DCB100 | DeWalt DCB100 CHARGER instruction manual

588888-69 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCB100
Obr. 1
2
DCB100 NABÍJEČKA
BATERIÍ LI-ION 10,8 V
Blahopřejeme Vám!
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se způsobením zranění, který,
není-li mu zabráněno, může vést k poškození zařízení.
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily
ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Technické údaje
Nabíječka
Výstupní
Napětí sítě
Typ
Typ baterie
Přibližná doba
nabíjení
Nabíjecí proud
Vstupní
Výstupní
Hmotnost
V
V
min
A
A
kg
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
DCB100
10,8
230
1
Li-Ion
40
(akumulátory 1,3 Ah)
(akumulátory 1,5 Ah)
0,35
1,8
0,3
Pojistky
Velká Británie a
Irsko
Nářadí
230 V
Nářadí
230 V
10 A v napájecí síti
13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení.
Přečtěte si pozorně návod k použití a věnujte
pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno,
může způsobit vážné nebo smrtelné
zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může vést k lehkému nebo středně
vážnému zranění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod k obsluze.
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
•
Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který
tuto baterii používá.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se do
nabíječky nedostala žádná tekutina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení. Z důvodu omezení rizika způsobení zranění
nabíjejte pouze baterie DEWALT, které
jsou určeny k nabíjení. Ostatní typy baterií mohou prasknout, což může vést
k zranění nebo hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena k napájecímu
napětí, může dojít ke zkratování nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé předměty
a materiály, jako jsou brusný prach, kovové piliny, ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie nebo jakékoli částečky kovu,
se nesmí dostat do vnitřního prostoru
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
nabíječky. Není-li v úložném prostoru
nabíječky umístěna žádná baterie, vždy
odpojte napájecí kabel nabíječky od sítě.
Dříve, než budete provádět čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.
NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka uvedená
v tomto návodu. Nabíječka i baterie jsou
specificky navrženy tak, aby mohly pracovat
dohromady.
Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Při odpojování nabíječky vždy odpojte zástrčku od zásuvky a netahejte za napájecí
kabel. Tímto způsobem zabráníte poškození
zástrčky a napájecího kabelu.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést k
způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
Nepokládejte na nabíječku žádné předměty a neumísťujte nabíječku na měkký povrch, na kterém by mohlo dojít k zablokování ventilačních drážek, což by způsobilo
nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky. Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla. Odvod tepla
z nabíječky je prováděn přes drážky v horní
a spodní části krytu nabíječky.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu pádu
nebo k jejímu poškození jiným způsobem.
Opravu svěřte autorizovanému servisu.
Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu. Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným
•
•
•
servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby
bylo zabráněno jakémukoli riziku.
Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie z nabíječky toto riziko nesníží.
NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DCB100 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 10,8 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 1)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k odpovídající zásuvce.
2. Vložte baterii do nabíječky. Červený indikátor
(nabíjení) začne blikat, což bude indikovat
zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno nepřerušovaným svícením červené kontrolky. Baterie
je zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: K zajištění maximální výkonnosti
a životnosti akumulátorů Li-Ion je před prvním
použitím plně nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátá / studená
baterie
vyměňte baterii
––––
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
Prodleva zahřátá / studená baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá / studená baterie
u kterých došlo k nárazu, pádu nebo
jinému poškození (například propíchnutí
hřebíkem, zásah kladivem, rozšlápnutí).
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Poškozená baterie by měla být
vrácena do autorizovaného servisu, kde
bude zajištěna její recyklace.
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost baterie.
POUZE PRO BATERIE LI-ION
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem elektronické ochrany, která baterii chrání před přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí na
stabilní povrch tak, aby nemohlo dojít
k jeho pádu. Některá nářadí s velkou
baterií budou stát na baterii ve svislé
poloze, ale může dojít k jejich snadnému
převrhnutí.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte ji
zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte níže
uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení potom
postupujte podle uvedených pokynů.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE TYPU LI-ION
•
Nespalujte baterie, i když jsou vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány. Baterie
může v ohni explodovat. Při spalování baterií
typu Li-Ion dochází k vytváření toxických
výparů a látek.
•
Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo
po dobu, dokud podráždění neustane. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie
je směs tekutých organických uhličitanů a solí
lithia.
•
Obsah článků baterie může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte přísun čerstvého
vzduchu. Jestliže potíže stále přetrvávají,
vyhledejte lékařské ošetření.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
•
•
•
•
•
Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
Nikdy baterii do nabíječky nevkládejte
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena v jiné
nabíječce, protože by mohlo dojít k prasknutí obalu baterie a k následnému vážnému zranění.
Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
NESTŘÍKEJTE na baterie vodu a neponořujte baterie do vody nebo do jiných kapalin.
Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie na místech, kde může teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou
venkovní boudy nebo plechové stavby
v letním období).
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z žádného důvodu rozebírat. Je-li
obal baterie prasklý nebo poškozený,
nevkládejte baterii do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození baterie.
Nepoužívejte baterii nebo nabíječku,
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li k jejímu
kontaktu s plamenem nebo se zdrojem
jiskření.
Baterie
DOPORUČENÍ PRO SKLADOVÁNÍ
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu. Z důvodu zachování optimálního výkonu a provozní
životnosti skladujte nepoužívané baterie při
pokojové teplotě.
2. Pokud akumulátory skladujete delší dobu, doporučuje se s ohledem na dosažení optimálních výsledků uložit je plně nabité na suchém
a chladném místě mimo nabíječku.
5
POZNÁMKA: Akumulátory by neměly být uskladněny, pokud jsou plně vybité. Před použitím bude
potřeba akumulátor nabít.
POZNÁMKA: U modelů N nejsou součástí
dodávky baterie a nabíječky.
•
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
•
Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení tohoto návodu.
Nálepky na nabíječce a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a baterii opatřeny následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Nabíjení baterie.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Datový kód (a), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na spodní části krytu.
Příklad:
2011 XX XX
Rok výroby
Nabitá baterie.
Vadná baterie.
Prodleva zahřátá / studená baterie.
Neprovádějte zkoušku vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Používejte pouze baterie DEWALT, jiné
typy mohou explodovat, způsobit úraz
a hmotné škody.
Zabraňte styku s vodou.
POUŽITÍ VÝROBKU
Nabíječka DCB100 je určena pro nabíjení baterií
s napájecím napětím 10,8 V (DCB121, DCB123).
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto nabíječky a baterie jsou určeny pro profesionální použití.
NEDOVOLTE, aby se do kontaktu s touto nabíječkou dostaly děti. Používají-li tuto nabíječku
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
•
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být ponechány bez dohledu, aby si s tímto výrobkem
nehrály.
•
Používejte s touto nabíječkou pouze akumulátory, které lze nabíjet.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
od 4 °C do 40 °C.
Likvidaci baterií provádějte s ohledem
na životní prostředí.
Baterie nespalujte.
Doba nabíjení je uvedena v technických
údajích.
Není určeno pro venkovní použití.
AKUMULÁTOR
TYP
DCB121
DCB123
NAPĚTÍ
ČLÁNEK
ČLÁNEK
KAPACITA
10,8
10,8
3x Li-Ion
3x Li-Ion
1,3 Ah
1,5 Ah
Obsah balení
Elektrická bezpečnost
Balení obsahuje:
Elektrický motor je určen pro provoz pouze pod
jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí baterie odpovídá napětí na výkonovém
1 Nabíječka
1 Návod k obsluze
6
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v elektrické síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou EN
60335. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
•
Nepokoušejte se nabíječku opravovat.
Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti
výrobku svěřte provádění jeho oprav, údržby
a seřízení autorizovanému servisu DEWALT.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
•
•
•
Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude
připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před
montáží a demontáží příslušenství
nebo přídavných zařízení nářadí vždy
vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění by mohlo způsobit úraz.
Nepokoušejte se nabíječku demontovat. Uvnitř
nabíječky nejsou žádné opravitelné díly.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, odstraňte je proudem
suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku a masku proti
prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou oslabit materiály použité
v těchto částech. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku.
Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním nabíječku
vždy odpojte od elektrické sítě. Nečistoty
a maziva mohou být z povrchu nabíječky
odstraněny pomocí hadříku nebo měkkého kartáče bez kovových štětin. Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto
by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
7
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Seznam servisních středisek DEWALT a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Baterie s dlouhou životností musí být nabíjeny
v případě, kdy již neposkytují dostatečný výkon
pro dříve snadno prováděné pracovní operace.
Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte
její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
•
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
•
Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte je
prosím prodejci nebo do místní sběrny. Shromážděné baterie budou recyklovány nebo
zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
8
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241047 - 15-07-2014
9
10
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising