KG1200 | Black&Decker KG1200 ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
502333-56 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KG1200
2
3
MAGYAR
Rendeltetesszerű hasznalat
BLACK+DECKER sarokcsiszolóját a megfelelő vágó
vagy csiszolótárcsák alkalmazásával csiszolásra,
illetve fém és falazat vágására használhatja.
A sarokcsiszoló iparszerű felhasznalasra nem
alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
A lent felsorolt figyelmeztetések, utasítások
f igyelmen kívül hagyása elek tromos
áramütés veszélyével járhat vagy tüzet
és/vagy súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást.
Az "elektromos szerszám" kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett
(vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tiszta és világos legyen.
b. Soha ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légkörben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos szerszámokban
szikra keletkezik, ami meggyújthatja a port vagy
a gőzöket.
c. A z e l e k t ro m o s s z e r s z á m h a s z n á l a t a
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét,
elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha, semmilyen módon
ne változtassa meg a csatlakozódugaszt.
A földelt kéz iszersz ámokkal soha ne
használjon adapter dugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
dugaljak használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékekkel,
radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha teste
földelt felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
4
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos
s z e r s z á m o k m e g á z z a n a k , i l l . a z o ka t
nedvesség érje.
Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az
növeli az elektromos áramütés veszélyét.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéz i szersz ámot soha ne vigye és ne
húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a
kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja
a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri
használatra alkalmas hosszabbítókábellel
c s ö k ke n t h e t i a z e l e k t r o m o s á r a m ü t é s
veszélyét.
f. Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám
nedves helyen való használata, használjon
Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos áramütés
veszélyét.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha
fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A megfelelő
körülmények között használt védőfelszerelés,
például porálarc, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy fülvédő c sökkenti
a személyi sérülés veszélyét.
c. Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van- e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot.
Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja a
kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okoz(hat).
d. Távo l í t s a e l a b e á l l í t á s h o z h a s z n á l t
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre
illesztve maradt fogó vagy kulcs személyi
sérülést okozhat.
MAGYAR
e. Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse
el egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a
szerszámot váratlan helyzetekben.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg
arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatva,
ill. ezek megfelelően működnek. A por
összegyűjtésével vagy elszívásával elkerülhetők
a porral összefüggő veszélyek.
4. Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
a. N e e r ő l t e s s e t ú l a z e l e k t r o m o s
ké z i s z e r s z á m o t . A c é l n a k m e g f e l e l ő
elektromos szerszámot alkalmazza. A
megfelelő elektromos szerszámmal jobban
és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az ilyen
készüléket meg kell javíttatni.
c. Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot , mielőt t
beállítást végezne, tartozékot cserélne, vagy
eltárolná azt. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen beindításának veszélyét.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem
érhetik el; és ne engedje, hogy azt olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyt jelent.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantar tására. Ellenőrizze a mozgó
alkatrészek csatlakozását és/vagy kötését,
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésekre, amelyek befolyásolhatják
az elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul
be, és jobban kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat
é s s z e r s z á m b e f o g ó ka t a h a s z n á l a t i
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5. Szerviz
a. A s z e r s z á m o t ké p z e t t s z a ke m b e r r e l
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
Figyelmez tetés! További biztonsági
utasítások csiszoláshoz, köszörüléshez,
drótkefézéshez, polírozáshoz és
vágáshoz.





Ez az elektromos szerszám csiszoláshoz,
köszörüléshez, drótkefézéshez, polírozáshoz
és vágáshoz alkalmas. Olvassa el az összes
utasítást, specifikációt és tekintse meg az
összes ábrát, amit ehhez az elektromos
szerszámhoz mellékeltünk. A lent felsorolt
összes utasítás be kell tartani. Az utasítások
figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés
veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy súlyos
balesetet okozhat.
Az elektromos szerszám rendeltetéstől
eltérő használata jelentős kockázatokkal és
személyi sérülés veszélyével jár.
Soha ne használjon olyan tartozékokat
a szerszámhoz, amit a szerszám gyártója
nem javasol.
Az a tény, hogy a tartozékot csatlakoztatni lehet
az elektromos szerszámhoz nem jelenti azt,
hogy annak használata biztonságos.
A tartozék engedélyezett sebességének
egyenlőnek kell lennie az elek tromos
szerszám maximális sebességével vagy
azt meg kell haladnia. Az olyan tartozékok,
amelyeket az engedélyezett sebességüknél
gyor sabban használunk eltör hetnek és
elrepülhetnek.
A tartozék külső átmérőjének és
vastagságának az elektromos szerszámnál
megadott engedélyezett tartományba kell
esnie. A nem megfelelő méretű tartozékokat
nem lehet megfelelően irányítani vagy azok
ellen megfelelően védekezni.
5
MAGYAR





6
Bármely tar tozék befogópofájának,
b e f o g ó t ü s ké j é n e k va g y t e n g e l yé n e k
megfelelően kell illeszkednie az elektromos
szerszám tengelyéhez. Azok a tartozékok,
amelyek befogó-bemélyedései/nyílásai nem
illeszkednek tökéletesen az elek tromos
szerszám illesztő-alkatrészébe, excentrikusan
fognak forogni, túlzott vibrációt keltenek és
ezek miatt elveszíthetjük a szerszám fölött az
irányítást.
Soha ne használjon sérült tar tozékot.
Minden tartozékot ellenőrizzen a használat
előtt, például a korongokat ellenőrizze
kitörésekre és repedésekre, a befogópofát
repedésekre, hasadásokra vagy túlzott
kopásra , ill. a drót keféket lógó vagy
töröt t drót sz álakra. Ha az elek tromos
szerszámot vagy annak tartozékát leejti, akkor
azt ellenőrizze sérülésekre és az eszközre
csak sérülésmentes tartozékot szereljen fel.
A tar tozék viz sgálata és felszerelése
után egy percig a legmagasabb üresjárati
fordulaton működtesse a szerszámot.
A sérült tar tozékok ezalat t a teszt alat t
a leggyakrabban leválnak/széttörnek.
H a s z n á l j o n e g yé n i vé d ő f e l s z e r e l é s t .
A munkavégzésnek megfelelően
hordjon egészarcos maszkot, biztonsági
védőszemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén hordjon por maszkot ,
hallásvédelmet, kesztyűket és munkavédelmi
kötényt, amely felfogja a munkadarab
k i s r é s z e c ské i t é s a s z il á n ko ka t . A
szemvédelemhez olyan védőszemüveget kell
használni, amely képes az összes (és különböző
fajtájú) levegőbe kerülő szilánkot és port felfogni.
A pormaszknak vagy a légzőkészüléknek ki kell
szűrnie a munkavégzés során keletkező port. Ha
huzamosabb időn keresztül végez zajos munkát
az hallássérüléshez vezethet.
Ta r t s a a b á m é s z k o d ó k a t m e g f e l e l ő
távolságban a munkaterülettől. Mindenkinek
személyes védőfelszerelést kell hordania, aki
belép a munkaterületre. A munkadarabról
leváló szilánkok vagy a törött tartozék messze
elrepülhet és súlyos sérülést okozhat, még
a kö z v e t l e n m u n k a v é g z é s t ő l j e l e n t ő s
távolságban is.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogant yújánál t a r t sa , ha a z z al olya n
műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett
kábeleket vagy a készülék saját kábelét
vághatná el.
Ha a vágó tartozék "élő" (áram alatt lévő)
vezetékkel érintkezik, akkor az elektromos






szerszám fém alkatrészei is "élővé" változnak
és megrázhatják a kezelőt.
Helyezze el úgy a készülék kábelét, hogy az
ne kerüljön/kerülhessen a forgó tartozék
útjába. Ha elveszíti a gép fölötti irányítást, akkor
a gép a vezetéket elvághatja vagy felcsavarhatja
és a kezét a forgó tartozék felé húzhatja.
Soha ne tegye le addig az elektromos
szerszámot, amíg a tartozék teljesen le nem
állt. A forgó tartozék beleakadhat a munkadarab
felületébe, és az elektromos kéziszerszámot
kihúzhatja az Ön kezéből.
Soha ne járassa az elektromos szerszámot
menet közben. A forgó tartozék véletlenül
elkaphatja az Ön ruházatát, és a tartozék
belevághat az Ön testrészeibe.
Rendszeresen takarítsa az elektromos
s z e r s z á m s z e l l ő z ő ny í l á s a i t . A m oto r
ventillátora beszívhatja a port a tokba, amelynek
(ill. a fémporoknak a) túlzott lerakodása
elektromos kockázatokkal járhat.
Soha ne használja az elektromos szerszámot
gyúlékony anyagok közelében. A szikrák
meggyújthatják ezeket az anyagokat.
Soha ne használjon olyan tartozékokat,
amelyek folyadékhűtést igényelnek.
A víz vagy más hűtőfolyadékok használata
halálos áramütést vagy elektromos balesetet
okozhat.
Megjegyzés: A fönti figyelmeztetés nem vonatkozik
olyan elektromos szerszámokra, amelyeket
kifejezetten folyadékrendszerben való használatra
terveztek.
A szerszám visszarúgása és az ehhez
kapcsolódó figyelmeztetések
A visszarúgás alatt a beszorult vagy egyenetlen
forgókorong, befogópofa, acéldrót-kefe vagy más
tartozék hirtelen mozgását, reakcióját értjük.
A beszorulás vagy az egyenetlenség miatt a forgó
tartozék nagyon gyorsan lelassulhat, amelynek
hatására az irányíthatatlan elektromos szerszám
a tartozék forgásával ellentétes irányba indulhat el
az elakadási ponttól.
Példa: ha a tisztítókorong egyenetlen vagy az
beszorul a munkadarabba, akkor annak éle jobban
belevág a munkadarab felületébe, aminek hatására
a korong kijöhet a vágatból és visszarúghat.
A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal ellentétes
irányban is - a beszorulás pillanat mozgási irányának
függvényében. A tisztítókorong ilyen körülmények
között el is törhet.
MAGYAR
A visszarúgás a szerszám rendeltetéstől eltérő
vagy helytelen használat vagy munkakörülmények
következménye, de elkerülhető az alábbi megfelelő
óvintézkedések betartásával.

Tartsa az elektromos szerszámot szorosan
a kezébe és azt irányítsa úgy a testéhez és a
karjaihoz képest, hogy az meg tudja tartani az
ilyen visszarúgások során. Ha a gép fel van
szerelve segéd-fogantyúval is (másodlagos
fogantyúval) akkor azt is tartsa, hogy az ilyen
visszarúgások és az indítás során keletkező
nyomatékváltozások során is biztosan tartsa
a szerszámot a kezében. A kezelő reagálhat
a nyomatékváltozásokra és a visszarúgásokra,
ha azokra megfelelően felkészült (megtette a
szükséges óvintézkedéseket).

Soha ne helyezze a kezét közel a forgó
tartozékhoz.
A tartozék egy visszarúgás során az Ön keze
felé is elindulhat.

S o h a n e h e l ye z ke d j e n ú g y, h o g y a z
elektromos szerszám az ilyen visszarúgás során az Ön teste felé induljon el.
A visszarúgás során a szerszám a beszorulás
pontjától a korong forgásával ellentétes irányba
fog elindulni.

Különösképpen legyen óvatos, ha a munka
során egy sarkon, éles éleken stb. dolgozik.
Kerülje a tartozék felesleges mozgatását
(ugráltatását) és hogy azon egyenetlenségek
képződjenek.
A sarkok, az éles élek miatt vagy az ugráltatás
során a forgó tartozék könnyen egyenetlenné
válhat, amelynek hatására elvesztheti az eszköz
felett az irányítást vagy az visszarúghat.

Soha ne helyezzen a készülékre fűrészláncot,
famarásra alkalmas fűrészlapot , vagy
fogazott fűrészlapot. Az ilyen lapok gyakori
visszarúgást okozhatnak és elveszítheti az
eszköz felett az irányítást.



A vágókorongos vágással kapcsolatos
további munkavédelmi utasítások:



További biztonsági előírások köszörüléshez/csiszoláshoz és vágáshoz
A köszörülési/csiszolási és vágási műveletek
speciális biztonsági előírásai

Csak az Ön szerszámához ajánlott, és
a speciális védőburkolathoz illő csiszoló- és
vágókorongot használjon. Azon korongok
esetében amelyekhez nem tervezték a szerszámot, nem lehet biztosítani a megfelelő védelmet,
ezért nem biztonságosak.

A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
az elektromos szerszámra, és a maximális
biztonságnak megfelelően kell elhelyezni,
úgy hogy a kezelő felé e lehető legkisebb
korongfelület legyen szabadon. A védőburkolat védi a kezelőt a korong törött darabjaitól
és a korong véletlen megérintésétől.
A korongokat csak az ajánlott alkalmazásokra használja. Például ne csiszoljon
a vágókorong oldalával. A vágókorongokat
úgy tervezik, hogy a külső permükkel lehessen
köszörülni. A korongra ható oldalirányú nyomás
hatására darabokra törhet.
Mindig sértetlen, az Ön által választott koronghoz megfelelő méretű és alakú korongfelfogató tárcsát használjon. A megfelelő
korongfelfogató tárcsa támasztja a korongot,
így csökkentve a korong törésének kockázatát.
A vágókorong-felfogató tárcsa különbözhet
a csiszolókorong-felfogató tárcsától.
Ne használja nagyobb elektromos szerszám
elkopott vágókerekeit. A nagyobb elektromos
szerszámhoz készült korongok nem alkalmasak
a kisebb szerszám nagyobb sebességéhez, és
könnyen darabokra törhetnek.


Ügyeljen, hogy a vágókorong ne "szoruljon
be", és ne alkalmazzon túlzott nyomást.
Ne próbáljon túl nagy mélységű vágást
végezni. Ha túl nagy erővel nyomja a korongot,
fokozza annak terhelését, ezért könnyebben
megtörhet vagy megszorulhat a vágatban, és
nő a visszarúgás, illetve a korong eltörésének
veszélye.
Ne álljon egyvonalba a forgó tárcsával
vagy közvetlenül mögé. Amikor a tárcsa a
munkavégzés helyén az Ön testétől elfelé mozdul,
egy esetleges visszarúgás a forgó tárcsát és
a szerszámot közvetlenül Ön felé viszi.
Amikor a tárcsa megszorul vagy valamilyen
okból megszakítja a vágást, kapcsolja ki a
szerszámot és tartsa mozdulatlanul amíg
teljesen leáll. Soha ne próbálja a mozgó
vágókereket eltávolítani a vágatból, mert
visszarúghat a szerszám. Vizsgálja meg
a tárcsa megszorulásának okát, és tegye meg
a szükséges intézkedéseket, hárítsa el az okot.
Ne indítsa újra a vágást, ha a korong
a munkadarabban van.
Várja meg, amíg a tárcsa eléri a teljes
sebességet, ezután óvatosan illessze vissza
a vágatba. A tárcsa megszorulhat, kiugorhat
fölfelé vagy visszarúghat, ha a szerszámot
a munkadarabban indítja el.
Támassza alá a táblákat, illetve a túl nagy
munkadarabokat, hogy csökkentse a tárcsa
becsípődésének és a visszarúgásnak az
esélyét.
7
MAGYAR

A nagy munkadarabok már saját súlyuktól
deformálódnak. A munkadarabot a vágási vonal
közelében kell alátámasztani, illetve két végén
a vágótárcsa mindkét oldalán.
Szenteljen különös figyelmet az “u-alakú”
vágásnak álló falaknál vagy egyéb nem
átlátható daraboknál. A tárcsa belevághat a
gáz- vagy vízcsövekbe, elektromos vezetékekbe
vagy más tárgyakba, amelyek visszarúgást
okozhatnak.
Speciális biztonsági utasítások a csiszoláshoz

Ne használjon túl nagy méretű
csiszolókorongot . A csiszolópapír
kiválasztásánál kövesse a gyár tó
ajánlásait. A csiszolólapon túlnyúló nagy
csiszolópapír fokozza a szakadás veszélyét és
a csiszolókorong elszakadhat, csorbulhat, illetve
ez visszarúgást is okozhat.
Speciális biztonsági utasítások polírozáshoz

Ne hagyja, hogy a polírozó korong laza
részei szabadon forogjanak. Szorítsa le
vagy vágja le a lazán lógó szálakat. A laza
és forgó szálak az ujjaiba gabalyodhatnak vagy
kicsorbíthatják a munkadarabot.
A drótkefés műveletekkel kapcsolatos
speciális munkavédelmi utasítások


Legyen óvatos, mert a drótszálak a keféről
rendes használat során is leválhatnak. Soha
ne terhelje túl a drótszálakat azzal, hogy
a kefét túlzott erővel nyomja. A drótszálak
könnyen behatolhatnak/átbökhetik a vékony
ruházatot és/vagy bőrt.
Ha a drótkefés munkához a védőeszköz
használata ajánlott, akkor ne engedje, hogy
a drótkefe hozzáérjen a védőeszközhöz.
A drótkefés korong átmérője megnövekedhet
munka során a terhelés és a centrifugális erők
hatására.
Rezgés
A m ű s z a k i a d at l a p o n é s a m e g f e l e l ő s é g i
nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően
mérték, és alkalmasak különböző szerszámok
értékeinek összehasonlítására. A feltüntetett
vibrációs kibocsátási értékek szintén felhasználhatók
előzetes expozíciós felmérésekhez.
Figyelmeztetés! A vibrációs kibocsátási értékek az
elektromos szerszám tényleges használata közben
a feltüntetett értéktől különbözhetnek a szerszám
használatának függvényében. A vibrációs értékek
az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
A 20 02 /4 4/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók sz ámára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs expozíció felmérése során az
expozíció felbecsülésénél tekintetbe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve, hogy
a szerszámot milyen módon használják, beleértve,
hogy figyelembe kell venni a munkafolyamat minden
részét, pl. azokat az időszakokat, amikor a szerszám
ki van kapcsolva vagy üresen fut a napi expozíciós
idő mellett.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülések elkerülése
érdekében a felhasználó köteles elolvasni
a kezelési útmutatót.
A szerszám használata közben viseljen
védőszemüveget.
A szerszám használata közben viseljen
fülvédőt.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű; ezér t
nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati
feszültséggel.
Mások biztonsága


8
A készüléket nem korlátozott fizikai, érzékelési,
mentális képességekkel rendelkező vagy
gyakorlatlan személyek (beleér t ve
a gyermekeket is) számára tervezték; kivétel
ha számukra a szerszám használatához
a biztonságukért felelős személy felügyeletet és
tájékoztatást biztosít.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a szerszámmal.

Ha a tápkábel sérült, hivatalos BLACK+DECKER
szervizben kell kicserélni a veszélyek elkerülése
végett.
MAGYAR
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Be/ki üzemi kapcsoló
2. Kapcsolóretesz
3. Tartósüzem rögzítő gomb
4. Oldalfogantyú
5. Tengelyzár
6. Védőburkolat
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó
le van választva az áramforrásról, és a készülék ki
van kapcsolva.
A védőburkolat fel- és leszerelése (A & B ábra)
A szerszám kizárólag köszörülési munkákhoz
alkalmazható védőburkolattal rendelkezik. Ha
vágási műveletet végez vele, ehhez megfelelő
védőburkolatot kell felszerelnie. A vágási műveletekhez
alkalmas védőburkolat cikkszáma: 1004484-01,
a BLACK+DECKER szervizekben szerezhető be.
Felszerelés

Fektesse a gépet orsójával (7) felfelé néző
helyzetben egy asztalra.

Helyezze a rugós alátétet (8) az orsóra úgy, hogy
a peremre támaszkodjon.

Tegye a védőburkolatot (6) az ábra szerint
a gépre.

Helyezze az orsóra a karimát (9) a kiálló furattal
a védőburkolat felé. Állítsa a karima lyukait a
csavarfuratokhoz.

Nyomja lefelé a védőburkolatot és helyezze be
a csavarokat (10) a furatokba.

Húzza meg a csavarokat. Ellenőrizze, hogy
a csavarok szorosra legyenek húzva, és
a védőburkolat elforgatható legyen.
Leszerelés
Lazítsa meg a csavarokat, majd vegye ki
a furatokból.

Vegye le a karimát (9), a védőburkolatot és
a rugós alátétet (8) a készülékről. Ezeket
a részegységeket körültekintően tárolja.

Figyelem! Soha ne használja a készüléket
védőburkolat nélkül.
A védőburkolat beállítása
A védőburkolat 90°-al elfordítható.

Forgassa a védőburkolatot a kívánt pozícióba.
Az oldalfogantyú felszerelése
Csavarja be az oldalfogantyút (4) a készülék
valamelyik oldalán található furatba.

Figyelem! Soha ne használja a készüléket
oldalfogantyú nélkül.
A csiszoló- ill. vágótárcsák fel- és leszerelése
(C - E ábra)
Mindig a munkához megfelelő tárcsatípust használja.
Csak előírt átmérőjű és furatú tárcsát használjon (lásd
műszaki adatokban). A csiszolótárcsa maximális
vastagsága 6 mm, a vágótárcsáké 3,5 mm.
Felszerelés
Ha a védőburkolat le van véve, tegye vissza
a készülékre, az előzőekben leírtak szerint.

Helyezze a belső peremet (11) az orsóra (7) az
ábra szerint (C ábra). Ellenőrizze, hogy a perem
pontosan a helyén legyen.

Helyezze a tárcsát (12) az orsóra (7) az ábra
szerint (C ábra). Ha a tárcsa közepe süllyesztett
(13), ellenőrizze, hogy a kiemelkedés a belső
perem felé nézzen.

Ellenőrizze, hogy a tárcsa biztosan üljön
a peremen.

Helyezze a külső peremet (14) az orsóra.
Csiszolótárcsa felhelyezésekor a külső
szorítóperem kiemelkedő agyrészének
a csiszolótárcsa felé kell néznie (D ábra, A kép).
Vágótárcsa felhelyezésekor a külső szorítóperem
agyrészének kifelé kell mutatnia (D ábra, B kép).

Tartsa lenyomva az orsóreteszt (5) és húzza meg a
külső szorítóperemet a körmöskulcs segítségével
(15). (E ábra).

Leszerelés

Tartsa lenyomva az orsóreteszt (5) és oldja a külső
szorítóperemet (14) a körmöskulcs segítségével
(15). (E ábra).

Távolítsa el a külső peremet (14) és a tárcsát
(12).
A készülék használata
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ritmusában
dolgozni. Ne erőltesse túl.



Vezesse a kábelt gondosan, elkerülve a kábel
véletlenszerű átvágását.
A szikraesőre legyen felkészülve, ugyanis
a darabolás és a csiszolás ezzel jár együtt, amikor
a tárcsa a munkafelülethez ér.
A szerszámot mindig olyan helyzetben tartsa,
hogy a védőburkolat megfelelő biztonságot
nyújtson a csiszoló- ill. vágótárcsától.
9
MAGYAR
A készülék be- és kikapcsolása

A bekapcsoláshoz nyomja be a kapcsolóreteszt
(2) majd ezután nyomja be az üzemi kapcsolót
(1).

Afolyamatos működéshez nyomja be a tartósüzem
rögzítő gombot (3) és engedje el az üzemi
kapcsolót.

A készülék kikapcsolásához engedje el az üzemi
kapcsolót (1). Ha tartósüzem használat közben
kívánja a készüléket kikapcsolni, nyomja meg
még egyszer az üzemi kapcsolót, majd engedje
el.
Figyelem! Soha ne kapcsoljon ki terhelés alatt álló
készüléket.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez

Tartsa a szerszámot biztosan, egyik kezével
az oldalfogantyút, másik kezével a motorházon
található fogantyút markolja.

Csiszolás közben tartsa úgy a gépet, hogy
a tárcsa és a munkadarab felülete által bezárt
szög kb. 15°-os legyen.
Karbantartás
Az Ön hálózati/ akkumulátoros BLACK+DECKER
készülékét/szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú tavú felhasználásra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő
gondozás és rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros
készülék karbantartása előtt:

Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a gépet.

Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort
róla, ha az különálló akkumulátorral működik.

Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a géppel egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.

Az akkumulátortöltőt tisztítás előtt csatlakoztassa
le a hálózatról. A töltő a rendszeres tisztításon
kívül nem igényel más karbantartást.

Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisz títsa meg a gép/töltő
szellőzőnyílásait.

A motorburkolatot nedves ruhával tisztíthatja.
Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú
tisztítószereket.

Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van
rajta) és ütögesse meg, hogy a belsejéből
kihulljon a por.
10
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön BLACK+DECKER
szerszáma cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönítet t kezelése lehetővé teszi
a z a nya g o k ú j r a f e l h a s z n á l á s á t . A z
újrafelhasznált anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztar tási hulladéktól elkülönített
gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
A B L A C K+ D E C K E R l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t
a BL ACK+DECKER termékek gyűjtésére és
újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk
végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük,
vigye vissza a terméket bármely szerződéses
s z e r v i z ké p v i s e l e t ü n k b e , a h o l v á l l a l a t u n k
képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi BLACK+DECKER
képviselet segítségével érheti el. Emellett a
szerződött BLACK+DECKER szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen megtalálható: www.2helpU.com
MAGYAR
CE megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki adatok
Bemeneti
feszültség
Felvett
teljesítmény
Üresjárati
fordulatszám
Tárcsaméret
Tárcsafurat
Maximális
tárcsavastagság
csiszolókorong
vágókorong
Kihajtó tengely
Súly
VAC
KG1200 2. TÍPUS
230
W 1,200
min-1 10,000
mm 125
mm 22
mm 6
mm 3.5
M14
kg 2.7
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 92 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A
Hangerő (LWA) 103 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KG1200
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok" alatt ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60742-2-3
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek.
Ha további információra lenne szüksége, lépjen
kapcsolatba a Black & Decker Europe vállalattal
a következőkben megadott elérhetőségeken, ill.
lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a
Black & Decker vállalat nevében adja.
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szerint:
Felületcsiszolás (ah,AG) 7.7 m/s2, bizonytalanság (K) 1.5 m/s2
Vágás (ah) 3.5 m/s2, bizonytalanság (K) 1.5 m/s2
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
3-11-2014
zst00257625 - 04-03-2015
11
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
12
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
13
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
14
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising