DCG412 | DeWalt DCG412 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

359202 - 14 BG
Превод на оригиналните инструкции
DCG412
DCG422
Фигура 1
b
j
e
a
e
f
d
i
c
g
h
s
h
Фигура 2
j
j
o
p
2
Фигура 3
l
k
n
d
i
m
m
Фигура 4
< 3,17 mm (1/8")
h
h
f
g
g
> 3,17 mm (1/8")
h
d
g
Фигура 5
l
m
n
i
k
3
Фигура 6
Фигура 7
b
a
4
АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ
DCG412, DCG422
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
VDC
Тип
Входяща мощност
W
Обороти без натоварване/
номирални обороти
мин -1
Диаметър на диска
мм
Диаметър на шпиндела
Дължина на шпиндела
мм
Тегло
(без батерийния пакет)
кг
DCG412
18
1
405
DCG422
14,4
1
350
7000
125
M14
16
5000
125
M14
16
2,2*
2,2*
* теглото включва страничната дръжка и щита
LPA (звуково налягане)
KPA (звуково налягане
колебание)
LWA (звукова мощност)
K WA (звукова мощност
колебание)
dB(A)
87
84
dB(A)
dB(A)
5
98
3
95
dB(A)
5
3
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
DCG412
DCG422
Стойност на излъчваните вибрации aч шлайфане на
повърхност
aч,AG =
м/с²
6,0
4,7
Колебание K =
м/с²
1,5
1,5
Батериен пакет
Вид на батериите
Напрежение
Капацитет
Тегло
ВDC
Ah
кг
ЗАБЕЛЕЖКА: Приложения като при отрязване
или полиране с телена четка може да имат
различни излъчвани вибрации.
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
даден в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте допълнителните мерки за сигурност, за да се
защити оператора от ефектите
на вибрацията, като НАПРИМЕР:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
5
Зарядно устройство
Волтаж на
електрическото
захранване
Вид на батериите
Приблизително
време за зареждане
Тегло
DCB105
230 V
ВAC
мин
кг
Li-Ion
30 (1,5 Ah
45 (2,0 Ah
55 (3,0 Ah
70 (4,0 Ah
батерийни пакети) батерийни пакети) батерийни пакети) батерийни пакети)
0,49
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 13 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВАЖНО: Показва потенциално
опасна ситуация, която ако не се
избегне, може да доведе до малки
или до средни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания но която, ако не
се избегне може да доведе до
имуществени щети.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DCG412, DCG422
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
повече информация, моля, свържете с DEWALT
на следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Германия
01.01.2013
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
6
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
д)
е)
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
7
д)
Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
8
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРЕН
ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
Зарядно, което е подходящо за един
тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него
батерии. Употребата на всякакви
други акумулаторни батерии може да
създаде риск от нараняване или пожар.
в) Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални
предмети, които могат да направят
връзка от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
г) При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна
медицинска помощ. Изтеклата от
батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
Инструкции за безопасност
за всички операции
a) Tози електроинструмент
е предназначен за операции като
шлифоване, обработване с метална
четка или скосяване. Прочетете
всички предупреждения, инструкции,
илюстрации и технически
характеристики, предоставени с този
електроинструмент. Неспазването на
всички изброени по-долу инструкции може
да доведе до токов удар, пожар и/или
тежки травми.
б) Операции като шлифоване и полиране
не се препоръчва да се извършва
с този електроинструмент.
Работи, за които този инструмент не
е предназначен, могат да доведат до
опасност и да причиният наранявания.
в) Не използвайте приспособления,
които не са специално разработени
и препоръчани от производителя на
инструмента. Просто защото даден
аксесоар може да бъде прикачен към
електроинструмента, това не гарантира
безопасна експлоатация.
г) Номиналната скорост на
аксесоара трябва да е равна поне
на максималната маркирана на
електроинструмента скорост.
Аксесоари, които работят по-бързо от
номиналната им скорост, може да се
счупят и да се разлетят.
д) Външният диаметър и дебелината на
аксесоара трябва да бъдат в рамките
на номиналния капацитета на вашия
инструмент. Аксесорите с неправилни
размери не могат да бъдат адекватно
защитени и контролирани.
е) Външният размер на колелото,
фланците, подложките или
друг аксесоар трябва правилно
да се монтират в шпиндела на
електроинструмента. Аксесоари
с дупки, които не отговарят
на монтажното оборудване на
електроинструмента ще са
небалансирани, ще вибрират прекомерно
и това може да доведе до загуба на
контрол.
ж) Не използвайте повредени аксесоари.
Преди всяка употреба проверявайте
аксесоари като абразивни дискове за
дълбоки одрасквания и пукнатини,
опорните подложки за пукнатини,
износване или прекомерно
изтъркване, телената четка за
разхлабване и скъсани жици. Ако
електроинструмента или аксесоара
е изпускан, проверете за повреда или
инсталирайте изправен аксесоар.
След проверка и инсталиране на
аксесоар, отдалечете себе си и всички
присъстващи лица на безопасно
разстояние от обхвата на ротация
на аксесоара и стартирайте
електроинструмента с максимална
скорост без натоварване за една
минута. Повредените аксесоари
обикновено се разпадат по време на
изпробване.
з) Носете лично защитно оборудване.
В зависимост от приложението,
използвайте защита за лицето,
защитна маска или защитни очила.
Ако е необходимо, носете маска,
защита за слуха, предпазни ръкавици
и работна престилка, която може да
спира малки абразивни частици или
детайли. Защитата за очите трябва да
е в състояние да спре летящи отломки
в резултат от извършването на различни
работи. Защитната маска или респиратора трябва да са в състояние да филтрират частиците, получени в резултат
на вашата работа. Продължителното
излагане на високо интензивен шум може
да доведе до загуба на слуха.
и) Дръжте страничните лица на
безопасно разстояние от работното
пространство. Всеки, който трябва
да присъства на работното място,
трябва да носи защитни средства. По
всяко време може да излетят части от
работните съоръжение и да причинят
нараняване извън зоната на работа.
9
ѝ) Дръжте електроинструмента за
изолираните повърхности при
извършване на операция, при която
представката за рязане може
да засегне скрито окабеляване
или собствения си кабел.
Прерязването на "жив" кабел може
да зареди с ток металните части на
електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
к) Поставете кабела извън обсега на
въртящото се устройство. Ако
загубите контрол, кабелът може да бъде
срязан или захванат и ръкава ви може да
бъде издърпана от въртящия се аксесоар.
л) Никога не оставяйте
електроинструмента без наблюдение,
докато аксесоара не е напълно спрял.
Въртящият се аксесоар може да влезе
в досег с повърхността и да издърпа
уреда извън вашия контрол.
м) Не задействайте
електроинструмента, докато го
носите отстрани до вас. При случаен
контакт с въртящия се аксесоар, вашата
дреха може да бъде захваната и така да
придърпа аксесоара към вашето тяло.
н) Редовно почиствайте въздушните
вентили на електроинструмента.
Вентилаторът на мотора ще вкарва
прах в кожуха и прекомерното натрупване
на метални прашинки може да причини
опасности с електричеството.
о) Не работете с електроинструмента
в близост до запалителни материали.
Тези материали могат да се подпалят от
искри.
п) Не използвайте аксесоари, които
изискват течни охладители.
Използването на вода или други течни
охладители може да доведе до токов
удар.
р) Неизползвайте дискове Tип 11
(широка купа) на този инструмент.
Използването на неподходящи аксесоари
може да доведе до наранявания.
с) Винаги използвайте страничната
дръжка. Затегнете здраво дръжката.
Страничната дръжка трябва винаги да се
използва за поддържане на контрола върху
инструмента през цялото време.
10
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА
ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ
Причини и предотвратяване
от оператора на откат
Откатът е внезапна реакция на защипано
или извито въртящо се колело, опорна
подложка, четка или друг аксесоар.
Защипването или извиването водят до бързо
блокиране на въртящия се аксесоар, който от
своя страна причинява неконтролируемият
електроинструмент да бъде насочен в посока,
обратна на въртенето на аксесоара до точка
на огъване.
Например, ако едно абразивно колело се извие
или защипе от обработвания детайл, ръбът
на колелото, който влиза в точката на
защипване може да задълбае в повърхността
на материала и да причини изхвърчането
или откат на колелото. Колелото може
да отскочи към оператора или в обратна
посока от него, в зависимост от посоката
на движение на колелото в точката на
защипване. Абразивните колела може, също
така, да се счупят при тези обстоятелства.
Отката може да е резултат
и от неправилната употреба на
електроинструмента и/или от неправилни
процедури или условия на работа и може да се
избегне, като се вземат подходящи предпазни
мерки, както е дадено ПО-ДОЛУ:
a) Дръжтездраво електроинструмента
и позицията на тялото и ръката
ви трябва да ви позволяват да сте
стабилни за силата на отката.
Винаги използвайте допълнителна
дръжка, ако ви е предоставена, за
максимален контрол върху реакцията
при откат или въртене по време на
стартирането. Операторът трябва
да контролира реакциите на въртящия
момент или силите на отката, ако са
взети подходящи предпазни мерки.
б) Никога не поставяйте ръката си близо
до въртящия се аксесоар. Аксесоарът
може да се върне върху ръката ви.
в) Не стойте на място, където
инструмента може да се премести
при откат. Откатът ще отхвърли
инструмента в противоположна на
движението на колелетата посока
в точката на шлифоване.
г) Работете с повишено внимание,
когато работите върху ъгли, остри
краища и т.н. Избягвайте отскачане
и притриване на аксесоара. Ъглите,
острите ръбове и подскачането могат
много вероятно да получат прекалено
притриване с въртящия се аксесоар
и това да доведе до загуба на контрол
или до откат.
д) Не прикрепвайте острие за дърворезба
на верижен трион или назъбено острие
на трион. Такива остриета могат да
създадат чести откати и загуба на
контрол.
Предупреждения относно
безопасността при шлифоване и абразивно отрязване
a) Използвайте само такива колела,
които са препоръчани за вашия
инструмент и специфичните
предпазители, предназначени за
избраното колело. Колела, които
не са съвместими със съответния
електроинструмент, не могат да бъдат
адекватно предпазвани и не са безопасни.
б) Предпазителят трябва да е закрепен
здраво към електроинструмента
и поставен за максимална
безопасност, за да може колкото се
може по-малка част от колелото
да бъде изложена към оператора.
Предпазителят помага със защитата
на оператора от счупени части от
колелото, както и от инцидент, свързан
с докосване на колелото и искри, които
могат да подпалят облеклото.
в) Колелата трябва да се използват само
за препоръчителните приложения.
Например: не шлифовайте със
страничната част на колело за
отрязване. Колелата за абразивно
рязане са предназначени за периферно
шлифоване, при оказването на странична
сила върху тези колела, може да ги
разклати.
г) Винаги използвайте неповредени
фаланги за колела, които са правилен
размер и форма за вашето избрано
колело. Подходящите фланци за
колелото го поддържат, с което се
намалява възможността от счупване
на колелото. Фланците на колелата за
отрязване може да се различават от
тези за шлифовъчното колело.
д) Не използвайте износени колела от
по-големи електроинструменти.
Колело, което е предназначене за
по-големи електроинструменти не
е подходящо за по-високата скорост на
по-малките инструменти и може да се
пръсне.
Допълнителни предупреждения относно безопасността
при шлифоване и абразивно
отрязване
a) Не "задръствайте" колелото за
рязане или не прилагайте прекомерно
налягане. Не се опитвайте да правите
прекомерно дълбок разрез. Прекаленото
напрежение на колелото увеличава
натоварването и чувствителността към
усукване или огъване на колелото при
рязане, както и възможността за откат
или счупване на колелото.
б) Не поставяйте тялото си в положение
на една линия с и зад въртящото
се колело. Когато колелото при
работа се отдалечава от тялото ви,
евентуален откат може да предизвика
насочване на въртящото се колело и на
електроинструмента директно към вас.
в) Когато колелото се огъва или
когато рязането се прекъсва
по някаква причина, изключете
електроинструмента и го дръжте
неподвижно до пълното спиране на
колелото. Никога не се опитвайте да
свалите режещото колело от разреза,
докато е в движение, иначе може да
се появи откат. Проучете и вземете
мерки, за да елиминирате причината за
огъване на колелото.
г) Не рестартирайте рязането в самият
детайл за рязане. Оставете колелото
да достигне пълни обороти и внимателно го въведете в разреза. Колелото
може да се огъне, да се приближи или да
направи откат, ако електроинструмента
се рестартира в детайла за рязане.
д) Поддържайте панелите или всеки
прекалено голям обработван детайл,
за да се намали риска от защипване на
диска и откат. Големите детайли имат
склонност да се огъват под собствената
си тежест. Опорите трябва да бъдат
поставени под детайла в близост до
линията на рязане и в близост до ръба на
детайла от двете страни на колелото.
11
е) Бъдете особено внимателни,
когато правите "джобен разрез"
в съществуващите стени или
други слепи зони. Издаденото колело
може да реже газови или водни тръби,
електрически кабели или предмети,
което може да доведе до откат.
Предупреждения за
безопасност специално при
обработване с телена четка
a) Имайте предвид, че телената четка
остава без телчета по време на
рутинна работа. Не прилагайте
извънредно напрежение на жиците,
като прилагате извънреден товар
на четката. Телените четки могат
лесно да преминат през лека текстилна
материя и/или кожа.
б) Ако употребата на предпазители
се препоръчва за телената четка,
не допускайте досег с теленото
колело или четка с предпазител.
Теленото колело или четка може да се
увеличават на диаметър поради работна
натовареност и центрофужните сили.
Допълнителна информация
за безопасност
• Резбованото окачване на аксесоарите
трябва да съвпада с резбата на шпиндела
на шлайфмашината. За аксесоари,
монтирани с фланци, вътрешната
дупка на аксесоара трябва да се побира
в диаметъра на фланеца. Аксесоари,
които не отговарят на монтажното
оборудване на електроинструмента
ще са небалансирани, ще вибрират
прекомерно и това може да доведе до
загуба на контрол.
• Шлифовъчната повърхност на централно
притиснатите колела трябва да се
постави под плоскостта на улея на
предпазителя. Неправилно монтираните
колела, които се подават от плоскостта
на улея на предпазителя, не могат да
бъдат адекватно защитени.
Остатъчни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
12
– Риск от лично нараняване поради летящи
частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
– Риск от прах от опасни вещества.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кодът с датата (s), който включва, също така
годината на производство, е отпечатан на
корпуса.
Пример:
2013 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за безопасност за всички батерийни
зарядни устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции за
безопасност за зарядно устройство DCB105.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
устройство. Може да доведе до
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от
изгаряне. За да намалите риска
от нараняване, зареждайте само
презареждащи батерии DEWALT.
Други видове батерии може да
се прегреят и да избухнат, и да
причинят телесни повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: На децата не трябва
да се позволява да играят с уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА: При определени условия, и когато зарядното устройство е свързано към източника
на мощност, изложените зарядни
контакти в зарядното устройство
може да получат късо съединение
от чужд материал. Чужди проводни
материали като например стоманена вълна, алуминиево фолио или
натрупване на метални частици,
както и други подобни трябва да
се държат далече от кухините на
зарядното устройство. Винаги
изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа,
когато в кухините няма батерии
за зареждане. Изключете зарядното устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Тези зарядни устройства не са
предназначени за друго, освен за
зареждане на презареждащите се
батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да бъде настъпан,
да се спъват в него или да бъде
повреден.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• При работа на открито със зарядното
устройство, винаги осигурявайте сухо
място и използвайте удължителен
кабел, подходящ за употреба на
открито. Използването на кабел,
подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
• Не блокирайте вентилационните
отвори на зарядното устройство.
Вентилационните отвори са
разположени в горната част
и отстрани на зарядното устройство.
Поставете зарядното устройство далече
от нагорещени уреди.
• Не работете със зарядното
устройство, ако кабела и щепсела му
са повредени — веднага ги заменете.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е получило остър
удар, е било изпуснато или повредено
по някакъв начин. Занесете го
в упълномощен сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
сервизиране или поправка, занесете
го в упълномощен сервизен център.
Неправилното сглобяване може да доведе
до токов удар, късо съединение или пожар.
• В случай на повреден захранващ кабел,
същият трябва да бъде заменен веднага
от производителя, неговия сервизен
агент или подобно квалифицирано лице,
за да се предотврати всякаква опасност.
• Преди почистване, изключете
зарядното устройство от
захранването. Това ще намали
риска от токов удар. Свалянето на
батерийния пакет няма да намали този
риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свържете
2 зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи на стандартна битова
електрическа 230 V мощност. Не се
опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядното устройство за DCB105 приема
10,8 V, 14,4 V и 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB180,
DCB181, DCB182 и DCB183) батерийни пакети.
13
Това зарядно устройство не изискват
регулиране и е създадене да е възможно найлесне за употреба.
Процедура за зареждане
(фиг. 2)
1. Включете зарядното устройство в подходящ
230 V контакт, преди да вкарате батерийния
пакет.
Горещ/студен пакет
закъснение
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното устройство
тогава автоматично се превключва към режим
на зареждане. Тази характеристика осигурява
максимален живот на батерията.
2. Вкарайте батерийният пакет (j) в зарядното
устройство, уверете се, че пакета
е напълно легнал в зарядното устройство.
Червената светлина (зареждане) ще
присветва продължително, за да покаже, че
зареждането е започнало.
XR Li-Ion инструменти са направени със
система за електронна защита, която да
защитава батерията срещу пренатоварване,
пренагряване или дълбоко изпразване.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
Инструментът автоматично ще се изключи, ако
се включи системата за електронна защита.
Ако това се случи, поставете Li-Ion батерия
на зарядното устройство до пълното му
зареждане.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална
работа и живот на Li-Ion батерии, заредете
напълно батерийният пакет преди първа
употреба.
Студеният батериен пакет се зарежда за около
половината от темпото на топъл батериен
пакет. Батерийният пакет се зарежда с това
бавно темпо през целия цикъл на зареждане
и няма да се промени в максимално темпо,
дори ако батерията се затопли.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Състояние на зарядност
зареждане
––
напълно заредени
–––––––––––––––––
––
––
––
горещо/студено
забавяне на пакета
x
–– • –– • –– •
–– •
проблемен пакет или
зарядно устройство
••••••••••••
проблем в електричната
мрежа
•• •• •• •• •• ••
Това зарядно устройство няма да зарежда
погрешен батериен пакет. Зарядното устройство
ще покаже, че батериите са дефекни, като няма
да светне или като покаже знака за проблем
в пакета или мигащият индикатор на зарядното.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава
проблем със зарядното устройство.
Ако зарядното устройство показва проблем,
занесете зарядното устройство заедно
с батерийният пакет, за да бъдат тествани
в упълномощен сервизен център.
14
Важни инструкции за
безопасност за всички
батерийни пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди използването
на батерийният пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност
по-долу и след това следвайте процедурите за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерийният пакет в експлозивна
атмосфера, като например
в присъствието на запалителни
течности, газове или прах.
Поставянето или изваждането на
батерийния пакет от зарядното
устройство може да възпламени
прахообразни материали или пари.
• Никога не насилвайте батериен
пакет в зарядното устройство. Не
изменяйте батерийният пакет по
никакъв начин, за да го напъхате
в несъвместимо зарядно устройство,
понеже може да се повреди и да
причини сериозни наранявания.
• Зареждайте батерийните пакети само
в определените зарядни устройства на
DEWALT.
• НЕ разплисквайте и не обливайте с вода
или с други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет
на места, където температурата
може да достигне или надхвърли 40 °C
(105 °F) (като например външни навеси
или метални сгради през лятото).
• За най-добри резултати се уверете, че
батерийния пакет е напълно зареден
преди употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по
никаква причина не се опитвайте
да отворите батериен пакет.
Ако корпуса на батерийния пакет
е спукан или повреден, не го
вкарвайте зарядното устройство.
Не чупете, не изпускайте и не
повреждайте батерийния пакет.
Не използвайте батериен пакет
или зарядно устройство, което
е било ударено рязко, изпуснато,
прегазено или повредено по
някакъв начин (като прободено
с пирон, ударено с чук, настъпано).
Може да се стигне до токов удар.
Повредените батерийни пакети
трябва да бъдат върнати на
сервизния център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване
и падане. Някои инструменти
с големи батерийни пакети могат
да стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ НА ЛИТИЕВО-ЙОННА (Li-Ion)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня. При изгарянето
на литиево-йонен батериен пакет
се образуват токсични изпарения
и материали.
• Ако батерийното съдържание влезе
в контакт с кожата, веднага я измийте
с мек сапун и вода. Ако в окото влезе
батерийна течност, изплакнете с вода
на отворено око за 15 минути или докато
не премине дразненето. Ако е необходима
медицинска помощ, батерийния
електролит е съставен от смесица от
течни органични карбонати и литиеви
соли.
• Съдържанието от отворени
батерийни клетки може да причини
дразнене в дихателната система.
Необходим е свеж въздух. Ако
симптомите продължават, потърсете
медицинска помощ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
изгаряне. Батерийната течност
може да е запалителна, ако
е изложена на искра.
Батериен пакет
ВИД НА БАТЕРИИТЕ
DCG412 работи с 18 V батериен пакет, могат да
бъдат използвани батерийни пакети DCB180,
DCB181, DCB182 или DCB183.
DCG422 работи на 14,4 V батериен пакет, може
да се използват батерийни пакети DCB140,
DCB141, DCB142 или DCB143.
Поради високото използване на енергия на
този продукт се препоръчва при възможност
да се използват високо капацитетни батерийни
пакети. Вижте раздела Tехнически данни за
повече информация.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
2. За дълго съхранение, препоръчително
е да съхранявате напълно зареденият
батериен пакет на хладно, сухо място
извън зарядното устройство, за оптимални
резултати.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети не трябва
да се съхраняват напълно изпразнени.
Батерийният пакет трябва да се презареди
преди употреба.
15
Етикети на зарядното устройство и батерийния пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Ъглошлайф
1 125 мм предпазител (Tип 27)
1 Странична дръжка
1 Комплект фланци
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
1 Двустранен гаечен ключ
1 Зарядно устройство
2 Li-Ion батерийни пакети (модели M2, L2)
1 Ръководство с инструкции
Зареждане.
Напълно заредени.
Горещ/студен пакет закъснение.
x
Проблем в пакета или зарядното
устройство.
Проблем в захранването.
Не докосвайте с проводими предмети.
1 Подробен чертеж на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети, зарядните
устройства и комплектите с инструменти не са
включени с N-моделите.
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете подробно
това ръководство преди да работите
преди работа.
Описание (фиг. 1-3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Използвайте само с батерийни пакети
DEWALT. Другите могат да избухнат,
причинявайки наранявания и повреди.
а. Пусков превключвател
Не излагайте на вода.
b. Заключващ бутон
Веднага сменяйте повредените
кабели.
d. Шпиндел
c. Бутон за заключване на шпиндела
Зареждайте само между 4 °C и 40 °C.
e. Странична дръжка
f. Aбразивно колело
g. Поддържащ фланец
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
h. Резбована гайка за закрепване
Не изгаряйте батерийният пакет.
k. Захващане на предпазителя
i. Предпазител
j. Батериен пакет
l. Скоби
Зарежда Li-Ion батерийни пакети.
Вижте Teхнически данни за времено
на зареждане.
Само за употреба на закрито.
16
m. Отвори на предавката
n. Винт за регулиране
o. Бутон за освобождаване на батерията
p. Бутон за указателя на горивото
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Акумулаторните ъглошлайфи DCG412
и DCG422 са предназначени за професионално
рязане, леко отстраняване на материали
и приложения с телена четка.
НЕ използвайте шлифовъчни дискове, освен
централно депресирани и ламелни дискове.
НЕ използвайте в мокри условия или в среда
на запалителни течности или газове.
Този високопроизводителен ъглошлайф
е професионален инструмент.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи въэможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето зарядно устройство
на DEWALT е двойно изолиран
в съответствие с EN 60335;
следователно не се изисква
заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в новия щепсел.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен
кабел само, ако е абсолютно необходимо.
Използвайте одобрен удължителен кабел,
подходящ за входящо захранване на вашето
зарядно устройство (виж Tехнически данни).
Минималният размер на проводника е1 мм2;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките. Преди отново
да свържете инструмента
към електрическата мрежа,
натиснете и освободете
пусковия превключвател, за да
се гарантира, че инструментът
е изключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
Поставяне и сваляне
на батерийния пакет от
инструмента (фиг. 2)
ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати се уверете, че батерийния пакет е напълно зареден.
ЗА ДА МОНТИРАТЕ БАТЕРИЙНИЯ КОМПЛЕКТ
В ДРЪЖКАТА НА ИНСТРУМЕНТА
1. Подравнете батерийният пакет (j) с релсите
вътре в дръжката на инструмента (фиг. 2).
2. Приплъзнете го в дръжката, докато
батерийният пакет се вмести плътно
в инструмента и се уверете, че не може да
се откачи.
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете бутона за освобождаване
на батерията (о) и здраво издърпайте
17
батерийния пакет от дръжката на
инструмента.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
БАТЕРИЙНИ ПАКЕТИ ЗА НИВОТО НА
ЗАРЕДЕНОСТ (ФИГ. 2)
Някои батерийни пакети на DEWALT включват
индикатор за нивото на зареденост, който се
състои от три зелени светодиодни лампи, които
указват нивото на наличната зареденост на
батерийният пакет.
За да задействате индикатора на горивото,
натиснете и задръжте бутона на индикатора
на горивото (р). Ще светне комбинация от три
зелени светодиодни светлини, за да покаже
нивото на оставащата зареденост. Когато нивото на заряд в батерията е под използваемия
лимит, индикатора за горивото няма да светне
и батерията ще трябва да се презарежда.
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на горивото
е само показател на нивото на зареденост
на батерийния пакет. Той не указва
функционалността на инструмента и е обект
на промяна, въз основа на продуктовите
компоненти, температурата и приложението за
крайния потребител.
Прикачване на страничната
дръжка (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
да използвате инструмента,
проверете дали дръжката се
затегната здраво.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Страничната
дръжка трябва винаги да се
използва за поддържане на
контрола върху инструмента през
цялото време.
Завинтете здраво страничната дръжка (д)
в една от дупките на една от страните на
обвивката на уреда.
За да се подобри удобството при употреба,
предавката се завърта на 90° за рязане.
Въртене на предавката
(фиг. 1)
1. Свалете винтовете в четирите ъгъла, които
закрепват предавката за кожуха на мотора.
2. Без да отделяте предавката от кожуха на
мотора, завъртете главата на предавката
в желаната позиция.
18
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако предавката и кожуха на
мотора се отделят на повече от 1/8" (3,17 мм),
инструмента трябва да се сервисира и сглоби
наново от упълномощен сервизен център на
DEWALT. При несервизиране на инструмента
може да се стигне до счупване на четката,
мотора и лагера.
3. Сложете наново винтовете, за да закрепите
предавката към кожуха на мотора.
Затегнете винтовете до 20 инча -фунта
въртящ момент. Прекаленото затягане
може да доведе до падане на винтовете.
Монтиране и сваляне на
предпазителя (фиг. 3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките. Преди отново
да свържете инструмента
към електрическата мрежа,
натиснете и освободете
пусковия превключвател, за да
се гарантира, че инструментът
е изключен.
ВНИМАНИЕ: Предпазителите
трябва да се използват с шлайфа.
Когато използвате шлайф DCG412 за рязане
на метал или зидария, ТРЯБВА да използвате
предпазител Тип 1. Предпазителите Тип 1 са на
разположение за закупуване от дистрибуторите
на DEWALT.
ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, вижте Таблицата за
шлифоване и рязане в края на този раздел, за
да видите и други аксесоари, които могат да се
използват с тези шлайфмашини.
1. Поставете инструмента на маса с изправен
шпиндел (d).
2. Отворете резето на предпазителя
(k), и подравнете скобите (l) on the на
предпазителя с отворите върху предавката
(m).
3. Натиснете предпазителя надолу, докато
скобите не се захванат и завъртят свободно
в прореза на центъра на предавката.
4. При отворено резе, завъртете предпазителя
(i) на желаната работна позиция.
5. Затворете резето на предпазителя, за да
закрепите предпазителя на предавката.
ВНИМАНИЕ: Ако предпазителя
не може да бъде затегнат
от реголиращия винт (н), не
използвайте инструмента.
За да намалите риска от
лични наранявания, занесете
инструмента и предпазителя
в сервизен център за поправка или
замяна.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не затягайте
регулиращия винт (n) със
затягащия лост в отворена
позиция. Това може да доведе
до незабележими щети на
предпазителя или на монтажния
хъб.
ЗАБЕЛЕЖКА: Шлифоване по ръба и рязане
може да се извършват с дискове тип 27,
създадени и определени за тази цел; дискове
с дебелина 6,35 мм (1/4") са създадени за
повърхностно шлайфане, докато тези с 3,17 мм
(1/8") са предназначени за шлифоване на
ръбове.
Монтаж на централно
притиснати шлифовъчни
дискове
ЗАБЕЛЕЖКА: Предпазителят Тип 27,
предоставен с шлайф машината ТРЯБВА да се
използва.
МОНТИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА КОЛЕЛА
С ГЛАВИНА (ФИГ. 1, 4)
Дисковете с главина се монтират направо на
резбования шпиндел M14.
1. Завинтете диска на шпиндела (d) на ръка.
2. Натиснете заключващия бутон на шпиндела
(c) и използвайте гаечен ключ за затягане
на центъра на диска.
3. Извършете горната процедура отзаднапред, за да свалите колелото.
ЗАБЕЛЕЖКА: При неправилно
поставяне на диска преди да
включите инструмента може да
доведе до повреда на инструмента
или диска.
МОНТИРАНЕ НА НЕЦЕНТРИРАНИ ДИСКОВЕ
(ФИГ. 1, 4)
ЗАБЕЛЕЖКА: Предпазителят Тип 27,
предоставен с шлайф машината ТРЯБВА да се
използва.
ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, вижте Таблицата за
шлифоване и рязане в края на този раздел, за
да видите и други аксесоари, които могат да се
използват с тези шлайфмашини.
1. Място на инструмента на маса,
предпазвайте се.
2. Монтирайте нерезбованият, поддържащ
фланец (g) на шпиндела (d) с повдигнат
център към диска.
3. Поставете диска (f) към поддържащия
фланец, като центрирате диска на
издигнатия център на поддържащия
фланец.
4. Докато притискате заключващия бутон
на шпиндела (c), завинтете закрепващата
гайка (h) на шпиндела. Ако диска, който
монтирате е по-плътен от 1/8" (3,17 мм),
поставете резбованата закрепваща гайка
на шпиндела, за да може повдигнатия
център да съвпадне с центъра на диска.
Ако диска, който монтирате е 1/8" (3,17 мм)
или с по-малка плътност, поставете
резбованата закрепваща гайка на
шпиндела, за да може повдигнатия център
да не е към диска.
5. Докато притискате заключващия бутон
на шпиндела (с), завинтете закрепващата
гайка с гаечен ключ.
6. За да свалите диска, натиснете
заключващия бутон на шпиндела
и разхлабете резбованата закрепваща
гайка с гаечен ключ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако диска се върти след затягане на закрепващата гайка, проверете ориентацията на резбованата закрепваща гайка. Ако
тънък диск е монтиран с повдигнатия център на
закрепващата гайка към диска, той ще се върти,
защото височината на повдигнатия център
пречи на закрепващата гайка да държи диска.
Монтаж на телени четки
и телени дискове (фиг. 1)
Конусовидните телени четки или телените
дискове се монтират директно на резбования
шпиндел без помощта на флангове.
Използвайте само телени четки или дискове,
които се предлагат с резбована М14
главина. Тези аксесоари са на разположение
с допълнително заплащане от вашия дилър
или упълномошен сервизен център.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предпазителят Тип 27
е необходим при използването на телени четки
и дискове.
ВНИМАНИЕ: За да намалите
риска от нараняване, носете
работни ръкавици, когато
19
работите с телени четки
и дискове. Тези аксесоари може да
са остри.
ВНИМАНИЕ: За да намалите
риска от повреда на
инструмента, диска или
четката, не трябва да
докосвате предпазителя,
когато е монтират или
в употреба. Може да се стигне до
незабележими щети в аксесоара,
което може да причини изхвърчане
не тел от части на аксесоара.
МОНТИРАНЕ НА ТЕЛЕНИ КОНУСОВИДНИ
ЧЕТКИ И ТЕЛЕНИ ДИСКОВЕ
1. Място на инструмента на маса,
предпазвайте се.
2. Завинтете диска на шпиндела на ръка.
3. Натиснете заключващия бутон на шпиндела
(с) и използвайте гаечен ключ за главината
на теления диск или четка, за да затегнете
диска.
4. За да свалите диска, изпълнете горните
процедури отзад напред.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да намалите
риска от повреда на инструмента,
поставете правилно главината
на диска преди да включите
инструмента.
Монтаж на режещи (тип 1)
дискове
Режещите дискове включват диамантени
дискове и абразивни дискове. На разположение
са абразивни режещи дискове за метал
и бетон. Диамантените остриета са за рязане
на бетон могат също да се използват. Тези
аксесоари са на разположение с допълнително
заплащане от вашия дилър или упълномошен
сервизен център.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Препоръчва
се затворен, двустранен
предпазител за режещи дискове
при работа с режещи дискове.
Тези аксесоари са на разположение
с допълнително заплащане от
вашия дилър или упълномошен
сервизен център. При употреба
на неподходящи флангове
и предпазители може да се стигне
до нараняване от счупване на
диск или контакт с диск. Моля,
вижте Таблицата за шлифоване
20
и рязане в края на този раздел, за
да видите и други аксесоари, които
могат да се използват с тези
шлайфмашини.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките. Преди отново
да свържете инструмента
към електрическата мрежа,
натиснете и освободете
пусковия превключвател, за да
се гарантира, че инструментът
е изключен.
MОНТАЖ НА ЗАТВОРЕН (ТИП 1)
ПРЕДПАЗИТЕЛ (ФИГ. 5)
1. Отворете резето на предпазителя
(k), и подравнете скобите (l) on the на
предпазителя с отворите върху предавката
(m). Това ще подравни скобите с отворите
на капака на предавката. Поставете
предпазителя с лице назад.
2. Натиснете предпазителя надолу, докато
скобите на предпазителя не се захванат
и завъртят свободно в прореза на центъра
на предавката.
3. Завъртете предпазителя (i) в желаната
работна позиция. Тялото на предпазителя
трябва да се постави между шпиндела
и оператора, за да предостави максимална
защита на оператора.
4. Затворете резето на предпазителя, за
да закрепите предпазителя на капака
на предавката. Не трябва да можете
да завъртите предпазителя на ръка,
когато резето е затворено. Не работете
с шлайфмашината с разхлабен
предпазител или закрепващ лост
в отворена позиция.
5. За да свалите предпазителя, отворете
резето на предпазителя, завъртете го до
изравняване на стрелките и издърпайте
предпазителя.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предпазителя е предварително
фабрично регулиран към диаметъра на
предавката. Ако, след известно време
предпазителя се разхлаби, затегнете
регулиращия винт (n) със закрепващия
лост в затворена позиция и монтиран на
инструмента предпазител.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да намалите
риска от повреда на
инструмента, не затягайте
регулиращия винт (n) със
затягащия лост в отворена
позиция. Това може да доведе
до незабележими щети на
предпазителя или на монтажния
хъб.
МОНТИРАНЕ НА РЕЖЕЩИ ДИСКОВЕ
(ФИГ. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: За режещите дискове
трябва да се използват съвпадащи
по диаметър поддържащ фланец
и закрепваща гайка (приложени към
инструмент).
1. Поставете нерезбования поддържащ
фланец на шпиндела с повдигнат
нагоре център. Повдигнатият център на
поддържащия фланец ще бъде към диска,
когато се монтира.
2. Поставете диска на поддържащия фланец,
като центрирате диска на повдигнатия
център.
3. Монтирайте резбованата закрепваща гайка
с повдигнатия център далече от диска.
4. Натиснете заключващия бутон на шпиндела
(c) и завинтете закрепващата гайка с гаечен
ключ.
5. За да свалите диска, натиснете
заключващия бутон на шпиндела
и разхлабете резбованата закрепваща
гайка с гаечен ключ.
Преди започване на работа
• Монтирайте предпазителя и подходящия
диск или колело. Не използвайте прекалено
износени дискове или колела.
• Уверете се, че вътрешният и външния
фланец са правилно закрепени. Следвайте
инструкциите, дадени в глава Таблица на
аксесоарите за шлифоване и рязане.
• Уверете се, че диска или колелото се
въртят по посока на стрелката на аксесоара
и на инструмента.
• Не използвайте повредени аксесоари.
Преди всяка употреба проверявайте
аксесоари като абразивни дискове
за дълбоки одрасквания и пукнатини,
опорните подложки за пукнатини, износване
или прекомерно изтъркване, телената
четка за отхлабване или закъсани жици.
Ако електроинструмента или аксесоара
е изпускан, проверете за повреда или
инсталирайте изправен аксесоар. След
проверка и инсталиране на аксесоар,
отдалечете себе си и всички присъстващи
лица на безопасно разстояние от обхвата
на ротация на аксесоара и стартирайте
електроинструмента с максимална
скорост без натоварване за една минута.
Повредените аксесоари обикновено се
разпадат по време на изпробване.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките. Преди отново
да свържете инструмента
към електрическата мрежа,
натиснете и освободете
пусковия превключвател, за да
се гарантира, че инструментът
е изключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Внимавайте всички материали
за шлифоване или рязане да са
здраво закрепени.
• Закрепете и обезопасете
обработвания детайл.
Използвайте скоби или подобен
начин да застопорите и укрепите
обработвания детайл към
стабилна платформа. Важно
е да закрепите и да поддържате
здраво обработвания детайл, за
да предотвратите местенето на
детайла и загубата на контрол.
Движението на обработвания
детайл или загубата на контрол
могат да създадат опасност и да
причинят наранявания.
• Чрез опорни панели или
прекалено големи детайли
за обработка може да
се минимизира риска от
21
защипване на колелото или
от откат. Големите детайли
имат склонност да се огъват
под собствената си тежест.
Опорите трябва да бъдат
поставени под детайла в близост
до линията на рязане и в близост
до ръба на детайла от двете
страни на колелото.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
• Прилагайте само нежен натиск
към инструмента. Не оказвайте
натиск отстрани на диска.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на страничната дръжка (e), а другата
ръка да е на тялото на инструмента, както
е показано на фигура 6.
• Винаги носете стандартни
работни ръкавици, докато
работите с този инструмент.
Включване
• Корпусът на трансмисията
става много горещ по време на
употреба.
• Винаги поставяйте предпазителя
и подходящия диск или колело. Не
използвайте прекалено износен
диск или колело.
• Уверете се, че вътрешният
и външния фланец са правилно
закрепени.
• Уверете се, че диска или
колелото се въртят по посока
на стрелката на аксесоара и на
инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
да използвате инструмента,
проверете дали дръжката се
затегната здраво.
ЗАКЛЮЧВАЩ БУТОН И ПУСКОВ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ (ФИГ. 7)
Вашият режещ инструмент е оборудван със
заключващ бутон (b).
За да заключите пусковия превключвател (a),
натиснете заключващия бутон, както е показано
на фигура 7. Когато заключващия бутон
е натиснат към знака за заключване, уреда
е заключен.
Винаги заключвайте пусковия превключвател,
когато носите или съхранявате инструмента, за
да елеминирате нежелано стартиране.
• Избягвайте претоварване. Ако
инструмента се нагорещи,
оставете го да работи няколко
минути без натоварване, за да се
охлади аксесоара. Не докосвайте
аксесоарите преди да се охладят.
Дисковете стават много горещи
при употреба.
За за отключите пусковия превключвател,
натиснете заключващия бутон (b). Когато
заключващия бутон е натиснат към знака за
отключване, уреда е отключен. Заключващият
бутон е оцветен в червено, за да показва кога
превключвателя е в позиция отключен.
• Никога не работете
с шлифовъчен конус без поставен
подходящ защитен предпазител.
Издърпайте пусковия превключвател (a), за
да включите мотора. Освобождаването на
пусковият превключвател изключва мотора.
• Не използвайте електроинструмента с отрязан край.
• Никога не използвайте
попивателни заедно със свързани
абразивни продукти.
• Имайте предвид, че колелетата
ще продължат да се въртят след
спиране на машината.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1, 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
22
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ЗАБЕЛЕЖКА: При този инструмент не
е предвидено заключването на превключвателя
в позиция ОN (ВКЛ.) и по никакъв начин не
трябва да се заключва в позиция ON (ВКЛ.).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте
страничната дръжка и тялото на
инструмента, за да поддържате
контрол на инструмента при
стартиране и по време на
употреба, и докато диска или
аксесоара спре да се върти.
Уверете се, че диска е напълно
спрял преди да сложите
инструмента долу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оставете
инструмента да достигне пълни
обороти преди да докоснете
инструмента в работната
повърхност. Повдигнете
инструмента от работната
повърхност преди да изключите
инструмента.
Заключване на шпиндела
(фиг. 1)
Заключването на шпиндела (c) съществува
с цел предпазване на шпиндела от въртене
при инсталиране или сваляне на колела.
Работете със заключването на шпиндела само,
когато инструмента не работи, изключен е от
захранването и напълно е спрял.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да намалите
риска от повреда на инструмента,
не използвайте заключването на
шпиндела, докато инструмента
работи. В противен случай, това
ще доведе до щети в инструмента
и прикаченият аксесоар може да
излети и да причини наранявания.
ШЛАЙФАНЕ НА РЪБОВЕ С ШЛАЙФ
ДИСКОВЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дискове,
използвани за рязане и шлайфане
на ръбове може да се счупят или
отскочат, ако са огънати или
извити, докато инструмента се
използва за отрязване или дълбоко
шлайфане. За да намалите
риска от сериозно нараняване,
ограничете употребата на
тези дискове със стандартен
предпазител Тип 27 за плитко
рязане и назъбване [по-малко
от 13 мм (1/2") в дълбочина].
Отворената страна на
предпазителя трябва да се
постави далече от оператора.
За по-дълбоко рязане със срязващ
диск Тип 1, използвайте затворен
предпазител Тип 1. Моля, вижте
Таблицата за шлифоване и рязане
в края на този раздел, за да
видите и други аксесоари, които
могат да се използват с тези
шлайфмашини.
За да заключите, натиснете заключващия бутон
на шпиндела (в) и го завъртете, докато повече
не можете да го въртите.
1. Оставете инструмента да достигне пълни
обороти преди да докоснете инструмента
в работната повърхност.
Използване на централно
притиснати шлифовъчни
дискове
2. Приложете минимално налягане към
работната повърхност, като оставите
инструмента да работи на високи обороти.
Темпото на шлайфане е най-голямо, когато
инструментът работи при високи обороти.
ШЛАЙФАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ С ШЛАЙФ
ДИСКОВЕ
3. Поставете се така, че отворената долна
част на диска да сочи далече от вас.
1. Оставете инструмента да достигне пълни
обороти преди да докоснете инструмента
в работната повърхност.
2. Приложете минимално налягане към
работната повърхност, като оставите
инструмента да работи на високи обороти.
Темпото на шлайфане е най-голямо, когато
инструментът работи при високи обороти.
3. Поддържайте ъгъл от 20° до 30° между
инструмента и работната повърхност.
4. Непрекъснато движете инструмента напред
и назад, за да се избегнете образуването
на драскотини в работната повърхност.
5. Свалете инструмента от работната
повърхност преди да изключите
инструмента. Оставете инструмента да
спре да се върти преди да го поставите
долу.
4. След като започнете да режете и сте
направили разрез в обработвания детайл,
не променяйте ъгъла на рязане. Промяната
на ъгъла ще причини огъване на диска
и може да доведе до счупване на диска.
Дисковете за шлифоване на ръбовете не
са създадени за издържане на страничен
натиск, причинен от огъване.
5. Свалете инструмента от работната
повърхност преди да изключите
инструмента. Оставете инструмента да
спре да се върти преди да го поставите
долу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте дискове за
шлифоване/рязане на ръбове
за шлифоване на повърхности,
защото тези дискове не са
създадени за странично налягане ,
23
което се получава при шлифоване
на повърхности. Може да се стигне
до счупване на диск и сериозно
нараняване.
Монтаж и употреба на телени
четки и телени дискове
Телените дискове и четки може да се използват
за сваляне на ръжда, налепи и боя, както и за
заглаждане на неравни повърхности.
ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, вижте раздела Предпазни
мерки при сваляне на боя с телена четка.
1. Оставете инструмента да достигне пълни
обороти преди да докоснете инструмента
в работната повърхност.
2. Приложете минимално налягане към
работната повърхност, като оставите
инструмента да работи на високи обороти.
Темпото на сваляне на материал е найголямо, когато инструментът работи при
високи обороти.
3. Поддържайте ъгъл от 5° до 10° между
инструмента и работната повърхност за
телени четки.
4. Поддържайте контакт между ръба на
диска и работната повърхност с телените
дискове.
5. Непрекъснато движете инструмента напред
и назад, за да се избегнете образуването
на драскотини в работната повърхност.
Оставянето на инструмента на работната
повърхност да спре без да се движи
или движене на инструмента с кръгови
движения може да доведе до изгаряне
и спираловидни следи по работната
повърхност.
6. Свалете инструмента от работната
повърхност преди да изключите
инструмента. Оставете инструмента да
спре да се върти преди да го поставите
долу.
ВНИМАНИЕ: Работете с повишено
внимание, когато работите над
ръба, понеже може да се получи
внезапно, рязко движение на шлайф
машината.
Използване на режещи
дискове (Tип 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте дискове за
шлифоване/рязане на ръбове
за шлифоване на повърхности,
24
защото тези дискове не са
създадени за странично налягане ,
което се получава при шлифоване
на повърхности. Може да се стигне
до счупване на диск и сериозно
нараняване.
1. Оставете инструмента да достигне пълни
обороти преди да докоснете инструмента
в работната повърхност.
2. Приложете минимално налягане към
работната повърхност, като оставите
инструмента да работи на високи обороти.
Темпото на шлайфане е най-голямо, когато
инструментът работи при високи обороти.
3. След като започнете да режете и сте
направили разрез в обработвания детайл,
не променяйте ъгъла на рязане. Промяната
на ъгъла ще причини огъване на диска
и може да доведе до счупване на диска.
4. Свалете инструмента от работната повърхност преди да изключите инструмента.
Оставете инструмента да спре да се върти
преди да го поставите долу.
Предпазни мерки при сваляне на боя с телена четка
1. Свалянето на бои на оловна основа
с телена четка НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА
поради трудността в контролирането на
замърсения прах. Най-голямата опасност от
натравяне с олово е при деца и бременни
жени.
2. Понеже е трудно да се прецени дали една
боя съдържа олово без химически анализ,
ние препоръчваме да се вземат следните
предпазни мерки при сваляне на боя
с телена четка:
ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
1. В зоната на сваляне на боя не трябва да
влизат деца или бременни жени, докато не
бъде напълно почистена.
2. Дихателна маска или респиратор трябва
да се носят от всички лица, влизащи
в зоната на работа. Филтърът трябва да се
сменя ежедневно или когато се появяват
трудности при дишането с маската или
респиратора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да се носят само
маски, подходящи за работа с прах от
оловни бои и изпарения. Обикновенните
маски не предлагат необходимата защита.
Консултирайте се с дилър на такива
продукти за подходяща защита.
3. В зоната на работа НЕ ТРЯБВА ДА
СЕ ЯДЕ, ПИЕ ИЛИ ПУШЕ, за да се
предотврати поглъщане на замърсени
частици. Работниците трябва да се измият
и почистят ПРЕДИ да се хранят, пият или
пушат. В работната зона не трябва да се
оставя храна, напитки или цигари, за да не
се замърсят от праха.
БЕЗОПАСНОСТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Боята трябва да се сваля по начин,
по който да се сведе до минимум
образуването на прах.
Това може да доведе до проблеми
с изолацията на машината и до
риск от токов удар.
За да се избегне натрупването на метални
стружки вътре в машината се препоръчва да
изчиствате всеки ден вентилационните отвори.
Вижте Поддръжка.
Рязане на метал
Когато режете, работете с умерено захранване,
адаптирано към материала, който се реже.
Не оказвайте натиск върху режещия диск, не
накланяйте или се поклащайте машината.
2. Зоните на сваляне на боя трябва да се
запечатат с найлонови листове с дебелина
4 микрона.
Не намалявайте оборотите на спиращи дискове
чрез прилагане на странично налягане.
3. Работата с телена четка трябва да се
извършва по начин, по който да се намали
преноса на прах извън работната зона.
Машината трябва винаги да работи
с възходящо движение. В противен случай,
съществува опасност да бъде избутана
неконтролирано извън мястото на срязване.
ПОЧИСТВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА
ОТПАДЪЦИ
1. Всички повърхности в работната зона
трябва ежедневно да се обработват
с прахосмукачка до окончателно
приключване на работата. Торбичките за
прах от прахосмукачката трябва често да
се сменят.
2. Трябва да съберете и изхвърлите всички
пластмасови и други частици и отпадъци.
Те трябва да се поставят в запечатани
контейнери за отпадъци и да се изхвърлят
чрез обикновените процедури за събиране
на отпадъци.
По време на чистене, децата и бременните
жени трябва да са изолирани от работната
зона.
3. Всички играчки, мебели и прибори, които
могат да се измият, трябва да се почистят
изцяло преди повторна употреба.
Метални приложения
Когато използвате инструмента в метални
приложения, уверете се, че захранването
с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което на
английски е Residual Current Device (RCD)
е вкарано, за да се избегне риск, причинен от
метални остатъци.
Ако захранването е спряно от RCD, занесете
инструмента до сервиз на DEWALT или техен
сервизен агент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В екстремни
условия на труд, проводимият прах
може да се натрупа в кожуха на
машината при работа с метал.
При рязане на профили и квадратни пръти, найдобре е да започнете с най-малкото напречно
сечение.
Ггрубо шлифоване
Никога не използвайте диск за рязане за
грубо шлифоване.
Най-добрите резултати при грубо шлифоване
се архивират при настройка на машината на
ъгъл от 30° до 40°. Преместете машината
напред и назад със среден натиск. По този
начин обработваният детайл няма да се
нагорещи много, не се обезцветява и не се
оформя набраздяване.
Рязане на камъни
Машината може да се използва само за сухо
рязане. За рязане на камък, най-добре е да
използвате диамантен режещ диск. Работете
с машината само с допълнителна защитна
маска.
Съвети при работа
Внимавайте, когато изрязвате отвори
в структурни стени. Отворите в структурните
стени са обект на специфичните разпоредби за
съответната страна. Тези разпоредби трябва
да се наблюдават при всякакви обстоятелства.
Преди да започнете работа, посъветвайте
се с отговорен строителен инженер или
технически ръководител.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент DEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
25
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, изключете уреда
и от захранващия източник,
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, и преди
да регулирате или променяте
настройките. Преди отново
да свържете инструмента
към електрическата мрежа,
натиснете и освободете
пусковия превключвател, за да
се гарантира, че инструментът
е изключен.
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. От външната част
на зарядното устройство можете
да почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Зарядното устройство и батерийният пакет
не могат да се сервизират. В него няма части,
които да мога да се сервизират.
Прибиращи се четки
Допълнителни аксесоари
Моторът автоматично ще се изключи, за да
покаже, че карбоновите четки са почти износени, и че инструмента се нуждае от сервизиране.
Карбоновите четки не се обслужват сервизно от
потребителя. Занесете инструмента на един от
сервизните агенти на DEWALT.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са тествани аксесоари, различни от тези на
DEWALT, използването на такива
аксесоари с този инструмент може
да е опасно. За да се намали риска
от нараняване DEWALT, с този
продукт е препоръчително използването на препоръчани аксесоари.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Макс.
[мм]
D
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
26
d
115
D
b
[мм]
d
Дължина
Перина резМин.
ферни
бованата
въртене
обороти
дупка
[мин.-1]
[м/с]
[мм]
6 22,23 11 000
80
-
b 125 6 22,23 11 000
80
-
d
75
30 M14
11 000
45
18,0
115 12 M14
11 000
80
18,0
125 12 M14
11 000
80
18,0
b
D
D
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• Li-Ion клетки могат да се рециклират.
Занесете ги на своя дилър или на местната
станция за рециклиране. Събраните
батерийни пакети ще бъдат рециклирани
или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища
за отпадъчни продукти или от търговците на
дребно при покупка на нов продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъка на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Акумулаторен батериен
пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
27
ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИ ЗА ШЛИФОВАНЕ И РЯЗАНЕ
Тип на
предпазителя
ТИП 27
ПРЕДПАЗИТЕЛ
Аксесоар
Описание
Монтиране на шлайф
Шлифоващ
диск
с притиснат
център
Тип 27 предпазител
Опорен фланец
Телени
колела
Колело тип 27 с притиснат
център
Резбована закрепваща гайка
Телени
колела
с резбована
гайка
Тип 27 предпазител
Телено колело
Телена четка
тип камбана
с резбована
гайка
Тип 27 предпазител
Телена четка
28
ТАБЛИЦА НА АКСЕСОАРИ ЗА ШЛИФОВАНЕ И РЯЗАНЕ
Тип на
предпазителя
Аксесоар
Описание
Монтиране на шлайф
Режещ диск
за зидария,
свързан
ТИП 1
ПРЕДПАЗИТЕЛ
Тип 1 предпазител
Режещ диск
за метали,
свързан
Опорен фланец
Диамантен
диск за
рязане
ТИП 1
ПРЕДПАЗИТЕЛ
Режещо колело
ИЛИ
Резбована закрепваща гайка
ТИП 27
ПРЕДПАЗИТЕЛ
zst00211886 - 25-07-2013
29
30
Download PDF

advertising