ADV1220 | Black&Decker ADV1220 CAR VAC Type H1 instruction manual

371002 - 22 LV
www.blackanddecker.eu
ADV1210
ADV1220
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LATVIEŠU
rumu vai papildierīci, kas
nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts
Drošības norādījumi
šim instrumentam, var gūt
ievainojumus.
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības ♦ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker Dustbuster ® rokas putekļsūcējs
ir paredzēts nelielas noslodzes sausu putekļu sūkšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai
mājas apstākļos.
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek Instrumenta
ievēroti turpmāk redzamie ekspluatācija
brīdinājumi un norādījumi,
var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
Brīdinājums! Lietojot
ar akumulatoru darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp
šeit minētie, lai mazinātu
ugunsgrēka, ievainojumu
un materiālu bojājumu
risku.
♦ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
♦ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana.
Lietojot jebkuru citu piede4
♦ Nelietojiet šo instrumentu,
lai savāktu šķidrumu vai
tādus materiālus, kas var
aizdegties.
♦ Nelietojiet instrumentu uzliesmojošu tvaiku tuvumā.
♦ Nelietojiet instrumentu tuvu
ūdenim.
♦ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
♦ Nekādā gadījumā neraujiet
vadu, lai atvienotu spraudni
no cigarešu aizdedzinātāja
ligzdas. Netuviniet vadu
karstumam, eļļai un asām
šķautnēm.
♦ Raugieties, lai neiespiestu
vadu automobiļa durvīs,
logos vai svirās.
LATVIEŠU
♦ Šis instruments nav piemērots cigarešu vai cigāru
pelnu savākšanai.
♦ Netuviniet motora vilkmes
atveri acīm un sejai.
♦ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8
gadiem un personas, kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai
trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni
tiek uzraudzīti vai apmācīti
instrumenta drošā lietošanā
un ja viņi izprot visus riskus
saistībā ar to. Nedrīkst ļaut
bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt
instrumentu un veikt tam
apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.
Pārbaude un remonts
♦ Pirms lietošanas pārbaudiet,
vai instrumentam nav bojātu
vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas
nav salūzušas, slēdži nav
bojāti un vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.
♦ Instrumentu nedrīkst lietot,
ja kāda detaļa ir bojāta vai
kā citādi nelietojama.
♦ Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai salabotu vai
nomainītu bojātās vai kā
citādi nelietojamās detaļas.
♦ Regulāri pārbaudiet, vai nav
bojāts barošanas vads un
savienotājs. Ja barošanas
vads vai savienotājs ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Вlack & Decker
pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
♦ Drīkst noņemt vai nomainīt
tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.
Papildu drošības norādījumi
Pēc ekspluatācijas
♦
♦
♦
Pirms lādētāja vai lādēšanas pamatnes tīrīšanas atvienojiet lādētāju no elektrotīkla.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā
vietā.
Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā
vietā.
Atlikušie riski.
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi.
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
5
LATVIEŠU
♦
ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas
vai citus piederumus;
ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas
lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
dzirdes pasliktināšanās;
kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
(piemēram, - apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus).
♦
♦
♦
Elektrodrošība
Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai ar
12 V negatīvā zemējuma automobiļu akumulatoru
sistēmām.
Brīdinājums! Cigarešu aizdedzinātāja spraudnis
ir aprīkots ar drošinātāju, kam nav iespējams veikt
apkopi. Drošinātājs var nostrādāt kļūmes gadījumā. Ja tā notiek, drošinātājs ir jānomaina kopā ar
spraudni un kabeli, un to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Вlack & Decker pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Brīdinājums! Nelietojiet instrumentu ar pozitīva
zemējuma vai citāda zemējuma sistēmām.
Simboli uz iekārtas
Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet
visu rokasgrāmatu.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. h
2. tvertnes atbrīvošanas poga
3. putekļu tvertne
4. Sprausla (tikai ADV1220)
5. 12 V automašīnas savienotājs
A att. (tikai ADV1210)
6. Birstes uzgalis
7. putekļsūcēja uzgalis spraugu tīrīšanai
A att. (tikai ADV1220)
8. Lielais birstes uzgalis
9. Lielais uzgalis spraugu tīrīšanai
10. Lokanā šļūtene
Salikšana
Piederumi (A, B att.)
Instrumenta komplektācijā ietilpst daži no šādiem
piederumiem.
6
♦
♦
♦
♦
♦
birstes uzgalis (6) (tikai ADV1210);
uzgalis spraugu tīrīšanai (7) (tikai ADV1210);
lielais birstes uzgalis (8) (tikai ADV1220);
uzgalis spraugu tīrīšanai (9) (tikai ADV1220).
lokana šļūtene (10) (tikai ADV1220).
Piederumu pievienošana (A att.) (tikai ADV1210)
♦ Ievietojiet instrumenta priekšgalā vajadzīgo
piederumu. Piederumam jābūt iestumtam līdz
galam.
Piederumu pievienošana (B att.) (tikai ADV1220)
♦ Ievietojiet piemērotu piederumu elastīgās
šļūtenes (10) galā. Piederumam jābūt pilnībā
uzbīdītam uz šļūtenes.
♦ Ievietojiet elastīgās šļūtenes garo galu (10)
atverē iekārtas priekšpusē. Pārliecinieties, ka
šļūtene ir pilnībā iestumta līdz galam.
Lietošana
Pievienošana automobiļa barošanas avotam
♦
♦
♦
Instrumentam jābūt izslēgtam.
Izņemiet cigarešu aizdedzinātāju no ligzdas.
Iespraudiet 12 V automašīnas spraudni (5)
cigarešu aizdedzinātāja ligzdā.
Ieslēgšana un izslēgšana (C att.)
♦
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, bīdiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1) uz priekšu pozīcijā 1.
Lai izslēgtu instrumentu, bīdiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1) atpakaļ pozīcijā (0).
Sūkšanas jaudas saglabāšana
Lai saglabātu sūkšanas jaudu, lietošanas laikā
regulāri jāiztīra filtri.
Instrumenta iztukšošana un tīrīšana.
Ātri iztukšojiet putekļu tvertni (D att.) (tikai
ADV1220)
♦
♦
♦
Nospiediet tvertnes atbrīvošanas aizturus (11)
un izvelciet putekļu tvertni (4) taisni ārā.
Iztukšojiet tvertnes saturu.
Lai uzstādītu putekļu tvertni atpakaļ, spiediet
to virsū uz roktura, līdz tā ar klikšķi nofiksējas
vietā.
Putekļu tvertnes un filtru noņemšana (E att.)
Brīdinājums! Filtri ir vairākkārt izmantojami un
regulāri jātīra.
♦ Nospiediet tvertnes atbrīvošanas aizturi (2) un
izvelciet putekļu tvertni (3) taisni ārā.
LATVIEŠU
♦
Turot putekļu tvertni virs atkritumu groza vai
izlietnes, izvelciet filtru, lai iztukšotu tvertnes
saturu.
♦ Lai uzstādītu putekļu tvertni atpakaļ, spiediet
to virsū uz roktura, līdz tā ar klikšķi nofiksējas
vietā.
Brīdinājums! Nelietojiet instrumentu, ja nav uzstādīti filtri. Vislabāko netīrumu savākšanu nodrošina
tikai tīri filtri.
Priekštīrīšanas filtrs (F. att.) (tikai ADV1220)
Filtru un priekštīrīšanas filtru var atdalīt vienu no
otra, lai nodrošinātu labāku tīrīšanu.
♦ Pagrieziet priekštīrīšanas filtru (12) pretēji pulksteņrādītāju virzienam un izceliet ārā no filtra
(13).
Putekļu tvertnes un filtru tīrīšana
♦
♦
Putekļu tvertni un filtrus var izmazgāt siltā ziepjūdenī.
Filtri un putekļu tvertne ir jānožāvē pirms uzstādīšanas atpakaļ uz instrumenta.
Filtru nomaiņa
Filtri jānomaina ik pēc 6 līdz 9 mēnešiem un tad, ja
ir nolietoti vai bojāti.
Rezer ves filtrus varat iegādāties no vietējā
Вlack & Decker izplatītāja:
Modeļiem ADV1210 izmantotā filtra daļas numurs
VF110-XJ
Modeļiem ADV1210 izmantotā filtra daļas numurs
VF110FC-XJ
Apkope
Šis Вlack & Decker bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu
elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:
♦ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
♦ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams
akumulators;
♦ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā
izlādējiet un izslēdziet instrumentu;
♦ pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope,
izņemot regulāru tīrīšanu.
♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta lādētāja ventilācijas atveres;
♦
Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Вlack & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietoto izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.
Вlack & Decker nodrošina Вlack & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Вlack & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Вlack & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē: www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Spriegums
Svars
ADV1210
(1. veids)
V līdzspr. 12
kg 1,03
ADV1220
(1. veids)
12
1,29
Garantija
Вlack & Decker rūpējas par savu izstrādājumu
kvalitāti un sniedz izcilu garantiju. Šis garantijas
paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un
nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā
Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās
tirdzniecības zonā.
7
LATVIEŠU
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Вlack & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba
kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības
dēļ, Вlack & Decker garantē visu bojāto detaļu
nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti
dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu
izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu
liekas neērtības, ja vien:
♦ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
♦ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
♦ izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
♦ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Вlack & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot tuvāko
pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo
Вlack & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā
rokasgrāmatā. Вlack & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē: www.2helpU.com.
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
Вlack & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu par
jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par Вlack & Decker
zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster ®
предназначен для выполнения легкой сухой
уборки. Данный прибор предназначен только
для бытового использования.
Инструкции по технике
безопасности
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции
по безопасности
и руководство
по эксплуатации.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже
правил безопасности
и инструкций может
привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании приборов
с питанием от аккумулятора соблюдение
правил по технике
безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара, протечки аккумуляторов,
получения травм и повреждений.
♦ Перед использованием
прибора внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых
принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных
данным руководством
по эксплуатации, может
привести к несчастному
случаю.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Сохраните данное руко- ♦ Данный прибор не предназначен для всасывания
водство для последующесигарного или сигаретного обращения к нему.
го пепла.
Использование
♦ Не наводите поток возприбора
духа электродвигателя на
♦ Не используйте прибор
лицо и глаза.
для собирания жидкостей ♦ Использование прибора
и легковоспламеняющихдетьми от 8 лет и старше,
ся веществ.
людьми с ограниченны♦ Не используйте прибор
ми физическими, сенв среде воспламеняюсорными и умственными
щихся паров.
возможностями, а так♦ Не используйте прибор
же неопытными лицами
рядом с водой.
допускается только под
♦ Не погружайте прибор
надзором или после инв воду.
структирования по без♦ Никогда не тяните за каопасному использовабель для выдергивания
нию прибора и принятия
штекера из гнезда прикуими к сведению фактора
ривателя. Не подвергайте
потенциальной опаснокабель прибора воздейсти. Не позволяйте детям
ствию высокой темпераиграть с прибором. Чистка
туры, масла и держите
и техническое обслуживдали от острых предмевание прибора детьми
тов и углов.
должно проходить под
♦ Следите, чтобы не зажать
контролем опытных лиц.
кабель прибора дверями
автомобиля, окнами или Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуарычагами.
тации, всегда проверяйте
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
исправность прибора. ♦ Ни в коем случае не сниУбедитесь в отсутствии
майте и не заменяйте
поломанных деталей, подетали, за исключением
врежденных включатедеталей, указанных в данлей и прочих дефектов,
ном руководстве по эксспособных повлиять на
плуатации.
работу прибора.
Дополнительные инструкции по
♦ Не используйте прибор, безопасности
если повреждена или не- После использования
исправна какая-либо его ♦ Перед чисткой зарядного устройства или
зарядной базы всегда отключайте зарядное
деталь.
устройство от источника питания.
♦ Храните не используемый прибор в сухом
♦ Ремонтируйте или заместе.
меняйте поврежденные ♦ Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
или неисправные детали
Остаточные риски
только в авторизован- При работе данным прибором возможно возникном сервисном центре новение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
Black & Decker.
техники безопасности. Эти риски могут возникпри неправильном или продолжительном
♦ Регулярно проверяйте нуть
использовании изделия и т.п.
на соблюдение соответствующих
элек трический кабель Несмотря
инструкций по технике безопасности и испольи штекер на наличие по- зование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
вреждений и признаков исключить. К ним относятся:
в результате касания вращающихся/
износа. Во избежание ♦ Травмы
двигающихся частей прибора.
получения травмы во время смены
несчастного случая, за- ♦ Риск
деталей прибора, ножей или насадок.
мена поврежденного ка- ♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
беля питания и штекера
При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте
должна производиться
регулярные перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
только на заводе-изгото- ♦♦ Ущерб
здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
вителе или в авторизо(например, при обработке древесины, в осованном сервисном центре
бенности, дуба, бука и ДВП).
Black & Decker.
Электробезопасность
Данный прибор разработан для использования
от автомобильной аккумуляторной системы
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
12 с заземлением отрицательного полюса.
Внимание! Штекер прикуривателя оснащен
плавким предохранителем, не подлежащим
техническому обслуживанию. Предохранитель
может работать даже в случае неисправности.
Если это произошло, предохранитель вместе
со штекером и кабелем должен быть заменен
на заводе-изготовителе или в авторизованном
сервисном центре Black & Decker, чтобы исключить риск несчастного случая.
Внимание! Не подключайте прибор к системам
с заземлением положительного полюса или
с другим напряжением.
Маркировка прибора
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша выключателя
2. Отпирающая кнопка пылесборника
3. Пылесборник
4. Сопло (только ADV1220)
5. Штекер 12 В для автомобиля
Установка насадок (Рис. А) (только ADV1210)
♦ Вставьте нужную насадку в переднюю часть
прибора. Убедитесь, что насадка установлена до упора.
Установка насадок (Рис. В) (Только ADV1220)
♦ Вставьте соответствующую насадку в короткий конец гибкого шланга (10). Убедитесь,
что насадка вставлена до упора.
♦ Вставьте длинный конец гибкого шланга (10)
в переднюю часть прибора. Убедитесь, что
гибкий шланг вставлен до упора.
Эксплуатация
Подсоединение к автомобильному
источнику питания
♦
♦
♦
Убедитесь, что прибор выключен.
Извлеките прикуриватель из его гнезда.
Вставьте в гнездо прикуривателя штекер
12 В (5).
Включение и выключение (Рис. C)
♦
♦
Чтобы включить прибор, передвиньте клавишу выключателя (1) вперед в положение
1.
Чтобы выключить прибор, передвиньте клавишу выключателя (1) назад в положение 0.
Рис. А (только ADV1210)
Улучшение всасывания
6. Щетка-насадка
7. Узкая насадка
Чтобы поддерживать силу всасывания на
оптимальном уровне, необходимо регулярно
чистить фильтры.
Рис. В (только ADV1220)
8. Длинная щетка-насадка
9. Длинная узкая насадка
10. Гибкий шланг
Опорожнение и чистка прибора
Сборка
♦
Насадки (Рис. А и В)
♦
♦
В комплект поставки данных моделей могут
входить все или некоторые из названных ниже
принадлежностей:
♦ Щетка-насадка (6) (только ADV1210).
♦ Узкая насадка (7) (только ADV1210).
♦ Д л и н н а я щ е т к а - н а с а д к а (8) (т о л ь к о
ADV1220).
♦ Длинная узкая насадка (9) (только ADV1220).
♦ Гибкий шланг (10) (только ADV1220).
12
Быстрое опорожнение пылесборника
(Рис. D) (только ADV1220)
Нажмите на отпирающие кнопки (11) и снимите с прибора сопло (4).
Опорожните содержимое пылесборника.
Для установки сопла на место, вставьте его
в рукоятку до щелчка.
Снятие пылесборника и фильтров
(Рис. Е)
Внимание! Фильтры рассчитаны на многократное использование, поэтому должны регулярно
очищаться.
♦ Нажмите на отпирающую кнопку (2) и снимите пылесборник (3).
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Держа пылесборник над мусорным ведром,
извлеките фильтр и опорожните содержимое пылесборника.
♦ Для установки пылесборника на место,
вставьте его в рукоятку до щелчка.
Внимание! Никогда не используйте прибор без
установленных фильтров. Оптимальная сборка
пыли может быть достигнута только при наличии
чистых фильтров.
Внутренний фильтр (Рис. F) (только
ADV1220)
Для большей эффективности при чистке, из
основного фильтра можно вынуть внутренний
фильтр.
♦ Поверните внутренний фильтр (12) в направлении по часовой стрелке и извлеките
из основного фильтра (13).
Чистка пылесборника и фильтров
♦
♦
Мойте пылесборник и фильтры теплой
мыльной водой.
Перед установкой, убедитесь, что пылесборник и фильтры полностью сухие.
Замена фильтров
Фильтры должны заменяться каждые 6-9 месяцев, а также в случае их износа или повреждения.
Фильтры для замены можно приобрести у Вашего дилера Black & Decker:
Для модели ADV1210 используйте фильтр с каталожным номером VF110-XJ.
Для модели ADV1220 используйте фильтр с каталожным номером VF110FC-XJ.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный прибор
Black & Decker рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
прибора:
♦ Выключите прибор и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите прибор и извлеките из него
аккумулятор, если прибор оснащен съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
♦
♦
♦
и выключите прибор.
Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия прибора/зарядного устройства
мягкой щеткой или сухой тканью.
Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроприбор Black & Decker или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроприборов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
ADV1210 ADV1220
(Тип 1)
(Тип 1)
Напряжение
питания
Вес
В пост. тока 12
кг 1,03
zst00274372 - 26-06-2015
14
12
1,29
15
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
18
19
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising