DC825 | DeWalt DC825 IMPACT DRIVER Type 11 instruction manual

372001 - 60 EST
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
DC840
DC845
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
17
Joonis 1
Рисунок 1
c
d
g
k
l
b
a
h
i
Joonis 2 / Рисунок 2
i
h
j
Joonis 3
A
B
Рисунок 3
3
Joonis 4
Joonis 5
Рисунок 4
Рисунок 5
f
d
c
e
Joonis 6
Рисунок 6
m
4
EESTI KEEL
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832,
DC835, DC837, DC840, DC845
JUHTMETA LÖÖKMUTRI- JA KRUVIKEERAJAD
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
DC820 DC822 DC825 DC827 DC830 DC832 DC835 DC837 DC840
DC845
18
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
NiCd/NiMH – NiCd/NiMH – NiCd/NiMH – NiCd/NiMH – NiCd/NiMHNiCd/NiMH
–
Li-ioon
–
Li-ioon
–
Li-ioon
–
Li-ioon
–
–
Vabajooksu kiirus p/min 0–2400 0–2400 0–2400 0–2400 0–2400 0–2400 0–2400 0–2400 0–2400 0–2400
Lööke
min-1 2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700 2700
2700
2700
Maks
pöördemoment Nm
195
195
150
150
180
180
140
140
160
130
Tarvikuhoidik
1/2”
1/2”
1/4”
1/4”
1/2”
1/2”
1/4”
1/4”
1/2”
1/4”
Nelikant Nelikant Kuuskant Kuuskant Nelikant Nelikant KuuskantKuuskant Nelikant Kuuskant
Poldi
maksimumsuurus mm
M16
M16
M12
M12
M16
M16
M12
M12
M16
M12
Mass (ilma akuta) kg
0,98
0,96
0,98
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
Pinge
Tüüp
Aku tüüp
VDC
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
DC820
DC822
DC825
dB(A)
91
91
90
DC827 DC830 DC832 DC835 DC837 DC840 DC845
90
91
91
90
90
91
90
dB(A)
dB(A)
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
102
3
101
3
101
3
102
3
101
dB(A)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
13,7
5,3
9,7
2,3
13,7
5,3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooni
väärtus
m/s²
9,7
9,7
13,7
13,7
9,7
9,7
13,7
Määramatus K m/s²
2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
2,3
5,3
Sel infolehel toodud vibratsiooni emissiooni tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ja
seda võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
Seda võib kasutada kokkupuutele eelnevaks
hindamiseks.
HOIATUS! Deklareeritud vibratsiooni
emissiooni tase kehtib tööriista
põhiliste kasutusalade puhul. Kui
tööriista kasutatakse teiste tööde
tegemiseks või teiste tarvikutega või
kui tööriist on halvasti hooldatud,
võib vibratsiooni emissioon olla
teistsugune. Sellisel juhul võib
vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel
olla märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
5
EESTI KEEL
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
VDC
Ah
kg
DE9180
Li-ioon
18
2,0
0,68
Laadija
Võrgupinge
VAC
Aku tüüp
Ligikaudne laadimisaeg min
Mass
kg
DE9181
Li-ioon
18
1,1
0,45
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9130
230
NiCd/NiMH
30
(2,0 Ah akud)
0,52
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriistad
Ühendkuningriik ja Iirimaa 230 V tööriist
DE9140
Li-ioon
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9141
Li-ioon
14,4
1,1
0,40
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-ioon
40
(2,0 Ah akud)
0,52
10 A, vooluvõrk
3 A, pistikus
Definitsioonid: Ohutusjuhised
EÜ vastavusdeklaratsioon
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
tunnussõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
MASINADIREKTIIV
OHT. Tähistab tõenäolist
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832,
DC835, DC837, DC840, DC845
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiividele
2004/108/EÜ ja 2011/65/EL. Lisainfo saamiseks
võtke palun DEWALTIGA ühendust allpool asuval
aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel
olevat infot.
Allakirjutanu vastutab tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda DEWALTi
nimel.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.10.2009
6
EESTI KEEL
HOIATUS! Vigastuste ohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
e)
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
mingil moel muutke pistikut. Ärge
kasutage maandusega elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
c) Vältige elektritööriistade vihma
kätte või märgadesse tingimustesse
sattumist. Elektritööriista sisse sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista juhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks vooluvõrgust. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate servade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
f)
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida te
teete, ning kasutage elektritööriista
mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsinuna ega alkoholi,
narkootikumide või ravimite mõju all
olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad
vastavates tingimustes kasutades
kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist, et
käivituslüliti on väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti
on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ootamatutes
olukordades.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, rõivad ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmel on tolmu
äratõmbesüsteemi ja kogumisseadmete
liitmik, veenduge, et need on
ühendatud ja neid kasutatakse õigesti.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
7
EESTI KEEL
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist,
on ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne reguleerimist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule
asetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Need ettevaatusabinõud vähendavad
elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
d) Hoidke kasutusel mitteolevaid
elektritööriistu lastele kättesaamatus
kohas. Ärge lubage tööriista kasutada
inimestel, kes tööriista ei tunne või
pole lugenud seda kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad on õiges
asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja puuduvad muud
tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
f) Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, tarvikuid,
otsakuid jne vastavalt nendele
juhistele, võttes arvesse töötingimusi
ja tehtavat tööd. Tööriista kasutamine
muuks kui ettenähtud otstarbeks võib
põhjustada ohtliku olukorra.
5) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule
sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b) Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Teist tüüpi akude
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohtu.
c) Kui aku ei ole kasutusel, hoidke
seda eemal metallesemetest, näiteks
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
8
d)
naeltest, kruvidest ja muudest
väikestest metallesemetest, mis võivad
klemmid lühistada. Aku klemmide
lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
Valedes tingimustes võib akust
eralduda vedelikku. Vältige sellega
kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute
korral loputage veega. Kui vedelik
satub silma, pöörduge lisaks arsti
poole. Akust eraldunud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletusi.
6) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult originaalvaruosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
SPETSIIFILISED LISAOHUTUSJUHISED
Ohutusjuhised kõigi löökdrellide kohta
• Löökdrelli kasutamisel kandke
kuulmiskaitset. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
• Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib
põhjustada kehavigastusi.
• Kohtades, kus lõiketarvik võib puutuda
kokku varjatud juhtmetega, hoidke
elektritööriista töötamise ajal isoleeritud
käepidemetest. Pinge all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad pinge alla ka
elektritööriista lahtised metallosad ja anda
kasutajale elektrilöögi.
• Kinnitage ja toetage töödeldav detaili
klambritega või muul praktilisel viisil
stabiilsele alusele. Detaili hoidmine käes
või vastu keha ei ole kindel ja võib viia
kontrolli kaotamiseni selle üle.
• Kandke kaitseprille või muud
nägemiskaitset. Löökide ja puurimise
juures võib tekkida lendavaid tükikesi.
Lendavad tükikesed võivad silmi jäädavalt
kahjustada.
• Otsakud, pesad ja tarvikud võivad minna
kasutamisel kuumaks. Kandke neid
puudutades kindaid.
• Ärge kasutage tööriista pikemat aega
järjest. Tööriista vibratsioon võib kahjustada
teie käsi ja käsivarsi. Kasutage kindaid
vibratsiooni summutamiseks, samuti tehke
korrapäraseid puhkepause.
EESTI KEEL
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
kasutamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
ETTEVAATUST! Põletuse oht.
Põletuse ohu vähendamiseks laadige
ainult DEWALTi laaditavaid akusid.
Teised akud võivad plahvatada ning
põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST! Kui laadija on
ühendatud vooluvõrku, võivad
võõrkehad laadija sees olevad
katmata laadimisklemmid teatud
tingimustel lühistada. Ärge laske
laadija õõnsustesse pääseda elektrit
juhtivatel võõrkehadel, näiteks
terasvillal, fooliumil ja metallipurul.
Kui õõnsuses ei ole akut, eemaldage
laadija alati vooluvõrgust. Enne
puhastamist eemaldage laadija
vooluvõrgust.
• ÄRGE püüdke laadida akut muude
laadijatega peale selles kasutusjuhendis
nimetatute. Laadija ja aku on spetsiaalselt
kavandatud koos toimima.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
laaditavate akude laadimiseks. Igasugune
muu kasutusviis võib kaasa tuua tuleohu,
elektrilöögi või surmava elektrilöögi.
• Ärge hoidke vihma ega lume käes.
IPM
Lööki minutis
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Tootmisaastat sisaldav kuupäevakood on kantud
korpuse pinnale, mis ühendab tööriista ja akut.
Näiteks:
2012 XX XX
Tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES See
kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutus- ja
kasutusjuhiseid laadijate DE9130 ja DE9135
kohta.
• Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja
tootel, mida kasutatakse akuga.
OHT! Surmava elektrilöögi oht.
Laadimisklemmid on 230 V pinge all.
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
esemetega. See võib põhjustada
(surmava) elektrilöögi.
HOIATUS! Elektrilöögi oht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse sattuda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
• Vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake
pistikust, mitte juhtmest. See vähendab
pistiku ja juhtme kahjustamise ohtu.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
• Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see
pole hädavajalik. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib kaasa tuua tuleohu,
elektrilöögi või surmava elektrilöögi.
• Pikendusjuhtme sooned peavad olema
ohutuse tagamiseks õige suurusega
(AWG ehk Ameerika traadikaliiber). Mida
väiksem on traadi kaliibrinumber, seda
suuremat võimsust see talub – traat kaliibriga
16 talub suuremat võimsust kui traat
kaliibriga 18. Enam kui ühe pikendusjuhtme
kasutamisel tuleb veenduda, et kõik
pikendusjuhtmed on vähemalt minimaalse
suurusega.
• Ärge asetage ühtegi eset laadija peale
ega asetage laadijat pehmele pinnale, mis
võiks blokeerida selle ventilatsiooniavad
ja põhjustada üleliigset sisemist
soojenemist. Paigutage laadija nii, et see
on eemal kõigist soojaallikatest. Laadija
ventilatsioon on tagatud korpuse pealmisel ja
alumisel küljel olevate avade kaudu.
9
EESTI KEEL
• Ärge kasutage laadijat, mille juhe või
pistik on kahjustunud – laske need kohe
välja vahetada.
• Ärge kasutage laadijat, mis on saanud
tugeva löögi, maha kukkunud või muul
viisil kahjustunud. Viige see volitatud
teeninduskeskusse.
• Ärge võtke laadijat lahti; kui seda on
vaja hooldada või remontida, viige
see volitatud teeninduskeskusse. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi või tulekahju ohtu.
• Enne laadija mis tahes viisil puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust. See
vähendab elektrilöögi ohtu. Aku
eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke kaht laadijat
kokku ühendada.
• Laadija on mõeldud kasutamiseks
tavalises 230 V koduses elektrivõrgus.
Ärge püüdke kasutada seda teistsuguse
pingega. See ei kehti autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
Laadija DE9130 on mõeldud 7,2–18 V NiCd- ja
NiMH-akude laadimiseks.
Laadija DE9135 on mõeldud 7,2–18 V NiCd-,
NiMH- ja Li-ioonakude laadimiseks.
Need laadijad ei vaja reguleerimist ning nende
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat
kasutamist.
Laadimisprotseduur (joonis 2)
OHT! Surmava elektrilöögi oht.
Laadimisklemmid on 230 V pinge all.
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
esemetega. (Surmava) elektrilöögi
oht.
1. Enne aku laadijasse (j) asetamist ühendage
laadija sobivasse pistikupesasse.
Laadimine
Aku laetuse kohta vaadake allpool olevat tabelit.
Laetus
laadimine
täielikult laetud
viivitus liiga kuuma või
külma aku puhul
vahetage aku välja
tõrge
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaatne värskendamine
Automaatse värskendamise režiimis
ühtlustatakse aku elementide laetus selle
tipptasemel. Akusid tuleks värskendada kord
nädalas või siis, kui aku ei võimalda enam sama
kaua töötada.
Aku värskendamiseks asetage see laadijasse
nagu tavaliselt. Jätke aku laadijasse vähemalt 10
tunniks.
Viivitus liiga kuuma või külma
aku puhul
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga kuum või
külm, peatab see automaatselt laadimise, kuni
aku on saavutanud õige temperatuuri. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon tagab akude maksimaalse tööea.
AINULT LI-IOONAKUD
Li-ioonakudel on elektrooniline kaitsesüsteem,
mis kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise
ja liigse tühjenemise eest.
Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi
rakendumisel välja. Kui see juhtub, pange
Li-ioonaku laadijasse, kuni see on täielikult
laetud.
Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta
2. Asetage aku (h) laadijasse. Punane
laadimisindikaator hakkab vilkuma, mis
näitab, et laadimine on alanud.
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge. Lõpus olevast tabelist
leiate andmed laadijate ja akude ühilduvuse
kohta.
3. Kui laadimine on lõppenud, hakkab punane
indikaator põlema pidevalt. Aku on täielikult
laetud ja seda võib kasutada või laadijasse
jätta.
Aku ei ole pakendist väljavõtmisel täielikult
laetud. Enne aku ja laadija kasutamist lugege
alltoodud ohutusjuhiseid. Seejärel järgige
kirjeldatud laadimisprotseduure.
MÄRKUS. NiCd-, NiMH ja Li-ioonakude parimate
talitlusomaduste ja pikima kasutusea tagamiseks
laadige akut enne esmakordset kasutamist
vähemalt 10 tundi.
10
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige ega kasutage akut
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
EESTI KEEL
läheduses. Aku asetamine laadijasse või
sealt eemaldamine võib tolmu või aurud
süüdata.
• Laadige akusid ainult DEWALTi laadijatega.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikkesse ning vältige pritsmeid.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista
ja akut kohas, kus temperatuur võib
ületada 40 °C (näiteks suvel kuurides või
metallehitistes).
OHT! Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku
korpus on pragunenud või muul
viisil kahjustunud, ärge pange akut
laadijasse. Ärge lõhkuge akut,
pillake seda maha ega kahjustage
muul viisil. Ärge kasutage akut ega
laadijat, mis on saanud tugeva
löögi, maha kukkunud, millegi alla
jäänud või muul viisil kahjustunud
(näiteks naelaga läbi torgatud,
haamriga löödud, peale astutud).
See võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi. Kahjustunud akud tuleb
tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST! Kui te tööriista
ei kasuta, asetage see külili
stabiilsele pinnale, kus see
ei põhjusta komistamise ega
kukkumise ohtu. Mõned suurte
akudega tööriistad seisavad aku
peal püsti, kuid need võivad kergesti
ümber minna.
SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED
NIKKEL-KAADMIUM- (NiCd) VÕI NIKKELMETALLHÜBRIIDAKUDE (NiMH) KOHTA
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
tugevalt kahjustada saanud või töövõime
täielikult minetanud. Aku võib tules
plahvatada.
• Äärmuslikes kasutus- või
temperatuuritingimustes võib aku
elementidest lekkida veidi vedelikku. See
ei viita tõrkele.
Kui aga välimine ümbris on katki:
a) ja aku vedelik satub nahale, peske seda
kohe mitu minutit seebi ja veega;
b) ja aku vedelik satub silma, loputage
silmi vähemalt 10 minutit puhta veega ja
pöörduge kohe arsti poole. (Meditsiiniline
märkus. Vedeliku puhul on tegu
kaaliumhüdroksiidi 25–35% lahusega.)
ERIOHUTUSJUHISED LIITIUMIOONAKUDE
(LI-IOON) KOHTA
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
tugevalt kahjustada saanud või töövõime
täielikult minetanud. Aku võib tules
plahvatada. Liitiumioonakude põletamisel
tekib mürgist suitsu ja aineid.
• Kui aku sisu puutub nahaga kokku, siis
peske seda kohta kohe õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui aku vedelik satub silma,
loputage lahtist silma veega
15 minutit või kuni ärrituse kadumiseni.
Meditsiiniline märkus. Aku elektrolüüt
koosneb vedelate orgaaniliste karbonaatide
ja liitiumisoolade segust.
• Avatud akuelementide sisu võib
põhjustada hingamisteede ärritust.
Tagage värske õhu juurdepääs. Sümptomite
püsimisel pöörduge arsti poole.
HOIATUS! Põletuse oht. Aku vedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Aku kork (joonis 3)
Kaasasolev kaitsekork on mõeldud
lahtiühendatud aku kontaktide katmiseks.
Kaitsekorgi puudumisel võivad lahtised
metallesemed kontaktid lühistada, põhjustades
tuleohtu ja kahjustades akut.
1. Enne aku asetamist laadijasse või tööriista
külge ühendamist eemaldage kaitsekork
(joonis 3A).
2. Kohe pärast aku eemaldamist laadijast
või tööriista küljest paigutage kaitsekork
kontaktide peale (joonis 3B).
HOIATUS! Veenduge enne
lahtiühendatud aku hoiule asetamist
või kandmist, et aku kaitsekork on
paigaldatud.
Aku
AKU TÜÜP
DC820, DC822, DC825 ja DC827 töötavad
18-voldise akuga.
DC830, DC832, DC835 and DC837 töötavad
14,4-voldise akuga.
DC840 ja DC845 töötavad 12-voldise akuga.
Soovitused hoidmise kohta
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
11
EESTI KEEL
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel
soovitatakse aku täielikult laadida ning
asetada see jahedasse ja kuiva ning
päikesevalguse eest kaitstud kohta.
Laeb Li-ioonakusid.
Laadimisaja leiate tehniliste andmete
osast.
Pakendi sisu
MÄRKUS. Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.
Pakend sisaldab:
Laadijal ja akul olevad sildid
2 akut
Lisaks selles kasutusjuhendis olevatele
piktogrammidele on laadijal ja akul olevatel
siltidel järgmised piktogrammid.
1 kasutusjuhend
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Aku laadimine.
Aku laetud.
Aku defektne.
1 juhtmeta löökmutri- ja kruvikeeraja
1 laadija
1 detailjoonis
MÄRKUS. N-mudelitega pole kaasas akusid ega
laadijad.
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonised 1–5)
HOIATUS! Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul.
Ärge puudutage elektrit juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustatud akusid.
Kasutage ainult DEWALTi akusid,
teised võivad plahvatada, põhjustades
kehavigastusi ja kahjusid.
Vältige kokkupuudet veega.
Laske kahjustunud juhtmed kohe välja
vahetada
Laadige ainult temperatuuril 4–40 °C.
KASUTUSOTSTARVE
Need tugevad löökmutri- ja kruvikeerajad on
mõeldud professionaalseks kasutamiseks kruvide
keeramisel.
Tänu löögifunktsioonile on see tööriist eriti sobiv
kinnituselementide paigaldamisel puidu, metalli ja
betooni sisse.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need löökmutri- ja kruvikeerajad on
professionaalsed elektritööriistad. ÄRGE lubage
lastel tööriista puudutada. Kogenematute
kasutajate puhul on vajalik juhendamine.
a. Päästiklüliti
Akude kõrvaldamisel pidage silmas
keskkonnakaitset.
b. Pöörlemissuuna nupp
c. Hülss
d. 1/4-tolline kuuskant kiirpadrun
Ärge põletage NiMH-, NiCd+- ega
Li-ioonakusid.
Laeb NiMH- ja NiCd-akusid.
12
e. Fiksaator
f. Ühendusdetail
g. Töövalgustus
h. Aku
EESTI KEEL
i. Aku vabastamise nupud
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et aku pinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab võrgupingele.
Teie DEWALTI laadija on
vastavalt standardile EN 60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu pole
maandusjuhet vaja.
HOIATUS! 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud juhtme vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldustöökodade kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS! Maandusklemm jäetakse
ühendamata.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see ei
ole hädavajalik. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib teie laadija
sisendvõimsusele (vt tehnilised andmed).
Juhtme minimaalne ristlõike pindala on 1 mm2;
maksimaalne pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS! Enne kokkupanemist
ja reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist ja
eemaldamist lülitage tööriist alati
välja.
HOIATUS! Kasutage ainult DEWALTi
akusid ja laadijaid.
Aku paigaldamine ja eemaldamine tööriistast (joonis 2)
HOIATUS! Raske kehavigastuse
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
MÄRKUS. Veenduge, et teie aku on täielikult
laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Asetage tööriista alus kohakuti tööriista
käepidemes oleva sälguga (joonis 2).
2. Lükake aku kindlalt käepidemesse, kuni see
fikseerub klõpsatusega.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMEST
1. Vajutage aku vabastamise nuppe (i) ja
tõmmake aku tööriista käepidemest välja.
2. Asetage aku laadijasse, nagu seda on
kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadijat
puudutavas osas.
Vöökinnitus (lisavarustus)
(joonis 1)
HOIATUS! Raske kehavigastuse
ohu vähendamiseks ÄRGE riputage
tööriista pea kohale ega esemeid
vöökinnituse külge. Riputage tööriista
vöökinnitus AINULT tööriistavöö
külge.
HOIATUS! Raske kehavigastuse
ohu vähendamiseks veenduge, et
vöökinnitust hoidev kruvi (l) on kindlalt
kinni.
Teie tööriist võib olla varustatud vöökinnitusega
(k). Vöökinnitus võimaldab tööriista riputamist
tööriistavöö külge, et käed jääksid töötamiseks
vabaks.
Vöökinnitust on võimalik kinnitada tööriista
mõlemale küljele, et see sobiks nii vasaku- kui
ka paremakäelistele kasutajatele. Kui te ei soovi
vöökinnitust üldse, võite selle tööriist küljest
eemaldada.
Vöökinnituste ümberpaigutamiseks eemaldage
vöökinnituse kruvi (l) ja seejärel paigaldage
13
EESTI KEEL
vöökinnitus vastasküljele. Vöökinnituse
paigaldamisel tööriistale keerake kinnituskruvi
alati kinni pöördemomendiga 0,6–0,8 Nm.
Pöörlemissuuna nupp
(joonis 1)
KASUTAMINE
Pöörlemissuuna nupp (b) määrab tööriista
pöörlemissuuna ja toimib ka vabastamisnupuna.
Kasutusjuhised
Ettepoole pöörlemise valimiseks vabastage
käivituslüliti ja vajutage pöörlemissuuna nuppu
tööriista paremal küljel.
HOIATUS! Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS! Raske kehavigastuse
ohu vähendamiseks tuleb
elektritööriist enne reguleerimist
või lisaseadmete ja tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada.
Käe õige asend (joonis 6)
HOIATUS! Raske kehavigastuse ohu
vähendamiseks hoidke kätt ALATI
õiges asendis, nagu pildil näidatud.
HOIATUS! Raske kehavigastuse
ohu vähendamiseks hoidke tööriista
ALATI kindlalt, et vältida selle
ootamatut liikumist.
Tahapoole pöörlemise valimiseks vajutage
pöörlemissuuna nuppu tööriista vasakul küljel.
Keskasendis lukustab pöörlemissuuna nupp
tööriista VÄLJALÜLITATUD asendis. Nupu
asendi muutmisel veenduge, et käivituslüliti on
vabastatud.
MÄRKUS. Tööriista käivitamisel esimest korda
pärast pöörlemissuuna vahetamist võite kuulda
käivitumisel klõpsatust. See on normaalne ega
viita tõrkele.
Töövalgustus (joonis 1)
Käivituslüliti (a) kohal on töövalgustus (g). See
aktiveeritakse käivituslüliti vajutamisel.
MÄRKUS. Töövalgustus on läheduses asuva
tööpinna valgustamiseks ning see ei ole mõeldud
kasutamiseks taskulambina.
Õige käe asendi korral on üks käsi
põhikäepidemel (m), nagu pildil näidatud.
Kiirpadrun (joonis 4)
Kiiruse regulaatoriga käivituslüliti (joonis 1)
MÄRKUS. Padrunisse saab kinnitada ainul
1/4-tolliseid kuuskanttarvikuid.
Tööriista sisselülitamiseks vajutage käivituslülitit
(a).
Tööriista väljalülitamiseks vabastage
käivituslüliti.
Teie tööriist on varustatud piduriga. Padrun
peatub kohe, kui käivituslüliti on täielikult
vabastatud.
Kui te hakkate puurima auku ilma kärniga
märkimata, puurite metalli või plastmassi või
keerate kruvisid, kasutage madalamat kiirust.
Tööriista maksimaalse kasutusea tagamiseks
kasutage kiiruse regulaatorit üksnes aukude
puurimise alustamiseks ja kinnituselementide
puhul.
MÄRKUS. Kiiruse regulaatori pidev kasutamine
ei ole soovitatav. See võib lülitit kahjustada ja
seda tuleb vältida.
14
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
Enne tarvikute vahetamist viige lüliti lukustatud
(keskmisse) asendisse või eemaldage aku.
Tarviku paigaldamiseks tõmmake padruni hülss
(c) tööriista esiotsast eemale, viige tarvik tööriista
ja vabastage hülss. Tarvik lukustatakse oma
kohale.
Tarviku eemaldamiseks tõmmake padruni hülss
tööriista esiotsast eemale. Eemaldage tarvik ja
vabastage hülss.
Fiksaatoriga ühendusdetail
(joonis 5)
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Enne tarvikute vahetamist viige lüliti lukustatud
(keskmisse) asendisse või eemaldage aku.
Padrunvõtme paigaldamiseks ühendusdetailile
asetage padrunvõtme küljel olev ava kohakuti
ühendusdetailil (f) oleva fiksaatoriga (e). Vajutage
padrunvõtmele, kuni fiksaator kinnitub avas.
Padrunvõtme paigaldamiseks võib olla tarvis
vajutada fiksaator alla.
EESTI KEEL
ETTEVAATUST! Kasutage ainult
löökpadrunvõtmeid. Muud tüüpi
padrunvõtmed võivad puruneda
ja põhjustada ohtliku olukorra.
Kontrollige padrunvõtit enne
kasutamist pragude puudumise
suhtes.
Padrunvõtme eemaldamiseks vajutage fiksaator
läbi ava alla ja tõmmake padrunvõti ära.
Kasutamine
Teie löögifunktsiooniga tööriistal arendab järgmist
pöördemomenti.
Kat #
Nael-jalg Nael-toll
Nm
DC820
DC822
DC825
DC827
DC830
DC832
DC835
DC837
145
145
111
111
135
135
103
103
1740
1740
1330
1330
1620
1620
1240
1240
195
195
150
150
180
180
140
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
ETTEVAATUST! Veenduge, et
kinnitusdetail ja/või -süsteem taluvad
tööriista pöördemomenti. Liiga suur
pöördemoment võib põhjustada
purunemise ja kehavigastuse
tekkimise.
1. Asetage padrunvõti kinnituselemendi pea
peale. Hoidke tööriista otse kinnituselemendi
poole suunatuna.
2. Vajutage töö alustamiseks lülitit.
Kontrollige pöördemomenti alati
momendimõõtevõtmega, sest kinnikeeramise
pöördemomenti mõjutab palju tegureid,
sealhulgas järgmised.
• Pinge. Madal pinge peagi tühjaks saava
aku tõttu vähendab kinnikeeramise
pöördemomenti.
• Padrunvõtme suurus. Vale suurusega
padrunvõtme kasutamine vähendab
kinnikeeramise pöördemomenti.
• Poldi suurus. Suure läbimõõduga
poltide kinnikeeramiseks on üldiselt vaja
suuremat pöördemomenti. Kinnikeeramise
pöördemoment sõltub ka pikkusest,
kvaliteedist ja pöördemomendi tegurist.
• Polt. Veenduge õige pöördemomendi
tagamiseks, et keermetel puudub rooste
ja mustus.
• Materjal. Materjal ja selle pinnatöötlus
mõjutavad kinnikeeramise
pöördemomenti.
• Kinnikeeramise aeg. Pikem
kinnikeeramine toob kaasa suurema
pöördemomendi. Soovitatust pikemat
aega kinni keerates võib kinnituselement
sattuda ülepinge alla või kahjustuda, ka
võib see rikkuda keerme.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhastada.
HOIATUS! Raske kehavigastuse
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
Laadija ja aku ei vaja hooldust. Nende sees pole
hooldust vajavaid osi.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS! Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud nägemiskaitset ja
tolmumaski.
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid ega
muid kemikaale. Need kemikaalid
võivad nimetatud osade materjale
nõrgendada. Kasutage vaid veega
või õrnatoimelise seebiga niisutatud
lappi. Ärge kunagi laske vedelikel
15
EESTI KEEL
sattuda tööriista sisse; ärge kunagi
kastke tööriista ühtegi osa vedelikku.
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS! Elektrilöögi oht.
Eemaldage laadija enne puhastamist
vooluvõrgust. Mustuse ja õli võib
laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Lisavarustus
HOIATUS! Teisi tarvikuid peale
DEWALTI poolt pakutavate ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste tarvikute kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuse ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTI soovitatud tarvikuid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmejäätmetega.
Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine aitab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist
prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote
ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti
DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
16
Laetav aku
Seda pika kasutuseaga akut tuleb laadida, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida
enne oli lihtne teha. Aku kasutusea lõpus tuleb
see kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• Li-ioon-, NiCd- ja NiMH-akud on
taaskasutatavad. Viige need edasimüüjale
või kohalikku jäätmejaama. Kogutud
akud taaskasutatakse või kõrvaldatakse
nõuetekohaselt.
РУССКИЙ ЯЗЫК
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832,
DC835, DC837, DC840, DC845
АККУМУЛЯТОРНЫЕ УДАРНЫЕ ГАЙКОВЁРТЫ/
ВИНТОВЁРТЫ
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DC820
Напряжение питания
В пост. тока
18
Тип
11
Тип аккумулятора
NiCd/NiMH
–
Скорость без
нагрузки
об/мин.0–2400
Кол-во ударов уд/мин. 2700
Макс. крутящий
момент
Нм
195
Держатель насадки
1/2»
Квадр.
Макс. диаметр
болта
мм
M16
Вес (без
аккумулятора) кг
0,98
DC822
DC825
DC827
DC830 DC832
DC835 DC837
DC840
DC845
18
18
18
14,4
14,4
14,4
14,4
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
– NiCd/NiMH – NiCd/NiMH – NiCd/NiMH – NiCd/NiMHNiCd/NiMH
Li-Ion
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
Li-Ion
–
–
0–2400
2700
0–2400 0–2400
2700
2700
0–2400 0–2400 0–2400 0–2400 0–2400
2700
2700
2700 2700
2700
195
150
150
180
180
140
140
160
1/2»
1/4»
1/4»
1/2»
1/2»
1/4»
1/4»
1/2»
Квадр. Шестигр. Шестигр. Квадр. Квадр. Шестигр.Шестигр. Квадр.
0–2400
2700
130
1/4»
Шестигр.
M16
M12
M12
M16
M16
M12
M12
M16
M12
0,96
0,98
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
0,96
DC820 DC822
LpA (звуковое давление) дБ(А)
91
91
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А)
3
3
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
102
102
KwA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
3
3
DC825
90
DC827 DC830 DC832 DC835 DC837 DC840 DC845
90
91
91
90
90
91
90
3
3
3
3
3
3
3
3
101
101
102
102
101
101
102
101
3
3
3
3
3
3
3
3
9,7
2,3
13,7
5,3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного
воздействия
м/с²
9,7
9,7
13,7
13,7
9,7
9,7
13,7
13,7
Погрешность
K м/с²
2,3
2,3
5,3
5,3
2,3
2,3
5,3
5,3
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение питания
Ёмкость
Вес
DE9180
Li-Ion
В пост. тока18
Ач
2,0
кг
0,68
Зарядное устройство
Напряжение питания В перем. тока
Тип аккумулятор
Приблизительное
время зарядки
мин.
Вес
кг
DE9181
Li-Ion
18
1,1
0,45
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9140
Li-Ion
14,4
2,0
0,58
DE9502
NiMH
14,4
2,6
0,86
DE9130
230
NiCd/NiMH
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
30
(Аккумуляторы 2,0 Ач)
0,52
40
(Аккумуляторы 2,0 Ач)
0,52
DE9501
NiMH
12
2,6
0,69
DE9141
Li-Ion
14,4
1,1
0,40
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
18
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DC820, DC822, DC825, DC827, DC830, DC832,
DC835, DC837, DC840, DC845
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 0745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.10.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
20
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
g) Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g) Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкции по технике
безопасности для всех типов
ударных дрелей
• При работе ударными дрелями
всегда надевайте противошумовые
наушники. Воздействие шума может
привести к потере слуха.
• Сверла, торцевые насадки
и инструменты в процессе работы
сильно нагреваются. Прикасайтесь
к ним, предварительно надев перчатки.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая во
время работы инструментом, может
причинить вред Вашим рукам или
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжелой травме.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых
режущий инструмент может задеть
скрытую проводку или собственный
кабель. Контакт с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или другие
средства защиты глаз. При сверлении
с ударом и только сверлении частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза.
22
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
IPM
Кол-во ударов в минуту.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2011 XX XX
Год изготовления
РУССКИЙ ЯЗЫК
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядных устройств
DE9130/DE9135.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти
от электрического тока. На
клеммах подзарядки напряжение
230 В. Не касайтесь клемм
токопроводящими предметами.
Это может привести к поражению
электрическим током или смерти
от электрического тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим
током.
электросети, если в его гнезде
нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведет к получению
травмы или повреждению
инструмента.
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
открытые контакты подзарядки
внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических
частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от
• В целях безопасности,
удлинительный кабель должен иметь
провод соответствующего калибра
(AWG, или American Wire Gauge
(Американский проволочный калибр)).
Чем меньше проволочный калибр, тем
выше пропускная способность кабеля;
например, провод с проволочным
калибром 16 имеет более высокую
пропускную способность, чем провод
с калибром 18. При необходимости
использования нескольких
удлинительных кабелей для достижения
полной длины следите, чтобы каждый
удлинительный кабель состоял из
проводов минимального калибра.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства какой-либо
предмет и не ставьте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
это может блокировать
вентиляционные прорези и вызвать
чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство
вдали от источника тепла. Вентиляция
зарядного устройства происходит
через прорези, расположенные в верхней
и нижней частях кожуха.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно; обращайтесь
в авторизованный центр для
проведения технического
обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DE9130 предназначено
для зарядки NiCd и NiMH аккумуляторов
напряжением в диапазоне от 7,2 В до18 В.
24
Зарядное устройство DE9135 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH или Li-Ion
аккумуляторов напряжением в диапазоне от
7,2 В до18 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
ОПАСНО: Опасность смерти
от электрического тока. На
клеммах подзарядки напряжение
230 В. Не касайтесь клемм
токопроводящими предметами.
Опасность поражения
электрическим током или смерти
от электрического тока!
1. Подключите вилку зарядного устройства
(j) к соответствующей сетевой розетке
прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (h) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет непрерывно мигать, указывая на
начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы NiCd, NiMH и Li-Ion
аккумуляторов, перед первым использованием
заряжайте аккумулятор не менее 10-ти часов.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое
поддержание заряда
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
РУССКИЙ ЯЗЫК
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или в том случае, если они не
обеспечивают достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор,
вставьте его в зарядное устройство, как
обычно. Оставьте аккумулятор в зарядном
устройстве минимум на 10 часов.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ (LI-ION)
АККУМУЛЯТОРОВ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение. Справьтесь в таблице,
помещенной в конце данного руководства,
относительно совместимости зарядных
устройств и аккумуляторов.
Извлеченный из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите нижеследующие
инструкции по безопасности. Затем
приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40°С (например, наружные навесы
или строения из металла в летнее
время).
ОПАСНО: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создает
опасность, что об него
могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
• Не заряжайте и не используйте
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬКАДМИЕВЫХ (NICD) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛГИДРИДНЫХ (NIMN) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости (электролита) из
аккумулятора. Это не указывает на
неисправность.
Однако если повреждено наружное
уплотнение:
a. и аккумуляторная жидкость попала
на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской
помощью. (Справка для врача:
Жидкость представляет собой
25-30% раствор гидроксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
26
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Колпачок аккумулятора
(Рис. 3)
Защитный колпачок, служащий для
предохранения контактов отсоединенного
аккумулятора, входит в комплект поставки.
Без установленного защитного колпачка
посторонние металлические предметы могут
вызвать короткое замыкание контактов, что
может привести к пожару или повреждению
аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок прежде,
чем вставить аккумулятор в зарядное
устройство или электроинструмент (Рис.
3А).
2. Наденьте защитный колпачок на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства или
электроинструмента (Рис. 3В).
ВНИМАНИЕ: Перед хранением
или переноской отсоединенного
аккумулятора проверьте, что
защитный колпачок находится на
своем месте.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модели DC820, DC822, DC825 и DC827
работают от аккумуляторов напряжением
18 В.
Модели DC830, DC832, DC835 и DC837
работают от аккумуляторов напряжением
14,4 В.
Модели DC840 и DC845 работают от
аккумуляторов напряжением 12 В.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
РУССКИЙ ЯЗЫК
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
Не касайтесь клемм
токопроводящими предметами.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте только
с аккумуляторами марки
DEWALT, другие аккумуляторы
могут взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению электроинструмента!
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion
аккумуляторы!
Заряжает NiMH и NiCd
аккумуляторы.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в Технических
характеристиках зарядного
устройства.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Аккумуляторный ударный винтовёрт/
гайковёрт
2 Аккумулятора
1 Зарядное устройство
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-5)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные ударные гайковёрты/винтовёрты
высокой мощности предназначены для
профессиональных работ по ударному
заворачиванию.
Ударная функция обеспечивает
универсальность инструмента при
заворачивании крепежных элементов
в древесину, металл и бетон.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
анные ударные гайковёрты/винтовёрты
являются профессиональными
электроинструментами. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ
детям прикасаться к инструменту. Неопытные
пользователи должны использовать данный
инструмент под руководством опытного
инструктора.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Переключатель направления вращения
(реверса)
c. Муфта патрона
d. 1/4» шестигранный быстрозажимной
патрон
e. Стопорный штифт
f. Держатель
g. Подсветка
h. Аккумулятор
i. Отпирающие кнопки аккумулятора
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Всегда следите, чтобы
напряжение аккумулятора соответствовало
напряжению, обозначенному на паспортной
табличке инструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
28
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или
извлечением аккумулятора всегда
выключайте инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей или
насадок. Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите основание инструмента
с риской внутри рукоятки инструмента
(Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
Вы не услышите, что замок защелкнулся
на месте.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на отпирающие кнопки (i)
и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Крепление для ремня
(Дополнительная
принадлежность) (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы,
НЕ ПОДВЕШИВАЙТЕ
инструмент над головой и не
подвешивайте посторонние
предметы на крепление для
ремня. Пристегивайте крепление
ТОЛЬКО к рабочему ремню.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы,
проверьте надёжность винта (l),
удерживающего крепление.
Ваш инструмент может быть оборудован
креплением для ремня (k). При помощи
данного крепления инструмент можно
подвесить на его ремне, освобождая руки.
Крепление для ремня можно устанавливать
с любой стороны инструмента для
использования пользователями с рабочей
правой или левой рукой. Если крепление не
планируется использовать, его можно снять
с инструмента.
Чтобы переместить крепление, открутите
винт (l), удерживающий крепление на
месте, а затем снова установите его на
противоположной стороне. При установке
крепления для ремня на инструмент всегда
при затягивании винта используйте крутящий
момент 0.6-0.8 Нм.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надёжно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(m), как показано на рисунке.
Курковый пусковой
выключатель
с регулировкой скорости
(Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а).
Для выключения инструмента отпустите
курковый выключатель.
Ваш инструмент оборудован тормозом.
Патрон остановится только после полного
освобождения выключателя.
Используйте низкую скорость для
высверливания отверстий без
предварительного накернивания, а также
при сверлении металлов или пластиков
или при заворачивании саморезов. В целях
продления срока службы Вашего инструмента
используйте максимальную скорость только
на начальном этапе высверливания отверстий
или заворачивания крепежных элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется
непрерывно использовать инструмент во всем
диапазоне скоростей. Это может привести
к повреждению пускового выключателя.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 1)
Держатель со стопорным
штифтом (Рис. 5)
Переключатель вращения (реверс) (b)
устанавливает направление вращения
инструмента, а также служит кнопкой
блокировки.
DC820, DC822, DC830, DC832, DC840
Для установки вращения вперед,
отпустите курковый выключатель и нажмите
переключатель направления вращения
с правой стороны инструмента.
Для установки реверса, нажмите на
переключатель направления вращения
с левой стороны инструмента.
Кнопка переключателя, установленная
в среднее положение, блокирует инструмент
в состоянии «выключено». При изменении
положения кнопки переключателя не
забывайте отпускать курковый выключатель.
Перед сменой насадок переместите пусковой
выключатель в заблокированное положение
(центральное) или извлеките из инструмента
аккумулятор.
Чтобы установить в держатель торцевую
насадку, совместите боковое отверстие на
торцевой насадке со стопорным штифтом (е)
на держателе (f). Нажимайте на насадку до
тех пор, пока штифт не войдет в отверстие.
Для облегчения установки насадки слегка
нажмите на стопорный штифт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте
только торцевые насадки,
предназначенные для работы
с ударной нагрузкой. Насадки,
не предназначенные для работы
с ударной нагрузкой, могут
сломаться, что приведет
к опасной ситуации. Перед
использованием тщательно
осмотрите торцевую насадку на
наличие трещин.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок
в момент запуска. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо проблемы.
Подсветка (Рис. 1)
Подсветка (g) расположена непосредственно
над пусковым выключателем (а). Подсветка
загорается при нажатии на выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка служит для
освещения рабочей поверхности и не
предназначена для использования в качестве
фонарика.
Чтобы снять торцевую насадку, нажмите на
стопорный штифт и снимите насадку.
Эксплуатация
Ваш ударный инструмент производит
следующие выходные крутящие моменты:
Кат.
№ Фут-фунт Дюйм-фунт
Нм
DC820
145
1740
195
DC822
145
1740
195
DC825
111
1330
150
DC825, DC827, DC835, DC837, DC845
DC827
111
1330
150
ПРИМЕЧАНИЕ: Патрон предназначен только
для насадок с шестигранным хвостовиком
1/4».
DC830
135
1620
180
DC832
135
1620
180
DC835
103
1240
140
DC837
103
1240
140
DC840
120
1440
160
DC845
96
1150
130
Быстрозажимной патрон
(Рис. 4)
Перед сменой насадок переместите пусковой
выключатель в заблокированное положение
(центральное) или извлеките из инструмента
аккумулятор.
Чтобы установить насадку, оттяните муфту
патрона (с), вставьте насадку и отпустите
муфту. Насадка зафиксирована на месте.
Чтобы извлечь насадку, оттяните муфту
патрона. Извлеките насадку и отпустите
муфту.
30
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь,
что крепежный элемент и/или
система способны выдержать
уровень крутящего момента,
производимый инструментом.
Превышение допустимого
уровня крутящего момента
может стать причиной поломки
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмента и возможного
получения телесной травмы.
1. Вставьте в торцевую насадку головку
крепежного элемента. Держите
инструмент под прямым углом
к крепежному элементу.
2. Нажмите на пусковой выключатель.
Всегда проверяйте уровень крутящего
момента динамометрическим гаечным
ключом, поскольку на момент затяжки
влияет несколько факторов, включая
следующие:
• Напряжение: Низкое напряжение,
производимое почти разряженным
аккумулятором, уменьшит крутящий
момент затяжки.
• Диаметр торцевой насадки:
Использование торцевых насадок
неправильного диаметра может стать
причиной снижения момента затяжки.
• Размер болта: Для заворачивания
болтов большого диаметра обычно
требуется высокий момент затяжки.
Момент затяжки так же может
варьироваться в зависимости от длины,
градуса и коэффициента крутящего
момента.
• Болт: Для обеспечения надлежащего
момента затяжки убедитесь, что резьба
болта чистая, не имеет ржавчины
и мусора.
• Материал: На величину крутящего
момента затяжки также влияет
тип обрабатываемого материала
и состояние его верхней поверхности.
• Продолжительность затяжки:
Продолжительность затяжки
увеличивается с увеличением
крутящего момента. Затяжка
продолжительнее рекомендованной,
может стать причиной перенапряжения,
возникновения сорванной резьбы
и повреждения крепежных элементов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей или
насадок. Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного тока.
Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы
подлежат переработке. Сдайте их
Вашему дилеру или в местный пункт
переработки. Собранные аккумуляторы
будут переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
32
zst00214171 - 22-08-2013
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising