DCG412 | DeWalt DCG412 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

370000-61 LT
DCG412
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
24
Pav. / Рисунок 1
b
j
e
a
e
f
d
c
i
g
h
s
h
Pav. / Рисунок 2
j
j
o
3
Pav. / Рисунок 3
l
k
n
d
i
m
m
Pav. / Рисунок 4
< 3,7 мм (1/8»)
h
h
f
g
g
< 3,7 ММ (1/8»)
h
d
g
Pav. / Рисунок 5
m
n
i
l
4
k
Pav. / Рисунок 6
Pav. / Рисунок 7
b
a
5
LIETUVIŲ
BELAIDIS ŠLIFUOKLIS
DCG412
Sveikiname!
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Galios įvestis
Greitis įrankiui veikiant be apkrovos
Disko skersmuo
Veleno skersmuo
Svoris (be akumuliatoriaus)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCG412
18
1
405
7 000
125
M14
2,2*
* svoris su rankena ir apsauginiu skydu
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (gasro galia)
KWA (garso galios paklaida)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
5
98
5
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah šlifuojant paviršių
ah,AG =
m/s²
6,0
Paklaida K =
m/s²
1,5
PASTABA: Atliekant kitokius darbus, pavyzdžiui, pjaustymo
arba šlifavimo vieliniu šepetėliu, vibracijos dydis gali būti kitoks.
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
6
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
VDC
Galingumas
Ah
Svoris
kg
Kroviklis
Elektros tinklo
įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikr. krovimo min
laikas
Svoris
kg
DCB180
Ličio jonų
18
3,0
0,64
DCB181
Ličio jonų
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Ličio jonų
30
(1,5 Ah
akumuliatorius)
60
(3,0 Ah
akumuliatorius)
0,49
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
13 amperų elektros kištukuose
JK ir Airijos vartotojams
115 V įrankiai
16 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: reiškia neišvengiamą
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, baigtis mirtinis arba
sunkiu sužeidimu.
ĮSPĖJIMAS: reiškia potencialiai
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, gali baigtis mirtimi arba
sunkiu sužeidimu.
PERSPĖJIMAS: reiškia potencialią
pavojingą situaciją, kuri, jeigu jos
neišvengti, galėtų baigtis nesunkiu
arba vidutiniu sužeidimu.
LIETUVIŲ
PASTABA: nurodo pavojų, nesusijusį
su susižalojimu, kuris, jo nevengiant,
galėtų baigtis žala turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DCG412
DEWALT pareiškia, kad techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
14.02.2012
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai turi tikti lizdui.
Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko.
Su įžemintais elektriniais įrankiais
niekada nenaudokite jokių adapterių.
Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
7
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
e)
f)
g)
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
8
c)
d)
e)
f)
g)
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba)
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitai
akumuliatoriaus kasetei krauti, gali kelti
gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių
kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų
mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali
kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite
nusideginti arba patirti gaisrą.
d) Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
LIETUVIŲ
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
PAPILDOMOS SPECIALIOS
SAUGOS TAISYKLĖS
Saugos instrukcija atliekant
visus darbus
a) Šį elektrinį įrankį galima naudoti kaip
šlifuoklį (su šlifavimo diskais, švitriniu
popieriumi, vieliniais šepetėliais), poliruoklį
arba pjovimo įrankį. Perskaitykite visus su
šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos
įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius ir
techninius duomenis. Jeigu nesivadovausite
visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti
elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) rimtai
susižeisti.
b) Šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama
atlikti tokių operacijų kaip galandimas
arba pjovimas. Atlikti darbus, kuriems
daryti elektrinis įrankis nėra skirtas, gali būti
pavojinga ir galima susižeisti.
c) Nenaudokite priedų, kurių specialiai
nesukūrė ir nerekomendavo šio įrankio
gamintojas. Jeigu priedą ir galima uždėti ant
šio elektrinio įrankio, tai dar nereiškia, kad
dirbti su juo bus saugu.
d) Nustatytasis priedo sukimosi greitis
privalo būti bent jau lygus maksimaliam
ant elektrinio įrankio nurodytam greičiui.
Priedai, kurie sukasi greičiau, nei numatyta,
gali sulūžti ir būti nusviesti.
e) Priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio įrankio pajėgumo koeficientą.
Netinkamo dydžio priedų negalima tinkamai
apsaugoti skydais ar valdyti.
f) Diskų, jungių, atraminių padų arba bet
kokio kito priedo vidinis skersmuo privalo
tinkamai atitikti elektrinio įrankio sukimo
veleną. Priedai, kurių vidinės skylės neatitinka
elektrinio įrankio montavimo prietaisų, bus
nesubalansuoti, pernelyg vibruos ir dėl to
galima netekti įrankio kontrolės.
g) Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš
kiekvieną naudojimą, patikrinkite priedą,
pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis neįskilęs
ir neįtrūkęs, ar atraminis padas neįtrūkęs,
nesuplėšytas ar pernelyg nenusidėvėjęs, ar
neatsilaisvino arba nesutrūkinėjo vielinio
šepečio vielelės. Jeigu elektrinis įrankis ar
jo priedas buvo numestas, patikrinkite, ar
nėra pažeidimų arba naudokite nepažeistą
priedą. Patikrinę ir uždėję priedą,
atsistokite atokiai nuo sukamojo priedo
vietos ir neleiskite artyn pašalinių asmenų;
paleiskite elektrinį įrankį vienai minutei
maksimaliu pajėgumu be apkrovos.
Paprastai sugadinti priedai šio patikrinimo
metu sulūš.
h) Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Priklausomai nuo pritaikymo, naudokite
apsauginį veido skydelį, tamsius arba
apsauginius akinius. Pagal aplinkybes
dėvėkite respiratorių, ausų apsaugas,
mūvėkite pirštines ir darbinę prijuostę,
kuri sulaikytų smulkias šlifavimo daleles
arba ruošinio dalis. Akiniai turi būti pajėgūs
sulaikyti įvairių darbų metu susidarančias,
išmetamas daleles. Respiratorius arba
dujokaukė turi tinkamai sulaikyti darbų metu
kylančias daleles. Per ilgai dirbant labai
triukšmingoje aplinkoje, galima netekti klausos.
i) Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo
vietos. Visi įeinantieji į darbo teritoriją,
privalo dėvėti asmenines saugos
priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžę
priedai gali būti nusviesti ir sužeisti šalia darbo
vietos esančius asmenis.
j) Atlikdami veiksmus, kurių metu pjovimo
priedas gali prisiliesti prie paslėptų laidų
ar įrankio laido, laikykite elektrinį įrankį tik
už izoliuoto suėmimo paviršiaus. Prisilietus
prie laido, kuriuo teka elektros srovė, išorinės
metalinės dalys taip pat tampa „gyvos“ ir gali
nutrenkti operatorių.
k) Nutieskite laidą atokiai nuo besisukančio
priedo. Jeigu netektumėte pusiausvyros,
laidas gali būti nupjautas arba jis gali
užsikabinti ir įtraukti jūsų ranką į besisukantį
priedą.
l) Niekada nepadėkite įrankio, kol jo antgalis
visiškai nesustos. Besisukantis priedas
gali užsikabinti už paviršiaus ir negalėsite jo
valdyti.
m) Nejunkite elektrinio įrankio, kai nešate
jį sau prie šono. Netyčia prisilietus prie
besisukančio priedo, jis gali įtraukti jūsų
drabužius ir priedas sužalos jūsų kūną.
9
LIETUVIŲ
n) Reguliariai išvalykite elektrinio įrankio
ventiliacijos angas. Variklio aušintuvas
įtrauks dulkes į korpuso vidų, ir susikaupusios
metalo dulkės galės sukelti elektros pavojų.
o) Nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių
medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias
medžiagas.
p) Nenaudokite priedų, kuriuos reikia aušinti
aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį arba
kitas skystas aušinimo medžiagas, galima žūti
nuo elektros srovės arba elektros smūgio.
q) Nenaudokite 11 tipo (puodelio formos)
šlifavimo diskų su šiuo įrankiu. Naudojant
netinkamus priedus, galima susižeisti.
r) Visada naudokite rankeną. Tvirtai
užveržkite rankeną. Norint tinkamai valdyti
įrankį, visuomet reikia naudoti šoninę rankeną.
PAPILDOMA SAUGOS
INSTRUKCIJA ATLIEKANT
VISUS DARBUS
Atatrankos priežastys ir
prevenciniai operatoriaus
veiksmai jai išvengti
Atatranka – tai staigi reakcija į besisukančio disko,
atraminio pado, šepetėlio ar kokio nors kito priedo
užstrigimą ar užkliuvimą. Suspaudimas arba
sugriebimas sukelia staigų besisukančio priedo
sulaikymą, dėl kurio nevaldomas elektrinis įrankis
sulaikymo taške verčiamas judėti priešinga priedo
sukimuisi kryptimi.
Pavyzdžiui, jei šlifavimo diskas yra sugnybiamas
arba užstringa ruošinyje, disko kraštas, įeinantis
į sužnybimo tašką, gali įstrigti medžiagos
paviršiuje, priversdamas diską išlėkti ir atšokti.
Diskas gali atšokti į operatorių arba nuo jo; tai
priklauso nuo disko sukimosi krypties suspaudimo
metu. Esant tokios sąlygoms, šlifuojamieji diskai
gali suskilti.
Atatranka yra piktnaudžiavimo elektriniu įrankiu
ir (arba) netinkamų darbo procedūrų ar sąlygų
rezultatas, jos galima išvengti vadovaujantis toliau
nurodytomis atsargumo priemonėmis:
a) Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir stovėkite
taip, kad jūsų kūnas bei ranka netrukdytų
priešintis atatrankos jėgoms. Visuomet
naudokite pagalbinę rankeną, jei ji įrengta,
kad galėtumėte maksimaliai suvaldyti
įrankį atatrankos arba sukimo momento
reakcijos metu. Operatorius gali suvaldyti
sukimo momento reakcijos arba atatrankos
jėgas, jei imsis tinkamų atsargumo priemonių.
10
b) Niekada nekiškite rankų prie besisukančio
priedo. Priedas gali atšokti nuo jūsų rankos.
c) Nestovėkite tokioje padėtyje, į kurią galėtų
atšokti įrankis įvykus atatrankai. Atatranka
svies įrankį kryptimi, priešinga disko sukimosi
krypčiai sugnybimo taške.
d) Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus,
aštrius kraštus ir pan. Stenkitės, kad
įrankis neatšoktų ir neužkliūtų. Kampai,
aštrūs kraštai arba šoktelėjimas gali priversti
besisukantį priedą užkliūti ir sukelti atatranką,
arba įrankis gali tapti nesuvaldomas.
e) Nemontuokite grandininio pjūklo medžio
drožimo disko arba dantyto pjūklo disko.
Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir įrankis
tampa nevaldomas.
Saugos įspėjimai, taikytini
atliekant šlifavimo ir
abrazyvinio pjovimo darbus
a) Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui
rekomenduojamus diskus ir konkretiems
pasirinktiems diskams pritaikytus
apsauginius skydus. Diskų, kurie nėra skirti
naudoti su šiuo įrankiu, negalima tinkamai
apsaugoti skydais, su jais dirbti nesaugu.
b) Siekiant maksimalaus saugumo, reikia
saugiai, tinkamai uždėti apsauginį skydą,
kad būtų neuždengta minimali disko
dalis. Apsauginis skydas padeda apsaugoti
operatorių nuo skriejančių sulūžusio disko
dalelių bei atsitiktinio prisilietimo prie disko.
c) Diskai turi būti naudojami tik pagal
rekomenduojamą paskirtį. Pavyzdžiui,
nešlifuokite pjovimo disko šonu.
Šlifuojamieji pjovimo diskai skirti periferiniam
galandimui, šoninės jėgos juos gali suskaldyti.
d) Visuomet naudokite neapgadintas, tinkamo
dydžio ir formos, pagal pasirinktą diską,
diskų junges. Tinkamos diskų jungės laiko
diską ir taip sumažina disko sulaužymo
galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungės gali
būti visai kitokios nei šlifavimo diskų jungės.
e) Nenaudokite nusidėvėjusių didesniems
elektriniam įrankiams skirtų diskų.
Didesniems elektriniams įrankiams skirti diskai
netinka greičiau besisukančiam mažesniam
įrankiui, jie gali sprogti.
Papildomi saugos įspėjimai
atliekant šlifuojamojo pjovimo
darbus
a) Nespauskite pjovimo disko ir nenaudokite
pernelyg didelio slėgio. Nemėginkite atlikti
LIETUVIŲ
pernelyg gilių pjūvių. Per daug spaudžiant
diską, padidėja apkrova ir diskas gali greičiau
sulinkti arba užstrigti pjūvyje bei sukelti
atatranką arba diskas gali suskilti.
b) Nestovėkite vienoje linijoje su
besisukančiu disku arba už jo. Kai diskas
darbo metu juda nuo jūsų kūno, galima
atatranka gali sviesti besisukantį diską ir
elektrinį įrankį tiesiai į jus.
c) Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl
kitų priežasčių nutraukiamas, išjunkite
elektrinį įrankį ir nejudinkite jo, kol
diskas visiškai nenustos suktis. Niekada
nebandykite ištraukti disko iš pjūvio, kol
diskas sukasi, kitaip gali įvykti atatranka.
Ištirkite ir pataisykite gedimą, kad diskas
daugiau neužstrigtų.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį.
– sveikatai kenksmingų medžiagų dulkių
keliamas pavojus.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
d) Nepradėkite iš naujo pjauti, kai diskas
ruošinyje. Palaukite, kol diskas ims suktis
visu greičiu, tada vėl atsargiai nuleiskite jį
į pjūvį. Vėl paleidus elektrinį įrankį ruošinyje,
jis gali užstrigti, iššokti arba gali vėl įvykti
atatranka.
e) Paremkite plokštes arba kitus labai didelius
ruošinius, kad maksimaliai sumažėtų
pavojus suspausti diską ir sukelti
atatranką. Dideli ruošiniai dažnai linksta nuo
savo pačių svorio. Ruošinį reikia paremti iš
abiejų disko pusių, šalia pjovimo linijos ir prie
ruošinio krašto.
f) Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas
arba kitas aklinas vietas. Atsikišęs diskas
gali prapjauti dujų ar vandens vamzdžius,
elektros laidus arba objektus, kurie gali sukelti
atatranką.
Saugos įspėjimai, taikytini
atliekant šlifavimo darbus
vieliniais šepetėliais
a) Atkreipkite dėmesį, kad vielinių šepetėlių
šeriai lekia net įprasto šlifavimo metu.
Nespauskite šepetėlio per daug, kad
nebūtų per daug spaudžiamos vielos.
Vieliniai šereliai gali įstrigti drabužiuose ir
(arba) odoje.
b) Jei atliekant darbus, kurių metu naudojami
vieliniai šepetėliai, rekomenduojama
naudoti apsaugą, būkite atsargūs, kad
vielinis diskas arba šepetėlis neliestų
apsaugos. Darbo metu ir dėl išcentrinių jėgų
vielinio disko arba šepetėlio skersmuo gali
padidėti.
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (s), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklio DCB105 naudojimo
taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS. Elektros smūgio pavojus.
Saugokite kroviklį, kad į jų vidų
nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros
smūgis.
PERSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
11
LIETUVIŲ
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
DĖMESIO: Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
PASTABA: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas
arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo
nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų
kitais krovikliais, nei nurodyti šiame
vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už laido. Taip sumažės
pavojus pažeisti elektros kištuką ir laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Naudodami kroviklį laike, jį visada laikykite
tik sausoje vietoje, naudodami naudojimui
lauke pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant
darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
Krovikliai
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir
18 V galios ličio jonų (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB180 ir DCB181) akumuliatorius.
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip, kad
jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių pakuotę į kroviklį,
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių pakuotę (j) į kroviklį,
įsitikindami, kad pakuotė yra iki galo įtaisyta
kroviklyje. Be perstojo žybčiojanti raudona
(krovimo) lemputė rodo, kad krovimas
pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio
priekyje ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio.
PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą, visiškai
jį įkraukite.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu
ar elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
Krovimas
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
12
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
LIETUVIŲ
Krovimo būklė
kraunamas
––
––
––
––
visiškai įkrautas
–––––––––––––––––
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
x
–– • –– • –– •
–– •
akumuliatoriaus arba
kroviklio gedimas
••••••••••••
elektros tiekimo linijos
gedimas
•• •• •• •• •• ••
Šis kroviklis sugedusios akumuliatorių pakuotės
nekraus. Kroviklis parodys, kad akumuliatorius yra
sugedęs: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė,
arba lemputė žybčios pagal akumuliatoriaus ar
kroviklio gedimo indikacijos modelį.
PASTABA: Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis
bus visiškai įkrautas.
Šalta akumuliatorių pakuotė bus kraunama
dvigubai lėčiau nei šilta. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir kroviklį,
perskaitykite toliau pateiktus nurodymus dėl
saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta krovimo
procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant
arba ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio,
dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis tilptų
į nesuderinamą kroviklį, nes akumuliatorius
gali trūkti ir sunkiai sužeisti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik specialiais
DEWALT krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių prieš
naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko
į kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatorių pakuotės ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu
nors kitu būdu (t. y. perverti vinimi,
sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis
arba kyla pavojus žūti nuo elektros
srovės. Sugadintus akumuliatorius
reikia atiduoti į techninio aptarnavimo
centrus, kur jie bus perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
13
LIETUVIŲ
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
Kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio
druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos
į medikus.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
DCF412 modelis veikia su 18 voltų akumuliatorių
blokais.
Galima naudoti DCB180 ir DCB181 akumuliatorius.
Daugiau informacijos rasite skyriuje Techniniai
duomenys.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir
naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių
blokus laikykite kambario temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti visiškai
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma
dar kartą įkrauti.
Kraunamas
Visiškai įkrautas
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
x
Akumuliatoriaus arba kroviklio gedimas.
Elektros tiekimo linijos gedimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
Naudokite tik su DEWALT akumuliatorių
pakuotėmis. Kitų rūšių akumuliatoriai gali
sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos
turtui.
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais
Kraukite tik esant 4°– 40° oro
temperatūrai.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Nedeginkite akumuliatorių pakuotės.
Kraunamos ličio jonų akumuliatorių
pakuotės.
Apie krovimo laiką skaitykite techninių
duomenų skyriuje.
Skirta naudoti tik patalpoje.
14
LIETUVIŲ
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 kampinis šlifuoklis
1 125 mm apsauginis gaubtas (27 tipo)
1 šoninė rankena
1 jungių komplektas
1 veržimo veržliaraktis
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
PASTABA: Modeliai N pateikiami be akumuliatorių,
kroviklių ir įrankių dėžių.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šią naudojimo instrukciją.
Aprašymas (1, -6 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. gaidukas
b. išjungimo mygtukas
c. veleno fiksavimo mygtukas
d. veleno stabdiklis
e. šoninė rankena
f. šlifuojamasis diskas
g. atraminė jungė
h. srieginė suspaudimo veržlė
i. apsauginis gaubtas
j. Akumuliatoriaus blokas
k. apsauginio gaubto stabdiklis
l. ąselės
NELEISKITE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
DEWALT įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
m. pavarų dėžės angos
Ilginimo laido naudojimas
n. reguliavimo varžtas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Prireikus ilginimo laido, naudokite tik sertifikuotą
ilginimo laidą, kurio galia atitiktų šio įrankio galią
(žr. techninius duomenis). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus laido ilgis – 30 m.
o. akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Kampinis šlifuoklis DC412 skirtas profesionaliems
šlifavimo ir pjovimo darbams.
NENAUDOKITE jokių kitų šlifavimo diskų, išskyrus
centre įlenktus diskus ir poliravimo diskus.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šis galingas kampinis šlifuoklis yra profesionalus
elektrinis įrankis.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
15
LIETUVIŲ
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik DEWALT
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus bloko
įdėjimas ir išėmimas iš įrankio
(2 pav.)
PASTABA: Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
įsitikinkite, ar akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
Į ĮRANKIO RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių pakuotę (j),
laikykite ją ties įrankio rankenoje esančiais
grioveliais (2 pav.).
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje, ir patikrinkite, ar jis
neatsijungs.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką (o) ir tvirtai ištraukite akumuliatorių
pakuotę iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
Šoninės rankenos uždėjimas
(1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami dirbti su
įrankiu, patikrinkite, ar tvirtai prisukote
rankeną.
Tvirtai įsukite šoninę rankeną (e) į vieną iš bet
kurioje pavarų dėžės pusėje esančių skylių.
Norint, kad dirbti būtų patogiau, pjovimo darbų
metu pavarų dėžės korpusą galima pasukti 90°
kampu.
Sukiojama pavarų dėžė (1 pav.)
1. Išsukite keturis kampinius varžtus, kuriais
pavarų dėžė yra pritvirtinta prie variklio bloko.
2. Nenuimdami pavarų dėžės nuo variklio bloko,
pasukite pavarų dėžės korpuso galvutę norima
kryptimi.
PASTABA: Jeigu pavarų dėžė ir variklio blokas
vienas nuo kito atskiriami daugiau nei 1/8 col. (3,17
16
mm), įrankį būtina atiduoti į įgaliotąjį „DEWALT“
techninio aptarnavimo centrą, kad jį sutvarkytų
Neatidavus įrankio į techninio aptarnavimo centrą,
gali įvykti šepetėlių, variklio arba guolių gedimas.
3. Vėl varžtais priveržkite pavarų dėžę prie
variklio bloko. Užveržkite varžtus 20 col./svar.
sukimo momento. Per daug priveržus varžtus,
jie gali persisukti.
Apsauginio gaubto uždėjimas
ir nuėmimas (3 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
DĖMESIO: Su šiuo šlifuokliu privaloma
naudoti apsauginius gaubtus.
Naudojant šlifuoklį DC412 metalui arba mūrui
pjauti, PRIVALOMA naudoti 1 tipo apsauginį
gaubtą. 1 tipo apsauginius gaubtus galima
papildomai įsigyti iš „DEWALT“ atstovų.
PASTABA: Norėdami sužinoti, kokius kitus priedus
galima naudoti su šiais šlifuokliais, žr. šio skyriaus
gale esančią Šlifavimo ir pjovimo priedų lentelę.
1. Padėkite įrankį ant stalo velenu (d) į viršų.
2. Atidarykite apsauginio skydo skląstį (k),
sulygiuokite ant skydo esančias ąseles (l) su
angomis (m), kurios yra padarytos pavarų
dėžėje.
3. Stumkite skydą žemyn, kol jo ąselės
užsifiksuos ir lengvai suksis pavarų dėžės
įvorės grioveliuose.
4. Atlenkę skydo skląstį, pasukite skydą (i)
į norimą darbinę padėtį.
5. Uždarykite apsauginio skydo skląstį, kad
užfiksuotumėte jį ant pavarų dėžės.
DĖMESIO: Jeigu apsauginio skydo
reguliavimo varžtu (n) priveržti
nepavyksta, nedirbkite su tokiu įrankiu.
Norėdami sumažinti susižeidimo
pavojų, atiduokite šį įrankį ir apsauginį
gaubtą į techninio aptarnavimo centrą,
kad apsauginį skydą pataisytų arba
pakeistų.
PASTABA: neužveržkite reguliavimo
varžto (n), jei suspaudimo svirtis
LIETUVIŲ
yra atidarymo padėtyje. Galite
nepastebimai sugadinti apsauginį
gaubtą arba montavimo įvorę.
PASTABA: Kraštų šlifavimą ir pjovimą galima
atlikti šiam tikslui skirtais 27 tipo diskais; 6,5 mm
(1/4 col.) storio diskai skirti paviršiams šlifuoti,
o 3,17 mm (1/8 col.) diskai – kraštams šlifuoti.
Šlifavimo diskų įgaubtais
centrais montavimas
PASTABA: Su šlifuokliu pateiktą 27 tipo apsauginį
gaubtą PRIVALOMA naudoti.
IŠGAUBTŲ DISKŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS
(1, 4 PAV.)
Išgaubti diskai montuojami tiesiai ant veleno su
sriegiais M14.
1. Rankomis užsukite diską ant veleno (d).
2. Nuspauskite veleno fiksavimo mygtuką (c) ir
veržliarakčiu priveržkite disko įvorę.
3. Norėdami nuimti diską, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
PASTABA: Jeigu prieš įjungdami įrankį
būsite neteisingai uždėję diską, galite
sugadinti įrankį arba diską.
NEIŠGAUBTŲ DISKŲ MONTAVIMAS (1, 4 PAV.)
PASTABA: Su šlifuokliu pateiktą 27 tipo apsauginį
gaubtą PRIVALOMA naudoti.
PASTABA: Norėdami sužinoti, kokius kitus priedus
galima naudoti su šiais šlifuokliais, žr. šio skyriaus
gale esančią Šlifavimo ir pjovimo priedų lentelę.
1. Padėkite įrankį ant stalo apsauginiu gaubtu
į viršų.
2. Uždėkite nesriegiuotą atraminę jungę (g) ant
veleno (d) iškiliu centru į diską.
3. Dėkite diską (f) prie atraminės jungės,
sulygindami diską su atraminės jungės iškiliu
centru.
4. Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo
mygtuką, užsukite ant veleno veržimo veržlę
(h). Jeigu jūsų montuojamas diskas yra
storesnis nei 1/8 col. (3,17 mm), veržimo
veržlę su sriegiais ant veleno dėkite taip, kad
iškilus centras tilptų disko centre. Jeigu jūsų
montuojamas diskas yra 1/8 col. (3,17 mm)
arba plonesnis, veržimo veržlę su sriegiais
ant veleno dėkite taip, kad iškilus centras
nesiremtų į disko centrą.
5. Nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (c),
priveržkite veržliarakčiu veržimo veržlę.
6. Norėdami nuimti diską, nuspauskite veleno
fiksavimo mygtuką ir veržliarakčiu atsukite
veržlę.
PASTABA: Jeigu priveržus veržlę diskas sukasi,
patikrinkite, ar gerai tinkamai užsukote veržlę su
sriegiais. Jeigu ant veržlės prie iškilaus centro
dedamas plonas diskas su kreiptuvu, jis suksis,
nes iškilaus centro aukštis neleidžia veržlei
prilaikyti disko.
Vielinių šepetėlių ir vielinių
diskų montavimas (1 pav.)
Vieliniai, puodelio formos šepečiai arba vieliniai
diskai montuojami tiesiai ant sriegiuoto veleno,
nenaudojant jokių jungių. Naudokite tik tuos
šepečius ar diskus, kuriuose yra srieginė įvorė
M14. Šių priedų galima įsigyti atskirai iš vietos
atstovo arba įgaliotojo techninės priežiūros centro.
PASTABA: Dirbant su vieliniais šepečiais ir
diskais, būtina naudoti 27 tipo apsauginį skydą
pateiktas.
DĖMESIO: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, dirbdami
su vieliniais šepečiais ir diskais,
mūvėkite darbines pirštines. Jie gali
būti aštrūs.
DĖMESIO: Norint sumažinti pavojų
sugadint įrankį, sumontavus arba
naudojant diskus ar šepečius, jie
neturi liesti apsauginio gaubto.
Priedas gali būti nepastebimai
apgadintas, dėl to gali suskilinėti
šepečio arba disko vielelės.
VIELINIŲ TAURELĖS FORMOS ŠEPEČIŲ IR
VIELINIŲ DISKŲ UŽDĖJIMAS
1. Padėkite įrankį ant stalo apsauginiu gaubtu
į viršų.
2. Rankomis užsukite diską ant veleno.
3. Nuspauskite veleno fiksavimo mygtuką (c)
ir, laikydami veržliarakčiu vielinio disko arba
šepečio įvorę, užsukite juos ant veleno.
4. Norėdami nuimti diską, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
PASTABA: Norėdami sumažinti pavojų
sugadinti įrankį, prieš įjungdami įrankį,
tinkamai sumontuokite disko įvorę.
Pjovimo (1 tipo) diskų
montavimas
Pjovimo diskams priskiriami deimantiniai ir
šlifuojamieji diskai. Galima įsigyti šlifuojamųjų
pjovimo diskų metalui ir betonui pjaustyti. Taip
17
LIETUVIŲ
pat galima naudoti deimantinius diskus betonui
pjaustyti. Šių priedų galima įsigyti atskirai iš vietos
atstovo arba įgaliotojo techninės priežiūros centro.
ĮSPĖJIMAS: Naudojant pjovimo
diskus, reikia naudoti uždarą, dvipusį
pjovimo disko apsauginį gaubtą. Šių
priedų galima įsigyti atskirai iš vietos
atstovo arba įgaliotojo techninės
priežiūros centro. Jeigu nenaudosite
tinkamos jungės ir apsauginio gaubto,
diskas gali sutrūkti ir sunkiai jus
sužeisti. Norėdami sužinoti, kokius
kitus priedus galima naudoti su šiais
šlifuokliais, žr. šio skyriaus gale
esančią Šlifavimo ir pjovimo priedų
lentelę.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
UŽDARO (1 TIPO) APSAUGINIO GAUBTO
MONTAVIMAS (5 PAV.)
1. Atidarykite apsauginio skydo skląstį (k),
sulygiuokite ant skydo esančias ąseles (l) su
angomis (m), kurios yra padarytos pavarų
dėžėje. Tuomet ąselės bus sutapdintos su
pavarų dėžės gaubto angomis. Nustatykite
apsauginį gaubtą, nukreipę jį atgal.
2. Stumkite apsauginį gaubtą žemyn, kol jo
ąselės užsifiksuos ir lengvai suksis pavarų
dėžės įvorės grioveliuose.
3. Pasukite apsauginį gaubtą (i) į reikiamą
darbo padėtį. Siekiant maksimaliai apsaugoti
operatorių, apsauginio skydo korpusas turi būti
tarp veleno ir operatoriaus.
4. Uždarykite apsauginio skydo skląstį, kad
užfiksuotumėte jį ant pavarų dėžės gaubto.
Uždarius skląstį, apsauginis skydas turėtų būti
nejudamas. Nedirbkite su šiuo šlifuokliu, jeigu
apsauginis skydas yra atsilaisvinęs arba jeigu
atidaryta spaustuvų svirtis.
5. Norėdami nuimti apsauginį gaubtą, atlenkite
jo skląstį, kad rodyklės būtų vienoje linijoje su
angomis, ir patraukite už skydo.
PASTABA: Apsauginis skydas iš anksto nustatytas
gamykloje pagal pavarų dėžės įvorės skersmenį.
Jeigu po tam tikro laiko apsauginis skydas
atsilaisvintų, priveržkite reguliavimo varžtą (n)
18
(spaustuvų svirtis turi būti uždarymo padėtyje,
apsauginis gaubtas turi būti sumontuotas ant
įrankio).
PASTABA: Norėdami sumažinti
įrankio sugadinimo pavojų,
neveržkite reguliavimo varžto (n),
kai spaustuvo svirtis yra atidarymo
padėtyje. Galite nepastebimai sugadinti
apsauginį gaubtą arba montavimo
įvorę.
PJOVIMO DISKŲ UŽDĖJIMAS (1, 4 PAV.)
DĖMESIO: Naudojant pjovimo diskus,
reikia naudoti derančio skersmens
atramines junges ir tvirtinimo veržles
(pateiktas su įrankiu).
1. Uždėkite nesriegiuotą atraminę jungę ant
veleno iškiliu centru į diską. Sumontavus
diską, iškilus atraminės jungės centras bus
atremtas į diską.
2. Dėkite diską prie atraminės jungės,
sulygindami diską su iškiliu centru.
3. Sumontuokite sriegiuotą tvirtinimo veržlę,
iškiliu centru į kitą pusę nuo disko.
4. Nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (c),
priveržkite veržliarakčiu veržimo veržlę.
5. Norėdami nuimti diską, nuspauskite veleno
fiksavimo mygtuką ir veržliarakčiu atsukite
veržlę.
Prieš pradėdami darbą
• Sumontuokite apsauginį gaubtą ir tinkamą
pjovimo arba šlifavimo diską. Nenaudokite per
daug susidėvėjusių pjovimo arba šlifavimo
diskų.
• Būtinai tinkamai sumontuokite vidinę ir išorinę
junges.
• Įsitikinkite, ar pjovimo arba šlifavimo diskas
sukasi ant įrankio ir priedo pažymėtų rodyklių
kryptimi.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
LIETUVIŲ
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
ĮSPĖJIMAS:
• Būtinai tinkamai įtvirtinkite visas
medžiagas, kurias šlifuosite arba
pjausite.
• Įrankį spauskite nestipriai.
Nespauskite disko iš šono.
• Venkite per didelės apkrovos. Jeigu
įrankis įkaistų, leiskite jam kelias
minutes paveikti be apkrovos.
Tinkama rankenos padėtis
(1, 6 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje, kaip parodyta.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų, VISADA
tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte
staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
šoninės rankenos (e), o kita ranka – ant įrankio
korpuso kaip parodyta 6 pav.
Jungiklis
ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami dirbti su
įrankiu, patikrinkite, ar tvirtai prisukote
rankeną.
ATLAISVINIMO MYGTUKAS IR SVIRTINIS
JUNGIKLIS (7 PAV.)
Šiame pjovimo įrankyje įrengtas atlaisvinimo
mygtukas (b).
Norėdami užfiksuoti gaiduką (a), paspauskite
atlaisvinimo mygtuką kaip parodyta 7 pav.
Nuspaudus atlaisvinimo mygtuko fiksavimo ženklą,
įrenginys užblokuojamas.
Nešdami įrankį arba palikdami jį saugojimui,
visuomet užfiksuokite svirtinį jungiklį, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio.
Norėdami atlaisvinti gaiduką, paspauskite
atlaisvinimo mygtuką (b). Nuspaudus atlaisvinimo
mygtuko atlaisvinimo ženklą, įrenginys
atlaisvinamas. Atlaisvinimo mygtukas yra
raudonas , kai jis yra atlaisvinimo padėtyje
Norėdami ĮJUNGTI įrankį, patraukite gaiduką (a).
Atleidus gaiduką, įrankis IŠSIJUNGIA.
PASTABA: Šiame įrankyje nėra jungiklio
užfiksavimo ĮJUNGIMO padėtyje funkcijos, ir
jo niekada jokiais būdais negalima užfiksuoti
ĮJUNGIMO padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: Tvirtai laikykite įrankį
už šoninės rankenos ir korpuso, kad
suvaldytumėte įrankį paleidimo ir
naudojimo metu bei tol, kol diskas
ar priedas nesustos suktis. Prieš
padėdami įrankį, įsitikinkite, kad diskas
visiškai nesisuka.
ĮSPĖJIMAS: Prieš paliesdami įrankiu
darbinį paviršių palaukite, kol įrankis
ims veikti visu greičiu. Prieš išjungdami
įrankį, pakelkite jį nuo darbinio
paviršiaus.
Veleno fiksatorius (1 pav.)
Veleno fiksatorius (c) skirtas apsaugoti, kad
velenas nesisuktų uždedant ar nuimant diskus.
Veleno fiksavimo kaištį galima naudoti tik tada, kai
įrankis yra išjungtas, atjungtas nuo elektros tinklo,
o diskas visiškai nesisuka.
PASTABA: Norėdami sumažinti pavojų
sugadinti įrankį, nenaudokite veleno
fiksavimo kaiščio, kol įrankis veikia.
Sugadinsite įrankį, be to, priedas gali
nuskrieti nuo įrankio ir sužeisti jus.
Norėdami užfiksuoti kaištį, nuspauskite veleno
fiksavimo mygtuką (c) ir sukite veleną tol, kol jis
pagaliau nesisuks.
Įgaubtų šlifavimo diskų
naudojimas
PAVIRŠIŲ ŠLIFAVIMAS ŠLIFAVIMO DISKAIS
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Šlifuojama
greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu.
3. Tarp įrankio ir darbinio paviršiaus turi būti
išlaikomas nuo 20° iki 30° kampas.
4. Nuolat judinkite įrankį pirmyn atgal, kad
darbiniame paviršiuje neatsirastų išėmų.
5. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
KRAŠTŲ ŠLIFAVIMAS ŠLIFAVIMO DISKAIS
ĮSPĖJIMAS: Jeigu pjovimui arba
kraštų šlifavimui naudosite pjovimo
arba giliojo šlifavimo metu sulenktus
arba sulankstytus diskus, jie gali sulūžti
arba gali įvykti atatranka. Norėdami
19
LIETUVIŲ
sumažinti sunkių susižeidimų pavojų,
atlikdami paviršutinius pjūvius ir
įkirtimus (mažesnius nei 1/2 col.
[13 mm] gylio]), naudokite šiuos diskus
tik su standartiniu 27 tipo apsauginiu
skydu. Atviroji apsauginio skydo dalis
turi būti atokiai nuo operatoriaus.
Atlikdami gilesnį pjovimą 1 tipo pjovimo
disku, naudokite1 tipo apsauginį skydą.
Norėdami sužinoti, kokius kitus priedus
galima naudoti su šiais šlifuokliais, žr.
šio skyriaus gale esančią Šlifavimo ir
pjovimo priedų lentelę.
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Šlifuojama
greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu.
3. Atsistokite taip, kad atviras apatinis disko
šonas būtų atkreiptas į jus.
4. Pradėję pjauti ir atlikę ruošinyje įkartą,
nekeiskite pjūvio kampo. Pakeitus kampą,
diskas sulinks ir gali sulūžti. Kraštų šlifavimo
diskai neatlaiko šoninio spaudimo diskui
sulinkus.
5. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite kraštų
šlifavimo / pjovimo diskų paviršių
šlifavimo darbams, nes šie diskai
neatlaiko šoninio spaudimo,
atsirandančio šlifuojant paviršių. Gali
sulūžti diskas ir dėl to galite sunkiai
susižeisti.
Vielinių šepečių ir vielinių
diskų sumontavimas ir
naudojimas
Vieliniais diskais ir šepečiais galima šalinti rūdis,
kalkių nuosėdas ir dažus arba nugludinti įprastus
paviršius.
PASTABA: Žr. skyrių Atsargumo priemonės,
kurių reikia imtis šalinant dažus vieliniu
šepetėliu.
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Medžiaga
pašalinama greičiausiai, kai įrankis veikia
dideliu greičiu.
20
3. Dirbant su vieliniais šepečiais, tarp įrankio ir
darbinio paviršiaus turi būti išlaikomas nuo 5°
iki 15° kampas.
4. Dirbdami su vieliniais diskas, šlifuokite
disko kraštu ir neatitraukite jo nuo darbinio
paviršiaus.
5. Nuolat judinkite įrankį pirmyn atgal, kad
darbiniame paviršiuje neatsirastų išėmų.
Nejudamai laikant įrankį ant darbinio
paviršiaus arba judinant jį sukamaisiais
judesiais, darbinis paviršius išdeginamas arba
jame lieka sūkurių žymių.
6. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
DĖMESIO: Šlifuodami ruošinio kraštą,
būkite itin atsargūs, nes šlifuoklis gali
staigiai pakeisti judėjimo kryptį.
Pjovimo (1 tipo) diskų
naudojimas
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite kraštų
šlifavimo / pjovimo diskų paviršių
šlifavimo darbams, nes šie diskai
neatlaiko šoninio spaudimo,
atsirandančio šlifuojant paviršių. Gali
sulūžti diskas ir dėl to galite susižeisti.
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Pjaunama
greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu.
3. Pradėję pjauti ir atlikę ruošinyje įkartą,
nekeiskite pjūvio kampo. Pakeitus kampą,
diskas sulinks ir gali sulūžti.
4. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
Atsargumo priemonės, kurių
reikia imtis šalinant dažus
vieliniu šepetėliu
1. NEREKOMENDUOJAMA šlifuoti vieliniais
šepetėliais paviršių, dažytų dažais,
pagamintais švino pagrindu, nes labai
sunku suvaldyti nuodingas dulkes, kurių kyla
šlifuojant. Didžiausias pavojus kyla vaikams ir
nėščioms.
2. Kadangi be cheminės analizės nustatyti,
ar dažuose yra švino, ar ne, yra sudėtinga,
rekomenduojame, kad šlifuodami bet kokius
LIETUVIŲ
dažytus paviršius, imtumėtės šių atsargumo
priemonių:
ASMENINĖ SAUGA
1. Į darbo vietą, kurioje yra šlifuojami dažyti
paviršiai, negalima leisti vaikų ar nėščių,
kol darbas nebus baigtas ir viskas nebus
sutvarkyta.
2. Visi į šią darbo vietą įeinantys asmenys
privalo dėvėti dujokaukes arba respiratorius.
Dujokaukių ir respiratorių filtrus reikia keisti
kasdien arba kaskart, kai jas dėvintiems
asmenims pasidaro sunku kvėpuoti.
PASTABA: Reikėtų naudoti tik tokius nuo
dulkių apsaugančius respiratorius, kurie tinka
darbui, kai kyla švininių dažų dulkių ir garų.
Įprastos dažytojų kaukės šios apsaugos
neužtikrina. Norėdami įsigyti tinkamą
apsaugos nuo dulkių priemonę, kreipkitės
į vietos darbo saugos įranga prekiaujantį
atstovą.
3. Darbo vietoje negalima VALGYTI, GERTI AR
RŪKYTI, kad neįkvėptumėte nuodingų dažų
dalelių. Prieš pradėdami valgyti, gerti ar rūkyti,
darbuotojai turi išplauti ir sutvarkyti darbo
vietą. Darbo vietoje negalima palikti maisto,
gėrimų ar rūkalų, ant jų gali nusėsti dulkių.
APLINKOS APSAUGA
1. Dažytus paviršius reikia šlifuoti taip, kad kuo
mažiau kiltų dulkių.
2. Tose vietose, kuriose šlifuojami dažyti
paviršiai, viską reikia uždengti 4 mm storio
plastikine plėvele.
3. Šlifuoti vieliniais šepetėliais reikia taip, kad kuo
mažiau dažų dulkių sklistų už darbo vietos
ribų.
VALYMAS IR IUTILIZACIJA
1. Viso šlifavimo vieliniais šepetėliais darbo metu
visus darbo vietoje esančius paviršius kasdien
reikia išsiurbti dulkių siurbliu ir kruopščiai
išplauti. Reikia dažnai keisti dulkių siurblio
filtravimo maišelius.
2. Plastikinės plėvelės atraižas reikia surinkti ir
išmesti kartu su dažų likučiais ir kitu statybiniu
laužu. Juos reikia sumesti į sandarias talpyklas
ir išmesti laikantis įprastos šiukšlių surinkimo
tvarkos.
Metalo apdirbimo darbai
Naudojant šį įrankį metalo apdirbimo darbams,
būtina naudoti liekamosios srovės įtaisą (RCD),
kad būtų išvengta metalo drožlių keliamų pavojų.
Jeigu RCD įtaisas nutrauktų elektros tiekimą,
atiduokite įrankį į įgaliotąjį „DEWALT“ techninės
priežiūros centrą.
ĮSPĖJIMAS: Ekstremaliomis darbo
sąlygomis, apdirbant metalą, prietaiso
viduje gali susikaupti elektrai laidžių
dulkių. Dėl to gali būti pažeista
apsauginė prietaiso izoliacija ir kilti
elektros smūgis.
Norint, kad prietaiso viduje neprisikauptų
metalo drožlių, rekomenduojama kasdien valyti
ventiliacijos angas. Žr. skyrių Techninė priežiūra.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite kištuką iš maitinimo
šaltinio. Prieš vėl prijungdami įrankį,
paspauskite ir atleiskite svirtinį jungiklį,
kad įrankis būtų išjungtas.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Atjungiami šepetėliai
Variklis bus automatiškai išjungtas angliniams
šepetėliams beveik nusidėvėjus ir reikiant atlikti
įrankio techninę priežiūrą. Vartotojas negali pats
keisti anglies šepetėlių. Atiduokite įrankį į įgaliotąjį
„DEWALT“ techninės priežiūros centrą.
Sutepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
Valymo darbų metu į darbo vietą ir šalia jos
negalima leisti vaikų ir nėščių.
3. Visus žaislus, plaunamus baldus ir virtuvės
reikmenis, kuriuos naudoja vaikai, prieš
naudojimą reikia kruopščiai išplauti.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
21
LIETUVIŲ
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine DEWALT atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninės priežiūros centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo
kroviklio paviršiaus galima nuvalyti
skudurėliu arba minkštu, nemetaliniu
šepetėliu. Nenaudokite vandens arba
kokių nors kitokių valymo priemonių
tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei DEWALT,
priedai nebuvo išbandyti su šiuo
gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu
gali būti pavojinga. Norėdami sumažinti
sužeidimo pavojų, su šiuo gaminiu
rekomenduojama naudoti tik DEWALT
priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
22
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia.
Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip,
kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite jį
nuo įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
LIETUVIŲ
ŠLIFAVIMO IR PJOVIMO PRIEDŲ LENTELĖ
Apsauginio
gaubto tipas
Priedas
Aprašymas
Kaip montuoti ant šlifuoklio
Šlifavimo
diskas įgaubtu
centru
27 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
27 tipo apsauginis skydas
Atraminė jungė
Vieliniai diskai
27 tipo diskas
įgaubtu centru
Srieginė suspaudimo veržlė
Vieliniai diskai
su sriegine
veržle
27 tipo apsauginis skydas
Vielinis diskas
Vielinis
taurelės
formos
šepetėlis su
sriegine veržle
27 tipo apsauginis skydas
Vielinis šepetėlis
Mūro pjovimo
diskas
1 TIPO
APSAUGINIS
GAUBTAS
1 tipo apsauginis skydas
Metalo
pjovimo diskas
Atraminė jungė
Deimantiniai
pjovimo diskai
Pjovimo diskas
Srieginė suspaudimo veržlė
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ
ШЛИФМАШИНА DCG412
Поздравляем Вас!
Технические характеристики
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
DCG412
Напряжение питания
В пост. тока 18
Тип
1
Потребляемая мощность
Вт
405
Число оборотов х. х./номинальная
скорость
об/мин
7000
Диаметр диска
мм
125
Диаметр шпинделя
М14
Вес (без аккумулятора)
кг
2,2*
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
87
дБ(А)
дБ(А)
5
98
дБ(А)
5
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование
поверхностей
ah,AG =
м/с²
6,0
Погрешность K =
м/с²
1,5
ПРИМЕЧАНИЕ: Такие операции как резка или
шлифование проволочной щеткой могут обладать иными
значениями вибрационного воздействия.
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
24
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
Емкость
Ач
3,0
Вес
кг 0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение питания
В перем. тока
230 В
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное время
зарядки
мин.
30
60
(Аккумуля(Аккумуляторы 1,5 Ач)
торы 3,0 Ач)
Вес
кг
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определения: Предупреждения безопасности
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
14.02.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для
снижения риска получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
DCG412
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
26
f)
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
e)
f)
g)
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при
выполнении всех операций
a) Данный электроинструмент
предназначен для шлифования,
очистки металлической щеткой
и абразивной резки. Внимательно
прочтите все инструкции по
использованию, правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите
все иллюстрации, входящие
в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
b) Не рекомендуется выполнение
данным инструментом работ по
зачистке и полировке. Использование
инструмента не по назначению может
привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
инструмента. Возможность установки
28
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную скорость,
могут разрушиться и сорваться
с крепления.
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным
кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия
абразивных дисков, фланцев,
шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих
принадлежностей должны полностью
соответствовать типоразмеру
шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным
деталями электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери контроля
над электроинструментом.
g) Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием
проверяйте абразивные диски на
наличие сколов и трещин, дискиподошвы - на наличие надрывов
и трещин, проволочные щетки - на
наличие ослабленной или сломанной
проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную
насадку. После проверки и установки
насадки отойдите сами и удалите
посторонних лиц с плоскости
вращения насадки и запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну минуту.
Поврежденные насадки отлетят
в сторону в течение данного тестового
периода.
h) Используйте средства индивидуальной
защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица, защитную маску
РУССКИЙ ЯЗЫК
или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте
респиратор, защитные наушники,
перчатки и рабочий фартук, способный
защитить от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Противопылевая
маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых
частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести
к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне. Любое
лицо, входящее в рабочую зону,
должно использовать средства
индивидуальной защиты. Отлетающие
фрагменты обрабатываемой детали
или разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности
при выполнении работ, во время
которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае потери
контроля кабель может быть разрезан
или защемлен, а Ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества пыли
на металле электродвигателя повышает
риск поражения электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
q) Не используйте диски Тип 11
(конусные чашеобразные) с данным
инструментом. Использование
дополнительных принадлежностей
несоответствующего типа может
привести к получению травмы.
r) Всегда используйте боковую рукоятку.
Надежно затягивайте боковую
рукоятку. Для сохранения контроля над
инструментом при выполнении любых
операций, всегда должна использоваться
боковая рукоятка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ
ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы, щетки
или какой-либо другой насадки. Защемление
или застревание могут стать причиной
мгновенной остановки вращающейся насадки,
что в свою очередь приводит к потере
контроля над электроинструментом, и он
внезапно подается назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был
защемлен или застрял в заготовке, край
круга в момент защемления может врезаться
в поверхность заготовки, в результате
чего круг поднимается или подается назад.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
В зависимости от направления движения
круга в момент защемления, круг может
резко подняться в сторону или от оператора.
В этот момент абразивные круги могут
также сломаться.
Обратный удар является результатом
использования электроинструмента не по
назначению и/или неправильных действий
оператора и условий работы, и его можно
избежать, соблюдая меры безопасности,
ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающегося диска. При обратном
ударе диск может поранить Ваши руки.
c) Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном
движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что
может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные диски
увеличивают вероятность возникновения
обратного удара и потери контроля над
инструментом.
30
Меры безопасности при
выполнении операций
по шлифованию и резке
с использованием
абразивных дисков
a) Используйте только диски,
рекомендованные для использования
с Вашим электроинструментом,
а также защитные кожухи, специально
разработанные для выбранного типа
дисков. Диски, не предназначенные
для использования с данным
электроинструментом, не будут надежно
защищены кожухом и представляют
опасность.
b) Защитный кожух должен
быть надежно закреплен на
электроинструменте. Для достижения
максимальной безопасности кожух
должен быть установлен таким
образом, чтобы со стороны оператора
была открыта самая незначительная
часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного
контакта с диском.
c) Диски должны использоваться
только строго в соответствии с их
назначением. Например: не выполняйте
шлифование боковой стороной
режущего диска. Абразивные режущие
диски предназначены для шлифования
периферией круга, поэтому боковая
сила, применимая к данному типу дисков,
может стать причиной их разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые фланцы
поддерживают диск, снижая вероятность
его разрушения. Фланцы для режущих
дисков могут отличаться от фланцев
для шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры
безопасности при резке
с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку на
диск, результатом которой может стать
деформация или заедание в момент
резания, возможность возникновения
обратного удара, а также поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить
электроинструмент с работающим
диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или если
по какой-либо причине Вы хотите
прекратить резание, выключите
электроинструмент и удерживайте
его в пропиле, пока режущий диск
полностью не остановится. Ни в коем
случае не пытайтесь вытащить
режущий диск из заготовки, пока он
ещё вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
e) Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для
минимизации риска защемления диска
и обратного удара. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под заготовкой
по обе стороны от режущего диска, около
линии реза и краев заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Меры безопасности при
работе с использованием
проволочных щеток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щетки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щетку,
оказывая на нее чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через легкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой
рекомендовано использование
защитного ограждения, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы
и под воздействием центробежной силы
проволочный диск или щетка могут
увеличиться в диаметре.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (s), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
32
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства не предусмотрены для зарядки аккумуляторов
других марок, кроме DEWALT. Попытка
зарядить аккумулятор другой марки
может привести к риску возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
Состояние заряда
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
x
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180 и DCB181).
зарядка
–– ––
–– ––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора –– • –– • –– • –– •
неисправность аккумулятора
или зарядного устройства • • • • • • • • • • • •
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Процедура зарядки (Рис. 2)
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (j) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
34
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
РУССКИЙ ЯЗЫК
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Модель DCG412 работает от 18 В
аккумуляторов.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180 или DCB181. Скорость вращения см.
в разделе «Технические характеристики».
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух 125 мм, тип 27
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Спецключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-6)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Кнопка блокировки шпинделя
d. Шпиндель
e. Боковая рукоятка
f. Абразивный диск
g. Проставочный фланец
h. Резьбовая стопорная гайка
i. Защитный кожух
j. Аккумулятор
k. Фиксатор защитного кожуха
l. Проушины
m. Выемки в корпусе редуктора
n. Регулировочный винт
o. Отпирающая кнопка аккумулятора
36
НАЗНАЧЕНИЕ
Угловая шлифовальная машина высокой
мощности DCG412 предназначена для
профессиональных работ по шлифованию
и резанию.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные
диски с утопленным центром и веерные
(лепестковые) диски.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данная угловая шлифовальная
машина высокой мощности является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель только
в случае крайней необходимости! Всегда
используйте удлинительный кабель установленного образца, соответствующий входной
мощности Вашего зарядного устройства (см.
РУССКИЙ ЯЗЫК
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1 мм2; максимальная длина кабеля
не должна превышать 30 м.
Вставьте боковую рукоятку (е) в одно из
резьбовых отверстий, расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надежно
затяните.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Чтобы работать было удобнее, корпус
редуктора может поворачиваться на 90° для
выполнении операций по резке.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (j) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (о) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что
рукоятка надежно затянута.
Поворачивание корпуса
редуктора (Рис. 1)
1. Выкрутите четыре угловых винта,
удерживающих корпус редуктора на
корпусе двигателя.
2. Не снимая корпус редуктора с корпуса
двигателя, поверните корпус редуктора
в нужное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если корпус редуктора и корпус
двигателя расходятся более чем на 3,17 мм
(1/8»), следует провести техобслуживание
инструмента с разборкой и сборкой
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
Отказ от проведения сервисного обслуживания
инструмента может привести к выходу из строя
щеток, двигателя и подшипника.
3. Установите на место винты для крепления
корпуса редуктора к корпусу двигателя.
Затяните винты, используя крутящий
момент 20 дюйм/фунт. Чрезмерный момент
затяжки может привести к срыву резьбы
винтов.
Установка и снятие
защитного кожуха (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте данную шлифмашину
без установленного защитного
кожуха!
При использовании шлифмашин DCG412
для резки металла или кирпичной кладки на
них ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен защитный
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
кожух Тип 1.Защитные кожухи Тип 1 можно
приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДИСКОВ СО
СТУПИЦЕЙ (РИС. 1, 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
Диски со ступицей устанавливаются
непосредственно на шпиндель с резьбой M14.
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
(d) вверх.
2. Откройте фиксатор защитного кожуха
(k) и совместите проушины (l) на кожухе
с выемками (m) на корпусе редуктора.
3. Толкайте защитный кожух вниз до тех пор,
пока проушины кожуха не встанут на место,
и поверните свободно в канавку на ступице
корпуса редуктора.
4. При открытом фиксаторе защитного кожуха
поверните кожух (i) в нужное рабочее
положение.
5. Закройте фиксатор защитного кожуха для
фиксации кожуха на корпусе редуктора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если
защитный кожух невозможно
затянуть регулировочным винтом
(n), не используйте инструмент.
Для предотвращения риска
получения травмы сдайте
инструмент и защитный кожух
в сервисный центр для ремонта
или замены кожуха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
затягивайте регулировочный
винт (n) с зажимным рычагом
в открытом положении.
В результате этого может
произойти скрытое повреждение
защитного кожуха или монтажной
ступицы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование углов и резку
можно выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики; круги
толщиной 6,35 мм (1/4») разработаны для
шлифования поверхности, а круги толщиной
3,17 мм (1/8») - для шлифования углов.
Установка шлифовальных
дисков с утопленным
центром
ПРИМЕЧАНИЕ: ДОЛЖЕН использоваться
поставляемый с шлифмашиной защитный
кожух Тип 27.
38
1. Накрутите диск на шпиндель (d) вручную.
2. Нажмите кнопку фиксации шпинделя (с)
и затяните ступицу диска при помощи
гаечного ключа.
3. Для снятия диска выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Неправильная установка диска
после включения инструмента
может привести к повреждению
инструмента или диска.
УСТАНОВКА ДИСКОВ БЕЗ СТУПИЦЫ
(РИС. 1, 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: ДОЛЖЕН использоваться
поставляемый с шлифмашиной защитный
кожух Тип 27.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Установите проставочный фланец без
резьбы (g) на шпиндель (d) выпуклым
центром к диску.
3. Прижмите диск (f) к проставочному фланцу
и отцентрируйте его на выпуклом центре
фланца.
4. Удерживая в нажатом положении кнопку
блокировки шпинделя (с), накрутите
стопорную гайку (h) на шпиндель. Если
толщина устанавливаемого диска
превышает 3,17 мм (1/8»), накрутите
стопорную гайку на шпиндель таким
образом, чтобы выпуклый центр
вошел в центр диска. Если толщина
устанавливаемого диска составляет
3,17 мм (1/8») или меньше, накрутите
стопорную гайку на шпиндель таким
образом, чтобы выпуклый центр не вошел
в центр диска.
5. Удерживая в нажатом положении кнопку
блокировки шпинделя (с), затяните
стопорную гайку при помощи гаечного
ключа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
6. Для снятия диска нажмите кнопку
блокировки шпинделя и открутите
стопорную гайку при помощи гаечного
ключа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если диск проворачивается
после затяжки стопорной гайки, проверьте
ориентацию стопорной гайки. Если стопорная
гайка прижимается к выпуклому центру тонкого
диска, диск будет прокручиваться, потому
что высота выпуклого центра не позволит
стопорной гайке его удерживать.
Установка проволочных
щеток и дисков (Рис. 1)
Чашеобразные проволочные щетки или
проволочные диски устанавливаются
непосредственно на резьбу шпинделя без
использования фланцев. Используйте
только щетки или проволочные диски
с резьбовой ступицей М14. Дополнительные
принадлежности можно приобрести за
отдельную плату у Вашего продавца или
в ближайшем авторизованном сервисном
центре.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
проволочных щеток или дисков требуется
установка защитного кожуха Тип 27.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения
телесной травмы, при
использовании проволочных
щеток или дисков всегда
надевайте защитные перчатки.
Принадлежности могут оказаться
очень острыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во
избежание риска повреждения
инструмента, проволочные
щетки или диски не должны
касаться защитного кожуха
при установке или во время
использования инструмента.
Фрагменты проволочных щеток
или дисков могут стать причиной
скрытых повреждений самой
насадки.
УСТАНОВКА ЧАШЕОБРАЗНЫХ
ПРОВОЛОЧНЫХ ЩЕТОК И ПРОВОЛОЧНЫХ
ДИСКОВ
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Накрутите диск на шпиндель вручную.
3. Нажмите кнопку фиксации шпинделя
(с) и затяните ступицу чашеобразной
проволочной щетки или проволочного диска
при помощи гаечного ключа.
4. Для снятия диска выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для предотвращения риска повреждения
инструмента, всегда перед включением проверяйте надежность
фиксации ступицы диска.
Установка отрезных дисков
(Тип 1)
Отрезные диски включают в себя диски по
алмазной обработке и абразивные диски.
В продаже имеются абразивные отрезные
диски по металлу и бетону. Для резки бетона
также могут использоваться диски по алмазной
обработке. Дополнительные принадлежности
можно приобрести за отдельную плату
у Вашего продавца или в ближайшем
авторизованном сервисном центре.
ВНИМАНИЕ: При использовании
отрезных дисков требуется
установка закрытого двустороннего защитного кожуха.
Дополнительные принадлежности
можно приобрести за отдельную
плату у Вашего продавца или
в ближайшем авторизованном
сервисном центре. Использование
фланцев и защитного кожуха
неправильного типа может привести к получению травмы вследствие повреждения диска или касания
диска. В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для шлифования и резки,
в которой обозначены прочие
дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
УСТАНОВКА ЗАКРЫТОГО ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА (ТИП 1) (РИС. 5)
1. Откройте фиксатор защитного кожуха
(k) и совместите проушины (l) на кожухе
с выемками (m) на корпусе редуктора.
Данное действие совместит проушины
с выемками на крышке корпуса редуктора.
Разверните защитный кожух в сторону
корпуса редуктора.
2. Надавите на защитный кожух, пока
проушины кожуха не встанут на место,
и поверните свободно в канавку на ступице
корпуса редуктора.
3. Поверните защитный кожух (i) в желаемое
рабочее положение. Корпус защитного
кожуха должен располагаться между
шпинделем и оператором для обеспечения
максимальной защиты оператора.
4. Закройте фиксатор защитного кожуха
для фиксации кожуха на крышке корпуса
редуктора. При закрытом фиксаторе
защитный кожух не должен поворачиваться
рукой. Не используйте шлифовальную
машину с незакрепленным защитным
кожухом или с зажимным рычагом
в открытом положении.
5. Для снятия защитного кожуха откройте
фиксатор, поверните кожух в направлении
стрелок и потяните за кожух.
ПРИМЕЧАНИЕ: Защитный кожух установлен на
диаметр ступицы корпуса редуктора на заводе.
Если через некоторое время защитный кожух
расшатывается, затяните регулировочный
винт (n) при нахождении зажимного рычага
в закрытом положении и установленном на
инструмент защитном кожухе.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
затягивайте регулировочный винт
(n) при нахождении зажимного
рычага в открытом положении.
В результате этого может
произойти скрытое повреждение
защитного кожуха или монтажной
ступицы.
УСТАНОВКА ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ (РИС. 1, 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
установке отрезных дисков должны
использоваться проставочные
фланцы и стопорные гайки
соответствующего диску
диаметра (входят в комплект
поставки инструмента).
40
1. Установите на шпинделе проставочный
фланец без резьбы выпуклым центром
вверх. При установке диска, выпуклый
центр проставочного фланца должен
прилегать к диску.
2. Установите диск на проставочный фланец
и отцентрируйте его на выпуклом центре
фланца.
3. Установите резьбовую стопорную гайку
с выпуклым центром не в направлении
диска.
4. Нажмите кнопку блокировки шпинделя (с)
и затяните стопорную гайку при помощи
гаечного ключа.
5. Для снятия диска нажмите кнопку
блокировки шпинделя и открутите
стопорную гайку при помощи гаечного
ключа.
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух и подходящий
для данного типа работ диск или круг. Не
используйте чрезмерно изношенные диски
или круги.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
• Проследите, чтобы абразивный диск
или круг вращался в соответствии
с указательными стрелками на
шлифмашине и на самой насадке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки были
надежно зафиксированы на месте.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент перегрелся, дайте
ему поработать несколько минут
на холостом ходу.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(е), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на рис. 6.
Пусковой выключатель
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что
рукоятка надежно затянута.
КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА
И КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(РИС. 7)
Ваш инструмент оборудован кнопкой защиты от
непреднамеренного пуска (b).
Для блокировки куркового выключателя (а)
нажмите кнопку защиты от непреднамеренного
пуска, как показано на рисунке 7. Когда
кнопка защиты от непреднамеренного пуска
находится в положении фиксации, инструмент
заблокирован.
Всегда блокируйте курковый выключатель
при переноске или хранении инструмента
для предотвращения вероятности случайного
включения.
Для разблокировки куркового выключателя
нажмите на кнопку защиты от
непреднамеренного пуска (b). Когда кнопка
защиты от непреднамеренного пуска
дезактивирована, инструмент разблокирован.
Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска окрашивается в красный цвет, если
выключатель находится в разблокированном
положении.
Чтобы запустить двигатель, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Отпускание
куркового выключателя приводит к выключению
двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный инструмент не
оснащен приспособлением для удержания
выключателя во включенном положении
и фиксация его в положении ВКЛ. при помощи
каких-либо других средств запрещена.
ВНИМАНИЕ: Крепко удерживайте
боковую рукоятку и корпус
инструмента для обеспечения
контроля над инструментом при
запуске, во время работы и до
тех пор, пока диск или насадка не
прекратит вращаться. Прежде
чем положить инструмент
убедитесь, что диск полностью
остановился.
ВНИМАНИЕ: Перед началом
работы с заготовкой дождитесь,
пока инструмент не наберет
полную скорость. Перед
выключением инструмента,
сначала поднимите его
с заготовки.
Блокировка шпинделя (Рис. 1)
Блокировка шпинделя (с) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединен от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
используйте блокировку шпинделя
при работающем инструменте.
Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная
насадка может отвинтиться
и нанести травму.
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя (с) и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется, и вы не
сможете его более повернуть.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
шлифовальных дисков
с вогнутым центром
ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
ДИСКОВ
1. Дождитесь, пока инструмент наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал
на высокой скорости. Эффективность
шлифования максимальна, когда
инструмент работает на высокой скорости.
3. Удерживайте инструмент под углом от 20°
до 30° по отношению к обрабатываемой
поверхности.
4. Непрерывно перемещайте инструмент
вперед и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности.
5. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ШЛИФОВАНИЕ УГЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ШЛИФОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ
ВНИМАНИЕ: Диски, используемые
для резки и шлифования углов,
могут сломаться или стать
причиной обратного удара при их
изгибании во время отрезания или
при глубоком шлифовании. Для
предотвращения риска получения
тяжелой травмы, используйте
данные диски только с защитным
кожухом стандартного типа
27 при выполнении неглубоких
разрезов и надпиливания (глубиной
менее 13 мм (1/2»)). Открытая
сторона защитного кожуха
должна быть обращена в сторону
от оператора. Для выполнения
более глубоких разрезов
с использованием отрезного диска
типа 1, используйте закрытый
защитный кожух типа 1. В конце
данного раздела Вы найдете
Таблицу принадлежностей
для шлифования и резки,
в которой обозначены прочие
дополнительные принадлежности
42
и аксессуары, которые могут
быть использованы с данными
шлифмашинами.
1. Дождитесь, пока инструмент наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал
на высокой скорости. Эффективность
шлифования максимальна, когда
инструмент работает на высокой скорости.
3. Встаньте таким образом, чтобы открытая
нижняя часть диска была направлена
в сторону от Вас.
4. После начала резки и образования надреза
на обрабатываемой детали не меняйте
угол резки. Изменение угла приведет
к заклиниванию диска и может привести
к его разрушению. Конструкция дисков
для шлифования углов не рассчитана
на боковые нагрузки, возникающие при
зажимании.
5. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
диски для шлифования углов/
отрезные диски для шлифования
поверхности, т.к. данные диски не
рассчитаны на боковые нагрузки,
образующиеся при шлифовании
поверхности. Последствием этого
может стать разрушение круга
и получение тяжелой травмы.
Установка и использование
проволочных щеток и дисков
Проволочные диски и щетки могут
использоваться для удаления ржавчины,
накипи, лакокрасочных покрытий, а также для
тонкого шлифования неровных поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел Меры
предосторожности при зачистке краски
с использованием проволочных щеток или
дисков.
1. Дождитесь, пока инструмент наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал
на высокой скорости. Эффективность
РУССКИЙ ЯЗЫК
шлифования максимальна, когда
инструмент работает на высокой скорости.
3. При работе с чашеобразными
проволочными щетками удерживайте
инструмент под углом от 5° до 10° по
отношению к обрабатываемой поверхности.
4. Избегайте контакта краев проволочных
дисков с рабочей поверхностью.
5. Непрерывно перемещайте инструмент
вперед и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности. Оставление работающего
инструмента на обрабатываемой
поверхности без движения или выполнение
шлифования круговыми движениями может
привести к возникновению на поверхности
следов ожогов или спиралевидных
царапин.
6. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте
особенно осторожны при
обработке краев, поскольку может
произойти внезапное резкое
движение инструмента.
Использование отрезных
дисков (Тип 1)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
диски для шлифования углов/
отрезные диски для шлифования
поверхности, т.к. данные диски не
рассчитаны на боковые нагрузки,
образующиеся при шлифовании
поверхности. Последствием этого
может стать разрушение диска.
1. Перед началом работы с заготовкой
дождитесь, пока инструмент не наберет
полную скорость.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал на
высокой скорости. Эффективность резания
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
3. После начала резки и образования надреза
на обрабатываемой детали не меняйте
угол резки. Изменение угла приведет
к заклиниванию диска и может привести
к его разрушению.
4. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
Меры предосторожности при
зачистке краски с использованием проволочных щеток
или дисков
1. Зачистка проволочными щетками или
дисками красок с содержанием свинца НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ, так как это приводит
к образованию вредной для здоровья
пыли. Наибольшую опасность отравление
свинцом представляет для детей
и беременных женщин.
2. Так как определить наличие свинца
в краске без проведения химического
анализа достаточно сложно, мы
рекомендуем соблюдать следующие
меры предосторожности при выполнении
зачистки окрашенных поверхностей
с использованием проволочных щеток или
дисков:
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Не допускайте детей или беременных
женщин в рабочую зону, где выполняется
зачистка окрашенных поверхностей до
тех пор, пока очистка не будет полностью
завершена.
2. Все люди, входящие в рабочую зону,
должны надевать пылезащитные маски
или респираторы. Фильтр следует заменять
ежедневно или по мере его загрязнения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует использовать
только те пылезащитные маски, которые
предназначены для работы с пылью
и парами красок, содержащих свинец.
Обычные маски для лакокрасочных работ
не обеспечивают достаточной защиты.
Для защиты дыхательных путей купите
в строительном магазине респиратор.
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ
ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне
для исключения вероятности попадания
частиц краски в желудок. ПЕРЕД приемом
пищи, питьем или курением работник
должен помыться и почиститься. Пищевые
продукты, напитки или сигареты не должны
находиться в рабочей зоне, так как на них
может осесть пыль.
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество
образующейся пыли.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
„Техническое обслуживание“.
2. Зоны, где выполняется удаление краски,
должны быть герметизированы полимерной
пленкой толщиной 4 мм.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
3. Зачистка с использованием проволочных
щеток или дисков должна выполняться
таким образом, чтобы свести к минимуму
проникновение пыли за пределы рабочей
зоны.
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
1. Все поверхности в рабочей зоне
необходимо ежедневно очищать пылесосом
и протирать в течение всего времени
выполнения работ. Фильтровальные мешки
пылесоса следует менять с достаточной
частотой.
2. Пластиковую одноразовую одежду
следует собирать и утилизировать вместе
с собранной пылью и другим мусором. Их
следует помещать в герметичные емкости
для сбора мусора и регулярно вывозить
в пункт переработки отходов.
Во время чистки дети и беременные
женщины не должны находиться в рабочей
зоне.
3. Все игрушки, моющаяся мебель
и принадлежности, используемые детьми,
необходимо тщательно вымыть перед
дальнейшим использованием.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
44
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щеток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные щетки не
подлежат самостоятельной замене оператором.
Отнесите инструмент в авторизованный
сервисный центр DEWALT.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
РУССКИЙ ЯЗЫК
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
45
РУССКИЙ ЯЗЫК
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00204981 - 16-05-2013
46
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
Принадлежность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Шлифовальные
диски с вогнутым центром
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Защитный кожух Тип 27
Проставочный фланец
Проволочные
диски
Диск с вогнутым центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные
проволочные
щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Отрезные диски
по камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные диски
по металлу
Проставочный фланец
Отрезные диски
по алмазной
обработке
Отрезной диск
Резьбовая стопорная гайка
47
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIETUVIŲ
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
49
50
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising