DCG412 | DeWalt DCG412 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

509211-86 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCG412
DCG422
Rys. 1
b
j
e
a
e
f
d
i
c
g
h
s
h
Rys. 2
j
j
o
p
2
Rys. 3
l
k
n
d
i
m
m
Rys. 4
< 3,17 mm (1/8")
h
h
f
g
g
> 3,17 mm (1/8")
h
d
g
Rys. 5
l
m
n
i
k
3
Rys. 6
Rys. 7
b
a
4
AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA
DCG412, DCG422
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
VGS
Typ
Moc
W
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/ min
średnica tarczy szlifierskiej mm
średnica wrzeciona
Długość wrzeciona
Masa (bez akumulatora)
kg
DCG412
18
1
405
DCG422
14,4
1
350
7000
125
M14
16
2,2*
5000
125
M14
16
2,2*
* Masa włącznie z rękojeścią boczną i osłoną tarczy
LPA (ciśnienie akustyczne) dB(A)
KPA (niepewność pomiaru
ciśnienia akustycznego) dB(A)
LWA (moc akustyczna)
dB(A)
K WA (niepewność pomiaru
mocy akustycznej)
dB(A)
87
84
5
98
3
95
5
3
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie
drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745:
DCG412
Wartość emisji wibracji szlifowanie powierzchni
ah,AG =
m/s2
6,0
niepewność pomiaru K = m/s2
1,5
Akumulator
Rodzaj
Napięcie
Pojemność
Masa
VDC
Ah
kg
DCG422
WSKAZÓWKA: zastosowanie takie jak cięcie
lub zastosowanie szczotek drucianych może
powodować inną emisję drgań.
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
4,7
1,5
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
3,0
1,5
4,0
2,0
3,0
1,5
4,0
2,0
0,53
0,30
0,54
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
5
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas
ładowania
Masa
VAC
min
30 (akumulatory
1,5 Ah)
kg
Amperaż bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V 10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji,
która nie prowadzi do urazów, ale jej.
nieprzestrzeganie może doprowadzić
do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DEWALT deklaruje niniejszym, że szlifierki
kątowr model DCG412 i DCG 422 opisane
w Danych technicznych zostały wykonane
zgodnie z następującymi normami: 2006/42/WE,
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
6
DCB105
230 V
Li-Ion
45 (akumulatory
55 (akumulatory
2,0 Ah)
3,0 Ah)
0,49
70 (akumulatory
4,0 Ah)
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
WE i 2011/65/UE. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
Horst Großmann
Wiceprezes Działu Konstrukcyjnego i Rozwoju
Produkcji DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.01.2013
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
c)
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
7
d)
e)
f)
g)
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki innego
rodzaju akumulatora, niż przewidziany
przez producenta, grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś
się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
8
spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
6) NAPRAWY
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
DODATKOWE SPECYFICZNIE
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Przepisy bezpieczeństwa
pracy dla wszystkich szlifierek
a) Elektronarzędzie to jest przewidziane do
pracy jako szlifierka, szczotka druciana,
przecinarka. Przestrzegaj wszystkich
wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji,
a także zapoznaj się z ilustracjami
i danymi technicznymi tej maszyny.
Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek
grozi porażeniem prądem elektrycznym,
pożarem i/lub doznaniem ciężkich urazów
ciała.
b) Elektronarzędzie to nie nadaje się do
takich prac, jak np. szlifowanie papierem
ściernym I polerowanie. By nie sprowadzić
zagrożenia i nie narażać się na doznanie
urazu ciała, nie używaj szlifierki do celów
niezgodnych z przeznaczeniem.
c) Nie używaj żadnych akcesoriów, które
nie są przeznaczone wyłącznie do tego
elektronarzędzia i nie są polecane przez
producenta. Choćby akcesoria te dawały
się zamocować, nie gwarantują przez to
bezpiecznej pracy.
d) Dopuszczalna prędkość obrotowa
narzędzi roboczych musi być przynajmniej
równa lub większa od maksymalnej
prędkości obrotowej podanej na tabliczce
znamionowej maszyny. Narzędzia używane
przy prędkości obrotowej większej od
dopuszczalnej mogą się rozpaść na kawałki
i zostać wyrzucone z dużą siłą.
e) Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia
roboczego muszą być dostosowane
do możliwości szlifierki. Przy większych
wymiarach producent nie gwarantuje
wystarczającej ochrony osobistej i panowania
nad maszyną.
f) Średnice otworów w tarczach, podkładkach
kołnierzowych, talerzach szlifierskich
i innych akcesoriach muszą być
dostosowane do wrzeciona szlifierki.
Narzędzia robocze o większym otworze
centralnym wpadają w silne drgania i mogą
spowodować utratę panowania nad maszyną.
g) Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
Przed każdym użyciem sprawdź narzędzie
robocze, jak np. tarcza szlifierska, czy
nie jest ukruszone lub pęknięte ani też
silnie zużyte, a gdy jest to szczotka
druciana, czy nie zawiera luźnych lub
połamanych drutów. Gdyby szlifierka
upadła na podłogę, sprawdź, czy
samo elektronarzędzie i akcesoria nie
uległy uszkodzeniu; w razie potrzeby
wymienień je na nowe. Po sprawdzeniu
i zamontowaniu narzędzia roboczego na
minutę załącz szlifierkę przy maksymalnej
prędkości obrotowej biegu jałowego, ale
nie stój przy tym w płaszczyźnie obrotu
tarczy i uważaj także na inne osoby.
W czasie tej próby uszkodzone narzędzie
robocze na ogół się rozlatuje.
h) Zakładaj osobiste wyposażenie ochronne.
Zależnie od rodzaju zastosowania może to
być maska ochronna lub okulary ochronne,
a także maska przeciwpyłowa, nauszniki
ochronne, rękawice i fartuch roboczy, które
są w stanie zatrzymać niewielkie fragmenty
ściernicy lub przedmiotu obrabianego.
Okulary muszą być w stanie zatrzymać
cząstki odrzucane przy różnych pracach.
Maska przeciwpyłowa lub sprzęt ochrony
dróg oddechowych muszą odfiltrowywać pył
wytwarzany przy szlifowaniu. Przy dłużej
trwającym, intensywnym hałasie występuje
zagrożenie uszkodzenia narządu słuchu.
i) Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej
odległości od obszaru pracy.
W przeciwnym razie także one powinny
zakładać osobiste wyposażenie ochronne.
Odrzucane kawałki przedmiotu obrabianego
lub narzędzia roboczego mogą spowodować
urazy ciała nawet osób przebywających
w większej odległości.
j) Gdy istnieje ryzyko przecięcia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego
kabla sieciowego, trzymaj szlifierkę tylko za
izolowane powierzchnie. W razie natrafienia
na przewód pod napięciem napięcie to jest
podawane na gołe elementy metalowe
elektronarzędzia, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
k) Pilnuj, by kabel nie znalazł się w zasięgu
obracającego się narzędzia roboczego.
Grozi to przecięciem lub wciągnięciem kabla,
który może przy tym owinąć się o rękę
i pociągnąć ją w stronę obracającego się
narzędzia.
l) Nigdy nie odkładaj szlifierki, dopóki
narzędzie robocze całkowicie się nie
zatrzyma. Obracające się narzędzie może
zawadzić o powierzchnię, co grozi utratą
panowania nad szlifierką.
m) Nigdy nie przenoś załączonego
elektronarzędzia. Obracające się narzędzie
robocze może pochwycić i wciągnąć odzież,
co grozi doznaniem urazu ciała.
n) Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator chłodzący silnik
wciąga pył do obudowy, a duża ilość proszku
metalowego grozi porażeniem prądem.
o) Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu
palnych materiałów. Takie materiały mogą
się zapalić od wylatujących iskier.
p) Nie używaj akcesoriów wymagających
chłodzenia cieczą. Woda lub inne ciecze
mogą spowodować nawet śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
q) Nie używaj do tego rodzaju narzędzia
żadnej tarczy typ 11 (ściernica stożkowa
garnkowa). Zastosowanie niedopasowanego
osprzętu może doprowadzić do urazu.
r) Zawsze używaj dodatkowego uchwytu
ręcznego. Mocuj dobrze uchwyt. Dodatkowy
uchwyt powinien być zawsze używany, aby
urządzenie było zawsze po kontrolą.
DODATKOWE PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
WSZYSTKICH SZLIFIEREK
Przyczyny odrzutów i sposoby
ich unikania
Odrzut stanowi gwałtowną reakcję na
zakleszczenie lub zahaczenie tarczy szlifierskiej,
szczotki drucianej lub innego narzędzia roboczego.
Zahaczenie lub zablokowanie prowadzi do
gwałtownego zatrzymania rotującego urządzenia.
W takim przypadku maszyna w niekontrolowany
sposób odskakuje w kierunku przeciwnym do siły
wywieranej na przedmiot obrabiany.
Jeśli np. tarcza szlifująca w obrabianym
przedmiocie zahaczy się lub zablokuje, krawędź
tarczy szlifierskiej zagłębiona w obrabianym
przedmiocie wywoła odrzut. Tarcza szlifierska
skieruje się na osobę obsługującą lub od niej,
w zależności od kierunku obrotów tarczy.
Tarcza szlifierska może się przy tym rozerwać.
9
Przeważnie odrzut jest wynikiem niewłaściwego
użycia lub nieprawidłowej obsługi szlifierki i można
mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc odpowiednie,
wymienione niżej środki ostrożności.
a) Pewnie trzymaj szlifierkę obiema rękami
i tak balansuj ramionami, by w każdej
chwili móc się przeciwstawić sile odrzutu.
Zawsze korzystaj z rękojeści bocznej
(jeżeli występuje), by móc w pełni
kontrolować szlifierkę w trakcie rozruchu.
Przy zachowaniu odpowiednich środków
ostrożności łatwo jest panować nad szlifierką
i nie dopuszczać do niebezpiecznych sytuacji.
b) Nigdy nie przybliżaj rąk do obracającego
się narzędzia roboczego, by w razie odrzutu
nie narazić się na doznanie poważnego urazu.
c) Przyjmuj taką postawę ciała, by ewentualny
odrzut nie mógł spowodować zagrożenia.
Szlifierka jest odrzucana w kierunku
przeciwnym do siły wywieranej na przedmiot
obrabiany.
d) Szczególną ostrożność zachowuj przy
obróbce narożników, ostrych krawędzi
itp. Pilnuj, by narzędzie robocze nie
podskakiwało i o nic nie zawadziło.
Narożniki, ostre krawędzie lub wystające
elementy mogą spowodować odrzut
obracającego się narzędzia roboczego i utratę
kontroli nad szlifierką.
e) Nigdy nie mocuj pił tarczowych do drewna
ani innych uzębionych tarczy. Tarcze
takie są częstą przyczyną odrzutów i utraty
panowania nad szlifierką.
Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
szlifowaniu i cięciu
a) Używaj tylko takich tarcz szlifierskich,
które są przeznaczone specjalnie do tego
elektronarzędzia, i odpowiednich osłon.
Tarcze nieprzewidziane do tej szlifierki nie
mogą być wystarczająco osłonięte i są
niebezpieczne.
b) Osłona musi być dobrze zamocowana
i tak usytuowana, by nieosłonięta część
tarczy była jak najbardziej oddalona od
użytkownika. Osłona zabezpiecza przed
odłamkami tarczy i przypadkowym z nią
kontaktem.
c) Tarcze szlifierskie mogą być używane
tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno
na przykład używać tarcz tnących do
szlifowania. Nacisk na tarczę tnącą może być
wywierany tylko w jej płaszczyźnie. Nacisk
boczny może spowodować pęknięcie tarczy.
10
d) Używaj tyko nieuszkodzonych podkładek
kołnierzowych o odpowiedniej wielkości
i kształcie. Prawidłowe podkładki kołnierzowe
wspierają tarczę i zmniejszają ryzyko jej
pęknięcia. Podkładki kołnierzowe do tarcz
tnących mogą się ewentualnie różnić od
podkładek do tarcz szlifierskich.
e) Nie używaj zużytych tarcz pochodzących
od większych szlifierek. Tarcze do dużych
szlifierek nie nadają się do większych
prędkości obrotowych, jakimi odznaczają się
mniejsze szlifierki, i mogą się rozpaść.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy przy cięciu
a) Nie przekrzywiaj ani nie wywieraj
nadmiernego nacisku na tarczę tnącą. Nie
próbuj ciąć zbyt grubych przedmiotów.
Przeciążenie tarczy zwiększa jej skłonność
do wyginania lub zakleszczenia w przepile,
a także prawdopodobieństwo odrzutu lub
rozerwania tarczy.
b) Nie stój w płaszczyźnie obrotu tarczy.
W razie odrzutu w tej pozycji szlifierka może
odskoczyć wprost na użytkownika.
c) W razie zakleszczenia się tarczy lub
przerwania operacji cięcia z jakiegokolwiek
innego powodu natychmiast wyłącz
szlifierkę i przytrzymaj bez ruchu aż do
całkowitego zatrzymania tarczy. Nigdy nie
próbuj wyjmować tarczy tnącej z ciętego
przedmiotu, gdyż może to doprowadzić
do odrzutu. Znajdź przyczynę zakleszczenia
i podejmij odpowiednie środki zaradcze.
d) Nie rozpoczynaj ponownie cięcia
bezpośrednio w przedmiocie obrabianym.
Pozwól tarczy rozpędzić się do
maksymalnej prędkości obrotowej
i ostrożnie wprowadź ją w rozpoczęty
przepił. Załączenie szlifierki z tarczą
zagłębioną w przedmiocie obrabianym
może doprowadzić do jej zakleszczenia,
wyskoczenia lub odrzutu.
e) Wystarczająco podpieraj duże płyty i duże
przedmioty obrabiane, by zmniejszyć
ryzyko zakleszczenia się tarczy i odrzutu
szlifierki. Duże przedmioty mają tendencję
do wyginania się pod ciężarem własnym.
Podeprzyj je po obydwu stronach: w pobliżu
linii cięcia i krawędzi.
f) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym w ścianach lub innych
nieprzejrzystych obszarach. Natrafienie na
rury gazowe lub wodociągowe, przewody elektryczne bądź inne przedmioty grozi odrzutem.
Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
korzystaniu ze szczotek
drucianych
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
a) Pamiętaj, że nawet podczas normalnej
pracy szczotka traci druty. By ich nie
przeciążyć, nie wywieraj zbyt dużego
nacisku na szczotkę. Odrzucane druty
stalowe mogą łatwo przebić cienką odzież i/
lub skórę.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
b) Gdy przy korzystaniu ze szczotki drucianej
używasz osłony, uważaj, by nie zetknęła
się ona z drutami. Wskutek docisku lub
oddziaływania sił odśrodkowych średnica
szczotki tarczowej lub garnkowej może się
zwiększyć.
Zakładaj okulary ochronne.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa
• Osprzęt z gwintem do montażu musi pasować
do gwintu wrzeciona szlifierki. W osprzęcie
z mocowaniem kołnierza otwór mocujący
osprzętu musi być zgodny ze średnicą
kołnierza. Osprzęt, który nie pasuje dokładnie
do wrzeciona narzędzia obraca się nierówno,
ulega drganiom i może prowadzić do utraty
kontroli.
• Powierzchnia szlifierska centralnie wypukłych
krążków musi być zamontowana pod
powierzchnią krawędzi osłony. Nieprawidłowo
zamontowany krążek, wystający poprzez
powierzchnię krawędzi ochronnej nie będzie
odpowiednio chroniony.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m. in.:
Zakładaj nauszniki ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (p), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2013 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
ZACHOWAJ TE WSKAZÓWKI: Podręcznik
ten zawiera ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i eksploatacji ładowarek DCB105.
• Przed użyciem ładowarki przeczytaj wszystkie
instrukcje i ostrzeżenia zamieszczone na
ładowarce, akumulatorze i elektronarzędziu
akumulatorowym.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co grozi doznaniem urazu
i szkód rzeczowych.
– oparzenia gorącymi elementami maszyny
i narzędzi roboczych;
UWAGA: Nie zezwalaj dzieciom na
zabawę narzędziem.
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu;
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak np.
pył szlifierski, opiłki, wełna stalowa,
folia aluminiowa lub nagromadzone
cząstki metalu. Trzymaj je z dala od
gniazda ładowarki. Gdy nie ma w niej
akumulatora, zawsze wyjmuj wtyczkę
– uszkodzenie narządu słuchu;
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
pyłu powstającego podczas obróbki
niebezpiecznych materiałów.
11
kabla z gniazda sieciowego. Tak
samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej, niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
i by nie był narażony na inne szkodliwe
wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznego lub nawet śmiertelnego
urazu na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Jeżeli używasz ładowarki na wolnym
powietrzu, ustawiaj ją w suchym miejscu
i stosuj kabel przedłużający przeznaczony
do zastosowań na zewnątrz budynku.
Zastosowanie kabla do użytku zewnętrznego
zmniejsza niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym.
• Nie blokuj szczelin wentylacyjnych
w ładowarce które znajdują się na górze
i po bokach ładowarki. Umieszczaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień na
sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
12
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznego lub nawet
śmiertelnego urazu na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa uszkodzony
kabel musi być niezwłocznie wymieniony
przez producenta, punkt serwisowy lub
wykwalifikowaną w tym zakresie osobę.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu z wyjątkiem ładowarki
samochodowej.
ZACHOWAJ TE WSKAZÓWKI:
Ładowarki
Ładowarka DCB105 może ładować
następujące akumulatory litowo-jonowe18,8 V,
14,4 V i 18 V (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB180 i DCB181)
Ładowarek tych nie trzeba nastawiać i zostały
one tak skonstruowane, by zapewnić możliwie jak
najłatwiejszą obsługę.
Przebieg ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz ładowarkę do odpowiedniego gniazda sieciowego
o napięciu 230 V.
2. Włóż całkowicie akumulator (j) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania lampka kontrolna
zaczyna się świecić na stałe. Akumulator
jest całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub zostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem są całkowicie
naładowane.
Proces ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
ładunku akumulatora.
Stan ładowania akumulatora
jest ładowany
––
––
––
––
jest całkowicie
aładowany
przegrzanie
x
–– • –– • –– •
–– •
problem z akumulatorem
lub ładowarką
••••••••••••
problem z zasilaniem
•• •• •• •• •• ••
Ta ładowarka nie ładuje uszkodzonych
akumulatorów.
Ładowarka wskazuje uszkodzony akumulator,
poprzez nie świecenie lub wskazanie problemu
z akumulatorem lub ładowarką jak powyżej.
WSKAZÓWKA: Może to wskazywać również na
problem z ładowarką.
Jeśli ładowarka wskazuje na jakiś problem,
zanieś ją razem z akumulatorem do sprawdzenia
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Przekroczenie temperatury
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest zbyt
gorący lub zbyt zimny, automatycznie się wyłącza,
a następnie znów załącza, gdy osiągnie on
odpowiednią temperaturę. Funkcja ta ma na celu
zapewnienie maksymalnej trwałości użytkowej
akumulatora.
Akumulatory litowo-jonowe zawierają elektroniczne
zabezpieczenie, które chroni akumulator przed
przeładowaniem, przegrzaniem lub głębokim
rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator do ładowarki
aż do pełnego naładowania.
Zimny akumulator będzie się ładować o połowę
wolniej od akumulatora ciepłego. Akumulator
będzie się ładować podczas całego przebiegu
ładowania z mniejszą prędkością, która nie
podwyższy się, jeśli akumulator stanie się
cieplejszy
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj
numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie substancje
mogą się zapalić.
• Nigdy nie wkładaj akumulatora do
ładowarki na siłę. Nie wprowadzaj żadnych
zmian w akumulatorze, aby dopasować go
do innej ładowarki, ponieważ akumulator
może się rozerwać, co z kolei proowadzi do
poważnych urazów.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Ładowarki i akumulatora nigdy nie składuj
ani nie używaj w miejscach, w których
temperatura może przekroczyć 40 °C (np.
stodoły lub metalowe budynki w lecie).
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,
uważaj by nie spadł na podłogę ani
nie uległ uszkodzeniu. Nigdy nie
używaj akumulatora ani ładowarki,
które zostały silnie uderzone, spadły
na podłogę, zostały przejechane
lub uszkodzone w inny sposób
(np. przebite gwoździem, uderzone
młotkiem lub nadepnięte). Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy elektronarzędzie nie
jest używane, odłóż je na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
na podłogę. Niektóre elektronarzędzia
z dużymi akumulatorami mogą
wprawdzie stać na akumulatorze, ale
łatwo je wtedy przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony lub
całkowicie zużyty. Akumulator może w ogniu
eksplodować. W trakcie spalania akumulatora
13
litowo-jonowego wydzielają się z niego
toksyczne pary i substancje.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach przez
15 minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie.
W razie konieczności skorzystania z pomocy
medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit
stanowi mieszaninę ciekłych węglanów
organicznych i soli litu.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy w tej instrukcji oraz tabliczki na
ładowarce i akumulatorze mają następujące
znaczenie:
Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
• Zawartość otwartego ogniwa akumulatora
może spowodować trudności
w oddychaniu. Narażoną osobę wyprowadź
na świeże powietrze, a gdyby objawy się
utrzymywały, wezwij lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Model DCG412 jest przystosowany do pracy
z akumulatorem 18 V , tj. z zestawami DCB180,
DCB181, DCB182 lub DCB183.
Model DCG422 jest przystosowany do pracy
z akumulatorem 14,4 V , tj. z zestawami DCD140,
DCB141, DCB142 lub DCB143.
Ze względu na wysoką wydajność tego produktu
jest zalecane stosowanie akumulatorów o wysokiej
pojemności. Pozostałe informacje znajdują się
w Danych technicznych.
Zalecenia dotyczące
składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Akumulator osiąga
maksymalną sprawność i żywotność, gdy
przechowuje się go w temperaturze pokojowej.
2. Przy dłuższym przechowywaniu naładowany
akumulator powinien być przetrzymywany
poza ładowarką, w chłodnym, suchym miejscu
aby osiągać maksymalne wyniki.
WSKAZÓWKA: Gdy akumulatory mają być
magazynowane, nie powinny być całkowicie
rozładowane. Przed zastosowaniem muszą być
naładowane.
14
Akumulator jest ładowany.
Akumulator jest naładowany.
Przekroczenie temperatury.
x
Problem z akumulatorem lub ładowarką
Problem z zasilaniem
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów.
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora.
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co prowadzi do szkód rzeczowych
i osobowych.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci.
Natychmiast wymień uszkodzone kable.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 °C do +40 °C.
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Akumulatorów nie wrzucaj do ognia.
Ładuje akumulatory litowo-jonowe.
Czas ładowania podano w danych
technicznych.
Do stosowania tylko w pomieszczeniach
zamkniętych.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka kątowa
1 125 mm osłona tarczy (typ 27)
1 dodatkowa rękojeść boczna
1 zestaw podkładek kołnierzowych
1 klucz widełkowy
1 ładowarka
2 zestawy akumulatorów Li-Ion (model M2,L2)
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
WSKAZÓWKA: W modelach N akumulatory,
ładowarki i kuferki nie należą do zakresu dostawy.
• Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Opis szlifierki (rys. 1-3)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu,
gdyż może to doprowadzić do szkód
rzeczowych i osobowych.
a. Wyłącznik przyciskowy
b. Przycisk blokujący
c. Przycisk blokady wrzeciona
d. Wrzeciono
e. Rękojeść boczna
f. Tarcza tnąca
g. Kołnierz mocujący
h. Nakrętka zaciskowa
i. Osłona tarczy
j. Akumulator
k. Blokada osłony tarczy
l. Występy
m. Szczelina obudowy przekładni
n. Śruba nastawcza
o. Guzik zwalniający akumulator
p. Klawisz wskaźnika paliwa
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Wysokowydajna szlifierka kątowa DCG412 oraz
DCG422 jest przeznaczona do profesjonalnego
użytku przy pracach szlifierskich i do cięcia.
Stosuj TYLKO tarcze szlifierskie i polerskie
z wgłębnym mocowaniem.
NIE UŻYWAJ SZLIFIERKI w wilgotnym otoczeniu
ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Wysokowydajne szlifierki kątowe stanowią
elektronarzędzia przeznaczone do profesjonalnego
użytku.
NIE POZWALAJ dotykać ich dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
• Te urządzenia nie mogą być używane przez
osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczeniami
fizycznymi, sensorycznymi oraz mentalnymi
lub bez odpowiedniego doświadczenia
i wiedzy, chyba że osoby te będą używać
narzędzi będąc pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Urządzenie nie powinno być nigdy
pozostawione w obecności dzieci.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka do akumulatorów jest przystosowana
do zasilania prądem o określonym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Ładowarka DEWALT jest zgodnie
z normą EN 60335 podwójnie
zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca
nie jest potrzebna.
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi być
wymieniony na nowy specjalnie wyposażony
dostępny w serwisie DEWALT.
Zastosowanie przedłużacza
Używaj przedłużacza, tylko wtedy jeśli jest
niezbędny. Przedłużacz musi być zatwierdzony do
eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez to
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Zaleca
się, by minimalny przekrój żyły kabla wynosił
1 mm2, a jego długość nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć
niebezpieczeństwa obrażeń przed
rozpoczęciem montażu i regulacji
15
zawsze wyjmuj akumulator.
Przed włożeniem lub wyjęciem
akumulatora zawsze najpierw wyłączaj
elektronarzędzie.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora ze szlifierki
(rys. 2)
WSKAZÓWKA: Dla uzyskania lepszych wyników
należy w pełni naładować akumulator
WKŁADANIE AKUMULATORA W RĘKOJEŚĆ
SZLIFIERKI
1. Akumulator (j) skieruj odpowiednio w rękojeść
szlifierki (rys. 2) i wsuń w nią aż do
zatrzaśnięcia.
2. Wsuń go w rękojeść tak, aby akumulator
był mocno osadzony i sprawdź, czy nie jest
obluzowany.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚC
SZLIFIERKI
1. Naciśnij guzik zwalniający akumulator (o)
i wyciągnij mocno akumulator z rękojeści.
2. Włóż akumulator do ładowarki, tak jak to jest
opisane w rozdziale dla ładowarki.
WSKAŹNIK ŁADUNKU AKUMULATORA
(RYS. 2)
Niektóre akumulatory DEWALT posiadają wskaźnik
ładunku z trzema zielonymi diodami świecącymi,
które informują o pozostałym ładunku akumulatora.
By uruchomić wskaźnik, naciśnij i przytrzymaj
przycisk wskaźnika naładowania (p). Zapala się
kombinacja trzech zielonych diod świecących,
która informuje o pozostałym ładunku akumulatora.
Gdy ładunek ten jest niewystarczający do pracy
wkrętarki, wskaźnik gaśnie i trzeba naładować
akumulator.
WSKAZÓWKA: Wskaźnik tylko szacunkowo
informuje o pozostałym ładunku akumulatora.
Nie świadczy on o sprawności działania wkrętarki
i podlega różnym wpływom, jak elementy
urządzenia, temperatura i sposób pracy
użytkownika.
Mocowanie rękojeści bocznej
(rys.1)
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem
szlifierki sprawdź, czy rękojeść jest
dobrze zamocowana.
16
OSTRZEŻENIE: Rękojeść boczna
powinna być zawsze używana, aby
utrzymać urządzenie pod kontrolą.
Rękojeść boczną (e) przykręć do jednego
z otworów po każdej stronie obudowy przekładni.
Dla ułatwienia obsługi obudowę przekładni można
obrócić o 90°.
Obracanie obudowy przekładni
(rys. 1)
1. Odkręć cztery śruby mocujące obudowę
przekładni do obudowy silnika.
2. Następnie głowicę obudowy przekładni
obróć do żądanej pozycji, ale bez odłączania
obudowy przekładni od obudowy silnika.
WSKAZÓWKA: Gdyby obudowa przekładni
oddzieliła się od obudowy silnika na odległość
większą niż 3,17 mm, trzeba oddać szlifierkę do
warsztatu serwisowego DEWALT, by ją ponownie
zmontować. Bez pomocy serwisu mogą wypaść
szczotki, silnik i łożysko.
3. Ponownie dokręć śruby mocujące obudowę
przekładni do obudowy silnika. Śruby dociągnij
z momentem obrotowym 2,26 Nm. Nie rób
tego zbyt mocno, by nie uszkodzić gwintu.
Montaż i zdejmowanie osłony
tarczy (rys. 3)
OSTRZEŻENIE: Dla
zminimalizowania ryzyka doznania
poważnego urazu ciała przed
dokonaniem jakichkolwiek regulacji
lub zdjęciem bądź założeniem
narzędzia roboczego wyłącz
szlifierkę i wyjmij akumulator. Zanim
ponowniepodłączysz urządzenie,
wciśnij wyłącznik i puść ponownie
aby się upewnić, że narzędzie jest
wyłączone.
UWAGA: Do tej szlifierki trzeba
stosować osłonę tarczy.
Przy zastosowaniu szlifierki DCG412 do cięcia
metalu lub cegły MUSI być zastosowana osłona
tarczy TYP1. Typ 1 jest do nabycia u dystrybutora
DEWALT.
WSKAZÓWKA: Zwróć uwagę na przegląd
osprzętu szlifującego i tnącego na końcu tego
rozdziału, który można zastosować do tej szlifierki.
1. Połóż urządzenie na stole wrzecionem (d) do
góry.
2. Zwolnij blokadę osłony (k) i występy (l) zgraj
z wycięciami (m) w obudowie przekładni.
3. Nasadź osłonę i wciśnij ją do dołu, aż występy
wejdą w wycięcia i dadzą się swobodnie
obracać w rowku w obudowie przekładni.
4. Przy otwartej blokadzie obróć osłonę (i) do
żądanej pozycji. Maksymalne bezpieczeństwo
jest zapewnione wtedy, gdy osłona znajduje
się pomiędzy wrzecionem a użytkownikiem.
5. Zaciągnij blokadę, by ustalić osłonę tarczy na
obudowie przekładni.
UWAGA: Nie używaj szlifierki,
gdy osłona tarczy nie jest dobrze
zamocowana przy pomocy śruby
mocującej. By nie narażać się na
doznanie urazu, oddaj szlifierkę
i osłonę do warsztatu serwisowego
w celu naprawy lub wymiany.
WSKAZÓWKA: Aby nie uszkodzić
szlifierki, nigdy nie dokręcaj śruby
mocującej (n) przy zwolnionej klamrze
zaciskowej. Może to doprowadzić do
niezauważalnego uszkodzenia osłony
tarczy lub powierzchni mocowania na
obudowie przekładni.
WSKAZÓWKA: Do szlifowania krawędzi służą
przeznaczone do tego celu tarcze typ 27.
Tarcze grubości 6,35 mm służą do szlifowania
powierzchni, podczas gdy tarcze grubości
3,17 mm - do szlifowania krawędzi.
Montaż i zastosowanie tarcz
szlifierskich wygiętych
WSKAZÓWKA: MUSI być zastosowana osłona
tarczy typ 27 dostarczona z tą szlifierką
MONTAŻ I DEMONTAŻ TARCZ Z OTWOREM
GWINTOWANYM (RYS.1,4)
Tarcze z z otworem gwintowanym nakręca się
bezpośrednio na wrzeciono z gwintem M14.
1. Nakręć tarczę ręcznie na wrzeciono (d).
2. Wciśnij przycisk blokady wrzeciona (c))
i dokręć tarczę kluczem.
3. By zdjąć tarczę, wykonaj powyższe czynności
w odwrotnej kolejności.
WSKAZÓWKA: Niewłaściwe
osadzenie tarczy może być przyczyną
uszkodzenia szlifierki lub samej tarczy.
MONTAŻ TARCZ BEZ OTWORU
GWINTOWANEGO (RYS. 1,4)
WSKAZÓWKA: MUSI być zastosowana osłona
tarczy typ 27 dostarczona z tą szlifierką.
WSKAZÓWKA: Dokonaj przeglądu osprzętu
szlifującego i tnącego na końcu tego rozdziału,
aby znaleźć inne narzędzia do zastosowania z tą
szlifierką.
1. Połóż szlifierkę na stole osłoną do góry.
2. Załóż pierścień kołnierzowy bez gwintu (g) na
wrzeciono (d) tak, by jego występ środkowy
był zwrócony w stronę tarczy.
3. Osadź tarczę (f) na występie środkowym
pierścienia kołnierzowego.
4. Wciśnij przycisk blokady wrzeciona (c)
i jednocześnie nakręć nakrętkę zaciskową
(h) na wrzeciono. Gdy montowana tarcza jest
grubsza niż 3,17 mm, nakrętkę zaciskową tak
nakręć na wrzeciono, by jej występ środkowy
znalazł się w środku tarczy . Gdy montowana
tarcza ma grubość 3,17 mm lub mniejszą,
nakrętkę zaciskową tak nakręć na wrzeciono,
by jej występ środkowy nie przylegał do tarczy.
5. Przytrzymując wciśnięty przycisk blokady
wrzeciona (c), dokręć nakrętkę zaciskową (h)
kluczem widełkowym.
6. By zdjąć tarczę, wciśnij i przytrzymaj przycisk
blokady wrzeciona, a następnie kluczem
widełkowym odkręć nakrętkę zaciskową.
WSKAZÓWKA: Gdy po dokręceniu nakrętki
zaciskowej tarcza się kręci, sprawdź
ukierunkowanie nakrętki. Gdy występ środkowy
nakrętki zaciskowej jest zwrócony w stronę
cienkiej tarczy, jego wysokość uniemożliwia mocne
dokręcenie i nakrętka nie trzyma tarczy.
Zakładanie szczotek
drucianych i szczotek
garnkowych (rys.1)
Szczotki druciane tarczowe i garnkowe będą
nakręcane bezpośrednio na wrzeciono bez użycia
podkładki dystansowej i nakrętki mocującej.
Używaj tylko szczotek z piastą z gwintem M14.
Ten osprzęt jest dostępny za dodatkową opłatą
u miejscowego dystrybutora lub w autoryzowanym
serwisie.
WSKAZÓWKA: Jeżeli używasz szczotek
tarczowych lub garnkowych niezbędna jest osłona
tarczy typ 27.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć
niebezpieczeństwa urazu zakładaj
rękawice ochronne, jeżeli stosujesz
szczotki druciane. Mogą być one ostre.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć
niebezpieczeństwa uszkodzenia
urządzenia szczotki nie mogą
dotykać osłony tarczy, jeżeli są
już założone lub są używane. Na
osprzęcie mogą wystąpić niewidoczne
17
uszkodzenia, poprzez odłamanie drutu
z tarczy lub garnka.
ZAKŁADANIE SZCZOTEK TARCZOWYCH
I GARNKOWYCH
1. Połóż urządzenie na stole osłoną do góry.
2. Nakręć tarczę ręcznie na wrzeciono.
3. Wciśnij przycisk blokady wrzeciona (c)
i dokręć mocno tarczę kluczem do szczotki
tarczowej lub garnkowej.
4. By zdjąć tarczę, wykonaj powyższe czynności
w odwrotnej kolejności.
WSKAZÓWKA: Aby uniknąć
niebezpieczeństwa uszkodzenia
urządzenia piasta tarczy musi być
mocno osadzona, zanim urządzenie
zostanie załączone.
Zakładanie tarczy tnącej
(typ 1)
Tarcze tnące można podzielić na tarcze
diamentowe i tarcze szlifierskie. Istnieją tarcze
tnące do metalu i betonu. Mogą być również
używane ostrza diamentowe do cięcia betonu.
Ten osprzęt może być dostępny u miejscowego
dystrybutora lub w autoryzowanym serwisie.
OSTRZEŻENIE: Wymagana jest
zamknięta, dwustronna osłona tarczy
tnącej, jeśli używa się tarczy tnącej.
Ten osprzęt może być dostępny
u miejscowego dystrybutora lub
w autoryzowanym serwisie .Jeżeli
nie zastosuje się prawidłowej osłony
lub kołnierza, może nastąpić uraz ze
względu na pęknięcie lub dotknięcie
tarczy. Zwróć uwagę na przegląd
osprzętu do szlifowania i cięcia na
końcu tego rozdziału, aby znaleźć
dalsze oprzyrządowanie, które może
być używane do tej szlifierki.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć
niebezpieczeństwa ciężkiego urazu,
wyłącz urządzenie i odłącz od sieci,
zanim rozpoczniesz ustawienia lub
montaż urządzenia lub mocowanie
i odłączanie osprzętu. Przed
odłączeniem urządzenia wciśnij
i zwolnij wyłącznik, aby upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone
ZAKŁADANIE ZAMKNIĘTEJ (TYP 1) OSŁONY
TARCZY (RYS.5)
1. Otwórz blokadę osłony (k) i występy na
osłonie (l) zgraj z wycięciami (m) w obudowie
18
przekładni. Ustaw osłonę postępując
odwrotnie.
2. Nasadź osłonę i wciśnij ją do dołu, aż występy
wejdą w wycięcia i dadzą się swobodnie
obracać w rowku w obudowie przekładni.
3. Obróć osłonę (i) do żądanej pozycji.
Maksymalne bezpieczeństwo jest
zapewnione wtedy, gdy osłona znajduje się
pomiędzy wrzecionem a użytkownikiem, aby
maksymalnie chronić użytkownika.
4. Zamknij blokadę osłony, by ustalić osłonę
tarczy na obudowie przekładni. Przy
zaciągniętej klamrze zaciskowej osłona nie
może dać się obrócić ręką. Nie uruchamiaj
szlifierki, gdy osłona tarczy jest luźno
osadzona lub klamra zaciskowa jest
zwolniona.
5. By zdjąć osłonę tarczy, otwórz blokadę
i tak obróć aby strzałki leżały w jednej linii,
a następnie ściągnij osłonę do góry.
WSKAZOWKA: Osłona tarczy jest fabrycznie
przystosowana do średnicy obudowy przekładni.
Gdyby z biegiem czasu osłona się poluzowała,
trzeba dokręcić śrubę mocującą (n), przy czym
klamra zaciskowa musi być zaciągnięta, a osłona
założona.
WSKAZÓWKA: Aby nie uszkodzić
szlifierki, nigdy nie dokręcaj śruby
regulacyjnej (n) przy zwolnionej
klamrze zaciskowej. Może to
doprowadzić do niezauważalnego
uszkodzenia osłony tarczy lub
powierzchni mocowania na obudowie
przekładni.
ZAKŁADANIE TARCZY TNĄCEJ (RYS. 1, 4)
UWAGA: Do tarczy tnącej musi być
użyty kołnierz oraz nakrętka mocująca
z dopasowaną średnicą (jak załączone
do urządzenia).
1. Nałóż kołnierz mocujący bez gwintu na
wrzeciono, przy czym występ środkowy jest
ukierunkowany do góry.
2. Nałóż tarczę na kołnierz i wypośrodkuj.
3. Przymocuj nakrętkę mocującą, przy czym
występ środkowy jest oddalony od śruby.
4. Naciśnij blokadę wrzeciona (c) i dociągnij
mocno nakrętkę mocującą za pomocą klucza.
5. Aby tarczę zdjąć naciśnij blokadę wrzeciona
i poluzuj nakrętkę mocującą przy pomocy
klucza.
Przed obsługą
• Załóż odpowiednią osłonę i tarczę szlifierską
lub tnącą. Nie używaj nadmiernie zużytych
tarcz.
• Upewnij się, czy wewnętrzna podkładka
kołnierzowa i zewnętrzna nakrętka mocująca
są prawidłowo osadzone. Sprawdź zalecenia
w Tabeli akcesoriów do prac szlifierskich.
• Sprawdź, czy tarcza szlifierska lub tnąca
obraca się w kierunku strzałek na osłonie
i szlifierce.
• Nie stosuj żadnych uszkodzonych narzędzi
roboczych. Sprawdzaj przed każdym
zastosowaniem narzędzia robocze, jak tarcze
szlifierskie pod kątem odprysków i rys, talerze
szlifierskie ze względu na rysy i mocne
zużycie, szczotki druciane ze względu na
obluzowane lub połamane druty. Jeżeli ma
to miejsce w przypadku elektronarzędzia
lub narzędzia roboczego zastosuj
nieuszkodzone narzędzie. Jeżeli sprawdziłeś
i założyłeś narzędzie, ustaw się oraz osoby
z otoczenia poza zasięgiem obracającego
się elektronarzędzia i pozwól narzędziu
popracować minutę dłużej na najwyższych
obrotach. W tym czasie uszkodzone narzędzie
robocze najczęściej ulegnie wyłamaniu.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Przestrzegaj
zawsze wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć
niebebezpieczeństwa urazów,
wyłączaj urządzenie z sieci, zanim
rozpoczniesz ustawienia lub
montowanie i usuwanie osprzętu.
Zanim ponownie podłączysz
urządzenie, naciśnij wyłącznik i puść
go, aby się upewnić, że urządzenie
jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE:
• Sprawdź, czy wszystkie materiały
przeznaczone do szlifowania lub
cięcia są dobrze zamocowane.
• Zabezpiecz i umocuj przedmiot
obrabiany. Zabezpiecz przedmiot
obrabiany w urządzeniu
przytrzymującym lub imadle na
stabilnym podłożu. Przedmiot
obrabiany musi być mocno ułożony
i zabezpieczony, aby nie poruszał się
i pozwolił utrzymać kontrolę.
• Zabezpieczaj płyty lub duże
przedmioty obrabiane, aby uniknąć
ryzyka odrzutu przez zaciśniętą
tarczę tnącą. Duże przedmioty
obrabiane mogą przeginać się
pod ciężarem własnym. Przedmiot
obrabiany musi być zabezpieczony
po obu stronach tarczy, zarówno
w pobliżu nacięcia, jak i na brzegach.
• Zakładaj przy pracy tym urządzeniem
odpowiednie rękawice robocze.
• Skrzynia biegów bardzo nagrzewa
się podczas pracy.
• Tylko lekko naciskaj na szlifierkę.
Nie wywieraj bocznego nacisku na
tarczę.
• Zawsze mocuj osłonę i dopasowaną
tarczę lub krążek. Nie używaj nigdy
zużytej tarczy lub krążka.
• Sprawdzaj czy kołnierz wewnętrzny
i zewnętrzny są prawidłowo
zamontowane.
• Sprawdzaj, czy tarcza lub krążek
obracają się z kierunkiem strzałek na
osprzęcie i urządzeniu.
• Unikaj przeciążania elektronarzędzia.
Gdyby szlifierka za bardzo się
nagrzała, pozostaw ją załączoną
przez kilka minut na biegu jałowym.
• Nigdy nie pracuj z tarczą garnkową
bez założenia odpowiedniej osłony.
• Nie używaj do przecinania
elektronarzędzia na stojaku.
• Nie stosuj jednocześnie dwóch
tarcz przedzielonych podkładkami
dystansowymi.
• Zwracaj uwagę na fakt, że tarcza
obraca się jeszcze po wyłączeniu
urządzenia.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys.1, 6)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
19
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Prawidłowa pozycja rąk oznacza trzymanie
rękojeści dodatkowej (e) jedną ręką, a druga ręka
leży na korpusie, jak na rysunku 6.
Wyłącznik
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem
narzędzia sprawdź, czy uchwyt jest
mocno zaciśnięty
PRZYCISK BLOKUJĄCY I WYŁĄCZNIK
PRZYCISKOWY (RYS. 7)
Szlifierka ta jest wyposażona w przycisk blokujący
(b).
By zablokować wyłącznik (a), wciśnij przycisk
blokujący tak, jak pokazano na rysunku 7.
Przy wciśniętym przycisku blokującym (symbol
zamkniętej kłódki) szlifierka jest zablokowana.
Przy przenoszeniu lub składowaniu szlifierki
zawsze blokuj wyłącznik, by nie doszło do jej
przypadkowego uruchomienia.
By odblokować wyłącznik, ponownie wciśnij
przycisk blokujący (b). Gdy przycisk blokujący
znajduje się w pozycji odpowiadającej symbolowi
otwartej kłódki, szlifierka jest gotowa do pracy.
Przycisk blokujący ma czerwony kolor dla
wskazania, kiedy wyłącznik jest odblokowany.
By załączyć szlifierkę, naciśnij wyłącznik (a). Po
zwolnieniu wyłącznika szlifierka wyłącza się.
WSKAZÓWKA: Wyłącznik przyciskowy nie blokuje
się w pozycji załączenia i w żadnym wypadku nie
należy go blokować innymi sposobami.
OSTRZEŻENIE: Przy załączaniu
i podczas pracy szlifierki mocno
trzymaj ją za rękojeść boczną i korpus.
Przed odłożeniem szlifierki odczekaj,
aż narzędzie robocze całkowicie się
zatrzyma.
OSTRZEŻENIE: Przed przyłożeniem
narzędzia roboczego do powierzchni
przedmiotu obrabianego odczekaj, aż
osiągnie ono maksymalną prędkość
obrotową. Przed wyłączeniem szlifierki
unieś ją znad obrabianej powierzchni.
BLOKADA WRZECIONA (rys.1)
Blokada wrzeciona (c)) zapobiega obracaniu się
wrzeciona podczas zakładania lub zdejmowania
tarcz szlifierskich. Przycisk blokady wrzeciona
wolno naciskać tylko przy wyłączonej szlifierce
i wyjętym akumulatorze oraz całkowicie
zatrzymanej tarczy.
20
UWAGA: By nie uszkodzić szlifierki,
nigdy nie naciskaj przycisku blokady
wrzeciona podczas pracy. Mogłoby
to doprowadzić do uszkodzenia
elektronarzędzia i odkręcenia
narzędzia roboczego, co grozi
doznaniem urazu.
By zablokować wrzeciono, wciśnij przycisk blokady
(c)) i obróć wrzeciono do oporu.
Zastosowanie tarcz wygiętych
SZLIFOWANIE PŁASZCZYZN PRZY UŻYCIU
TARCZ SZLIFIERSKICH
1. Przed przyłożeniem tarczy do powierzchni
przedmiotu obrabianego zaczekaj, aż tarcza
osiągnie maksymalną prędkość obrotową.
2. Wywieraj tylko lekki nacisk na przedmiot
obrabiany, by tarcza szlifierska wciąż obracała
się z maksymalną prędkością obrotową. Tylko
taka prędkość zapewnia najwydajniejsze
szlifowanie.
3. Kąt przyłożenia tarczy szlifierskiej do
przedmiotu obrabianego powinien wynosić
pomiędzy 20° i 30°.
4. Przemieszczaj szlifierkę płynnym ruchem do
przodu i do tyłu, by nie powstały wyżłobienia
na powierzchni materiału.
5. Przed wyłączeniem szlifierki unieś ją znad
obrabianej powierzchni. Zanim odłożysz
elektronarzędzie zaczekaj, aż tarcza
całkowicie się zatrzyma.
SZLIFOWANIE KRAWĘDZIOWE
OSTRZEŻENIE: Tarcze używane do
cięcia lub szlifowania krawędzi mogą
pęknąć lub spowodować odrzut,
gdy w czasie cięcia lub szlifowania
głębokiego nadmiernie się je
wygnie lub skręci. By nie ryzykować
poważnego urazu ciała, tarcz tych
używaj przy użyciu standardowej
osłony typ 27 i tyko do płytkiego
cięcia i karbowania (na głębokość
mniejszą niż 13 mm). Osłona powinna
być zwrócona w stronę użytkownika,
Przy większych głębokościach cięcia
zaleca się użyć tarczy tnącej typ 1
i zamkniętej osłony typ 1. Zajrzyj
do zestawienia akcesoriów do
szlifowania i cięcia zamieszczonym
na końcu tego rozdziału, aby zapoznać
się z innymi akcesoriami do tej
szlifierki.
1. Przed przyłożeniem tarczy do powierzchni
przedmiotu obrabianego zaczekaj, aż tarcza
osiągnie maksymalną prędkość obrotową.
2. Wywieraj tylko lekki nacisk na przedmiot
obrabiany, by tarcza szlifierska wciąż obracała
się z maksymalną prędkością obrotową. Tylko
taka prędkość zapewnia najwydajniejsze
szlifowanie.
3. Użytkownik powinien przyjąć taką pozycję, by
osłona zwrócona była w jego stronę.
4. Po rozpoczęciu cięcia i wykształceniu się
nacięcia nie zmieniaj kąta przyłożenia tarczy,
W przeciwnym razie tarcza może się wygiąć
i pęknąć. Tarcze do szlifowania krawędzi nie
są w sanie przeciwstawić się bocznym siłom
powstającym przy wygięciu.
5. Przed wyłączeniem szlifierki unieś ją znad
obrabianej powierzchni. Zanim odłożysz
elektronarzędzie zaczekaj, aż tarcza
całkowicie się zatrzyma.
OSTRZEŻENIE: Tarcz do szlifowania
krawędzi/tarcz tnących nie wolno
używać do szlifowania powierzchni,
ponieważ nie wytrzymują one
bocznych nacisków wywieranych
podczas pracy. W przeciwnym
razie tarcza może pęknąć, co grozi
doznaniem poważnego urazu ciała.
Mocowanie i zastosowanie
szczotek drucianych
garnkowych i tarczowych
Szczotki druciane tarczowe i garnkowe mogą
być używane do usuwania rdzy, kamienia
w kotłach i farby oraz do wygładzania nierównych
powierzchni.
WSKAZÓWKA: Sprawdzaj Środki ostrożności
przy usuwaniu farby przy użyciu szczotek
drucianych.
1. Pozwól osiągnąć urządzeniu pełną prędkość
obrotową, zanim dotkniesz powierzchni
roboczej.
2.Wywieraj minimalny nacisk na powierzchnię
roboczą, aby urządzenie mogło pracować
z większą prędkością. Szybkość usuwania
materiału jest największa, gdy urządzenie
pracuje z wyższą prędkością.
3. Utrzymuj przy szczotkach garnkowych
kąt od 5° do 10° pomiędzy urządzeniem
a powierzchnią roboczą.
4. Przy szczotkach tarczowych utrzymuj kontakt
pomiędzy brzegiem szczotki i powierzchnią
roboczą.
5. Poruszaj urządzeniem w sposób ciągły do
przodu i do tyłu, tak aby nie utworzyły się
żadne bruzdy na powierzchni obrabianej.
Jeżeli pozostawisz urządzenie w bezruchu
na powierzchni lub przesuniesz po okręgu,
osiągniesz zaznaczone wiry lub przypalenie.
6. Podnieś urządzenie z powierzchni, zanim je
wyłączysz. Pozwól aby narzędzie spokojnie
przeszło w stan spoczynku, zanim je odłożysz.
UWAGA: Postępuj szczególnie
ostrożnie, jeśli pracujesz przy
krawędziach, gdzie trzeba liczyć się
z nagłym ostrym ruchem szlifierki.
Zastosowanie tarcz tnących
(typ 1)
OSTRZEŻENIE: Nie używaj
żadnych tarcz tnących i szlifierskich
krawędziowych do szlifowania
powierzchni, ponieważ te tarcze nie
są stworzone do nacisku bocznego,
który występuje przy szlifowaniu
powierzchniowym. Tarcza może się
złamać i wywołać ciężki uraz.
1. Pozwól osiągnąć urządzeniu pełną prędkość
obrotową, zanim dotkniesz powierzchni
roboczej.
2. Wywieraj minimalny nacisk na powierzchnię
roboczą, aby urządzenie mogło pracować
z większą prędkością. Szybkość usuwania
materiału jest największa, gdy urządzenie
pracuje z wyższą prędkością.
3. Jeśli rozpoczniesz jedno cięcie i nie powstaną
żadne nacięcia w obrabianym przedmiocie, nie
zmieniaj kąta cięcia. Zmiana kąta spowoduje,
że tarcz się wygnie i może ulec pęknięciu.
4. Podnieś urządzenie z powierzchni, zanim je
wyłączysz. Pozwól aby narzędzie spokojnie
przeszło w stan spoczynku, zanim je odłożysz.
Środki ostrożności przy
usuwaniu farby prz pomocy
szczotek drucianych
1. NIE NALEŻY ZESZLIFOWYWAĆ powłok
malarskich ołowiowych, ponieważ kontrola
skażonego pyłu jest bardzo trudna. Przewlekłe
zatrucie ołowiem szczególnie zagraża
dzieciom i kobietom ciężarnym.
2. Ponieważ bez przeprowadzenia analizy
chemicznej często trudno jest stwierdzić,
czy farba zawiera ołów, przy szlifowaniu
pomalowanych powierzchni należy podjąć
następujące środki ostrożności.
21
BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
1. Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do
miejsca pracy, zanim nie usuniesz wszystkich
pozostałości po zeszlifowaniu powłoki
malarskiej.
2. Wszystkie osoby znajdujące się w obszarze
pracy powinny założyć maskę przeciwpyłową
lub sprzęt ochronny dróg oddechowych. Filtr
powinno się wymieniać codziennie lub nawet
częściej w razie trudności w oddychaniu.
WSKAZÓWKA: Używaj tylko takich masek
przeciwpyłowych, które są przystosowane
do pracy z pyłami i parami ołowiowymi.
Zwykłe maski lakiernicze nie zapewniają
wystarczającej ochrony. Odpowiednie maski
ochronne z dopuszczeniem NIOSH można
nabyć w handlu.
3. W miejscu pracy NIE JEDZ, NIE PIJ ANI
NIE PAL, by nie narażać się na połknięcie
skażonych cząstek farby. Przed jedzeniem,
piciem lub paleniem bezwzględnie należy się
umyć i oczyścić odzież. W obszarze pracy
nie trzymaj żadnych środków spożywczych,
napojów ani papierosów, ponieważ może się
na nich osadzać skażony pył.
Jeżeli dopływ prądu poprzez wyłącznik
przeciążeniowy jest odłączony, zanieś urządzenie
do autoryzowanego punktu serwisowego DEWALT.
OSTRZEŻENIE: W ekstremalnych
warunkach pracy przy obróbce
metalu istnieje niebezpieczeństwo
gromadzenia się przewodzącego
pyłu we wnętrzu obudowy maszyny.
Może on doprowadzić do naruszenia
izolacji ochronnej, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
By nie dopuścić do gromadzenia się pyłu
metalowego we wnętrzu maszyny, zalecamy
codziennie czyścić szczeliny wentylacyjne. Patrz
punkt Konserwacja.
Cięcie metalu
Przy cięciu pracuj z mocnym posuwem, który
jest dopasowany do przecinanego materiału. Nie
wywieraj nacisku na tarczę tnącą i nie przechylaj
i nie kołysz maszyną.
Nie zmniejszaj prędkości rozpędzonej tarczy
tnącej, poprzez stosowanie bocznego nacisku.
1. Tak szlifuj powłokę malarską, by powstawało
przy tym jak najmniej pyłu.
Maszyna musi pracować w jednym
przeciwbieżnym ruchu. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie ona
w sposób niekontrolowany zepchnięta z toru
cięcia.
2. Obszar szlifowania pomalowanych
powierzchni osłoń plastikowymi foliami
grubości przynajmniej 4 milicale.
Przy cięciu profili i przedmiotów kanciastych
najlepiej rozpoczynać z najmniejszym przekrojem
poprzecznym.
3. Staraj się nie roznosić pyłu szlifierskiego poza
obszar pracy.
Szlifowanie zgrubne
BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA
CZYSZCZENIE I UTYLIZACJA
1. Wszystkie powierzchnie w obszarze
szlifowania codziennie odkurzaj i czyść.
Regularnie wymieniaj filtry w odkurzaczu.
2. Zdejmij plastikowe folie i usuń je jako odpad
razem z pyłem, odłamkami i innymi odpadkami. Włóż je do szczelnego pojemnika na śmieci i wyrzuć razem z normalnymi śmieciami.
W czasie czyszczenia nie dopuszczaj dzieci
ani kobiet ciężarnych do miejsca pracy.
3. Wszystkie zabawki, zmywalne meble
i narzędzia przed ponownym użyciem
starannie umyj.
Obróbka metalu
Jeżeli używasz maszyny do obróbki metalu,
upewnij się, że wyłącznik przeciążeniowy (tzw.
RCD) jest załączony, aby uniknąć dodatkowego
zagrożenia w powodu pyłu metalowego.
22
Nigdy nie stosuj do szlifowania zgrubnego
tarczy tnącej. Zawsze używaj osłony typ 27.
Przy szlifowaniu zgrubnym najlepsze wyniki
zostaną osiągnięte, gdy maszyna zostanie
ustawiona na kącie 30° do 40°. Poruszaj maszyną
z mocnym naciskiem tam i z powrotem. W ten
sposób przedmiot obrabiany nie nagrzeje się, nie
przebarwi i nie utworzą się rowki.
Cięcie kamienia
Maszyny można używać tylko do cięcia
suchego. Do cięcia kamienia powinna być
zastosowana tarcza szlifierska diamentowa.
Obsługuj maszynę tylko z przeciwpyłową maską
ochronną.
Wskazówki pracy
Uwaga przy cięciu szczelin w ścianach
nośnych. Szczeliny w ścianach nośnych
podlegają lokalnym przepisom. W pierwszej
kolejności należy stosować się właśnie do tych
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
przepisów. Na początku pracy skontaktuj się
z odpowiedzialnym w tym zakresie statykiem,
architektem lub inspektorem budowlanym.
KONSERWACJA
WSKAZÓWKI DLA CZYSZCZENIA ŁADOWARKI
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć
niebezpieczeństwa urazów,
wyłączaj urządzenie z sieci, zanim
rozpoczniesz ustawienia lub
montowanie i usuwanie osprzętu.
Zanim ponownie podłączysz
urządzenie, naciśnij wyłącznik i puść
go, aby się upewnić, że urządzenie
jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem. Odłącz ładowarkę
od gniazdka sieciowego zanim
rozpoczniesz jej czyszczenie.
Zabrudzenia tłuszczem na stronie
zewnętrznej ładowarki można usunąć
za pomocą szmatki lub miękkiej,
niemetalowej szczotki. Nie stosuj wody
lub innych roztworów czyszczących.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe
DEWALT.
Ładowarka i akumulator nie powinny być
konserwowane. W ich wnętrzu nie istnieją żadne
części do konserwacji przez użytkownika.
Samowyłączające się szczotki
węglowe
W razie prawie całkowitego zużycia szczotek
węglowych następuje automatyczne wyłączenie
silnika. Szlifierkę należy wtedy usprawnić, ale
nie przewidziano wymiany szczotek węglowych
przez użytkownika. Oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu serwisowego DEWALT.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do dystrybutora.
Max.
[mm]
D
d
Smarowanie
115
D
Szlifierka ta nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
b
[mm]
d
Min. Prędkość Długość
obroty obwodo- wintowania
wa
[mm]
[min -1]
[m/s]
6 22,23 11 000
80
-
b 125 6 22,23 11 000
80
-
d
75
30 M14
11 000
45
18,0
115 12 M14
11 000
80
18,0
125 12 M14
11 000
80
18,0
b
D
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
D
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub nie
23
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego produktu.
DEWALT przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
• Akumulatory litowo-jonowe nadają się
do powtórnego wykorzystania. W celu
zawrócenia do obiegu i usunięcia w sposób
niezagrażający środowisku oddaj akumulator
do komunalnego zakładu utylizacji odpadów
lub do sprzedawcy.
24
PRZEGLĄD AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH
Typ osłony
Narzędzie robocze
Opis
Sposób mocowania
Tarcza szlifierska wypukła
OSŁONA TYP 27
Osłona typ 27
Podkładka kołnierzowa
Szczotka
druciana
tarczowa
Tarcza wypukła typ 27
Nakrętka mocująca
Szczotka
druciana
tarczowa
z otworem
gwintowanym
Osłona typ 27
Szczotka druciana tarczowa
Szczotka
druciana
garnkowa
z otworem
gwintowanym
Osłona typ 27
Szczotka druciana
25
PRZEGLĄD AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH
Typ osłony
Narzędzie robocze
Opis
Sposób mocowania
Tarcza ścierna
do cięcia muru
OSŁONA TYP 1
Osłona typ typ 1
Tarcza ścierna
do cięcia
metalu
Podkładka kołnierzowa
Tarcza tnąca
diamentowa
OSŁONA TYP 1
Tarcza tnąca
LUB
Nakrętka mocująca
OSŁONA TYP 27
26
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00213956 - 12-08-2013
27
28
29
30
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising