DCG412 | DeWalt DCG412 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

371000-80 LV
DCG412
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
24
Attēls / Рисунок 1
b
j
e
a
e
f
d
c
i
g
h
s
h
Attēls / Рисунок 2
j
j
o
3
Attēls / Рисунок 3
l
k
n
d
i
m
m
Attēls / Рисунок 4
< 3,7 мм (1/8»)
h
h
f
g
g
< 3,7 ММ (1/8»)
h
d
g
Attēls / Рисунок 5
m
n
i
l
4
k
Attēls / Рисунок 6
Attēls / Рисунок 7
b
a
5
LATVIEŠU
BEZVADU SLĪPMAŠĪNA
DCG412
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Ripas diametrs
Vārpstas diametrs
Svars (bez akumulatora)
VDC
W
min-1
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
VDC
Jauda
Ah
Svars
kg
87
5
98
5
Lādētājs
Elektrotīkla
spriegums
VAC
Akumulatora veids
Aptuvenais
min
uzlādes
laiks
Svars
kg
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah virsmas slīpēšana
ah,AG =
m/s²
6,0
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
PIEZĪME. Dažādiem darbu veidiem, piemēram, nogriešanai un
slīpēšanai ar suku, var būt atšķirīgas vibrāciju emisijas vērtības.
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
6
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2,2*
* svarā ietilpst sānu rokturis un aizsargs
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
DCB180
Litija jonu
18
3,0
0,64
DCB181
Litija jonu
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Litija jonu
30
(1,5 Ah
akumulatori)
60
(3,0 Ah
akumulatori)
0,49
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, barošanas avotā
Apvienotā Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
13 ampēri, kontaktdakšās
Apvienotā Karaliste un Īrija
115 V instrumenti
16 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
LATVIEŠU
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DCG412
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
14.02.2012.
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.
Nepārveidotas kontaktdakšas un
piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens,
palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas,
turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
7
LATVIEŠU
f)
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks
risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis
ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja
kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi.
Lietojot putekļu savācēju, iespējams
mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
8
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas
nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina
šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms
ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g) Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita
veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
LATVIEŠU
b)
c)
d)
Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst
veikt tikai kvalificēts remonta
speciālists, izmantojot tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
PAPILDU ĪPAŠI DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
Drošības norādījumi visiem
darbu veidiem
a) Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot kā
slīpmašīnu, stiepļu suku vai nogriešanas
instrumentu. Izlasiet visus drošības
brīdinājumus, norādījumus, ilustrācijas
un tehniskos datus, kas atrodas
elektroinstrumenta komplektācijā. Ja netiek
ievēroti visi turpmāk redzamie norādījumi, var
saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagu ievainojumu.
b) Ar šo elektroinstrumentu nav ieteicams
veikt smirģelēšanas un pulēšanas darbus.
Veicot darbus, kam šis elektroinstruments nav
paredzēts, var rasties bīstami apstākļi un varat
gūt ievainojumus.
c) Lietojiet tikai šī instrumenta ražotāja īpaši
izgatavotos un ieteiktos piederumus.
Kaut arī kādu citu piederumu ir iespējams
piestiprināt pie instrumenta, tā lietošana nav
droša.
d) Piederuma nominālajam ātrumam jābūt
vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu,
kas atzīmēts uz elektroinstrumenta.
Piederumi, kas kustas ātrāk par nominālo
ātrumu, var salūzt un nolidot nost.
e) Piederuma ārējam diametram un biezumam
jābūt elektroinstrumenta jaudas koeficienta
robežās. Nepareiza izmēra piederumus nav
iespējams pietiekami uzmanīt vai kontrolēt.
f) Ripu ass diametram, atlokiem, atbalsta
paliktņiem vai jebkuram citam piederumam
ir jābūt piemērotiem elektroinstrumenta
vārpstai. Piederumi, kuru ass diametrs
neatbilst elektroinstrumenta vārpstas lielumam,
sāk svārstīties un pārmērīgi vibrēt, kā arī to dēļ
var zaudēt kontroli pār instrumentu.
g) Nelietojiet bojātu piederumu. Pirms
katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet
piederuma stāvokli, piemēram, vai ripā
nav robu un plaisu, vai atbalsta paliktnis
nav saplaisājis, nodilis vai pārlieku
nolietojies un vai stiepļu suka nav vaļīga
un kādā stāvoklī ir tās stiepļu sari. Ja
elektroinstruments vai piederums ir ticis
nomests zemē, pārbaudiet, vai tas nav
bojāts. Ja ir, uzstādiet jaunu piederumu.
Kad pārbaude ir veikta un piederums ir
piestiprināts, gan jums, gan apkārtējām
personām jāstāv drošā attālumā
no piederuma rotēšanas zonas, bet
elektroinstruments vienu minūti jādarbina
maksimālajā ātrumā bez noslodzes. Bojāti
piederumi šajā pārbaudes laikā parasti salūzt.
h) Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas
aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja
vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu
aizsargus, cimdus un darba priekšautu,
kas aiztur mazas abrazīvas vai materiāla
daļiņas. Acu aizsargaprīkojumam jāaiztur
lidojoši netīrumi, kas rodas dažādu darbu
veikšanas laikā. Putekļu maskas vai
respiratora filtram jāaiztur darba laikā radušās
daļiņas. Ilgstoša un ļoti intensīva trokšņa
iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
i) Neļaujiet nepiederošām personām
atrasties darba zonā. Ikvienam, kas
atrodas darba zonā, jāvalkā personīgais
aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla
vai bojāta piederuma daļiņas var aizlidot un
izraisīt ievainojumus tiem, kas atrodas darba
zonas tuvumā.
j) Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
9
LATVIEŠU
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
saspiešanas vietā. Abrazīvās ripas šajos apstākļos
var arī salūzt.
k) Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos
rotējošam piederumam. Ja zaudējat kontroli,
instruments var pārgriezt vai aizķert vadu, bet
jūsu roka var tikt ierauta rotējošajā piederumā.
Atsitiens rodas instrumenta nepareizas lietošanas
un/vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu
rezultātā, un to var novērst, veicot attiecīgus
piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.
a) Nepārtraukti cieši turiet mehanizēto
instrumentu un novietojiet savu
ķermeni un rokas tā, lai varētu pretoties
atsitiena spēkiem. Lai pēc iespējas labāk
novaldītu atsitienu vai griezes momentu
iedarbināšanas laikā, vienmēr lietojiet
palīgrokturi, ja tāds ir. Operators var novaldīt
griezes momenta reakciju vai atsitiena spēku,
ja veic atbilstošus piesardzības pasākumus.
b) Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma
tuvumā. Piederums var radīt atsitienu rokai.
c) Nedrīkst atrasties tajā vietā, kur
elektroinstruments virzīsies atsitiena
gadījumā. Atsitiena spēka ietekmē
instruments virzīsies pretēji ripas kustības
virzienam saspiešanas vietā.
d) Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot
stūrus, asas malas, u.c. Novērsiet
piederuma atlēcienus un sadursmes ar
šķēršļiem. Stūri, asas malas vai atlēcieni
mēdz izraisīt rotējošā piederuma ieķeršanos,
kā rezultātā varat zaudēt kontroli pār
instrumentu vai ciest no atsitiena.
e) Nedrīkst uzstādīt ķēdes zāģa kokgriešanas
asmeni vai zāģa asmeni ar zobiem. Šādi
asmeņi bieži izraisa atsitienu un instrumenta
nevaldāmu darbību.
l) Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā,
līdz piederums nav pilnībā pārstājis
darboties. Rotējošais piederums var satvert
virsmu un izraut elektroinstrumentu jums no
rokām.
m) Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt,
kad pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi.
Ja apģērbs nejauši pieskaras rotējošajam
piederumam, tas var tikt satverts, piederumu
ieraujot jūsu ķermenī.
n) Regulāri tīriet elektroinstrumenta gaisa
atveres. Dzinēja ventilators ierauj putekļus
korpusā un pārāk liels uzkrātā metāla pulvera
daudzums var izraisīt elektrobīstamību.
o) Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt viegli
uzliesmojošu materiālu tuvumā. Dzirksteles
var aizdedzināt šos materiālus.
p) Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi
dzesēšanas šķidrumi. Ja tiek izmantots
ūdens vai citi dzesēšanas šķidrumi, jūs varat
gūt nāvējošu vai elektriskās strāvas triecienu.
q) Ar šo instrumentu nedrīkst lietot 11. veida
(kausveida) ripas. Lietojot nepiemērotus
piederumus, varat gūt ievainojumus.
r) Vienmēr izmantojiet sānu rokturi. Cieši
satveriet šo rokturi. Vienmēr turiet sānu
rokturi, lai darba laikā savaldītu instrumentu.
PAPILDU DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI VISIEM DARBU
VEIDIEM
Atsitiena cēloņi un operatora
aizsardzība pret tiem
Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas,
atbalsta paliktņa, sukas vai cita piederuma
saspiešanu vai satveršanu. Saspiešanas vai
satveršanas rezultātā rotējošais piederums pēkšņi
apstājas, tādēļ elektroinstrumentu vairs nav
iespējams savaldīt, un tas ar spēku triecas pretēji
rotācijas virzienam saķeres punktā.
Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir saspiedis
vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas atrodas
pret saspiešanas vietu, var iegriezties materiāla
virsmā, izraisot ripas izkrišanu vai atsitienu ar
spēku. Ripa var atsisties gan operatora, gan tam
pretējā virzienā, atkarībā no ripas kustības virziena
10
Īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu un abrazīviem nogriešanas darbiem
a) Izmantojiet tikai šim elektroinstrumentam
paredzētus ripu veidus un izvēlētajai
ripai piemērotu aizsargu. Ripas, kas nav
paredzētas šim elektroinstrumentam, nav
iespējams pienācīgi uzstādīt, un tās nav
drošas lietošanai.
b) Aizsargam ir jābūt cieši piestiprinātam
pie elektroinstrumenta un maksimāli
droši novietotam tā, lai pret operatoru
būtu pavērsta vismazākā iespējamā ripas
daļa. Aizsargs palīdz aizsargāt operatoru
pret salūzušas ripas atlūzām un nejaušas
saskaršanās ar ripu.
c) Ripas drīkst lietot tikai tām paredzētajiem
mērķiem. Piemēram, ar griezējripas malu
nedrīkst slīpēt. Abrazīvas griezējripas paredzētas perifērai slīpēšanai, tāpēc, ja uz šīm
ripām iedarbojas sānu spēks, tās var salūzt.
LATVIEŠU
d) Jālieto tikai nebojāti ripu atloki, kuru
izmērs un forma atbilst izvēlētai ripai.
Pareizi ripu atloki balsta ripas, tādējādi
samazinot ripas salūšanas iespējamību.
Griezējripām paredzētie atloki var atšķirties no
slīpripas atlokiem.
e) Nedrīkst lietot nodilušas ripas, kas bijušas
lietotas ar lielākiem elektroinstrumentiem.
Ripa, kas paredzēta lielākiem
elektroinstrumentiem, nav piemērota mazāka
instrumenta lielākam rotācijas ātrumam un var
saplīst.
Papildu īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz abrazīviem
nogriešanas darbiem
a) Nepieļaujiet griezējripas iestrēgšanu, kā arī
nespiediet pārāk cieši uz tās. Necentieties
veikt pārāk dziļu iegriezumu. Ja ripa tiek
spiesta pārāk spēcīgi, palielinās risks ripai
saliekties vai iestrēgt materiālā, kā rezultātā
var tikt izraisīts atsitiens vai ripa salūzt.
b) Nenostājieties vienā līmenī ar rotējošo ripu
vai aiz tās. Ja ripa darba laikā rotē pretējā
virzienā no jums, iespējama atsitiena spēka
ietekmē rotējošā ripa un elektroinstruments
virzās tieši jūsu virzienā.
c) Ja ripa ir iestrēgusi vai ja kāda iemesla dēļ
slīpēšana/griešana ir pārtraukta, izslēdziet
elektroinstrumentu un turiet to nekustīgi,
līdz ripa pilnībā pārstāj darboties.
Nekādā gadījumā neizņemiet griezējripu
no iegriezuma materiālā, kamēr ripa
atrodas kustībā, citādi var notikt atsitiens.
Novērtējiet situāciju un vērsiet to par labu, lai
novērstu ripas iestrēgšanas cēloni.
d) Neatsāciet darbu ar instrumentu, ja ripa
atrodas materiālā. Nogaidiet, līdz ripa
sasniedz maksimālo ātrumu un uzmanīgi
atsāciet griešanu. Ja atsāksiet darbu ar
instrumentu, kas atrodas materiālā, ripa var
iestrēgt, izlēkt ārā vai izraisīt atsitienu.
e) Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu pārāk
lielu materiāla gabalu, lai līdz minimumam
samazinātu ripas iespiešanās un atsitiena
risku. Lieli materiāla gabali mēdz nosēsties
paši zem sava svara. Atbalsti ir jānovieto zem
materiāla gabala, griezuma līnijas tuvumā un
materiāla gabala malas tuvumā abās ripas
pusēs.
f) Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot
iezāģējumus ēku sienās vai citās nosegtās
vietās. Ripa, kas izvirzās materiāla otrā pusē,
var sagriezt gāzes vai ūdens cauruļvadus,
elektroinstalāciju vai citus priekšmetus,
tādējādi izraisot atsitienu.
Īpaši drošības brīdinājumi
attiecībā uz slīpēšanas
darbiem ar suku
a) Ievērojiet, ka sukas sari tiek izsviesti gaisā,
pat veicot standarta darbus. Nespiediet
stiepļu sarus ar spēku, pārmērīgi
noslogojot suku. Stiepļu sari var viegli izkļūt
cauri vieglam apģērbam un/vai savainot ādu.
b) Ja ir ieteicams lietot aizsargu, veicot
slīpēšanas darbu ar suku, jāraugās,
lai stiepļu ripa vai suka nesaskartos ar
aizsargu. Darba laikā un centrbēdzes spēka
ietekmē stiepļu ripa vai suka var izplesties.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ;
– risks ieelpot putekļus no bīstamām vielām.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (s), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
11
LATVIEŠU
ekspluatācijas norādījumi DCB105 akumulatoru
lādētājam.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var pārkarst un eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot īpašumu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai viņi
nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt īssavienojumu
atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja
akumulators ir pievienots elektrotīklam.
Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot
vadītspējīgus materiālus, piemēram,
dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai
uzkrājušās metāla daļiņas. Ja lādētājā
nav ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms lādētāja
tīrīšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv
mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
• Nenosprostojiet lādētāja ventilācijas
atveres. Ventilācijas atveres atrodas
lādētāja augšpusē un sānos. Novietojiet
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam,
servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem
speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina
pret jaunu, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no elektrotīkla. Tādējādi mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
Lādētāji
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
Lādētājs DCB105 paredzēts 10,8 V, 14,4 V
un 18 V litija jonu akumulatoru (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB180, DCB181)
uzlādēšanai.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
Šis lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
• Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja
vien bez tā nevar iztikt. Lietojot nepareizu
pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka,
elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Izmantojot lādētāju ārpus telpām,
novietojiet to sausā vietā un izmantojiet
12
Uzlādes kārtība (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai 230 V kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (j) lādētājā līdz galam,
līdz atduras. Vienmērīgi mirgo sarkanā
(uzlādes) lampiņa, norādot, ka uzlādes gaita ir
sākusies.
LATVIEŠU
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt
lietot vai arī atstāt lādētājā.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz aptuveni
pusei no silta akumulatora uzlādes pakāpes. Visā
uzlādes ciklā akumulators tiek lēnāk lādēts, un
maksimālais uzlādes ātrums netiek sasniegts pat
tad, ja akumulators ir uzsilis.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Uzlādes kārtība
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādes statuss
uzlādē
––
pilnībā uzlādēts
–––––––––––––––––
––
––
––
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
x
–– • –– • –– •
–– •
kļūme akumulatorā
vai lādētājā
••••••••••••
kļūme elektrotīklā
•• •• •• •• •• ••
Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir kļūme, lādētājs
to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas, ka
neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots simbols,
kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai arī mirgo
indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju un
akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Ar šo
funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls
kalpošanas laiks.
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu, kas
aizsargā tos pret pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu
izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru
tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš
nav savietojams, citādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar tam paredzēto
DEWALT lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
• Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram, caurdurts
ar naglu, pārsists ar āmuru, samīdīts).
Var rasties elektriskās strāvas vai
nāvējošs trieciens. Bojāti akumulatori
jānogādā apkopes centrā, lai tos
nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments netiek
lietots, tas jānovieto guļus uz
13
LATVIEŠU
stabilas virsmas, no kuras tas nevar
nokrist zemē. Dažus instrumentus,
kam ir liels akumulators, var novietot
stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos
var viegli apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
Uzlīmes uz lādētāja un
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas,
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora elektrolīta
sastāvā ir šķidru organisko karbonātu un litija
sāļu maisījums.
Notiek uzlāde.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs var
izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. Jāieelpo
svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet
medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCG412 darbojas ar 18 voltu
akumulatoru.
Tiem ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB180, DCB181. Sīkāku informāciju sk.
tehniskajos datos.
Ieteikumi par uzglabāšanu
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa
vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas
nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu
akumulatora optimālu darbību un maksimālu
kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas
temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā,
sausā vietā, neturot lādētājā.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā izlādētus
akumulatorus. Pirms lietošanas akumulators būs
jāuzlādē.
Pilnībā uzlādēts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
x
Kļūme akumulatorā vai lādētājā.
Kļūme elektrotīklā.
Neievietojiet akumulatorā elektrību
vadošus priekšmetus.
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
Uzlādējiet tikai DEWALT akumulatorus.
Cita veida akumulatori var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un bojājumus.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Drīkst lādēt tikai 4–40 °C temperatūrā.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai.
Uzlādes laiku sk. tehniskajos datos.
Lietošanai tikai telpās.
14
LATVIEŠU
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 leņķa slīpmašīna
1 125 mm aizsargs (27. veids)
1 sānu rokturis
1 atloku komplekts
1 divzaru uzgriežņu atslēga
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1.-6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. slēdža mēlīte
b. bloķēšanas poga
c. vārpstas bloķēšanas poga
d. vārpsta
e. sānu rokturis
f. abrazīvā ripa
g. atbalsta atloks
h. vītņots spīlējuma uzgrieznis
i. aizsargs
j. akumulators
k. aizsarga fiksators
l. izciļņi
m. pārvada kartera gropes
n. regulēšanas skrūve
o. akumulatora atlaišanas poga
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Ļoti izturīgā leņķa slīpmašīna DCG412 ir paredzēta
profesionāliem slīpēšanas un griešanas darbiem.
NEDRĪKST lietot kādas citas slīpripas, kā tikai ar
slīpripas ieliektu centru un pulēšanas ripas.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šī ļoti izturīgā leņķa slīpmašīna ir profesionālai
lietošanai paredzēts elektroinstruments.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam. Pārbaudiet arī to, vai lādētāja
spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.
Šim DEWALT lādētājam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
15
LATVIEŠU
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir
izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža
mēlīti.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai DEWALT
akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana
instrumentā un izņemšana no
tā (2. att.)
PIEZĪME. Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA INSTRUMENTA
ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru (j) ar sliedēm
instrumenta rokturī (2. att.).
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ir cieši
nofiksēts instrumentā, un pārbaudiet, vai tas
nevar atvienoties.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogas
(o) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
Sānu roktura piestiprināšana
(1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Pirms instrumenta
ekspluatācijas pārbaudiet, vai rokturis
ir cieši piestiprināts.
Vienā no caurumiem, kas atrodas pārnesumu
kārbas abās pusēs, cieši ieskrūvējiet sānu rokturi
(e).
Lietošanas ērtībām pārvada karteris ir pagriežams
par 90°, veicot materiāla apstrādi.
Pārvada kartera griešana
(1. att.)
1. Izskrūvējiet skrūves visos četros stūros, ar
ko pārvada karteris piestiprināts pie dzinēja
korpusa.
2. Neatdalot pārvada karteri no dzinēja korpusa,
pagrieziet pārvada kartera galviņu līdz
vēlamajai pozīcijai.
16
PIEZĪME. Ja pārvada karteris tiek atdalīts no
dzinēja korpusa par vairāk nekā 1/8 collām
(3,17 mm), instruments ir no jauna jāsaliek
pilnvarotā DEWALT apkopes centrā. Ja
instrumentam netiks veikta apkope, var sabojāties
suka, dzinējs un gultņi.
3. Lai pārvada karteri piestiprinātu pie dzinēja
korpusa, no jauna ieskrūvējiet skrūves.
Pievelciet skrūves ar 20 collu mārc. griezes
momentu. Pieskrūvējot skrūves pārāk cieši,
tām var noraut vītni.
Aizsarga uzstādīšana un
noņemšana (3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir
izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža
mēlīti.
UZMANĪBU! Šai slīpmašīnai jāuzstāda
aizsargi.
Izmantojot slīpmašīnu DCG412 metāla vai mūra
slīpēšanai, JĀUZSTĀDA 1. veida aizsargs. 1. veida
aizsargu var iegādāties par atsevišķu samaksu no
DEWALT izplatītājiem.
PIEZĪME. Skatiet slīpēšanas un griešanas
piederumu tabulu šīs sadaļas beigās, lai
uzzinātu, kādus piederumus drīkst uzstādīt šai
slīpmašīnai.
1. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai vārpsta
(d) būtu vērsta augšup.
2. Atveriet aizsarga fiksatoru (k) un savietojiet
aizsarga izciļņus (l) ar pārvada kartera gropēm
(m).
3. Spiediet aizsargu lejup, līdz tā izciļņi nofiksējas
un brīvi griežas pārvada kartera centrālajā
rievā.
4. Kad aizsarga fiksators ir atvērts, grieziet
aizsargu (i) līdz vēlamajai darba pozīcijai.
5. Lai aizsargu nostiprinātu uz pārvada kartera,
aizveriet aizsarga fiksatoru.
UZMANĪBU! Ja aizsargu nav
iespējams pieskrūvēt ar regulēšanas
skrūvi (n), instrumentu nedrīkst lietot.
Lai mazinātu ievainojuma risku,
nogādājiet instrumentu un aizsargu
apkopes centrā, lai salabotu vai
nomainītu aizsargu.
LATVIEŠU
IEVĒRĪBAI! Regulēšanas skrūvi (n)
nedrīkst pieskrūvēt, ja fiksators atrodas
atvērtā pozīcijā. Rezultātā aizsargam
vai kartera centram var rasties
bojājums, ko nevar pamanīt.
PIEZĪME. Malu slīpēšanas un griešanas darbs
veicams ar 27. veida ripām, kas ir paredzētas šim
nolūkam. Ripas ar biezumu 6,35 mm (1/4 collas)
ir paredzētas virsmu slīpēšanai, bet 3,17 mm
(1/8 collas) ripas — malu slīpēšanai.
Slīpripu ar ieliektu centru
uzstādīšana
PIEZĪME. JĀUZSTĀDA 27. veida aizsargs, kas
atrodas slīpmašīnas komplektācijā.
SLĪPRIPU AR VĪTŅOTU CENTRU
UZSTĀDĪŠANA UN NOŅEMŠANA (1., 4. ATT.)
Slīpripas ar vītņotu centru jāuzstāda tieši uz M14
vītņotas vārpstas.
1. Ar rokām uzskrūvējiet ripu uz vārpstas (d).
2. Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu (c) un
ar uzgriežņu atslēgu pieskrūvējiet ripas vītņoto
centru.
3. Lai noņemtu ripu, veiciet minēto procedūru
apgrieztā secībā.
IEVĒRĪBAI! Ja ripa nebūs pareizi
piestiprināta, instruments vai ripa var
sabojāties, ieslēdzot instrumentu.
SLĪPRIPU BEZ VĪTŅOTA CENTRA
UZSTĀDĪŠANA (1., 4. ATT.)
PIEZĪME. JĀUZSTĀDA 27. veida aizsargs, kas
atrodas slīpmašīnas komplektācijā.
PIEZĪME. Skatiet slīpēšanas un griešanas
piederumu tabulu šīs sadaļas beigās, lai
uzzinātu, kādus piederumus drīkst uzstādīt šai
slīpmašīnai.
1. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai
aizsargs būtu vērsts augšup.
2. Uz vārpstas (d) uzstādiet bezvītnes atbalsta
atloku (g) tā, lai izvirzītais centrs atrastos pret
ripu.
3. Novietojiet ripu (f) pret atbalsta atloku, tās
centru savietojot ar atbalsta atloka izvirzīto
centru.
4. Nospiežot vārpstas bloķēšanas pogu (c),
uzskrūvējiet spīlējuma uzgriezni (h) uz
vārpstas. Ja uzstādāmās ripas biezums
pārsniedz 1/8 collas (3,17 mm), novietojiet
vītņoto spīlējuma uzgriezni uz vārpstas tā,
lai izvirzītais centrs atrastos uz ripas centra.
Ja uzstādāmās ripas biezums nepārsniedz
1/8 collas (3,17 mm), novietojiet vītņoto
spīlējuma uzgriezni uz vārpstas tā, lai
izvirzītais centrs neatrastos uz ripas centra.
5. Nospiežot vārpstas bloķēšanas pogu (c), ar
uzgriežņu atslēgu pieskrūvējiet spīlējuma
uzgriezni.
6. Lai noņemtu ripu, nospiediet vārpstas
bloķēšanas pogu un ar uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet spīlējuma uzgriezni.
PIEZĪME. Ja ripa griežas nelīdzeni, kad spīlējuma
uzgrieznis ir pieskrūvēts, pārbaudiet vai spīlējuma
uzgriežņa vītne ir uzskrūvēta pareizi. Ja plāna ripa
uzstādīta tā, ka spīlējuma uzgriežņa izvirzītais
centrs atrodas pret ripu, tā griezīsies nelīdzeni,
jo izvirzītais centrs neļauj spīlējuma uzgrieznim
saturēt ripu.
Stiepļu suku un stiepļu ripu
uzstādīšana (1. att.)
Apaļas stiepļu sukas vai stiepļu ripas jāuzskrūvē
tieši uz slīpmašīnas vārpstas, nepiestiprinot
atlokus. Lietojiet tikai tādas stiepļu sukas vai
ripas, kam ir M14 vītņots centrs. Šos piederumus
var iegādāties par atsevišķu samaksu no vietējā
izplatītāja vai pilnvarotā remonta darbnīcā.
PIEZĪME. Lietojot stiepļu sukas un ripas, obligāti
jāpiestiprina 27. veida aizsargs.
UZMANĪBU! Lai mazinātu
ievainojuma risku, valkājiet darba
cimdus, uzstādot un lietojot stiepļu
sukas un ripas. Tās var būt asas.
UZMANĪBU! Lai mazinātu
instrumenta bojājuma risku, ripa vai
suka uzstādīšanas un lietošanas
laikā nedrīkst saskarties ar aizsargu.
Piederumam var rasties bojājums,
ko nevar pamanīt, tādējādi stieples
atdalās no uzstādītās ripas vai apaļās
stiepļu sukas.
APAĻU STIEPĻU SUKU UN STIEPĻU RIPU
UZSTĀDĪŠANA
1. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai
aizsargs būtu vērsts augšup.
2. Ar rokām uzskrūvējiet ripu uz vārpstas.
3. Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu (c) un,
turot uzgriežņu atslēgu uz stiepļu ripas vai
sukas vītņotā centra, pieskrūvējiet ripu vai
suku.
4. Lai noņemtu ripu, veiciet minēto procedūru
apgrieztā secībā.
IEVĒRĪBAI! Lai mazinātu instrumenta
bojājuma risku, pirms instrumenta
17
LATVIEŠU
ieslēgšanas ripas vītņotajam centram
jābūt pareizi uzskrūvētam.
Griezējripu (1. veids)
uzstādīšana
Griezējripu kategorijā ietilpst dimanta ripas un
abrazīvās ripas. Pieejamas abrazīvās griezējripas
metāla un betona griešanai. Betona griešanai var
izmantot arī dimanta griezējripas. Šos piederumus
var iegādāties par atsevišķu samaksu no vietējā
izplatītāja vai pilnvarotā remonta darbnīcā.
BRĪDINĀJUMS! Strādājot ar
griezējripām, jābūt uzstādītam
noslēgtam divpusējam griezējripu
aizsargam. Šos piederumus var
iegādāties par atsevišķu samaksu
no vietējā izplatītāja vai pilnvarotā
remonta darbnīcā. Ja nav uzstādīts
piemērots atloks vai aizsargs, ripa var
salūzt un izraisīt ievainojumus. Skatiet
slīpēšanas un griešanas piederumu
tabulu šīs sadaļas beigās, lai uzzinātu,
kādus piederumus drīkst uzstādīt šai
slīpmašīnai.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīču/piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Pirms instrumenta
pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir izslēgts, nospiežot un
atlaižot slēdža mēlīti.
NOSLĒGTA AIZSARGA (1. VEIDS)
UZSTĀDĪŠANA (5. ATT.)
1. Atveriet aizsarga fiksatoru (k) un savietojiet
aizsarga izciļņus (l) ar pārvada kartera gropēm
(m). Šādā veidā izciļņi ieguļas pārvada kartera
gropēs. Novietojiet aizsargu ar skatu uz
aizmuguri.
2. Spiediet aizsargu lejup, līdz tā izciļņi nofiksējas
un brīvi griežas pārvada kartera centrālajā
rievā.
3. Pagrieziet aizsargu (i) vajadzīgajā darba
pozīcijā. Aizsarga korpusam jābūt novietotam
starp vārpstu un operatoru, lai nodrošinātu
maksimālu operatora aizsardzību.
4. Lai aizsargu nostiprinātu uz pārvada kartera
pārsega, aizveriet aizsarga fiksatoru. Kad
fiksators ir noslēgts, aizsargs nedrīkst
griezties, ja to mēģina ar roku pagriezt.
Slīpmašīnu nedrīkst darbināt, ja aizsargs ir
vaļīgs vai spīlējuma svira ir atvērtā pozīcijā.
18
5. Lai noņemtu aizsargu, atveriet tā fiksatoru,
grieziet aizsargu tā, lai bultiņas būtu
savietotas, un pavelciet aizsargu augšup.
PIEZĪME. Aizsargs ir rūpnīcā noregulēts tā, lai
atbilstu pārvada kartera centra diametram. Ja
pēc kāda laika aizsargs kļūst vaļīgs, pieskrūvējiet
ciešāk fiksatora regulēšanas skrūvi (n), aizsargam
esot uzstādītam uz instrumenta.
IEVĒRĪBAI! Lai mazinātu
instrumenta bojājuma risku,
regulēšanas skrūvi (n) nedrīkst
pieskrūvēt, ja fiksators atrodas
atvērtā pozīcijā. Rezultātā aizsargam
vai kartera centram var rasties
bojājums, ko nevar pamanīt.
GRIEZĒJRIPU UZSTĀDĪŠANA (1., 4. ATT.)
UZMANĪBU! Strādājot ar griezējripām,
jāuzstāda atbilstoša diametra atbalsta
atloks un spīlējuma uzgrieznis (atrodas
instrumenta komplektācijā).
1. Uz vārpstas uzstādiet bezvītnes atbalsta
atloku tā, lai izvirzītais centrs būtu vērsts
augšup. Uzstādot ripu, atbalsta atloka
izvirzītajam centram jābūt pret ripu.
2. Novietojiet ripu uz atbalsta atloka tā, lai
izvirzītais centrs atrastos uz ripas centra.
3. Uzstādiet vītņoto spīlējuma uzgriezni tā, lai
izvirzītais centrs būtu vērsts prom no ripas.
4. Nospiežot vārpstas bloķēšanas pogu (c), ar
uzgriežņu atslēgu pieskrūvējiet spīlējuma
uzgriezni.
5. Lai noņemtu ripu, nospiediet vārpstas
bloķēšanas pogu un ar uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet spīlējuma uzgriezni.
Pirms ekspluatācijas
• Uzstādiet aizsargu un piemērotu ripu. Nedrīkst
lietot pārāk nodilušus diskus vai ripas.
• Pārbaudiet, vai iekšējais un ārējais atloks ir
pareizi uzstādīts.
• Pārbaudiet, vai disks griežas uz
papildpiederuma un instrumenta redzamās
bultiņas norādītajā virzienā.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
LATVIEŠU
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir
izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža
mēlīti.
BRĪDINĀJUMS!
• Pārbaudiet, vai visi slīpēšanai vai
griešanai paredzētie materiāli ir cieši
nostiprināti.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu. Ripu nedrīkst spiest
no sāniem.
• Nepieļaujiet pārslodzi. Ja instruments
kļūst karsts, ļaujiet tam dažas
minūtes darboties bez noslodzes.
Pareizs rokas novietojums
(1., 6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz sānu roktura (e), bet otru — uz instrumenta
korpusa, kā norādīts 6. attēlā.
Slēdzis
BRĪDINĀJUMS! Pirms instrumenta
ekspluatācijas pārbaudiet, vai rokturis
ir cieši piestiprināts.
BLOĶĒŠANAS POGA UN SLĒDŽA MĒLĪTE
(7. ATT.)
Šis instruments ir aprīkots ar bloķēšanas pogu (b).
Lai nobloķētu slēdža mēlīti (a), nospiediet
bloķēšanas pogu, kā norādīts 7. attēlā. Kad
bloķēšanas poga ir nospiesta līdz aizslēgtas
slēdzenes simbolam, instruments ir nobloķēts.
Pārnēsājot vai uzglabājot instrumentu, slēdža
mēlīte ir jānobloķē, lai novērstu nejaušu
iedarbināšanu.
Lai atbloķētu slēdža mēlīti, nospiediet bloķēšanas
pogu (b). Kad bloķēšanas poga ir nospiesta līdz
atslēgtas slēdzenes simbolam, instruments ir
atbloķēts. Bloķēšanas poga ir sarkanā krāsā, lai
norādītu, ka slēdzis ir atbloķētā pozīcijā.
Lai iedarbinātu dzinēju, nospiediet slēdža mēlīti (a).
Lai izslēgtu dzinēju, atlaidiet slēdža mēlīti.
PIEZĪME. Šim instrumentam nav paredzēts slēdzi
nobloķēt ieslēgtā pozīcijā, un to arī nedrīkst šādi
nobloķēt ne ar kādiem citiem līdzekļiem.
BRĪDINĀJUMS! Iedarbinot un
ekspluatējot instrumentu, kā arī
nogaidot, līdz ripa vai piederums
pārstās griezties, cieši turiet
instrumenta sānu rokturi un korpusu,
lai saglabātu kontroli pār instrumentu.
Pirms instrumenta nolikšanas malā
pārbaudiet, vai ripa ir pilnībā pārstājusi
griezties.
BRĪDINĀJUMS! Nogaidiet, līdz
instruments darbojas ar pilnu jaudu,
tikai pēc tam ļaujiet tam saskarties
ar apstrādājamo virsmu. Instrumentu
izslēdziet tikai tad, kad tas ir nocelts
nost no apstrādājamās virsmas.
Vārpstas aizturis (1. att.)
Vārpstas bloķēšanas poga (c) paredzēta tam,
lai novērstu vārpstas rotāciju ripas uzstādīšanas
vai noņemšanas laikā. Rīkojieties ar vārpstas
bloķēšanas pogu tikai tad, ja instruments ir
izslēgts, atvienots no elektrotīkla un pilnībā
pārstājis darboties.
IEVĒRĪBAI! Lai mazinātu instrumenta
bojājuma risku, vārpstas bloķētāju
nedrīkst aktivizēt, ja instruments
darbojas. Rezultātā instrumentam
būs radīts bojājums, un piestiprinātais
piederums, iespējams, nokritīs nost,
izraisot ievainojumu.
Lai aktivizētu bloķētāju, nospiediet vārpstas
bloķēšanas pogu (c) un grieziet vārpstu tiktāl,
kamēr to vairs nav iespējams pagriezt.
Slīpripu ar ieliektu centru
lietošana
VIRSMAS SLĪPĒŠANA AR SLĪPRIPĀM
1. Nogaidiet, līdz instruments darbojas ar pilnu
jaudu, tikai pēc tam ļaujiet tam saskarties ar
apstrādājamo virsmu.
2. Spiediet uz apstrādājamās virsmas pavisam
nedaudz, ļaujot instrumentam darboties ar
pilnu jaudu. Vislabāko slīpēšanas kvalitāti
iespējams panākt, instrumentam darbojoties ar
pilnu jaudu.
3. Saglabājiet 20° – 30° lielu leņķi starp
instrumentu un apstrādājamo virsmu.
19
LATVIEŠU
4. Nepārtraukti bīdiet instrumentu turpejošā un
atpakaļejošā kustībā, lai apstrādājamā virsmā
nerastos robi.
Stiepļu suku un stiepļu ripu
uzstādīšana un lietošana
5. Instrumentu izslēdziet tikai tad, kad tas ir
noņemts nost no apstrādājamās virsmas.
Pirms instrumenta nolikšanas malā nogaidiet,
līdz ripa pārstāj rotēt.
Stiepļu ripas un sukas var lietot rūsas, katlakmens
un krāsas noņemšanai, kā arī nelīdzenu virsmu
izlīdzināšanai.
MALU SLĪPĒŠANA AR SLĪPRIPĀM
BRĪDINĀJUMS! Ripas, ko lieto
griešanai un malu slīpēšanai, var
salūzt vai radīt atsitienu, ja tās saliecas
vai savijas nogriešanas vai dziļas
slīpēšanas darba laikā. Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, ierobežojiet
šo ripu kustību, uzstādot standarta 27.
veida aizsargu, lai mazinātu griešanas
dziļumu un ierobošanu [mazāk nekā
13 mm (2/2 collu) dziļumā]. Aizsarga
atvērtajai pusei jābūt novietotai virzienā
prom no operatora. Lai veiktu dziļākus
iegriezumus ar 1. veida griezējripu,
lietojiet 1. veida noslēgtu aizsargu.
Skatiet slīpēšanas un griešanas
piederumu tabulu šīs sadaļas beigās,
lai uzzinātu, kādus piederumus drīkst
uzstādīt šai slīpmašīnai.
1. Nogaidiet, līdz instruments darbojas ar pilnu
jaudu, tikai pēc tam ļaujiet tam saskarties ar
apstrādājamo virsmu.
2. Spiediet uz apstrādājamās virsmas pavisam
nedaudz, ļaujot instrumentam darboties ar
pilnu jaudu. Vislabāko slīpēšanas kvalitāti
iespējams panākt, instrumentam darbojoties ar
pilnu jaudu.
3. Stāviet tā, lai ripas atklātā apakšpuse būtu
vērsta virzienā prom no jums.
4. Iesākot griešanu un apstrādājamā materiālā
izveidojot ierobu, nedrīkst mainīt griešanas
leņķi. Mainot leņķi, ripa salieksies un,
iespējams, arī salūzīs. Slīpripas malu
slīpēšanai nav paredzētas, lai izturētu sānu
spiedienu, ko izraisa ripas saliekšanās.
5. Instrumentu izslēdziet tikai tad, kad tas ir
nocelts nost no apstrādājamās virsmas. Pirms
instrumenta nolikšanas malā nogaidiet, līdz
ripa pārstāj rotēt.
BRĪDINĀJUMS! Malu slīpēšanai
paredzētās slīpripas un griezējripas
nedrīkst lietot virsmu slīpēšanai, jo
šīs ripas nav paredzētas, lai izturētu
sānu spiedienu, kāds rodas virsmu
slīpēšanas laikā. Rezultātā var
salūzt ripa vai varat gūt smagus
ievainojumus.
20
PIEZĪME. Sk. sadaļu Piesardzības pasākumi, ar
suku slīpējot krāsu.
1. Nogaidiet, līdz instruments darbojas ar pilnu
jaudu, tikai pēc tam ļaujiet tam saskarties ar
apstrādājamo virsmu.
2. Spiediet uz apstrādājamās virsmas pavisam
nedaudz, ļaujot instrumentam darboties ar
pilnu jaudu. Vislabāko materiāla attīrīšanas
kvalitāti iespējams panākt, instrumentam
darbojoties ar pilnu jaudu.
3. Apstrādājot ar apaļām stiepļu sukām,
saglabājiet 5° – 10° lielu leņķi starp
instrumentu un apstrādājamo virsmu.
4. Stiepļu ripas malai visu laiku jābūt saskarē ar
apstrādājamo virsmu.
5. Nepārtraukti bīdiet instrumentu turpejošā
un atpakaļejošā kustībā, lai apstrādājamā
virsmā nerastos robi. Ja instrumentu turēsiet
nekustīgu uz apstrādājamās virsmas vai arī
bīdīsiet to apļveida kustībā, uz apstrādājamās
virsmas radīsies apdegumi un apaļi robojumi.
6. Instrumentu izslēdziet tikai tad, kad tas ir
nocelts nost no apstrādājamās virsmas. Pirms
instrumenta nolikšanas malā nogaidiet, līdz
ripa pārstāj rotēt.
UZMANĪBU! Ievērojiet īpašu
piesardzību, apstrādājot malas, jo
slīpmašīna var negaidīti veikt asu
kustību.
Griezējripu (1. veids) lietošana
BRĪDINĀJUMS! Malu slīpēšanai
paredzētās slīpripas un griezējripas
nedrīkst lietot virsmu slīpēšanai, jo
šīs ripas nav paredzētas, lai izturētu
sānu spiedienu, kāds rodas virsmu
slīpēšanas laikā. Rezultātā var salūzt
ripa vai varat gūt ievainojumus.
1. Nogaidiet, līdz instruments darbojas ar pilnu
jaudu, tikai pēc tam ļaujiet tam saskarties ar
apstrādājamo virsmu.
2. Spiediet uz apstrādājamās virsmas pavisam
nedaudz, ļaujot instrumentam darboties ar
pilnu jaudu. Vislabāko nogriešanas kvalitāti
iespējams panākt, instrumentam darbojoties ar
pilnu jaudu.
LATVIEŠU
3. Iesākot griešanu un apstrādājamā materiālā
izveidojot ierobu, nedrīkst mainīt griešanas
leņķi. Mainot leņķi, ripa salieksies un,
iespējams, arī salūzīs.
4. Instrumentu izslēdziet tikai tad, kad tas ir
noņemts nost no apstrādājamās virsmas.
Pirms instrumenta nolikšanas malā nogaidiet,
līdz ripa pārstāj rotēt.
Piesardzības pasākumi, ar
suku slīpējot krāsu
1. NAV IETEICAMS ar suku slīpēt krāsu uz
svina bāzes, jo ir ļoti grūti kontrolēt un savākt
kaitīgos putekļus. Saindēšanās ar svinu
viskaitīgākā ir bērniem un grūtniecēm.
2. Tā kā, neveicot ķīmisko analīzi, ir grūti noteikt,
vai krāsas sastāvā ir vai nav svina, krāsas
slīpēšanas laikā ar suku ieteicams veikt šādus
piesardzības pasākumus:
PERSONĪGĀ DROŠĪBA
1. Bērniem un grūtniecēm ieeja darba zonā, kurā
tiek slīpēta krāsa, ir aizliegta, līdz šī vieta nav
rūpīgi iztīrīta.
2. Visām personām, kas ienāk šajā darba
zonā, jāvalkā putekļu maska vai respirators.
Filtrs jānomaina katru dienu vai arī tad, kad
valkātājam ir kļuvis apgrūtinoši elpot.
PIEZĪME. Jālieto tikai tādas putekļu maskas,
kas piemērotas darbam vidē ar tādu krāsu
putekļiem un izgarojumiem, kuru sastāvā ir
svins. Parastās krāsošanas darbu maskas
nenodrošina šādu aizsardzību. Piemērotu
elpceļu aizsargaprīkojumu meklējiet pie vietējā
tehnisko līdzekļu izplatītāja.
3. Darba zonā NEDRĪKST ĒST, DZERT vai
SMĒĶĒT, lai organismā neuzņemtu kaitīgās
krāsas daļiņas. Darbiniekiem jānomazgājas
un jānotīrās PIRMS ēšanas, dzeršanas vai
smēķēšanas. Darba zonā nedrīkst atstāt
pārtikas produktus, dzērienus vai tabaku, lai
tajos neuzkrātos putekļi.
VIDES DROŠĪBA
1. Krāsa ir jānoņem tā, lai minimizētu putekļu
veidošanos.
2. Vietas, kurās tiek veikta krāsu slīpēšana,
jāizolē ar 4 milimetru biezu plastmasas
aizsargpārklājumu.
3. Slīpēšana ar suku jāveic tā, lai mazinātu
krāsas putekļu nokļūšanu ārpus darba zonas.
TĪRĪŠANA UN NODOŠANA ATKRITUMOS
1. Visas virsmas darba zonā katru dienu visā ar
suku slīpēšanas laikā jānotīra ar putekļsūcēju
un rūpīgi jānoslauka. Putekļsūcēja filtra maisi
ir bieži jāmaina.
2. Plastmasas aizsargpārklājums jāsavāc un no
tā jāatbrīvojas kopā ar putekļu daļiņām vai
citiem noslīpētiem netīrumiem. Tie jāsavāc
noslēgtās atkritumu tvertnēs un jānodod
iznīcināšanai parastos atkritumu savākšanas
punktos.
Tīrīšanas procedūru laikā darba zonā nedrīkst
atrasties bērni un grūtnieces.
3. Jānomazgā visas rotaļlietas, mazgājamas
mēbeles un galda piederumi, ko lieto bērni,
tikai pēc tam tos drīkst no jauna lietot.
Metāla apstrādes darbi
Lietojot instrumentu, apstrādājot metālu, obligāti
jāpievieno noplūdstrāvas aizsargierīce, lai novērstu
metāla putekļu izraisītos atlikušos riskus.
Ja noplūdstrāvas aizsargierīce atvieno elektrības
padevi, nogādājiet instrumentu pilnvarotā DEWALT
remonta darbnīcā.
BRĪDINĀJUMS! Apstrādājot metālu,
smagos darba apstākļos instrumenta
korpusā var uzkrāties vadītspējīgi
putekļi. Rezultātā var tikt mazināta
instrumenta aizsardzības izolācija,
radot elektriskās strāvas trieciena
risku.
Lai novērstu metāla putekļu uzkrāšanos
instrumentā, ieteicams katru dienu iztīrīt
ventilācijas atveres. Sk. sadaļu Apkope.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīču/piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Pirms instrumenta
pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir izslēgts, nospiežot un
atlaižot slēdža mēlīti.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam lietotājs
pats var veikt apkopi.
21
LATVIEŠU
Ogles sukas, kas automātiski
izslēdz instrumentu.
Dzinējs tiks automātiski apturēts, norādot uz
to, ka ogles sukas ir gandrīz nodilušas un ka
instrumentam vajadzīga apkalpošana. Lietotājs
nedrīkst veikt ogles suku apkopi. Nogādājiet šo
instrumentu pilnvarotā DEWALT remonta darbnīcā.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Pirms lādētāja tīrīšanas
tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.
Netīrumus un smērvielas no lādētāja
ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu
vai mīkstu birstīti, kam nav metāla
saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
22
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot
pārstrādātus materiālus, tiek novērsta
dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā
ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir jāatbrīvojas
videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori tiek
pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
LATVIEŠU
SLĪPĒŠANAS UN GRIEŠANAS PIEDERUMU TABULA
Aizsarga veids
Piederums
Apraksts
Kā uzstādīt piederumu
Slīpripa ar
ieliektu centru
27. VEIDA
AIZSARGS
27. veida aizsargs
Atbalsta atloks
Stiepļu ripa
27. veida slīpripa ar ieliektu
centru
Vītņots spīlējuma uzgrieznis
Stiepļu ripa
ar vītņoto
uzgriezni
27. veida aizsargs
Stiepļu ripa
Stiepļu ripa
ar vītņoto
uzgriezni
27. veida aizsargs
Stiepļu suka
Mūra
griezējripa
1. VEIDA
AIZSARGS
1. veida aizsargs
Metāla
griezējripa
Atbalsta atloks
Dimanta
griezējripa
Griezējripa
Vītņots spīlējuma uzgrieznis
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ
ШЛИФМАШИНА DCG412
Поздравляем Вас!
Технические характеристики
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
DCG412
Напряжение питания
В пост. тока 18
Тип
1
Потребляемая мощность
Вт
405
Число оборотов х. х./номинальная
скорость
об/мин
7000
Диаметр диска
мм
125
Диаметр шпинделя
М14
Вес (без аккумулятора)
кг
2,2*
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
87
дБ(А)
дБ(А)
5
98
дБ(А)
5
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование
поверхностей
ah,AG =
м/с²
6,0
Погрешность K =
м/с²
1,5
ПРИМЕЧАНИЕ: Такие операции как резка или
шлифование проволочной щеткой могут обладать иными
значениями вибрационного воздействия.
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
24
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
Емкость
Ач
3,0
Вес
кг 0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение питания
В перем. тока
230 В
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное время
зарядки
мин.
30
60
(Аккумуля(Аккумуляторы 1,5 Ач)
торы 3,0 Ач)
Вес
кг
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определения: Предупреждения безопасности
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
14.02.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для
снижения риска получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
DCG412
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
26
f)
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
e)
f)
g)
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при
выполнении всех операций
a) Данный электроинструмент
предназначен для шлифования,
очистки металлической щеткой
и абразивной резки. Внимательно
прочтите все инструкции по
использованию, правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите
все иллюстрации, входящие
в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
b) Не рекомендуется выполнение
данным инструментом работ по
зачистке и полировке. Использование
инструмента не по назначению может
привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
инструмента. Возможность установки
28
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную скорость,
могут разрушиться и сорваться
с крепления.
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным
кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия
абразивных дисков, фланцев,
шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих
принадлежностей должны полностью
соответствовать типоразмеру
шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным
деталями электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери контроля
над электроинструментом.
g) Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием
проверяйте абразивные диски на
наличие сколов и трещин, дискиподошвы - на наличие надрывов
и трещин, проволочные щетки - на
наличие ослабленной или сломанной
проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную
насадку. После проверки и установки
насадки отойдите сами и удалите
посторонних лиц с плоскости
вращения насадки и запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну минуту.
Поврежденные насадки отлетят
в сторону в течение данного тестового
периода.
h) Используйте средства индивидуальной
защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица, защитную маску
РУССКИЙ ЯЗЫК
или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте
респиратор, защитные наушники,
перчатки и рабочий фартук, способный
защитить от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Противопылевая
маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых
частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести
к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне. Любое
лицо, входящее в рабочую зону,
должно использовать средства
индивидуальной защиты. Отлетающие
фрагменты обрабатываемой детали
или разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности
при выполнении работ, во время
которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае потери
контроля кабель может быть разрезан
или защемлен, а Ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества пыли
на металле электродвигателя повышает
риск поражения электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
q) Не используйте диски Тип 11
(конусные чашеобразные) с данным
инструментом. Использование
дополнительных принадлежностей
несоответствующего типа может
привести к получению травмы.
r) Всегда используйте боковую рукоятку.
Надежно затягивайте боковую
рукоятку. Для сохранения контроля над
инструментом при выполнении любых
операций, всегда должна использоваться
боковая рукоятка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ
ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы, щетки
или какой-либо другой насадки. Защемление
или застревание могут стать причиной
мгновенной остановки вращающейся насадки,
что в свою очередь приводит к потере
контроля над электроинструментом, и он
внезапно подается назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был
защемлен или застрял в заготовке, край
круга в момент защемления может врезаться
в поверхность заготовки, в результате
чего круг поднимается или подается назад.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
В зависимости от направления движения
круга в момент защемления, круг может
резко подняться в сторону или от оператора.
В этот момент абразивные круги могут
также сломаться.
Обратный удар является результатом
использования электроинструмента не по
назначению и/или неправильных действий
оператора и условий работы, и его можно
избежать, соблюдая меры безопасности,
ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающегося диска. При обратном
ударе диск может поранить Ваши руки.
c) Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном
движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что
может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные диски
увеличивают вероятность возникновения
обратного удара и потери контроля над
инструментом.
30
Меры безопасности при
выполнении операций
по шлифованию и резке
с использованием
абразивных дисков
a) Используйте только диски,
рекомендованные для использования
с Вашим электроинструментом,
а также защитные кожухи, специально
разработанные для выбранного типа
дисков. Диски, не предназначенные
для использования с данным
электроинструментом, не будут надежно
защищены кожухом и представляют
опасность.
b) Защитный кожух должен
быть надежно закреплен на
электроинструменте. Для достижения
максимальной безопасности кожух
должен быть установлен таким
образом, чтобы со стороны оператора
была открыта самая незначительная
часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного
контакта с диском.
c) Диски должны использоваться
только строго в соответствии с их
назначением. Например: не выполняйте
шлифование боковой стороной
режущего диска. Абразивные режущие
диски предназначены для шлифования
периферией круга, поэтому боковая
сила, применимая к данному типу дисков,
может стать причиной их разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые фланцы
поддерживают диск, снижая вероятность
его разрушения. Фланцы для режущих
дисков могут отличаться от фланцев
для шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры
безопасности при резке
с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку на
диск, результатом которой может стать
деформация или заедание в момент
резания, возможность возникновения
обратного удара, а также поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить
электроинструмент с работающим
диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или если
по какой-либо причине Вы хотите
прекратить резание, выключите
электроинструмент и удерживайте
его в пропиле, пока режущий диск
полностью не остановится. Ни в коем
случае не пытайтесь вытащить
режущий диск из заготовки, пока он
ещё вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
e) Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для
минимизации риска защемления диска
и обратного удара. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под заготовкой
по обе стороны от режущего диска, около
линии реза и краев заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Меры безопасности при
работе с использованием
проволочных щеток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щетки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щетку,
оказывая на нее чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через легкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой
рекомендовано использование
защитного ограждения, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы
и под воздействием центробежной силы
проволочный диск или щетка могут
увеличиться в диаметре.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (s), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
32
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства не предусмотрены для зарядки аккумуляторов
других марок, кроме DEWALT. Попытка
зарядить аккумулятор другой марки
может привести к риску возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
Состояние заряда
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
x
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180 и DCB181).
зарядка
–– ––
–– ––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора –– • –– • –– • –– •
неисправность аккумулятора
или зарядного устройства • • • • • • • • • • • •
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Процедура зарядки (Рис. 2)
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (j) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
34
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
РУССКИЙ ЯЗЫК
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Модель DCG412 работает от 18 В
аккумуляторов.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180 или DCB181. Скорость вращения см.
в разделе «Технические характеристики».
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух 125 мм, тип 27
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Спецключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-6)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Кнопка блокировки шпинделя
d. Шпиндель
e. Боковая рукоятка
f. Абразивный диск
g. Проставочный фланец
h. Резьбовая стопорная гайка
i. Защитный кожух
j. Аккумулятор
k. Фиксатор защитного кожуха
l. Проушины
m. Выемки в корпусе редуктора
n. Регулировочный винт
o. Отпирающая кнопка аккумулятора
36
НАЗНАЧЕНИЕ
Угловая шлифовальная машина высокой
мощности DCG412 предназначена для
профессиональных работ по шлифованию
и резанию.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные
диски с утопленным центром и веерные
(лепестковые) диски.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данная угловая шлифовальная
машина высокой мощности является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель только
в случае крайней необходимости! Всегда
используйте удлинительный кабель установленного образца, соответствующий входной
мощности Вашего зарядного устройства (см.
РУССКИЙ ЯЗЫК
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1 мм2; максимальная длина кабеля
не должна превышать 30 м.
Вставьте боковую рукоятку (е) в одно из
резьбовых отверстий, расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надежно
затяните.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Чтобы работать было удобнее, корпус
редуктора может поворачиваться на 90° для
выполнении операций по резке.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (j) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (о) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что
рукоятка надежно затянута.
Поворачивание корпуса
редуктора (Рис. 1)
1. Выкрутите четыре угловых винта,
удерживающих корпус редуктора на
корпусе двигателя.
2. Не снимая корпус редуктора с корпуса
двигателя, поверните корпус редуктора
в нужное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если корпус редуктора и корпус
двигателя расходятся более чем на 3,17 мм
(1/8»), следует провести техобслуживание
инструмента с разборкой и сборкой
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
Отказ от проведения сервисного обслуживания
инструмента может привести к выходу из строя
щеток, двигателя и подшипника.
3. Установите на место винты для крепления
корпуса редуктора к корпусу двигателя.
Затяните винты, используя крутящий
момент 20 дюйм/фунт. Чрезмерный момент
затяжки может привести к срыву резьбы
винтов.
Установка и снятие
защитного кожуха (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте данную шлифмашину
без установленного защитного
кожуха!
При использовании шлифмашин DCG412
для резки металла или кирпичной кладки на
них ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен защитный
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
кожух Тип 1.Защитные кожухи Тип 1 можно
приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДИСКОВ СО
СТУПИЦЕЙ (РИС. 1, 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
Диски со ступицей устанавливаются
непосредственно на шпиндель с резьбой M14.
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
(d) вверх.
2. Откройте фиксатор защитного кожуха
(k) и совместите проушины (l) на кожухе
с выемками (m) на корпусе редуктора.
3. Толкайте защитный кожух вниз до тех пор,
пока проушины кожуха не встанут на место,
и поверните свободно в канавку на ступице
корпуса редуктора.
4. При открытом фиксаторе защитного кожуха
поверните кожух (i) в нужное рабочее
положение.
5. Закройте фиксатор защитного кожуха для
фиксации кожуха на корпусе редуктора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если
защитный кожух невозможно
затянуть регулировочным винтом
(n), не используйте инструмент.
Для предотвращения риска
получения травмы сдайте
инструмент и защитный кожух
в сервисный центр для ремонта
или замены кожуха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
затягивайте регулировочный
винт (n) с зажимным рычагом
в открытом положении.
В результате этого может
произойти скрытое повреждение
защитного кожуха или монтажной
ступицы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование углов и резку
можно выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики; круги
толщиной 6,35 мм (1/4») разработаны для
шлифования поверхности, а круги толщиной
3,17 мм (1/8») - для шлифования углов.
Установка шлифовальных
дисков с утопленным
центром
ПРИМЕЧАНИЕ: ДОЛЖЕН использоваться
поставляемый с шлифмашиной защитный
кожух Тип 27.
38
1. Накрутите диск на шпиндель (d) вручную.
2. Нажмите кнопку фиксации шпинделя (с)
и затяните ступицу диска при помощи
гаечного ключа.
3. Для снятия диска выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Неправильная установка диска
после включения инструмента
может привести к повреждению
инструмента или диска.
УСТАНОВКА ДИСКОВ БЕЗ СТУПИЦЫ
(РИС. 1, 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: ДОЛЖЕН использоваться
поставляемый с шлифмашиной защитный
кожух Тип 27.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Установите проставочный фланец без
резьбы (g) на шпиндель (d) выпуклым
центром к диску.
3. Прижмите диск (f) к проставочному фланцу
и отцентрируйте его на выпуклом центре
фланца.
4. Удерживая в нажатом положении кнопку
блокировки шпинделя (с), накрутите
стопорную гайку (h) на шпиндель. Если
толщина устанавливаемого диска
превышает 3,17 мм (1/8»), накрутите
стопорную гайку на шпиндель таким
образом, чтобы выпуклый центр
вошел в центр диска. Если толщина
устанавливаемого диска составляет
3,17 мм (1/8») или меньше, накрутите
стопорную гайку на шпиндель таким
образом, чтобы выпуклый центр не вошел
в центр диска.
5. Удерживая в нажатом положении кнопку
блокировки шпинделя (с), затяните
стопорную гайку при помощи гаечного
ключа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
6. Для снятия диска нажмите кнопку
блокировки шпинделя и открутите
стопорную гайку при помощи гаечного
ключа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если диск проворачивается
после затяжки стопорной гайки, проверьте
ориентацию стопорной гайки. Если стопорная
гайка прижимается к выпуклому центру тонкого
диска, диск будет прокручиваться, потому
что высота выпуклого центра не позволит
стопорной гайке его удерживать.
Установка проволочных
щеток и дисков (Рис. 1)
Чашеобразные проволочные щетки или
проволочные диски устанавливаются
непосредственно на резьбу шпинделя без
использования фланцев. Используйте
только щетки или проволочные диски
с резьбовой ступицей М14. Дополнительные
принадлежности можно приобрести за
отдельную плату у Вашего продавца или
в ближайшем авторизованном сервисном
центре.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
проволочных щеток или дисков требуется
установка защитного кожуха Тип 27.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения
телесной травмы, при
использовании проволочных
щеток или дисков всегда
надевайте защитные перчатки.
Принадлежности могут оказаться
очень острыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во
избежание риска повреждения
инструмента, проволочные
щетки или диски не должны
касаться защитного кожуха
при установке или во время
использования инструмента.
Фрагменты проволочных щеток
или дисков могут стать причиной
скрытых повреждений самой
насадки.
УСТАНОВКА ЧАШЕОБРАЗНЫХ
ПРОВОЛОЧНЫХ ЩЕТОК И ПРОВОЛОЧНЫХ
ДИСКОВ
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Накрутите диск на шпиндель вручную.
3. Нажмите кнопку фиксации шпинделя
(с) и затяните ступицу чашеобразной
проволочной щетки или проволочного диска
при помощи гаечного ключа.
4. Для снятия диска выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для предотвращения риска повреждения
инструмента, всегда перед включением проверяйте надежность
фиксации ступицы диска.
Установка отрезных дисков
(Тип 1)
Отрезные диски включают в себя диски по
алмазной обработке и абразивные диски.
В продаже имеются абразивные отрезные
диски по металлу и бетону. Для резки бетона
также могут использоваться диски по алмазной
обработке. Дополнительные принадлежности
можно приобрести за отдельную плату
у Вашего продавца или в ближайшем
авторизованном сервисном центре.
ВНИМАНИЕ: При использовании
отрезных дисков требуется
установка закрытого двустороннего защитного кожуха.
Дополнительные принадлежности
можно приобрести за отдельную
плату у Вашего продавца или
в ближайшем авторизованном
сервисном центре. Использование
фланцев и защитного кожуха
неправильного типа может привести к получению травмы вследствие повреждения диска или касания
диска. В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для шлифования и резки,
в которой обозначены прочие
дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
УСТАНОВКА ЗАКРЫТОГО ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА (ТИП 1) (РИС. 5)
1. Откройте фиксатор защитного кожуха
(k) и совместите проушины (l) на кожухе
с выемками (m) на корпусе редуктора.
Данное действие совместит проушины
с выемками на крышке корпуса редуктора.
Разверните защитный кожух в сторону
корпуса редуктора.
2. Надавите на защитный кожух, пока
проушины кожуха не встанут на место,
и поверните свободно в канавку на ступице
корпуса редуктора.
3. Поверните защитный кожух (i) в желаемое
рабочее положение. Корпус защитного
кожуха должен располагаться между
шпинделем и оператором для обеспечения
максимальной защиты оператора.
4. Закройте фиксатор защитного кожуха
для фиксации кожуха на крышке корпуса
редуктора. При закрытом фиксаторе
защитный кожух не должен поворачиваться
рукой. Не используйте шлифовальную
машину с незакрепленным защитным
кожухом или с зажимным рычагом
в открытом положении.
5. Для снятия защитного кожуха откройте
фиксатор, поверните кожух в направлении
стрелок и потяните за кожух.
ПРИМЕЧАНИЕ: Защитный кожух установлен на
диаметр ступицы корпуса редуктора на заводе.
Если через некоторое время защитный кожух
расшатывается, затяните регулировочный
винт (n) при нахождении зажимного рычага
в закрытом положении и установленном на
инструмент защитном кожухе.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
затягивайте регулировочный винт
(n) при нахождении зажимного
рычага в открытом положении.
В результате этого может
произойти скрытое повреждение
защитного кожуха или монтажной
ступицы.
УСТАНОВКА ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ (РИС. 1, 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
установке отрезных дисков должны
использоваться проставочные
фланцы и стопорные гайки
соответствующего диску
диаметра (входят в комплект
поставки инструмента).
40
1. Установите на шпинделе проставочный
фланец без резьбы выпуклым центром
вверх. При установке диска, выпуклый
центр проставочного фланца должен
прилегать к диску.
2. Установите диск на проставочный фланец
и отцентрируйте его на выпуклом центре
фланца.
3. Установите резьбовую стопорную гайку
с выпуклым центром не в направлении
диска.
4. Нажмите кнопку блокировки шпинделя (с)
и затяните стопорную гайку при помощи
гаечного ключа.
5. Для снятия диска нажмите кнопку
блокировки шпинделя и открутите
стопорную гайку при помощи гаечного
ключа.
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух и подходящий
для данного типа работ диск или круг. Не
используйте чрезмерно изношенные диски
или круги.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
• Проследите, чтобы абразивный диск
или круг вращался в соответствии
с указательными стрелками на
шлифмашине и на самой насадке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки были
надежно зафиксированы на месте.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент перегрелся, дайте
ему поработать несколько минут
на холостом ходу.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(е), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на рис. 6.
Пусковой выключатель
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что
рукоятка надежно затянута.
КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА
И КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(РИС. 7)
Ваш инструмент оборудован кнопкой защиты от
непреднамеренного пуска (b).
Для блокировки куркового выключателя (а)
нажмите кнопку защиты от непреднамеренного
пуска, как показано на рисунке 7. Когда
кнопка защиты от непреднамеренного пуска
находится в положении фиксации, инструмент
заблокирован.
Всегда блокируйте курковый выключатель
при переноске или хранении инструмента
для предотвращения вероятности случайного
включения.
Для разблокировки куркового выключателя
нажмите на кнопку защиты от
непреднамеренного пуска (b). Когда кнопка
защиты от непреднамеренного пуска
дезактивирована, инструмент разблокирован.
Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска окрашивается в красный цвет, если
выключатель находится в разблокированном
положении.
Чтобы запустить двигатель, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Отпускание
куркового выключателя приводит к выключению
двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный инструмент не
оснащен приспособлением для удержания
выключателя во включенном положении
и фиксация его в положении ВКЛ. при помощи
каких-либо других средств запрещена.
ВНИМАНИЕ: Крепко удерживайте
боковую рукоятку и корпус
инструмента для обеспечения
контроля над инструментом при
запуске, во время работы и до
тех пор, пока диск или насадка не
прекратит вращаться. Прежде
чем положить инструмент
убедитесь, что диск полностью
остановился.
ВНИМАНИЕ: Перед началом
работы с заготовкой дождитесь,
пока инструмент не наберет
полную скорость. Перед
выключением инструмента,
сначала поднимите его
с заготовки.
Блокировка шпинделя (Рис. 1)
Блокировка шпинделя (с) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединен от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
используйте блокировку шпинделя
при работающем инструменте.
Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная
насадка может отвинтиться
и нанести травму.
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя (с) и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется, и вы не
сможете его более повернуть.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
шлифовальных дисков
с вогнутым центром
ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
ДИСКОВ
1. Дождитесь, пока инструмент наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал
на высокой скорости. Эффективность
шлифования максимальна, когда
инструмент работает на высокой скорости.
3. Удерживайте инструмент под углом от 20°
до 30° по отношению к обрабатываемой
поверхности.
4. Непрерывно перемещайте инструмент
вперед и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности.
5. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ШЛИФОВАНИЕ УГЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ШЛИФОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ
ВНИМАНИЕ: Диски, используемые
для резки и шлифования углов,
могут сломаться или стать
причиной обратного удара при их
изгибании во время отрезания или
при глубоком шлифовании. Для
предотвращения риска получения
тяжелой травмы, используйте
данные диски только с защитным
кожухом стандартного типа
27 при выполнении неглубоких
разрезов и надпиливания (глубиной
менее 13 мм (1/2»)). Открытая
сторона защитного кожуха
должна быть обращена в сторону
от оператора. Для выполнения
более глубоких разрезов
с использованием отрезного диска
типа 1, используйте закрытый
защитный кожух типа 1. В конце
данного раздела Вы найдете
Таблицу принадлежностей
для шлифования и резки,
в которой обозначены прочие
дополнительные принадлежности
42
и аксессуары, которые могут
быть использованы с данными
шлифмашинами.
1. Дождитесь, пока инструмент наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал
на высокой скорости. Эффективность
шлифования максимальна, когда
инструмент работает на высокой скорости.
3. Встаньте таким образом, чтобы открытая
нижняя часть диска была направлена
в сторону от Вас.
4. После начала резки и образования надреза
на обрабатываемой детали не меняйте
угол резки. Изменение угла приведет
к заклиниванию диска и может привести
к его разрушению. Конструкция дисков
для шлифования углов не рассчитана
на боковые нагрузки, возникающие при
зажимании.
5. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
диски для шлифования углов/
отрезные диски для шлифования
поверхности, т.к. данные диски не
рассчитаны на боковые нагрузки,
образующиеся при шлифовании
поверхности. Последствием этого
может стать разрушение круга
и получение тяжелой травмы.
Установка и использование
проволочных щеток и дисков
Проволочные диски и щетки могут
использоваться для удаления ржавчины,
накипи, лакокрасочных покрытий, а также для
тонкого шлифования неровных поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел Меры
предосторожности при зачистке краски
с использованием проволочных щеток или
дисков.
1. Дождитесь, пока инструмент наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал
на высокой скорости. Эффективность
РУССКИЙ ЯЗЫК
шлифования максимальна, когда
инструмент работает на высокой скорости.
3. При работе с чашеобразными
проволочными щетками удерживайте
инструмент под углом от 5° до 10° по
отношению к обрабатываемой поверхности.
4. Избегайте контакта краев проволочных
дисков с рабочей поверхностью.
5. Непрерывно перемещайте инструмент
вперед и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности. Оставление работающего
инструмента на обрабатываемой
поверхности без движения или выполнение
шлифования круговыми движениями может
привести к возникновению на поверхности
следов ожогов или спиралевидных
царапин.
6. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте
особенно осторожны при
обработке краев, поскольку может
произойти внезапное резкое
движение инструмента.
Использование отрезных
дисков (Тип 1)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
диски для шлифования углов/
отрезные диски для шлифования
поверхности, т.к. данные диски не
рассчитаны на боковые нагрузки,
образующиеся при шлифовании
поверхности. Последствием этого
может стать разрушение диска.
1. Перед началом работы с заготовкой
дождитесь, пока инструмент не наберет
полную скорость.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал на
высокой скорости. Эффективность резания
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
3. После начала резки и образования надреза
на обрабатываемой детали не меняйте
угол резки. Изменение угла приведет
к заклиниванию диска и может привести
к его разрушению.
4. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
Меры предосторожности при
зачистке краски с использованием проволочных щеток
или дисков
1. Зачистка проволочными щетками или
дисками красок с содержанием свинца НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ, так как это приводит
к образованию вредной для здоровья
пыли. Наибольшую опасность отравление
свинцом представляет для детей
и беременных женщин.
2. Так как определить наличие свинца
в краске без проведения химического
анализа достаточно сложно, мы
рекомендуем соблюдать следующие
меры предосторожности при выполнении
зачистки окрашенных поверхностей
с использованием проволочных щеток или
дисков:
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Не допускайте детей или беременных
женщин в рабочую зону, где выполняется
зачистка окрашенных поверхностей до
тех пор, пока очистка не будет полностью
завершена.
2. Все люди, входящие в рабочую зону,
должны надевать пылезащитные маски
или респираторы. Фильтр следует заменять
ежедневно или по мере его загрязнения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует использовать
только те пылезащитные маски, которые
предназначены для работы с пылью
и парами красок, содержащих свинец.
Обычные маски для лакокрасочных работ
не обеспечивают достаточной защиты.
Для защиты дыхательных путей купите
в строительном магазине респиратор.
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ
ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне
для исключения вероятности попадания
частиц краски в желудок. ПЕРЕД приемом
пищи, питьем или курением работник
должен помыться и почиститься. Пищевые
продукты, напитки или сигареты не должны
находиться в рабочей зоне, так как на них
может осесть пыль.
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество
образующейся пыли.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
„Техническое обслуживание“.
2. Зоны, где выполняется удаление краски,
должны быть герметизированы полимерной
пленкой толщиной 4 мм.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
3. Зачистка с использованием проволочных
щеток или дисков должна выполняться
таким образом, чтобы свести к минимуму
проникновение пыли за пределы рабочей
зоны.
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
1. Все поверхности в рабочей зоне
необходимо ежедневно очищать пылесосом
и протирать в течение всего времени
выполнения работ. Фильтровальные мешки
пылесоса следует менять с достаточной
частотой.
2. Пластиковую одноразовую одежду
следует собирать и утилизировать вместе
с собранной пылью и другим мусором. Их
следует помещать в герметичные емкости
для сбора мусора и регулярно вывозить
в пункт переработки отходов.
Во время чистки дети и беременные
женщины не должны находиться в рабочей
зоне.
3. Все игрушки, моющаяся мебель
и принадлежности, используемые детьми,
необходимо тщательно вымыть перед
дальнейшим использованием.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
44
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щеток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные щетки не
подлежат самостоятельной замене оператором.
Отнесите инструмент в авторизованный
сервисный центр DEWALT.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
РУССКИЙ ЯЗЫК
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
45
РУССКИЙ ЯЗЫК
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00204979 - 16-05-2013
46
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
Принадлежность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Шлифовальные
диски с вогнутым центром
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Защитный кожух Тип 27
Проставочный фланец
Проволочные
диски
Диск с вогнутым центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные
проволочные
щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Отрезные диски
по камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные диски
по металлу
Проставочный фланец
Отрезные диски
по алмазной
обработке
Отрезной диск
Резьбовая стопорная гайка
47
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
49
50
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising