ADV1220 | Black&Decker ADV1220 CAR VAC Type H1 instruction manual

382014 - 63 BAL
www.blackanddecker.eu
ADV1210
ADV1220
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
9
13
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
18
2
4
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš Black & Deckerjev Dustbuster® ročni vakuumski sesalnik je namenjen manjšemu suhemu
vakuumskemu čiščenju. Ta izdelek je namenjen
izključno uporabi v gospodinjstvu.
♦ Shranite navodila za uporabo
tudi v prihodnje.
Uporaba naprave
♦ Ne uporabljajte naprave za
sesanje tekočin ali snovi, ki se
Opozorilo! Preberite
lahko vnamejo.
vse varnostne napotke ♦ Naprave ne uporabljajte blizu
in navodila za uporabo.
vnetljivih plinov.
Če ne upoštevate spodaj
♦ Naprave ne uporabljajte blizu
navedenih opozoril in
vode.
napotkov, lahko to povzroči
♦ Aparata ne potapljajte v vodo.
električni udar, požar in/ali
♦ Nikoli ne vlecite za kabel, da
telesne poškodbe.
izvlečete vtič od vtičnice vžigalOpozorilo! Pri uporabi
nika. Kabel zadržujte proč od
baterijsko napajanih naprav
vročine, olja in ostrih robov.
morate za zmanjšanje
♦ Pazite, da ne preščipnete kabla
nevarnosti požara, puščanja
z vrati, okni ali ročicami vozila.
baterije, telesnih poškodb
♦ Izdelek ni zasnovan za sesanje
in materialne škode
cigaret ali cigaretnega pepela.
vedno upoštevati osnovne
♦ Nikoli ne usmerjajte izpuha movarnostne napotke, vključno
torja neposredno v oči ali obraz.
z naslednjimi.
♦ Napravo lahko uporabljajo
♦ Pred uporabo aparata natančno
otroci, če so stari 8 let ali več in
preberite ta navodila.
osebe z omejenimi fizičnimi sen♦ Namen uporabe je podrobno
zornimi ali umskimi sposobnostopisan v teh navodilih. Uporaba
mi, ali pomanjkanjem izkušenj
kateregakoli pribora ali priključka
ali znanja, če so prejeli navodila
ali način uporabe, ki v teh navoo varni uporabi naprave in če
dilih ni odobren ali opisan, lahko
razumejo potencialne nevarnosti
povzroči nevarnost telesnih
uporabe. Otroci se ne smejo
poškodb.
igrati z napravo. Otroci ne smejo
Napotki za varno uporabo
4
SLOVENŠČINA
izvajati čiščenja ali vzdrževanja
naprave, razen, če so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Preverjanja in popravila
♦ Pred uporabo naprave preverite,
da so vsi deli naprave nepoškodovani. Preverite morebitne
polomljene dele, poškodovana
stikala in druge pomanjkljivosti,
ki bi lahko vplivale na delovanje
izdelka.
♦ Ne uporabljajte naprave, če je
katerikoli del poškodovan ali
defekten.
♦ Vse poškodovane ali defektne
dele naj zamenja ali popravi
pooblaščeni servis.
♦ Redno preverjajte napajalni kabel in konektor za poškodbe. Če
se napajalni kabel ali konektor
poškodujeta, ju lahko zamenja
le proizvajalec ali pooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser, da
se izognete potencialnim nevarnostim.
♦ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali
zamenjati delov, ki niso navedeni v teh navodilih.
Dodatni varnostni napotki
Po uporabi
♦
♦
♦
Odklopite polnilnik pred čiščenjem polnilnika ali
polnilne postaje.
Če naprave ne uporabljate, jo hranite v suhem
prostoru.
Otroci ne smejo imeti dostopa do shranjenih
gospodinjskih aparatov.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za
redne odmore.
♦ Okvara sluha.
♦ Nevarnosti zaradi vdihovanja prahu, ki nastane
pri uporabi vašega orodja (npr.: - delo z lesom,
posebej s hrastom, bukvijo in s stiskalnicami
za les.)
Električna varnost
Naprava je zasnovana za uporabo v vozilih
z 12 V akumulatorskimi sistemi, ki imajo negativno
ozemljitev na enem terminalu.
Opozorilo! Konektor cigaretnega vžigalnika ima
vgrajeno nezamenljivo varnostno varovalko. Varovalka lahko pregori v primeru napake v delovanju.
V tem primeru je potrebno zamenjati konektor in
kabel, zamenjavo pa lahko opravi le proizvajalec
ali pooblaščen Вlack & Deckerjev serviser, da se
izognete potencialnim nevarnostim.
Opozorilo! Naprave ne priklopite na sistem
s pozitivno ozemljitvijo ali če je napetost sistema
drugačna od naprave.
Pomen simbolov na napravi
Pred uporabo naprave natančno preberite
ta navodila.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete sestavne dele:
1. Stikalo Vklop/izklop
5
SLOVENŠČINA
2.
3.
4.
5.
Gumb za sprostitev posode
Posoda za prah
Šoba (le model ADV1220)
12 V konektor za vozilo
Vklop in izklop (slika C)
♦
♦
Sl. A (le model ADV1210)
Za vklop naprave, potisnite stikalo za vklop/
izklop (1) naprej v položaj 1.
Orodje izključite tako, da pomaknete stikalo za
vklop/izklop (1) nazaj v položaj 0.
6. Glava krtače
7. Nastavek za sesanje na težko dostopnih predelih
Vzpostavite optimalno sesalno moč
Sl. B (le model ADV1220)
Praznjenje in čiščenje izdelka.
8. Velika glava krtače
9. Velik nastavek za sesanje na težko dostopnih
predelih
10. Upogljiva cev
Hitro praznjenje posode za prah (Sl. D) (le
model ADV1220)
Sestavljanje naprave
Pripomočki (sl. A, B)
Naslednji modeli so lahko dobavljeni z nekaterimi
od naslednjih pripomočkov:
♦ Glava krtače (6) (le model ADV1210).
♦ Nastavek za sesanje na težko dostopnih predelih (7) (le model ADV1210).
♦ Velika glava krtače (8) (le model ADV1220).
♦ Velik nastavek za sesanje na težko dostopnih
predelih (9) (le model ADV1220).
♦ Upogljiva cev (10) (le model ADV1220).
Montaža pripomočkov (Sl. A) (le model
ADV1210)
♦ Vstavite pravilni pripomoček na sprednji del
naprave. Prepričajte se, da je pripomoček
potisnjen do konca v napravo.
Montaža pripomočkov (Sl. B) (le model
ADV1220)
♦ Montirajte ustrezni pripomoček na krajši konec
upogljive cevi (10). Prepričajte se, da je pripomoček potisnjen do konca v cev.
♦ Montirajte dolgi konec upogljive cevi (10) na
sprednji del naprave. Prepričajte se, da je
upogljiva cev potisnjena do konca v napravo.
Za ohranjanje optimalne sesalne moči morate med
uporabo redno čistiti filtre.
♦
♦
♦
Pritisnite zaskočna zapaha (11) in iztaknite
šobo (4).
Izpraznite vsebino posode.
Šobo vstavite nazaj v prijemališče tako, da
"klikne" v svojem položaju.
Odstranjevanje posode za prah in filtrov
(Sl. E)
Opozorilo! Filtre lahko znova uporabite, zato jih je
potrebno redno čistiti.
♦ Pritisnite zaskočni zapah (2) in iztaknite posodo za prah (3).
♦ Medtem, ko držite posodo za prah nad smetnjakom, izvlecite filter, da izpraznite vsebino
posode.
♦ Posodo vstavite nazaj v prijemališče tako, da
“klikne” v svojem položaju.
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte naprave brez nameščenega filtra. Optimalno sesanje bo doseženo
le s čistimi filtri.
Pred filter (Sl. F) (le model ADV1220)
Filter in pred filter sta lahko ločena, kar omogoča
boljše čiščenje.
♦ Zavrtite pred filter (12) v smeri gibanja urinega
kazalca in ga dvignite od filtra (13).
Čiščenje posode za prah in filtrov
Uporaba
♦
Priklop na vir napajanja v vozilu
♦
♦
♦
♦
Zamenjava filtrov
Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
Odstranite cigaretni vžigalnik od vtičnice.
Priključite 12 V konektor (5) v vtičnico cigaretnega vžigalnika.
6
Posoda za prah in filtri se lahko umijejo s toplo
milnico.
Pred namestitvijo posode za prah in filtrov se
prepričajte, da so popolnoma suhi.
Filtra morate zamenjati na vsakih 6 do 9 mesecev
in vedno, ko sta obrabljena ali poškodovana.
Nadomestni filtri so na voljo pri vašem
Black & Decker prodajalcu:
SLOVENŠČINA
Za modele: ADV1210 uporabite filter kat. št.
VF110-XJ
Za modele: ADV1220 uporabite filter kat. št.
VF110FC-XJ
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker brezžično orodje je proizvedeno tako, da dolga leta deluje z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/
brezvrvičnih električnih orodij:
♦ Izključite orodje in izvlecite napajalni kabel iz
omrežja.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če
ima orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni
del orodja, nato orodje izključite.
♦ Izključite polnilnik, preden ga očistite. Polnilnik
razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega
vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
Skrb za varovanje okolja
Odsluženo orodje odlagajte ločeno od
navadnih komunalnih odpadkov. Izdelka ne
smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite za ločeno
odlaganje od navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
Вlack & Decker, ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. To možnost lahko izkoristite tako, da
vrnete izdelek kateremukoli pooblaščenemu servi-
serju, ki bo odložil električni izdelek namesto vas.
Če bi radi stopili v stik s predstavnikom pooblaščenega servisnega centra, poiščite najbližjo zastopniško pisarno Вlack & Decker - kontaktni naslov boste našli v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev
in celotni podatki o poprodajnih storitvah na voljo
na internetu: www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Napetost
Teža
ADV1210
(Tip H1)
V (enosmerna) 12
kg 1,03
ADV1220
(Tip H1)
12
1,29
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil
izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj
težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek
oddajan v najem;
♦ če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦ popravila so poskušali opraviti ljudje, ki niso
pooblaščeni serviserji Вlack & Deckerja.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Če bi radi stopili v stik s predstavnikom
pooblaščenega servisnega centra, poiščite najbližjo zastopniško pisarno Вlack & Decker - kontaktni
naslov boste našli v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih
serviserjev in celotni podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Вlack & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponud7
SLOVENŠČINA
bah. Za več informacij glede blagovne znamke
Вlack & Decker in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk
8
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Ručni usisavač Вlack & Decker Dustbuster® predviđen je za lakše poslove usisavanja suhih tvari.
Ovaj je uređaj predviđen isključivo za upotrebu
u kućanstvu.
Sigurnosne upute
Upozorenje! Pročitajte
sva sigurnosna
upozorenja i upute.
stvoriti opasnost od osobnih
ozljeda.
♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj
potrebe.
Upotreba ovog uređaja
♦ Uređaj ne koristite za usisavanje
tekućina ili bilo kojih materijala
koji bi se mogli zapaliti.
Nepoštivanje upozorenja
♦ Uređaj nemojte rabiti u blizini
i uputa navedenih u nastavku
zapaljivih para.
može rezultirati strujnim
♦ Uređaj ne koristite u blizini vode.
udarom, požarom i/ili
♦ Uređaj ne uranjajte u vodu.
ozbiljnim ozljedama.
♦ Utikač napajanja ne isključujte
Upozorenje! Tijekom
iz utičnice upaljača povlačenjem
uporabe uređaja napajanih
za kabel napajanja. Kabel držite
baterijama, uvijek se
podalje od izvora topline, ulja
pridržavajte osnovnih
i oštrih rubova.
sigurnosnih mjera, uključujući ♦ Pazite da ne prikliještite kabel
i sljedeće, kako biste smanjili
vratima vozila, prozorima ili
rizik od požara, curenja
upravljačkim ručicama.
akumulatora, tjelesnih ozljeda ♦ Ovaj proizvod nije prikladan za
i materijalne štete.
usisavanje pepela.
♦ Prije upotrebe uređaja pažljivo
♦ Ispuh motora držite podalje od
pročitajte ovaj priručnik.
očiju i lica.
♦ U ovom priručniku opisana je
♦ Ovaj uređaj mogu rabiti djeca
predviđena namjena. Upotreba
od 8 godina naviše i osobe sa
bilo kojeg dodatnog pribora
smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili opreme, kao i izvođenje
ili mentalnim sposobnostima,
bilo kojih radnji pomoću ovog
nedostatkom iskustva i znanja
uređaja u svrhe koje nisu
ako su pod nadzorom ili su
opisane u ovom priručniku može
upućene u sigurnu uporabu
9
HRVATSKI
uređaja i opasnosti koje iz
toga proizlaze. Djeca se ne
smiju igrati uređajem. Čišćenje
i održavanje ne smiju obavljati
djeca bez nadzora.
Pregledi i popravci
♦ Prije upotrebe provjerite uređaj
radi mogućih oštećenja ili
neispravnih dijelova. Provjerite
ima li polomljenih dijelova,
oštećenja prekidača ili bilo kojih
drugih okolnosti koje bi mogle
utjecati na rad uređaja.
♦ Ne upotrebljavajte uređaj
ako je bilo koji dio oštećen ili
neispravan.
♦ Neka bilo koje oštećene ili
neispravne dijelove popravi ili
zamijeni ovlašteni serviser.
♦ Redovno provjeravajte kabel
napajanja i priključak radi
mogućih oštećenja. Ako su
kabel za napajanje, utikač ili
priključak oštećeni, treba ih
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni
servis tvrtke Вlack & Decker radi
izbjegavanja opasnosti.
♦ Ne pokušavajte uklanjati ili
mijenjati dijelove koji nisu
navedeni u ovom priručniku.
10
Dodatne sigurnosne upute
Nakon upotrebe
♦
♦
♦
Prije čišćenja punjača ili baze za punjenje,
punjač odvojite od električnog napajanja.
Kad nije u upotrebi, uređaj treba spremiti na
suho mjesto.
Djeca ne bi smjela imati pristup pohranjenim
uređajima.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici,
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica ili pribora.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom upotrebe bilo
kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom upotrebe alata (primjer: - rad
s drvom, osobito hrastom, bukvom i ivericom.)
Zaštita od električne struje
Uređaj je predviđen za uporabu uz automobilske
akumulatore od 12 V s negativnim uzemljenjem.
Upozorenje! Priključak upaljača za cigarete
opremljen je osiguračem koji se ne može servisirati. Osigurač se može aktivirati u slučaju kvara.
Ako se to dogodi, osigurač s priključkom i kabelom
treba zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker radi izbjegavanja opasnosti.
Upozorenje! Uređaj nemojte rabiti sa sustavima
s pozitivnim uzemljenjem ili drugim naponom.
Oznake na uređaju
Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte
cijeli priručnik.
Značajke
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih
značajki.
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Tipka za oslobađanje posude
3. Posuda za prašinu
HRVATSKI
4. Mlaznica (samo ADV1220)
5. automobilski priključak od 12V
Sl. A (samo ADV1210)
6. Glava s četkom
7. Uski nastavak
Sl. B (samo ADV1220)
8. Velika glava s četkom
9. Veliki alat za pukotine
10. Savitljivo crijevo
Montaža
Pribor (sl. A i B)
Ovi modeli mogu biti isporučeni s nekim od sljedećeg pribora:
♦ Glava s četkom (6) (samo ADV1210).
♦ Alat za pukotine (7) (samo ADV1210).
♦ Velika glava s četkom (8) (samo ADV1220).
♦ Veliki alat za pukotine (9) (samo ADV1220).
♦ Savitljivo crijevo (10) (samo ADV1220).
Postavljanje pribora (sl. A) (samo ADV1210)
♦ Pričvrstite odgovarajući pribor za prednji dio
uređaja. Provjerite je li pribor potpuno umetnut.
Postavljanje pribora (sl. B) (samo ADV1220)
♦ Spojite odgovarajući pribor s kratkim krajem
savitljivog crijeva (10). Provjerite je li pribor
potpuno umetnut u uređaj.
♦ Spojite dugi kraj savitljivog crijeva (10) na
prednji dio uređaja Provjerite je li savitljivo
crijevo potpuno umetnuto u uređaj.
Pražnjenje i čišćenje proizvoda.
Brzo pražnjenje posude za prašinu (sl. D)
(samo ADV1220)
♦
♦
♦
Pritisnite mehanizam za otpuštanje (11) i povucite mlaznicu (4) ravno prema van.
Ispraznite posudu.
Da biste ponovo montirali mlaznicu, postavite
je natrag na rukohvat tako da se dobro učvrsti
u svom položaju.
Uklanjanje posude za prašinu i filtara
(sl. E)
Upozorenje! Filtri se mogu ponovo koristiti i treba
ih redovito čistiti.
♦ Pritisnite mehanizam za otpuštanje (2) i izvucite posudu za prašinu (3) ravno prema van.
♦ Držeći posudu za prašinu iznad koša za smeće, izvucite filtar kako biste ispraznili sadržaj
posude.
♦ Za ponovno postavljanje posude za prašinu
postavite je natrag na rukohvat tako da se
dobro učvrsti u svom položaju.
Upozorenje! Uređaj nikad ne upotrebljavajte bez
filtara. Optimalno prikupljanje prašine može se
postići samo uz čiste filtre.
Pred-filtar (sl. F) (samo ADV1220)
Filtar i pred-filtar mogu se odvojiti radi učinkovitijeg
čišćenja.
♦ Zakrenite pred-filtar (12) u smjeru kazaljke na
satu i podignite ga s filtra (13).
Čišćenje posuda za prašinu i filtara
Uporaba
♦
Priključivanje na napajanje u vozilu
♦
♦
♦
♦
Zamjena filtara
Provjerite je li uređaj isključen.
Izvadite upaljač za cigarete iz utičnice.
Priključite automobilski priključak od 12 V (5)
u utičnicu upaljača za cigarete.
Uključivanje i isključivanje (crtež C)
♦
♦
Da biste uključili uređaj, prekidač uključivanja/
isključivanja (1) pomaknite u položaj 1.
Da biste isključili uređaj, prekidač uključivanja/
isključivanja (1) pomaknite u položaj 0.
Optimizacija snage usisavanja
Da biste snagu usisavanja održali optimalnom,
filtre je potrebno redovito čistiti.
Posude za prašinu i filtri mogu se prati u toploj
sapunici.
Prije ponovnog sastavljanja provjerite jesu li
filtri i posuda za prašinu suhi.
Filtre je potrebno zamijeniti svakih 6 do 9 mjeseci
i svaki puta kad se potroše ili oštete.
Zamjenski filtri dostupni su kod vašeg Вlack & Decker dobavljača:
Za model: ADV1210 upotrijebite filtar broj VF110XJ
Za model: ADV1220 upotrijebite filtar broj
VF110FC-XJ
Održavanje
Ovaj Вlack & Decker žični/bežični električni uređaj/
alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća
11
HRVATSKI
upotreba ovisi o pravilnom čuvanju i redovitom
čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/bežičnom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i odvojite ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite akumulator,
ako je akumulator poseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan
dio i zatim isključite alat.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtjeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom
krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako je vaš Вlack & Decker proizvod potrebno
zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne
odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje
otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo da svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke Вlack & Decker na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih
Вlack & Decker servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni su
na internetskoj adresi: www.2helpU.com.
12
Tehnički podaci
Napon
Masa
ADV1210
(Tip H1)
Vdc 12
kg 1,03
ADV1220
(Tip H1)
12
1,29
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža iznimno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je Vašim zakonskim pravima i ni
na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako Vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči
zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova
izloženih uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje
neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod korišten u trgovanju, u profesionalne
primjene ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenih servisa ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz o kupnji.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke Вlack & Decker na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, popis ovlaštenih
Вlack & Decker servisa i sve pojedinosti o našim
uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni su
na internetskoj adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama. Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker
i našem proizvodnom asortimanu dostupne su na
lokaciji www.blackanddecker.co.uk
SRPSKI
Namena
Vaš Black & Decker Dustbuster® ručni usisivač
projektovan je za lako suvo usisavanje. Ovaj
aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Upozorenje! Pročitajte
sva bezbednosna
upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje dole navedenih
upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar
i/ili ozbiljnu povredu.
Upozorenje! Pri
korišćenju uređaja sa
baterijskim napajanjem
neophodno je pridržavati se
osnovnih sigurnosnih mera
predostrožnosti, uključujući
i one navedene u nastavku,
kako bi se smanjila opasnost
od požara, curenja baterija,
telesnih povreda i materijalnih
šteta.
♦ Pre nego što počnete da
koristite ovaj aparat, pažljivo
pročitajte ovo uputstvo za
upotrebu.
♦ Namena je opisana u ovom
uputstvu za upotrebu. Upotreba
bilo kakvih dodatnih pribora ili
priključaka ili vršenje bilo koje
druge operacije ovim aparatom
koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može
izazvati opasnost od fizičkih
povreda.
♦ Sačuvajte ovo uputstvo za
upotrebu za kasnije potrebe.
Korišćenje vašeg aparata
♦ Ne koristite aparat za
sakupljanje tečnosti ili zapaljivih
materijala.
♦ Ne koristite aparat blizu
zapaljivih isparenja.
♦ Ne koristite aparat blizu vode.
♦ Ne uranjajte aparat u vodu.
♦ Nikad ne vucite kabl da biste
aparat izvukli iz utičnice upaljača
za cigarete. Udaljite kabl od
toplote, ulja i oštrih ivica.
♦ Pazite da ne priklještite kabl
na vratima vozila, prozorima ili
polugama.
♦ Ovaj proizvod nije pogodan za
usisavanje cigareta ili pepela od
cigareta.
♦ Držite izduv motora udaljeno od
očiju i lica.
♦ Ovaj uređaj se može koristiti
od strane dece od 8 godina
pa naviše i od strane osoba
sa smanjenim fizičkim, čulnim
i mentalnim sposobnostima ili sa
13
SRPSKI
nedostatkom iskustva i znanja,
♦ Nikad ne pokušavajte da
ako su pod nadzorom ili ako
uklonite ili zamenite bilo koji
su im date instrukcije u vezi
deo osim onog koji je naveden
upotrebe uređaja na bezbedan
u ovom priručniku.
način i ako razumeju povezane Dodatna sigurnosna uputstva
opasnosti. Deca ne smeju da
Posle upotrebe
♦ Izvucite utikač iz utičnice pre čišćenja punjača
se igraju sa ovim uređajem.
ili baze za punjenje.
Čišćenje i održavanje ne sme da ♦ Kada se ne koristi, aparat treba čuvati na
suvom mestu.
bude izvršeno od strane dece
♦ Deca ne treba da imaju pristup odloženim
aparatima.
bez nadzora.
Inspekcije i popravke
♦ Pre upotrebe proverite da li
je aparat oštećen i da li ima
neispravne delove. Proverite
da li su delovi polomljeni, da li
su oštećeni prekidači, kao i bilo
koje drugo stanje koje može
uticati na rad ovog aparata.
♦ Ne koristite aparat ako je neki
deo oštećen ili neispravan.
♦ Bilo koje oštećene ili neispravne
delove treba da popravi ili
zameni ovlašćeni serviser.
♦ Redovno proveravajte kabl
i konektor na oštećenja.
U slučaju da se kabl ili konektor
ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni
Black & Decker servisni centar
da bi se izbegla opasnost.
14
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni
u priloženim upozorenjima za bezbedan rad.
Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata (na
primer: - rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Električna bezbednost
Uređaj je konstruisan za upotrebu sa 12 V
akumulatorom vozila sa negativnim uzemljenjem.
Upozorenje! Konektor za upaljač cigareta
je opremljen sa osiguračem koji ne zahteva
servisiranje. Osigurač može da radi u slučaju
kvara. U slučaju da se to desi, osigurač mora
zameniti zajedno sa konektorom i kablom
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Upozorenje! Nemojte koristiti uređaj sa sistemima
koji imaju pozitivno uzemljenje ili drugačiji napon.
SRPSKI
Simboli na uređaju
Pre nego što počnete da koristite ovaj
uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za
upotrebu.
Karakteristike
♦
Utaknite 12V konektor (5) u utičnicu upaljača
cigarete.
Uključivanje i isključivanje (sl. C)
♦
♦
Da uključite uređaj, prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) postavite u položaj 1.
Da isključite uređaj, prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) postavite u položaj 0.
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Taster za oslobađanje posude
3. Posuda za prašinu
4. Mlaznica (samo ADV1220)
5. 12 V konektor za vozila
Optimizovanje usisne snage
Sl. A (samo ADV1210)
Pražnjenje i čišćenje proizvoda.
6. Nastavak sa četkom
7. Nastavak za fuge
Brzo pražnjenje posude za prašinu (sl. D)
(samo ADV1220)
Sl. B (samo ADV1220)
8. Nastavak sa velikom četkom
9. Veliki nastavak za fuge
10. Fleksibilno crevo
Montaža
Pribori (sl. A i B)
Ovi modeli mogu biti isporučeni sa sledećim
priborima:
♦ Nastavak sa četkom (6) (samo ADV1210).
♦ Nastavak za fuge (7) (samo ADV1210).
♦ Nastavak sa velikom četkom (8) (samo
ADV1220).
♦ Veliki nastavak za fuge (9) (samo ADV1220).
♦ Fleksibilno crevo (10) (samo ADV1220).
Nameštanje pribora (sl. A) (samo ADV1210)
♦ Utaknite prikladan pribor na prednjoj strani
aparata. Uverite se da je pribor utaknut do
kraja.
Nameštanje pribora (sl. B) (samo ADV1220)
♦ Namestite prikladan pribor na kratkom kraju
fleksibilnog creva (10). Uverite se da je pribor
umetnut do kraja.
♦ Namestite dugi kraj na fleksibilno crevo (10)
na prednjoj strani uređaja. Uverite se da je
fleksibilno crevo umetnuto do kraja.
Upotreba
Priključivanje na napajanje u vozilu
♦
♦
Uverite se da je aparat isključen.
Izvadite upaljač cigarete iz njegove utičnice.
Da bi usisna snaga bila optimalna, neophodno je
da se filtere redovno čiste tokom upotrebe.
♦
♦
♦
Pritisnite reze za oslobađanje (11) i izvucite
mlaznicu (4) pravolinijski.
Ispraznite sadržaj posude.
Za ponovno nameštanje mlaznice, stavite je
nazad na ručicu dok se čvrsto ne utvrdi klikom
u poziciju.
Skidanje posude za prašinu i filtere (sl. E)
Upozorenje! Filteri se mogu višekratno koristiti
i trebaju se redovno čistiti.
♦ Pritisnite rezu za oslobađanje (2) i izvucite vani
posudu (3).
♦ Dok držite posudu iznad kante za otpatke,
izvucite filter za pražnjenje sadržaja posude.
♦ Za ponovno nameštanje posude za prašinu,
stavite je nazad na ručicu dok se čvrsto ne
utvrdi klikom u poziciju.
Upozorenje! Nikad ne koristite uređaj bez filtera.
Optimalno usisavanje prašine se postiže samo sa
čistim filterima.
Predprečistač (sl. F) (samo ADV1220)
Filter i predprečistač se mogu odvojiti radi boljeg
čišćenja.
♦ Zakrenite predprečistač (12) udesno i podignite
ga od filtera (13).
Čišćenje posuda za prašinu i filtera
♦
♦
Posuda za prašinu i filteri se mogu oprati
u toploj sapunjavoj vodi.
Uverite se da su filteri i posuda za prašinu suvi
pre nego što ih ponovo montirate.
Zamena filtera
Filtere treba zamenjivati svakih 6 do 9 meseci
i kada su istrošeni ili oštećeni.
15
SRPSKI
Rezervne delove možete nabaviti kod vašeg
Вlack & Decker prodavca:
Za modele: ADV1210 koristite broj rezervnog dela
filtera VF110-XJ
Za modele: ADV1220 koristite broj rezervnog dela
filtera VF110FC-XJ
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za
sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Održavanje
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Vaš Black & Decker uređaj/alat sa kablom ili
bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu
održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi
od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač uređaja/alata iz
utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/
alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena
u alat, a zatim isključite alat.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš
punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke ili
suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za
čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako
vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban
otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne sredine
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
16
Tehnički podaci
Napon
Težina
ADV1210
(Tip H1)
Vdc 12
kg 1,03
ADV1220
(Tip H1)
12
1,29
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih
proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova
garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne
osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi
na teritorijama država članica Evropske Unije i na
slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker
postane neispravan zbog greške u materijalu,
izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od
datuma kupovine, Black & Decker garantuje da će
zameniti neispravne delove, popraviti proizvode
koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve
proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje
neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
SRPSKI
Black & Decker servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte
naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
17
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Black & Decker Dustbuster® рачна
правосмукалка е дизајнирана за суво чистење.
Овој уред е наменет само за домашна
употреба.
Упатства за безбедна
употреба
Предупредување!
Прочитајте ги сите
мерки за безбедност
и целото упатство.
ова упатство за употреба.
Употребата на било каква
помошна опрема или додаток
или извршувањето на било
кои работи со овој уред освен
оние препорачани во ова
упатство за употреба може да
предизвика ризик од повреда
на ракувачот.
♦ Сочувајте го ова упатство за
идно прегледување.
Непридржување кон
Употреба на уредот
мерките за безбедност
и долу наведените упатства ♦ Не го употребувајте уредот за
чистење на течности или било
може да доведе до
какви материјали што може да
електричен удар, пожар или
се запалат.
сериозна повреда.
♦ Не го употребувајте уредот во
Предупредување!
близина на запалливи гасови.
Кога се употребуваат
♦ Не го употребувајте уредот во
батериски уреди мора да
близина на вода.
се почитуваат основните
♦ Не го потопувајте уредот во
мерки на безбедност,
вода.
вклучувајќи ги и овие, за
♦ Никогаш не го повлекувајте
да се намали ризикот од
кабелот за напојување за да
пожар, истекување на
го исклучите електричниот
течност од батериите,
приклучок од отворот на
лични повреди
запалката. Држете го кабелот
и материјална штета.
понастрана од топлина, масло
♦ Прочитајте го внимателно
и остри предмети.
ова упатство пред да го
♦ Внимавајте да не го
употребите овој уред.
притиснете кабелот во
♦ Намената е опишана во
18
МАКЕДОНСКИ
вратите, прозорците или
рачките на возилото.
♦ Овој производ не треба да
се користи за собирање на
цигари или пепел од цигари.
♦ Држете го струењето на
моторот подалеку од вашите
очи и лице.
♦ Овој уред може да се
употребува од деца над
8-годишна возраст и лица со
намалени физички, сетилни
или ментални способности
или со недоволно искуство
и знаење ако се под надзор
и им се дадени упатства
за употреба на уредот на
безбеден начин и ако ги
разбираат потенцијалните
ризици. Децата не треба да
си играат со уредот. Чистење
и одржување не треба да се
врши од страна на деца без
надзор.
Преглед и поправка
♦ Пред употреба, проверете
дали уредот е оштетен или
има неисправни делови.
Проверете дали има скршени
делови, оштетување на
прекинувачите или било
♦
♦
♦
♦
каква друга состојба што би
можела да влијае на неговото
работење.
Не го користете уредот ако
некој дел е оштететен или
дефектен.
Обезбедете оштетените или
неисправните делови да бидат
поправени или заменети од
страна на овластен сервисер.
Постојано проверувајте
ги кабелот за напојување
и спојката за оштетување.
Доколку струјниот кабел или
спојката се оштетени, мора
да бидат заменети од страна
на производителот или на
овластен сервисен центар
на Black & Decker за да се
избегне опасност.
Никогаш не се обидувајте да
отстраните или замените било
кој дел, освен оние назначени
во ова упатство.
Дополнителни безбедносни
упатства
После употреба
♦
♦
♦
Исклучете го полначот од штекер пред да го
чистите полначот или неговата основа.
Кога не се употребува, уредот треба да се
чува на суво место.
Децата не треба да имаат пристап до
одложените уреди.
19
МАКЕДОНСКИ
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се
јават дополнителни преостанати ризици што
не се вклучени во предупредувањата. Овие
ризици може да се појават поради неправилна
употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди предизвикани при менување на
делови, сечила или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, осигурајте се дека
правите повремени паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствени ризици предизвикани од
вдишување на правта што се создава кога
ја користите Вашата алатка ( на пример:
- работење со дрво, особено со даб, бука
и иверица.)
Безбедност од електричен удар
Уредот е дизајниран за употреба со
автомобилски акумулаторски системи од 12
V со негативно заземјување.
Предупредување: Спојката на запалката
е опремена со непоправлив безбедносен
бушон. Бушонот може да се активира во случај
на дефект. Доколку се случи ова, бушонот мора
да биде заменет заедно со спојката и кабелот
од страна на производителот или на овластен
сервисен центар на Black & Decker за да се
избегне опасност.
Предупредување: Не ракувајте со уредот со
системи кои што имаат позитивно заземјување
или различен напон.
Симболи на уредот
Прочитајте ја целата содржина на ова
упатство внимателно пред да почнете да
го употребувате уредот.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу
наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Копче за отпуштање на кутијата
3. Кутија за прав
20
4. Млазник (само моделот ADV1220)
5. Автомобилска спојка од 12V
Скица A (само моделот ADV1210)
6. Глава на четка
7. Алатка за чистење на тешко достапни места
Скица B (само моделот ADV1220)
8. Голема глава на четка
9. Голема алатка за чистење на тешко
достапни места
10. Еластично црево
Склопување
Додатоци (скици А и В)
Овие модели може да се снабдени со некои од
следните додатоци:
♦ Глава на четка (6) (само моделот ADV1210).
♦ Алатка за чистење на тешко достапни места
(7) (само моделот ADV1210).
♦ Голема глава на четка (8) (само моделот
ADV1220).
♦ Голема алатка за чистење на тешко
достапни места (9) (само моделот
ADV1220).
♦ Еластично црево (10) (само моделот
ADV1220).
Монтирање на додатоците (Скица А) (само
моделот ADV1210)
♦ Вметнете го соодветниот додаток во
предниот дел од уредот. Осигурајте се дека
додатокот е целосно вметнат.
Монтирање на додатоците (Скица В) (само
моделот ADV1220)
♦ Монтирајте го соодветниот додаток на
краткиот крај на еластичното црево (10).
Осигурајте се дека додатокот е целосно
вметнат.
♦ Монтирајте го долгиот крај на еластичното
црево (10) во предниот дел од уредот.
Осигурајте се дека еластичното црево
е целосно вметнато.
Употреба
Поврзување со автомобилското
напојување
♦
♦
♦
Осигурајте се дека уредот е исклучен.
Отстранете ја запалката од нејзиниот отвор.
Приклучете ја автомобилската спојка од 12V
(5) во отворот на запалката.
МАКЕДОНСКИ
Вклучување и исклучување (скица C)
♦
♦
За да го вклучите уредот, поставете го
прекинувачот (1) на позиција 1.
За да го исклучите уредот, поставете го
прекинувачот (1) на позиција 0.
Оптимизирање на силата на
вшмукување
Со цел да го одржувате оптималното ниво на
сила на вшмукување, филтрите мора да се
чистат постојано при употреба.
Празнење и чистење на производот.
Брзо празнење на кутијата за прав
(скица D) (само моделот ADV1220)
♦
♦
♦
Притиснете ги резињата за ослободување
(11) и извадете го млазникот (4).
Испразнете ја содржината на кутијата.
За да го замените млазникот, наместете го
на рачката додека не се намести на своето
место.
Отстранете ги кутијата за прав
и филтрите (скица E)
Предупредување: Филтрите можат повторно
да се употребуваат и треба редовно да се
чистат.
♦ Притиснете го резете за ослободување (2)
и извлечете ја кутијата за прав (3).
♦ Додека ја држите кутијата за прав врз корпа
за ѓубре, извлечете го филтерот за да ја
испразните содржината на кутијата.
♦ За да ја замените кутијата за прав,
наместете ја на рачката додека не се
намести на своето место.
Предупредување: Никогаш немојте да го
употребувате уредот без филтрите. Оптимално
собирање на прав ќе се постигне само со чисти
филтри.
Пред-филтер (скица F) (само моделот
ADV1220)
Филтерот и пред-филтерот можат да се
разделат за да се овозможи подобро чистење.
♦ Вртете го пред-филтерот (12) во насока на
стрелките на часовникот и кренете го од
филтерот (13).
Чистење на кутии за прав и филтри
♦
Кутиите за прав и филтрите може да се
мијат во топла вода со сапун.
♦
Осигурајте се дека филтрите и кутиите
за прав се суви пред повторно да ги
намонтирате.
Заменување на филтрите
Филтрите треба да се заменуваат на секои 6-9
месеци и кога ќе се истрошат или оштетат.
Филтри за замена се достапни кај вашиот
Black & Decker дилер:
За моделите: ADV1210 користете филтер бр.
VF110-XJ
За моделите: ADV1220 користете филтер бр.
VF110FC-XJ
Одржување
Вашиот Black & Decker уред или алатка, со или
без кабел, е направен да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување: Пред извршување на
одржување на електрични алатки со или без
кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го
приклучокот од штекер.
♦ Или, исклучете ја алатката или уредот
и извадете ја батеријата доколку алатката
или уредот има одвоен батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата
доколку таа е составен дел од алатката
и тогаш исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите. На
вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашиот уред, алатка или полнач со
употреба на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
21
МАКЕДОНСКИ
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
Напон
Тежина
ADV1210
(TYPE H1)
Vдиректна струја 12
kg 1,03
♦
♦
♦
♦
Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен;
Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер. Можете
да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди. Повеќе
информации за стоковата марка Black & Decker
и за нашата понуда на производи се достапни
на www.blackanddecker.co.uk.
ADV1220
(TYPE H1)
12
1,29
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи
производите изложени на нормална употреба,
или ќе ги замени таквите производи за
да осигура купувачот да има минимум на
непријатности, освен ако:
22
zst00271612 - 29-05-2015
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising