar que
no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el
cargador conectado a la red,
el cargador podrá registrar un
cortacircuitos con un material
ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como
por ejemplo, el polvo de
molido, los chips metálicos,
la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier
cúmulo de partículas
metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades
del cargador. Desconecte
siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún
paquete de baterías en la
cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar
limpiarlo.
•No permita que los niños
toquen el cargador. El uso
de este cargador por parte de
operadores inexpertos requiere
supervisión.
• Este producto no ha sido
diseñado para ser utilizado
por personas (incluyendo
los niños) que posean
discapacidades físicas,
sensoriales o mentales, o que
carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas
necesarias a menos que
estén supervisadas por
una persona que se haga
responsable de su seguridad.
No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este
producto.
• Si el cable de suministro está
dañado, deberá sustituirlo
de inmediato por otro del
fabricante, su agente de
servicio o una personal
cualificada similar para evitar
todo tipo de peligro.
• NO intente cargar el paquete
de baterías en un cargador
distinto de los indicados en
este manual. El cargador y
el paquete de baterías están
específicamente diseñados
para funcionar en conjunto.
•Estos cargadores no están
diseñados para usos distintos
de la carga de baterías
recargables de DeWALT.
Cualquier otro uso que se le dé
puede provocar un riesgo de
incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
•No lo exponga a la lluvia ni a
la nieve.
•Tire del enchufe en lugar
del cable al desconectarlo.
De esta manera, disminuirá el
riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
•Asegúrese de que el cable
esté ubicado de modo que
no lo pise o se tropiece con
él y que no esté sujeto a
daños o tensiones de alguna
otra forma.
23
Español
•No use una extensión
a menos que sea
absolutamente necesario. El
uso de un cable prolongador
incorrecto puede provocar un
riesgo de incendio, descarga
eléctrica o electrocución.
•No coloque objetos en la
parte superior del cargador
ni coloque el cargador en
una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras
de ventilación y provocar
un calor interno excesivo.
Coloque el cargador lejos de
cualquier fuente de calor. El
cargador se ventila a través de
ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
•No opere el cargador con
un cable o enchufe dañado:
reemplácelo de inmediato.
•No opere el cargador si ha
recibido un golpe fuerte, se
cayó o presenta algún daño.
Llévelo a un taller de reparación
autorizado.
•No desarme el cargador;
cuando deba realizar
un mantenimiento o
reparaciones, llévelo a un
centro de mantenimiento
autorizado. Si se montase
mal el aparato existe el riesgo
de que se produzca una
descarga eléctrica, incendio o
electrocución.
•Antes de limpiarlo,
desconecte el cargador del
tomacorriente. Con ello,
minimizará el riesgo de
descarga eléctrica. Quitar el
paquete de baterías no reduce
este riesgo.
24
•NUNCA intente conectar
2 cargadores juntos.
•El cargador está diseñado
para funcionar con corriente
eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo
con otro voltaje. Esto no se
aplica al cargador vehicular.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
paquetes de baterías
Cuando solicite paquetes de
baterías de repuesto, deberá
indicar siempre el número de
catálogo, el voltaje y los amperioshora.
El paquete de baterías incluido
en la caja no está completamente
cargado. Antes de utilizar el
paquete de baterías y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad
a continuación. Luego, siga
los procedimientos de carga
descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•No cargue ni use la batería
en atmósferas explosivas,
como ambientes en los
que haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Colocar
o retirar la batería del cargador
puede encender el polvo o los
vapores.
• Cargue los paquetes de
baterías solo con cargadores
DeWALT.
•NO salpique ni sumerja en agua
u otros líquidos.
•No almacene ni utilice la
herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los
que la temperatura pueda
Español
alcanzar o superar los 40 °C
(104 °F) (como debajo de
toldos al aire libre o en
construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: Riesgo de
electrocución. Nunca intente
abrir el paquete de baterías
por ningún motivo. Si la caja
del paquete de baterías está
agrietada o dañada, no la
introduzca en el cargador.
Puede haber riesgo de
descarga o de electrocución.
Los paquetes de baterías
dañados deben devolverse
al centro de mantenimiento
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Nunca
intente abrir el paquete de
baterías por ningún motivo.
Si la caja del paquete de
baterías está agrietada o
dañada, no la introduzca
en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe el paquete
de baterías. No utilice un
paquete de baterías o un
cargador que haya recibido
un golpe fuerte, se haya
caído, esté agotado o
dañado de alguna forma
(por ejemplo, perforado
con un clavo, golpeado
con un martillo, pisado).
Los paquetes de baterías
dañados deben devolverse
al centro de mantenimiento
para su reciclado.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Transporte
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DeWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1.Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DeWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación
de vatios por hora en el paquete.
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
25
Español
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
Sólo para uso en interior.
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que
pudieran entrar en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
Placas en el cargador y en la batería
Además de los pictogramas empleados en este
manual, las placas en el cargador y en la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
La batería se está cargando.
Cargue los paquetes de baterías
DeWALT únicamente con los cargadores
DeWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha (d), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la superficie de la
caja protectora que forma la junta de montaje entre
la herramienta y la batería.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
Verificación del contenido del
embalaje
El paquete contiene:
1Cargador
1 Manual de instrucciones
La batería está cargada.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Batería defectuosa.
Descripción (Fig. 1)
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
ADVERTENCIA: Jamás altere el
cargador ni ninguna de sus piezas.
Podrían producirse lesiones personales
o daños.
a.Cargador
b.Indicadores de carga (rojos)
c.Batería
No exponer al agua.
26
USO PREVISTO
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
El cargador DE9000 admite baterías DeWALT de
iones de litio de 36 V (DE9360, DCB360 y DCB361).
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Español
Estos cargadores de baterías y paquetes de
baterías son herramientas profesionales.
Utilice exclusivamente baterías recargables con este
cargador.
Seguridad eléctrica
Compruebe siempre que el voltaje de la batería
coincida con el voltaje que figura en la placa de
especificaciones. Asegúrese también de que el
voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
u cargador DeWALT tiene doble
S
aislamiento conforme a la norma EN
60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Uso de un alargador
• Cuando la carga termina, los indicadores están
encendidos. El cargador pasa automáticamente
al modo de igualación.
• Se puede sacar la batería en cualquier momento
o dejarse indefinidamente en el cargador
conectado.
• Si existen problemas de carga, los indicadores
de carga rojos parpadean rápidamente. Vuelva
a introducir la batería o pruebe con una nueva.
Si tampoco es posible cargar la batería nueva,
haga revisar el cargador por un servicio técnico
autorizado de DeWALT.
• Los indicadores de carga rojos parpadean
rápidamente con un parpadeo corto seguido
de un parpadeo largo para indicar un problema
con el cargador. Devuelva el cargador al servicio
técnico autorizado de DeWALT.
FUNCIONAMIENTO
• Cuando se enchufa a fuentes de suministro de
corriente tales como generadores o fuentes
que convierten corriente continua en corriente
alterna, los indicadores de carga rojos (b)
pueden parpadear juntos con dos parpadeos
rápidos seguidos de una pausa. Esto indica
la existencia de un problema temporal de la
fuente de alimentación. El cargador volverá a
cambiar a funcionamiento normal de manera
automática.
Instrucciones para el uso
Proceso de carga
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
Carga de la batería (Fig. 1, 2)
Compruebe siempre la corriente eléctrica antes de
cargar la batería. Si ésta está en funcionamiento,
pero la batería no se carga, lleve el cargador a un
servicio técnico autorizado de DeWALT. Es posible
que el cargador y la batería se calienten durante
la carga. Esto es normal y no significa que exista
ningún problema.
ATENCIÓN: No cargue la batería
a temperaturas ambiente < 4 °C o
> 40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
• Para cargar la batería (c), introdúzcala en el
cargador (a) según se indica y enchufe este
último. Asegúrese de que la batería esté bien
colocada en el cargador. Los indicadores de
carga rojos (b) parpadearán según el estado de
carga de la batería.
Consulte la siguiente tabla para conocer el estado
de carga de la batería.
Estado de carga
1 luz parpadeante
< 33%
1 luz parpadeante, 1 luz encendida
33–66%
1 luz parpadeante, 2 luces encendidas 66–99%
3 luces encendidas
100%
Regeneración automática
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
27
Español
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
MANTENIMIENTO
El mantenimiento de este producto no puede ser
realizado por el usuario. Dentro del cargador no
hay piezas a las que el usuario pueda hacerles
mantenimiento. Para evitar que se dañen los
elementos internos sensibles a la electricidad
estática es necesario llevarlo a revisar a un taller
autorizado.
Su cargador DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado del cargador y de una
limpieza frecuente.
Limpieza
• Evite que se obturen las ranuras de ventilación
y limpie el exterior con regularidad utilizando un
paño suave.
• Desconecte el cargador antes de limpiar el
exterior con un paño suave.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las
baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen
materiales que pueden ser recuparados y
reciclados, reduciendo la demanda de materias
primas. Recicle los productos eléctricos y las
baterías de acuerdo con las disposiciones locales.
Para más información, vaya a www.2helpU.com.
28
Batería
La batería de larga duración debe recargarse en
cuanto deja de producir suficiente potencia en
tareas que anteriormente se realizaban con facilidad.
Al final de su vida útil, deseche la batería con el
debido cuidado con el entorno:
• Utilice la batería hasta que se agote por
completo y luego extráigala de la herramienta.
• Los elementos de ión litio son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o déjelas en un centro
de reciclado local. Las baterías recogidas se
reciclarán o se desecharán adecuadamente.
Français
CHARGEUR DE9000
Félicitations!
Vous avez choisi un produit DeWALT.
Depuis de nombreuses années, DeWALT produit
des outils adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
DE9000
Tension secteur
Vac230
SortieVDC36
Courant de charge
A
3,0
Temps de charge
min
90
45
(4,0Ah) (2,0Ah)
Poids
kg0,9
Fusibles :
Europe
Outils 230 V
10 A
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
AVERTISSEMENT ! Lisez
et comprenez toutes les
directives. Le non-respect
des directives indiquées
ci-dessous peut causer une
électrocution, un incendie et/
ou des blessures graves.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Instructions de sécurité importantes
pour tous les chargeurs de batterie
Ce manuel contient des
instructions importantes
concernant la sécurité et
l’utilisation du chargeur de batterie
DE9000.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez
toutes les directives et tous
avertissements indiqués sur
le chargeur, le bloc-piles et le
produit utilisant le bloc-piles.
DANGER : risque
d’électrocution. Présence
de 230 volts dans les
terminaux de chargement
N’effectuez aucun test avec
des objets conducteurs.
Un choc électrique ou une
électrocution peut en résulter.
AVERTISSEMENT : risque
de choc électrique. Ne laissez
pas de liquide pénétrer
dans le chargeur. Un choc
électrique peut en résulter.
ATTENTION : risque de
brûlure. Afin de réduire le
risque de blessure, chargez
uniquement des batteries
rechargeables DeWALT.
29
Français
Les autres types de
batteries peuvent exploser
et provoquer des blessures
corporelles ou des dégâts
matériels.
ATTENTION : les enfants
doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec l’appareil.
AVIS : dans certaines
conditions, avec le chargeur
branché dans la prise, le
chargeur peut être courtcircuité par un matériel
étranger. Les matériaux
étrangers de nature
conductrice comme, sans
limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la
laine d’acier, les feuilles
d’aluminium ou les
accumulation de particules
métalliques doivent être
tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours
débrancher le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de
bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant
de le nettoyer.
•Ne pas laisser le chargeur à
la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire
auprès de tout utilisateur non
expérimenté.
•Ce produit n’est pas prévu
pour être utilisé par des
personnes (y compris les
enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience
et/ou de connaissances
30
et d’aptitudes sauf si ces
personnes sont surveillées
par une autre personne
responsable de leur sécurité.
Ne jamais laisser les enfants
seuls jouer avec ce produit.
• Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement
par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne
qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
• N’essayez PAS de charger
le bloc-piles avec des
chargeurs autres que ceux
décrits dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc-piles sont
conçus spécifiquement pour
fonctionner ensemble.
•Ces chargeurs ne sont pas
prévus pour des utilisations
autres que le chargement
des batteries DeWALT
rechargeables. Toute autre
utilisation peut entraîner un
risque d’incendie, de choc
électrique ou d’électrocution.
•N’exposez pas le chargeur à
la pluie ou à la neige.
•Tirez sur la fiche plutôt que
sur le cordon lorsque vous
débranchez le chargeur.
Cette précaution évitera
d’endommager la fiche et le
cordon électriques.
•Assurez-vous que le cordon
est placé en lieu sûr de
manière à ce que personne
ne marche ou ne trébuche
dessus et à ce qu’il ne soit
pas endommagé ou soumis à
une tension.
Français
•N’utilisez une rallonge qu’en
cas de nécessité absolue.
L’utilisation d’une rallonge
inadéquate peut entraîner un
risque d’incendie, de choc
électrique ou d’électrocution.
•Ne mettez pas d’objet sur
le chargeur, ni ne placez
ce dernier sur une surface
molle qui pourrait obstruer
les fentes d’aération et
provoquer une chaleur
interne excessive. Mettez le
chargeur à un endroit éloigné
de toute source de chaleur.
La ventilation du chargeur se
fait par les fentes pratiquées
dans les parties supérieures et
inférieures du boîtier.
•Ne faites pas fonctionner
le chargeur si la fiche ou
le cordon est endommagé
; faites-les remplacer
immédiatement.
•Ne faites pas fonctionner le
chargeur s’il a reçu un choc
violent, s’il est tombé ou a
été endommagé de quelque
manière que ce soit. Apportez
le chargeur à un centre de
réparation agréé.
•Ne démontez pas le
chargeur ; apportez-le à un
centre de réparation agréé
lorsqu’un entretien ou une
réparation est nécessaire. Un
chargeur mal réassemblé peut
entraîner un risque de choc
électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
•Débranchez le chargeur de
la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage.
Cette précaution réduira le
risque de choc électrique.
Retirer le bloc-piles ne réduira
pas le risque.
• Ne tentez JAMAIS de relier 2
chargeurs ensemble.
•Le chargeur est conçu pour
être alimenté en courant
domestique standard 230 V.
N’utilisez pas une tension
supérieure pour le chargeur.
Cette directive ne concerne pas
le chargeur véhiculaire.
Directives de sécurité importantes
pour tous les blocs-piles
Lors de la commande des blocs
batterie de rechange, assurez-vous
d’inclure le numéro de référence, la
tension et la capacité en ampèreheure.
Le bloc-piles n’est pas entièrement
chargé à la sortie de la boîte.
Avant d’utiliser le bloc-piles et le
chargeur, veuillez lire les directives
de sécurité ci-dessous. Suivez les
consignes de chargement décrites.
LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES
•Ne chargez pas ou n’utilisez
pas une pile dans un
milieu déflagrant, comme
en présence de liquides,
de gaz ou de poussières
inflammables. Insérer ou retirer
une pile du chargeur peut
enflammer la poussière ou des
émanations.
• Chargez les bloc-piles
uniquement au moyen des
chargeurs DeWALT.
•N’éclaboussez PAS le blocpiles, NE l’immergez-le PAS
dans l’eau ou tout autre liquide.
31
Français
•Ne
rangez pas ou n’utilisez
pas l’outil et le bloc-piles à
un endroit où la température
peut atteindre ou excéder
40 °C (104 °F) (comme dans
les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
DANGER : risque
d’électrocution. N’essayez
jamais d’ouvrir un bloc-piles,
quelle qu’en soit la raison.
Si le boîtier du bloc-piles
est fissuré ou endommagé,
ne l’insérez pas dans le
chargeur. Un choc électrique
ou une électrocution est
possible. Les blocs-piles
endommagés doivent
être envoyés au centre de
réparation pour être recyclés.
AVERTISSEMENT :
n’essayez jamais d’ouvrir
un bloc-piles, qu’elle qu’en
soit la raison. Si le boîtier
du bloc-piles est fissuré ou
endommagé, ne l’insérez pas
dans le chargeur. N’écrasez
pas, ne faites pas tomber,
et n’endommagez pas le
bloc-piles. N’utilisez pas un
bloc-piles ou un chargeur
qui a reçu un coup violent,
est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque
manière que ce soit (c.-à-d.
percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, sur
lequel on a marché). Les
blocs-piles endommagés
doivent être envoyés au
centre de réparation pour
être recyclés.
32
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DeWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
1.Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DeWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure
Français
(Wh). La caractéristique nominale en watts par
heure de toutes les batteries ion lithium est
inscrite sur l’emballage.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
ettre la batterie au rebut conformément
M
à la réglementation en matière
d’environnement.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Etiquettes figurant sur le chargeur et
le pack-batterie
Outre les symboles utilisés dans le présent manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le pack-batterie
comportent les symboles suivants :
ire la notice d’instructions avant toute
L
utilisation.
echarger les blocs batterie DeWALT
R
uniquement avec les chargeurs DeWALT
appropriés. La recharge des blocs
batterie différents des batteries DeWALT
appropriées avec un chargeur DeWALT
peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication (d), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur la
surface interne du boîtier formant charnière entre
l’outil et la batterie.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1Chargeur
1 Manuel d’instructions
onsulter la Fiche technique pour les
C
temps de charge.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à
fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
Charge en cours.
Description (Fig. 1)
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
e pas recharger une batterie
N
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
emplacer systématiquement tout
R
cordon endommagé.
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
le chargeur ou l’une de ses pièces.
Dans le cas contraire, des dégâts ou
des blessures peuvent se produire.
a.Chargeur
b.Témoins de charge (rouges)
c.Pack-batteries
UTILISATION PRÉVUE
Le chargeur DE9000 peut recevoir les batteries
Li-Ion 36 V DeWALT (DE9360, DCB360 et DCB361).
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
33
Français
Ces chargeurs de batteries et ces blocs batterie
sont des outils professionnels.
N’utiliser que des batteries rechargeables avec ce
chargeur.
Sécurité électrique
Vérifier systématiquement que la tension de la
batterie correspond bien à la tension indiquée sur
la plaque signalétique. Vérifier également que la
tension du chargeur correspond bien à la tension du
secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation
est conforme à la norme EN60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II (Isolation double)
-outils
Type 12 pour la classe I (Conducteur de
terre) - outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Fiche technique). La section minimale
du conducteur est de 1 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
FONCTIONNEMENT
Mode d’emploi
AVERTISSEMENT : toujours respecter
les consignes de sécurité et les règles
en vigueur.
Chargement du pack-batterie
(Fig. 1, 2)
Vérifiez toujours la tension secteur avant de charger
un pack-batterie. Si la tension secteur est présente
mais que le chargeur ne fonctionne pas, retournez
votre chargeur à un réparateur agréé DeWALT.
En cours de charge, le chargeur et le pack-batterie
ont tendance à s’échauffer. Ceci est tout à fait
normal et ne constitue pas un signe
de défectuosité.
34
ATTENTION : ne chargez pas le packbatterie à des températures ambiantes
< 4 °C ou > 40 °C. Température de
charge recommandée : environ 24 °C.
• Pour charger le pack-batterie (c), introduisez-le
dans le chargeur (a) comme illustré et branchez
le chargeur. Le pack-batterie doit être engagé à
fond dans le chargeur. Les témoins de charge
rouges (b) clignotent selon l’état de charge du
pack-batterie.
• Une fois la charge terminée, les témoins
sont tous allumés. Le chargeur passe
automatiquement en mode d’égalisation de
charge.
• Le pack-batterie peut être enlevé à tout
moment ou laissé connecté dans le chargeur
indéfiniment.
• Les témoins de charge rouges clignotent
rapidement pour indiquer un problème de
charge. Insérez à nouveau le pack-batterie ou
essayez un pack-batterie neuf. Si le nouveau
pack-batterie ne se charge toujours pas, faites
tester votre chargeur par un réparateur agréé
DeWALT.
• Les témoins de charge rouges clignotent
rapidement avec un clignotement court
suivi d’un long pour indiquer un problème
de chargeur. Confiez votre chargeur à un
réparateur DeWALT agréé.
• Parfois, quand le chargeur est utilisé avec
certaines sources d’énergie telles que les
groupes électrogènes ou les convertisseurs
de tension, les témoins de charge rouges
(b) peuvent clignoter ensemble avec deux
clignotements rapides suivis d’une pause. C’est
le signe d’un problème passager de la source
d’énergie. Dès que possible, le chargeur revient
automatiquement au mode normal.
Processus de charge
Voir le tableau suivant des états de charge du packbatterie.
État de charge
1 témoin clignotant
< 33%
1 témoin clignotant, 1 témoin allumé 33–66%
1 témoin clignotant, 2 témoins allumés 66–99%
3 témoins allumés
100%
Français
Équilibrage automatique
Le mode d’équilibrage automatique égalisera
ou équilibrera chaque cellule de la batterie pour
lui permettre de fonctionner à son rendement
optimum. La batterie doit être équilibrée de façon
hebdomadaire ou chaque fois qu’elle perd de sa
capacité.
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la
batterie dans son chargeur un minimum de 10
heures.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries
marqués de ce symbole ne doivent pas
être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des
matières qui peuvent être récupérées et
recyclées afin de réduire la demande en matières
premières. Veuillez recycler les produits électriques et
les batteries conformément aux dispositions locales
en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le
site www.2helpU.com.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Pack-batteries
Un pack-batterie de longue durée doit être rechargé
quand il ne fournit plus une alimentation suffisante
pour des travaux qui étaient auparavant effectués
facilement. À la fin de sa vie utile, jetez-le en
respectant l’environnement.
• Épuisez entièrement la charge du pack-batterie,
puis retirez-le de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Emportezles chez votre concessionnaire ou à votre
station locale de recyclage. Les pack-batteries
recueillis seront recyclés ou jetés comme il
convient.
ENTRETIEN
Ce produit n’est pas réparable par l’utilisateur. Il n’y
a pas de pièces réparables par l’utilisateur dans le
chargeur. Toute réparation doit être confiée un centre
de réparation agréé afin d’éviter d’endommager les
pièces internes statiques sensibles.
Votre chargeur DeWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien.
Son fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d’un entretien soigneux et régulier.
Nettoyage
• Débrancher le chargeur et nettoyer son boîtier
avec un chiffon doux.
• Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec
un chiffon doux.
35
Italiano
CARICABATTERIE DE9000
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un prodotto DeWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti DeWALT
uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
Dati tecnici
DE9000
Tensione di rete
Vac230
Tensione di uscita
Vdc36
Corrente di carica
A
3,0
Tempo di carica
min
90 45
(4,0Ah)(2,0Ah)
Peso
kg0,9
Fusibili:
Europa
Modelli da 230 V
10 A
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
36
AVVERTENZA! Leggere
ed accertarsi di aver
compreso tutte le
istruzioni. La mancata
osservanza di tutte le
istruzioni indicate di seguito
può provocare scosse
elettriche, incendi
e/o lesioni personali gravi.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
IMPORTANTI PER TUTTI I
CARICABATTERIA
Il presente manuale contiene
importanti istruzioni di sicurezza e
d’uso per il caricatore DE9000.
• Prima di utilizzare il
caricabatteria, leggere tutte
le istruzioni e le avvertenze
sul caricabatteria, sul blocco
batteria e sul prodotto in cui
viene utilizzato il blocco batteria.
PERICOLO: pericolo di
folgorazione. Tensione di 230
volt sui terminali di carica.
Non testare con oggetti
conduttori. Pericolo di scosse
elettriche o folgorazioni.
AVVERTENZA: pericolo
di scosse elettriche. Non
permettere la penetrazione
di liquidi nel caricabatteria.
Pericolo di scosse elettriche.
ATTENZIONE: pericolo di
ustioni. Per ridurre il rischio
di lesioni, ricaricare solo
batterie ricaricabili DeWALT.
Italiano
Altri tipi di batterie potrebbero
esplodere, provocando
lesioni e danni.
ATTENZIONE: I bambini
devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino
con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito
nella presa elettrica, il
caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi
estranei. Materiali estranei
di natura conduttiva come,
a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, polvere di
smerigliatura, schegge
metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi
accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità
del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco
batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla
presa prima di cominciare a
pulirlo.
•Non consentire a bambini
di entrare in contatto con
il caricabatteria. L’uso di
questo caricabatteria da parte
di persone inesperte deve
avvenire sotto sorveglianza.
•Questo prodotto non è
destinato per l’uso da
parte di persone (compresi
i bambini) con capacità
fisiche, sensoriali o
mentali ridotte, o prive di
esperienza e conoscenza,
a meno che non abbiano
ottenuto sorveglianza o
istruzioni riguardo all’uso
dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile
della loro sicurezza. I bambini
non devono mai essere lasciati
da soli a giocare con questo
prodotto.
• Nel caso in cui il
cavo di alimentazione
fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire
immediatamente dal
produttore, o dal suo agente
o da persone qualificate per
evitare pericoli.
• NON tentare di caricare
il blocco batteria con
caricabatteria diversi da
quelli descritti nel presente
manuale. Il caricabatteria
e il blocco batteria sono
appositamente progettati per
l’uso congiunto.
•Questi caricabatteria non
vanno destinati a usi diversi
dalla carica delle batterie
ricaricabili DeWALT. Qualsiasi
altro utilizzo può provocare
il pericolo di incendi, scosse
elettriche o folgorazioni.
•Non esporre il caricabatteria
a pioggia o neve.
•Per scollegare il
caricabatteria, tirare la spina,
anziché il cavo. In questo
modo si riduce il rischio di danni
alla spina elettrica e al cavo.
•Assicurarsi che il cavo si
trovi in una posizione in cui
non possa essere calpestato,
in cui si possa inciampare,
o comunque essere
37
Italiano
altrimenti soggetto a danni o
sollecitazioni.
•Non utilizzare una prolunga,
salvo ove assolutamente
necessario. L’utilizzo di una
prolunga di tipo improprio può
dare luogo a pericolo di incendi,
scosse elettriche o folgorazioni.
•Non posizionare
alcun oggetto sopra il
caricabatteria né posizionare
il caricabatteria su una
superficie morbida, che
può ostruire le aperture di
ventilazione e provocare un
surriscaldamento interno.
Posizionare il caricabatteria
lontano da qualsiasi fonte
di calore. Il caricabatteria è
ventilato attraverso aperture che
si trovano in cima e in fondo
all’involucro.
•Non utilizzare il caricabatteria
se la spina o il cavo è
danneggiato; procedere
immediatamente alla loro
sostituzione.
•Non utilizzare il caricabatteria
se ha subito urti violenti, è
caduto o è stato danneggiato
in altro modo. Consegnarlo
a un centro assistenza
autorizzato.
•Quando occorre eseguire
operazioni di manutenzione
o riparazione, non smontare
il caricabatteria; consegnarlo
a un centro di assistenza
autorizzato. Un errore nel
rimontaggio può provocare il
pericolo di scosse elettriche,
folgorazioni o incendi.
38
•Scollegare il caricabatteria
dalla presa prima di cercare
di pulirlo con qualunque
metodo. In questo modo è
possibile ridurre il pericolo di
scosse elettriche. La rimozione
del blocco batteria non riduce
tale rischio.
• Non provare MAI a collegare
insieme 2 caricabatteria.
•Il caricabatteria è progettato
per funzionare con
l’alimentazione della rete
elettrica domestica a 230 V.
Non provare ad usarlo
con un’altra tensione di
alimentazione. Questo non
vale per i caricabatteria per
autoveicoli.
Importanti istruzioni di sicurezza per
tutti i blocchi batteria
Quando si ordinano pacchi batteria
sostituitivi, assicurarsi di includere
il numero di catalogo, la tensione e
l’Ampere-ora.
Il blocco batteria non è
completamente carico appena
estratto dalla confezione. Prima
di usare blocco batteria e
caricabatteria, leggere le istruzioni
di sicurezza che seguono. Quindi,
seguire il procedimento di carica
indicato.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•Non caricare o utilizzare
le batterie in atmosfere
esplosive, ad esempio in
presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili.
L’inserimento o l’estrazione della
batteria dal caricabatteria può
incendiare le polveri o i gas.
Italiano
• Caricare i blocchi batteria solo
nei caricabatteria DeWALT.
•NON bagnare o immergere in
acqua o altri liquidi.
•Non immagazzinare o usare
strumento e blocco batteria
in luoghi dove la temperatura
può raggiungere o superare
i 40 °C (104 °F) (come in
capannoni o edifici in metallo
durante l’estate).
PERICOLO: pericolo di
folgorazione. Non tentare mai
di aprire il blocco batteria, per
nessun motivo. Se l’involucro
del blocco batteria è
incrinato o danneggiato, non
inserirlo nel caricabatteria.
Diversamente è possibile
subire scosse elettriche o
folgorazioni. Consegnare i
blocchi batteria danneggiati ai
centri di assistenza per il loro
riciclaggio.
AVVERTENZA: non
tentare mai di aprire un
blocco batteria, per nessun
motivo. Se l’involucro del
blocco batteria è incrinato
o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatteria. Non
schiacciare, far cadere
o danneggiare il blocco
batteria. Non usare un blocco
batteria o un caricabatteria
che hanno subito urti violenti,
sono caduti, sono stati
schiacciati o sono stati in
qualsiasi modo danneggiati
(ad es. bucati con un chiodo,
colpiti con un martello,
calpestati). Consegnare i
blocchi batteria danneggiati ai
centri di assistenza per il loro
riciclaggio.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DeWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
1.Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DeWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
39
Italiano
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte
le batterie agli ioni di litio hanno la classificazione
Watt ore contrassegnata sul pacco.
ar sostituire immediatamente i cavi
F
difettosi.
aricare esclusivamente a temperature
C
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Solo per uso interno.
maltire il pacco batteria con la dovuta
S
attenzione per l’ambiente.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare
un corto circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Etichette sul caricabatterie e sul
gruppo batterie
Oltre ai pittogrammi utilizzati nel presente manuale,
i seguenti simboli sono indicati nelle etichette sul
caricabatterie e sul gruppo batterie:
aricare i pacchi batteria DeWALT
C
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DeWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DeWALT con un caricabatteria
DeWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati (d), che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
eggere il manuale d’istruzioni prima
L
dell’uso.
edere i Dati Tecnici per il tempo di
V
ricarica.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1Caricabatterie
1 Manuale istruzione
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (Fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare mai
il caricatore o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni
personali.
a.Caricabatterie
b.Indicatori di carica (rossi)
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
c.Gruppo batterie
UTILIZZO PREVISTO
Non esporre all’acqua.
40
Il caricabatteria DE9000 è compatibile con le batterie
DeWALT Li-Ion 36 V (DE9360, DCB360 e DCB361).
Italiano
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi caricabatteria e pacchi batteria sono apparati
professionali.
Utilizzare solamente batterie ricaricabili con questo
caricabatteria.
Sicurezza elettrica
Verificare sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa EN
60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II (doppio isolamento) utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I (messa a terra) utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
Ricarica del gruppo batterie
(Fig. 1, 2)
Controllare sempre l’alimentazione di rete prima di
caricare il gruppo batterie. Se vi è tensione, ma il
gruppo batterie non si carica, affidare il caricabatterie
a un riparatore autorizzato DeWALT. Durante la
carica, il caricabatterie e il gruppo batterie possono
risultare caldi al tatto. Si tratta di una condizione
normale, che non indica alcun inconveniente.
ATTENZIONE: non caricare il gruppo
batterie a temperature ambiente
< 4 °C o > 40 °C. Temperatura di carica
consigliata: circa 24 °C.
• Per caricare il gruppo batterie (c), inserirlo nel
caricabatterie (a) come illustrato e collegare
quest’ultimo alla presa elettrica. Accertarsi
che il gruppo batterie sia inserito a fondo nel
caricabatterie. Gli indicatori di carica rossi (b)
lampeggiano in base allo stato di carica del
gruppo batterie.
• Al termine della ricarica, gli indicatori sono tutti
accesi. Il caricabatterie passa automaticamente
in modalità di equalizzazione.
• Il gruppo batterie si può estrarre in qualsiasi
momento o si può lasciare indefinitamente nel
caricabatterie collegato.
• Gli indicatori di carica di colore rosso
lampeggiano rapidamente per segnalare un
problema di carica. Reinserire il gruppo batterie
o provare con un gruppo sostitutivo. Se il
problema persiste, far controllare il caricabatterie
presso un centro di assistenza DeWALT
autorizzato.
• Gli indicatori di carica di colore rosso
lampeggiano rapidamente, con un lampeggio
breve seguito da uno lungo, per segnalare un
problema di carica. Portare il caricabatterie
presso un centro di riparazioni autorizzato
DeWALT.
• Se il caricabatterie è collegato a sorgenti
elettriche quali generatori o convertitori CC /
CA, gli indicatori rossi di carica (b) potrebbero
lampeggiare contemporaneamente con due
lampeggi rapidi seguiti da una pausa. Ciò indica
un problema temporaneo nella sorgente di
alimentazione. Il caricabatterie passerà quindi
di nuovo automaticamente al funzionamento
normale.
Processo di ricarica
Consultare la tabella riportata sotto per conoscere lo
stato di carica del gruppo batterie.
Stato di carica
1 spia lampeggiante
< 33%
1 spia lampeggiante, 1 spia accesa 33–66%
1 spia lampeggiante, 2 spie accese 66–99%
3 spie accese
100%
Refresh automatico
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria
alla propria capacità di picco. I pacchi batteria
41
Neder
Italiano
dovrebbero essere sottoposti a refresh settimanale
oppure ogni volta che il pacco non fornisce più la
stessa quantità di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire
la batteria nel caricabatterie come di consueto.
Lasciare il pacco batteria nel caricabatterie per
almeno 10 ore.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate
con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
MANUTENZIONE
Questo prodotto non è riparabile dall’utente.
All’interno del caricabatteria non ci sono parti
riparabili dall’utente. Per evitare danni ai componenti
interni sensibili all’elettricità statica, l’assistenza
deve essere effettuata da un centro assistenza
autorizzato.
Il Vostro caricabatterie DeWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Pulitura
• Scollegare il caricabatterie prima di pulire
l’esterno con un panno morbido.
• Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un
panno morbido.
42
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le
batterie contrassegnati con questo
simbolo non devono essere smaltiti con i
normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali
che possono essere recuperati o riciclati diminuendo
la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni
locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Gruppo batterie
I gruppi batterie a lunga durata devono essere
ricaricati quando non generano più una potenza
sufficiente a completare le funzioni che prima
venivano eseguite facilmente. Le batterie esaurite
devono essere smaltite rispettando l’ambiente.
• Esaurire completamente la carica dei gruppi
batterie prima di estrarli dall’elettroutensile.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili e devono essere
consegnate al concessionario o portate presso
un impianto di riciclaggio di zona. I gruppi
batterie così raccolti vengono riciclati o smaltiti
nel rispetto delle normative vigenti.
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
Nederlands
OPLADER DE9000
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een product van DeWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende product­
ontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
DE9000
NetspanningVac230
CapaciteitVDC36
Laadstroom
A3,0
Oplaadduur
min 9045
(4,0Ah) (2,0Ah)
Gewicht
kg0,9
Zekeringen:
Europa
230 V machines
10 A
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
WAARSCHUWING! Lees
en begrijp alle instructies.
Het niet naleven van alle
onderstaande instructies kan
elektrische schokken, brand
en/of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
Deze handleiding bevat belangrijke
instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van de DE9000acculader.
• Lees voor gebruik van de accu
en lader eerst alle instructies en
waarschuwingen op de lader en
de accuset en op het product
waarin de accuset wordt
gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar.
Er staat 230 volt op de
laadpunten. Niet sonderen
met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot elektrische
schokken of elektrocutie.
WAARSCHUWING:
Schokgevaar. Zorg dat er
geen vloeistof in de lader
binnendringt. Dit kan leiden
tot elektrische schokken.
VOORZICHTIG: Risico op
brandwonden. Laad, om het
risico op letsel te beperken,
uitsluitend oplaadbare
batterijen van DeWALT op.
Andere types batterijen
kunnen barsten. Dit kan
43
Nederlands
leiden tot lichamelijk letsel en
schade.
VOORZICHTIG: Houd
toezicht op kinderen zodat zij
niet met het apparaat kunnen
spelen.
OPMERKING: Onder
bepaalde omstandigheden
kan er kortsluiting in de lader
ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de
stekker van de lader in
het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die
geleidende eigenschappen
hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof,
metaalsnippers, staalwol,
aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes,
weg uit de uitsparingen in de
lader. Trek altijd de stekker uit
het stopcontact wanneer er
geen accu in de lader zit. Trek
de stekker van de lader uit
het stopcontact voordat u de
lader gaat reinigen.
• Laat niet kinderen in contact
met de lader komen. Toezicht
is vereist als onervaren
operators deze lader bedienen.
• Dit product is niet bedoeld
voor gebruik door personen
(waaronder kinderen)
die verminderde fysieke,
sensorische of psychische
vermogens hebben of die het
ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden,
als dat niet gebeurt onder
toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun
44
veiligheid Kinderen mogen nooit
alleen met dit product spelen.
• Als het netsnoer is
beschadigd, moet het
onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant,
een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk
vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Probeer de accuset NIET
op te laden met andere
laders dan de laders in deze
handleiding. De lader en de
accuset zijn specifiek op elkaar
afgestemd.
•Deze laders zijn niet bestemd
voor enig ander gebruik dan
het opladen van DeWALT
oplaadbare batterijen. Bij
andere toepassingen bestaat
het risico op brand, elektrische
schokken of elektrocutie.
•Stel de lader niet bloot aan
regen of sneeuw.
•Trek de stekker niet los aan
het snoer wanneer u de lader
ontkoppelt. Zo beperkt u het
risico op beschadiging aan
stekker en snoer.
•Plaats het snoer zo dat
niemand erop kan stappen of
erover kan struikelen, of het
snoer op een andere manier
kan beschadigen.
•Gebruik geen verlengsnoer,
tenzij dit echt onvermijdelijk
is. Gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan leiden tot
brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
•Plaats geen voorwerpen op
de lader en plaats de lader
Nederlands
niet op een zacht oppervlak.
Hierdoor kunnen de
ventilatiesleuven geblokkeerd
raken, wat kan leiden tot
extreem hoge interne
temperaturen. Houd de lader
verwijderd van alle mogelijke
warmtebronnen. De lader wordt
geventileerd door sleuven aan
de bovenkant en de onderkant
van de behuizing.
•Gebruik de lader niet als
het snoer of de stekker
beschadigd is — vervang in
dat geval direct het snoer en/of
de stekker.
•Gebruik de lader niet als er
hard tegenaan is gestoten,
als hij is gevallen of op
enigerlei wijze is beschadigd.
Ga ermee naar een erkend
onderhoudscentrum.
•Haal de lader niet uit elkaar,
breng het naar een erkend
onderhoudscentrum als
onderhoud of reparatie
vereist is. Als de lader verkeerd
in elkaar wordt gezet, kan dit
leiden tot brand-, schok- of
elektrocutiegevaar.
•Haal de stekker van de lader
uit het stopcontact voordat u
de lader reinigt. Zo beperkt
u het risico op elektrische
schokken. U vermindert dit
risico niet door de accuset te
verwijderen.
•Probeer NOOIT om 2 laders te
verbinden.
•De lader is ontworpen voor
gebruik op standaard 230 V
huishoudelijke elektrische
stroom. Gebruik het niet bij
andere voltages. Dit is niet van
toepassing op de autolader.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
Wanneer u vervangende accu’s
bestelt, is het belangrijk dat u het
catalogusnummer, het voltage
en de waarde ampère-uur (Ah)
opgeeft.
De accuset is niet volledig
opgeladen als hij uit de doos komt.
Lees de veiligheidsinstructies
hieronder voordat u de accuset
en de lader gebruikt. Volg dan de
aangegeven oplaadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•U mag de accu niet
opladen of gebruiken in een
explosieve omgeving, zoals
in de buurt van brandbare
vloeistoffen, gassen of stof.
Door de accu in de lader te
zetten of deze eruit te halen kan
het stof of de gassen in brand
vliegen.
• Laad de accusets alleen op in
DeWALT laders.
•NIET bespatten of
onderdompelen in water of
andere vloeistoffen.
•Het werktuig en de accuset
mogen niet bewaard of
gebruikt worden op plekken
waar de temperatuur 40 ˚C
of meer kan bereiken
(zoals schuren of metalen
gebouwen in de zomer).
GEVAAR: Elektrocutiegevaar.
Probeer nooit een accu te
openen om wat voor reden
dan ook. Steek de accu niet
45
Nederlands
• De inhoud van geopende accucellen kan
in de lader als het omhulsel
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
van de accu gebarsten of
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
beschadigd is. Dit kan leiden
aanhouden medische hulp.
tot elektrische schokken of
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
elektrocutie. Beschadigde
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
accusets moeten naar het
of vlam wordt blootgesteld.
onderhoudscentrum gebracht
worden voor recyclage.
Transport
accu’s voldoen aan alle van toepassing
WAARSCHUWING: Probeer DzijneWALT
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
nooit een accu te openen
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
om wat voor reden dan
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
ook. Steek de accu niet in
voor Gevaarlijke Goederen van de International
de lader als het omhulsel
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
van de accu gebarsten of
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
beschadigd is. U mag de
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
accuset niet indeuken, laten
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
vallen of beschadigen. U
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
mag een accuset of lader
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
niet gebruiken als deze een
meeste gevallen zal de verzending van een
heftige klap heeft ontvangen, InDede
WALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
is gevallen, overreden of op
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
enige manier is beschadigd
die verzending Klasse 9 vragen:
(d.w.z. doorboord met een
1.Verzending door de lucht van meer dan
spijker, geslagen met een
twee DeWALT lithium-ion accu wanneer
hamer, of iemand heeft
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
erop gestaan). Beschadigde
gereedschap) en
accusets moeten naar het
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
onderhoudscentrum gebracht
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
worden voor recyclage.
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
46
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
Nederlands
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode (d), die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Oplader
ie Technische gegevens voor de
Z
oplaadtijd.
1Handleiding
Accu bezig met opladen.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Accu opgeladen.
Beschrijving (Fig. 1)
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
WAARSCHUWING: Wijzig de lader in
geen geval en wijzig ook niet welk deel
dan ook daarvan. Dit kan schade of
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
a.Oplader
iet doorboren met geleidende
N
voorwerpen.
b.Oplaadindicaties (rood)
Laad geen beschadigde accu‘s op.
GEBRUIKSDOEL
Niet blootstellen aan water.
De lader DE9000 is geschikt voor de DeWALT Li-Ion
36 V-accu’s (DE9360, DCB360 en DCB361).
c.Accu
org dat defecte snoeren onmiddellijk
Z
worden vervangen.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Deze acculaders en accu’s zijn professioneel
gereedschap.
Gebruik alleen oplaadbare accu’s in deze lader.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
ied de accu als chemisch afval aan en
B
houd rekening met het milieu.
aad DeWALT-accu’s alleen op met de
L
aangewezen DeWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
Elektrische veiligheid
Controleer altijd of het voltage van de accu
overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader
overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
47
Nederlands
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
BEDIENING
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING: Neem altijd de
veiligheidsinstructies in acht en houdt u
aan de geldende voorschriften.
Opladen van de accu (Fig. 1, 2)
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DeWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
VOORZICHTIG: Laad de accu niet op
bij omgevingstemperaturen < 4 °C of
> 40 °C. Aanbevolen
oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (c) in de oplader (a) zoals
afgebeeld en steek de stekker van de oplader
in het contact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaadindicaties (b)
knipperen volgens de laadtoestand van de
accu.
• Na het opladen branden de oplaadindicaties
continu. De oplader schakelt automatisch over
naar de compensatiestand.
• De accu kan op elk gewenst moment uit de
oplader worden gehaald of voor onbepaalde
tijd in de op het net aangesloten oplader blijven
zitten.
• De rode oplaadindicaties beginnen snel te
knipperen als het laden problemen oplevert.
Steek de accu opnieuw in de oplader of
probeer een andere accu. Breng, indien nodig,
uw oplader naar een erkend DeWALT Servicecenter.
• De rode oplaadindicaties beginnen snel te
knipperen, eenmaal kort gevolgd door eenmaal
lang als er een probleem met de oplader is.
Breng de machine naar een erkend Servicecenter.
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren
of spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaadindicaties (b) knipperen dan samen tweemaal
snel gevolgd door een pauze. Dit kan meerdere
malen voorkomen. Zodra het mogelijk is,
schakelt de oplader automatisch weer naar de
laadstand.
48
Oplaadproces
Zie de onderstaande tabel voor de laadtoestand van
de accu.
1 lamp knippert
1 lamp knippert, 1 lamp aan
1 lamp knippert, 2 lampen aan
3 lampen aan
Laadtoestand
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisch verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit
gelijk of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te
worden opgeladen of telkens als de accu niet meer
dezelfde hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste
10 uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
ONDERHOUD
Dit product kan niet door de gebruiker worden
onderhouden. De lader bevat geen onderdelen die
door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
Onderhoud dient te worden uitgevoerd door een
bevoegd onderhoudscentrum, om schade aan
gevoelige interne onderdelen te voorkomen.
Uw oplader is ontworpen om gedurende lange tijd
probleemloos te functioneren met een minimum aan
onderhoud. Een juiste behandeling en regelmatige
reiniging van de machine garanderen een hoge
levensduur.
Nederlands
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en
batterijen die zijn voorzien van dit
symbool, mogen niet bij het normale
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten
materialen die kunnen worden teruggewonnen
en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen
afneemt. Recycle elektrische producten en batterijen
volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
Accu
De accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het einde van
de technische levensduur op een milieuvriendelijke
manier af.
• Laat de accu volledig leeglopen en verwijder
hem vervolgens uit de machine.
• Li-ion-accu’s zijn recycleerbaar. Breng
ze naar uw handelaar of uw plaatselijke
verwerkingscentrum. De ingezamelde accu’s
worden dan op een milieuvriendelijke manier
gerecycled of afgevoerd..
49
Norsk
LADER DE9000
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT produkt. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør DeWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Tekniske data
DE9000
NettspenningVac230
YtelseVdc 36
Ladestrøm
A3,0
Ladetid
min
90 45
(4,0Ah) (2,0Ah)
Vektkg
0,9
Sikring:
Europa
230 V
10 A
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis
den ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL! Les og
sørg for å forstå alle
anvisninger. Unnlatelse
50
av å følge alle anvisninger
nedenfor kan føre til elektrisk
støt, brann og/eller alvorlig
personskade.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
Denne manualen inneholder viktige
sikkerhets- og bruksanvisninger for
DE9000 batteriladeren.
• Før du bruker batteriet
og laderen, må du lese
alle instruksjonene og
advarselsmerker på laderen,
batteripakken, og produktet
som bruker batteripakken.
FARE: Fare for dødelig
elektrosjokk. 230 volt er
tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende
gjenstander. Dette kan
medføre elektrisk sjokk eller
dødelig elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Ikke la væske trenge inn
i laderen. Elektrisk sjokk kan
forekomme.
FORSIKTIG:
Forbrenningsfare. For å
redusere risikoen for skade,
må du bare lade DeWALT
oppladbare batterier. Andre
typer batterier kan sprenges
og forårsake personskade og
andre skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes
under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
Norsk
MERK: Under visse
omstendigheter, når laderen
er tilkoplet strømtilførselen,
kan laderen kortsluttes
av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende
art som, men ikke begrenset
til, slipestøv, metallspon,
aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler
skal ikke komme inn i
laderens hulrom. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen
når det ikke er en batteripakk
i hulrommet. Kople fra
laderen før rengjøring.
• Ikke la barn komme i
kontakt med laderen. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne
brukere skal bruke laderen.
•Dette apparatet er ikke
ment for bruk av personer
(inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller
mangel på erfaring og
kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene slik at de kan
leke med produktet.
• Dersom ledningen er skadet
må den byttes ut med en
gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende
kvalifisert person for å unngå
farer.
• IKKE forsøk å lade
batteripakken med andre
ladere enn dem som er angitt
i denne håndboken. Laderen
og batteripakken er spesielt
designet for å brukes sammen.
•Disse laderne er ikke ment
til annen bruk enn lading
av DeWALT oppladbare
batterier. All annen bruk kan
resultere i risiko for brann,
elektrisk støt eller dødelig
elektrosjokk.
•Ikke utsett lampen eller
laderen for regn
eller snø.
•Trekk i støpselet istedenfor
ledningen når du frakobler
laderen. Dette vil redusere
risikoen for skade på støpselet
og ledningen.
•Påse at ledningen er plassert
slik at den ikke kan bli tråkket
på, snublet over, eller på
andre måter skadet eller
overbelastet.
•Ikke bruk skjøteledning
hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk av en feil
skjøteledning kan resultere i
brannrisiko, elektrisk sjokk eller
dødelig elektrosjokk.
•Ikke plasser gjenstander
oppå laderen, laderen må
heller ikke plasseres på
en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonshullene
og resultere i sterk intern
varme. Plasser laderen på god
avstand fra alle varmekilder.
Laderen er ventilert gjennom
slissene i toppen og bunnen av
beholderen.
•Ikke bruk laderen med
en skadet ledning eller
støpsel — de må skiftes ut
umiddelbart.
•Ikke bruk laderen om den har
blitt slått hardt, blitt mistet
51
Norsk
eller på andre måter skadet.
Ta den med til et autorisert
servicesenter.
•Ikke demonter laderen; ta
den med til et autorisert
servicesenter når service
eller reparasjon er påkrevd.
Feilmontering kan medføre
elektrisk sjokk, dødelig
elektrosjokk
eller brann.
•Frakoble laderen fra
stikkontakten før rengjøring.
Dette vil redusere risikoen
for elektrisk sjokk. Fjerning av
batteripakken vil ikke redusere
denne risikoen.
•ALDRI forsøk å koble 2 ladere
sammen.
•Laderen er designet for
å brukes på standard
230 V elektrisk strøm for
husholdningsartikler Ikke
forsøk å bruke den på en
annen spenning. Dette gjelder
ikke billaderen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakkene
Ved bestilling av nye batteripakker,
husk å føre ned katalognummer,
spenning, og ampere-time.
Batteripakken er ikke fullt ladet
når den tas ut av kartongen.
Les sikkerhetsinstruksjonene
nedenfor, før bruk av batteripakken
og laderen. Følg deretter
ladeprosedyren som vist.
LES ALLE ANVISNINGER
•Bruk ikke elektriske verktøy
i eksplosive atmosfærer,
f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller
52
fjerning av batteriet kan sette fyr
på støv eller gasser.
• Lad kun batteripakkene i
DeWALT ladere.
•IKKE søl eller legg i vann eller
annen væske.
• Ikke oppbevar eller bruk
verktøyet og batteripakken
på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 °C
(104 °F) (slik som i skjul
eller metallbygninger om
sommeren).
FARE: Fare for dødelig
elektrosjokk. Prøv aldri å
åpne en batteripakke, uansett
grunn. Hvis batteripakkens
beholder er sprukket eller
skadet bør den ikke settes
inn i laderen. Dette kan
medføre elektrisk sjokk eller
dødelig elektrosjokk. Skadede
batteripakker bør returneres
til et servicesenter for
resirkulering.
ADVARSEL: Prøv aldri å
åpne en batteripakke, uansett
grunn. Hvis batteripakkens
beholder er sprukket eller
skadet bør den ikke settes
inn i laderen. Ikke knus, mist
eller skade batteripakken.
Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har fått et
skarpt støt, blitt mistet,
kjørt over eller skadet på
noen måte (m.a.o. stukket
med en spiker, slått med
en hammer, tråkket på).
Skadede batteripakker bør
returneres til et servicesenter
for resirkulering.
Norsk
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
Etiketter på laderen og
batteripakken
Etikettene på laderen og batteripakken viser
følgende symboler, i tillegg til symbolene brukt
i denne håndboken
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
Batteriet lader.
I de fleste tilfeller vil transport av en DeWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
Ikke lad skadede batteripakker.
1.Lufttransport av mer enn to DeWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
Få byttet defekte ledninger omgående.
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke utsett for vann.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
eponer batteripakken på miljøvennlig
D
vis.
ad kun DeWALT batteripakker med
L
de angitte DeWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
53
Norsk
Ikke brenn batteripakken.
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
POSISJON FOR DATOKODE
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Datokoden (d), som også inkluderer
produksjonsåret, står trykt på den delen av huset
som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet.
BRUK
Bruksanvisning
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Lader
1Instruksjonsbok
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Modifiser aldri laderen eller
deler av den. Det kan føre til materielle
skader eller personskader.
aLader
b Ladelamper (røde)
cBatteripakke
TILTENKT BRUK
Laderen DE9000 kan lades med batteritypen
DeWALT Li-ion 36 V (DE9360, DCB360 and
DCB361).
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse batteriladerne og batteripakkene er
profesjonelle verktøy.
Bruk kun oppladbare batterier med denne laderen.
Elektrisk sikkerhet
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken
samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg
også for at spenningen på laderen samsvarer med
spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
54
ADVARSEL: Overhold alltid
sikkerhetsinstruksene og gjeldende
forskrifter.
ladning av batteripakken (Fig. 1, 2)
Kontroller alltid nettet før du lader batteripakken.
Hvis det er strøm på nettet, men batteripakken ikke
blir oppladet, må du bringe laderen til et DeWALTautorisert serviceverksted. Under oppladningen kan
batteripakken kjennes varm ved berøring. Dette er
normalt, og er ikke tegn på at noe er galt.
FORSIKTIG: Batteripakken må ikke
lades hvis omgivelsestemperaturen
er < 4 °C eller > 40 °C. Anbefalt
oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
• Når du skal lade batteripakken (c), setter du
den inn i laderen (a) som vist på tegningen,
og kobler laderen til strøm. Kontroller at
batteripakken er satt helt inn i laderen. De
røde ladelampene (b) vil blinke i henhold til
batteripakkens ladetilstand.
• Når ladningen er fullført, er alle lysene på.
Laderen veksler automatisk til utligningsmodus.
• Batteripakken kan tas ut når som helst, eller stå
i den tilkoblede laderen i ubegrenset tid.
• De røde ladelampene blinker raskt for å angi
at det er et problem med ladningen. Sett i
batteripakken på nytt eller prøv med en ny
batteripakke. Hvis den nye batteripakken
heller ikke kan lades, må laderen testes av en
godkjent DeWALT reparasjonsverksted.
• De røde ladelampene blinker raskt, med et kort
blink etterfulgt av et langt blink, for å angi at det
er et problem med laderen. Ta laderen tilbake til
en autorisert DeWALT-reparatør.
• Når laderen er tilsluttet for eksempel en
generator eller en strømkilde som omdanner
likestrøm til vekselstrøm, kan det hende at de
røde ladelampene (b) blinker samtidig med to
raske blink etterfulgt av en pause. Dette angir et
forbigående problem med strømkilden. Laderen
går automatisk over til vanlig ladning igjen.
Norsk
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkens ladetilstand.
1 lampe blinker
1 lampe blinker, 1 lampe er på
1 lampe blinker, 2 lamper er på
3 lamper er på
Ladetilstand
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
• Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør huset
regelmessig med en myk klut.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke
kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder
materialer som kan gjenvinnes eller
gjenbrukes, som reduserer behovet for råmaterialer.
Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon
får du på www.2helpU.com.
Batteripakke
En batteripakke med lang levetid må lades på nytt
når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber
som tidligere kunne utføres uten problemer. Når den
har nådd slutten av levetiden sin, må den kastes i
samsvar med gjeldende miljøbestemmelser.
• Lad batteripakken helt ut, og fjern den deretter
fra apparatet.
• Li-Ion-celler kan gjenvinnes. Ta
dem til forhandleren eller til en lokal
gjenvinningsstasjon. Innsamlede batterier vil bli
gjenvunnet eller kassert på riktig måte.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
VEDLIKEHOLD
Dette produktet trenger ikke service av bruker.
Det er ingen deler på innsiden av laderen som
behøver service av bruker. Service av et autorisert
servicesenter er krevd for å unngå skade på statisk
følsomme interne komponenter.
DeWALT-laderen er konstruert slik at den kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av riktig
behandling og regelmessig rengjøring av laderen.
Rengjøring
• Trekk støpselet til laderen ut av stikkontakten før
huset rengjøres med en myk klut.
55
Português
CARREGADOR DE9000
Parabéns!
Escolheu um producto DeWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e o espírito de inovação fizeram da
DeWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
DE9000
VoltagemVac230
SaídaVdc36
Corrente de carga
A
3,0
Tempo de carga
min
90
45
(4,0Ah)(2,0Ah)
Peso
kg0,9
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 Ampéres
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
56
ATENÇÃO! Leia e
compreenda todas
as instruções. O não
cumprimento das
instruções enumeradas
em seguida poderá
resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou
lesões graves.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Instruções de segurança
importantes aplicáveis a todos os
carregadores de baterias
Este manual contém instruções
de funcionamento e segurança
importantes para os carregadores
de pilhas DE9000.
• Antes de utilizar o carregador,
leia todas as instruções e
marcações de advertência
no carregador, na bateria e
nos produtos que utilizarem a
bateria.
PERIGO: perigo de
electrocussão. Os terminais
de carga apresentam uma
corrente de 230 volts. Não
manipular usando objectos
condutores. Existe o risco
de choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: perigo de
choque. Não permita a
entrada de líquidos para o
interior do carregador. Existe
o risco de choque eléctrico.
Português
CUIDADO: perigo de
queimadura. Para reduzir
o risco de lesão, carregue
apenas baterias recarregáveis
DeWALT. Outros tipos de
baterias podem explodir,
causando lesões e danos.
CUIDADO: as crianças
devem ser vigiadas, para
garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas
condições, quando o
carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode
ocorrer um curto-circuito
causado por material
estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais
como, mas não limitados a,
pó polido, aparas de metal,
lã de aço, alumínio em folha
ou qualquer acumulação de
partículas metálicas devem
ser mantidos afastados
do compartimento do
carregador. Desligue sempre
o carregador da fonte de
alimentação quando não
estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento.
Desligue o carregador antes
de proceder à limpeza.
•Não permita que crianças
entrem em contacto com
o carregador. É necessária
supervisão quando este
carregador for manuseado por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve
ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que
sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou
falta de experiência e/ou
conhecimentos, a menos
que estejam acompanhados
de uma pessoa que se
responsabilize pela sua
segurança. As crianças nunca
devem brincar sozinhas com
este produto.
• Se o cabo de alimentação
ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato
para o fabricante, agente
de assistência ou um
responsável devidamente
qualificado para que possa
ser substituído, de modo a
evitar qualquer situação de
perigo.
• NÃO tente carregar a bateria
com quaisquer carregadores
diferentes dos especificados
neste manual. A carregador e
a bateria foram especialmente
concebidos para funcionarem
em conjunto.
•Estes carregadores não
devem ser utilizados para fins
diferentes do carregamento
das baterias recarregáveis
DeWALT. Qualquer outra
utilização pode causar risco de
incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
•Não exponha o carregador à
chuva ou à neve.
•Ao desligar o carregador
puxe pela ficha, e não pelo
cabo. Desta forma, reduz-se
o risco de danificar a ficha e o
cabo eléctrico.
57
Português
•Certifique-se de que o cabo
está disposto de forma que
não possa ser pisado, causar
tropeções ou estar sujeito a
qualquer tipo de danos ou
tensão.
•Não deverá ser utilizado um
cabo de extensão, a não
ser em caso de absoluta
necessidade. A utilização
de um cabo de extensão
inadequado pode causar risco
de incêndio, choque eléctrico
ou electrocussão.
•Não coloque quaisquer
objectos sobre o carregador,
nem coloque o mesmo sobre
uma superfície maleável que
possa bloquear as ranhuras
de ventilação e resultar num
calor interno excessivo.
Coloque o carregador em
locais distantes de quaisquer
fontes de calor. O carregador
é ventilado mediante aberturas
que se encontram na parte
superior e na parte inferior da
caixa.
•Não utilize o carregador se
existirem danos no cabo
ou na ficha — proceda de
imediato à sua substituição.
•Não utilize o carregador
se tiver sofrido um golpe
intenso, uma queda ou se
se encontrar danificado
de alguma forma. Leve o
equipamento a um centro de
assistência autorizado.
•Não tente desmontar o
carregador; leve-o a um
centro de assistência
autorizado sempre que
for necessário proceder a
58
reparações ou manutenção.
Uma montagem incorrecta
pode causar risco de choque
eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
•Retire o carregador da
tomada, antes de iniciar
quaisquer tarefas de limpeza.
Desta forma reduz-se o risco
de choque eléctrico. Retirar a
bateria não reduz o risco.
•NUNCA tente ligar 2
carregadores um ao outro.
•O carregador foi concebido
para funcionar com base na
corrente eléctrica padrão de
230 V presente em qualquer
domicílio. Não tente colocálo a funcionar com base
numa voltagem distinta. Isto
não se aplica ao carregador
para veículos.
Instruções de segurança
importantes aplicáveis a todas as
baterias
Quando encomendar baterias
sobresselentes, certifique-se de
que inclui o número de catálogo,
tensão e amperes-hora.
A bateria não se encontra
carregada na totalidade quando
retirada da embalagem. Antes
de começar a usar a bateria e o
carregador, leia as instruções de
segurança abaixo indicadas. De
seguida, siga os passos indicados
para proceder ao carregamento.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.
•Não carregue nem utilize
as baterias em ambientes
explosivos, tais como na
presença de líquidos, gases
Português
ou poeiras inflamáveis. O acto
de inserir ou remover a bateria
do carregador pode resultar na
ignição da poeira ou dos fumos
inflamáveis.
• Carregue as unidades
de bateria somente nos
carregadores DeWALT.
•NÃO salpique nem mergulhe
dentro de água nem de outros
líquidos.
•Não guarde nem use a
ferramenta e a unidade de
bateria em locais onde a
temperatura possa atingir ou
exceder 40 °C (104 °F) (tais
como barracões exteriores
ou construções metálicas
durante o período de Verão).
PERIGO: perigo de
electrocussão. Nunca tente
abrir a bateria, seja qual for o
motivo. Se a caixa protectora
da bateria se encontrar
rachada ou danificada, não
deverá colocar a bateria
no carregador. Existe o
risco de choque eléctrico
ou electrocussão. Baterias
danificadas deverão ser
devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: nunca tente abrir
uma bateria, seja qual for o
motivo. Se a caixa protectora
da bateria se encontrar
rachada ou danificada, não
deverá colocar a bateria no
carregador. Não esmague,
danifique ou deixe cair a
bateria. Não use uma bateria
nem um carregador que
tenham sofrido uma pancada
forte, uma queda, tenham
sido pisados por um veículo
ou danificados de alguma
forma (exemplos: perfurados
por um prego, atingidos com
um martelo, espezinhados).
Baterias danificadas deverão
ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com
todas as regulamentações de expedição aplicáveis,
de acordo com os padrões jurídicos e de indústria,
que incluem as Recomendações da ONU sobre o
transporte de mercadorias perigosas; disposições
relativas a mercadorias perigosas da Associação
do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional
para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG)
e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário
internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo
com a secção 38.3 das Recomendações da ONU
no que respeita ao Transporte de Mercadorias
Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
59
Português
Na maioria dos casos, a expedição de uma pilha
DeWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
ão toque nos contactos com objectos
N
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
1.Transporte aéreo de mais de duas pilhas de
iões de lítio DeWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
Não exponha o equipamento à água.
2. Qualquer expedição que inclua uma pilha
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
ande substituir imediatamente
M
quaisquer cabos danificados.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
Apenas para uso dentro de casa.
arregue a bateria apenas com uma
C
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
arregue as baterias da DeWALT
C
apenas com os carregadores DeWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DeWALT
com um carregador da DeWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
O transporte das pilhas pode dar origem a um
incêndio se os terminais da pilha entrarem em
contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifiquese de que os terminais da pilha estão protegidos
e devidamente isolados de materiais que possam
entrar em contacto com eles e causar um curtocircuito.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento. No
entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa
ou implícita. É da responsabilidade do comprador
garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas do carregador e bateria apresentam os
seguintes pictogramas:
eia o manual de instruções antes de
L
utilizar este equipamento.
onsulte os Dados técnicos para ficar
C
a saber o tempo de carregamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
uspensão do carregamento devido a
S
bateria quente/fria.
60
Não queime a bateria.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data (d), o qual também inclui o ano
de fabrico, está impresso na superfície da junção
entre a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
Verificação do conteúdo da
embalagem
A embalagem contém:
1Carregador
1 Manual de instruções
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o
tempo necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (Fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique o
carregador nem qualquer peça
pertencente. Podem ocorrer danos
ou ferimentos.
Português
a.Carregador
b.Indicadores de carregamento (vermelhos)
c.Bateria
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O carregador DE9000 aceita bateiras de iões de lítio
de 36 V (DE9360, DCB360 e DCB361) da DeWALT.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes carregadores de bateria e baterias são
ferramentas profissionais.
Utilize apenas as pilhas recarregáveis com este
carregador.
Segurança eléctrica
Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos
de alimentação. Além disso, certifique-se também
de que a voltagem do seu carregador corresponde
à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
FUNCIONAMENTO
Modo de emprego
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Carregamento da bateria (Fig. 1, 2)
Verifique sempre a corrente antes de carregar a
bateria. Se houver corrente, mas a bateria não
carregar, leve o seu carregador a um técnico
DeWALT autorizado. Durante o carregamento,
o carregador e a bateria poderão aquecer. Isto é
normal e não indica qualquer problema.
CUIDADO: não carregue a bateria a
temperaturas ambientes < 4 °C ou
> 40 °C. Recomendamos uma
temperatura de carregamento
de: aprox. 24 °C.
• Para carregar a bateria (c), insira-a no
carregador (a) como mostrado e ligue o
carregador. Certifique-se de que a bateria está
correctamente colocada no carregador. Os
indicadores de carregamento vermelhos (b)
piscarão de acordo com o estado de carga da
bateria.
• Assim que o carregamento for concluído, os
indicadores acendem-se todos. O carregador
muda automaticamente para o modo
de compensação.
• A bateria pode ser retirada em qualquer altura
ou continuar a ser carregada indefinidamente.
• Os indicadores de carregamento vermelhos
piscam rapidamente para indicar um problema
no carregamento. Introduza novamente a
bateria ou experimente uma nova. Se também
não conseguir carregar a nova bateria, solicite a
um técnico DeWALT autorizado que teste
o seu carregador.
• Os indicadores de carregamento vermelhos
piscam rapidamente com um piscar curto,
seguido de um piscar longo, para indicar um
problema no carregador. Leve o carregador a
um técnico DeWALT autorizado.
• Quando estiver ligado a fontes de alimentação,
tais como geradores ou conversores de CC
em CA, os indicadores de carregamento
vermelhos (b) podem piscar simultaneamente
com duplo piscar rápido, seguido de uma
pausa. Isto indica um problema temporário na
fonte de alimentação. O carregador mudará
automaticamente para o funcionamento normal.
Processo de carregamento
Consulte na tabela abaixo os estados de carga
da bateria.
1 luz a piscar
1 luz a piscar, 1 luz acesa
1 luz a piscar, 2 luzes acesas
3 luzes acesas
Estado de carga
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Restauro automático
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
61
Português
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual.
Deixe a bateria no carregador durante, pelo
menos, 10 horas.
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
MANUTENÇÃO
As tarefas de manutenção deste produto não
podem ser efectuadas pelo utilizador. Não existem
partes passíveis de manutenção pelo utilizador no
interior do carregador. É necessário mandar realizar
a manutenção num centro de assistência, para
não danificar os componentes internos sensíveis à
electricidade estática.
O seu carregador DeWALT foi concebido para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular do
carregador.
Limpeza
• Retire a ficha do carregador da tomada antes
de limpar o corpo do carregador utilizando um
pano macio.
• Conserve livres as aberturas de ventilação
e limpe regularmente o corpo da máquina
utilizando um pano macio.
62
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e
baterias indicados com este símbolo não
devem ser eliminados em conjunto com
resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm
materiais que podem ser recuperados ou reciclados,
o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com
as disposições locais. Estão disponíveis mais
informações em www.2helpU.com.
Bateria
A bateria de longa duração deve ser recarregada
sempre que não produzir energia suficiente durante
a execução de trabalhos que eram facilmente
realizados anteriormente. Assim que atingir o fim da
respectiva vida útil, descarte-a tendo em atenção o
meio ambiente.
• Descarregue completamente a bateria, depois
retire-a da ferramenta.
• As células de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou numa
estação de reciclagem local. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas
correctamente.
Suomi
LATAUSLAITE DE9000
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DeWALT-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta DeWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
DE9000
JänniteVac230
AntotehoVdc36
Latausvirta A3,0
Latausaika min
9045
(4,0Ah)(2,0Ah)
Paino
kg0,9
Sulakkeet:
Eurooppa
230 V 10 A
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS! Lue kaikki
ohjeet siten, että ymmärrät
niiden sisällön. Ellei
seuraavia ohjeita noudateta,
seurauksena voi olla
sähköisku, tulipalo ja/tai
vakava vamma.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Kaikkia akkulatureita koskevat
tärkeät turvallisuusohjeet
Tässä ohjeessa on tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita
DE9000-akkulaturille.
• Lue kaikki ohjeet sekä laturin,
akun ja akkukäyttöisen laitteen
varoitusmerkinnät ennen laturin
käyttämistä.
VAARA: tappavan
sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230
volttia. Älä kokeile akkuja
sähköä johtavilla esineillä.
Seurauksena voi olla
sähköisku, joka voi johtaa
kuolemaan.
VAROITUS: sähköiskun
vaara. Älä päästä laturin
sisään nestettä. Seurauksena
voi olla sähköisku.
HUOMIO: palovammavaara.
Estä henkilövahingot
lataamalla vain uudelleen
ladattavia DeWALT-akkuja.
Muuntyyppiset akut voivat
räjähtää ja aiheuttaa
henkilövahinkoja ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee
valvoa ja varmistaa, että he
eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä
olosuhteissa kun laturi
on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi
63
Suomi
aiheuttaa laturin oikosulun.
Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen,
hiomapöly, metallihiukkaset,
teräsvilla, alumiinifolio tai
muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää
poissa laturin aukoista. Irrota
laturi aina tehonsyötöstä, kun
laturissa ei ole akkuyksikköä.
Irrota laturi tehonsyötöstä
ennen kuin yrität puhdistaa
sitä.
•Låt inte barn komma i kontakt
med laddaren. Övervakning
krävs när oerfarna handhavare
använder denna laddare.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu
henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai
henkiset kyvyt tai kokemus
ja/tai tietämys tai taidot
ovat rajalliset. Heidän
turvallisuudestaan tulee
huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei
koskaan saa jättää yksin
leikkimään tuotteen kanssa.
• Jos virtajohto on
vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän
henkilön täytyy vaihtaa se
välittömästi.
• ÄLÄ lataa akkua muilla kuin
tässä ohjekirjassa mainituilla
latureilla. Laturi ja akku on
tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.
•Näitä latureita saa käyttää
ainoastaan DeWALTin
ladattavien akkujen kanssa.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun, joka voi
johtaa kuolemaan.
64
•Älä altista laturia vesi – tai
lumisateelle.
•Irrota laturin virtapistoke
pistorasiasta vetämällä
pistokkeesta. Älä vedä
johdosta. Näin virtapistoke ja
-johto eivät vaurioidu.
•Sijoita virtajohto niin, ettei
kukaan astu sen päälle,
kompastu siihen tai ettei
se muutoin vaurioidu tai
kuormitu.
•Käytä jatkojohtoa vain silloin,
kun se on ehdottoman
välttämätöntä. Vääränlaisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun, joka voi
johtaa kuolemaan.
•Älä aseta laturin päälle
esineitä äläkä pane sitä
pehmeälle alustalle, joka
voi tukkia tuuletusaukot
ja johtaa siten laitteen
ylikuumenemiseen. Aseta laturi
kauas lämmönlähteistä. Laturin
ilmastointiaukot ovat kotelon
päällä ja pohjassa.
•Älä käytä laturia, jos virtajohto
tai -pistoke on vaurioitunut –
vaihdata ne heti uusiin.
•Älä käytä laturia, jos siihen
on osunut kova isku tai jos
se on pudonnut tai muutoin
vaurioitunut. Toimita se
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
•Älä pura laturia osiin, vaan vie
se tarvittaessa huollettavaksi
tai korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos kokoat
laitteen väärin, seurauksena voi
olla tulipalo tai sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
Suomi
•Irrota laturin virtapistoke
pistorasiasta ennen
puhdistusta. Tämä vähentää
sähköiskuvaaraa. Akun
irrottaminen ei vähennä
sähköiskuvaaraa.
•ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää
kahta laturia toisiinsa.
•Laturi on tarkoitettu
käytettäväksi
kotitaloussähkön 230
voltin vakiojännitteellä. Älä
yritä käyttää sitä muulla
jännitteellä. Tämä ei koske
ajoneuvojen latureita.
Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvallisuusohjeet
Kun tilaat vaihtoakkuyksiköitä,
muista ilmoittaa luettelonumero,
jännite ja ampeeritunti.
Pakkauksesta otettu akku ei ole
täyteen ladattu. Lue seuraavat
turvallisuusohjeet ennen akun ja
laturin käyttöä. Noudata annettuja
latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•Älä lataa tai käytä
akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä
nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Akun liittäminen laturiin tai siitä
irrottaminen saattaa sytyttää
pölyn tai kaasun.
• Lataa akku vain DeWALTlaturilla.
• ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta
nestettä laturin päälle äläkä
upota sitä nesteeseen.
•Älä säilytä tai käytä
työkalua ja akkua tilassa,
jonka lämpötila voi nousta
40 °C:seen (104 °F) tai
sitä korkeammaksi (kuten
ulkovajoissa tai metallisissa
rakennuksissa kesällä).
VAARA: tappavan
sähköiskun vaara. Älä
koskaan yritä avata akkua
mistään syystä. Älä liitä
säröytynyttä tai vaurioitunutta
akkua laturiin. Seurauksena
voi olla sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
Vaurioituneet akut on
vietävä huoltoliikkeeseen
kierrätettäviksi.
VAROITUS: Älä koskaan
yritä avata akkua mistään
syystä. Älä liitä säröytynyttä
tai vaurioitunutta akkua
laturiin. Älä murskaa, pudota
tai vahingoita akkua. Älä
käytä akkua tai laturia, johon
on kohdistunut kova isku,
joka on pudonnut, jonka
päälle on ajettu tai joka
on muutoin vaurioitunut
(esimerkiksi lävistetty naulalla,
lyöty vasaralla tai astuttu
päälle). Vaurioituneet akut
on vietävä huoltoliikkeeseen
kierrätettäviksi.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
65
Suomi
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
Kuljetus
atausajan tiedot ovat Teknisissä
L
tiedoissa.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
lä työnnä sähköä johtavia esineitä
Ä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
1.Useamman kuin kahden DeWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
oimita akku kierrätykseen
T
ympäristöystävällisellä tavalla.
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
ataa DeWALT-akut ainoastaan
L
yhteensopivilla DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALTakkuja ladataan DeWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus,
kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä
pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota
koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
Akun ja laturin etiketit
Tässä käyttöohjeessa käytettyjen merkkien lisäksi
akun ja laturin etiketeissä on seuraavat merkit:
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi (d) on merkitty kotelon
pintaan laitteen ja akun väliin. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1Latauslaite
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
66
1Käyttöohje
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Suomi
Kuvaus (kuva [Fig.] 1)
VAROITUS: Älä tee laturiin tai sen osiin
mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua
omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a.Latauslaite
b.Latausvalot (punaiset)
c.Akkupaketti
KÄYTTÖTARKOITUS
DE9000-laturissa voi käyttää DeWALT Li-Ion 36 V
(DE9360, DCB360 ja DCB361) ‑akkuja.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa batteriladdare och batteripaketen är
professionella verktyg.
Använd endast laddningsbara batterier med denna
laddare.
Sähköturvallisuus
Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että
latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS:Noudata aina
turvallisuusohjeita ja voimassa olevia
sääntöjä.
Akun lataaminen (kuvat 1, 2)
Tarkista verkkokytkentä aina ennen kuin alat ladata
akkua. Jos sähköverkko antaa virtaa, mutta akku
ei lataudu, vie latauslaite valtuutettuun DeWALTin
huoltopisteeseen. Latauksen aikana latauslaite ja
akku voivat lämmetä. Tämä on aivan normaalia eikä
ole osoitus ongelmasta.
HUOMIO: Älä lataa akkua, mikäli
ympäristön lämpötila on alle 4 °C tai yli
40 °C. Suositeltava latauslämpötila on
noin 24 °C.
• Ladataksesi akun (c) laita se latauslaitteeseen
(a) kuten kuvassa on esitetty ja kytke latauslaite
sähköverkkoon. Varmista, että akku on tukevasti
paikallaan latauslaitteessa. Punaiset latausvalot
(b) vilkkuvat akun lataustilan ilmaisemiseksi.
• Kun lataus on päättynyt, kaikki valot palavat.
Laturi siirtyy automaattisesti tasaustilaan.
• Akku voidaan poistaa latauslaitteesta tai se
voidaan jättää latauslaitteeseen, kunnes sitä
tarvitaan jälleen.
• Punaiset latausvalot vilkkuvat nopeasti osoittaen
häiriötä lataamisessa. Laita akku uudelleen
latauslaitteeseen tai yritä latausta uudella akulla.
Jos uusikaan akku ei lataudu, vie latauslaitteesi
valtuutettuun DeWALTin huoltopisteeseen.
• Punaiset latausvalot vilkkuvat nopeasti yhden
lyhyen välähdyksen, jota seuraa pitkä välähdys,
mikä on merkkinä laturin viasta. Vie laturi
valtuutettuun DeWALTin huoltopisteeseen.
• Jos virtalähteenä on generaattori tai virtalähde,
joka muuntaa DC:n AC:ksi, punaiset latausvalot
(b) saattavat vilkkua yhdessä kaksi nopeaa
väläystä, jota seuraa tauko.
Tämä osoittaa ohimenevää häiriötä
virtalähteessä. Latauslaite alkaa kuitenkin
automaattisesti toimia normaalilla tavalla.
Latausprosessi
Katso akun lataustila alla olevasta taulukosta.
1 valo vilkkuu
1 valo vilkkuu, 1 valo palaa
1 valo vilkkuu, 2 valoa palaa
3 valoa palaa
Lataustila
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain
tai kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua
ei ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
67
Suomi
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
• Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
VAIN LI-ION-AKUT
• Litiumionikennot ovat kierrätettäviä.
Voit viedä ne ostopaikkaan tai paikalliseen
kierrätyskeskukseen. Kerätyt akut toimitetaan
kierrätykseen tai hävitetään asianmukaisesti.
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta
liikaa tai purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
KUNNOSSAPITO
Käyttäjä ei saa huoltaa tätä laitetta itse. Laturissa
ei ole osia, jotka käyttäjä voisi huoltaa itse. Laite on
huollatettava valtuutetussa huoltoliikkeessä, jotta sen
staattiselle sähkölle herkät sisäiset komponentit eivät
vaurioidu.
DeWALT-laturisi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Puhdistus
• Vedä laturin pistotulppa pistorasiasta, ennenkuin
puhdistat kuoren pehmeällä rievulla.
• Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja,
jotka voidaan kerätä tai kierrättää
uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja
akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa
on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Akku
Akku tulee ladata aina silloin, kun se ei enää tuota
riittävästi virtaa toimintoihin, jotka aikaisemmin
sujuivat helposti. Kun akku on tyhjä, poista se
käytöstä ympäristönsuojelukäytännön mukaisesti.
68
Svenska
LADDARE DE9000
Vi gratulerar!
Du har valt ett DeWALT produkt. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör DeWALT
till ett av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Tekniska data
DE9000
NätspänningVac230
UteffektVdc36
Laddningsström
A3,0
Laddningstid
min
9045
(4,0Ah)(2,0Ah)
Viktkg
0,9
Säkring:
Europa
230 V 10 A
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING! Läs och se
till att du förstår alla
instruktioner. Underlåtelse
att följa alla nedanstående
instruktioner kan resultera i
elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteriladdare
Denna manual innehåller viktiga
säkerhets- och driftsinstruktioner
för DE9000 batteriladdare.
• Innan du använder laddaren,
läs igenom alla instruktioner
och varningar på laddaren,
batteripaketet och den produkt
som batteripaketet skall
användas i.
FARA: Fara för elektrisk
stöt. Laddningspolerna är
strömförande med 230 volt.
Stick inte in ledande föremål.
Det kan orsaka elektrisk stöt.
VARNING: Fara för elektrisk
stöt. Släpp inte in vätska i
laddaren. Det kan leda till
elektrisk stöt.
OBSERVER: Fara för
brännskada. Minska risken
för personskada genom att
enbart ladda laddningsbara
batterier från DeWALT. Andra
batterier kan explodera
och orsaka person- och
materialskada.
SE UPP: Barn bör övervakas
för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa
förhållanden när laddaren
är inkopplad i eluttaget kan
69
Svenska
den kortslutas av främmande
föremål. Främmande
föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån,
stålull, aluminiumfolie eller
ansamling av metarpartiklar
bör hållas borta från
laddningshålrummet.
Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte
finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån
laddaren vid rengöring.
•Låt inte barn komma i kontakt
med laddaren. Övervakning
krävs när oerfarna handhavare
använder denna laddare.
•Denna produkt är inte
avsedd att användas av
personer (inklusive barn) med
reducerad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller
med begränsad erfarenhet
eller kunskap såvida inte
de är under uppsikt av en
person som är ansvarig för
deras säkerhet. Barn skall
aldrig lämnas ensam för att leka
med denna produkt.
• Om strömsladden skadas
måste den bytas omedelbart
at tillverkaren, dess
serviceombud eller liknande
kvalificerad person för att
förhindra alla faror.
• Försök INTE ladda
batteripaketet med andra
laddare än de som ingår i
den här bruksanvisningen.
Laddaren och batteripaketet
är specialkonstruerade för att
fungera tillsammans.
70
•Den här laddaren är inte
menad att användas för
något annat ändamål än
att ladda laddningsbara
batterier från DeWALT. All
annan användning kan orsaka
brandfara eller risk för elektrisk
stöt.
•Utsätt inte laddaren för regn
eller snö.
•Dra i kontakten i stället för i
sladden när laddaren kopplas
ur. Det minskar risken för skada
på den elektriska sladden och
kontakten.
•Se till att sladden ligger så
att den inte trampas på,
snavas över eller på annat
sätt utsätts för skada eller
påfrestning.
•Använd inte
förlängningssladd om det
inte är absolut nödvändigt.
Användande av olämplig
förlängningssladd kan resultera i
brandfara eller elektrisk stöt eller
dödande med elektrisk ström.
•Placera inte föremål ovanpå
laddaren och placera
inte laddaren på en mjuk
yta som kan blockera
ventilationsspringorna och
på så sätt orsaka för stor
inre upphettning. Placera
laddaren långt från värmekällor.
Laddaren ventileras genom
ventilationsspringor ovanpå och
under laddarens hus.
•Använd inte laddare med
skadad sladd eller kontakt –
byt genast ut dem.
•Använd inte laddaren om den
har fått en kraftig stöt, har
Svenska
tappats i golvet eller på annat
sätt skadats. Ta den till en
auktoriserad reparatör.
•Montera inte isär laddaren. Ta
den istället till en auktoriserad
reparatör när service eller
reparation behövs. Felaktig
återmontering kan resultera i
risk för elektrisk stöt, dödande
med elektrisk ström eller brand.
•Koppla ur laddaren från
eluttagen före rengöring. Det
minskar risken för elektrisk
stöt. Risken minskas inte
genom att ta ut batteripaketet.
•FÖRSÖK ALDRIG koppla ihop
två laddare.
•Laddaren är utformad för
att drivas med standard
230 V hushållsel. Försök inte
använda den med annan
spänning. Detta gäller inte
billaddaren.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla batteripaket
Vid beställning av
utbytesbatteripaket se till att
inkludera katalognummer,
spänning och amperetimmar.
Batteripaketet är inte fullt
laddat vid leverans. Läs
säkerhetsinstruktionerna nedan
innan du använder batteripaketet
och laddaren. Följ sedan de
laddningsprocedurer som beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•Du skall inte ladda eller
använda batteriet i explosiva
miljöer, så som i närhet av
lättantändliga vätskor, gaser
eller damm. Damm och ångor
kan antändas när batteripaketet
sätts i eller tas ut ur laddaren.
• Ladda batteripaket enbart i
DeWALT-laddare.
•Stänk eller sänk INTE ner
batteripaketet i vatten eller
andra vätskor.
•Verktyget och batteripaketet
skall inte förvaras eller
användas i miljöer där
temperaturen kan nå eller
överstiga 40 °C (104 °F)
(så som utomhusskjul eller
metallbyggnader under
sommarmånaderna).
FARA: Risk för död med
elektrisk ström. Försök aldrig,
av någon som helst orsak, att
öppna ett batteripaket. Sätt
inte i batteripaketet i laddaren
om höljet är sprucket eller
skadat. Det kan orsaka
elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström. Skadade
batteripaket skall returneras
till ett servicecenter för
återvinning.
VARNING: Försök aldrig, av
någon som helst orsak, att
öppna ett batteripaket. Sätt
inte i batteripaketet i laddaren
om höljet är sprucket eller
skadat. Låt inte batteripaketet
krossas, tappas i golvet
eller skadas. Använd inte
ett batteripaket som har fått
en kraftig stöt, har tappats
i golvet, körts över eller på
annat sätt skadats (t.ex.
genomborrats av en spik,
slagits med en hammare,
trampats på). Skadade
batteripaket skall returneras
till ett servicecenter för
återvinning.
71
Svenska
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DeWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1.Flygtransport av över två DeWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
72
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Etiketterna på laddaren och batteriet
Etiketterna på laddaren och på batteriepaketet visar
följande symboler:
äs instruktionshandbok före
L
användning.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
e till att undermåliga sladdar
S
omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
assera batteripaketet med vederbörlig
K
hänsyn till miljön.
adda endast DeWALT batteripaket med
L
avsedda DeWALT laddare. Laddning av
batteripaket med andra än de avsedda
DeWALT batterierna med en DeWALT
laddare kan göra att de brister eller så
kan det leda till farliga situationer.
Svenska
Bränn inte batteripaketet.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden (d), som också inkluderar
tillverkningsåret, finns tryckt på ytan på den kåpa
som bildar monteringsskarven mellan verktyget och
batteriet.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
Kontroll av förpackningens innehåll
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Följ alltid
säkerhetsföreskrifterna och tillhörande
bestämmelser.
Laddning av batteriet (Fig. 1, 2)
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan. Se
också till att spänningen hos din laddare motsvarar
den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Kontrollera alltid nätanslutningen innan batteripaketet
laddas. Om nätanslutningen fungerar men
batteripaketet inte laddas, tag laddaren till en
godkänd DeWALT serviceverkstad. Under
laddningen kan laddaren och batteripaketet kännas
varma. Detta är normalt och innebär inget problem.
OBSERVERA: Ladda inte batteripaketet
vid omgivningstemperaturer på
< 4 °C eller > 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: ca. 24 °C.
• För att ladda batteriet (c) ska det placeras i
laddaren (a) enligt bilden och laddaren kopplas
till elnätet. Se till att batteriet sitter ordentligt
i laddaren. De röda laddningsindikatorerna (b)
blinkar för att ange batteriets laddningstillstånd.
• Efter fullbordad laddning lyser alla
indikatorer. Laddaren övergår automatiskt till
utjämningsläge.
• Batteriet kan avlägsnas när som helst eller sitta
obegränsad tid i den anslutna laddaren.
• De röda laddningsindikatorerna blinkar
snabbare om laddningen inte fungerar.
Placera batteripaketet än en gång eller försök
med ett nytt. Om det nya batteripaketet inte
heller laddas, låt då testa laddaren hos en
auktoriserad DeWALT-verkstad.
• Vid problem med själva laddaren blinkar
indikatorerna snabbt med ett kort sken följt av
ett längre. Lämna in laddaren hos en erkänd
DeWALT serviceverkstad.
• Om laddaren är ansluten till exempelvis
en generator eller en strömkälla som
omvandlar likström till växelström kan de röda
laddningsindikatorerna (b) blinka två gånger
snabbt tillsammans, följt av en paus. Detta
anger ett tillfälligt problem i kraftkällan. Laddaren
kopplar automatiskt om till normal laddning.
Användning av Förlängningssladd
Laddningsprocess
Förpackningen innehåller:
1Laddare
1Instruktionshandbok
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (Fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig laddaren
eller någon del av den. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a.Laddare
b.Laddningsindikatorer (röda)
c.Batteripaket
AVSEDD ANVÄNDNING
DE9000-laddaren accepterar DeWALT Li-jon 36 V
batterier (DE9360, DCB360 och DCB361).
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa batteriladdare och batteripaketen är
professionella verktyg.
Använd endast laddningsbara batterier med denna
laddare.
Elektrisk Säkerhet
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
Se nedanstående tabell för batteriets
laddningstillstånd.
73
Svenska
1 lampa blinkar
1 lampa blinkar, 1 lampa lyser
1 lampa blinkar, 2 lampor lyser
3 lampor lyser
Laddningstillstånd
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatisk uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet till
deras topp-kapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
• Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet huset med en mjuk trasa.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier
som är märkta med denna symbol får inte
kastas i den vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material
som kan återvinnas och återanvändas
vilket minskar behovet av råmaterial. Återvinn
elektriska produkter och batterier enligt lokala
bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt
på www.2helpU.com.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
UNDERHÅLL
Den här produkten kan inte repareras av
användaren. Det finns inga delar inuti laddaren
som kan repareras av användaren. Service hos en
auktoriserad reparatör krävs för att undvika skador
på inre komponenter som är känsliga för statisk
elektricitet.
Din DeWALT laddare har tillverkats för att, med så
lite underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Rengöring
• Koppla ur laddaren innan ni gör rent huset med
en mjuk trasa.
74
Batteripaket
Ett långlivat batteripaket måste laddas på nytt när
det inte längre ger tillräcklig kraft vid arbeten som
först gick utan problem. När batteriets tekniska
livstid är över ska det kastas på ett miljövänligt sätt.
• Låt batteripaketet laddas ur helt och avlägsna
det sedan ur verktyget.
• Materialen i Li-Ion celler kan återanvändas.
Lämna dem till inköpsstället eller den lokala
återvinningsstationen. Återlämnade batterier
återvinns eller kastas på ett miljövänligt sätt.
Türkçe
ŞARJ ADAPTÖRÜ DE9000
Tebrikler!
Teknik veriler
DE9000
Şebeke voltaj
VAC230
Çıkış
VDC36
Şarj akımı
A
Şarj süresi
min
Ağırlık
3,0
90
45
(4,0 Ah) (2,0 Ah)
kg
0,9
Sigortalar
Avrupa
UYARI! Tüm talimatları
okuyun ve anlayın.
Aşağıda açıklanan bütün
talimatlara uyulmaması
elektrik çarpması,
yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ
DeWALT ürününü seçtiniz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yılların deneyimi DeWALT’ı profesyonel
kullanıcılar işin en güvenilir partnerlerden biri haline
getirmektedir.
230 V aletler
10 A
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Tüm Pil Şarj Cihazları için
Önemli Güvenlik Talimatları
Bu kılavuz DE9000 şarj aletleri
hakkında önemli güvenlik ve
çalıştırma talimatları içerir.
•Şarj cihazını kullanmadan
önce, şarj cihazı, pil takımı
ve pil takımını kullanan ürün
üzerindeki tüm talimatları ve
uyarıcı işaretleri okuyun.
TEHLİKE: elektrikle
ölüm tehlikesi. 230 volts
are present at charging
terminals. Do not
probe with conductive
objects. Electric shock or
electrocution may result.
UYARI: Elektrik çarpması
tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine
girmesine izin vermeyin.
Elektrik çarpmasına yol
açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi.
Yaralanma riskini
azaltmak için, sadece
yeniden şarj edilebilen
DeWALT pillerini şarj
edin. Diğer pil türleri,
kişisel yaralanma veya
hasara yol açacak şekilde
infilak edebilir.
75
Türkçe
DİKKAT: Cihazla
oynamadıklarından
emin olmak için
çocuklar gözetim altında
tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar
altında, şarj cihazı güç
kaynağına takılıyken, yabancı
maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla
iletken nitelikteki taşlama
tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo
veya metal parçacık birikimi
gibi yabancı maddeler şarj
cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü
yokken şarj cihazını daima
güç kaynağından çıkarın. Şarj
cihazının fişini temizlemeden
önce çıkarın.
•Çocukların şarj aletini
ellemesine іzіn vermeyіn.
Bu şarj aleti deneyimsiz
kullanıcılar tarafından
kullanılırken nezaret
edilmelidir.
•Bu alet fiziksel ve zihinsel
kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan
veya yeterince deneyim
ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanılmak üzere
üretilmemiştir. Bu tür kişiler
aleti ancak güvenliklerinden
sorumlu bir kişi tarafından
cihazın kullanımıyla ilgili
talimatların verilmesi veya
sürekli kontrol altında
tutulması durumunda
kullanabilir. Çocuklar,
76
aletle oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında
tutulmalıdır.
•Güç kablosunun hasar
görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin
önlenmesi için üretici, servis
temsilcisi veya benzer yetkili
bir kişi tarafından derhal
değiştirilmelidir.
•Pil takımını, bu kılavuzda
belirtilenlerin haricinde
herhangi başka şarj
cihazlarıyla şarj etmeye
KALKIŞMAYIN. Herhangi
başka kullanım, yangın,
elektrik şoku veya elektrikle
ölüm riskine yol açabilir.
•Bu şarj cihazları,
DeWALT şarj edilebilir
pilleri şarj etmek dışında
başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Herhangi
başka kullanım, yangın,
elektrik şoku veya elektrikle
ölüm riskine yol açabilir.
•Şarj cihazını yağmur veya
kara maruz bırakmayın.
•Şarj cihazının bağlantısını
sökerken kabloyu değil fişi
çekin. Bu, elektrik prizi ve
kablonun hasar görmesi riskini
azaltacaktır.
•Kablonun, üzerine
basılmayacak, takılıp
düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından
emin olun, aksi takdirde
hasar veya gerilime maruz
kalınabilir.
•Mutlaka gerekli olmadığı
sürece uzatma kablosu
Türkçe
kullanmayın. Uygun olmayan
bir uzatma kablosunun
kullanılması, yangın, elektrik
çarpması veya elektrikle ölüme
yol açabilir.
•Şarj cihazının üzerine
herhangi bir nesne
yerleştirmeyin veya şarj
cihazını, havalandırma
yuvalarını bloke edebilecek
ve aşırı iç ısınmaya yol
açabilecek yumuşak bir
yüzeye yerleştirmeyin.
Şarj cihazını herhangi bir
ısı kaynağından uzakta
konumlandırın. Şarj cihazı
mahfazanın üst ve alt tarafında
bulunan yuvalar yoluyla hava
almaktadır.
•Şarj cihazını hasar görmüş
bir kablo veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal
değiştirin.
•Şiddetli bir esinti almışsa,
düşmüşse veya herhangi bir
şekilde hasar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı
yetkili bir servis merkezine
götürün.
•Şarj cihazını demonte
etmeyin; servis veya onarım
işlemi gerekli olduğunda
yetkili servis merkezine
götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku,
elektrikle ölüm veya yangın
gibi risklere yol açabilir.
•Herhangi bir temizliğe
kalkışmadan önce şarj
cihazını prizden çıkarın.
Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Pil takımını
çıkarmak riski azaltmayacaktır.
•ASLA 2 şarj cihazını birbirine
bağlamayı denemeyin.
•Şarj cihazı standart
230V ev içi elektrik
kuvvetinde çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Başka voltaj
seviyesinde kullanmaya
çalışmayın. Bu durum araç
şarj cihazı için geçerli değildir.
Tüm Pil Takımları için Önemli
Güvenlik Talimatları
Değişim amacıyla batarya sipariş
ederken katalog numarası, voltaj
ve amper saat bilgilerini eklemeyi
unutmayın.
Pil takımı kartondan çıktığında
tam olarak dolu değildir. Pil takımı
ve şarj cihazını kullanmadan
önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyunuz. Daha
sonra açıklanan şarj etme
prosedürlerini takip ediniz.
TÜM TALIMATLARI
OKUYUNUZ
•Pilleri, yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların
bulunduğu ortamlarda
kullanmayın veya şarj
etmeyin. Pilin şarj cihazına
takılması veya buradan
çıkarılması toz veya dumanın
alev almasına sebep olabilir.
•Pil takımlarını sadece DeWALT
şarj cihazlarında şarj ediniz.
•Su veya başka sıvılar
SIÇRATMAYIN ve bunlara
BATIRMAYIN.
•Aleti ve pil takımını,
sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği
yerlerde (yaz aylarında
77
Türkçe
dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi)
saklamayın ve kullanmayın.
TEHLIKE: Elektrikle ölüm
tehlikesi. Hiçbir zaman
herhangi bir nedenle
pil takımını açmaya
çalışmayın. Kasası
çatlamış veya hasarlı pil
takımını şarj cihazına
takmayın. Elektrik
şoku veya elektrikle
ölümle sonuçlanabilir.
Hasarlı pil takımları, geri
dönüştürülmek üzere
servis merkezine iade
edilmelidir.
UYARI: Hiçbir zaman
herhangi bir nedenle
pil takımını açmaya
çalışmayın. Kasası
çatlamış veya hasarlı pil
takımını şarj cihazına
takmayın. Pil takımını
kırmayın, düşürmeyin ve
buna zarar vermeyin. Sert
bir darbe almış, düşmüş,
ezilmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş
(çiviyle delinmiş, çekiç
darbesi almış, üzerine
basılmış) pil takımını veya
şarj cihazını kullanmayın.
Hasarlı pil takımları, geri
dönüştürülmek üzere
servis merkezine iade
edilmelidir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
•Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
78
•Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
•Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin
Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon
bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DeWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1.İki adetten fazla DeWALT lityum-iyon
bataryanın, pakette yalnızca bataryalar varken
(hiçbir alet olmadan) hava yoluyla taşınması,
ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den
fazla olan lityum-iyon bataryaların herhangi
bir şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon
bataryaların paketlerinde Waat Saat değeri
belirtilmiştir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı
yaparken, batarya kutuplarının iyi korunduğundan
Türkçe
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole
edildiğinden emin olun.
eWALT bataryalarını yalnızca
D
onlar için tasarlanmış olan DeWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DeWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DeWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
Şarj adaptörü ve akü
üzerindeki etiketler
Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlere
ilaveten, şarj adaptörü ve akü üzerindeki etiketler
aşağıdaki resimleri göstermektedir:
Aküyü ateşe atmayın.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (d), alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
ullanmadan önce kullanım kılavuzunu
K
okuyun.
arj süresi için Teknik veriler bölümüne
Ş
bakın.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
İmalat Yılı
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Şarj adaptör
1 Kullanım kılavuzu
• Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayırın.
Tanım (şek. [Fig.] 1)
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
UYARI: Şarj cihazını veya herhangi
bir parçasını asla değiştirmeyin. Hasar
veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
a.Şarj adaptör
b.Şarj göstergeleri (kırmızı)
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
asarlı kabloları derhal yenisiyle
H
değiştirin.
adece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
S
edin.
c.Akü
KULLANIM ALANI
DE9000 şarj aleti DeWALT Li-iyon 36 V (DE9360,
DCB360 ve DCB361) bataryalarla uyumludur.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu akü şarj cihazları ve aküler profesyonel
aletlerdir.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Bu şarj cihazıyla yalnızca şarj edilebilir aküler
kullanın.
küyü çevreye gerekli özeni göstererek
A
imha edin.
Elektrik emniyeti
Her zaman akü voltajının, alet etiketindeki
voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca,
şarj cihazınızın voltajının şebeke voltajı ile aynı
olmasına dikkat edin.
79
Türkçe
DeWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
KULLANMA
Kullanım talimatları
UYARI: Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
Aküsünü şarj etme (şek. 1, 2)
Aküyü şarj etmeden önce aletin elektrik
bağlantısını kontrol edin. Ana şebekede elektrik
bulunmasına rağmen akünün şarj olmaması
halinde aküyü yetkili bir DeWALT onarım sevisine
götürmelisiniz. Şarj sırasında akü ve şarj cihazı
ısınabilir. Bu normal bir durumdur ve herhangi bir
sorunun olduğunu göstermez.
DİKKAT: Aküyü < 4 °C ya da > 40
°C arası çevre sıcaklıklarında şarj
etmeyin. Önerilen şarj sıcaklığı:
yaklaşık. 24 °C.
• Akü takımını (c) şarj etmek için, bunu
gösterildiği şekilde şarj cihazına (a) yerleştirin
ve şarj cihazını fişe takın. Akü takımının
şarj cihazına tam oturmasına özen gösterin.
Kırmızı şarj göstergeleri (b), akünün şarj
durumuna göre yanıp söner.
• Şarj sona erdiği zaman, göstergelerin hepsi
yanar. Şarj adaptörü otomatik olarak eşitleme
moduna döner.
• Akü takımı istenildiği zaman ayrılabilir veya
bağlı olduğu şarj cihazı üzerinde bırakılabilir.
• Kırmızı şarj göstergeleri, bir şarj problemini
göstermek üzere hızlı hızlı yanıp söner.
Aküyü tekrar takın veya yeni bir tane deneyin.
Aküyü çıkartın ve yenisini takın. Yeni paket
de şarj olmuyorsa şarj cihazınızı yetkili bir
DeWALT onarım acentesine test ettirin.
• Kırmızı şarj göstergeleri, şarj cihazı ile ilgili
bir problem olduğunu göstermek için bir
80
uzunu takip eden bir kısa ile hızlı hızlı yanıp
söner. Şarj cihazını yetkili bir DeWALT tamir
acentesine iade edin.
• Jeneratöre veya DC’yi AC’ye çeviren
kaynaklara bağlandığında kırmızı şarj
göstergeleri (b), bir duraksamayı takip eden
iki hızlı ile birlikte yanıp sönebilir. Bu güç
kaynağında bir problemi göstermektedir. Şarj
cihazı otomatik olarak normal operasyona geri
dönecektir.
Şarj prosesi
Akünün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
1 ışık yanıp sönmesi
< 33%
1 ışık yanıp sönmesi, 1 ışığın açık olması
33–66%
1 ışık yanıp sönmesi, 2 ışığın açık olması
66–99%
3 ışığın açık olması
100%
Otomatik Yenileme
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı hücrelerin
en yüksek kapasitede eşitlenmesini veya
dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler haftada bir
ya da akü artık aynı miktarda iş çıkarmadığı zaman
yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj
cihazına yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını
bekleyin.
Türkçe
BAKIM
Bu ürünün bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.
Şarj cihazı içinde kullanıcı tarafından bakımı
yapılabilecek parça yoktur. Statiğe duyarlı iç
bileşenlerin hasar görmesini önlemek için yetkili bir
servis merkezinde bakım yapılması gerekmektedir.
DeWALT şarj adaptörünüz, minimum bakımla uzun
süre çalışacak şekilde imal edilmiştir. Her zaman
sorunsuz çalışması, adaptöre gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
Temizlik
• Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC
prizinden çıkartın.
• Havalandırma kanallarının temiz ve açık
olmasına dikkat edin ve aletin gövdesini
düzenli olarak yumuşak bir bezle temizleyin.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle
ürün ve piller normal evsel atıklarla
birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve
piller geri dönüştürülebilir veya geri
kazanılabilir, bu da bazı hammaddeler için talebi
azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri yerel
yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme tabi
tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
Akü
Uzun ömürlü aküler, daha önce yapmakta olduğu
görevi yeterli güç üreterek yapamıyorsa tekrar
şarj edilmelidir. Teknik ömürleri bittiğinde, aküyü
çevremize duyarlı bir şekilde uzaklaştıralım:
• Akü takımını tamamen boşaltıp bunları aletten
çıkartın.
• Li-Ion hücreler geri dönüşümlüdür. Satıcınıza
veya yerel geri kazanım istasyonuna götürün.
Toplanan akü takımları geri kazanılmalı ya da
uygun şekilde bertaraf edilmelidir.
81
Ελληνικά
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ DE9000
Θερμά συγχαρητήρια!
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DeWALT.
Η πολύχρονη εμπειρία της DeWALT, η συνεχής
εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή
καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό
αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών.
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
DE9000
Τάση δικτύου
VAC230
Έξοδος
VDC36
Ρεύμα φόρτισης Α
Χρόνος φόρτισης
min
Βάρος
3,0
90
(4,0 Ah)
kg
45
(2,0 Ah)
0,9
Ασφάλειες:
Ευρώπη
Μηχανήματα 230 V
10 A
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
82
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις
ασφαλείας και όλες
τις οδηγίες. Η μη
τήρηση όλων των
προειδοποιήσεων
και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει
σε ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλους τους φορτιστές
µπαταριών
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και
χρήσης για το DE9000 φορτιστή
μπαταριών.
•Πριν τη χρήση του
φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις σηµειώσεις
προειδοποιήσεων στο
φορτιστή, το πακέτο
µπαταρίας και το προϊόν
που χρησιµοποιεί το πακέτο
µπαταρίας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Υφίσταται τάση 230
volts στους ακροδέκτες
φόρτισης. Μην αγγίζετε
µε αντικείµενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισµού.
Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην επιτρέπετε την
εισροή οποιουδήποτε
υγρού εντός του φορτιστή.
Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος
εγκαυµάτων. Για τη
µείωση του κινδύνου
τραυµατισµών,
φορτίζετε µόνο τις
επαναφορτιζόµενες
µπαταρίες της
DeWALT. Άλλοι τύποι
µπαταριών µπορεί να
εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυµατισµό
και ζηµιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά
θα πρέπει να βρίσκονται
υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό
ορισμένες συνθήκες, με
το φορτιστή συνδεδεμένο
στην παροχή ρεύματος,
ο φορτιστής μπορεί να
βραχυκυκλωθεί από ξένο
υλικό. Πρέπει να κρατάτε
μακριά από τις κοιλότητες
του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως
είναι, αλλά χωρίς να
περιορίζονται σε, σκόνη
από εργασίες λείανσης,
μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος,
αλουμινόχαρτο
ή οποιαδήποτε
συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα
αποσυνδέετε το φορτιστή
από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει
πακέτο μπαταριών στην
κοιλότητα. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον
καθαρίσετε.
•Μην αφήνετε παιδιά να
έρχονται σε επαφή με
το φορτιστή. Απαιτείται
επίβλεψη όταν το φορτιστή
τον χρησιμοποιούν άπειροι
χρήστες.
•Το προϊόν αυτό δεν
προορίζεται για χρήση από
άτομα (περιλαμβανομένων
παιδιών) που έχουν
μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές
ικανότητες, ή έλλειψη
εμπειρίας και/ή γνώσης
και δεξιοτήτων, εκτός αν τα
άτομα αυτά επιβλέπονται
από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα
παιδιά πρέπει να βρίσκονται
πάντα υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν
με αυτό το προϊόν.
•Σε περίπτωση που το
καλώδιο ρεύματος έχει
υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει
να αντικατασταθεί άμεσα
από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για
σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να
αποτραπεί οποιοσδήποτε
κίνδυνος.
•ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση
του πακέτου µπαταρίας µε
οποιουσδήποτε άλλους
83
Ελληνικά
φορτιστές εκτός απ’ αυτούς
που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και
το πακέτο µπαταρίας είναι
ειδικά σχεδιασµένα ώστε να
λειτουργούν µαζί.
•Αυτοί οι φορτιστές δεν
προορίζονται για καµία άλλη
χρήση πέρα από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόµενων
µπαταριών της DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες
χρήσεις ενέχουν τον κίνδυνο
πρόκλησης φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
•Μην εκθέτετε το φορτιστή σε
βροχή ή χιόνι.
•Τραβάτε το καλώδιο από το
φις και όχι από το ίδιο το
καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Αυτό θα µειώσει
τον κίνδυνο τυχόν ζηµιάς στο
βύσµα και το καλώδιο.
•Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
είναι βρίσκεται σε θέση όπου
δεν µπορεί να το πατήσετε,
να σκοντάψετε σ’ αυτό ή να
υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά
ή φθορά.
•Μην χρησιµοποιείτε καλώδιο
επέκτασης εκτός κι αν
είναι απολύτως αναγκαίο.
Η χρήση ακατάλληλου
καλωδίου επέκτασης µπορεί να
προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
•Μην τοποθετείτε
οποιοδήποτε αντικείµενο
στο επάνω µέρος
του φορτιστή και µην
τοποθετείτε το φωτιστικό
εργασίας / φορτιστή σε
µαλακή επιφάνεια που
84
θα µπορούσε να καλύψει
τις γρίλιες εξαερισµού και
να προκαλέσει εσωτερική
υπερθέρµανση. Τοποθετείτε
το φορτιστή σε θέση µακριά απ’
οποιαδήποτε πηγή θερµότητας.
Ο φορτιστής εξαερίζεται µέσω
εγκοπών στο επάνω και κάτω
τµήµα του περιβλήµατος.
•Μην λειτουργείτε το
φορτιστή µε καλώδιο ή
φις ηλεκτροδότησης που
έχει υποστεί ζηµιά —
αντικαταστήστε τα αµέσως.
•Μην λειτουργείτε το
φορτιστή εάν έχει υποστεί
απότοµο χτύπηµα, έχει
πέσει κάτω ή έχει υποστεί
οποιαδήποτε άλλη
ζηµιά. Προσκοµίστε τον σε
εξουσιοδοτηµένο κέντρο
συντήρησης.
•Μην αποσυναρµολογείτε το
φορτιστή. Προσκοµίστε τον
σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο
συντήρησης όταν απαιτείται
συντήρηση ή επισκευή
του. Τυχόν λανθασµένη
συναρµολόγηση µπορεί να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή
φωτιά.
•Αποσυνδέστε το φορτιστή
από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισµό του. Αυτό
θα µειώσει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση
της µπαταρίας δεν θα µειώσει
αυτό τον κίνδυνο.
•ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΕ ΠΟΤΕ
να συνδέσετε µεταξύ τους 2
φορτιστές.
Ελληνικά
•Ο φορτιστής είναι
σχεδιασµένος για να
λειτουργεί µε τυπική
ηλεκτρική ισχύ παρεχόµενη
από οικιακό ρεύµα 230 V.
Μην επιχειρήσετε να
τον χρησιµοποιήσετε µε
οποιαδήποτε άλλη τάση.
Αυτό δεν ισχύει για τον
φορτιστή οχηµάτων.
Σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλα τα πακέτα µπαταριών
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά
πακέτα μπαταριών, να
βεβαιώνεστε ότι έχετε
συμπεριλάβει αριθμό καταλόγου,
τάση και αμπερώρες.
Το πακέτο µπαταρίας δεν είναι
πλήρως φορτισµένο όταν το
αποσυσκευάζετε. Πριν τη χρήση
του πακέτου µπαταριών και του
φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω
οδηγίες ασφαλείας. Κατόπιν,
ακολουθήστε τις περιγραφόµενες
διαδικασίες φόρτισης.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•Μη λειτουργείτε ή
χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε
µπαταρία σε χώρους µε
εκρηκτική ατµόσφαιρα,
όπως παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων, ή σκόνης.
Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
µπαταρίας από το φορτιστή
µπορεί να προκαλέσει
ανάφλεξη της σκόνης ή των
ατµών.
•Φορτίζετε τα πακέτα
µπαταριών µόνο σε φορτιστές
DeWALT.
•ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή εµβυθίζετε
σε νερό ή άλλα υγρά.
•Μην αποθηκεύετε ή
χρησιµοποιείτε το εργαλείο
και τα πακέτα µπαταριών
σε τοποθεσίες όπου η
θερµοκρασία µπορεί να
φτάσει ή να υπερβεί τους
40° C (όπως σε εξωτερικά
υπόστεγα ή µεταλλικά κτίρια
το καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε ένα
πακέτο µπαταρίας για
οποιονδήποτε λόγο.
Εάν µια θήκη πακέτου
µπαταρίας έχε σπάσει ή
υποστεί άλλη ζηµιά, µην
την εισάγετε στο φορτιστή.
Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Πακέτα
µπαταριών που έχουν
υποστεί ζηµιά θα πρέπει
να επιστρέφονται στο
κέντρο συντήρησης για
ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην επιχειρείτε
ποτέ να ανοίξετε το
πακέτο µπαταρίας για
οποιονδήποτε λόγο.
Εάν µια θήκη πακέτου
µπαταρίας έχε σπάσει
ή υποστεί άλλη ζηµιά,
µην την εισάγετε
στο φορτιστή. Μην
σπάτε, ρίχνετε κάτω
ή προκαλείτε ζηµιά σε
πακέτα µπαταριών. Μην
χρησιµοποιείτε πακέτο
µπαταρίας ή φορτιστή
που έχει υποστεί σε
απότοµο χτύπηµα,
85
Ελληνικά
έχει πέσει, έχει πατηθεί
από όχηµα ή άτοµα,
ή έχει υποστεί ζηµιά
µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο (π.χ. έχει διατρηθεί
µε καρφί, έχει χτυπηθεί
µε σφυρί, ή έχει πατηθεί
από οποιοδήποτε άτοµο).
Πακέτα µπαταριών που
έχουν υποστεί ζηµιά θα
πρέπει να επιστρέφονται
στο κέντρο συντήρησης
για ανακύκλωση.
ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ
ΙΌΝΤΟΣ ΛΙΘΊΟΥ (Li-Ion)
•Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
•Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
•Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
86
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου
και κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή
ενός πακέτου μπαταριών DeWALT θα εξαιρείται
από την ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο
επικίνδυνο υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι
δύο περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεταφορά
Κατηγορίας 9 είναι:
1.Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DeWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
ένα πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με
ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100
Βαττωρών (Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίουιόντων, η διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται
πάνω στο πακέτο μπαταριών.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Ελληνικά
Πινακίδες στο φορτιστή και
στο συγκρότημα μπαταριών
Οι πινακίδες στο φορτιστή και στο συγκρότημα
μπαταριών δείχνει τα ακόλουθα σύμβολα:
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
Δ
από τη χρήση.
ΘΈΣΗ ΚΩΔΙΚΟΎ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας (d), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
νατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για
Α
το χρόνο φόρτισης.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
αθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
Κ
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
η φορτίζετε κατεστραμμένες
Μ
μπαταρίες.
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Φορτιστής
1 Φυλλάδιο οδηγιών
• Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να
κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε το φορτιστή ή
οποιοδήποτε μέρος του. Θα μπορούσε
να προκύψει ζημιά ή τραυματισμός.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
a.Φορτιστής
ροντίζετε για την άμεση
Φ
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
b.Δείκτες φόρτισης (κόκκινο)
φόρτιση να γίνεται μόνο σε
Η
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό
προς το περιβάλλον τρόπο.
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
Φ
DeWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DeWALT με χρήση φορτιστή DeWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
ην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
Μ
φωτιά.
c.Θήκη μπαταριών
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο φορτιστής DE9000 δέχεται μπαταρίες DeWALT
Li-Ion (λιθίου-ιόντων) 36 V (DE9360, DCB360 και
DCB361).
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται υπό υγρές συνθήκες ή με
την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτοί οι φορτιστές μπαταριών και τα πακέτα
μπαταριών είναι επαγγελματικά εργαλεία.
Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες με αυτό το φορτιστή.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην
πινακίδα με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε
ότι η τάση του φορτιστή αντιστοιχεί στην τάση του
ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο EN
60335. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
87
Ελληνικά
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσεως
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:Τηρείτε πάντοτε τις
οδηγίες ασφάλειας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
Φόρτιση συγκροτήματος
μπαταριών (εικ. 1, 2)
Ελέγχετε πάντα το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από
τη φόρτιση του συγκροτήματος μπαταριών.
Εάν το δίκτυο λειτουργεί αλλά το συγκρότημα
μπαταριών δεν φορτίζεται, πηγαίνετε τον φορτιστή
σας σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο DeWALT.
Κατά τη φόρτιση, ο φορτιστής και το συγκρότημα
μπαταριών μπορεί να είναι θερμά όταν τα αγγίζετε.
Αυτό είναι κανονική κατάσταση και δεν αποτελεί
πρόβλημα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φορτίζετε το
συγκρότημα μπαταριών σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος < 4 °C
ή > 40 °C. Συνιστώμενη θερμοκρασία
φόρτισης: περίπου 24 °C.
• Για να φορτίσετε το συγκρότημα μπαταριών
(c), βάλτε το στον φορτιστή (a) όπως φαίνεται
και βάλτε τον φορτιστή στη πρίζα. Βεβαιωθείτε
ότι το συγκρότημα μπαταριών έχει καθίσει
καλά στον φορτιστή. Οι κόκκινοι δείκτες (b) θα
αναβοσβήσουν σύμφωνα με την κατάσταση
φόρτισης του το συγκρότημα μπαταριών.
• Οταν τελειώνει η φόρτιση, οι δείκτες είναι
αναμμένοι. Ο φορτιστής αλλάζει αυτόματα στη
κατάσταση εξισορόπησης.
• Το συγκρότημα μπαταρίας μπορεί να
αφαιρεθεί οποτεδήποτε ή να μείνει
συνδεδεμένο στο φορτιστή για αόριστο χρόνο.
• Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης
αναβοσβήνει γρήγορα υποδηλώνοντας
πρόβλημα κατά τη φόρτιση. Τοποθετήστε ξανά
88
το συγκρότημα της μπαταρίας ή επιχειρήστε
με ένα καινούργιο. Αν δεν φορτίζεται ούτε το
καινούριο συγκρότημα μπαταρίας, πηγαίνετε
το φορτιστή σας σε ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο της DeWALT για έλεγχο.
• Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία φόρτισης
αναβοσβήνει γρήγορα με ένα μικρό άναμμα το
οποίο ακολουθείται από ένα μεγάλο άναμμα
υποδηλώνοντας πρόβλημα κατά τη φόρτιση.
Επιστέψτε το φορτιστή σε εξουσιοδοτημένο
κατάστημα επισκευής της DeWALT.
• Οταν είναι συνδεδεμένος σε πηγές
ρεύματος όπως γεννήτριες ή πηγές
που μετασχηματίζουν το συνεχές σε
εναλλασσόμενο ρεύμα, η κόκκινες ενδείξεις
φόρτισης (b) ενδέχεται να αναβοσβήσουν
μαζί δύο φορές και μετά μια παύση. Αυτό
δείχνει ένα προσωρινό πρόβλημα της πηγής
ενέργειας. Ο φορτιστής αυτομάτως θα τεθεί σε
κανονική λειτουργία πάλι.
Η διαδικασία φόρτισης
Αναφερθείτε στον κάτω πίνακα για τη κατάσταση
του συγκροτήματος μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
1 φως αναβοσβήνει
< 33%
1 φως αναβοσβήνει, 1 φως στα
33–66%
1 φως αναβοσβήνει, 2 φώτα στα
66–99%
3 φώτα στα 100%
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί
ή αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας
μπαταρίας στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι μπαταρίες
πρέπει να ανανεώνονται κάθε εβδομάδα ή κάθε
φορά που η μπαταρία δεν αποδίδει στον ίδιο
βαθμό.
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
Ελληνικά
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο
www.2helpU.com.
ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Αυτό το προϊόν δεν µπορεί να συντηρηθεί ή
επισκευαστεί από το χρήστη. ∆εν υπάρχουν
εξαρτήµατα εντός του φορτιστή που µπορεί
να συντηρηθούν ή επισκευαστούν από το
χρήστη. Απαιτείται επισκευή ή συντήρηση σε
εξουσιοδοτηµένο κέντρο συντήρησης για την
αποφυγή ζηµιάς σε εσωτερικά εξαρτήµατα που
είναι ευαίσθητα σε στατικό ηλεκτρισµό.
Συγκρότημα μπαταριών
Τα συγκροτήματα μπαταριών μακράς διαρκείας
πρέπει να επαναφορτίζονται όταν δεν μπορούν να
παράγουν επαρκή ισχύ για εργασίες που γίνονταν
εύκολα προηγουμένως. Στο τέλος του χρόνου ζωής
τους, να πετάτε τις μπαταρίες λαμβάνοντας υπόψη
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
• Αδειάστε εντελώς τα συγκροτήματα μπαταριών
και μετά βγάλτε τα από το εργαλείο.
• Οι μπαταρίες Li-Ion είναι ανακυκλώσιμες.
Μεταφέρετέ τις στην αντιπροσωπεία
ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συγκροτήματα μπαταριών που θα
συγκεντρωθούν θα ανακυκλωθούν ή θα
διατεθούν κατάλληλα.
Ο φορτιστής σας DeWALT έχει σχεδιαστεί για
μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Για τη συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία του
χρειάζεται κατάλληλη συντήρηση και τακτικό
καθάρισμα.
Καθάρισμα
• Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού καθαρές και
σκουπίζετε τακτικά του φορτιστή με μαλακό
ύφασμα.
• Βγάλτε από την πρίζα τον φορτιστή πριν
καθαρίσετε το περίβλημα με ένα μαλακό πανί.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι
μπαταρίες που επισημαίνονται με αυτό
το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες
περιέχουν υλικά που μπορούν να ανακτηθούν ή
να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες
για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα
με τους τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες
89
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N45370810/15
Download PDF

advertising