ADV1220 | Black&Decker ADV1220 CAR VAC Type H1 instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza
509211-27 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL ADV1210
ADV1220
2
POLSKI
Przeznaczenie
Ostrzeżenie! W czasie
pracy narzędziami zasilanymi z akumulatora,
należy przestrzegać
podstawowych zasad
bezpiecznej pracy oraz
poniższych zaleceń,
co pozwala zminimalizować ryzyko pożaru,
wycieku elektrolitu, zranienia lub uszkodzenia
mienia.
Ręczny odkurzacz Black & Decker Dustbuster® jest przeznaczony do lekkiego odkurzania. Opisywane urządzenie
przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Zasady bezpiecznej
pracy
Ostrzeżenie! Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami
dotyczącymi bezpiecznej pracy oraz
z instrukcją obsługi. Niestosowanie się ♦ Przed przystąpieniem
do ostrzeżeń i zaleceń
zawartych w tej instrukcji obsługi może być
przyczyną porażenia
prądem elektrycznym,
pożaru i/lub poważnego
zranienia.
do użytkowania należy
uważnie przeczytać całą
instrukcję obsługi.
♦ Przeznaczenie urządzenia opisane jest w instrukcji obsługi. Użycie akcesoriów lub końcówek innych
niż opisane w instrukcji
obsługi oraz wykorzystanie urządzenia do innych
celów jest niebezpieczne
i stwarza ryzyko zranienia.
♦ Zachować instrukcję do
późniejszego użycia.
3
Użytkowanie
urządzenia
♦ To urządzenie może być
używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub
nie posiadające doświadczenia i wiedzy, tylko pod
nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania
urządzenia i zrozumieniu
związanych z tym zagrożeń. Nie wolno pozwalać
dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenia
i konserwacji przez użytkownika nie wolno przeprowadzać dzieciom bez
nadzoru.
♦ Nie używać urządzenie
do wciągania płynów ani
materiałów, które mogłyby
się zapalić.
♦ Nie używać urządzenia
w pobliżu łatwopalnych
oparów.
♦ Nie używać urządzenia
w pobliżu wody.
♦ Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
♦ Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilania w celu odłączenia wtyczki z gniazda
zapalniczki. Trzymać
przewód z dala od źródeł
ciepła, oleju oraz z dala od
ostrych krawędzi.
♦ Zachować ostrożność,
aby nie ścisnąć przewodu drzwiami, szybami lub
dźwigniami pojazdu.
♦ Ten produkt nie jest przeznaczony do wciągania
popiołu tytoniowego.
♦ Nie kierować podmuchu
z silnika na oczy ani twarz.
Przeglądy i naprawy
♦ Przed użyciem sprawdzić, czy nie występują
uszkodzenia lub wadliwe
elementy. Sprawdzić, czy
części i przełączniki nie są
uszkodzone i czy nie ma
innych warunków, które
mogłyby utrudniać jego
pracę.
4
♦ Nie wolno używać uszkodzonego lub zepsutego
urządzenia.
♦ Napraw wszelkich uszkodzonych lub wadliwych
części powinien dokonywać autoryzowany serwis.
♦ Regularnie sprawdzać
przewód zasilania i wtyczkę pod kątem uszkodzeń.
Ze względów bezpieczeństwa, wymiany uszkodzonego przewodu zasilającego musi dokonywać
producent lub Autoryzowany Serwis Black & Decker.
♦ Nie wolno demontować
ani wymieniać żadnych
innych części, niż te, które
zostały wymienione w niniejszej instrukcji obsługi.
pracy i stosowania środków ochronnych, nie jest możliwe
uniknięcie pewnych zagrożeń. Należą do nich:
♦
Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących / ruchomych elementów.
♦
Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy lub akcesoriów.
♦
Zranienia związane ze zbyt długotrwałym używaniem narzędzia. Pracując przez dłuższy czas, należy
robić regularne przerwy.
♦
Ryzyko uszkodzenia słuchu.
♦
Uszczerbek na zdrowiu związany z wdychaniem
pyłów powstających w czasie pracy narzędziem (np.
w czasie obróbki drewna, szczególnie dębu, buku
i MDF).
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
Urządzenie jest przeznaczone do użytku z układami
zasilania samochodów z akumulatora o napięciu 12 V
z ujemnym uziemieniem.
Ostrzeżenie! Wtyczka do gniazdka zapalniczki jest wyposażona w niewymienialny bezpiecznik. Bezpiecznik może
zadziałać w razie usterki. Ze względów bezpieczeństwa,
bezpiecznik musi zostać wymieniony wraz z wtyczką
i przewodem przez producenta lub Autoryzowany Serwis
Black & Decker.
Ostrzeżenie! Nie używać urządzenia w połączeniu
z układami pracującymi z dodatnim uziemieniem lub
innym napięciem.
Symbole na urządzeniu
Przed przystąpieniem do użytkowania należy
uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
Wyposażenie
Opisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lub wszystkie z poniższych elementów.
1. Wyłącznik
2. Przycisk zwalniający blokadę pojemnika na kurz
3. Pojemnik na kurz
4. Dysza (tylko ADV1220)
5. Wtyczka do samochodowego gniazdka zapalniczki
12 V
Dodatkowe zasady bezpieczeństwa
Rys. A (tylko ADV1210)
Po użyciu
6.
7.
♦
♦
♦
Odłącz ładowarkę od zasilania przed rozpoczęciem
czyszczenia ładowarki lub podstawki ładującej.
Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
Dzieci nie mogą mieć dostępu do przechowywanego
urządzenia.
Końcówka ze szczotką
Wąska końcówka
Rys. B (tylko ADV1220)
8. Duża końcówka ze szczotką
9. Duża wąska końcówka
10. Elastyczny wąż
Montaż
Pozostałe zagrożenia.
Akcesoria (rys. A i B)
W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstać zagrożenia, które nie zostały uwzględnione w załączonej
instrukcji dotyczącej bezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania,
zbyt intensywnej eksploatacji lub innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej
Do tych modeli dostępne są niektóre z następujących
akcesoriów:
♦
Końcówka ze szczotką (6) (tylko ADV1210).
♦
Wąska końcówka (7) (tylko ADV1210).
♦
Duża końcówka ze szczotką (8) (tylko ADV1220).
5
♦
♦
kami zegara i podnieść go nad filtr (13).
Duża wąska końcówka (9) (tylko ADV1220).
Elastyczny wąż (10) (tylko ADV1220).
Czyszczenie pojemników na kurz i filtrów
Mocowanie akcesoriów (Rys. A) (tylko ADV1210)
♦
Włożyć odpowiednią końcówką w przednią część
urządzenia. Wcisnąć końcówkę do końca.
♦
♦
Mocowanie akcesoriów (Rys. B) (tylko ADV1220)
♦
Zamontować odpowiednią końcówkę na krótki koniec elastycznego węża (10). Wcisnąć końcówkę do
końca.
♦
Włożyć dłuższy koniec węża elastycznego (10)
w przednią część urządzenia. Wcisnąć elastyczny
wąż do końca.
Zakładanie filtrów na miejsce
Filtry należy wymieniać co 6 do 9 miesięcy lub w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia.
Zamienne filtry są dostępne u sprzedawców Black & Decker:
Do modeli: ADV1210 używać filtra o numerze części
VF110-XJ
Do modeli: ADV1220 używać filtra o numerze części
VF110FC-XJ
Eksploatacja
Podłączanie do zasilania pojazdu
♦
♦
♦
Dopilnować, aby urządzenie było wyłączone.
Wyjąć zapalniczkę z gniazda.
Włożyć wtyczkę 12V (5) do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
Konserwacja
Opisywane sieciowe/bezprzewodowe urządzenie/narzędzie Black & Decker zostało zaprojektowane tak, aby
zapewnić długoletnią pracę przy minimalnej konieczności konserwacji. Aby długo cieszyć się właściwą pracą
urządzenia, należy odpowiednio o nie dbać i regularnie
je czyścić.
Uwaga! Przed przystąpieniem do konserwacji elektronarzędzi zasilanych przewodem zasilającym / akumulatorami należy:
♦
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu.
♦
Lub wyłączyć i odłączyć akumulator od urządzenia,
jeśli urządzenie jest wyposażone w oddzielny akumulator.
♦
Jeśli akumulator jest zintegrowany, należy go całkowicie rozładować a następnie wyłączyć urządzenie.
♦
Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarki
z gniazda zasilającego. Ładowarka nie wymaga,
oprócz okresowego czyszczenia, żadnej dodatkowej
konserwacji.
♦
Regularnie czyścić otwory wentylacyjne przy użyciu
miękkiej szczotki albo suchej ściereczki.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną ściereczką. Nie używać ściernych lub rozpuszczających
środków czyszczących.
Włączanie i wyłączanie (rys. C)
♦
♦
Aby wyłączyć urządzenie, przesunąć wyłącznik (1)
do przodu w położenie 1.
Aby włączyć urządzenie, przesunąć wyłącznik (1)
do tyłu w położenie 0.
Ustawianie optymalne siły ssania
Aby utrzymać optymalną siłę ssania, należy regularnie
czyścić filtry podczas użytkowania.
Opróżnianie i czyszczenie produktu.
Szybkie opróżnianie pojemnika na kurz
(rys. D) (tylko ADV1220)
♦
♦
♦
Pojemniki na kurz i filtry można umyć w ciepłej wodzie z mydłem.
Przed założeniem na miejsce, dopilnować, aby filtry
i pojemnik na kurz były suche.
Nacisnąć zatrzaski zwalniające (11) i ściągnąć prosto dyszę (4).
Opróżnić pojemnik na kurz.
Aby założyć dyszę na miejsce, należy wciskać ją na
uchwyt, aż zatrzaśnie się w poprawnym położeniu.
Demontaż pojemnika na kurz i filtrów
(rys. E)
Ochrona środowiska
Ostrzeżenie! Filtry są elementami wielokrotnego użytku,
które należy regularnie czyścić.
♦
Nacisnąć zatrzask zwalniający (2) i ściągnąć prosto
dyszę (3).
♦
Trzymając pojemnik na kurz na koszem na śmieci,
wyciągnąć filtr, aby opróżnić pojemnik.
♦
Aby założyć pojemnik na kurz na miejsce, należy
wciskać go na uchwyt, aż zatrzaśnie się w poprawnym położeniu.
Ostrzeżenie! Nie wolno używać narzędzia bez filtrów.
Optymalne wsysanie kurzu jest możliwe, tylko gdy filtry
są czyste.
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego
produktu nie wolno utylizować razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych.
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiadanego
narzędzia Black & Decker lub nie będzie się go więcej
używać, nie należy wyrzucać go razem ze śmieciami
z gospodarstwa domowego. Przekaż produkt do punktu
selektywnej zbiórki odpadów.
Selektywna zbiórka zużytych produktów i opakowań pozwala na powtórne wykorzystanie
użytych materiałów. Powtórne użycie materiałów pomaga chronić środowisko naturalne
przed zanieczyszczeniem i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.
Filtr wstępny (rys. F) (tylko ADV1220)
Filtr i filtr wstępny można oddzielić, aby ułatwić czyszczenie.
♦
Przekręcić filtr wstępny (12) zgodnie ze wskazów-
6
Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość
selektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych,
poprzez pozostawienie ich w punktach na miejskich wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy, przy zakupie nowego
sprzętu.
Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki i recyklingu
swoich produktów po zakończeniu okresu eksploatacji.
Aby skorzystać z tej możliwości, prosimy przekazać produkt do jednego z autoryzowanych przedstawicieli serwisowych, który odbierze je od Państwa w naszym imieniu.
Adres najbliższego autoryzowanego przedstawiciela
serwisowego otrzymają Państwo kontaktując się z miejscowym biurem Black & Decker, którego adres podany
jest w niniejszej instrukcji obsługi. Lista autoryzowanych
przedstawicieli serwisowych oraz informacje na temat
naszego serwisu posprzedażnego dostępne są również
na stronie internetowej: www.2helpU.com.
Dane techniczne
ADV1210 ADV1220
Napięcie
Masa
prąd stały V
kg
(Typ 1)
(Typ 1)
12
12
1,03
1,29
zst00257152 - 03-03-2015
7
Black & Decker
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
Black & Decker powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
8
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising