KG1200 | Black&Decker KG1200 ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
504606-00 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KG1200
2
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše úhlová bruska BLACK+DECKER je určena pro
broušení a řezání kovů a zdiva pomocí příslušných typů
řezných a brusných kotoučů. Je-li toto nářadí opatřeno
odpovídajícím krytem, je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
f.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte všechny
pokyny. Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může způsobit úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití.
Označení elektrické nářadí ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (obsahuje napájecí kabel) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí vedou k nehodám.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od
elektrické sítě za něj netahejte. Dbejte na to,
aby se kabel nedostal do kontaktu s mastnými,
horkými a ostrými předměty a s pohyblivými
částmi nářadí. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Pracujete-li s nářadím venku, používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Použití kabelu určeného k venkovnímu použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li používat elektrické nářadí ve vlhkém
prostředí, použijte u napájení proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při práci s elektrickým nářadím zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a přemýšlejte.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni,
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba
a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
zdroje napětí, před nasunutím baterie a před
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý
hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení a sběrných zásobníků, zajistěte jejich správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či
jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě nebo z něj vyjměte baterii.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí
použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho
obsluhou nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí
je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou
mít vliv na chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
vzniká v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zanáší a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
♦
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro broušení, leštění, kartáčování nebo řezání.
♦
♦
♦
♦
♦
Toto elektrické nářadí je používáno jako bruska,
která může využívat různé kotouče pro broušení,
broušení pomocí ocelových kartáčů, leštění pomocí podušek nebo řezání. Nastudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky
a technické údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržíte-li některé z níže uvedených pokynů, může dojít
k úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo
k vážnému zranění.
Pracovní operace, pro které není toto nářadí
určeno, mohou vytvářet rizika, která povedou
k způsobení zranění.
Nepoužívejte příslušenství, která nejsou speciálně navržena a doporučena výrobcem nářadí.
I když může být jiné příslušenství použito
s vaším elektrickým nářadím, neznamená to, že je
zajištěn jeho bezpečný provoz.
Jmenovité otáčky příslušenství musí dosahovat
minimálně maximálních otáček, které jsou uvedeny na výkonovém štítku nářadí. Příslušenství,
které se otáčí rychleji než jsou jeho povolené maximální otáčky, se může roztrhnout nebo rozlomit.
Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství
musí odpovídat rozměrům, které jsou vhodné
pro vaše nářadí. Při použití kotoučů nesprávných
rozměrů nelze zajistit odpovídající bezpečnost
♦
♦
♦
♦
♦
5
a ovladatelnost nářadí.
Velikost upínacího otvoru kotoučů, přírub,
podpěrných podložek nebo jiného příslušenství musí odpovídat velikosti hnacího hřídele
elektrického nářadí. Kotouče s upínacími otvory,
které neodpovídají montážním dílům elektrického
nářadí, nepoběží stabilně, budou nadměrně vibrovat
a mohou způsobit ztrátu kontroly.
Nepoužívejte poškozená příslušenství. Před
každým použitím příslušenství zkontrolujte.
Proveďte kontroly prasklin a úlomků brusných
kotoučů, kontroly prasklin, roztržení nebo nadměrného opotřebování podpěrných podložek
nebo kontrolu prasklin a uvolnění drátů na drátěných kotoučích. Dojde-li k pádu elektrického
nářadí nebo jeho příslušenství, zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození a je-li to nutné, použijte nepoškozené příslušenství. Po kontrole a montáži
příslušenství nechejte nářadí v chodu v maximálních otáčkách naprázdno po dobu jedné minuty.
V této testovací době se poškozené kotouče obvykle
roztrhnou na kousky.
Používejte prvky osobní ochrany. V závislosti
na druhu použití si nasaďte ochrannou masku,
či ochranné nebo bezpečnostní brýle. Podle
situace používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru schopnou
zachytit drobné brusné částice nebo fragmenty
obrobku. Ochrana zraku musí být schopna zastavit
odlétávající nečistoty vznikající při různých pracovních operacích. Maska proti prachu nebo respirátor
musí být schopné filtrovat částečky vznikající při vaší
práci. Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku
může způsobit ztrátu sluchu.
Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí být vybaven
prvky osobní ochrany. Fragmenty obrobku nebo
úlomky kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit
úraz i mimo pracovní prostor.
Provádíte-li pracovní operace na místech, kde
může dojít ke kontaktu s ukrytými elektrickými
vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, vždy
držte nářadí pouze za jeho izolované části.
Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem se nechráněné kovové části nářadí stanou také
„živé“ a obsluha utrpí zásah elektrickým proudem.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal
do blízkosti rotujícího příslušenství. Při ztrátě
kontroly může dojít k přeseknutí nebo obroušení kabelu a vaše ruka může být zachycena
a vtažena do rotujícího příslušenství.
Nikdy nářadí neodkládejte, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního příslušenství.
Rotující příslušenství se může zarýt do povrchu, což
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Přenášíte-li elektrické nářadí na boku, nikdy jej
neuvádějte do chodu. Náhodný kontakt s rotujícím
příslušenstvím by mohl způsobit zachycení za vaše
oblečení a vniknutí příslušenství do vašeho těla.
Pravidelně čistěte větrací drážky elektrického
nářadí. Ventilátor motoru odvádí prachové nečistoty
z vnitřního prostoru nářadí a nadměrné hromadění
kovových částeček může způsobit úraz elektrickým
proudem.
♦
Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit vznícení
těchto hořlavin.
♦
Nepoužívejte příslušenství, které musí pracovat
s chladicími kapalinami.
Použití vody nebo jiné chladicí kapaliny může vést
k smrtelnému úrazu elektrickým proudem nebo
k jinému zranění.
Poznámka: Výše uvedená varování se nevztahují na
elektrická nářadí, která jsou určena speciálně pro použití
s chladicími systémy.
♦
♦
ztrátu kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
Nikdy s tímto nářadím nepoužívejte kotouče
s řetězy pro řetězové pily nebo ozubené pilové
kotouče. Při použití těchto kotoučů dochází často
k zpětnému rázu nebo ke ztrátě kontroly nad nářadím.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
brusné a řezné operace
Bezpečnostní výstrahy specifické pro brusné a řezné
operace
♦
Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny pro vaše nářadí a specifické ochranné
kryty určené pro zvolené kotouče. Kotouče, které
nejsou určeny pro vaše elektrické nářadí, nemohou
být odpovídajícím způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
♦
Ochranný kryt musí být bezpečně připevněn
k nářadí a musí být nastaven tak, aby zaručoval
maximální bezpečnost. Uživatel nářadí musí
být co nejvíce chráněn před obnaženou částí
kotouče. Ochranný kryt pomáhá chránit uživatele
před odlomenými částmi kotouče a před náhodným
kontaktem s kotoučem.
♦
Kotouče musí být používány pouze pro doporučené pracovní operace. Neprovádějte například
broušení boční stranou řezného kotouče. Řezné
kotouče jsou určeny pro obvodové broušení. Boční
síly působící na tyto kotouče mohou způsobit jejich
roztříštění.
♦
Vždy používejte pouze nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost a tvar
odpovídající zvolenému kotouči. Správné příruby
podpírají kotouč, čímž omezují možnost zlomení kotouče. Příruby pro řezné kotouče se mohou odlišovat
od přírub pro brusné kotouče.
♦
Nepoužívejte opotřebované kotouče z větších
brusek. Kotouče pro větší brusky nejsou vhodné pro
vyšší otáčky menších brusek a mohou prasknout.
Zpětný ráz a příslušná varování
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo zaseknutí
otáčejícího se kotouče, podpěrné podložky, kartáče nebo
jakéhokoli jiného příslušenství.
Sevření nebo zaseknutí způsobuje rychlé zablokování
rotujícího příslušenství, které ještě navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly nad nářadím a jeho pohyb
v opačném směru, než je směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě kontaktu
s obrobkem může zaříznout hlouběji a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem nahoru nebo zpětný
ráz. Kotouč může vyskočit směrem k obsluze nebo od
obsluhy, v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě,
kde došlo k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou
brusné kotouče také prasknout.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití elektrického
nářadí a nesprávných pracovních postupů nebo pracovních podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno
správným prováděním níže uvedených opatření.
♦
Udržujte pevný úchop elektrického nářadí
a postavte tělo a ruce do takové polohy, která
vám umožní eliminovat síly zpětného rázu. Vždy
používejte přídavnou boční rukojeť, je-li součástí
výbavy, aby byla zaručena maximální kontrola
při zpětném rázu nebo při momentové reakci během spuštění nářadí. Dodržuje-li obsluha uvedená
opatření, může kontrolovat momentové reakce i síly
zpětného rázu.
♦
Nikdy neumísťujte ruce do blízkosti rotujícího
příslušenství.
Může dojít k zpětnému rázu příslušenství přes vaše
ruce.
♦
Nestůjte v prostoru, do kterého bude směřovat
nářadí, dojde-li k zpětnému rázu. Zpětný ráz vymrští nářadí v opačném směru, než je směr otáčení
kotouče v místě sevření.
♦
Buďte velmi opatrní při práci na rozích,
ostrých hranách atd. Zabraňte kmitání
a kroucení příslušenství.
Rohy, ostré hrany nebo kmitání mají tendenci zachytávat rotující příslušenství, což může způsobit
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
speciální řezné operace
♦
♦
♦
6
Netlačte na řezný kotouč a nevyvíjejte na něj
příliš velký tlak. Nepokoušejte se vytvářet příliš
velkou hloubku řezu. Nadměrné namáhání kotouče
zvyšuje jeho zatížení a náchylnost k ohybu v řezu,
a tak možnost zpětného rázu nebo poškození kotouče.
Nestůjte v ose rotujícího kotouče a také nestůjte
za rotujícím kotoučem. Pohybuje-li se kotouč
během práce směrem od vašeho těla a dojde-li
k zpětnému rázu, otáčející se kotouč a nářadí mohou
být odmrštěny přímo na vás.
Dochází-li k zasekávání kotouče nebo dojde-li
z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu, vypněte
nářadí a držte jej bez pohybu, dokud nedojde
k úplnému zastavení kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu, protože by mohlo dojít k zpětnému rázu.
Přemýšlejte a provádějte potřebné úpravy, abyste
♦
♦
♦
eliminovali příčinu zaseknutí řezného kotouče.
Nepokoušejte se znovu zahájit práci přímo v obrobku.
Počkejte, dokud kotouč nedosáhne maximálních
otáček a opatrně zasuňte kotouč znovu do řezu.
Je-li kotouč ponechán v obrobku a nářadí je znovu
spuštěno, kotouč se může zaseknout, může vyskočit
z řezu nebo může dojít k zpětnému rázu.
Podepřete si panely a jiné obrobky s nadměrnou
velikostí, abyste minimalizovali riziko zaseknutí
kotouče a riziko způsobení zpětného rázu.
Velké obrobky mají působením vlastní hmotnosti
tendenci se prohýbat. Podpěry musí být umístěny
pod obrobkem na obou stranách v blízkosti čáry řezu
a v blízkosti okrajů obrobku.
Buďte velmi opatrní při vytváření zářezů do
stávajících stěn nebo na jiných místech, na
která nevidíte. Vyčnívající kotouč může způsobit
přeřezání plynového nebo vodovodního potrubí,
elektrických vodičů nebo předmětů, které mohou
způsobit zpětný ráz.
♦
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy běží
naprázdno.
Bezpečnostní varování pro brusné
pracovní operace
♦
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Nepoužívejte nadměrně velké kotouče brusného
papíru.
Při volbě brusného papíru postupujte podle doporučení výrobců. Větší kotouče brusného papíru,
které přesahují brusnou podložku, představují riziko
roztrhání a mohou způsobit kroucení a roztržení
kotouče nebo zpětný ráz.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Bezpečnostní varování pro leštění
♦
Dbejte na to, aby se volně neotáčely uvolněné
části lešticí podušky nebo její upevňovací
pásky. Volné upevňovací pásky zastrčte nebo
je odstřihněte. Volné a rotující upevňovací pásky
se mohou zamotat do vašich prstů nebo se mohou
zachytit o obrobek.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle.
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
Bezpečnostní varování týkající se
drátěných kartáčů
♦
♦
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
Uvědomte si, že se štětiny z kartáče uvolňují
dokonce i během běžných pracovních operací.
Nevyvíjejte na kartáč nadměrný tlak, aby nedocházelo k příliš velkému namáhání štětin kartáče.
Štětiny kartáče mohou lehce propíchnout lehký oděv
nebo pokožku.
Je-li při použití drátěného kartáče doporučeno
použití krytu, zabraňte jakémukoli kontaktu drátěného kartáče s krytem. Působením pracovního
zatížení a odstředivých sil se může drátěný kotouč
nebo kartáč rozpínat.
♦
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi následujícími prvky.
1. Hlavní spínač
2. Zajišťovací tlačítko
3. Zajišťovací tlačítko
4. Boční rukojeť
5. Zajištění vřetena
6. Ochranný kryt
Bezpečnost ostatních
♦
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
7
Montáž
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
ňování brusného kotouče musí vyvýšený střed
vnější příruby směřovat ke kotouči (A na obr. D). Při
upevňování řezacího kotouče musí vyvýšený střed
vnější příruby směřovat od kotouče (B na obr. D).
Zmáčkněte pojistku vřetena (5) a dotáhněte vnější
přírubu pomocí klíče (15) (obr. E).
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A a B)
♦
Nářadí je dodáváno s krytem, který je určen pouze
pro broušení. Bude-li nářadí používáno pro provádění
řezných pracovních operací, musí být opatřeno krytem,
který je určen pro tyto pracovní operace. K dispozici je
vhodný kryt pro řezné pracovní operace (kat. č. 100448401), který můžete získat u autorizovaných prodejců
BLACK+DECKER.
Sejmutí
♦
Zmáčkněte pojistku vřetena (5) a uvolněte vnější
přírubu (14) pomocí klíče (15) (obr. E).
♦
Sejměte vnější přírubu (14) a kotouč (12).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
♦
Kontrolujte polohu přívodního kabelu, aby nedošlo
k jeho proříznutí.
♦
Buďte připraveni na proud jisker až se kotouč dotkne
obrobku.
♦
Nářadí držte vždy tak, aby kryt zajišťoval Vaši maximální ochranu.
Upevnění
♦
Položte nářadí na stůl tak, aby bylo vřeteno (7)
otočeno nahoru.
♦
Přes vřeteno umístěte pérovou podložku (8) na osazení.
♦
Kryt (6) nasaďte způsobem znázorněným na obrázku.
♦
Přírubu (9) nasuňte na vřeteno výstupky směrem ke
krytu. Zkontrolujte, zda se otvory v přírubě kryjí se
šroubovými otvory.
♦
Pomocí šroubů (10) přírubu zajistěte. Zkontrolujte,
zda jsou šrouby zcela dotaženy a zda lze krytem
otáčet.
Zapnutí a vypnutí
♦
Nářadí zapneme tak, že stiskneme pojistné tlačítko
(2) a poté zmáčkneme hlavní spínač zap/vyp (1).
♦
Nepřetržitý chod zajistíte stisknutím zajišťovacího
tlačítka (3) a uvolněním hlavního spínače.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Chcete-li vypnout nářadí, které pracuje v nepřetržitém chodu, stiskněte a uvolněte hlavní spínač.
Sejmutí
♦
Pomocí šroubováku uvolněte šrouby (10).
♦
Sejměte přírubu (9), kryt (6) a pérovou podložku (8).
Tyto součásti pečlivě uložte.
Varování! Nevypínejte nářadí v záběru.
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí bez ochranného
krytu
Rady k optimálnímu použití přístroje
♦
Nářadí držte pevně jednou rukou za boční rukojeť
a druhou rukou za hlavní rukojeť.
♦
Při broušení udržujte mezi kotoučem a povrchem
obrobku úhel přibližně 15°.
Nastavení krytu
Kryt lze otočit o 90°.
♦
Otočte krytem podle potřeby.
Údržba
Upevnění boční rukojeti
♦
Našroubujte boční rukojeť (4) do jednoho z otvorů
v nářadí.
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě
a pravidelném čištění.
Varování! Vždy používejte boční rukojeť.
Nasazení a sejmutí brusného nebo řezacího kotouče
(obr. C - E)
Pro určitý typ operací používejte vždy vhodný typ kotouče. Vždy používejte kotouče správné
velikosti a správného průměru středového otvoru
(viz technická data).
Varování! Před zahájením jakékoli údržby výrobku/
nářadí napájené baterií/napájecím kabelem:
♦
Vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦
Nebo vypněte nářadí a vyjměte z něj baterii, lze-li
tuto baterii z nářadí vyjmout.
♦
Nebo nelze-li baterii z nářadí vyjmout, nechejte
nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití
baterie a potom nářadí vypněte.
♦
Před čištěním odpojte nabíječku od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné čisticí prostředky
nebo rozpouštědla.
Upevnění
♦
Výše popsaným způsobem nasaďte kryt.
♦
Vnitřní přírubu (11) nasuňte na vřeteno (7) viz
(obr. C). Zkontrolujte, zda příruba správně dosedá
na ploché části hřídelel.
♦
Kotouč (12) nasuňte na vřeteno (7) viz (obr. C). Disk
se zvýšeným středem (13) umístěte vyvýšenou částí
směrem k vnitřní přírubě.
♦
Zkontrolujte, zda kotouč správně dosedá na vnitřní
přírubu.
♦
Nasaďte vnější přírubu (14) na vřeteno. Při upev-
8
♦
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte
prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí opatřeno
sklíčidlem).
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Povrchové broušení (ah,AG) 7,7 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Řezání (ah) 3,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Ochrana životního prostředí
Prohlášení o shodě
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
Jednoho dne zjistíte, že výrobek BLACK+DECKER
musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte jej do domácího odpadu. Zlikvidujte tento výrobek
v tříděném odpadu.
KG1200
Společnost Black & Decker prohlašuje, že produkty
popsané v technických údajích splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60742-2-3
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2014/30/EU a 2011/65/EU.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu Black & Decker, který
nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti Black & Decker.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
BLACK+DECKER se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných servisů BLACK+DECKER a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
3-11-2014
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr kotouče
Upínací otvor kotouče
Maximální tloušťka kotouče
Brusné kotouče
Řezací kotouče
Závit hnacího hřídele
Hmotnost
V
W
min -1
mm
mm
KG1200
TYP 2
230
1200
10000
125
22
mm 6
mm 3.5
M14
kg 2,7
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 92 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 103 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
9
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná práva.
Tato záruka platí ve všech členských státech EU
a Evropské zóny volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24
měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými osobami
než pracovníky značkového servisu Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo servisnímu středisku předložit doklad o nákupu výrobku. Místo vaší
nejbližší autorizované servisní pobočky Black & Decker se
dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní straně této
příručky. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek BLACK+DECKER. Budete tak mít neustále
přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce BLACK+DECKER a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
zst00257623 - 03-03-2015
10
11
12
13
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising