ADV1220 | Black&Decker ADV1220 CAR VAC Type H1 instruction manual

370001 - 83 LT
www.blackanddecker.eu
ADV1210
ADV1220
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LIETUVIŲ
papildomus įtaisus arba
priedus, arba naudojant
prietaisą ne pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeSaugos informacija
ninio susižeidimo pavojus.
Atsargiai! Perskaityki- ♦ Išsaugokite šią instrukciją
ateičiai.
te visus saugos įspėNaudojimo paskirtis
Šis „Black & Decker“ rankinis dulkių siurblys „Dustbuster ®“ skirtas lengviems siurbimo sausuoju būdu
darbams. Šis prietaisas skirtas tik individualiam
naudojimui namų ūkyje.
jimus ir visus nurody- Prietaiso naudojimas
mus. Jei bus nesilaikoma
♦ Nenaudokite prietaiso jokiems skysčiams ir medžiagoms, kurie galėtų užsiliepsnoti, susiurbti.
♦ Nenaudokite šio prietaiso
ten, kur šalia yra degių garų.
♦ Nenaudokite šio prietaiso
prie vandens.
♦ Nemerkite prietaiso į vandenį.
♦ Niekada netraukite už
elektros kabelio, norėdami
atjungti kištuką nuo cigarečių žiebtuvėlio lizdo. Laidą
laikykite atokiai nuo šilumos,
tepalo ir aštrių kraštų.
♦ Prieš pradėdami naudoti šį ♦ Būkite atsargūs, kad nepriprietaisą, atidžiai perskaityspaustumėte laido automokite šią instrukciją.
bilio durelėmis, langais arba
♦ Numatytoji paskirtis aprašysvirtimis.
ta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus
toliau pateiktų įspėjimų ir
nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo
pavojus.
Atsargiai! Naudodami akumuliatorinius prietaisus, laikykitės būtinų
saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas, kad
sumažintumėte gaisro,
elektros smūgio, akumuliatorių ištekėjimo, susižeidimo ir turtinės žalos
pavojų.
4
LIETUVIŲ
ta arba sugedusi.
♦ Šiuo gaminiu negalima siurbti cigarečių arba cigarų ♦ Bet kokias pažeistas arba
sugadintas dalis atiduokite
pelenų.
taisyti įgaliotajam remonto
♦ Variklio oro traukos anga turi
atstovui.
būti atokiai nuo akių ir veido.
♦ Šį prietaisą galima naudoti ♦ Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas ir
vaikams nuo 8 metų amkištukas. Jeigu maitinimo
žiaus ir asmenims, turinlaidas arba kištukas būtų
tiems psichinių, jutiminių
pažeistas, siekiant išvengarba protinių negalių arba
ti pavojaus, jį nedelsiant
patirties bei žinių trūkumo,
privalo pakeisti įgaliotasis
jeigu jie yra prižiūrimi arba
„Вlack & Decker“ techninės
instruktuojami, kaip saugiai
priežiūros centro darbuotonaudoti šį prietaisą, ir sujas.
pranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti ♦ Niekada nebandykite nuimti
arba pakeisti kokių nors dasu šiuo prietaisu. Be suaulių kitomis, šioje instrukcijoje
gusiųjų priežiūros vaikams
nenurodytomis, dalimis.
draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą.
Papildomi nurodymai dėl saugos
Tikrinimas ir remontas
♦ Prieš naudojimą patikrinkite,
ar prietaisas nėra apgadintas, ar dalys yra be defektų.
Patikrinkite, ar nėra sugedusių dalių, jungiklių ar kokių
nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti prietaiso veikimą.
♦ Nenaudokite prietaiso, jeigu
kuri nors jo dalis yra pažeis-
Po naudojimo
♦
♦
♦
Atjunkite kroviklį prieš valydami kroviklį arba
krovimo pagrindą.
Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje
vietoje.
Laikykite prietaisus vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
5
LIETUVIŲ
♦
Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius
arba priedus.
Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu
įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai
darykite pertraukas.
Klausos pablogėjimas.
Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui: apdirbant
medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF.)
♦
♦
♦
Elektros sauga
Šis prietaisas skirtas prijungti prie 12 voltų neigiamai
įžemintos transporto priemonės akumuliatoriaus
sistemos.
Atsargiai! Cigarečių žiebtuvėlio lizdas turi neremontuojamą apsauginį saugiklį. Įvykus gedimui,
saugiklis gali suveikti. Jeigu taip atsitiktų, siekiant
išvengti pavojaus, saugiklį reikia kartu su jungtimi
bei kabeliu turi pakeisti gamintojas arba įgaliotasis
„Black and Decker“ techninės priežiūros centras.
Atsargiai! Nenaudokite prietaiso su sistemomis,
kurios turi teigiamą įžeminimą arba kitą įtampą.
Ant prietaiso pažymėti ženklai
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite šią instrukciją.
♦
♦
♦
Antgalių uždėjimas (A pav.) (tik ADV1210)
♦ Įkiškite tinkamą priedą į prietaiso priekį. Patikrinkite, ar priedas yra įkištas iki galo.
Antgalių uždėjimas (B pav.) (tik ADV1220)
♦ Užmaukite tinkamą antgalį ant lanksčiosios žarnos (10) trumpojo galo. Patikrinkite, ar priedas
yra iki galo užmautas.
♦ Ilgąjį lanksčiosios žarnos (10) galą įkiškite į
prietaiso priekį. Patikrinkite, ar lanksčioji žarna
yra įkišta iki galo.
Naudojimas
Prijungimas prie automobilio elektros lizdo
♦
♦
♦
A pav. (tik ADV1210)
6. Šepetėlio galvutė
7. Antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti
B pav. (tik ADV1220)
8. Didelė šepetėlio galvutė
9. Didelis antgalis plyšiams valyti
10. Lanksčioji žarna
Surinkimas
Antgaliai (A ir B pav.)
Šie modeliai gali būti pateikiami su kai kuriais iš
šių priedų:
♦ Šepetėlio galvutė (6) (tik ADV1210).
♦ Antgalis plyšiams valyti (7) (tik ADV1210).
6
Prietaisas būtinai privalo būti išjungtas.
Ištraukite cigarečių žiebtuvėlį iš jo lizdo.
Įkiškite 12 V automobilinę jungtį (5) į cigarečių
žiebtuvėlio lizdą.
Įjungimas ir išjungimas (C pav.)
♦
♦
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau nurodytas
funkcijas.
1. Įjungimo / išjungimo jungiklis
2. Rinktuvo atlaisvinimo mygtukas
3. Dulkių rinktuvas
4. Antgalis (tik ADV1220)
5. 12 V automobilinė jungtis
Didelė šepetėlio galvutė (8) (tik ADV1220).
Didelis antgalis plyšiams valyti (9) (tik ADV1220).
Lanksčioji žarna (10) (tik ADV1220).
Norėdami prietaisą įjungti, pastumkite įjungimo
/ išjungimo jungiklį (1) pirmyn, į 1 padėtį.
Norėdami prietaisą išjungti, pastumkite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) atgal, į 0 padėtį.
Optimalios siurbimo galios pasirinkimas
Norint, kad siurbimo galia būtų optimali, naudojant
prietaisą reikia reguliariai keisti filtrus.
Gaminio tuštinimas ir valymas.
Greitasis dulkių rinktuvo ištuštinimas
(D pav.) (tik ADV1220)
♦
♦
♦
Paspauskite rinktuvo atlaisvinimo skląsčius (11)
ir nuimkite antgalį (4), traukdami jį tiesiai.
Išpilkite rinktuve esančias šiukšles.
Norėdami uždėti antgalį, tvirtai spauskite jį atgal
ant rankenos, kol pasigirs spragtelėjimas.
Dulkių rinktuvo ir filtrų nuėmimas (E pav.)
Atsargiai! Filtrai yra daugkartinio naudojimo ir juos
reikia reguliariai valyti.
♦ Paspauskite rinktuvo atlaisvinimo skląstį (2) ir
nuimkite dulkių rinktuvą (3), traukdami jį tiesiai.
♦ Laikydami dulkių rinktuvą virš šiukšlių dėžės, ištraukite filtrą, kad išpiltumėte rinktuve esančias
šiukšles.
♦ Norėdami uždėti dulkių rinktuvą, tvirtai spauskite
jį atgal ant rankenos, kol pasigirs spragtelėjimas.
LIETUVIŲ
Atsargiai! Niekada nenaudokite prietaiso be filtrų.
Dulkės bus surenkamos optimaliai tik tuo atveju,
jeigu naudosite švarius filtrus.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Priešfiltris (F pav.) (tik ADV1220)
Norint, kad valoma būtų geriau, filtrą ir priešfiltrį
gali atskirti.
♦ Pasukite priešfiltrį (12) pagal laikrodžio rodyklę
ir išimkite jį iš filtro (13).
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „Вlack & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Dulkių rinktuvų ir filtrų valymas
♦
♦
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Dulkių rinktuvus ir filtrus galima plauti šiltame
muiluotame vandenyje.
Įsitikinkite, ar filtrai ir dulkių rinktuvas yra sausi,
prieš sumontuodami juos atgal.
Filtrų keitimas
Filtrus reikėtų keisti kas 6–9 naudojimo mėnesius ir
tada, kai jie yra susidėvėję arba apgadinti.
Atsarginių filtrų galite įsigyti iš „Вlack & Decker“
prekybos atstovo.
Modeliams: Modeliui ADV1210 naudokite filtrą, kurio
dalies numeris yra VF110-XJ
Modeliams: Modeliui ADV1220 naudokite filtrą, kurio
dalies numeris yra VF110FC-XJ
Techninė priežiūra
Šis laidinis (belaidis) „Вlack & Decker“ elektrinis
prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis
tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite
ir reguliariai valysite.
Atsargiai! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/akumuliatorinių elektrinių įrankių techninės priežiūros
darbų:
♦ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką
iš elektros lizdo.
♦ Arba išjungti prietaisą (įrankį) ir išimkite iš jo
akumuliatorių, jeigu prietaisas (įrankis) turi
atskirą akumuliatorių.
♦ Arba, jeigu akumuliatorius yra neišimamas,
visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
♦ Prieš valydami kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui
nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus
reguliarų valymą.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu išvalykite prietaiso / įrankio / kroviklio
ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba
tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos atstovai.
„ Вlack & Decker “ surenka senus naudotus
„Вlack & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam
remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „Вlack & Decker“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „Вlack & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Techniniai duomenys
Įtampa
Svoris
ADV1210
(1 tipas)
Vns 12
kg 1,03
ADV1220
(1 tipas)
12
1,29
Garantija
„Вlack & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės
ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo,
bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos
valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos
teritorijose.
Jeigu „Вlack & Decker“ gaminys per 24 mėnesius
nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų normų,
„Вlack & Decker“ garantuotai pakeičia sugedusias
dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba
pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų
7
LIETUVIŲ
kuo mažiau nepatogumų, nebent:
♦ gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba nuomos tikslais;
♦ gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas;
♦ gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų;
♦ gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys
žmonės arba ne „Вlack & Decker“ techninės
tarnybos darbuotojai.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui arba
įgaliotajam remonto tarnybos atstovui. Artimiausios
remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su
vietine „Вlack & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje
pateiktas sąrašas įgaliotų „Вlack & Decker“ įrangos
remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie mūsų
gaminių techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė
informacija: www.2helpU.com.
Apsilank ykite mūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite
savo naują „Black & Decker“ gaminį, o taip pat
nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos
informacijos apie „Black & DeckerR“ firmos ženklą
ir mūsų gaminių asortimentą rasite interneto adresu
www.blackanddecker.co.uk
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster ®
предназначен для выполнения легкой сухой
уборки. Данный прибор предназначен только
для бытового использования.
Инструкции по технике
безопасности
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции
по безопасности
и руководство
по эксплуатации.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже
правил безопасности
и инструкций может
привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или получению
тяжелой травмы.
Внимание! При использовании приборов
с питанием от аккумулятора соблюдение
правил по технике
безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара, протечки аккумуляторов,
получения травм и повреждений.
♦ Перед использованием
прибора внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых
принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных
данным руководством
по эксплуатации, может
привести к несчастному
случаю.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Сохраните данное руко- ♦ Данный прибор не предназначен для всасывания
водство для последующесигарного или сигаретного обращения к нему.
го пепла.
Использование
♦ Не наводите поток возприбора
духа электродвигателя на
♦ Не используйте прибор
лицо и глаза.
для собирания жидкостей ♦ Использование прибора
и легковоспламеняющихдетьми от 8 лет и старше,
ся веществ.
людьми с ограниченны♦ Не используйте прибор
ми физическими, сенв среде воспламеняюсорными и умственными
щихся паров.
возможностями, а так♦ Не используйте прибор
же неопытными лицами
рядом с водой.
допускается только под
♦ Не погружайте прибор
надзором или после инв воду.
структирования по без♦ Никогда не тяните за каопасному использовабель для выдергивания
нию прибора и принятия
штекера из гнезда прикуими к сведению фактора
ривателя. Не подвергайте
потенциальной опаснокабель прибора воздейсти. Не позволяйте детям
ствию высокой темпераиграть с прибором. Чистка
туры, масла и держите
и техническое обслуживдали от острых предмевание прибора детьми
тов и углов.
должно проходить под
♦ Следите, чтобы не зажать
контролем опытных лиц.
кабель прибора дверями
автомобиля, окнами или Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуарычагами.
тации, всегда проверяйте
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
исправность прибора. ♦ Ни в коем случае не сниУбедитесь в отсутствии
майте и не заменяйте
поломанных деталей, подетали, за исключением
врежденных включатедеталей, указанных в данлей и прочих дефектов,
ном руководстве по эксспособных повлиять на
плуатации.
работу прибора.
Дополнительные инструкции по
♦ Не используйте прибор, безопасности
если повреждена или не- После использования
исправна какая-либо его ♦ Перед чисткой зарядного устройства или
зарядной базы всегда отключайте зарядное
деталь.
устройство от источника питания.
♦ Храните не используемый прибор в сухом
♦ Ремонтируйте или заместе.
меняйте поврежденные ♦ Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение приборам.
или неисправные детали
Остаточные риски
только в авторизован- При работе данным прибором возможно возникном сервисном центре новение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
Black & Decker.
техники безопасности. Эти риски могут возникпри неправильном или продолжительном
♦ Регулярно проверяйте нуть
использовании изделия и т.п.
на соблюдение соответствующих
элек трический кабель Несмотря
инструкций по технике безопасности и испольи штекер на наличие по- зование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
вреждений и признаков исключить. К ним относятся:
в результате касания вращающихся/
износа. Во избежание ♦ Травмы
двигающихся частей прибора.
получения травмы во время смены
несчастного случая, за- ♦ Риск
деталей прибора, ножей или насадок.
мена поврежденного ка- ♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
беля питания и штекера
При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте
должна производиться
регулярные перерывы в работе.
Ухудшение слуха.
только на заводе-изгото- ♦♦ Ущерб
здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
вителе или в авторизо(например, при обработке древесины, в осованном сервисном центре
бенности, дуба, бука и ДВП).
Black & Decker.
Электробезопасность
Данный прибор разработан для использования
от автомобильной аккумуляторной системы
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
12 с заземлением отрицательного полюса.
Внимание! Штекер прикуривателя оснащен
плавким предохранителем, не подлежащим
техническому обслуживанию. Предохранитель
может работать даже в случае неисправности.
Если это произошло, предохранитель вместе
со штекером и кабелем должен быть заменен
на заводе-изготовителе или в авторизованном
сервисном центре Black & Decker, чтобы исключить риск несчастного случая.
Внимание! Не подключайте прибор к системам
с заземлением положительного полюса или
с другим напряжением.
Маркировка прибора
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Составные части
Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Клавиша выключателя
2. Отпирающая кнопка пылесборника
3. Пылесборник
4. Сопло (только ADV1220)
5. Штекер 12 В для автомобиля
Установка насадок (Рис. А) (только ADV1210)
♦ Вставьте нужную насадку в переднюю часть
прибора. Убедитесь, что насадка установлена до упора.
Установка насадок (Рис. В) (Только ADV1220)
♦ Вставьте соответствующую насадку в короткий конец гибкого шланга (10). Убедитесь,
что насадка вставлена до упора.
♦ Вставьте длинный конец гибкого шланга (10)
в переднюю часть прибора. Убедитесь, что
гибкий шланг вставлен до упора.
Эксплуатация
Подсоединение к автомобильному
источнику питания
♦
♦
♦
Убедитесь, что прибор выключен.
Извлеките прикуриватель из его гнезда.
Вставьте в гнездо прикуривателя штекер
12 В (5).
Включение и выключение (Рис. C)
♦
♦
Чтобы включить прибор, передвиньте клавишу выключателя (1) вперед в положение
1.
Чтобы выключить прибор, передвиньте клавишу выключателя (1) назад в положение 0.
Рис. А (только ADV1210)
Улучшение всасывания
6. Щетка-насадка
7. Узкая насадка
Чтобы поддерживать силу всасывания на
оптимальном уровне, необходимо регулярно
чистить фильтры.
Рис. В (только ADV1220)
8. Длинная щетка-насадка
9. Длинная узкая насадка
10. Гибкий шланг
Опорожнение и чистка прибора
Сборка
♦
Насадки (Рис. А и В)
♦
♦
В комплект поставки данных моделей могут
входить все или некоторые из названных ниже
принадлежностей:
♦ Щетка-насадка (6) (только ADV1210).
♦ Узкая насадка (7) (только ADV1210).
♦ Д л и н н а я щ е т к а - н а с а д к а (8) (т о л ь к о
ADV1220).
♦ Длинная узкая насадка (9) (только ADV1220).
♦ Гибкий шланг (10) (только ADV1220).
12
Быстрое опорожнение пылесборника
(Рис. D) (только ADV1220)
Нажмите на отпирающие кнопки (11) и снимите с прибора сопло (4).
Опорожните содержимое пылесборника.
Для установки сопла на место, вставьте его
в рукоятку до щелчка.
Снятие пылесборника и фильтров
(Рис. Е)
Внимание! Фильтры рассчитаны на многократное использование, поэтому должны регулярно
очищаться.
♦ Нажмите на отпирающую кнопку (2) и снимите пылесборник (3).
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Держа пылесборник над мусорным ведром,
извлеките фильтр и опорожните содержимое пылесборника.
♦ Для установки пылесборника на место,
вставьте его в рукоятку до щелчка.
Внимание! Никогда не используйте прибор без
установленных фильтров. Оптимальная сборка
пыли может быть достигнута только при наличии
чистых фильтров.
Внутренний фильтр (Рис. F) (только
ADV1220)
Для большей эффективности при чистке, из
основного фильтра можно вынуть внутренний
фильтр.
♦ Поверните внутренний фильтр (12) в направлении по часовой стрелке и извлеките
из основного фильтра (13).
Чистка пылесборника и фильтров
♦
♦
Мойте пылесборник и фильтры теплой
мыльной водой.
Перед установкой, убедитесь, что пылесборник и фильтры полностью сухие.
Замена фильтров
Фильтры должны заменяться каждые 6-9 месяцев, а также в случае их износа или повреждения.
Фильтры для замены можно приобрести у Вашего дилера Black & Decker:
Для модели ADV1210 используйте фильтр с каталожным номером VF110-XJ.
Для модели ADV1220 используйте фильтр с каталожным номером VF110FC-XJ.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный прибор
Black & Decker рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
прибора:
♦ Выключите прибор и отключите его от источника питания.
♦ Или выключите прибор и извлеките из него
аккумулятор, если прибор оснащен съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
♦
♦
♦
и выключите прибор.
Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия прибора/зарядного устройства
мягкой щеткой или сухой тканью.
Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроприбор Black & Decker или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроприборов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
ADV1210 ADV1220
(Тип 1)
(Тип 1)
Напряжение
питания
Вес
В пост. тока 12
кг 1,03
zst00274371 - 26-06-2015
14
12
1,29
15
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
18
19
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising