BDCS36G | Black&Decker BDCS36G SCREWDRIVER instruction manual

382013 – 51 BAL
www.blackanddecker.eu
BDCS36G
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
10
17
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
23
2
4
A
B
C
D
E
F
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš Black & Decker vijačnik je namenjen izključno
postopkom odvijanja/privijanja vijakov. To orodje je
namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo
v prihodnje. Izraz “električno orodje” v vseh spodaj
navedenih opozorilih se nanaša na vaša električno
napajana (kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična) električna orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno.
V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot
so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtikačev.
Nepredelani vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Če v električno orodje
zaide voda, obstaja večja možnost električnega
udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
4
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba ustreznega podaljška za
uporabo na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte, če
ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali
zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko privede
do težkih telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega se dela orodja, lahko
privede do telesnih poškodb.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite
za varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno
orodje. Uporabite orodje, ki je predpisano za
SLOVENŠČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
posamezno opravilo. Ustrezno električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje s predpisano
hitrostjo in načinom uporabe.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Poškodovano električno
orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega
orodja za namen, ki ni predviden, lahko privede
do nevarnosti.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje enega tipa baterije, lahko
povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate
z drugim tipom baterije.
b. Uporabljajte električna orodja samo s posebej
zanje izdelanimi baterijami. Uporaba drugih
baterij lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb
in požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega terminala z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči opekline in
požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina. Izogibajte se s stiku s tekočino. Če po naključju pride
do stika, izperite prizadeto mesto z vodo. Če
tekočina pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika. Tekočina, ki brizgne iz baterije,
lahko povzroči draženje ali opekline.
6. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. To bo zagotovilo ustrezno
varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo izvijačev in udarnih ključev
♦
♦
♦
♦
♦
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko
povzroči izgubo sluha.
Uporabljajte pomožna držala, ki so priložena
orodju. Izguba nadzora lahko povzroči telesne
poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd.
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se
z vijaki dotaknete žice pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja,
to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali
umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali
so prejeli navodila o uporabi naprave s strani
osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je
potrebno nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne
bi po naključju igrali z napravo.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
5
SLOVENŠČINA
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov, rezil
ali dodatkov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe orodja. Če delate z napravo daljše časovne
obdobje, poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki
je nastal zaradi uporabe vašega orodja (primer:
rezanje lesa, še posebej hrasta, bukve in MDF
(mediapanske) plošče).
Dodatni varnostni napotki za baterije
in polnilnike
Baterije
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
♦
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi za
predhodno oceno izpostavljenosti.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
♦
♦
♦
♦
♦
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Black & Deckerjev polnilnik uporabljajte samo za
polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge
baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
Ne odpirajte polnilnika.
Ne prebadajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je navedena
na podatkovni plošči. Nikoli ne poskušajte
zamenjati polnilne enote z navadnim napajalnim vtičem.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do
40 °C.
Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem.
Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v razdelku "Skrb za okolje".
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Вlack & Decker
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse od naslednjih
značilnosti:
1. Aktivator regulacije hitrosti vrtenja
2. Vpenjalo svedra
6
SLOVENŠČINA
3. Konektor polnilnika
4. LED delovna lučka
Slika A
5. Polnilnik
Sestava
Opozorilo! Pred sestavo odstranite baterijo iz orodja.
Namestitev in odstranitev izvijača ali
nastavka (slika B)
Opozorilo! Pred namestitvijo ali odstranitvijo priborov se prepričajte, da je orodje zaklenjeno, oz. da je
vklop stikala onemogočen.
♦ Namestitev izvijača je preprosta, potisnite ga do
konca v vpenjalno glavo (2).
♦ Če ga želite odstraniti, ga povlecite iz vpenjalne
glave.
Opomba! Za odstranitev izvijača ali nastavka ponovite zgornje korake.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim
tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Polnjenje baterije (slika C)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno,
ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za
postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali. Med
polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je normalno
in ne predstavlja napake.
♦ Pri polnjenju baterije vstavite vtikač polnilnika (5)
v konektor polnilnika (3).
♦ Priklopite polnilnik.
♦ Orodje naj ostane priključeno na polnilnik 16 ur.
Med polnjenjem lahko polnilnik brni in se segreva; to
je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Indikator za prikaz izpraznjene baterije
Ko se baterija izprazni, bo LED delovna lučka utripala hitro.
◆ Ko bo stanje napetosti baterije nizko, bo utrip
LED lučke trajal 5 sekund - - - - - v takšnem
vrstnem redu.
Opozorilo! V stanju izpraznjenosti baterije ne uporabljajte orodja. Izpraznjene baterije napolnite čim prej.
Indikator visoke temperature
Če postane delovna temperatura vezja previsoka,
bo LED delovna lučka utripala v dolgem in kratkem
vzorcu.
♦ Če bo delovna temperatura vezja previsoka, bo
utrip LED trajal 5 sekund - . - . - . - . v takšnem
vrstnem redu. Počakajte, da se orodje ohladi do
optimalne delovne temperature, ki znaša pribl.
24 °C.
Določitev začetne točke (sl. D)
♦
♦
♦
♦
Primite izvijač, kot je prikazano na sliki D.
Z dlanjo roke primite in zadržite aktivator regulacije hitrosti vrtenja (1) na zadnji strani naprave.
Ko LED delovna luč (4) zasveti, je orodje pripravljeno za uporabo.
Če želite določiti novo začetno točko, najprej
sprostite aktivator regulacije hitrosti vrtenja (1).
Pomaknite orodje v želen položaj in z dlanjo roke
primite in zadržite aktivator regulacije hitrosti
vrtenja (1) na zadnji strani naprave.
Kalibracija žiro-krmiljenja
Za pravilno delovanje žiro-krmiljenja rotacije, se
orodje se občasno samodejno kalibrira. Če samodejna kalibracije ne deluje pravilno, se orodje lahko
nastavi ročno.
♦ Pritisnite aktivator regulacije hitrosti vrtenja (1).
♦ Sprostite aktivator regulacije hitrosti vrtenja (1).
♦ Postavite orodje na ravno površino.
LED delovna luč (4) v roku 5 sekund dvakrat utripne,
kar pomeni, da je bilo orodje kalibrirano.
Privijanje (sl. E)
♦
♦
Določite začetno točko.
Zavrtite orodje v smeri gibanja urinega kazalca
in vijačnik se bo začel privijati.
Opomba: Hitrost orodja je določena s št. vrtljajev. .
Kratek vrtljaj = nizka hitrost vrtenja.
Velik vrtljaj = visoka hitrost vrtenja.
Odvijanje (sl. F)
♦
♦
Določite začetno točko.
Zavrtite orodje v nasprotni smeri gibanja urinega
kazalca in vijačnik se bo začel odvijati.
Opomba: Hitrost orodja je določena s št. vrtljajev. .
Kratek vrtljaj = nizka hitrost vrtenja.
Velik vrtljaj = visoka hitrost vrtenja.
LED delovna lučka
LED delovna lučka (4) se samodejno prižge, ko pritisnete aktivator regulacije hitrosti vrtenja (1).
7
SLOVENŠČINA
Samodejni izklop
Orodje je opremljeno s sistemom za samodejni
izklop, če se orodje vklopi nenamerno in ne začne
uporabljati v 45 sekundah in tako podaljša življenjsko
dobo baterije. Pred izklopom orodja bo LED delovna
lučka (4) utripala hitro za okoli 5 sekund.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Priporočila za optimalno učinkovito
uporabo
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Privijanje in odvijanje
♦
Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost konice
izvijača.
Če naletite na težave pri privajanju vijakov, nanesite majhno količino detergenta ali milnice.
Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni liniji
z vijakom.
♦
♦
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako, da
dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne
nege in rednega čiščenja orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite
polnilnik iz električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
◆ Z vlažno krpo redno počistite ohišje motorja. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno
glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah
iz njene notranjosti.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Baterije
Do konca izpraznite baterijo, nato jo odstranite iz orodja.
♦
NiCd, NiMH in litijeve ionske baterije je mogoče
reciklirati. Odnesite jih v ustrezni servis ali na
lokacijo za zbiranje baterij za recikliranje.
Tehnični podatki
BDCS36G
(H1)
Napetost
Hitrost v praznem
teku
Maks. navor
(PTI učinek)
Vrsta baterije
Min-1 180
Nm 3
Litijeva-ionska
Kapaciteta baterije
Ah 1,3
Teža
kg 0,3
Polnilnik
Vhodna napetost
Izhodna napetost
Tok
Približni čas
polnjenja
8
V (enosmerna) 3,6
905450** tip 1
V (izmenična 230
napetost)
V (enosmerna) 9
mA 100
H 12-15
SLOVENŠČINA
Raven zvočnega tlaka v skladu z
EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 63 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
Raven zvočne moči (LWA) 74 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
Skupne vrednosti vibracij (triosna vektorska vsota)
v skladu z z EN 60745
Vijačenje brez udarjanja (ah, S) < 2,5 m/s2, odstopanje (K) 1,5 m/s2
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
BDCS36G
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki”
v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-2 Ti izdelki so
v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in 2011/65/EU.
Za več informacij se povežite z Black & Deckerjem
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu Black & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
12.4.2012
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
◆ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran www.
blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj novi
Black & Deckerjev izdelek; obenem vas bomo tako
lahko tudi obveščali o novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Nadaljnji podatki o Black & Deckerjevi
znamki in ponudbi izdelkov so na voljo na www.
blackanddecker.co.uk
9
HRVATSKI
Namjena
Ovaj Black & Decker odvijač predviđen je za odvijanje
vijaka. Ovaj je alat namijenjen isključivo za osobnu
upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim.
Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu.
Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih alata
s uzemljenjem ne koristite prilagodne utikače.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od električnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira
i hladnjaka. Postoji povećani rizik od električnog
udara ako je tijelo uzemljeno.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
10
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve za podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata
može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje
bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim
situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje prašine
može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite ispravan električni alat za vašu primjenu.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
HRVATSKI
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad s alatom osobama koje nisu upoznate
s njim ili s ovim uputama. Električni alati opasni
su u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savijenih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje radnih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava
upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik
od požara ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s izričito navedenim akumulatorima. Upotreba
bilo kojeg drugog akumulatora može izazvati rizik
od ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi
mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt.
Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite
tekućom vodom. Ako tekućina dospije u oči,
smjesta potražite liječničku pomoć. Tekućina
iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
6. Servis
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način održati sigurnost
upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za odvijače i udarne ključeve
♦
♦
♦
♦
♦
Tijekom upotrebe nastavak za udarno bušenje
koristite zaštitu za sluh. Izlaganje zvuku velike
jačine može izazvati oštećenje sluha.
Rabite pomoćne rukohvate ako su isporučeni
uz alat. Gubitak nadzora može izazvati osobne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi zavrtanj mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima. U slučaju kontakta sa žicom pod
naponom, taj se napon može prenijeti na metalne
dijelove alata i izazvati strujni udar.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba
zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je
pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu
uređaja. Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu, ni
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
11
HRVATSKI
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom alata. Radite redovite pauze tijekom dulje uporabe
bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, pogotovo hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje
alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može
se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani slijedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za
akumulatore i punjače
Baterije
♦
12
Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦
♦
♦
♦
♦
Akumulator ne izlažite vodi.
Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura
mogla biti viša od 40 °C.
Punjenje izvodite isključivo pri okolišnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
Punite isključivo punjačem koji je isporučen uz
alat.
Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte
se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene
akumulatore.
Punjači
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ovaj Black & Decker punjač koristite isključivo za
punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen.
Ostali akumulatori mogu napuknuti i izazvati
osobne ozljede i oštećenja.
Nikad ne pokušavajte dopunjavati akumulatore
koji se ne mogu puniti.
Smjesta zamijenite oštećene kabele.
Punjač ne izlažite vodi.
Ne otvarajte punjač.
Punjač ne ispitujte drugim uređajima.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Zaštita od električne struje
Vaš punjač raspolaže dvostrukom izolacijom
i žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek
provjerite odgovara li napon električne mreže
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ne pokušavajte punjač zamijeniti običnim
utikačem električne mreže.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Aktivator upravljanja kretanjem
2. Držač nastavaka
3. Priključak punjača
4. LED radno svjetlo
Crtež A
5. Punjač
HRVATSKI
Montaža
Upozorenje! Prije sklapanja, akumulator uklonite
iz alata.
Postavljanje i uklanjanje odvijača ili
spojnice (sl. B)
Upozorenje! Prije postavljanja ili uklanjanja pribora
provjerite je li alat zaključan kako biste spriječili
pomicanje prekidača.
♦ Za postavljanje odvijača potisnite ga u držač
nastavka (2) dok se ne učvrsti u svom položaju.
♦ Da biste uklonili odvijač, izvucite ga iz držača
nastavaka.
Napomena! Da biste uklonili nastavak ili držač ponovite prethodne korake.
Uporaba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Punjenje akumulatora (crtež C)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe
i kad izgubi moć pružanja dovoljne snage na zadacima koji su dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator
se može ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne
predstavlja problem.
♦ Da biste napunili akumulator, utikač punjača (5)
priključite u priključnicu (3).
♦ Priključite punjač.
♦ Alat ostavite priključen na punjač 16 sati.
Tijekom punjenja, punjač može zujati i ugrijati se.
To je normalno i ne predstavlja naznaku problema.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je
okolna temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena temperatura punjenja: oko 24 °C.
Pokazatelj slabe baterije
Kada razina energije u bateriji postane niska, radno
LED svjetlo počet će brzo treperiti.
♦ LED svjetlo svijetlit će 5 sekundi tijekom niskog
napona - - - - - ovim obrascem.
Upozorenje! Nemojte rabiti proizvod dok su baterije
slabe. Prazne baterije odmah napunite.
Postavljanje inicijalne točke uključivanja
(sl. D)
♦
♦
♦
♦
Primite odvijač kao što je prikazano na slici D.
Dlanom ruke držite pritisnut aktivator upravljanja
kretanjem (1) sa stražnje strane alata.
Kada radno LED svjetlo (4) svijetli, alat je spreman za uporabu.
Da biste resetirali inicijalnu točku pokretanja,
prvo pustite aktivator upravljanja kretanjem (1).
Premjestite alat u novi položaj, a zatim dlanom
ruke držite pritisnut aktivator upravljanja kretanjem (1) sa stražnje strane alata.
Kalibracija upravljanja žiroskopom.
Ovaj se alat povremeno automatski kalibrira kako bi
žiroskopske kontrole radile ispravno. Ako se čini da
kontrole na rade ispravno, alat se može kalibrirati
ručno.
♦ Pritisnite aktivator upravljanja kretanjem (1).
♦ Pustite aktivator upravljanja kretanjem (1).
♦ Alat postavite na vodoravnu površinu.
Radno LED svjetlo (4) dvaput će upaliti i ugasiti
u roku od 5 sekundi, što znači da je alat kalibriran.
Upravljanje radom "prema naprijed"
(sl. E)
♦
♦
Postavite inicijalnu točku pokretanja.
Okrenite alat u smjeru kazaljke na satu i odvijač
će raditi u smjeru "prema naprijed".
Napomena: Brzinu alata određuje veličina zakretanja. .
Malo zakretanje = manja brzina.
Veliko zakretanje = veća brzina.
Upravljanje radom "prema natrag"
(sl. F)
♦
♦
Postavite inicijalnu točku pokretanja.
Okrenite alat suprotno od kazaljke na satu i odvijač će raditi u smjeru "prema natrag".
Napomena: Brzinu alata određuje veličina zakretanja. .
Malo zakretanje = manja brzina.
Veliko zakretanje = veća brzina.
Pokazatelj visoke temperature
LED radno svjetlo
Kada radna temperatura sklopova postane previsoka, radno LED svjetlo počet će se paliti i gasiti po
obrascu dugo-kratko.
♦ LED svjetlo svijetlit će 5 sekundi dok je temperatura sklopova visoka - . - . - . - . po ovom obrascu.
Pričekajte dok se uređaj ohladi na optimalnu
radnu temperaturu od približno 24°C.
LED radno svjetlo (4) automatski se uključuje kad
pritisnete aktivator upravljanja kretanjem (1).
Automatsko isključivanje
Radi očuvanja baterije u slučaju nenamjernog
uključivanja alat će se automatski isključiti nakon 45
13
HRVATSKI
sekundi neprestanog rada. Radno LED svjetlo (4)
brzo će se paliti i gasiti u trajanju od 5 sekundi prije
nego što se alat isključi.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Rad s vijcima
♦
♦
♦
Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne vrste
i veličine.
Ako je uvijanje vijaka otežano, pokušajte nanijeti
manju količinu tekućine za pranje ili sapuna kao
sredstva za podmazivanje navoja.
Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj
liniji s vijkom.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovnom čišćenju.
Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovitog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na alatu, uklonite akumulator iz alata.
Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovno
čistite mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovno čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvorite steznu glavu i lagano udarajte
po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš Вlack & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe,
ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pripremite ovaj proizvod za odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i pakovanja omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala.
Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
14
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, molimo vas da svoj proizvod vratite
bilo kojem ovlaštenom servisnom agentu koji će ga
prikupiti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Вlack & Decker na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi: www.2helpU.com
Baterije
Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
♦
NiCd, NiMH i Li-Ion baterije mogu se reciklirati.
Odnesite ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili
u lokalno središte za recikliranje.
Tehnički podaci
BDCS36G
(H1)
Napon
Brzina bez
opterećenja
Najveći moment
(PTI vrijednost)
Vrsta akumulatora
VDC 3,6
min-1 180
Nm 3
Li-Ion
Kapacitet baterije
Ah 1,3
Težina
kg 0,3
Punjač
905450** tip 1
Ulazni napon
VAC 230
Izlazni napon
VDC 9
Trenutno
mA 100
Približno vrijeme
punjenja
H 12-15
Razina zvučnog tlaka prema
EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 63 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 74 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
HRVATSKI
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Uvijanje bez udaraca (ah, S) 2,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
BDCS36G
Вlack & Decker izjavljuje da su donji proizvodi opisani
u odjeljku "tehnički podaci"
u skladu su sa sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2 Ovi proizvodi također su usklađeni sa smjernicama 2004/108/
EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Вlack & Decker putem sljedeće adrese
ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
12.4.2012.
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i pruža iznimno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš proizvod marke Black & Decker postane
neispravan uslijed manjkavosti u njegovom materijalu, izradi ili uslijed nedostatne usklađenosti unutar
24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka Black & Decker
jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih znatnom habanju i trošenju ili zamjenu
takvih proizvoda, kako bi se osigurala minimalna
neugodnost za našeg kupca, osim ako je:
◆ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu unajmljivanja;
◆ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
◆ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
◆ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete
provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker
servisa i potpuni detalji o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima, dostupni su putem interneta
na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali svoj novi
Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama.
Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker i našem rasponu proizvoda dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će
se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka
proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po
izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
16
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaš Black & Decker akumulatorski odvijač je dizajniran za poslove odvijanja i uvrtanja zavrtnjeva. Ovaj
alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno.
Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom.
Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
17
SRPSKI
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je specificirao proizvođač. Punjač koji je podesan za
jedan tip punjive baterije može izazvati opasnost
od požara ako se koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih. Upotreba bilo koje druge punjive baterije
može izazvati opasnost od povreda ili požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je
dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji
ili drugi sitni metalni predmeti koji mogu da
naprave spoj između kontakata. Kratkospajanje baterijskih kontakata može izazvati opekotine
ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta,
isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost
18
dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku
pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može
izazvati iritaciju kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna
upozorenja za odvijače i udarne odvijače
♦
♦
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši kada radite sa udarnim
bušilicama. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne drške ako su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih
povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvat
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da pritezač dodirne skrivene
vodove. Pritezač koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom
ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja
od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo
da se ne igraju sa uređajem.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni pre-
SRPSKI
ostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnim upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDFom.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći simboli:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Dodatna sigurnosna uputstva za
baterije i punjače
Baterije
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne izlažite bateriju vodi.
Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura
može da pređe 40 °C.
Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
alat.
Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
Punjači
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vaš Black & Decker punjač koristite samo za
punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
Neispravne kablove odmah zamenite.
Ne izlažite punjač vodi.
Ne otvarajte punjač.
Ne otvarajte sondu punjača.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon elektro mreže odgovara naponu
na natpisnoj pločici aparata. Nikad ne
pokušavajte da zamenite punjač običnim
mrežnim utikačem.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za kontrolu pokreta
2. Držač bita
3. Konektor punjača
4. Radna LED lampica
Sl. A
5. Punjač
Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
19
SRPSKI
Montaža
Upozorenje! Pre montaže izvadite bateriju iz alata.
Postavljanje i skidanje bita odvijača ili
ključa (sl. B)
Upozorenje! Uverite se da je alat blokiran da biste
sprečili aktiviranje prekidača prilikom instaliranja ili
skidanja pribora.
♦ Za nameštanje odvijača, gurnite ga u držač(2)
dok se ne utvrdi u mestu.
♦ Za skidanje odvijača, izvucite ga pravo iz držača.
Napomena! Za skidanje bita/ključa ponovite gore
navedene korake.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Punjenje baterije (sl. C)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek
kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Punjač se
može zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne
ukazuje na problem.
♦ Da biste napunili bateriju, umetnite utikač punjača
(5) u konektor punjača (3).
♦ Uključite punjač u struju.
♦ Ostavite punjač priključen 16 sati.
Punjač se može zagrejati i zujati tokom punjenja; to
je normalno i ne ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24 °C.
Indikator prazna baterija
Kada se isprazni baterija, onda radna LED lampica
počinje brzo da treperi.
♦ Treperenje LED lampice traje 5 sekundi tokom
niskog napona - - - - - po ovom obrascu..
Upozorenje! Ne nastavljajte sa upotrebom proizvoda
kada su baterije slabe. Odmah napunite ispražnjene
baterije.
Indikator visoka temperatura
Kada radna temperatura kola postaje previsoka,
onda LED radna lampica počinje da treperi dugo
i kratko.
♦ Treperenje LED lampice traje 5 sekundi tokom
visoke temperature kola - . - . - . - . po ovom
obrascu. Dozvolite da se uređaj ohladi na optimalnu radnu temperaturu od oko 24°C.
20
Podešavanje inicijalne početne tačke
(sl. D)
♦
♦
♦
♦
Uhvatite odvijač kao što je prikazano na slici D.
Pritisnite i držite pritisnutim prekidač za kontrolu
pokreta (1) na poleđini alata pomoću dlana vaše
ruke.
Kada se radna LED lampica (4) upali, onda je
alata spreman za upotrebu.
Za resetovanje inicijalne početne tačke prvo
otpustite prekidač za kontrolu pokreta (1). Pomerite alat u novu poziciju, zatim pritisnite i držite
pritisnutim prekidač za kontrolu pokreta (1) na
poleđini alata pomoću dlana vaše ruke.
Kalibracija kontrole žiroskopa
Ovaj alat se automatski kalibriše periodično da bi
osigurao pravilan rad kontrola žiroskopa zasnovano
na pokretu. Ako automatika ne radi pravilno, onda
se alat može ručno kalibrisati.
♦ Pritisnite prekidač za kontrolu pokreta (1).
♦ Otpustite prekidač za kontrolu pokreta (1).
♦ Postavite alat na ravnu površinu.
Radna LED lampica (4) treperi dva puta u roku od 5
sekundi i time označava da je alat kalibrisan.
Za navijanje (sl. E)
♦
♦
Podesite inicijalnu početnu tačku.
Rotirajte alat udesno i odvijač aktivira funkciju
navijanja.
Napomena: Brzina alata se utvrđuje količinom
rotiranja. .
Mala rotacija = niža brzina.
Veća rotacija = veća brzina.
Za odvijanje (sl. F)
♦
♦
Podesite inicijalnu početnu tačku.
Rotirajte alat ulevo i odvijač aktivira funkciju
odvijanja.
Napomena: Brzina alata se utvrđuje količinom
rotiranja. .
Mala rotacija = niža brzina.
Veća rotacija = veća brzina.
Radna LED lampica
Radna LED lampica (4) se automatski pali kad se
pritisne prekidač za kontrolu pokreta (1).
Automatsko isključivanje
Za održavanje veka trajanja baterije u slučaju nehotičnog aktiviranja, alat se automatski isključuje nakon
isteka od 45 sekundi neprekidnog rada. Radna LED
SRPSKI
lampica (4) treperi brzo za 5 sekundi pre nego što
se alat isključi.
Saveti za optimalnu upotrebu
Odvrtanje i uvrtanje
♦
♦
♦
Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte da
ga malo podmažete koristeći tečnost za pranje
ili sapun.
Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre čišćenja isključite punjač iz struje.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve
krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da
biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com
Baterije
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je
uklonite iz alata.
♦
NiCd, NiMH i Li-jonske baterije se mogu reciklirati. Odnesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za
reparaciju ili u lokalnu stanicu za reciklažu.
Tehnički podaci
BDCS36G
(H1)
Napon
Brzina u praznom
hodu
Maks. obrtni
momenat
(PTI nominalna
vrednost)
Tip baterije
VDC 3,6
Min-1 180
Nm 3
Li-jonska
Kapacitet baterije
Ah 1,3
Težina
kg 0,3
Punjač
905450** tip. 1
Ulazni napon
VAC 230
Izlazni napon
VDC 9
Struja
mA 100
Približno vreme
punjenja
Č 12-15
Nivo zvučnog pritiska prema
EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 63 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 74 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745:
Uvrtanje/odvrtanje bez udarne funkcije (ah, D) 2,5 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
21
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
BDCS36G
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“
usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2 Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2004/108/
EC i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte
Black & Decker na sledećoj adresi ili ih potražite
u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
12.4.2012
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatsku delatnost,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese
koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker
proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim
proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk
22
МАКЕДОНСКИ
Намена и употреба
Вашиот Black & Decker батериски одвртувач е
наменет за одвртување и навртување. Алатката
е наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за
безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или
на електрична алатка што работи на батерии
(без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се причина за
незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка.
Одвлекување на вниманието може да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
a. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електрична алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
која е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
23
МАКЕДОНСКИ
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
a. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
24
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски алатки
а. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски пакет може
да доведе до ризик кога се употребува со друг
батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки само
со батериски пакети кои се посебно определени за нив. Употребата на било какви
други батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се употребува,
држете го настрана од други метални
предмети како што се: спојници за хартија, парички, клучеви, шајки, завртки или
други мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата батериски
терминали. Правењето на краток спој помеѓу
батериските терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
г. Течност може да биде исфрлена од батеријата поради неправилна употреба; не
ја допирајте. Доколку случајно дојде до
допир, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во допир со очите, побарајте
и медицинска помош. Течноста исфрлена
од батеријата може да предизвика иритација
или изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност за одвртки и ударни одвртки
♦
Носете штитници за ушите кога употребувате ударни дупчалки. Изложеноста на бучава
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
може да предизвика губење на слухот.
Употребувајте помошни рачки доколку се
испорачуваат заедно со алатката. Губењето
на контрола може да предизвика повреда кај
ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која затворачот може да
дојде во допир со скриени жици. Доколку
затворачите допрат жица под напон, тоа може
да ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Оваа алатка не е наменета за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или
упатства за употреба на апаратот од страна на
лице кое е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦
♦
♦
Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка
подолг период, осигурајте се дека правите
повремени паузи.
Ослабување на слух.
Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка
на дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад
со стандардната метода за тестирање според EN
60745 и можат да се користат за споредување на
една алатка со друга. Декларираната вредност
на емитирани вибрации може исто така да се
користи за прелиминарна проценка на изложеност
на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните симболи се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Дополнителни упатства за безбедност
за батерии и полначи
Батерии
♦
♦
♦
Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради било која причина.
Не ја изложувајте батеријата на вода.
Не ја одлагајте на места каде температурата
25
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
може да надмине 40 °C.
Полнете ја само при температура во просторијата од 10 °C до 40 °C
Полнете само со полначот кој е се испорачува
со алатката.
Кога се ослободувате од батериите, следете
ги упатствата кои се дадени во одделот „Заштита на животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Употребувајте го Вашиот Black & Decker
полнач само за полнење на батеријата на
алатката со која е испорачан. Другите батерии
можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батерии.
Обезбедете неисправните кабли веднаш да
бидат заменети.
Не го изложувајте полначот на вода.
Не го отварајте полначот.
Не го бодете полначот.
Склопување
Предупредување! Пред склопување, отстранете
ја батеријата од алатката.
Монтирање и отстранување на
делови за навртување/одвртување
или на приклучоци (скица В)
Предупредување! Осигурајте се дека алатката е
блокирана за да се спречи вклучување на прекинувачот пред монтирањето или отстранувањето
на додатоците.
♦ За да монтирате дел за навртување/одвртување, турнете го во држачот за делот (2)
додека не се намести.
♦ За да отстраните дел за навртување/одвртување, само извлечете го од неговиот држач.
Напомена! За да го отстраните делот/приклучокот, повторете ги горенаведените чекори.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да
работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Прочитајте го упатството за употреба пред
да го употребите полначот.
Полнење на батеријата (скица С)
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа
не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали напонот на струјното
напојување одговара на напонот кој е
деклариран на плочката. Никогаш не се
обидувајте да го замените приклучокот на
полначот со обичен приклучок за струја.
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Активатор за насока на движење
2. Држач за додатоци за одвртување
3. Спојница на полнач
4. LED работна светилка
26
5. Полнач
Полначот е наменет само за употреба во
затворен простор.
Безбедност од електричен удар
♦
Скица А
Батеријата треба да се наполни пред првата употреба и секогаш кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле лесно
извршувани. Полначот може да се загрее за време
на полнењето; ова е нормално и не значи дека
постои проблем.
♦ За да ја наполните батеријата, вметнете го
приклучокот на полначот (5) во спојницата на
полначот (3).
♦ Вклучете го полначот.
♦ Оставете ја алатката приклучена на полначот
во траење од 16 часа.
Полначот може да зуи и да се загрее за време
на полнењето; ова е нормално и не значи дека
постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата при
температури во просторијата пониски од 10 °C или
повисоки од 40°C. Препорачана температура при
полнење: околу 24 °C.
Индикатор за слаба батерија
Кога батеријата е слаба, LED работната светилка
почнува брзо да трепка.
♦ Трепкањето на LED работната светилка ќе
МАКЕДОНСКИ
трае 5 секунди при слаб напон - - - - - по оваа
шема..
Предупредување! Не продолжувајте да го
користите производот со испразнети батерии.
Соодветно наполнете ги испразнетите батерии.
Индикатор за висока температура
Кога работната температура на колото станува
премногу висока, LED работната светилка ќе
почне да трепка во долги и кратки интервали.
♦ Трепкањето на LED работната светилка ќе
трае 5 секунди при висока температура на
колото - . - . - . - . по оваа шема. Дозволете
и на алатката да се излади до оптималната
работна температура од околу 24°C.
Поставување на првичната почетна
точка (скица D)
♦
♦
♦
♦
Фатете го одвртувачот како што е прикажано
на скица D.
Притиснете и држете го активаторот за контрола на движење (1) на задната страна на
алатката со дланката на вашата рака.
Кога LED работната светилка (4) ќе се вклучи,
алатката е подготвена за употреба.
За да ја повторно да ја поставите првичната
почетна точка, прво ослободете го активаторот за контрола на движење (1). Преместете
ја алатката до новата положба, а потоа притиснете и држете го активаторот за контрола
на движење (1) на задната страна на алатката
со дланката на вашата рака.
Калибрација на жироскопската
контрола
Оваа алатка автоматски се рекалибрира повремено за да се осигура соодветно функционирање на
сензорските жироскопски контроли. Ако се чини
дека контролите не функционираат соодветно,
алатката може да биде калибрирана рачно.
♦ Притиснете го активаторот за контрола на
движење (1)
♦ Ослободете го активаторот за контрола на
движење (1)
♦ Поставете ја алатката на рамна површина.
LED работната светилка (4) ќе затрепка два пати
во рок од 5 секунди за да укаже дека алатката
била рекалибрирана.
Работење нанапред (скица Е)
♦
♦
Поставете ја првичната почетна точка.
Вртете ја алатката во насоката на стрелките
на часовникот и одвртувачот ќе се активира
нанапред.
Напомена: Брзината на алатката се одредува со
вредноста на ротацијата. .
Мала ротација = помала брзина.
Голема ротација = поголема брзина.
Р а б от е њ е в о о б р а т н а н а с о к а
(скица F)
♦
♦
Поставете ја првичната почетна точка.
Вртете ја алатката во спротивна насока од
стрелките на часовникот и одвртувачот ќе се
активира во обратна насока.
Напомена: Брзината на алатката се одредува со
вредноста на ротацијата. .
Мала ротација = помала брзина.
Голема ротација = поголема брзина.
LED работна светилка
LED работната светилка (4) се вклучува автоматски кога активаторот за контрола на брзина
(1) е притиснат.
Автоматско исклучување
За да се одржи времетраењето на батеријата во
случај на случајно активирање, алатката автоматски ќе се исклучи по непрекинато работење
од 45 секунди. LED работната светилка (4) брзо
ќе трепка 5 секунди пред да се исклучи алатката.
Совети за оптимална употреба
Одвртување и навртување
♦
♦
♦
Секогаш употребувајте додаток за одвртување/навртување од соодветен вид и големина.
Доколку завртките тешко се стегаат, пробајте
да ги подмачкате со нанесување на мало
количество на течност за миење или сапун.
Секогаш држете ги алатката и додатокот за
одвртување во права линија со завртката.
Одржување
Вашата Вlack & Decker електрична алатка е
направена да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за
алатката и редовното чистење.
На Вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било какво
27
МАКЕДОНСКИ
одржување, отстранете ја батеријата од алатката.
Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот и лесно чукнете
го да ја отстраните правта од внатрешноста.
Батерии
Целосно истрошете ја батеријата па потоа
одстранете ја од алатката.
♦
Никел-кадмиумските, никел-металхидридните
и литиум-јонските батерии може да се рециклираат. Однесете ги кај било кој овластен
сервисер или во локална станица за рециклирање.
Технички податоци
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно
употребени.
Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната средина
и ја намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
28
BDCS36G
(H1)
Напон
Vдиректна струја 3,6
Брзина без
оптоварување
Min-1 180
Максимален
обртен момент
(PTI Рејтинг)
Nm 3
Тип на батеријата
Литиум-јонска
Капацитет на
батеријата
Ah 1,3
Тежина
кг 0,3
Полнач
905450** тип 1
Влезен напон
Vнаизменична 230
струја
Излезен напон
Vдиректна струја 9
Струја
Приближно време
на полнење
mA 100
H 12-15
Ниво на звучен притисок спрема
EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 63 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 74 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
спрема EN 60745:
Навртување/одвртување без удар (ah, IS) < 2.5 m/s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
BDCS36G
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-2 Овие
производи исто така се во склад со Директивата
2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За повеќе информации Ве молиме да стапите во контакт со
Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на производи
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
12/04/2012
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на сообразност во рок од 24
месеци од датумот на набавката, Black & Decker
гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на
нормална употреба, или ќе ги замени таквите
производи за да осигура купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com
В е м ол и м е д а го п о с ет и те н а ш и от с а ј т
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk
zst00210014 - 06-08-2013
29
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising