DCG412 | DeWalt DCG412 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

372001-03 EST
DCG412
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
23
Joonis / Рисунок 1
b
j
e
a
e
f
d
c
i
g
h
s
h
Joonis / Рисунок 2
j
j
o
3
Joonis / Рисунок 3
l
k
n
d
i
m
m
Joonis / Рисунок 4
< 3,7 мм (1/8»)
h
h
f
g
g
< 3,7 ММ (1/8»)
h
d
g
Joonis / Рисунок 5
m
n
i
l
4
k
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 7
b
a
5
EESTI KEEL
JUHTMEVABA LIHVIJA
DCG412
Õnnitleme!
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede EEST: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Tühikäigukiirus/nimikiirus
Ketta diameeter
Võlli läbimõõt
Mass (ilma akuta)
VDC
W
min-1
mm
kg
DCG412
18
1
405
7000
125
M14
2,2*
* Mass sisaldab külgkäepidet ja kaitsekatet
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
87
5
98
5
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah pinna lihvimisel
ah,AG =
m/s²
6,0
Määramatus K =
m/s²
1,5
MÄRKUS. Lõikamisel või traatharjamisel võivad tekkida
teistsugused vibratsiooniväärtused.
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardtestile ja seda saab kasutada
tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib
kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on välja lülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
6
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
Umbkaudne
laadimisaeg
Mass
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
min
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
30
(1,5 Ah
akud)
kg
60
(3,0 Ah
akud)
0,49
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, toitevõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
13 amprit, pistikus
Ühendkuningriik ja Iirimaa
115 V tööriist
16 amprit, pistikus
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita,
võib see lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
EESTI KEEL
MÄRKUS. Viitab praktikale, mis ei ole
seotud kehavigastusega, kuid kui
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DCG412
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EÜ. Lisainfo saamiseks palun
kontakteeruge DEWALTiga allpool asuval aadressil
või viidake kasutusjuhendi tagaküljel olevale
informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and
Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
14.02.2012
HOIATUS: Vigastusriski
vähendamiseks lugege tähelepanelikult
juhendit.
Üldised ohutushoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Lugege läbi kõik
ohutushoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
7
EESTI KEEL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
vooluvõrku tööriista, mille lüliti on
tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
8
e)
f)
g)
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet või
pole lugenud instruktsiooni. Oskamatutes
kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on
terved, ja ka kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud
elektritööriistadest.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
a) Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku
laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi
aku puhul tekitada tuleohu.
b) Kasutage elektritööriistades ainult
konkreetsele seadmele mõeldud
akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c) Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muudest metallesemetest, mis võivad
luua ühenduse kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide
vahel võib põhjustada põletushaavu või
tulekahju.
d) Väärkasutamise korral võib akust
lekkida vedelikke; vältige nendega
kokkupuudet. Kui kokkupuude toimub,
loputage kokkupuutekohta veega. Kui
vedelik satub silma, pöörduge koheselt
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletushaavu.
6) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
EESTI KEEL
TÄIENDAVAD
OHUTUSEESKIRJAD
Ohutusjuhised kõikide
tööprotsesside jaoks
a) See elektritööriist on mõeldud toimima
lihvija, traatharja ja lõiketööriistana.
Lugege läbi kõik selle tööriistaga kaasas
olevad ohutushoiatused, juhised, joonised
ja spetsifikatsioonid. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/
või raske kehavigastuse ohtu.
b) Selliseid töid nagu ihumine ja poleerimine
ei ole selle tööriistaga soovitatav teostada.
Tööd, milleks see tööriist mõeldud ei ole,
võivad põhjustada ohtu ja isikuvigastusi.
c) Ärge kasutage lisatarvikuid, mis ei ole
tööriista tootja poolt selle tööriista jaoks
toodetud ja soovitatud. See, et tarvikut on
võimalik elektritööriistale kinnitada, ei taga veel
ohutut kasutamist.
d) Lisatarviku nimikiirus peab olema
vähemalt võrdne tööriistale märgitud
maksimumkiirusega. Tarvikud, mis pöörlevad
kiiremini kui lubatud kiirus, võivad puruneda ja
tükkideks lennata.
e) Lisatarviku välisläbimõõt ja
jämedus peavad jääma teie tööriista
võimsuspiiridesse. Vale suurusega tarvikuid
ei saa sobivalt kaitsta ega juhtida.
f) Ketaste, äärikute, tugitaldade või
muude tarvikute suurus peab sobima
elektritööriista võlliga. Tarvikud, mille
tugiaugud ei sobi elektritööriista kinnitusega,
on tasakaalust väljas, vibreerivad liigselt ja
võivad põhjustada juhtimise kaotamise.
g) Ärge kasutage kahjustunud lisatarvikuid.
Enne kasutamist uurige põhjalikult
tarvikut, nagu lihvimisketta killustumist
ja mõrasid, tugitalla mõrasid, rebendeid
või liigset kulumist, traatharja lahtiseid
või purunenud traate. Kui elektritööriist
või tarvik pillatakse maha, uurige
kahjustusi või paigaldage kahjustamata
tarvik. Pärast tarviku paigaldamist ja
ülevaatamist, lahkuge koos kõrvaliste
isikutega pöörlemisala lähedusest ja laske
elektritööriistal töötada ilma koormuseta
ühe minuti jooksul. Kahjustatud tarvikud
purunevad tavaliselt sellel katseajal.
h) Kasutage isikukaitsevarustust. Kasutage
olenevalt seadme kasutusest näomaski
või kaitseprille. Vajadusel kandke
respiraatorit, kõrvaklappe, kindaid ja
tööpõlle, mis suudab kinni pidada väikesed
abrasiivmaterjali või töödeldava materjali
osakesed. Silmakaitsevahendid peavad
suutma peatada erinevate tööde käigus
tekkivat lendlevat prahti. Tolmumask või
respiraator peab suutma filtreerida töö käigus
tekkivaid osakesi. Pikaajaline kokkupuude
suure tugevusega müraga võib põhjustada
kuulmiskadu.
i) Hoidke kõrvalseisjad tööalast ohutul
kaugusel. Igaüks, kes siseneb tööalale,
peab kandma isikukaitsevahendeid. Tooriku
või katkise tarviku tükid võivad lennelda ja
põhjustada vigastusi väljaspool vahetut tööala.
j) Hoidke elektritööriista töötamise ajal ainult
isoleeritud käepidemetest, kui teete tööd,
mille käigus võib lõiketarvik puutuda kokku
varjatud juhtmetega või oma toitekaabliga.
Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel
satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised
metallosad, andes kasutajale elektrilöögi.
k) Asetage juhe pöörlevast tarvikust eemale.
Kui kaotate kontrolli, võidakse juhe läbi lõigata
või ümber tööriista kerida ning teie käsi
võidakse pöörleva tarviku juurde rebida.
l) Ärge kunagi asetage elektritööriista maha
enne, kuni tarvik on täielikult peatunud.
Pöörlev tarvik võib maapinnal pöörlema
hakata ja kontrolli alt väljuda.
m) Ärge kandke töötavat elektritööriista
oma küljel. Juhuslik kokkupuude pöörleva
tarvikuga võib haarata riided ja suruda tarviku
teie keha vastu.
n) Puhastage regulaarselt elektritööriista
õhutusavasid. Mootori ventilaatorid kannavad
tolmu korpusesse ning pulbristunud metalli
liigne kogunemine võib põhjustada elektriohu.
o) Ärge kasutage elektritööriista süttivate
ainete läheduses. Sädemed võivad need
ained süüdata.
p) Ärge kasutage lisatarvikuid, mis nõuavad
jahutusvedelikke. Vee või muu vedela
jahutusaine kasutamine võib põhjustada
surmava elektrilöögi.
q) Ärge kasutage selle tööriistaga koos
tüüp 11 (koonusjaid) kettaid. Sobimatute
lisatarvikute kasutamine võib põhjustada
vigastusi.
r) Kasutage alati külgkäepidet. Kinnitage
käepide kindlalt. Külgkäepidet peab alati
kasutama, et säilitada tööriista üle kontroll.
9
EESTI KEEL
TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED KÕIKIDE
TÖÖPROTSESSIDE JAOKS
Tagasilöögi põhjused ja
seadme kasutaja tegevus selle
vältimiseks
Tagasilöök on järsk reaktsioon pöörleva ketta,
tugitalla, harja või muu tarviku riivamisele
või haakumisele. Riivamine või haakumine
põhjustab pöörleva tarviku järsku peatumist, mis
omakorda põhjustab juhitamatu elektritööriista
liikumise haakepunktis tarviku pöörlemisele
vastassuunaliselt.
Näiteks kui lõikeketas riivab või haakub töödetaili
sisse, kaevub ketta külg materjali pinda ning
selle tulemusena viskub ketas töödetailist välja.
Olenevalt ketta liikumisest haakepunktis, võib
ketas hüpata kasutaja suunas või temast eemale.
Nendes tingimustes võib lõikeketas ka puruneda.
Tagasilöök on elektritööriista valesti kasutamise
ja/või ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise
tulemus ja seda saab vältida, võttes kasutusele
JÄRGMISED ettevaatusabinõud.
a) Hoidke tööriista tugevalt käes ning
valige keha ja käe asend, mis võimaldab
tagasilöögi jõuga toime tulla. Kui on
saadaval, kasutage alati lisakäepidet, see
tagab maksimaalse kontrolli tagasilöögi
või pöördemomendi mõju üle käivitamisel.
Kui vastavad ettevaatusabinõud on
kasutusele võetud, saab kasutaja kontrollida
pöördemomendi või tagasilöögi mõju.
b) Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva
lisatarviku lähedusse. Tarvik võib tagasi käe
vastu lennata.
c) Ärge asetage oma keha alasse, kuhu
tagasilöögi korral elektritööriist liigub.
Tagasilöök tõukab tööriista haakepunktist ketta
liikumisele vastassuunaliselt.
d) Olge eriti ettevaatlik äärte, teravate
servade jm töötamisel. Vältige põrkumist
ja tarviku haakumist. Ääred, teravad servad
või põrkumine põhjustab tihtipeale tööpea
kinnikiilumist ja tööriista üle kontrolli kaotamist
või tagasilööki.
e) Ärge kinnitage seadme külge saeketti,
puunikerdustera või hammastega saetera.
Sellised terad tekitavad sagedat tagasilööki ja
tööriista üle kontrolli kaotamist.
Lihvimis- ja lõiketöödele
omased hoiatused
a) Kasutage ainult elektritööriistale soovitatud
kettatüüpe ja valitud kettale mõeldud
piiret. Kettad, mis pole elektritööriistaga
kasutamiseks mõeldud, ei ole piisavalt
varjestatud ning pole ohutud.
b) Kaitse tuleb kinnitada elektritööriistale
tugevalt ja asetada maksimaalseks
ohutuseks sellisesse asendisse, et
kasutaja suunas oleks võimalikult vähe
paljastatud ketast. Kaitse aitab kaitsta
kasutajat purunenud ketta kildude ja juhusliku
kokkupuute eest kettaga.
c) Kettaid tuleb kasutada ainult
sihtotstarbeliselt. Näiteks ärge lihvige
lõikeketta küljega. Abrasiivsed lõikekettad
on mõeldud ringsuunaliseks lõikamiseks,
külgjõu avaldamine võib põhjustada nende
purunemise.
d) Kasutage alati kahjustamata äärikuid,
mis sobivad valitud ketta suuruse ja
kujuga. Sobivad äärikud toetavad ketast
ja seetõttu vähendavad ketta purunemise
ohtu. Lõikeketaste äärikud võivad erineda
lihvimisketaste äärikutest.
e) Ärge kasutage suuremate elektritööriistade
kulunud kettaid. Suuremale elektritööriistale
mõeldud ketas ei ole sobilik väiksema tööriista
suuremale kiirusele ning võib puruneda.
Abrasiivsete lõiketöödega
seotud täiendavad hoiatused
a) Ärge ummistage lõikeketast ega avaldage
liigset survet. Ärge üritage lõigata liiga
sügavalt. Kettale liigse pinge avaldamine
suurendab koormust, ketta väändumise või
kinnijäämise tõenäosust lõikes ning tagasilöögi
või ketta purunemise ohtu.
b) Ärge asetage oma keha pöörleva kettaga
samale joonele või selle taha. Kui ketas
liigub töötamisel teie kehast eemale,
võib võimalik tagasilöök pöörleva ketta ja
elektritööriista teie suunas visata.
c) Kui ketas on kinni kiilunud või katkestate
lõike mingil põhjusel, lülitage elektritööriist
välja ja hoidke seda liikumatult, kuni ketas
peatub täielikult. Ärge kunagi üritage
lõikeketast lõikest eemaldada, kui ketas
pöörleb, see võib põhjustada tagasilöögi.
Leidke ja eemaldage kinnikiilumise põhjus.
d) Ärge taasalustage lõiketööd töödetaili
sees. Laske kettal saavutada lõppkiirus
ning sisenege ettevaatlikult uuesti lõikesse.
10
EESTI KEEL
Elektritööriista taaskäivitamisel võib ketas kinni
kiiluda, üles liikuda või põhjustada tagasilöögi.
e) Toestage paneelid või muud suured
töödeldavad detailid, et vähendada ketta
kiilumise või tagasilöögi ohtu. Suured
paneelid võivad omaenda raskuse all
painduda. Toed tuleb paigutada detaili alla,
lõikejoone lähedale ja kettast mõlemale poole
detaili äärtesse.
f) „Tasku” lõikamisel olemasolevatesse
seintesse või teistesse piiratud
nähtavusega kohtadesse peate olema eriti
ettevaatlik. Väljaulatuv ketas võib lõigata
gaasi- või veetorusid, elektrijuhtmeid või
esemeid, mis võivad põhjustada tagasilööki.
Traatharjamistöödega seotud
hoiatused
a) Pidage meeles, et hari loobib traatharjaseid
isegi tavakasutuse käigus. Ärge koormake
harjaseid traatharjale liigse surve
avaldamisega. Traatharjased võivad kergesti
läbistada kerget riietust ja/või nahka.
b) Kui piirde kasutamine on soovituslik, ärge
laske traatkettal või -harjal selle vastu
puutuda. Töökoormus ja tsentrifugaaljõud
võib suurendada traatketta või -harja
läbimõõtu.
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest põhjustatud
kehavigastusoht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
– Ohtlikest ainetest tulenev tolmuga seonduv
oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOON. 1)
Kuupäevakood (s), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
Näiteks:
2012 XX XX
Tootmisaasta
Kõikide akulaadijate
täiendavad ohutusjuhised
HOIDKE NEED JUHISED ALLES. Kasutusjuhis
sisaldab olulisi ohutus- ja käitamisjuhised
akulaadijatele DCB105.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laadija, aku ja seadme
märgistele.
HOIATUS. Elektrišoki oht. Laadijasse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
ETTEVAATUST! Põletuste oht.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALTi akusid. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja varalist kahju.
ETTEVAATUST. Lapsi tuleb jälgida, et
nad ei mängiks seadmega.
MÄRKUS. Kui laadija on ühendatud
vooluvõrguga, võib metallist võõrkeha
kokkupuude laadimisklemmidega
tekitada lühiühenduse. Elektrit juhtivad
metallist võõrkehad on nt terasvill,
alumiiniumist foolium; materjalid,
mis sisaldavad metallosakesi, peab
hoidma eemal laadija avaustest. Kui
aku pole laadijas, eemaldage laadija
vooluvõrgust. Enne laadija puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust.
• ÄRGE üritage laadida akut laadijaga,
mida pole käesolevas kasutusjuhendis
nimetatud. Seadme aku ja laadija on mõeldud
koos kasutamiseks.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule- või elektrilöögiohu.
• Laadija ei tohi jääda lume alla ega vihma
kätte.
• Laadija eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake see pesast välja, tõmmates seda
pistikust, mitte toitekaablist. See vähendab
elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
11
EESTI KEEL
• Veenduge, et toitekaabel on paigaldatud
nii, et keegi sellele peale ei astuks ega
selle otsa ei komistaks, muidu võib kaabel
pingule tõmbudes kahjustusi saada..
Laadimisprotseduur (joon. 2)
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadija
sobiva 230 V pistikupesaga.
• Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui
see on vältimatu. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib põhjustada tule-, elektrišoki
või elektrilöögi ohtu.
2. Asetage aku (j) laadijasse; veenduge, et aku
on laadijasse korralikult paigaldatud. Punane
märgutuli hakkab vilkuma (laadimine), mis
näitab, et laadimisprotsess on alanud.
• Kui kasutate laadijat välitingimustes,
hoidke seda kuivas kohas ja kasutage
sobivat pikendusjuhet. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadijasse.
• Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
asuvad laadija peal ja külgedel. Asetage
laadija eemale kuumusallikatest.
• Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel või
pistik on saanud kahjustada. Sellisel juhul
vahetage need esimesel võimalusel välja.
MÄRKUS. Et tagada liitiumioonakude
maksimaalne eluiga ja sooritusvõime, laadige akud
täielikult enne esmast kasutamist.
Laadimisprotsess
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku laadimisolekut.
Laadimisolek
• Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha või saanud
kahjustada ükskõik millisel moel. Viige see
volitatud hoolduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koos lahti; kui tekib
vajadus laadijat hooldada või remontida,
viige see volitatud hoolduskeskusesse.
Seadme uuesti kokkupanemine võib
põhjustada elektrišoki-, elektrilöögi- või
tuleohtu.
laadimine
––
––
––
––
täielikult laetud
–––––––––––––––––
kuuma/külma aku
x
viivitusaeg
–– • –– • –– •
aku või laadija tõrge
••••••••••••
tõrge toitekaablis
•• •• •• •• •• ••
–– •
Laadija ei lae vigast akut. Laadija viitab vigasele
akule märgutule mittesüttimisega või kuvades
vigase aku nime või vilkumismustri.
• Kui toitekaabel on saanud kahjustada, peab
ohu vältimiseks selle kohe asendama seadme
tootja, volitatud hooldustöökoda või mõni muu
sarnane isik.
MÄRKUS. See võib viidata ka laadija tõrkele.
• Enne laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Ainult aku eemaldamine seda ohtu ei
vähenda.
Kuuma/külma aku viivitusaeg
• ÄRGE KUNAGI üritage ühendada kokku
2 laadijat.
• Laadija on mõeldud tavalise 230 V
majapidamisvoolu jaoks. Ärge üritage seda
kasutada mõnel teisel pingetugevusel. See
ei käi autolaadija kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
Laadija DCB105 laeb 10,8 V, 14,4 V ja 18 V Li-Ion
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB180 ja
DCB181) akusid.
See laadija ei vaja seadistamist ning see on
loodud nii, et kasutamine oleks võimalikult lihtne.
12
Kui laadija viitab tõrkele, viige aku ja laadija
testimiseks volitatud hooldustöökotta.
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga külm või liiga
kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg, mis ei
lase laadimist alustada enne, kui aku temperatuur
on jõudnud sobivasse vahemikku. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon aitab tagada aku maksimaalse eluea.
XR-seeria liitiumioonakuga tööriist on sisseehitatud
elektroonilise kaitsesüsteemiga (Electronic
Protection System), mis kaitseb akut ülekoormuse,
ülekuumenemise ja täieliku tühjakslaadimise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, asetage
Li-Ion aku laadijasse ja oodake, kuni see on
täielikult laetud.
Külma aku laadimiskiirus on umbes pool
normaaltemperatuuril oleva aku laadimiskiirusest.
Aku laeb madalama kiirusega kogu laadimistsükli
EESTI KEEL
vältel, seda isegi siis, kui aku temperatuur tõuseb
normaaltemperatuurile.
Kõikide akude täiendavad
ohutusjuhised
Kui tellite asendusakut, siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja laadija kasutamist lugege allpool toodud
ohutusjuhiseid; seejärel järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige akut ega kasutage seda
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku sisestamine või eemaldamine
laadijast võib süüdata tolmu või aurud.
• Ärge suruge akut laadijasse jõuga.
Ärge modifitseerige akut, et sobitada
seda mittesobivasse laadijasse; aku
võib puruneda ja põhjustada tõsiseid
kehavigastusi.
• Kasutage akude laadimiseks ainult selleks
mõeldud DEWALTi laadijaid.
püstiasendis toetatuna akule, kuid neid
on lihtne ümber ajada.
LIITIUMIOONAKUDE TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED (Li-Ion)
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada.
Liitiumioonaku põlemisel tekivad mürgised
aurud ja materjalid.
• Kui aku sisu satub nahale, peske
saastunud ala koheselt pehme seebi
ja veega. Kui akuvedelik satub silma, siis
loputage silma veega 15 minutit või seni, kuni
ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi osutub
tarvilikuks, siis aku elektrolüüdid koosnevad
orgaanilisest vedelast karbonaadist ja
liitiumsooladest.
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske õhk.
Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
HOIATUS. Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
Aku
• ÄRGE visake või kastke akusid vette või
teistesse vedelikesse.
AKU TÜÜP
• Ärge hoidke ega kasutage akut ja tööriista
keskkondades, mille temperatuur võib
kerkida üle 40 °C (105 °F) (nt suvisel ajal
kuuris või metallhoones).
Kasutada võib DCB180 ja DCB181 akusid.
Lisateavet vt jaotisest Tehnilised andmed.
• Parima tulemuse saavutamiseks veenduge
enne aku kasutamist, et see oleks täis laetud.
HOIATUS. Ärge üritage akut kunagi
avada. Kui aku korpus on mõranenud
või saanud kahjustada, ärge sisestage
seda laadijasse. Ärge lömastage,
kukutage maha ega kahjustage akut.
Ärge kasutage akut või laadijat, kui
see on saanud tugeva löögi, kukkunud
maha, sellest on üle sõidetud või
see on saanud ükskõik milliseid
kahjustusi (nt läbistatud naelaga,
löödud haamriga, astutud peale).
Tagajärjeks võib olla elektrišokk või
elektrilöök. Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui tööriista ei
kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
DCG412 töötab 18-voldise akuga.
Hoiustussoovitused
1. Parim koht hoiustamiseks on kuiv ja jahe
ning sinna ei paista otsene päikesevalgus,
samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum
või külm. Akude parima sooritusvõime ja
maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage akut
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisemal hoiustamisel on soovitatav
aetada akud, eraldatuna laadijast, kuiva ja
jahedasse keskkonda; see tagab optimaalse
tulemuse.
MÄRKUS. Hoiustada ei tohiks täiesti tühje akusid.
Enne kasutamist peab akut laadima.
Laadija ja aku märgised
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
13
EESTI KEEL
Laadimine.
x
MÄRKUS. N-seeria mudelitega ei ole kaasas
akusid, laadijaid ega tööriistakaste.
Täielikult laetud.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
Kuuma/külma aku viivitusaeg.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Aku või laadija tõrge.
Kirjeldus (joon. 1-6)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Tõrge toitekaablis.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustada saanud akut.
Kasutage ainult koos DEWALTi akudega.
Teised akud võivad plahvatada ning
põhjustada isikuvigastusi ja kahjusid.
Vältige kokkupuudet veega.
Defektiga kaabel tuleb koheselt välja
vahetada.
a. Päästiklüliti
b. Lukustusnupp
c. Võlli lukustusnupp
d. Võll
e. Külgkäepide
f. Abrasiivlõikeketas
g. Tugiäärik
h. Keermetega klambrimutter
i. Kaitse
j. Aku
k. Kaitsme fiksaator
Laadige ainult vahemikus 4 °C ja 40 °C.
l. Kõrvad
m. Tööpea avad
Kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul
moel.
Ärge pange akut põlema.
Laeb liitiumioonelementidega akusid.
Laadimisaega vt tehnilistest
andmetest.
Kasutage ainult siseruumides.
n. Reguleerimiskruvi
o. Akuvabastusnupp
KASUTUSOTSTARVE
DC412 on professionaalne nurklihvija, mis
on mõeldud professionaalseteks lihvimis- ja
lõiketöödeks.
ÄRGE kasutage muid lihvimiskettaid kui
käiakinnitusega kettaid ja lamellkettaid.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Nurklihvija on professionaalne elektritööriist.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Nurklihvija
1 125 mm kaitse (tüüp 27)
1 Külgkäepide
1 Äärikukomplekt
1 Tappvõti
1 Kasutusjuhend
1 Koostejoonis
14
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See seade/tööriist pole mõeldud kasutamiseks
isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus,
kellel puuduvad vastavad teadmised ja
kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest
vastutav isik teostab järelevalvet. Lapsi ei tohi
jätta valveta tööriista lähedusse.
EESTI KEEL
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et akupinge
vastaks andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab elektrivõrgu
pingele.
Teie DEWALTi laadija on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60335. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud voolujuhtme vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue toitepistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Aku eemaldamine/sisestamine
tööriista (joon. 2)
MÄRKUS. Parima tulemuse saavutamiseks
veenduge enne aku kasutamist, et see oleks täis
laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage aku (j) tööriista käepidemes asuvate
juhikutega (joon. 2).
2. Libistage see käepidemesse ning veenduge,
et aku on lukustunud oma kohale ning ei liigu
paigast.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST
1. Vajutage aku vabastusnuppu (o) ja tõmmake
aku tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse, nagu on kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.
Külgkäepideme kinnitamine
(joon. 1)
HOIATUS. Enne tööriista kasutamist
veenduge, et käepide on korralikult
kinnitatud.
Keerake külgkäepide (e) kõvasti tööpea ükskõik
kummal küljel oleva augu külge.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Kasutusmugavuse parandamiseks on tööpead
lõiketöödeks võimalik pöörata kuni 90°.
Pikendusjuhtme kasutamine
Tööpea pööramine (joon. 1)
Pikendusjuhet tohib kasutada ainult
hädavajalikkuse korral. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib laadija sisendvõimsusega
(vt Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme
suurus on 1 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on
30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
alla ja vabastage päästik; see tagab, et
tööriist on välja lülitatud.
HOIATUS. Kasutage ainult DEWALTi
akusid ja laadijaid.
1. Eemaldage nelikantkruvid, mis kinnitavad
tööpea mootorikorpuse külge.
2. Pöörake tööpea soovitud asendisse, ilma et
eraldaksite seda mootorikorpuse küljest.
MÄRKUS. Kui tööpea ja mootorikorpus
eraldatakse teineteisest rohkem kui 3,17 mm (1/8")
ulatuses, peab tööriista saatma kokkupanemisse
ja hooldusesse DEWALTi hoolduskeskusesse.
Tööriista hooldamata jätmine võib põhjustada
harjakeste, mootori ja laagrite rikkeid.
3. Pange kruvid tagasi ja kinnitage tööpea
mootorikorpuse külge. Pingutage kruvid
pöördemomendiga 2,2 Nm (20 in-lbs.).
Ülepingutamine või põhjustada kruvide lahti
tulemise.
Kaitsekatte paigaldamine ja
eemaldamine (joon. 3)
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
15
EESTI KEEL
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
alla ja vabastage päästik; see tagab, et
tööriist on välja lülitatud.
ETTEVAATUST! Selle lihvijaga koos
tuleb kasutada kaitsmeid.
Kui kasutate lihvijat DC412 metalli või kivi
lõikamiseks, on tüüp 1 kaitsekatte kasutamine
KOHUSTUSLIK. Tüüp 1-e kaitsekatted on
saadaval DEWALTi edasimüüjate juures.
MÄRKUS. Vt selle jaotise lõpus asuvat
Lihvimis- ja lõiketarvikute tabelit, et saada
lisainformatsioon teiste saadaolevate tarvikute
kohta.
1. Asetage tööriist lauale, võll (d) ülevalpool.
2. Avage kaitseriiv (k) ja joondage kinnitid (l)
ühele joonele tööpea pesadega (m).
3. Suruge kaitset alla, kuni kinnitid rakenduvad ja
pöörlevad vabalt tööpea südamiku soontes.
4. Kui kinnitid on avatud asendis, keerake kaitse
(i) soovitud tööasendisse.
5. Sulgege kaitseriiv, et kinnitada kaitse tööpea
külge.
ETTEVAATUST. Kui kaitsekatet
pole võimalik reguleerimiskruviga (n)
pingutada, ärge kasutage tööriista.
Kehavigastuste riski vähendamiseks
viige tööriist ja kaitsekate
hoolduskeskusesse parandamiseks või
väljavahetamiseks.
MÄRKUS. Ärge pingutage
reguleerimiskruvi (n), kui klambrihoob
on avatud asendis. See võib
põhjustada nähtamatuid kahjusid
kaitsele või südamikule.
MÄRKUS. Servade lihvimiseks ja lõikamiseks
on mõeldud tüüp 27 kettad; 6,35 mm (1/4")
paksud kettad on mõeldud pindade lihvimiseks
ning 3,17 mm (1/8") kettad on mõeldud servade
lihvimiseks.
Käikinnitustega
lihvimisketaste paigaldamine
MÄRKUS. Lihvijaga koos tarnitud tüüp 27 kaitsme
kasutamine on KOHUSTUSLIK.
PESADEGA KETASTE PAIGALDAMINE JA
EEMALDAMINE (JOON. 1, 4)
Pesadega kettad tuleb paigaldada tuleb
M14-e keermestatud võllile.
16
1. Keerake ketas käsitsi võllile (d).
2. Vajutage võlliluku nupule (c) ja kasutage
mutrivõtit, et pingutada ketta südamikku.
3. Ketta eemaldamiseks korrake ülaltoodud
protseduuri.
MÄRKUS. Kui ketta kinnitamine enne
tööriista käivitumist ebaõnnestub, võib
see kahjustada tööriista või ketast.
SÜDAMIKUTA KETASTE PAIGALDAMINE
(JOON. 1, 4)
MÄRKUS. Lihvijaga koos tarnitud tüüp 27 kaitsme
kasutamine on KOHUSTUSLIK.
MÄRKUS. Vt selle jaotise lõpus asuvat
Lihvimis- ja lõiketarvikute tabelit, et saada
lisainformatsioon teiste saadaolevate tarvikute
kohta.
1. Asetage tööriist lauale, kaitse ülevalpool.
2. Paigaldage võllile (d) keermestamata tugiäärik
(g) nii, et tõstetud keskkoht oleks vastu ketast.
3. Asetage ketas (f) vastu tugiäärikut nii, et
ketta keskkoht kattuks tugiääriku tõstetud
keskkohaga.
4. Vajutage alla võlliluku nupp (c) ning keerake
klambrimutter (h) võllile. Kui paigaldatav ketas
on paksem kui 3,17 mm (1/8"), siis asetage
keermestatud klambrimutter võllile nii, et
tõstetud keskpunkt sobituks ketta keskmesse.
Kui paigaldatav ketas on 3,17 mm (1/8")
paks või õhem, siis asetage keermestatud
klambrimutter võllile nii, et tõstetud keskpunkt
ei oleks vastu ketast.
5. Vajutage võlliluku nupule (c) ja pingutage
klambrimutrit, kasutades mutrivõtit.
6. Ketta eemaldamiseks vajutage võlli
lukustusnupp alla ja keerake keermestatud
klambrimutter lahti, kasutades mutrivõtit.
MÄRKUS. Kui ketas pöörleb pärast klambrimutri
pingutamist, kontrollige keermestatud klambrimutri
suunda. Kui õhuke ketas on paigaldatud nii, et
klambrimutri tõstetud keskkoht on vastu ketast, siis
hakkab see keerlema, sest tõstetud keskkoht ei
lase klambrimutril kettast kinni hoida.
Traatharjade ja traatketaste
paigaldamine (joon. 1)
Traatkoonusharjad või traatkettad kinnitatakse
otse lihvija võllile, ilma äärikuteta. Kasutage
ainult traatharju või kettaid, mis on varustatud
keermestatud pesaga M14. Neid lisatarvikuid
on võimalik osta oma kohalikult edasimüüjalt või
hoolduskeskusest.
EESTI KEEL
MÄRKUS. Traatharjade või ketaste kasutamisel on
nõutav tüüp 27 kaitsekate.
ETTEVAATUST! Traatharjade
või ketaste kasutamisel kandke
töökindaid, et vähendada
kehavigastuste ohtu. Harjad võivad
muutuda teravaks.
ETTEVAATUST! Kahjustuste riski
vähendamiseks ei tohi tööriist,
ketas või hari puutuda vastu
kaitsekatet. See võib põhjustada
tarvikutele silmaga nähtamatuid
vigastusi ning harjad võivad ketta või
koonuse küljest lahti tulla.
TRAATHARJA JA TRAATKETTA
PAIGALDAMINE
1. Asetage tööriist lauale, kaitse ülevalpool.
2. Keerake ketas käsitsi võllile.
3. Vajutage võlli lukustusnuppu (c) ja kasutage
mutrivõtit ketta pingutamiseks traatketta või
harja külge.
4. Ketta eemaldamiseks toimige tagurpidises
järjekorras.
MÄRKUS. Et vähendada tööriista
kahjustamise riski, kinnitage ketta pesa
enne seadme käivitamist korralikult.
Lõikeketaste (tüüp 1)
paigaldamine
Lõikekettad on teemantterad ja abrasiivkettad.
Saadaval on abrasiivsed lõikekettad metallile ja
betoonile. Betooni lõikamisel võib kasutada ka
teemantterasid. Neid lisatarvikuid on võimalik osta
oma kohalikult edasimüüjalt või hoolduskeskusest.
HOIATUS. Lõikeketaste
kasutamisel on vajalik suletud
kahepoolne lõikeketta kaitse.
Neid lisatarvikuid on võimalik osta
oma kohalikult edasimüüjalt või
hoolduskeskusest. Õige ääriku ja
kaitsme mittekasutamisel võib ketta
purunemine ja kettaga kontakti
sattumine põhjustada isikuvigastusi.
VT SELLE JAOTISE LÕPUS ASUVAT
Lihvimis- ja lõiketarvikute tabelit,
ET SAADA LISAINFORMATSIOON
TEISTE SAADAOLEVATE
TARVIKUTE KOHTA.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
alla ja vabastage päästik; see tagab, et
tööriist on välja lülitatud.
SULETUD (TÜÜP 1) KAITSME PAIGALDAMINE
(JOON. 5)
1. Avage kaitsekatte riiv (k) ja joondage kinnitid
(l) ühele joonele tööpea pesadega (m). See
joondab kinnitid tööpea korpuse pesadega.
Paigaldage kaitse suunaga tahapoole.
2. Suruge kaitset alla, kuni kinnitid rakenduvad ja
pöörlevad vabalt tööpea südamiku soontes.
3. Pöörake kaitse (i) soovitud tööasendisse.
Maksimaalse turvalisuse tagamiseks peaks
kaitse olema võlli ja kasutaja vahel.
4. Sulgege kaitseriiv, et kinnitada kaitse tööpea
korpuse külge. Kui kinnitid on suletud, siis ei
tohi kaitsme liigutamine käega olla võimalik.
Ärge kasutage lihvijat, mille kaitse on lahti või
klambrihoob avatud asendis.
5. Kaitsme eemaldamiseks avage riiv, pöörake
kaitsetnii, et kinnitid on ühel joonel pesadega,
ning tõmmake kaitset ülespoole.
MÄRKUS. Kaitse on tehases eelseadistatud nii,
et see vastaks tööpea südamiku läbimõõduga.
Kui pärast mõningast kasutusperioodi annab
kaitse kinnitus järele, veenduge, et klambrihoob
on suletud ning kaitse seadmele kinnitatud, ning
pingutage reguleerimiskruvi (n).
MÄRKUS. Masina kahjustamise
riski vältimiseks ärge pingutage
reguleerimiskruvi, kui klambrihoob on
avatud asendis. See võib põhjustada
nähtamatuid kahjusid kaitsmele või
südamikule.
LÕIKEKETASTE PAIGALDAMINE (JOON. 1, 4)
ETTEVAATUST! Lõikeketaste puhul
tuleb kasutada sobiva läbimõõduga
tugiäärikut ja klambrimutrit (tööriistaga
kaasas).
1. Paigaldage võllile keermestamata tugiäärik
nii, et tõstetud keskkoht oleks ülespoole.
Tugiääriku tõstetud keskkoht jääb ketta
paigaldamisel vastu ketast.
2. Asetage ketas vastu tugiäärikut nii, et ketta
keskkoht kattuks tõstetud keskkohaga.
3. Paigaldage keermestatud klambrimutter, nii et
tõstetud keskkoht jääks kettast eemale.
4. Vajutage võlliluku nupule (c) ja pingutage
klambrimutrit, kasutades mutrivõtit.
17
EESTI KEEL
5. Ketta eemaldamiseks vajutage võlli
lukustusnupp alla ja keerake keermestatud
klambrimutter lahti, kasutades mutrivõtit.
Enne kasutamist
Lüliti
HOIATUS. Enne tööriista kasutamist
veenduge, et käepide on korralikult
kinnitatud.
• Paigaldage kaitsekate ja sobiv ketas. Ärge
kasutage liiga kulunud kettaid.
LUKUSTUSNUPP JA PÄÄSTIKULÜLITI
(JOON. 7)
• Veenduge, et sisemine ja välimine äärik on
paigaldatud korrektselt.
Teie tööriist on varustatud lukustusnupuga (b).
• Veenduge, et ketas pöörleb samas suunas
tarvikutel ja tööriistal olevate nooltega.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja kohalduvaid eeskirju.
HOIATUS: Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
alla ja vabastage päästik; see tagab, et
tööriist on välja lülitatud.
HOIATUS.
• Veenduge, et kõik lihvitavad või
lõigatavad materjalid oleksid
turvaliselt fikseeritud.
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet. Ärge rakendage kettale liigset
külgsurvet.
• Vältige ülekoormamist. Kui tööriist
muutub kuumaks, käiake seda
mõned minutid ilma koormuseta.
Õige käte asend (joon. 1, 6)
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilist liikumist.
Õige hoideasend näeb ette, et üks käsi on
külgkäepidemel (e) ja teine käsi tööriista korpusel,
nagu näidatud joonisel 6.
18
Päästiklüliti (a) lukustamiseks vajutage
lukustusnuppu, nagu näidatud joonisel 7. Kui
lukustusnupp on vajutatud lukustusikoonini, on
seade lukustatud.
Ootamatu käivitumise vältimiseks lukustage alati
tööriist, kui te transpordite või hoiustate seda.
Päästiklüliti lukustusest avamiseks vajutage
lukustusnuppu (b). Kui lukustusnupp on vajutatud
lahtilukustusikoonini, on seade lukustusest avatud.
Lukustusnupp on punane, et näidata, millal nupp
on lahtises asendis.
Mootori sisselülitamiseks viige päästiklüliti (a)
asendisse ON (sees). Päästiklüliti vabastamisel
liigub see asendisse OFF (väljas).
MÄRKUS. Sellel tööriistal puuduvad seadised
lüliti lukustamiseks asendisse ON (SEES); lüliti
lukustamiseks asendisse ON (SEES) ei tohi
kasutada ka ühtegi teist moodust.
HOIATUS. Hoidke tööriista käepidet ja
kere tugevalt kinni, et säilitada kontrolli
seadme üle selle käivitamise ajal,
käitamisel ja kuni seiskumiseni, kui
tarvik või ketas lõpetab pöörlemise.
Enne tööriista asetamist maha
veenduge, et ketas on täielikult
seiskunud.
HOIATUS. Enne kui asetate
tööriista vastu tööpinda, laske sellel
jõuda täiskiirusele. Enne tööriista
väljalülitamist tõstke see tööpinnalt
üles.
Võlli lukustusnupp (joon. 1)
Võlli lukustusnupp (c) aitab ennetada
võlli pöörlemist ajal, kui paigaldatakse või
eemaldatakse ketast. Kasutage võllilukku
ainult siis, kui tööriist on välja lülitatud, aku on
eemaldatud ja ketas täielikult seiskunud.
MÄRKUS. Selleks, et vältida masina
kahjustamist, ärge kasutage võllilukku
masina käitamise ajal. Tagajärjeks
on masina kahjustused, samuti võib
seadme küljest lahti lennata kinnitatud
tarvik ja põhjustada vigastusi.
EESTI KEEL
Luku rakendamiseks vajutage võlliluku nuppu (c) ja
pöörake võlli, seni kuni saate.
Käikinnitustega
lihvimisketaste kasutamine
PINNA LIHVIMINE LIHVIMISKETTAGA
1. Enne kui asetate tööriista vastu tööpinda,
laske sellel jõuda täiskiirusele.
2. Rakendage tööpinnale minimaalselt survet, et
oleks võimalik tööriista käitamine max kiirusel.
Lihvimiskiirus on suurim siis, kui tööriist töötab
täiskiirusel.
3. Hoidke tööriista tööpinna suhtes
20–30-kraadise nurga all.
pole mõeldud taluma pindade lihvimisega
kaasnevat külgsurvet.
5. Enne tööriista väljalülitamist eemaldage see
tööpinnalt. Enne tööriista käest panemist
oodake, kuni tööpea lõpetab pöörlemise.
HOIATUS. Ärge kasutage servade
lihvimis-/lõikekettaid pindade
lihvimiseks; need kettad pole mõeldud
taluma pindade lihvimisega kaasnevat
külgsurvet. Tulemuseks võib olla ketta
purunemine ja tõsised kehavigastused.
Traatharja ja traatketta
paigaldamine ja kasutamine
4. Et vältida süvendite tekkimist tööpinda,
liigutage tööriista kogu aeg edasi ja tagasi.
Traatkettaid ja harju saab kasutada rooste,
katlakivi ja värvi eemaldamiseks ning ebatasaste
pindade tasandamiseks.
5. Enne tööriista väljalülitamist eemaldage see
tööpinnalt. Enne tööriista käest panemist
oodake, kuni tööpea lõpetab pöörlemise.
MÄRKUS. Palun tutvuge jaotisega
Ettevaatusabinõud värvi traatharjamisel.
SERVADE LIHVIMINE LIHVIMISKETTAGA
HOIATUS. Kettad, mida kasutatakse
lõikamiseks või servade lihvimiseks,
võivad puruneda või anda tagasilöögi,
kui neid tööriista kasutamise ajal
painutatakse või väänatakse. Tõsiste
kehavigastuste riski vähendamiseks
kasutage neid kettaid standardse tüüp
27 kaitsmega ainult pinnapealseks
lõikamiseks ja sälkamiseks (lõike
sügavus on väiksem kui 13 mm
(1/2"). Kaitse avatud osa peab olema
kasutajast eemale suunatud. Tüüp
1 lõikekettaga sügavamate lõigete
tegemiseks kasutage tüüp 1 kaitset.
VT SELLE JAOTISE LÕPUS ASUVAT
Lihvimis- ja lõiketarvikute tabelit,
ET SAADA LISAINFORMATSIOON
TEISTE SAADAOLEVATE
TARVIKUTE KOHTA.
1. Enne kui asetate tööriista vastu tööpinda,
laske sellel jõuda täiskiirusele.
2. Rakendage tööpinnale minimaalselt survet, et
oleks võimalik tööriista käitamine max kiirusel.
Lihvimiskiirus on suurim siis, kui tööriist töötab
täiskiirusel.
3. Seadke oma kehaasend nii, et ketta avatud
osa oleks suunaga teist eemale.
4. Kui olete alustanud lõikamist ja töödetaili on
tehtud esimene sälk, siis ärge enam muutke
lõikenurka. Nurga muutmine põhjustab
ketta väändumist ja see võib viia ketta
purunemiseni. Servade lihvimise kettad
1. Enne kui asetate tööriista vastu tööpinda,
laske sellel jõuda täiskiirusele.
2. Rakendage tööpinnale minimaalselt survet, et
oleks võimalik tööriista käitamine max kiirusel.
Materjali eemaldamise kiirus on suurim siis,
kui tööriist töötab täiskiirusel.
3. Hoidke traatkoonusharja tööpinna suhtes
5–10-kraadise nurga all.
4. Säilitage kontakt traatketta serva ja tööpinna
vahel.
5. Selleks, et vältida süvendite tekkimist
tööpinda, liigutage tööriista kogu aeg edasi ja
tagasi. Lastes tööriistal seista tööpinnal ühe
koha peal või liigutades seda ringikujuliselt,
põhjustate põletus- ja keerumärke tööpinnale.
6. Enne tööriista väljalülitamist eemaldage
see tööpinnalt. Enne tööriista käestpanekut
oodake, kuni tööpea lõpetab pöörlemise.
ETTEVAATUST! Olge eriti ettevaatlik,
kui kasutate masinat servadel; seal
võib lihvija liikuda ettearvamatult.
Lõikeketaste (tüüp 1)
kasutamine
HOIATUS. Ärge kasutage servade
lihvimis-/lõikekettaid pindade
lihvimiseks; need kettad pole mõeldud
taluma pindade lihvimisega kaasnevat
külgsurvet. Tulemuseks võib olla ketta
purunemine ja vigastused.
1. Enne kui asetate tööriista vastu tööpinda,
laske sellel jõuda täiskiirusele.
19
EESTI KEEL
2. Rakendage tööpinnale minimaalselt survet, et
oleks võimalik tööriista käitamine max kiirusel.
Lihvimismäär on suurim siis, kui tööriist töötab
täiskiirusel.
3. Kui olete alustanud lõikamist ja töödetaili on
tehtud esimene sälk, siis ärge enam muutke
lõikenurka. Nurga muutmine põhjustab
ketta väändumise ja see võib viia ketta
purunemiseni.
4. Enne tööriista väljalülitamist eemaldage
see tööpinnalt. Enne tööriista käestpanekut
oodake, kuni tööpea lõpetab pöörlemise.
Ettevaatusabinõud värvi
traatharjamisel
1. Pliipõhiste värvide traatharjamine EI OLE
SOOVITATAV tulenevalt seeläbi tekkivatest
mürgistest tolmudest. Pliimürgistuse ohustab
kõige rohkem lapsi ja rasedaid naisi.
2. Ilma keemilise analüüsita on keeruline
määrata värvi pliisisaldust, seetõttu on
soovitatav järgida ettevaatusabinõusid kõikide
värvide traatharjamisel.
ISIKLIK OHUTUS
1. Värvieemaldamise tööalale ei tohiks
siseneda lapsed ja rasedad naised enne, kui
töökeskkond on puhastatud.
2. Kõik tööalal viibivad isikud peaksid kandma
tolmumaski või respiraatorit. Filtrit peab
vahetama iga päev või siis, kui kasutajal
tekivad hingamisraskused.
MÄRKUS. Kasutama peaks ainult
tolmumaske, mis sobivad töötamiseks
pliipõhise tolmu ja aurudega. Tavalised
värvimismaskid ei paku piisavalt kaitset. Ostke
ehituspoest korralik respiraator.
3. ÄRGE SÖÖGE, JOOGE EGA SUITSETAGE
tööalal; see aitab vältida saastunud
värviosakeste sattumist organismi. Töölised
peaksid ENNE söömist, joomist või
suitsetamist end puhastama. Tööalale ei
tohiks jätta toitu, jooke või suitsetamistarbeid,
sest seal võib neile settida tolmu.
KESKKONNAOHUTUS
1. Värvi eemaldamine peaks toimuma nii, et
tekiks minimaalselt tolmu.
2. Tööalad, kus tegeletakse värvieemaldusega
pidevalt, peaksid olema piiratud 4 mm kilega.
3. Traatharjamist peaks läbi viima nii, et tolmu ei
satuks väljapoole töökeskkonda.
20
PUHASTAMINE JA KÕRVALDAMINE
1. Kõik tööala pinnad tuleb igapäevaselt
puhastada tolmuimejaga; puhastamiseks kuluv
aeg peab olema võrdeline traatharjamisele
kulunud ajaga. Tolmuimeja tolmukotte peaks
vahetama regulaarselt.
2. Plastist katteriided tuleb koguda kokku ja
kõrvaldada koos kõigi tolmujääkide või
muude jäätmetega. Need tuleks asetada
prügimahutitesse või kõrvaldada kasutades
tavalist prügiveoteenust.
Puhastusalalt tuleks eemale hoida lapsed ja
rasedad naised.
3. Kõik mänguasjad, pestav mööbel ja nõud
tuleks pesta põhjalikult enne nende uuesti
kasutamist.
Metallitööd
Kui kasutate seda tööriista metallitööl, peab
metallipurust tekkivate riskide vältimiseks olema
paigaldatud rikkevoolukaitse.
Kui rikkevoolukaitse toite välja lülitab, viige tööriist
DEWALTi volitatud teeninduskeskusesse.
HOIATUS. Äärmuslikes töötingimustes
võib metalli töötlemisel seadme
korpusesse koguneda voolu juhtiv
tolm. See võib vähendada seadme
kaitseisolatsiooni funktsionaalsust ja
tekitada elektrilöögiohu.
Et vältida metallitolmu kogunemist seadmesse,
soovitame õhuvõtuavasid igapäevaselt puhastada.
Vt jaotist Hooldamine.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda nõuetekohaselt hooldada ja korrapäraselt
puhastada.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada. Enne tööriista
uuesti ühendamist vajutage alla ja
vabastage päästik; see tagab, et tööriist on välja lülitatud.
Aku ja laadija pole hooldatavad. Nende sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.
EESTI KEEL
Läbikulunud harjased
Mootor seiskub automaatselt, kui süsinikharjased
on läbi kulunud ning tööriist vajab hooldust.
Süsinikharjaseid ei saa kasutaja ise
hooldada. Viige tööriist DEWALTi volitatud
teeninduskeskusesse.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Keskkonnakaitse
Lahuskogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
lahuskogumine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna
kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad ette näha
elektroonikaromude lahuskogumist
majapidamistest kas jäätmejaamadesse või
jaemüüja poolt, kellelt ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS. Elektrišoki oht. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vahelduvvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada,
kasutades lappi või mittemetallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi peale DEWALTi
pakutavate lisaseadmete ei ole selle
tootega testitud ja seetõttu võib selliste
lisaseadmete kasutamine käesoleva
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
Laetav aku
Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see
ei anna enam piisavalt energiat töödeks, mis
olid varem lihtsad. Aku tehnilise eluea lõppedes
kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:
• Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage
see tööriistast.
• Liitiumioonakusid pole võimalik ümber
töödelda. Viige akud seadme edasimüüjale või
ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kogutud akud
kõrvaldatakse keskkonnasõbralikul moel või
töödeldakse ümber.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
21
EESTI KEEL
LIHVIMIS- JA LÕIKETARVIKUTE TABEL
Kaitsme tüüp
Tarvikud
Kirjeldus
Lihvija paigaldamine
Käiakinnitusega lihvimisketas
TÜÜP 27
KAITSE
Kaitse, tüüp 27
Tugiäärik
Traatkettad
Käiakinnitusega ketas,
tüüp 27
Keermetega klambrimutter
Keermestatud
mutriga
traatkettad
Kaitsekate, tüüp 27
Traatketas
Keermestatud
mutriga
traatkoonus
Kaitse, tüüp 27
Traathari
Kivitoodete
lõikeketas
TÜÜP 1
KAITSE
Kaitse, tüüp 1
Metalli
lõikeketas
Tugiäärik
Teemantteraga
lõikeketas
Lõikeketas
Keermetega klambrimutter
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ
ШЛИФМАШИНА DCG412
Поздравляем Вас!
Технические характеристики
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
DCG412
Напряжение питания
В пост. тока 18
Тип
1
Потребляемая мощность
Вт
405
Число оборотов х. х./номинальная
скорость
об/мин
7000
Диаметр диска
мм
125
Диаметр шпинделя
М14
Вес (без аккумулятора)
кг
2,2*
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
87
дБ(А)
дБ(А)
5
98
дБ(А)
5
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование
поверхностей
ah,AG =
м/с²
6,0
Погрешность K =
м/с²
1,5
ПРИМЕЧАНИЕ: Такие операции как резка или
шлифование проволочной щеткой могут обладать иными
значениями вибрационного воздействия.
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока
18
Емкость
Ач
3,0
Вес
кг 0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение питания
В перем. тока
230 В
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное время
зарядки
мин.
30
60
(Аккумуля(Аккумуляторы 1,5 Ач)
торы 3,0 Ач)
Вес
кг
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определения: Предупреждения безопасности
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
14.02.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для
снижения риска получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
DCG412
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f)
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
26
e)
f)
g)
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при
выполнении всех операций
a) Данный электроинструмент
предназначен для шлифования,
очистки металлической щеткой
и абразивной резки. Внимательно
прочтите все инструкции по
использованию, правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите
все иллюстрации, входящие
в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
b) Не рекомендуется выполнение
данным инструментом работ по
зачистке и полировке. Использование
инструмента не по назначению может
привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
инструмента. Возможность установки
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную скорость,
могут разрушиться и сорваться
с крепления.
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным
кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия
абразивных дисков, фланцев,
шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих
принадлежностей должны полностью
соответствовать типоразмеру
шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным
деталями электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери контроля
над электроинструментом.
g) Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием
проверяйте абразивные диски на
наличие сколов и трещин, дискиподошвы - на наличие надрывов
и трещин, проволочные щетки - на
наличие ослабленной или сломанной
проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную
насадку. После проверки и установки
насадки отойдите сами и удалите
посторонних лиц с плоскости
вращения насадки и запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну минуту.
Поврежденные насадки отлетят
в сторону в течение данного тестового
периода.
h) Используйте средства индивидуальной
защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица, защитную маску
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте
респиратор, защитные наушники,
перчатки и рабочий фартук, способный
защитить от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Противопылевая
маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых
частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести
к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне. Любое
лицо, входящее в рабочую зону,
должно использовать средства
индивидуальной защиты. Отлетающие
фрагменты обрабатываемой детали
или разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности
при выполнении работ, во время
которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае потери
контроля кабель может быть разрезан
или защемлен, а Ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
28
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества пыли
на металле электродвигателя повышает
риск поражения электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
q) Не используйте диски Тип 11
(конусные чашеобразные) с данным
инструментом. Использование
дополнительных принадлежностей
несоответствующего типа может
привести к получению травмы.
r) Всегда используйте боковую рукоятку.
Надежно затягивайте боковую
рукоятку. Для сохранения контроля над
инструментом при выполнении любых
операций, всегда должна использоваться
боковая рукоятка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ
ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы, щетки
или какой-либо другой насадки. Защемление
или застревание могут стать причиной
мгновенной остановки вращающейся насадки,
что в свою очередь приводит к потере
контроля над электроинструментом, и он
внезапно подается назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был
защемлен или застрял в заготовке, край
круга в момент защемления может врезаться
в поверхность заготовки, в результате
чего круг поднимается или подается назад.
РУССКИЙ ЯЗЫК
В зависимости от направления движения
круга в момент защемления, круг может
резко подняться в сторону или от оператора.
В этот момент абразивные круги могут
также сломаться.
Обратный удар является результатом
использования электроинструмента не по
назначению и/или неправильных действий
оператора и условий работы, и его можно
избежать, соблюдая меры безопасности,
ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающегося диска. При обратном
ударе диск может поранить Ваши руки.
c) Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном
движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что
может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные диски
увеличивают вероятность возникновения
обратного удара и потери контроля над
инструментом.
Меры безопасности при
выполнении операций
по шлифованию и резке
с использованием
абразивных дисков
a) Используйте только диски,
рекомендованные для использования
с Вашим электроинструментом,
а также защитные кожухи, специально
разработанные для выбранного типа
дисков. Диски, не предназначенные
для использования с данным
электроинструментом, не будут надежно
защищены кожухом и представляют
опасность.
b) Защитный кожух должен
быть надежно закреплен на
электроинструменте. Для достижения
максимальной безопасности кожух
должен быть установлен таким
образом, чтобы со стороны оператора
была открыта самая незначительная
часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного
контакта с диском.
c) Диски должны использоваться
только строго в соответствии с их
назначением. Например: не выполняйте
шлифование боковой стороной
режущего диска. Абразивные режущие
диски предназначены для шлифования
периферией круга, поэтому боковая
сила, применимая к данному типу дисков,
может стать причиной их разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые фланцы
поддерживают диск, снижая вероятность
его разрушения. Фланцы для режущих
дисков могут отличаться от фланцев
для шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры
безопасности при резке
с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку на
диск, результатом которой может стать
деформация или заедание в момент
резания, возможность возникновения
обратного удара, а также поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить
электроинструмент с работающим
диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или если
по какой-либо причине Вы хотите
прекратить резание, выключите
электроинструмент и удерживайте
его в пропиле, пока режущий диск
полностью не остановится. Ни в коем
случае не пытайтесь вытащить
режущий диск из заготовки, пока он
ещё вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
e) Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для
минимизации риска защемления диска
и обратного удара. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под заготовкой
по обе стороны от режущего диска, около
линии реза и краев заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
30
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Меры безопасности при
работе с использованием
проволочных щеток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щетки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щетку,
оказывая на нее чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через легкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой
рекомендовано использование
защитного ограждения, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы
и под воздействием центробежной силы
проволочный диск или щетка могут
увеличиться в диаметре.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (s), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства не предусмотрены для зарядки аккумуляторов
других марок, кроме DEWALT. Попытка
зарядить аккумулятор другой марки
может привести к риску возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
Состояние заряда
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
x
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB180 и DCB181).
зарядка
–– ––
–– ––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора –– • –– • –– • –– •
неисправность аккумулятора
или зарядного устройства • • • • • • • • • • • •
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Процедура зарядки (Рис. 2)
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (j) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
32
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
РУССКИЙ ЯЗЫК
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Модель DCG412 работает от 18 В
аккумуляторов.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180 или DCB181. Скорость вращения см.
в разделе «Технические характеристики».
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
34
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух 125 мм, тип 27
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Спецключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-6)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Кнопка блокировки шпинделя
d. Шпиндель
e. Боковая рукоятка
f. Абразивный диск
g. Проставочный фланец
h. Резьбовая стопорная гайка
i. Защитный кожух
j. Аккумулятор
k. Фиксатор защитного кожуха
l. Проушины
m. Выемки в корпусе редуктора
n. Регулировочный винт
o. Отпирающая кнопка аккумулятора
НАЗНАЧЕНИЕ
Угловая шлифовальная машина высокой
мощности DCG412 предназначена для
профессиональных работ по шлифованию
и резанию.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные
диски с утопленным центром и веерные
(лепестковые) диски.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данная угловая шлифовальная
машина высокой мощности является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель только
в случае крайней необходимости! Всегда
используйте удлинительный кабель установленного образца, соответствующий входной
мощности Вашего зарядного устройства (см.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1 мм2; максимальная длина кабеля
не должна превышать 30 м.
Вставьте боковую рукоятку (е) в одно из
резьбовых отверстий, расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надежно
затяните.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Чтобы работать было удобнее, корпус
редуктора может поворачиваться на 90° для
выполнении операций по резке.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (j) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (о) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что
рукоятка надежно затянута.
36
Поворачивание корпуса
редуктора (Рис. 1)
1. Выкрутите четыре угловых винта,
удерживающих корпус редуктора на
корпусе двигателя.
2. Не снимая корпус редуктора с корпуса
двигателя, поверните корпус редуктора
в нужное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если корпус редуктора и корпус
двигателя расходятся более чем на 3,17 мм
(1/8»), следует провести техобслуживание
инструмента с разборкой и сборкой
в авторизованном сервисном центре DEWALT.
Отказ от проведения сервисного обслуживания
инструмента может привести к выходу из строя
щеток, двигателя и подшипника.
3. Установите на место винты для крепления
корпуса редуктора к корпусу двигателя.
Затяните винты, используя крутящий
момент 20 дюйм/фунт. Чрезмерный момент
затяжки может привести к срыву резьбы
винтов.
Установка и снятие
защитного кожуха (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте данную шлифмашину
без установленного защитного
кожуха!
При использовании шлифмашин DCG412
для резки металла или кирпичной кладки на
них ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен защитный
РУССКИЙ ЯЗЫК
кожух Тип 1.Защитные кожухи Тип 1 можно
приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДИСКОВ СО
СТУПИЦЕЙ (РИС. 1, 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
Диски со ступицей устанавливаются
непосредственно на шпиндель с резьбой M14.
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
(d) вверх.
2. Откройте фиксатор защитного кожуха
(k) и совместите проушины (l) на кожухе
с выемками (m) на корпусе редуктора.
3. Толкайте защитный кожух вниз до тех пор,
пока проушины кожуха не встанут на место,
и поверните свободно в канавку на ступице
корпуса редуктора.
4. При открытом фиксаторе защитного кожуха
поверните кожух (i) в нужное рабочее
положение.
5. Закройте фиксатор защитного кожуха для
фиксации кожуха на корпусе редуктора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если
защитный кожух невозможно
затянуть регулировочным винтом
(n), не используйте инструмент.
Для предотвращения риска
получения травмы сдайте
инструмент и защитный кожух
в сервисный центр для ремонта
или замены кожуха.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
затягивайте регулировочный
винт (n) с зажимным рычагом
в открытом положении.
В результате этого может
произойти скрытое повреждение
защитного кожуха или монтажной
ступицы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование углов и резку
можно выполнять при помощи кругов типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики; круги
толщиной 6,35 мм (1/4») разработаны для
шлифования поверхности, а круги толщиной
3,17 мм (1/8») - для шлифования углов.
Установка шлифовальных
дисков с утопленным
центром
ПРИМЕЧАНИЕ: ДОЛЖЕН использоваться
поставляемый с шлифмашиной защитный
кожух Тип 27.
1. Накрутите диск на шпиндель (d) вручную.
2. Нажмите кнопку фиксации шпинделя (с)
и затяните ступицу диска при помощи
гаечного ключа.
3. Для снятия диска выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Неправильная установка диска
после включения инструмента
может привести к повреждению
инструмента или диска.
УСТАНОВКА ДИСКОВ БЕЗ СТУПИЦЫ
(РИС. 1, 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: ДОЛЖЕН использоваться
поставляемый с шлифмашиной защитный
кожух Тип 27.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Установите проставочный фланец без
резьбы (g) на шпиндель (d) выпуклым
центром к диску.
3. Прижмите диск (f) к проставочному фланцу
и отцентрируйте его на выпуклом центре
фланца.
4. Удерживая в нажатом положении кнопку
блокировки шпинделя (с), накрутите
стопорную гайку (h) на шпиндель. Если
толщина устанавливаемого диска
превышает 3,17 мм (1/8»), накрутите
стопорную гайку на шпиндель таким
образом, чтобы выпуклый центр
вошел в центр диска. Если толщина
устанавливаемого диска составляет
3,17 мм (1/8») или меньше, накрутите
стопорную гайку на шпиндель таким
образом, чтобы выпуклый центр не вошел
в центр диска.
5. Удерживая в нажатом положении кнопку
блокировки шпинделя (с), затяните
стопорную гайку при помощи гаечного
ключа.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
6. Для снятия диска нажмите кнопку
блокировки шпинделя и открутите
стопорную гайку при помощи гаечного
ключа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если диск проворачивается
после затяжки стопорной гайки, проверьте
ориентацию стопорной гайки. Если стопорная
гайка прижимается к выпуклому центру тонкого
диска, диск будет прокручиваться, потому
что высота выпуклого центра не позволит
стопорной гайке его удерживать.
Установка проволочных
щеток и дисков (Рис. 1)
Чашеобразные проволочные щетки или
проволочные диски устанавливаются
непосредственно на резьбу шпинделя без
использования фланцев. Используйте
только щетки или проволочные диски
с резьбовой ступицей М14. Дополнительные
принадлежности можно приобрести за
отдельную плату у Вашего продавца или
в ближайшем авторизованном сервисном
центре.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
проволочных щеток или дисков требуется
установка защитного кожуха Тип 27.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения
телесной травмы, при
использовании проволочных
щеток или дисков всегда
надевайте защитные перчатки.
Принадлежности могут оказаться
очень острыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во
избежание риска повреждения
инструмента, проволочные
щетки или диски не должны
касаться защитного кожуха
при установке или во время
использования инструмента.
Фрагменты проволочных щеток
или дисков могут стать причиной
скрытых повреждений самой
насадки.
УСТАНОВКА ЧАШЕОБРАЗНЫХ
ПРОВОЛОЧНЫХ ЩЕТОК И ПРОВОЛОЧНЫХ
ДИСКОВ
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Накрутите диск на шпиндель вручную.
3. Нажмите кнопку фиксации шпинделя
(с) и затяните ступицу чашеобразной
38
проволочной щетки или проволочного диска
при помощи гаечного ключа.
4. Для снятия диска выполните те же
действия в обратной последовательности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для предотвращения риска повреждения
инструмента, всегда перед включением проверяйте надежность
фиксации ступицы диска.
Установка отрезных дисков
(Тип 1)
Отрезные диски включают в себя диски по
алмазной обработке и абразивные диски.
В продаже имеются абразивные отрезные
диски по металлу и бетону. Для резки бетона
также могут использоваться диски по алмазной
обработке. Дополнительные принадлежности
можно приобрести за отдельную плату
у Вашего продавца или в ближайшем
авторизованном сервисном центре.
ВНИМАНИЕ: При использовании
отрезных дисков требуется
установка закрытого двустороннего защитного кожуха.
Дополнительные принадлежности
можно приобрести за отдельную
плату у Вашего продавца или
в ближайшем авторизованном
сервисном центре. Использование
фланцев и защитного кожуха
неправильного типа может привести к получению травмы вследствие повреждения диска или касания
диска. В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для шлифования и резки,
в которой обозначены прочие
дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или
снятием/установкой дополнительных принадлежностей или
насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
РУССКИЙ ЯЗЫК
УСТАНОВКА ЗАКРЫТОГО ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА (ТИП 1) (РИС. 5)
1. Откройте фиксатор защитного кожуха
(k) и совместите проушины (l) на кожухе
с выемками (m) на корпусе редуктора.
Данное действие совместит проушины
с выемками на крышке корпуса редуктора.
Разверните защитный кожух в сторону
корпуса редуктора.
2. Надавите на защитный кожух, пока
проушины кожуха не встанут на место,
и поверните свободно в канавку на ступице
корпуса редуктора.
3. Поверните защитный кожух (i) в желаемое
рабочее положение. Корпус защитного
кожуха должен располагаться между
шпинделем и оператором для обеспечения
максимальной защиты оператора.
4. Закройте фиксатор защитного кожуха
для фиксации кожуха на крышке корпуса
редуктора. При закрытом фиксаторе
защитный кожух не должен поворачиваться
рукой. Не используйте шлифовальную
машину с незакрепленным защитным
кожухом или с зажимным рычагом
в открытом положении.
5. Для снятия защитного кожуха откройте
фиксатор, поверните кожух в направлении
стрелок и потяните за кожух.
ПРИМЕЧАНИЕ: Защитный кожух установлен на
диаметр ступицы корпуса редуктора на заводе.
Если через некоторое время защитный кожух
расшатывается, затяните регулировочный
винт (n) при нахождении зажимного рычага
в закрытом положении и установленном на
инструмент защитном кожухе.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
затягивайте регулировочный винт
(n) при нахождении зажимного
рычага в открытом положении.
В результате этого может
произойти скрытое повреждение
защитного кожуха или монтажной
ступицы.
УСТАНОВКА ОТРЕЗНЫХ ДИСКОВ (РИС. 1, 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
установке отрезных дисков должны
использоваться проставочные
фланцы и стопорные гайки
соответствующего диску
диаметра (входят в комплект
поставки инструмента).
1. Установите на шпинделе проставочный
фланец без резьбы выпуклым центром
вверх. При установке диска, выпуклый
центр проставочного фланца должен
прилегать к диску.
2. Установите диск на проставочный фланец
и отцентрируйте его на выпуклом центре
фланца.
3. Установите резьбовую стопорную гайку
с выпуклым центром не в направлении
диска.
4. Нажмите кнопку блокировки шпинделя (с)
и затяните стопорную гайку при помощи
гаечного ключа.
5. Для снятия диска нажмите кнопку
блокировки шпинделя и открутите
стопорную гайку при помощи гаечного
ключа.
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух и подходящий
для данного типа работ диск или круг. Не
используйте чрезмерно изношенные диски
или круги.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
• Проследите, чтобы абразивный диск
или круг вращался в соответствии
с указательными стрелками на
шлифмашине и на самой насадке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки были
надежно зафиксированы на месте.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент перегрелся, дайте
ему поработать несколько минут
на холостом ходу.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(е), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на рис. 6.
Пусковой выключатель
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что
рукоятка надежно затянута.
КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА
И КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(РИС. 7)
Ваш инструмент оборудован кнопкой защиты от
непреднамеренного пуска (b).
Для блокировки куркового выключателя (а)
нажмите кнопку защиты от непреднамеренного
пуска, как показано на рисунке 7. Когда
кнопка защиты от непреднамеренного пуска
находится в положении фиксации, инструмент
заблокирован.
Всегда блокируйте курковый выключатель
при переноске или хранении инструмента
для предотвращения вероятности случайного
включения.
Для разблокировки куркового выключателя
нажмите на кнопку защиты от
40
непреднамеренного пуска (b). Когда кнопка
защиты от непреднамеренного пуска
дезактивирована, инструмент разблокирован.
Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска окрашивается в красный цвет, если
выключатель находится в разблокированном
положении.
Чтобы запустить двигатель, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Отпускание
куркового выключателя приводит к выключению
двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный инструмент не
оснащен приспособлением для удержания
выключателя во включенном положении
и фиксация его в положении ВКЛ. при помощи
каких-либо других средств запрещена.
ВНИМАНИЕ: Крепко удерживайте
боковую рукоятку и корпус
инструмента для обеспечения
контроля над инструментом при
запуске, во время работы и до
тех пор, пока диск или насадка не
прекратит вращаться. Прежде
чем положить инструмент
убедитесь, что диск полностью
остановился.
ВНИМАНИЕ: Перед началом
работы с заготовкой дождитесь,
пока инструмент не наберет
полную скорость. Перед
выключением инструмента,
сначала поднимите его
с заготовки.
Блокировка шпинделя (Рис. 1)
Блокировка шпинделя (с) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединен от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
используйте блокировку шпинделя
при работающем инструменте.
Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная
насадка может отвинтиться
и нанести травму.
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя (с) и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется, и вы не
сможете его более повернуть.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование
шлифовальных дисков
с вогнутым центром
ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
ДИСКОВ
1. Дождитесь, пока инструмент наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал
на высокой скорости. Эффективность
шлифования максимальна, когда
инструмент работает на высокой скорости.
3. Удерживайте инструмент под углом от 20°
до 30° по отношению к обрабатываемой
поверхности.
4. Непрерывно перемещайте инструмент
вперед и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности.
5. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ШЛИФОВАНИЕ УГЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ШЛИФОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ
ВНИМАНИЕ: Диски, используемые
для резки и шлифования углов,
могут сломаться или стать
причиной обратного удара при их
изгибании во время отрезания или
при глубоком шлифовании. Для
предотвращения риска получения
тяжелой травмы, используйте
данные диски только с защитным
кожухом стандартного типа
27 при выполнении неглубоких
разрезов и надпиливания (глубиной
менее 13 мм (1/2»)). Открытая
сторона защитного кожуха
должна быть обращена в сторону
от оператора. Для выполнения
более глубоких разрезов
с использованием отрезного диска
типа 1, используйте закрытый
защитный кожух типа 1. В конце
данного раздела Вы найдете
Таблицу принадлежностей
для шлифования и резки,
в которой обозначены прочие
дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут
быть использованы с данными
шлифмашинами.
1. Дождитесь, пока инструмент наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал
на высокой скорости. Эффективность
шлифования максимальна, когда
инструмент работает на высокой скорости.
3. Встаньте таким образом, чтобы открытая
нижняя часть диска была направлена
в сторону от Вас.
4. После начала резки и образования надреза
на обрабатываемой детали не меняйте
угол резки. Изменение угла приведет
к заклиниванию диска и может привести
к его разрушению. Конструкция дисков
для шлифования углов не рассчитана
на боковые нагрузки, возникающие при
зажимании.
5. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
диски для шлифования углов/
отрезные диски для шлифования
поверхности, т.к. данные диски не
рассчитаны на боковые нагрузки,
образующиеся при шлифовании
поверхности. Последствием этого
может стать разрушение круга
и получение тяжелой травмы.
Установка и использование
проволочных щеток и дисков
Проволочные диски и щетки могут
использоваться для удаления ржавчины,
накипи, лакокрасочных покрытий, а также для
тонкого шлифования неровных поверхностей.
ПРИМЕЧАНИЕ: См. раздел Меры
предосторожности при зачистке краски
с использованием проволочных щеток или
дисков.
1. Дождитесь, пока инструмент наберет
полные обороты, прежде чем прикасаться
им к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал
на высокой скорости. Эффективность
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
шлифования максимальна, когда
инструмент работает на высокой скорости.
3. При работе с чашеобразными
проволочными щетками удерживайте
инструмент под углом от 5° до 10° по
отношению к обрабатываемой поверхности.
4. Избегайте контакта краев проволочных
дисков с рабочей поверхностью.
5. Непрерывно перемещайте инструмент
вперед и назад для предотвращения
образования канавок на обрабатываемой
поверхности. Оставление работающего
инструмента на обрабатываемой
поверхности без движения или выполнение
шлифования круговыми движениями может
привести к возникновению на поверхности
следов ожогов или спиралевидных
царапин.
6. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте
особенно осторожны при
обработке краев, поскольку может
произойти внезапное резкое
движение инструмента.
Использование отрезных
дисков (Тип 1)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
диски для шлифования углов/
отрезные диски для шлифования
поверхности, т.к. данные диски не
рассчитаны на боковые нагрузки,
образующиеся при шлифовании
поверхности. Последствием этого
может стать разрушение диска.
1. Перед началом работы с заготовкой
дождитесь, пока инструмент не наберет
полную скорость.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал на
высокой скорости. Эффективность резания
максимальна, когда инструмент работает
на высокой скорости.
3. После начала резки и образования надреза
на обрабатываемой детали не меняйте
угол резки. Изменение угла приведет
к заклиниванию диска и может привести
к его разрушению.
42
4. Прежде чем выключить инструмент
поднимите его с обрабатываемой
поверхности. Прежде чем положить
инструмент, дождитесь полной остановки
двигателя.
Меры предосторожности при
зачистке краски с использованием проволочных щеток
или дисков
1. Зачистка проволочными щетками или
дисками красок с содержанием свинца НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ, так как это приводит
к образованию вредной для здоровья
пыли. Наибольшую опасность отравление
свинцом представляет для детей
и беременных женщин.
2. Так как определить наличие свинца
в краске без проведения химического
анализа достаточно сложно, мы
рекомендуем соблюдать следующие
меры предосторожности при выполнении
зачистки окрашенных поверхностей
с использованием проволочных щеток или
дисков:
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Не допускайте детей или беременных
женщин в рабочую зону, где выполняется
зачистка окрашенных поверхностей до
тех пор, пока очистка не будет полностью
завершена.
2. Все люди, входящие в рабочую зону,
должны надевать пылезащитные маски
или респираторы. Фильтр следует заменять
ежедневно или по мере его загрязнения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует использовать
только те пылезащитные маски, которые
предназначены для работы с пылью
и парами красок, содержащих свинец.
Обычные маски для лакокрасочных работ
не обеспечивают достаточной защиты.
Для защиты дыхательных путей купите
в строительном магазине респиратор.
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ
ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне
для исключения вероятности попадания
частиц краски в желудок. ПЕРЕД приемом
пищи, питьем или курением работник
должен помыться и почиститься. Пищевые
продукты, напитки или сигареты не должны
находиться в рабочей зоне, так как на них
может осесть пыль.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество
образующейся пыли.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
„Техническое обслуживание“.
2. Зоны, где выполняется удаление краски,
должны быть герметизированы полимерной
пленкой толщиной 4 мм.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
3. Зачистка с использованием проволочных
щеток или дисков должна выполняться
таким образом, чтобы свести к минимуму
проникновение пыли за пределы рабочей
зоны.
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
1. Все поверхности в рабочей зоне
необходимо ежедневно очищать пылесосом
и протирать в течение всего времени
выполнения работ. Фильтровальные мешки
пылесоса следует менять с достаточной
частотой.
2. Пластиковую одноразовую одежду
следует собирать и утилизировать вместе
с собранной пылью и другим мусором. Их
следует помещать в герметичные емкости
для сбора мусора и регулярно вывозить
в пункт переработки отходов.
Во время чистки дети и беременные
женщины не должны находиться в рабочей
зоне.
3. Все игрушки, моющаяся мебель
и принадлежности, используемые детьми,
необходимо тщательно вымыть перед
дальнейшим использованием.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щеток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные щетки не
подлежат самостоятельной замене оператором.
Отнесите инструмент в авторизованный
сервисный центр DEWALT.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
44
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00204980 - 16-05-2013
45
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
Принадлежность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Шлифовальные
диски с вогнутым центром
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Защитный кожух Тип 27
Проставочный фланец
Проволочные
диски
Диск с вогнутым центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные
проволочные
щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Отрезные диски
по камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные диски
по металлу
Проставочный фланец
Отрезные диски
по алмазной
обработке
Отрезной диск
Резьбовая стопорная гайка
46
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
48
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
49
50
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising