ADV1220 | Black&Decker ADV1220 CAR VAC Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-73 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
ADV1210
ADV1220
2
MAGYAR
a kézikönyvet.
♦ A készülék rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés veszélyével jár.
♦ Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
Rendeltetésszerű használat
Black & Decker Dustbuster® Autó porszívója könnyű
száraz porszívózási feladatokra készült. Ez a készülék
ipari használatra nem alkalmas.
Biztonságtechnikai
előírások
Figyelmeztetés! Olvasson el minden
biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen kívül hagyása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Figyelmeztetés! Akkumulátorról működtetett
készülékek használatakor a tűz, az akkumulátor-szivárgás, a személyi sérülések és az
anyagi károk veszélyének csökkentése végett
többek között a következő alapvető biztonságtechnikai előírásokat kell betartani.
A készülék használata
♦ Ne használja a készüléket
folyadékok, illetve gyúlékony anyagok felszívására.
♦ Ne használja gyúlékony
gázok közelében.
♦ Ne használja víz közelében.
♦ Ne merítse vízbe.
♦ A készülék dugaszát ne
a kábelnél fogva húzza ki
a szivargyújtó aljzatából.
A vezetéket hőtől, olajtól
és éles szélektől óvja.
♦ Vigyázzon, hogy a vezeték be ne csípődjön jármű
♦ A készülék használata
előtt gondosan olvassa
át teljes egészében ezt
3
Átvizsgálás és
javítások
ajtajaiba, ablakaiba vagy
kezelőkarjaiba.
♦ Ez a termék cigaretta vagy
szivar hamujának felszívására nem alkalmas.
♦ A motor által kifújt levegőt
ne irányítsa a szeme vagy
az arca felé.
♦ Ezt a terméket 8 éves és
annál idősebb gyermekek,
illetve csökkent fizikai,
érzékelő vagy mentális
képességű vagy tapasztalattal és tudással nem
rendelkező személyek
csak felügyelet mellett
használhatják, vagy ha
kioktatták őket a készülék biztonságos használatára, és megértették
a készülék használatával
járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel. A készülék
tisztítását és felhasználói
karbantartását gyermekek
nem végezhetik felügyelet
nélkül.
♦ Használat előtt ellenőrizze,
nincs-e a készüléken sérült vagy hibás alkatrész.
Győződjön meg arról, hogy
az alkatrészek nincsenek
eltörve, a kapcsolók nem
sérültek és nem áll fenn
olyan körülmény, amely
befolyásolhatja a készülék
működését.
♦ Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy hibás.
♦ A sérült vagy hibás alkatrészt szakszervizzel javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
♦ Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a tápkábel és a csatlakozó.
Ha a hálózati kábel vagy
a csatlakozó sérült, a veszély elkerülése végett
azonnal cseréltesse ki
egyik Black & Decker
szakszervizzel.
♦ Soha ne próbáljon olyan
alkatrészt kiszerelni vagy
4
kicserélni, amelyet ez
a kézikönyv nem említ.
A ábra (csak ADV1210 típus)
6.
7.
B ábra (csak ADV1220 típus)
Kiegészítő biztonsági előírások
8. Nagy kefefej
9. Nagy résszívófej
10. Hajlékony cső
Használat után
♦
♦
♦
Kefefej
Réstisztító szívófej
Húzza ki a töltő kábelét az aljzatból, mielőtt a töltőt
vagy a talapzatát tisztítani kezdi.
Amikor nem használja a készüléket, száraz helyen
tárolja.
Ügyeljen, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá
a tárolt készülékekhez.
Összeszerelés
Tartozékok (A és B ábra)
Ezeket a típusokat a következő tartozékokkal szállíthatjuk:
♦
Kefefej (6) (csak ADV1210 típus).
♦
Résszívófej (7) (csak ADV1210 típus).
♦
Nagy kefefej (8) (csak ADV1220 típus).
♦
Nagy résszívófej (9) (csak ADV1220 típus).
♦
Hajlékony cső (10) (csak ADV1220 típus).
Maradványkockázatok
A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű,
illetve huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A szerszám használata közben keletkező por belégzése által okozott egészségi veszély (például: - fa,
különösen tölgy, bükk és MDF lapok megmunkálásakor).
A tartozékok felszerelése (A ábra) (csak ADV1210
típus)
♦
Illessze a megfelelő tartozékot a készülék elejébe.
Győződjön meg arról, hogy a tartozékot teljes mértékben beillesztette.
A tartozékok felszerelése (B ábra) (csak ADV1220
típus)
♦
Illessze a megfelelő tartozékot a hajlékony cső (10)
rövidebbik végére. Győződjön meg arról, hogy a tartozékot teljes mértékben rányomta.
♦
Illessze a hajlékony cső (10) hosszabbik végét a készülék elejébe. Győződjön meg arról, hogy a hajlékony csövet teljes mértékben benyomta.
A készülék használata
Elektromos biztonság
Csatlakoztatás a jármű áramellátására
Ez a készülék 12 V-os akkufeszültségű, negatív testelésű személygépkocsik energiarendszerére lett tervezve.
Figyelmeztetés! A szivargyújtó-csatlakozó egy egyszer használatos biztosítékkal van ellátva. Hiba esetén
a biztosíték működésbe léphet. Ilyen esetben a veszély
elkerülése végett a biztosítékot az aljzattal és a kábellel együtt ki kell cseréltetni a gyártóval vagy Black and
Decker szervizzel.
Figyelem! Ne használja a készüléket ettől eltérő feszültségről vagy polaritásról.
♦
♦
♦
Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
Húzza ki a szivargyújtót az aljzatából.
Dugaszolja a készülék 12 V-os csatlakozódugaszát
(5) a szivargyújtó aljzatába.
Be- és kikapcsolás (C ábra)
♦
♦
Szimbólumok a készüléken
A készülék használata előtt alaposan olvassa
át a teljes kézikönyvet.
A készülék bekapcsolásához csúsztassa a be- és
kikapcsolót (1) előre, az 1-es állásba.
A készülék kikapcsolásához csúsztassa a főkapcsolót (1) hátra, a 0-s állásba.
Az optimális szívóerő fenntartása
Az optimális szívóerő fenntartásához a szűrőket használat közben rendszeresen tisztítani kell.
Részegységek
Ez a készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Be- és kikapcsoló
2. Portartály kioldógombja
3. Portartály
4. Szívófej (csak ADV1220 típus)
5. 12 V-os csatlakozódugasz gépkocsihoz
A készülék kiürítése és tisztítása
A portartály gyors kiürítése (D ábra) (csak
ADV1220 típus)
♦
♦
♦
5
Nyomja meg a kioldó kallantyúkat (11), és húzza le
egyenesen a szívófejet (4).
Ürítse ki a portartályt.
Visszahelyezésnél tegye a szívófejet vissza a fo-
gantyúra, amíg kattanás nem jelzi, hogy a helyére
került.
torburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
A portartály és a szűrők leszerelése
(E ábra)
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Figyelmeztetés! A szűrők újra felhasználhatók, és rendszeresen tisztítani kell őket.
♦
Nyomja meg a kioldó fület (2), és húzza ki egyenesen
a portartályt (3).
♦
Tartsa a portartályt egy szemetesedény fölé, majd
a kiürítéséhez húzza ki a szűrőt.
♦
Visszahelyezésnél tegye a portartályt vissza a fogantyúra, amíg kattanás nem jelzi, hogy stabilan
a helyére került.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket a szűrők nélkül. Optimális porszívózás csak tiszta szűrőkkel
lehetséges.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Előszűrő (F ábra) (csak ADV1220 típus)
A hatékonyabb tisztítás érdekében a szűrő és az előszűrő
szétválasztható.
♦
Csavarja az előszűrőt (12) az óramutató járásának
irányában, majd emelje le a szűrőről (13).
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
A portartályok és szűrők tisztítása
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha
igénybe veszi, jutassa el a terméket bármelyik hivatalos
márkaszervizünkbe.
♦
♦
A portartályok és a szűrők meleg szappanos vízben
moshatók.
Győződjön meg arról, hogy szűrők és a portartály
szárazak, mielőtt visszatenné őket.
A szűrők cseréje
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő
honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
A szűrőket 6 – 9 havonta kell cserélni, illetve akkor, ha
már kopottak vagy sérültek.
Csereszűrőket Black & Decker forgalmazójától szerezhet be:
Az alábbi típushoz: ADV1210 típushoz VF110-XJ cikkszámú szűrőt használjon
Az alábbi típushoz: ADV1220 típushoz VF110FC-XJ
cikkszámú szűrőt használjon
Műszaki adatok
ADV1210 ADV1220
(1-es
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli készülékek
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy pedig kapcsolja ki, és ha kivehető, vegye ki az
akkumulátort a készülékből/szerszámból.
♦
Vagy pedig merítse le teljesen az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a mo-
Feszültség
Súly
Vdc
kg
(1-es
típus)
típus)
12
12
1,03
1,29
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink
és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogasson el
a www.blackanddecker.hu honlapunkra, és
regisztrálja új Black & Decker termékét, hogy új
termékeinkről és különleges ajánlatainkról naprakész
információkkal láthassuk el. A Black & Decker
márkával és a termékkínálatunkkal kapcsolatos
információkat a következő honlapon tekintheti meg:
www.blackanddecker.hu.
zst00257151 - 03-03-2015
6
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
7
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
8
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
9
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising