DCG412 | DeWalt DCG412 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

511112- 13 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCG412
DCG422
Obr. 1
b
j
e
a
e
f
d
i
c
g
h
s
h
Obr. 2
j
j
o
p
2
Obr. 3
l
k
n
d
i
m
m
Obr. 4
< 3,17 mm (1/8")
h
h
f
g
g
> 3,17 mm (1/8")
h
d
g
Obr. 5
l
m
n
i
k
3
Obr. 6
Obr. 7
b
a
4
AKUMULÁTOROVÁ BRÚSKA
DCG412, DCG422
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
DCG412
18
1
405
DCG422
14,4
1
350
7 000
125
M14
16
2,2*
5 000
125
M14
16
2,2*
dB(A)
87
84
dB(A)
dB(A)
5
98
3
95
dB(A)
5
3
Napájacie napätie
V
Typ
Príkon
W
Otáčky naprázdno/
menovité otáčky
min-1
Priemer kotúča
mm
Priemer hriadeľa
Dĺžka hriadeľa
mm
Hmotnosť (bez akumulátora) kg
POZNÁMKA: Aplikácie, ako sú odrezávanie alebo
brúsenie drôtenou kefou, môžu mať iné hodnoty
vibrácií.
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväti a krytu
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA(odchýlka akustického
výkonu)
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií,
AKO SÚ: údržba náradia a jeho
príslušenstva, udržiavanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
určená podľa normy EN 60745:
DCG412
Hodnota vibrácií ah pri brúsení povrchu
ah,AG =
m/s²
6,0
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Akumulátor
4,7
1,5
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
DCG422
V
Ah
kg
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
14,4
1,5
0,30
14,4
4,0
0,54
14,4
2,0
0,30
18
3,0
0,64
18
1,5
0,35
18
4,0
0,61
18
2,0
0,40
5
Nabíjačka
DCB105
Napätie siete
Typ akumulátora
V
230 V
Li-Ion
Približný čas nabíjania
min
Hmotnosť
kg
30
45
55
70
(akumulátor 1,5 Ah) (akumulátor 2,0 Ah) (akumulátor 3,0 Ah) (akumulátor 4,0 Ah)
0,49
Poistky
Európa
Náradie 230 V
Veľká Británia a Írsko Náradie 230 V
10 A v napájacej
sieti
13 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý v prípade, že sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DCG412, DCG422
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddelenia pre vývoj a konštrukciu
výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 1. 2013
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
6
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
f)
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé
elektrické náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť.
Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými ostriami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
pracuje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu spôsobiť požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporúčané výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
8
d)
iné drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku spálenín
alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté
miesto omyte vodou. Ak sa Vám dostane
táto kvapalina do očí, ihneď si ich
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku
pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora
môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
ZVLÁŠTNE DOPLNKOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Bezpečnostné pokyny pre
všetky pracovné operácie
a) Toto elektrické náradie bolo skonštruované
tak, aby pracovalo ako brúska, drôtená
kefa alebo rozbrusovačka. Preštudujte si
všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny,
obrázky a technické údaje uvedené
pre toto náradie. Nedodržanie všetkých
nižšie uvedených pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, k požiaru alebo
k vážnemu zraneniu.
b) S týmto elektrickým náradím sa
neodporúča vykonávať úkony, ako sú
šmirgľovanie a leštenie. Pracovné operácie,
na ktoré nie je toto elektrické náradie určené,
môžu vytvárať rizikové situácie, pri ktorých
môže dôjsť k zraneniu.
c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je
výslovne skonštruované alebo odporúčané
výrobcom náradia. Aj keď sa s vaším
elektrickým náradím môže použiť takéto
príslušenstvo, neznamená to, že je zaistená
bezpečná práca s týmto náradím.
d) Menovité otáčky príslušenstva musia
byť minimálne rovné maximálnym
otáčkam vyznačeným na štítku náradia.
Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, než
sú jeho povolené maximálne otáčky, sa môže
roztrhnúť alebo rozlomiť.
e) Vonkajší priemer a hrúbka Vášho
príslušenstva musia zodpovedať
prevádzkovým parametrom Vášho
elektrického náradia. Pri použití príslušenstva
nesprávnej veľkosti nie je možné zaistiť
zodpovedajúcu bezpečnosť a ovládateľnosť
náradia.
f) Veľkosť upínacieho otvoru kotúčov,
prírub, podporných podložiek alebo iného
príslušenstva musí presne zodpovedať
priemeru hnacieho hriadeľa elektrického
náradia. Kotúče s upínacími otvormi,
ktoré nezodpovedajú montážnym dielom
elektrického náradia, sa nebudú točiť stabilne,
budú nadmerne vibrovať a môžu spôsobiť
stratu kontroly.
g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo
či nie sú odštiepené. Pri oporných
podložkách skontrolujte, či nie sú
prasknuté, potrhané alebo nadmerne
opotrebované. Pri drôtených kefách
skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde
k pádu elektrického náradia alebo jeho
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu, a ak je to nutné, použite
nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole
a montáži príslušenstva sa postavte vy
aj ostatné osoby tak, aby ste stáli mimo
roviny rotujúceho príslušenstva, a na jednu
minútu zapnite náradie pri maximálnych
otáčkach naprázdno. V tomto testovacom
čase sa poškodené príslušenstvo obvykle
zničí.
h) Používajte prvky osobnej ochrany.
V závislosti od druhu použitia si nasaďte
ochrannú masku, či ochranné alebo
bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť čiastočky brusiva alebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
byť schopná zastaviť odletujúce nečistoty
vznikajúce pri rôznych pracovných operáciách.
Maska proti prachu alebo respirátor musí
filtrovať čiastočky vznikajúce pri Vašej práci.
Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite hluku
môže spôsobiť stratu sluchu.
úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť
úraz i mimo priameho miesta práce.
j) Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované povrchy. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
k) Veďte prívodný kábel mimo priestoru
rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly
môže dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu
kábla a Vaša ruka môže byť zachytená
a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
l) Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu pracovného
nástroja. Rotujúce príslušenstvo sa môže
zaryť do povrchu, čo môže spôsobiť stratu
vašej kontroly nad náradím.
m) Nezapínajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia
a kontakt príslušenstva s Vaším telom.
n) Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor motora
odvádza prachové nečistoty z vnútorného
priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
o) Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti
horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť
vznietenie týchto horľavín.
p) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje
chladenie kvapalinou. Použitie vody
alebo inej chladiacej kvapaliny môže viesť
k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom alebo
k inému zraneniu.
q) Nepoužívajte s týmto náradím kotúče typu
11 (tanierové kotúče). Použitie nesprávneho
príslušenstva môže viesť k spôsobeniu
zranení.
r) Vždy používajte bočnú rukoväť. Dotiahnite
riadne rukoväť. Bočná rukoväť by sa mala
používať stále, aby bola vždy zaručená
ovládateľnosť náradia.
i) Udržujte okolo stojace osoby v bezpečnej
vzdialenosti od pracovného priestoru.
Každý, kto vstupuje do pracovného
priestoru, musí byť vybavený prvkami
osobnej ochrany. Fragmenty obrobku alebo
9
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY PRE VŠETKY
PRACOVNÉ OPERÁCIE
Príčiny spätného rázu
a prevencia pred spätným
rázom
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie alebo
zaseknutie otáčajúceho sa kotúča, podpornej
podložky, kefy alebo akéhokoľvek iného
príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie spôsobuje
rýchle zablokovanie rotujúceho príslušenstva, ktoré
navyše v bode kontaktu spôsobí stratu kontroly
nad náradím a jeho pohyb v opačnom smere, než
je smer otáčania príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo
zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste
kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie a môže
tak spôsobiť vyskočenie kotúča smerom hore
alebo spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť smerom
k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti od smeru
pohybu kotúča v bode, kde došlo k jeho zovretiu.
Za týchto podmienok môžu brúsne kotúče aj
prasknúť.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia
náradia a nesprávnych pracovných postupov alebo
pracovných podmienok. Spätnému rázu sa môže
zabrániť dodržiavaním opatrení, ktoré sú uvedené
NIŽŠIE:
a) Držte náradie stále pevne, udržujte pevný
postoj a majte ruky v takej polohe, aby
ste boli stále pripravení kompenzovať sily
spätného rázu. Vždy používajte prídavnú
bočnú rukoväť, ak je súčasťou výbavy,
aby bola zaručená maximálna kontrola pri
spätnom ráze alebo pri momentovej reakcii
pri zapnutí náradia. Používateľ náradia
môže zvládať momentové reakcie alebo sily
spätného rázu, ak sa robia správne opatrenia.
b) Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti
rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť
k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše ruky.
c) Nezaujímajte taký postoj, keď Vás môže
pohyb náradia pri spätnom ráze zasiahnuť.
Spätný ráz vymrští náradie v opačnom smere,
než je smer otáčania kotúča v mieste zovretia.
d) Zvláštnu pozornosť venujte práci
vykonávanej v rohoch, práci s ostrými
hranami a pod. Zabráňte poskakovaniu
príslušenstva a jeho zablokovaniu. Rohy,
ostré hrany alebo kmitanie majú tendenciu
zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím alebo
spätný ráz.
10
e) Nepoužívajte kotúč pre reťazové píly alebo
ozubený pílový kotúč. Pri použití týchto
kotúčov dochádza často k spätnému rázu
alebo ku strate kontroly nad náradím.
Bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsenia
a rozbrusovania
a) Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú
odporučené pre Vaše elektrické náradie
a príslušný kryt určený pre zvolený kotúč.
Kotúče, ktoré nie sú určené pre Vaše náradie,
nemôžu byť zodpovedajúcim spôsobom
chránené a sú nebezpečné.
b) Kryt musí byť na náradí bezpečne
pripevnený a musí byť umiestnený tak, aby
zaručoval maximálnu bezpečnosť a aby
bola pred užívateľom náradia obnažená
iba minimálna časť kotúča. Kryt pomáha
chrániť používateľa náradia pred odletujúcimi
úlomkami kotúča a pred náhodným kontaktom
s kotúčom a pred iskrami, ktoré môžu spôsobiť
vznietenie odevu.
c) Kotúče sa musia používať iba na
odporúčané aplikácie. Napríklad: Nebrúste
bočnou stranou rozbrusovacieho kotúča.
Rozbrusovacie kotúče sú určené na obvodové
brúsenie. Bočné sily pôsobiace na tieto kotúče
môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
d) Vždy používajte nepoškodené príruby
kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť
a tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču.
Správne typy prírub podopierajú kotúč, a tak
znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby pre
rozbrusovacie kotúče sa môžu odlišovať od
prírub pre brúsne kotúče.
e) Nepoužívajte opotrebované kotúče
z väčších brúsok. Kotúč určený pre väčšie
náradie nie je vhodný pre vyššie otáčky
menšieho náradia a môže prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre rozbrusovanie
a) Netlačte na rozbrusovací kotúč
a nevyvíjajte naň nadmerný tlak.
Nepokúšajte sa vytvárať príliš veľkú hĺbku
rezu. Prílišné namáhanie kotúča zvyšuje záťaž
a náchylnosť ku krúteniu alebo uviaznutiu
kotúča v reze a možnosť spätného rázu alebo
prasknutia kotúča.
b) Nestúpajte si v osi a za os rotujúceho
kotúča. Ak sa pohybuje kotúč pri pracovnej
operácii smerom od Vášho tela, možný spätný
ráz môže vrhnúť náradie a rotujúci kotúč
priamo na Vás.
c) Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo
z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu,
vypnite náradie a držte ho bez pohybu,
kým nedôjde k úplnému zastaveniu
kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať kotúč
z rezu, ak je kotúč v pohybe, pretože by
mohlo dôjsť k spätnému rázu. Premýšľajte
a vykonávajte potrebné úpravy, aby ste
eliminovali príčinu zaseknutia rozbrusovacieho
kotúča.
d) Nezačínajte znovu rezanie v obrobku.
Počkajte, pokiaľ kotúč nedosiahne
maximálne otáčky a opatrne zasuňte
kotúč znovu do rezu. Ak je kotúč ponechaný
v obrobku a náradie je znovu zapnuté, kotúč
sa môže zaseknúť, môže vyskočiť z rezu
alebo môže dôjsť k spätnému rázu.
e) Panely a akékoľvek príliš veľké obrobky
si podoprite, aby ste minimalizovali riziko
zovretia kotúča a spätného rázu. Veľké
obrobky majú pôsobením vlastnej hmotnosti
tendenciu sa prehýbať. Podpery musia byť
umiestnené pod obrobkom na oboch stranách
v blízkosti čiary rezu a v blízkosti okrajov
obrobku.
f) Ak robíte zárezy a prierezy do stien alebo
do iných materiálov, za ktoré nevidíte,
buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci kotúč
môže spôsobiť prerezanie plynového alebo
vodovodného potrubia, elektrických vodičov
alebo predmetov, ktoré môžu spôsobiť spätný
ráz.
Bezpečnostné výstrahy
špecifické pre použitie
drôtenej kefy
príslušenstve upevňovanom pomocou prírub
musí priemer upínacieho otvoru príslušenstva
zodpovedať polohovaciemu priemeru príruby.
Príslušenstvo, ktoré nezodpovedá montážnym
prvkom na náradí, sa nebude otáčať
rovnomerne, bude nadmerne vibrovať a môže
spôsobiť stratu ovládateľnosti.
• Brúsna plocha kotúčov s prehĺbeným stredom
musí byť namontovaná pod rovinou okraja
ochranného krytu. Nesprávne namontovaný
kotúč, ktorý prečnieva cez okraj ochranného
krytu, nemôže byť zodpovedajúcim spôsobom
chránený.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
– Riziko vdychovania prachu z nebezpečných
látok.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
a) Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy sú
kefou odmršťované i počas normálneho
pretáčania. Nevyvíjajte na kefu nadmerný
tlak, aby nedochádzalo k príliš veľkému
namáhaniu štetín kefy. Štetiny kefy môžu
ľahko prepichnúť ľahký odev alebo pokožku.
b) Ak sa pri práci s drôtenou kefou odporúča
použitie krytu, dbajte na to, aby sa
drôtený kotúč alebo kefa nedostali
s krytom v žiadnom prípade do kontaktu.
Drôtené kotúče alebo kefy môžu v dôsledku
vykonávanej práce alebo odstredivých síl
zväčšiť svoj priemer.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (s), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2013 XX XX
Rok výroby
• Montážny závit príslušenstva musí
zodpovedať závitu na hriadeli brúsky. Na
11
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená
k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku
skratovaniu nabíjacích kontaktov vnútri
nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie
vodivé predmety a materiály, ako sú
oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie
alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa
nesmú dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte
12
zástrčku od zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú
mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
• Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB180, DCB181, DCB182 a DCB183).
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k príslušnej zásuvke s napätím 230 V.
2. Vložte akumulátor (j) do nabíjačky a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začiatok procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
––
celkom nabité
–––––––––––––––––
––
––
––
odloženie nabíjania zahriaty/
studený akumulátor
x
–– • –– • –– •
–– •
chybný akumulátor
alebo nabíjačka
••••••••••••
porucha v elektrickom vedení•• •• •• •• •• ••
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania
alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou, ako zahriaty akumulátor. Akumulátor
sa bude počas celého nabíjacieho procesu nabíjať
pomalšou rýchlosťou a nevráti sa na maximálnu
rýchlosť nabíjania ani v prípade, ak je zahriaty.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi
a potom dodržujte uvedené postupy pre nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
iskrením spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky nevkladajte
násilím. Akumulátor nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte, aby ho bolo
možné nabíjať v inej nabíjačke, pretože
by mohlo dôjsť k prasknutiu jeho obalu
a k následnému vážnemu zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
13
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období).
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor zo žiadneho dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo
poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo
inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodené
akumulátory by mali byť vrátené do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LITHIUM ION (Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, aj keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátory môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou
akumulátora, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Model DCG412 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 18 V typu DCB180, DCB181,
DCB182 alebo DCB183.
Model DCG422 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 14,4 V typu DCB140,
DCB141, DCB142 alebo DCB143.
Z dôvodu vysokej spotreby energie pri tomto
náradí odporúčame, aby sa s týmto náradím
používali akumulátory s veľkou kapacitou. Pozrite
časť Technické údaje, kde nájdete ďalšie
informácie.
Odporúčania pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhšiu dobu,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich uložili
mimo nabíjačku celkom nabité na suchom
a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
Nálepky na nabíjačke a na
akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Nabíjanie.
• Obsah výparov z otvorených článkov
akumulátora môže spôsobiť ťažkosti
s dýchaním. Zaistite prísun čerstvého
vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom iskrenia.
14
Celkom nabité.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
x
Chybný akumulátor alebo porucha
v nabíjačke.
Porucha v elektrickom vedení.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Používajte výhradne s akumulátormi
DEWALT. Iné akumulátory môžu
prasknúť, spôsobiť poranenie alebo
ďalšie škody.
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1 – 3)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
Zabráňte styku s vodou.
b. Blokovacie tlačidlo
Poškodené káble ihneď vymeňte.
d. Hriadeľ
c. Tlačidlo zámky hriadeľa
e. Bočná rukoväť
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Likvidáciu akumulátorov vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
f. Brúsny kotúč
g. Podporná príruba
h. Závitová upínacia matica
i. Ochranný kryt
j. Akumulátory
Akumulátory nespaľujte.
Nabíja akumulátory typu Li-Ion.
Čas nabíjania je uvedený v časti
Technické údaje.
k. Príchytka ochranného krytu
l. Výstupky
m. Drážky prevodovej skrine
n. Nastavovacia skrutka
o. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
p. Tlačidlo ukazovateľa stavu nabitia akumulátora
POUŽITIE VÝROBKU
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 uhlovú brúsku
1 ochranný kryt 125 mm (typ 27)
1 bočnú rukoväť
1 súpravu prírub
1 kľúč s dvoma kolíkmi
1 nabíjačku
2 akumulátory Li-Ion (modely M2, L2)
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
Akumulátorové uhlové brúsky DCG412 a DCG422
sú určené na profesionálne rezanie, nenáročné
odstraňovanie materiálu a na práce s drôtenou
kefou.
NEPOUŽÍVAJTE iné brúsne kotúče, než sú kotúče
s prehĺbeným stredom a lamelové kotúče.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Táto výkonná uhlová brúska je elektrické náradie
pre profesionálov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
15
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia v elektrickej
sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
16
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
VAROVANIE: Používajte iba nabíjačky
a akumulátory DEWALT.
Vloženie a vybratie
akumulátora z náradia (obr. 2)
POZNÁMKA: Pred začatím prevádzky sa uistite, či
je akumulátor celkom nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (j) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 2).
2. Akumulátor nasuňte do rukoväti náradia,
až bude plne usadený a uistite sa, či sa
neuvoľňuje.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá (o) a vysuňte
akumulátor von z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 2)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (p). Svietiace kombinácie
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než použiteľná limitná hodnota,
ukazovateľ nebude svietiť a akumulátor sa musí
nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
Montáž bočnej rukoväti (obr. 1)
VAROVANIE: Pred použitím náradia
skontrolujte, či je rukoväť riadne
utiahnutá.
VAROVANIE: Bočná rukoväť by sa
mala používať stále, aby bola vždy
zaručená ovládateľnosť náradia.
Naskrutkujte bočnú rukoväť (e) pevne do jedného
z otvorov na jednej alebo druhej strane skrine
prevodovky.
Z dôvodu zlepšenia obsluhy náradia je možné
skriňu prevodovky na rozbrusovanie otočiť o 90°.
4. S uvoľnenou príchytkou natočte ochranný kryt
(i) do požadovanej pracovnej polohy.
Otáčanie skrine prevodovky
(obr. 1)
5. Zaistite kryt na prevodovej skrini uzatvorením
príchytky.
1. Odstráňte štyri rohové skrutky, ktorými je
prevodová skriňa spojená s krytom motora.
2. Bez oddelenia prevodovej skrine od krytu
motora natočte hlavu prevodovej skrine do
požadovanej polohy.
POZNÁMKA: Ak sa prevodová skriňa oddelí od
krytu motora o viac ako 3,17 mm (1/8“), náradie sa
musí opraviť a opäť zmontovať v autorizovanom
servisnom stredisku DEWALT. Neodborné
vykonanie servisu môže mať za následok
poškodenie uhlíkov, motora a ložísk.
3. Prevodovú skriňu spojte s krytom motora
skrutkami. Skrutky dotiahnite momentom 9
Nm (20 in.-lbs.). Preťaženie by mohlo spôsobiť
strhnutie závitov skrutiek.
Montáž a demontáž
ochranného krytu (obr. 3)
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
UPOZORNENIE: S touto brúskou sa
musia používať ochranné kryty.
Ak používate brúsku DCG412 na rozbrusovanie
kovu alebo muriva, MUSÍ sa použiť kryt typu 1.
Kryty typu 1 si môžete kúpiť u autorizovaných
predajcov DEWALT.
POZNÁMKA: Pozrite si, prosím, Tabuľku
príslušenstva pre brúsenie a rozbrusovanie
na konci tejto časti, kde sú uvedené ostatné typy
príslušenstva, ktoré môžu byť použité s týmito
brúskami.
1. Položte náradie na stôl hriadeľom (d) nahor.
2. Uvoľnite príchytku ochranného krytu (k)
a zarovnajte výstupky (l) na kryte s drážkami
na prevodovej skrini (m).
3. Ochranný kryt stlačte dole tak, aby výstupky
krytu zaskočili do drážok a aby sa voľne
otáčali v otvore hlavy skrine prevodovky.
UPOZORNENIE: Ak sa nemôže
ochranný kryt utiahnuť pomocou
nastavovacej skrutky (n), náradie
nepoužívajte. Z dôvodu obmedzenia
rizika spôsobenia zranenia zverujte
opravu alebo výmenu ochranného
krytu autorizovanému servisu.
POZNÁMKA: Neuťahujte nastavovaciu
skrutku (n), ak je páčka príchytky
v uvoľnenej polohe. Mohlo by dôjsť
k nezistiteľnému poškodeniu krytu
alebo montážnej hlavy.
POZNÁMKA: Brúsiť hrany a rezať je možné
s kotúčmi typu 27, ktoré sú skonštruované
a určené na tento účel. Kotúče s hrúbkou 6,35 mm
(1/4“) sú určené na brúsenie plôch, zatiaľ čo
kotúče s hrúbkou 3,17 mm (1/8“) sú určené na
brúsenie hrán.
Montáž brúsnych kotúčov
s prehĺbeným stredom
POZNÁMKA: Ochranný kryt typu 27 dodaný
s brúskou MUSÍ byť nasadený.
NASADENIE A ODOBRATIE KOTÚČOV
S LISOVANÝM STREDOM (OBR. 1, 4)
Kotúče s lisovaným stredom naskrutkujte priamo
na hriadeľ so závitom M14.
1. Kotúč na hriadeľ (d) naskrutkujte rukou.
2. Stlačte tlačidlo zámky hriadeľa (c) a na
utiahnutie kotúča použite kľúč.
3. Kotúč vyberte opačným postupom.
POZNÁMKA: Ak nie je kotúč pred
zapnutím brúsky správne nasadený,
môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo
k poškodeniu brúsky.
NASADENIE KOTÚČOV BEZ LISOVANÉHO
STREDU (OBR. 1, 4)
POZNÁMKA: Ochranný kryt typu 27 dodaný
s brúskou MUSÍ byť nasadený.
POZNÁMKA: Pozrite si, prosím, Tabuľku
príslušenstva pre brúsenie a rozbrusovanie
na konci tejto časti, kde sú uvedené ostatné typy
príslušenstva, ktoré môžu byť použité s týmito
brúskami.
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
17
2. Na hriadeľ (d) nasaďte podpornú prírubu (g)
bez závitu tak, aby jej zvýšený stred smeroval
k brúsnemu kotúču.
3. Na opornú prírubu nasaďte brúsny kotúč (f)
a vycentrujte ho na zvýšenom strede príruby.
4. Stlačte tlačidlo zámky hriadeľa (c) a na hriadeľ
naskrutkujte závitovú upínaciu maticu (h).
Ak presahuje hrúbka nasadeného kotúča
3,17 mm (1/8“), nasaďte závitovú upínaciu
maticu na hriadeľ tak, aby zvýšený stred
zapadol do stredu kotúča. Ak je hrúbka
nasadeného kotúča 3,17 mm (1/8“) alebo
menšia, nasaďte závitovú upínaciu maticu na
hriadeľ tak, aby bol zvýšený stred na opačnej
strane, než je kotúč.
5. Stlačte tlačidlo zámky hriadeľa (c) a závitovú
upínaciu maticu utiahnite kľúčom.
6. Kotúč odoberiete tak, že stlačíte tlačidlo
zámky hriadeľa a závitovú upínaciu maticu
povolíte kľúčom.
POZNÁMKA: Pokiaľ sa kotúč po dotiahnutí
závitovej upínacej matice pretáča, skontrolujte
orientáciu tejto matice. Ak je tenký kotúč nasadený
zvýšeným stredom smerom k závitovej upínacej
matici, bude sa pretáčať, pretože výška zvýšeného
stredu bráni zaisteniu kotúča upínacou maticou.
Nasadenie drôtených kief
a drôtených kotúčov (obr. 1)
Drôtené miskové kefy alebo drôtené kotúče
naskrutkujte priamo na hriadeľ so závitom bez
použitia prírub. Používajte iba drôtené kefy
alebo kotúče so závitovým stredom M14. Toto
príslušenstvo je možné zakúpiť za príplatok
u Vášho predajcu alebo v autorizovanom servise.
POZNÁMKA: Pri použití drôtených kief alebo
kotúčov sa musí použiť ochranný kryt, typ 27.
UPOZORNENIE: Z dôvodu
zníženia rizika úrazu používajte pri
manipulácii s drôtenými kefami
a kotúčmi pracovné rukavice. Môžu
byť ostré.
UPOZORNENIE: Z dôvodu zníženia
rizika poškodenia náradia sa
kotúč alebo kefa nesmú počas
chodu dotýkať ochranného krytu.
Na príslušenstve môže byť skryté
poškodenie, ktoré spôsobí rozpad
a oddelenie jednotlivých drôtov
z kotúča či misky.
NASADENIE BRÚSNEJ MISKY A DRÔTENÝCH
KOTÚČOV
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
18
2. Kotúč na hriadeľ naskrutkujte rukou.
3. Stlačte tlačidlo zámky hriadeľa (c) a lisovaný
stred drôteného kotúča alebo kefy utiahnite
kľúčom.
4. Ak chcete kotúč odstrániť, vykonávajte vyššie
uvedené kroky v obrátenom poradí.
POZNÁMKA: Z dôvodu zníženia rizika
poškodenia náradia pred zapnutím
lisovaný stred kotúča vždy riadne
usaďte.
Nasadenie rezných kotúčov
(typ 1)
Rezné kotúče pozostávajú z diamantových
a brúsnych kotúčov. K dispozícii sú brúsne kotúče
na kov a betón. Na rezanie betónu je možné tiež
použiť diamantové kotúče. Toto príslušenstvo je
možné zakúpiť za príplatok u Vášho predajcu
alebo v autorizovanom servise.
VAROVANIE: Pri použití rezných
kotúčov sa požaduje použitie
uzavretých, obojstranných ochranných
krytov rezného kotúča. Toto
príslušenstvo je možné zakúpiť za
príplatok u Vášho predajcu alebo
v autorizovanom servise. Použitie
nesprávnej príruby a nesprávneho
ochranného krytu môže mať za
následok úraz spôsobený prasknutím
kotúča alebo jeho kontaktom
s ochranným krytom. Pozrite si,
prosím, Tabuľku príslušenstva pre
brúsenie a rozbrusovanie na konci
tejto časti, kde sú uvedené ostatné
typy príslušenstva, ktoré môžu byť
použité s týmito brúskami.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
MONTÁŽ UZATVORENÉHO OCHRANNÉHO
KRYTU (TYP 1) (OBR. 5)
1. Uvoľnite príchytku ochranného krytu (k)
a zarovnajte výstupky (l) na kryte s drážkami
na prevodovej skrini (m). Tým budú výstupky
zarovnané s drážkami krytu prevodovej skrine.
Ochranný kryt nasmerujte dozadu.
2. Stlačte ochranný kryt dole tak, aby došlo
k zaskočeniu výstupku krytu a aby sa
kryt voľne otáčal v drážke na hlave skrine
prevodovky.
3. Otočte ochranný kryt (i) do požadovanej
pracovnej polohy. Z dôvodu zaistenia
maximálnej ochrany by malo byť telo
ochranného krytu medzi hriadeľom
a obsluhou.
4. Zaistite západku krytu, aby došlo k jeho
zaisteniu na kryte skrine prevodovky. Hneď
ako bude západka v polohe zaistené, malo
by byť znemožnené otáčanie krytom rukou.
Nepracujte s brúskou, ak je ochranný kryt
uvoľnený alebo ak je upínacia páčka v polohe
uvoľnené.
5. Ak chcete ochranný kryt odstrániť, uvoľnite
západku krytu a otočte kryt tak, aby boli
zarovnané šípky, a vysuňte kryt hore.
POZNÁMKA: Ochranný kryt je z výroby
prednastavený na priemer hlavy skrine
prevodovky. Ak sa po nejakom čase kryt uvoľní,
dotiahnite nastavovaciu skrutku (n) s príchytkou
v zaisťovacej polohe a s krytom nasadeným na
náradí.
POZNÁMKA: Z dôvodu zníženia
rizika poškodenia náradia
nepriťahujte nastavovaciu
skrutku (n), ak je upínacia páčka
v otvorenej polohe. Mohlo by dôjsť
k nezistiteľnému poškodeniu krytu
alebo montážneho náboja.
MONTÁŽ REZNÝCH KOTÚČOV (OBR. 1, 4)
UPOZORNENIE: Pri práci s reznými
kotúčmi sa musí použiť podporná
príruba a závitová upínacia
matica (dodaná s brúskou) so
zodpovedajúcimi priemermi.
1. Nasaďte na hriadeľ podpornú prírubu bez
závitu tak, aby jej zvýšený stred smeroval
nahor. Zvýšený stred podpornej príruby bude
po nasadení otočený smerom ku kotúču.
2. Nasaďte kotúč na podpornú prírubu a na jeho
zvýšenom strede ho vycentrujte.
3. Nasaďte závitovú upínaciu maticu tak, aby bol
zvýšený stred na opačnej strane než kotúč.
4. Stlačte tlačidlo zámky hriadeľa (c) a utiahnite
závitovú upínaciu maticu kľúčom.
5. Kotúč odoberiete tak, že stlačíte tlačidlo
zámky hriadeľa a závitovú upínaciu maticu
povolíte kľúčom.
Pred použitím
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotúč alebo disk. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované kotúče.
• Uistite sa, či je správne namontovaná
vnútorná i vonkajšia príruba. Dodržujte pokyny
uvedené v časti Tabuľka príslušenstva na
brúsenie a rezanie.
• Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom
smere, aký zobrazujú šípky na príslušenstve
a na náradí.
• Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo či nie
sú odštiepené. Pri oporných podložkách
skontrolujte, či nie sú prasknuté, potrhané
alebo nadmerne opotrebované. Pri drôtených
kefách skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde k pádu
elektrického náradia alebo jeho príslušenstva,
skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu, a ak je
to nutné, použite nepoškodené príslušenstvo.
Po kontrole a montáži príslušenstva sa
postavte vy aj ostatné osoby tak, aby ste stáli
mimo roviny rotujúceho príslušenstva, a na
jednu minútu zapnite náradie pri maximálnych
otáčkach naprázdno. V tomto testovacom
čase sa poškodené príslušenstvo obvykle
zničí.
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
VAROVANIE:
• Zaistite, aby bol brúsený alebo
rezaný materiál riadne upnutý.
• Zaistite a podoprite obrobok.
Na zaistenie a upnutie obrobku
k stabilnej podložke používajte svorky
alebo zverák. Upnutie a podoprenie
19
obrobku je veľmi dôležité, aby sa
zabránilo pohybu obrobku a strate
kontroly. Pohyb obrobku alebo
strata kontroly môžu vytvárať
nebezpečné situácie, ktoré môžu
viesť k spôsobeniu zranení.
• Panely a všetky príliš veľké
obrobky podoprite, aby ste
minimalizovali riziko zovretia
kotúča a spätného rázu. Veľké
obrobky majú pôsobením vlastnej
hmotnosti tendenciu sa prehýbať.
Podpery musia byť umiestnené
pod obrobkom na oboch stranách
v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
okrajov obrobku.
• Na náradie vyvíjajte iba mierny
prítlak. Nevyvíjajte na kotúč bočný
tlak.
• Pri práci s týmto náradím vždy
používajte zodpovedajúce pracovné
rukavice.
• Pri prevádzke dochádza k veľkému
zahrievaniu skrine prevodovky.
• Vždy namontujte ochranný kryt
a zodpovedajúci kotúč. Nepoužívajte
nadmerne opotrebované kotúče.
• Uistite sa, či je správne namontovaná
vnútorná aj vonkajšia príruba.
• Uistite sa, či sa kotúč otáča
v rovnakom smere, aký naznačujú
aj šípky nachádzajúce sa na
príslušenstve a na náradí.
• Vyvarujte sa preťažovania náradia.
Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno, aby došlo k jeho
vychladnutiu. Nedotýkajte sa
príslušenstva, pokým nedôjde k jeho
vychladnutiu. Pri prevádzke náradia
dochádza k veľkému zahrievaniu
kotúčov.
• Nikdy nepracujte s brúsnymi miskami
bez riadne upevneného vhodného
ochranného krytu.
• Nepoužívajte toto elektrické náradie
so stojanom na rezanie.
• Nikdy nepoužívajte listy brúsneho
papiera spoločne so spojenými
brúsnymi výrobkami.
• Uvedomte si, že sa po vypnutí
náradia bude kotúč ešte chvíľu
otáčať.
20
Správna poloha rúk (obr. 1, 6)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nečakané
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (e) a druhú ruku na tele
náradia, ako na obr. 6.
Vypínač
VAROVANIE: Pred použitím náradia
skontrolujte, či je rukoväť riadne
utiahnutá.
BLOKOVACIE TLAČIDLO A HLAVNÝ VYPÍNAČ
(OBR. 7)
Vaše náradie je vybavené blokovacím tlačidlom
(b).
Hlavný vypínač (a) zaistíte tak, že stlačíte
blokovacie tlačidlo, ako je znázornené na obr. 7.
Ak je blokovacie tlačidlo stlačené smerom k ikone
zámky, náradie je zaistené.
Hlavný vypínač vždy zaistite pri prenášaní
alebo ukladaní náradia, aby sa zabránilo jeho
neočakávanému zapnutiu.
Hlavný vypínač odistíte stlačením blokovacieho
tlačidla (b). Ak je blokovacie tlačidlo stlačené
smerom k ikone otvorenej zámky, náradie je
odistené. Blokovacie tlačidlo je sfarbené červeno,
čo indikuje, že sa vypínač nachádza vo svojej
odistenej polohe.
Stlačte hlavný vypínač (a), aby došlo k ZAPNUTIU
motora. Uvoľnením hlavného vypínača dôjde
k VYPNUTIU motora.
POZNÁMKA: Toto náradie nemá žiaden prvok,
ktorý by umožňoval zaistenie hlavného vypínača
v polohe ZAPNUTÉ a hlavný vypínač by nemal
byť nikdy v tejto polohe zaistený žiadnym iným
spôsobom.
VAROVANIE: Pri zapnutí náradia,
počas jeho použitia a pokiaľ sa kotúč
alebo príslušenstvo neprestane otáčať,
držte pevne bočnú rukoväť a telo
náradia, aby ste nestratili kontrolu nad
náradím. Pred odložením náradia sa
uistite, či došlo k úplnému zastaveniu
kotúča.
VAROVANIE: Pred kontaktom
náradia s obrobkom nechajte náradie
rozbehnúť do maximálnych otáčok.
Pred vypnutím zdvihnite náradie
z povrchu obrobku.
Zaistenie hriadeľa (obr. 1)
Náradie je vybavené zaistením hriadeľa (c), ktoré
zabraňuje otáčaniu hriadeľa pri montáži alebo
demontáži kotúčov. Používajte zaistenie hriadeľa
iba po vypnutí náradia, po odpojení prívodného
kábla a po úplnom zastavení náradia.
POZNÁMKA: Z dôvodu obmedzenia
rizika poškodenia náradia nepoužívajte
zaistenie hriadeľa, ak je náradie
v chode. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
náradia a namontované príslušenstvo
by sa mohlo uvoľniť a spôsobiť
zranenie obsluhy.
Ak chcete zaistiť hriadeľ, stlačte tlačidlo zámky
hriadeľa (c) a otáčajte hriadeľom, kým nedôjde
k zablokovaniu jeho pohybu.
Použitie brúsnych kotúčov
s prehĺbeným stredom
BRÚSENIE PLÔCH POMOCOU BRÚSNYCH
KOTÚČOV
1. Pred kontaktom náradia s pracovnou plochou
nechajte náradie rozbehnúť do maximálnych
otáčok.
2. Na brúsenú plochu tlačte len mierne, aby
náradie pracovalo vo vysokých otáčkach.
Maximálne brúsenie sa dosiahne pri chode
brúsky vo vysokých otáčkach.
3. Medzi brúskou a obrábanou plochou udržujte
sklon 20° až 30°.
brúsenie (do hĺbky menšej než 13 mm
[1/2”]). Otvorená strana krytu musí
smerovať mimo obsluhy brúsky. Na
hlbšie brúsenie s rezným kotúčom
typu 1 používajte uzavretý ochranný
kryt typu 1. Pozrite si, prosím,
Tabuľku príslušenstva pre brúsenie
a rozbrusovanie na konci tejto
časti, kde sú uvedené ostatné typy
príslušenstva, ktoré môžu byť použité
s týmito brúskami.
1. Pred kontaktom náradia s pracovnou plochou
nechajte náradie rozbehnúť do maximálnych
otáčok.
2. Na brúsenú plochu tlačte len mierne, aby
náradie pracovalo vo vysokých otáčkach.
Maximálne brúsenie sa dosiahne pri chode
brúsky vo vysokých otáčkach.
3. Stojte tak, aby otvorená spodná strana kotúča
smerovala mimo Vás.
4. Hneď ako sa začne rezať a kotúč sa zareže
do obrobku, nemeňte uhol rezu. Zmena uhla
rezu spôsobí ohyb kotúča a môže tak dôjsť
k jeho prasknutiu. Brúsne kotúče na hrany nie
sú vyrobené tak, aby odolali bočnému tlaku
vytváranému ohybom.
5. Pred vypnutím zdvihnite náradie z povrchu
obrobku. Pred odložením náradia počkajte,
pokiaľ sa nôž celkom nezastaví.
VAROVANIE: Nepoužívajte brúsne/
rezné kotúče určené na brúsenie hrán
na brúsenie povrchov, pretože tieto
kotúče nie sú určené na to, aby odolali
bočným tlakom spôsobeným brúsením
plôch. Mohlo by dôjsť k vážnym
úrazom a k prasknutiu kotúča.
4. Neustále posúvajte brúsku dopredu a dozadu,
aby na brúsenej ploche nedochádzalo k tvorbe
žliabkov.
Nasadenie a použitie
drôtených kief a drôtených
kotúčov
5. Pred vypnutím zdvihnite náradie z povrchu
pracovnej plochy. Pred odložením náradia
počkajte, pokiaľ sa nôž celkom nezastaví.
Drôtené kotúče a kefy je možné použiť
na odstránenie hrdze, nánosov a náterov
a na vyhladenie nerovných plôch.
BRÚSENIE HRÁN POMOCOU BRÚSNYCH
KOTÚČOV
VAROVANIE: Kotúče používané
na rezanie a brúsenie hrán môžu
pri ohybe či skrútení spôsobenom
odrezávaním či brúsením do hĺbky
prasknúť alebo môže dôjsť k spätnému
rázu. Z dôvodu zníženia rizika vážneho
úrazu obmedzte použitie týchto
kotúčov so štandardným krytom typu
27 na plytké brúsenie a stupňovité
POZNÁMKA: Postupujte, prosím, podľa časti
Bezpečnostné pokyny na odstraňovanie
náterov pomocou drôtenej kefy.
1. Pred kontaktom náradia s pracovnou plochou
nechajte náradie rozbehnúť do maximálnych
otáčok.
2. Na brúsenú plochu tlačte len mierne, aby
náradie pracovalo vo vysokých otáčkach.
Maximálny odber materiálu sa dosiahne pri
chode brúsky vo vysokých otáčkach.
21
3. Pri použití brúsnych misiek udržujte medzi
brúskou a obrábanou plochou sklon 5° až 10°.
4. Pri použití drôtených kotúčov udržujte kontakt
medzi hranou kotúča a obrábanou plochou.
5. Neustále posúvajte brúsku dopredu a dozadu,
aby na brúsenej ploche nedochádzalo k tvorbe
žliabkov. Ponechanie brúsky na obrábanom
povrchu bez pohybu alebo pohyb brúsky
v kruhoch spôsobí spálenie a kruhové stopy
na povrchu obrobku.
6. Pred vypnutím zdvihnite náradie z povrchu
obrobku. Pred odložením náradia počkajte,
pokiaľ sa nôž celkom nezastaví.
UPOZORNENIE: Zvláštnu pozornosť
venujte pri prechode cez hrany,
pretože môže sa očakávať náhly
a prudký pohyb brúsky.
Použitie rezných kotúčov
(typ 1)
VAROVANIE: Nepoužívajte brúsne/
rezné kotúče určené na brúsenie hrán
na brúsenie povrchov, pretože tieto
kotúče nie sú určené na to, aby odolali
bočným tlakom spôsobeným brúsením
plôch. Mohlo by dôjsť k úrazu
a k zlomeniu kotúča.
1. Pred kontaktom s povrchom obrobku nechajte
náradie rozbehnúť do maximálnych otáčok.
2. Na brúsenú plochu tlačte len mierne, aby
náradie pracovalo vo vysokých otáčkach.
Najvyšší stupeň rezania sa dosiahne pri chode
brúsky vo vysokých otáčkach.
3. Hneď ako sa začne rezať a kotúč sa zareže
do obrobku, nemeňte uhol rezu. Zmena uhla
rezu spôsobí ohyb kotúča a môže tak dôjsť
k jeho prasknutiu.
4. Pred vypnutím zdvihnite náradie z povrchu
pracovnej plochy. Pred odložením náradia
počkajte, pokiaľ sa nôž celkom nezastaví.
Bezpečnostné opatrenia pre
brúsenie náterov drôtenou
kefou
1. Brúsenie náteru s obsahom olova pomocou
drôtenej kefy SA NEODPORÚČA z dôvodu
problémovej kontroly kontaminácie prachu.
Najväčšie nebezpečenstvo otravy olovom
hrozí deťom a tehotným ženám.
2. Keďže je bez chemickej analýzy ťažké určiť,
či brúsený náter obsahuje olovo, odporúča
22
sa pri brúsení akéhokoľvek náteru dodržiavať
nasledujúce opatrenia:
BEZPEČNOSŤ OSÔB
1. Do pracovného priestoru, kde po odstraňovaní
náteru brúsením nebolo dokončené kompletné
upratovanie, by nemali mať prístup deti
a tehotné ženy.
2. Všetky osoby v pracovnom priestore by mali
mať nasadenú masku proti prachu alebo
respirátor. Filter by sa mal vymieňať každý
deň alebo vždy, keď dôjde k problémom
s dýchaním.
POZNÁMKA: Používajte iba masky proti
prachu vhodné na prácu s prachom a výpary
s obsahom olova. Bežné maliarske ochranné
masky neposkytujú dostatočnú ochranu.
Navštívte miestnu predajňu železiarskeho
tovaru a kúpte si správny typ masky proti
prachu.
3. Z dôvodu ochrany pred vdýchnutím
kontaminovaných čiastočiek by sa
v pracovnom priestore NEMALI požívať
POTRAVINY, NÁPOJE a nemalo by sa tu
FAJČIŤ. Pracovníci by sa mali očistiť a umyť
PRED každým jedlom, pitím a fajčením.
Jedlo, pitie a fajčivo by sa nemali ponechať
v pracovnom priestore, kde sa na ne môže
usadzovať kontaminovaný prach.
BEZPEČNOSŤ PROSTREDIA
1. Náter by sa mal odstraňovať takým
spôsobom, pri ktorom je minimalizované
množstvo vytváraného prachu.
2. Priestory, v ktorých sa budú odstraňovať
nátery, by mali byť utesnené plastovou fóliou
s hrúbkou 4 mm.
3. Kefy by sa mali používať tak, aby sa obmedzil
prenos prachu mimo pracovného priestoru.
ČISTENIE A LIKVIDÁCIA
1. Všetky povrchy pracovnej oblasti by sa mali
po celý čas prebiehajúceho brúsenia denne
vysávať a mali by sa starostlivo očistiť. Mali by
sa často vymieňať filtre vysávača.
2. Závesné plachty z plastu by sa mali
zhromaždiť a zlikvidovať spolu so zachyteným
prachom a inými nečistotami. Mali by byť
umiestnené v utesnených nádobách na odpad
a mali by sa likvidovať spôsobom, ktorý
zodpovedá platným predpisom.
Počas čistenia zamedzte vstupu detí
a tehotných žien do pracovného priestoru.
3. Všetky hračky, umývateľný nábytok
a kuchynský riad používaný deťmi by sa mali
pred opätovným použitím dôkladne umyť.
Práca s kovmi
Ak používate náradie na prácu s kovmi, uistite sa,
či je zapojený prúdový chránič (RCD), aby boli
obmedzené zvyškové riziká súvisiace s kovovými
pilinami.
Ak dôjde k prerušeniu napájania, ktoré bude
spôsobené prúdovým chráničom (RCD), zverte
kontrolu náradia autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVANIE: V extrémnych
prevádzkových podmienkach pri práci
s kovmi môže dôjsť k nahromadeniu
vodivých kovových pilín vnútri
náradia. To môže viesť k poškodeniu
ochranné izolácie vnútri náradia
a k potenciálnemu riziku spôsobenia
úrazu elektrickým prúdom.
Ak chcete zabrániť nahromadeniu kovových pilín
vnútri náradia, odporúčame Vám, aby ste každý
deň čistili vetracie drážky. Pozrite časť Údržba.
Rezanie kovu
Pri rezaní kovov používajte primeranú rýchlosť
posuvu, ktorá je prispôsobená rezanému
materiálu. Nevyvíjajte na kotúč nadmerný tlak
a nenakláňajte alebo nekývajte s náradím.
Neznižujte prevádzkové otáčky rezného kotúča
vyvíjaním bočného tlaku na tento kotúč.
Toto náradie sa musí pri práci pohybovať vždy
smerom hore. V inom prípade hrozí riziko
nekontrolovaného vybočenia z vykonávaného
rezu.
Pri rezaní profilov a hranatých tyčí je najlepším
riešením začatie rezu v najmenšom priereze.
diamantový rezný kotúč. Pri tejto práci vždy
používajte ochrannú masku proti prachu.
Pracovná rada
Pri rezaní drážok do nosných stien buďte
maximálne opatrní. Pre rezanie drážok do
nosných stien sú v rôznych krajinách platné
špecifické predpisy. Tieto predpisy sa musia vždy
prísne dodržiavať. Pred začatím práce konzultujte
so zodpovednou osobou, architektom alebo
pracovníkom stavebného dozoru.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné. Vnútri
sa nenachádzajú žiadne časti určené na opravy.
Odpájacie uhlíky
Motor bude automaticky zastavený, čo znamená,
že sa blíži koniec prevádzkovej životnosti uhlíkov
a že sa musí vykonať údržba náradia. Uhlíky nie
sú opraviteľné. Zverte tento úkon autorizovanému
servisu DEWALT.
Hrubé brúsenie
Nikdy nepoužívajte na hrubé brúsenie rezné
kotúče.
Mazanie
Najlepšie výsledky pri hrubom brúsení dosiahnete
pri nastavení náradia v uhle 30° až 40°. Pohybujte
s náradím dopredu a dozadu a náradie primerane
pritlačujte. Týmto spôsobom nebude dochádzať
k nadmernému zahrievaniu obrobku, nedôjde
k zmene jeho farby a nebude dochádzať
k vytváraniu drážok.
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Rezanie kameňov
Toto náradie sa môže používať iba na suché
rezanie. Na rezanie kameňov je najvhodnejší
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadia prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
23
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Max.
[mm]
D
d
115
D
[mm] Minimálne Obvodová Dĺžka
závitového
otáčky rýchlosť otvoru
-1
[m/s]
[min.
]
b
d
[mm]
6 22,23 11 000
80
-
b 125 6 22,23 11 000
80
-
45
18,0
d
75
30 M14
11 000
b
D
115 12 M14
11 000
80
18,0
125 12 M14
11 000
80
18,0
D
24
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
SPOLOČNOSŤ DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE
A ROZBRUSOVANIE
Typ ochranného
krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Brúsny kotúč
s prehĺbeným
stredom
KRYT TYP 27
Ochranný kryt typ 27
Podporná príruba
Drôtené
kotúče
Kotúč s prehĺbeným stredom
typ 27
Závitová upínacia matica
Drôtené
kotúče so
závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtený kotúč
Drôtený
miskový kotúč
so závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtená kefa
25
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE
A ROZBRUSOVANIE
Typ ochranného
krytu
KRYT TYP 1
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Kotúč na
rozbrusovanie
muriva,
spájaný
Ochranný kryt typ 1
Kotúč na
rozbrusovanie
kovu, spájaný
Podporná príruba
Diamantové
rozbrusovacie
kotúče
KRYT TYP 1
Rozbrusovací kotúč
ALEBO
Závitová upínacia matica
KRYT TYP 27
zst00241170 - 11-07-2014
26
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising