DCB100 | DeWalt DCB100 CHARGER instruction manual

509111-27 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCB100
Rys. 1
2
ŁADOWARKA DCB100 DO 10,8 V
AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Dane techniczne
Ładowarka
Napięcie wyjściowe
Napięcie sieciowe
Typ
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
Prąd wejściowy
Prąd wyjściowy
Masa
VDC
VAC
min
A
A
kg
DCB100
10,8
230
1
litowo-jonowy
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi.
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
40 (1,3 Ah)
0,35
1,8
0,3
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Urządzenia zasilane prądem
o napięciu 230 V
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje o
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
·
Przed użyciem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce, akumulatorze i
urządzeniu akumulatorowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Uważaj,
by do ładowarki nie dostała się jakaś
ciecz, ponieważ grozi to porażeniem
prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo oparzenia.
By zmniejszyć ryzyko oparzenia, stosuj
tylko akumulatory firmy DEWALT. Inne
akumulatory mogą pęknąć, co grozi
doznaniem urazu i szkód rzeczowych.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom bawić
się lampą.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
3
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy nie
ma w niej akumulatora, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Tak samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
4
NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT.
Inne zastosowanie może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.
By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do
pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
Nie stawiaj na ładowarce żadnych
przedmiotów ani nie kładź ładowarki
na miękkiej powierzchni. Może to
doprowadzić do zablokowania szczelin
wentylacyjnych i przegrzania urządzenia.
Umieszczaj ładowarkę z dala od źródeł
ciepła. Ładowarka na górze i dole obudowy
zawiera szczeliny wentylacyjne.
Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką. Wadliwe
elementy niezwłocznie wymień na sprawne.
Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
·
·
·
·
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym z uszkodzonego kabla
sieciowego, niezwłocznie zleć wymianę
producentowi, autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu lub innemu wykwalifikowanemu
specjaliście.
Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci, by w ten sposób
wyeliminować niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu z wyjątkiem ładowarki
samochodowej.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarka DCB100 służy do ładowania akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 10,8 V.
Ładowarka ta nie wymaga żadnych regulacji i
została tak skonstruowana, by jej obsługa była
możliwie jak najprostsza.
Przebieg ładowania (rys. 1)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazda sieciowego.
2. Włóż akumulator do ładowarki. Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna, informując,
że rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna
zaczyna się świecić na stałe. Akumulator jest
całkowicie naładowany i w każdej chwili można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe osiągają maksymalną sprawność i żywotność, gdy
przed pierwszym użyciem naładuje się je przez
przynajmniej 10 godzin.
Proces ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów akumulatora.
Stan akumulatora
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie
naładowany
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania
akumulatora
Konieczność wymiany
akumulatora
·
-- -- -- -_________
___ _ ___ _
·
·
············
·
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod żadnym
pozorem nie próbuj otwierać akumulatora.
Nie wkładaj akumulatora z pękniętą lub
uszkodzoną obudową do ładowarki. Nie
ściskaj akumulatora, uważaj by nie spadł
na podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora ani
ładowarki, które zostały silnie uderzone,
spadły na podłogę, zostały przejechane
lub uszkodzone w inny sposób (np.
przebite gwoździem, uderzone młotkiem
lub nadepnięte). Skutkiem takiego
działania może być nawet śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
Uszkodzone akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest zbyt
gorący lub zbyt zimny, automatycznie się wyłącza, a następnie znów załącza, gdy osiągnie on
odpowiednią temperaturę. Funkcja ta ma na celu
zapewnienie maksymalnej trwałości użytkowej
akumulatora. W czasie tej przerwy czerwona
lampka kontrolna ładowania najpierw miga powoli, a następnie szybko.
TYLKO AKUMULATORY LITOWO-JONOWE
Akumulatory litowo-jonowe zawierają elektroniczne zabezpieczenie, które chroni akumulator przed
przeładowaniem, przegrzaniem lub głębokim
rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia urządzenie automatycznie się wyłącza. W takim
przypadku włóż akumulator do ładowarki aż do
pełnego naładowania.
UWAGA: Gdy urządzenie nie jest
używane, odłóż je na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia na
podłogę. Niektóre urządzenia z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
procedurą ładowania.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH
·
Nie wrzucaj akumulatora do ognia, nawet
gdy jest poważnie uszkodzony lub całkowicie zużyty. Akumulator może w ogniu
eksplodować. W trakcie spalania akumulatora
litowo-jonowego wydzielają się z niego toksyczne pary i substancje.
·
Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę, natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy, przepłucz je przy otwartych powiekach przez 15
minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie.
W razie konieczności skorzystania z pomocy
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
·
Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu akumulatora z ładowarki takie substancje mogą
się zapalić.
Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek akumulatora, by dopasować go do
innej ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
Ładowarki i akumulatora nigdy nie składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 oC (np.
stodoły lub metalowe budynki w lecie).
5
medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit
stanowi mieszaninę ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
·
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć, co
prowadzi do szkód rzeczowych i osobowych.
Zawartość otwartego ogniwa akumulatora
może spowodować zaburzenia oddychania. Poszkodowaną osobę wyprowadź na
świeże powietrze, a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij lekarza.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Natychmiast wymień uszkodzone kable.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 oC do +40 oC.
Akumulator
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADOWANIA
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania akumulatorów jest chłodne, suche i zabezpieczone
przed bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym, nadmierną temperaturą lub
mrozem. Akumulator osiąga maksymalną
sprawność i żywotność, gdy przechowuje się
go w temperaturze pokojowej.
WSKAZÓWKA: Gdy akumulatory litowojonowe mają być przechowywane, najpierw
należy je całkowicie naładować.
2. Długotrwałe magazynowanie w żaden sposób
nie szkodzi akumulatorowi ani ładowarce.
W odpowiednich warunkach akumulatory
mogą być składowane 5 lat i dłużej.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy w tej instrukcji oraz tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają następujące znaczenie:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Akumulator jest ładowany.
Akumulator jest naładowany.
Akumulator jest uszkodzony.
Przerwanie ładowania w celu ochłodzenia lub ogrzania akumulatora.
Nie wkładaj do obudowy żadnych elektrycznie przewodzących przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
6
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Czas ładowania podano w danych technicznych.
Używaj tylko w pomieszczeniach wewnętrznych.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1
ładowarka
1
instrukcja obsługi
1
rysunek ładowarki w rozłożeniu na części
WSKAZÓWKA: Modele serii N nie są dostarczane z akumulatorami ani ładowarkami.
·
Sprawdź, czy ładowarka i akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
·
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (a), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany pod spodem obudowy:
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Ładowarka DCB100 służy do ładowania akumulatorów litowo-jonowych o napięciu 10,8 V
(DCB121).
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Ładowarki i akumulatory służą do profesjonalnego użytku.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać ładowarki.
Osoby niedoświadczone mogą jej używać tylko
pod nadzorem.
·
·
Zabrania się używania tego urządzenia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci,
by nie bawiły się tym urządzeniem.
Do ładowarki wkładaj tylko odpowiednie akumulatory.
RODZAJ
AKUMULATORA
NAPIĘCIE
OGNIWO
POJEMNOŚĆ
OGNIWA
DCB121
10,8
3 LITOWOJONOWE
1,3 Ah
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, przed założeniem
lub zdjęciem akcesoriów bądź
przed wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz ładowarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
Ładowarka nie wymaga konserwacji. W jej wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
· Nigdy nie próbuj samemu naprawiać ładowarki. Bezpieczeństwo i niezawodność wyrobu
mogą być zagwarantowane tylko wtedy, gdy
naprawy, prace konserwacyjne i regulacje
są wykonywane tylko przez autoryzowane
warsztaty serwisowe firmy DEWALT.
Bezpieczeństwo elektryczne
Smarowanie
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Upewnij się też, czy napięcie zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka nie wymaga dodatkowego smarowania.
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony do
eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
urządzenie (patrz: Dane techniczne). Zaleca się,
by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1 mm2,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego kabel.
KONSERWACJA
Urządzenia firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest ich regularne czyszczenie.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud, wydmuchaj go suchym, sprężonym powietrzem. Załóż przy tym okulary ochronne i
odpowiednią maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia nie
używaj żadnych rozpuszczalników ani
innych agresywnych chemikaliów, które
mogą osłabić materiał. Najlepsza do
tego celu jest szmata zwilżona łagodnym
roztworem mydlanym. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie dostała się jakaś
ciecz i żadnej części narzędzia nie
zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Przed
czyszczeniem najpierw zawsze odłączaj
ładowarkę od sieci. Brud i tłuszcz na
obudowie ładowarki usuwaj szmatą lub
miękką szczoteczką (nie metalową). Nie
używaj do tego celu wody ani żadnych
rozpuszczalników.
7
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
8
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością użytkową. Z czasem jednak jego pojemność maleje
i wykonanie zaplanowanej pracy staje się coraz
trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska:
·
Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
·
Akumulatory litowo-jonowe nadają się do powtórnego wykorzystania. Zużyte akumulatory
oddaj dilerowi lub do komunalnego zakładu
utylizacji odpadów. W żadnym wypadku nie
wyrzucaj akumulatorów do śmieci z gospodarstw domowych.
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym
reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
b) przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz
z dokumentami wymienionymi powyżej.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest
odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte
przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem
produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów, a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które
sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani
gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują prawa Klienta do
domagania się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności
towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00129575 - 04-06-2010
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising