BDCS36G | Black&Decker BDCS36G SCREWDRIVER instruction manual

372001 - 50 EST
www.blackanddecker.eu
BDCS36G
Eesti keel
(originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
13
A
B
C
D
E
F
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Вlack & Decker kruvikeeraja on
loodud kruvikeeramistööde jaoks. See
tööriist on mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutusjuhised
b.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
c.
d.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles. Hoiatustes kasutatud
termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
Töökoha ohutus
Hoidke töökoht puhas ja hästi
valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad
soodustavad õnnetusi.
Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas,
näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal
ohutus kauguses.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada
kontrolli tööriista üle.
e.
f.
3.
a.
Elektriohutus
Elektritööriista pistikud peavad
4
sobima pistikupesaga. Ärge
kunagi mingil moel muutke pistikut. Ärge kasutage maandusega
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega nagu torud,
radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha
on maaga ühenduses.
Ärge hoidke elektritööriistu
vihma käes ega märgades tingimustes. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate
servade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögi ohtu.
Kui te kasutate tööriista väljas,
kasutage kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset
(RCD). Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida
teete, ja kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage
elektritööriista väsimuse korral
EESTI KEEL
b.
c.
d.
e.
f.
g.
või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub,
võite saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid.
Kandke alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja
kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist, kättevõtmist ja kandmist,
et toitelüliti on väljalülitatud
asendis. Kandes tööriista, sõrm
lülitil, või ühendades toiteallikaga
tööriista, mille lüliti on tööasendis,
võib juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lotendavaid rõivaid
ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted
ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise seadmete
ühendamise võimalus, veenduge,
et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti. Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
5
Elektritööriista kasutamine ja
hooldamine
Ärge koormake elektritööriista
üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja
ohutumalt võimsusel, mis on tööks
ette nähtud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist, tarvikute vahetamist või tööriista
säilituskohta panekut eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete rakendamine vähendab
elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
Hoidke hetkel mittekasutatavaid
elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage
tööriista kasutada inimestel, kes
pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada. Veenduge, et liikuvad osad
sobivad kokku ja ei kiilu kinni,
osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade
halb hooldamine põhjustab palju
õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja
EESTI KEEL
g.
5.
a)
b.
c.
d.
6.
a.
Lisahoiatused elektritööriistade
kasutamise kohta
puhtana. Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud
kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jne vastavalt
sellele kasutusjuhendile, võttes
arvesse nii töötingimusi kui ka
tehtava töö iseloomu. Kui elektritööriista kasutatakse muuks kui
sihtotstarbeks, võib sellest tuleneda
ohtlik olukord.
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded kruvikeerajatele ja
löökmutrivõtmetele
◆
◆
Elektritööriistade kasutamine ja
hooldamine
Kasutage laadimiseks ainult
tootja määratud laadijat. Ühele
akule sobiv laadija võib teise aku
laadimisel põhjustada tuleohtu.
Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Muud tüüpi
aude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohu.
Kui akut ei kasutata, hoidke
seda eemal kirjaklambritest,
müntidest, võtmetest, naeltest,
kruvidest jms metallesemetest,
mis võivad kaasa tuua lühise.
Aku klemmide lühistamine võib
põhjustada põletusi ja tulekahju.
aledes tingimustes võib akust
eralduda vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist. Kokkupuute
korral peske veega. Kui vedelikku
satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust lekkinud vedelik
võib tekitad ärritust või põletusi.
◆
◆
◆
Hooldamine
Laske tööriista korrapäraselt
hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult
originaalvaruosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Lööktrelli kasutamisel kandke
kuulmiskaitset. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas
olevaid lisakäepidemeid. Kontrolli
kadumine võib põhjustada kehavigastusi.
Kui te teete tööd, mille käigus
võib kinnitus puutuda kokku
varjatud juhtmetega, hoidke
elektritööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Kui kinnitused
puudutavad pinge all olevat juhet,
võivad pinge alla sattuda ka elektritööriista lahtised metallosad ja
kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse
külge pitskruvidega või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega
või vastu keha on detail ebastabiilne
ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks selliste isikute
(sh laste) käes, kelle füüsilised,
sensoorsed või vaimsed võimed
on vähenenud või kellel puuduvad
vajalikud kogemused või teadmised. See on lubatud vaid siis, kui
neid valvab või juhendab seadme
kasutamisel nende ohutuse eest
vastutav isik. Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Teiste isikute ohutus
◆
6
See seade ei ole mõeldud kasuta-
EESTI KEEL
◆
miseks isikute (sealhulgas laste)
poolt, kelle füüsilised, tajumis- või
vaimsed võimed on piiratud või
kellel puuduvad teadmised ja kogemused, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
või seadme kasutamist puudutava
juhendamise korral.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet,
et nad ei mängiks seadmega.
Deklareeritud vibratsioonitaset võib
samuti kasutada kokkupuute esmaseks
hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase
võib ületada eespool toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel
selleks, et määrata kindlaks direktiiviga
2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke
kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise ajale ka
neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Muud ohud.
Tööriista kasutamisel võivad tekkida
muud ohud, mida ei ole lisatud hoiatustes
kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel
ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa
teatud ohte vältida. Need on järgmised:
◆ Liikuvate osade puudutamisest
põhjustatud vigastused.
◆ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkinud vigastused.
◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest
põhjustatud vigastused. Tööriista
pikaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
◆ Kuulmiskahjustused.
◆ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu
sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi
sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Lisaohutusjuhised akude ja
laadijate kohta
Akud
◆
◆
◆
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad deklareeritud
vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud
standardsele katsemeetodile ning neid
võib kasutada tööriistade võrdlemiseks.
◆
◆
◆
7
Ärge proovige akusid kunagi avada.
Vältige aku kokkupuudet veega.
Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida üle 40 °C.
Laadimiskeskkonna temperatuur
peab olema vahemikus 10 °C kuni
40 °C.
Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarnitud laadurit.
Akude kõrvaldamisel järgige jaotise
EESTI KEEL
1.
2.
3.
4.
„Keskkonnakaitse“ juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laadijad
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Joonis A
Kasutage oma Вlack & Deckeri
laadijat ainult selle seadme/tööriista aku laadimiseks, millega koos
laadija tarniti. Teised akud võivad
plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
Vältige laaduri kokkupuudet veega.
Ärge avage laadurit.
Ärge uurige laadurit.
5.
Laadija
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist eemaldage tööriista küljest aku.
Kuriveekrajaotsaku või
padrunvõtme paigaldamine
(jn B)
Hoiatus! Enne tarvikute paigaldamist
või eemaldamist veenduge, et tööriist on
sisselülitamise vastu lukustatud.
◆ Kruvikeeraja padrunvõtme paigaldamiseks suruge seda võtit
hoidikusse (2), kuni see on lukus.
◆ Kruvikeeraja padrunvõtme eemaldamiseks tõmmake see otse võtme
hoidikust välja.
Märkus! Otsaku/padrunvõtme eemaldamiseks korrake toimingut.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga
ega vaja seega lisamaandust.
Kontrollige alati, et võrgupinge
vastab andmesildile märgitud
väärtusele. Ärge kunagi proovige vahetada laadijat välja
tavalise toitepistiku vastu.
◆
Liikumiskontrollli aktivaator
Otsakuhoidja
Laaduri konnektor
LED-valgusti
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada
oma kiirusega. Ärge koormake seda
üle.
Aku laadimine (joonis C)
Aku vajab laadimist enne esimest kasutamist ja alati, kui tööriista võimsus aku
kasutamisel hakkab vähenema. Aku võib
laadimise ajal soojeneda, mis on tavaline
ega tähenda, et aku oleks rikkis.
◆ Patarei vahetamiseks sisestage laaduri pistik (5) laaduri konnektorisse
(3).
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb
lasta see ohutuse tagamiseks
tootjal või Вlack & Deckeri volitatud
hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või
mõned neist.
8
EESTI KEEL
◆
◆
◆
Ühendage laadija vooluvõrku.
Jätke tööriist laaduriga ühendatuks
16 tunniks.
Laadur võib laadimise ajal ümisevat hääl
teha ja soojeneda, mis on tavaline ega
tähenda, et aku oleks rikkis.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle
40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur
on ligikaudu 24 °C.
Güroskoobi kontrolli
kalibreerimine
See tööriist kalibreerib end automaatselt
uuesti perioodiliselt tagamaks, et liikumispõhised güroskoobi kontrollid töötavad korrektselt. Kui kontrollid ei tööta
korrektselt, võib tööriista ka manuaalselt
kalibreerida.
◆ Vajutage liikumiskontrolli aktivaatorit
(1).
◆ Vabastage liikumiskontrolli aktivaator (1).
◆ Asetage tööriist tasasele pinnale.
LED-valgusti (4) vilgub kaks korda
5 sekundi jooksul viitamaks, et tööriist
on uuesti kalibreeritud.
Patareide tühjenemise
indikaator
Kui patarei saab tühjaks, hakkab LED-indikaator kiiresti vilkuma.
◆ LED vilkumine kestab 5 sekundit
madalpinge korral mustrina - - - - -..
Hoiatus! Ärge jätkake toote kasutamist,
kui patareid on ammendunud. Laadige
tühjad patareid kohe täis.
Kõrge temperatuuri
indikaator
Kui ringluse töötemperatuur tõuseb liiga
kõrgeks, hakkab LED-valgusti vilkuma
pikkade ja lühikeste kombinatsioonis.
◆ LED vilkumine kestab 5 sekundit
kui ringlus on kõrge temperatuuriga
mustrina - . - . - . - .. Laske seadmel
jahtuda optimaalse töötemperatuurini, milleks on umbes 24°C.
Edasiliikumissuunas
töötamine (jn. E)
◆
◆
Määrake esialgne stardipunkt.
Pöörake tööriista päripäeva ja
kruvikeeraja aktiveerub edasiliikumissuunas.
Märkus: Tööriista kiiruse määrab pöörete hulk. .
Vähe pöördeid = väike kiirus
Palju pöördeid = suur kiirus
Esialgse stardipunkti
seadistamine (jn. D)
◆
◆
◆
Esialgse stardipunkti lähtestamiseks vabastage kõigepealt liikumiskontrolli aktivaator (1). Viige
tööriist uude asendisse, seejärel
vajutage ja hoidke liikumiskontrolli
aktivaatorit (1) tööriista tagaküljel
peopesas.
Haarake kruvikeeraja, nagu näidatud pildil D.
Vajutage ja hoidke liikumiskontrolli
aktivaatorit (1) tööriista tagaküljel
peopesas.
Kui LED-valgusti (4) helendab, on
tööriist kasutusvalmis.
Tagailiikumissuunas
töötamine (jn. F)
◆
◆
9
Määrake esialgne stardipunkt.
Pöörake tööriista vastupäeva ja
EESTI KEEL
kruvikeeraja aktiveerub tagasiliikumissuunas.
Märkus: Tööriista kiiruse määrab pöörete hulk. .
Vähe pöördeid = väike kiirus
Palju pöördeid = suur kiirus
LED-valgusti
Päästiku vajutamisel süttib automaatselt
LED-valgusti (4), kui liikumiskontrolli
aktivaator (1) on alla vajutatud.
Automaatne väljalülitus
Patarei eluaja hoidmiseks kogemata
aktiveerimise korral, lülitub tööriist automaatselt välja 45 sekundit pärast pidevat
tööd. LED-valgusti (4) vilgub kiiresti 5
sekundit enne tööriista väljalülitumist.
Nõuanded optimaalse
kasutamise kohta
laadija pistikupesast enne puhastamist.
◆ Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme
harja või kuiva lapiga.
◆ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage
abrasiivseid ega lahustipõhiseid
puhastusvahendeid.
◆ Keerake padrun aegajalt lahti ja
koputage tolmust tühjast.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet
ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
Вlack & Deckeri toode on muutunud
kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse eraldi kogumise kohta.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine aitab materjale taaskasutada.
Materjalide taaskasutamine
aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kruvide keeramine
◆
◆
◆
Kasutage alati õiges mõõdus ja
sobiva kujuga kruvikeerajaotsakut.
Kui kruvi on raske keerata, määrige
seda kergelt pesuvedeliku või seebiga.
Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak
alati kruviga ühel joonel.
Hooldamine
Teie Black & Decker tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava
töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi
kogumist prügilates või nende viimist
jaemüüjale uue toote ostmisel.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldamist.
Вlack & Decker pakub võimalust
Вlack & Deckeri toodete tagasivõtmiseks
ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage tööriista küljest aku. Eemaldage
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Вlack & Deckeri
10
EESTI KEEL
kohalikku esindusse, mille aadressi
leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on
Вlack & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad
internetis aadressil www.2helpU.com
Akud
Laske akul seadme töötades
täielikult tühjeneda ja eemaldage aku seejärel tööriistast.
◆
Helirõhu tase vastavalt standardile
EN 60745:
Helirõhk (LpA) 63 dB(A), määramatus (K) 3
dB(A)
Helivõimsus (LWA) 74 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtus (triaksiaalvektori
summa) vastavalt EN 60745:
Kruvide keeramine ilma löögita (ah, S) < 2,5 m/s2,
määramatus (K) 1,5 m/s2
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on
ümbertöödeldavad. Viige need
volitatud remondikeskusse või
kohalikku taaskasutuskeskusesse.
Tehnilised andmed
BDCS36G
(H1)
Pinge
Kiirus vabajooksul
Suurim
pöördemoment
(PTI hinnang)
Aku tüüp
VDC 3,6
Min-1 180
Nm 3
Li-Ion
Patarei mahtuvus
Ah 1,3
Mass
kg 0,3
Laadija
905450**
tüüp 1
Sisendpinge
VAC 230
Väljundpinge
VDC 9
Voolutugevus
mA 100
Ligikaudne
laadimisaeg
H 12-15
11
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
BDCS36G
Black & Decker kinnitab, et jaotises
„Tehnilised andmed” kirjeldatud tooted
vastavad järgmistele
dokumentidele:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Need tooted vastavad ka direktiivile
2004/108/EÜ ja 2011/65/EU. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel
olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja
kinnitab seda Black & Deckeri nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath
Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
12.04.2012
12
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш винтоверт Вlack & Decker предназначен для заворачивания саморезов. Данный инструмент предназначен
только для бытового использования.
Инструкции по технике
безопасности
c.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных
ниже правил безопасности
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или получению тяжелой
травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведенных
ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение
или беспорядок на рабочем месте
может привести к несчастному
случаю.
Не используйте электроинстру-
2.
a.
b.
c.
13
менты, если есть опасность
возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие
пары.
Во время работы с электроинструментом не подпускайте
близко детей или посторонних
лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля
над рабочим процессом.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепселипереходники, если в силовом
кабеле электроинструмента
есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим
током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под дождем или во
РУССКИЙ ЯЗЫК
d.
e.
f.
3.
a.
влажной среде. Попадание воды
в электроинструмент увеличивает
риск поражения электрическим
током.
Бережно обращайтесь с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель
для переноски электроинструмента или для вытягивания его
вилки из штепсельной розетки.
Не подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе
используйте удлинительный
кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование
кабеля, пригодного для работы на
открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
b.
c.
d.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте внимательны,
следите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым
смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы уста-
14
ли, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами
может привести к серьезной
травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты.
Всегда надевайте защитные
очки. Своевременное использование защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски,
ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как
подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение «включено»,
это может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него
все регулировочные или гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся
части электроинструмента, может
стать причиной тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от
движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства пылеудаления значительно
снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного
с запыленностью рабочего пространства.
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш
инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только
при соблюдении параметров,
указанных в его технических
характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если его выключатель не
устанавливается в положение
c.
d.
e.
f.
15
включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/
или извлекайте аккумулятор
перед регулированием, заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или
данными инструкциями, работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента.
Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения
подвижных частей, целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента, воздействующих на его
работу. Не используйте неисправный электроинструмент,
пока он не будет полностью
отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности
РУССКИЙ ЯЗЫК
g.
5.
a.
b.
c.
d.
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки
в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей
работы. Использование электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
Заряжайте аккумулятор зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов,
может создать риск возгорания
в случае его использования с аккумуляторами другого типа.
Используйте электроинструменты только с предназначенными для них аккумуляторами.
Использование аккумулятора
какой-либо другой марки может
привести к возникновению пожара и получению травмы.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов или возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если
жидкость попала на кожу, смойте ее водой. Если жидкость
попала в глаза, обращайтесь за
медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из аккумулятора,
может вызвать раздражение или
ожоги.
6.
a.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры
безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при
работе винтовертами и ударными гайковертами.
◆
◆
◆
16
При работе ударными дрелями
всегда надевайте противошумовые наушники. Воздействие
шума может привести к потере
слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками,
прилагающимися к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести
к тяжелой травме.
Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении операций, во время
которых крепежная деталь мо-
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
◆
жет соприкасаться со скрытой
проводкой. Контакт крепежных
элементов с находящимся под
напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность
поражения оператора электрическим током.
Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую
деталь руками или с упором
в собственное тело, то можно
потерять контроль над инструментом или обрабатываемой
деталью.
Использование инструмента
физически или умственно неполноценными людьми, а также
детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица. Не позволяйте
детям играть с инструментом.
Безопасность посторонних
лиц
◆
◆
Использование инструмента физически или умственно неполноценными людьми, а также детьми
и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом
возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые
не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски
могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании
изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике
безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые
остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
◆ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей
инструмента.
◆ Риск получения травмы во время
смены деталей инструмента,
ножей или насадок.
◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При
использовании инструмента в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные
перерывы в работе.
◆ Ухудшение слуха.
◆ Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например,
при обработке древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные
в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия,
были измерены в соответствии со
стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно
EN60745 и могут использоваться при
сравнении характеристик различных
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной
оценки величины вибрационного
воздействия.
Внимание! Значения вибрационного
воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ,
выполняемых данным инструментом,
и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного
воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/
EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты,
необходимо принимать во внимание
действительные условия использования электроинструмента, учитывая
все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент
находится в выключенном состоянии, время, когда он работает без
нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На устройстве имеются следующие
знаки:
Дополнительные меры
безопасности при работе
с аккумуляторами
и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Ни в коем случае не пытайтесь
разобрать аккумулятор.
Не погружайте аккумулятор
в воду.
Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.
Заряжайте аккумулятор только
при температуре окружающей
среды в пределах 10 °С – 40 °С.
Заряжайте только зарядными
устройствами, входящими в комплект поставки инструмента.
Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям
раздела «Защита окружающей
среды».
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
◆
Внимание! Полное ознакомление с руководством
по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
◆
◆
18
Используйте Ваше зарядное
устройство Вlack & Decker только для зарядки аккумулятора
электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит.
Аккумуляторы других марок могут
взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь
зарядить неперезаряжаемые
аккумуляторы.
Немедленно заменяйте повре-
РУССКИЙ ЯЗЫК
◆
◆
◆
жденный сетевой кабель.
Не погружайте зарядное устройство в воду.
Не разбирайте зарядное устройство.
Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для
проведения испытаний.
Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство
защищено двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем
проводе. Всегда проверяйте,
соответствует ли напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный
блок стандартным сетевым
штепселем.
Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания
должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Вlack & Decker.
Составные части
Ваш инструмент может содержать
все или некоторые из перечисленных
ниже составных частей:
1.
2.
3.
4.
Активатор управления движением
Держатель насадок
Гнездо подключения зарядного
устройства
Светодиодная подсветка
Рис. А
5.
Зарядное устройство
Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките
из инструмента аккумулятор.
Установка и снятие
отверточной насадки или
торцевого ключа (Рис. В)
Внимание! Перед установкой или
снятием насадок всегда проверяйте,
что пусковой выключатель заблокирован, чтобы исключить возможность
включения инструмента.
◆ Чтобы установить насадк у,
вставьте её в держатель (2) и нажмите до щелчка.
◆ Чтобы снять насадку, потяните за
неё и извлеките из держателя.
Примечание! Для извлечения отверточной насадки/торцевого ключа
повторите описанные выше шаги.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий
процесс. Избегайте перегрузки инструмента.
Зарядка аккумулятора
(Рис. С)
Аккумулятор нуждается в зарядке
перед первым использованием и если
он не обеспечивает достаточную
мощность для работ, которые ранее
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
выполнялись легко и быстро. В процессе зарядки аккумулятор может
слегка нагреться. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо
проблемы.
◆ Чтобы зарядить аккумулятор,
вставьте штекер (5) в гнездо подключения зарядного устройства
(3).
◆ Подключите зарядное устройство
к сетевой розетке.
◆ Оставьте инструмент подключенным к зарядному устройству на 16
часов.
В процессе зарядки зарядное устройство может слегка гудеть и нагреваться. Это нормально и не указывает на
наличие какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей
среды ниже 10 °C или выше 40 °С.
Рекомендуемая температура зарядки:
приблизительно 24 °C.
«длинный - короткий».
◆ Схема мигания светодиодной
подсветки в течение 5 секунд при
перегреве: - . - . - . - . Дождитесь
остывания инструмента до оптимальной рабочей температуры
(приблизительно 24°C).
Установка начальной
стартовой точки (Рис. D)
◆
◆
◆
◆
Индикатор разрядки
аккумулятора
При низкой зарядке аккумулятора
светодиодная подсветка начнет быстро мигать.
◆ Схема мигания светодиодной
подсветки в течение 5 секунд при
низкой зарядке аккумулятора:
- - - - -.
Внимание! Не продолжайте использование инструмента при севшем аккумуляторе. Незамедлительно зарядите
разряженный аккумулятор.
Индикатор перегрева
Когда рабочая температура в цепи
станет слишком высокой, светодиодная подсветка начнет мигать по схеме
Держите винтоверт, как показано
на рисунке D.
Ладонью нажмите и удерживайте
активатор управления движением(1), расположенный в задней
части инструмента.
Когда светодиодная подсветка
(4) загорится, инструмент готов
к работе.
Для сброса начальной стартовой
точки сначала отпустите активатор управления движением (1).
Переместите инструмент в новое положение, затем ладонью
нажмите и удерживайте активатор управления движением(1),
расположенный в задней части
инструмента.
Калибровка гироскопического
управления
Данный инструмент периодически
автоматически проводит само-калибровку, обеспечивая правильную
работу гироскопического блока управления движением. Если кажется, что
управление движением работает со
сбоями, инструмент можно вручную
откалибровать.
◆ Нажмите на активатор управления движением (1).
◆ Отпустите активатор управления
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
движением (1).
Положите инструмент на ровную
поверхность.
В течение 5 секунд светодиодная подсветка (4) мигнет дважды, указывая,
что инструмент был откалиброван.
◆
Вращение вперед (Рис. Е)
◆
Установите начальную стартовую
точку.
◆ Поверните инструмент по часовой стрелке, и винтоверт начнет
работать с вращением вперед.
Примечание: Скорость инструмента
зависит от того, как сильно был повернут инструмент.
Малый поворот = Низкая скорость.
Большой поворот = Высокая скорость.
выключится по истечении 45 секунд
непрерывной работы. Светодиодная
подсветка (4) начнет быстро мигать за
5 секунд до отключения инструмента.
Рекомендации по
оптимальному
использованию
Заворачивание
◆
◆
◆
Вращение назад (реверс)
(Рис. F)
◆
Установите начальную стартовую
точку.
◆ Поверните инструмент против
часовой стрелки, и винтоверт
начнет работать с вращением
назад.
Примечание: Скорость инструмента
зависит от того, как сильно был повернут инструмент.
Малый поворот = Низкая скорость.
Большой поворот = Высокая скорость.
Светодиодная подсветка
При нажатии на активатор управления
движением (1) светодиодная подсветка (4) загорится автоматически.
Автоматическое выключение
Для сохранения зарядки аккумулятора в случае непреднамеренного
пуска, инструмент автоматически
Всегда используйте отверточную
насадку соответствующего типа
и размера.
Если винты заворачиваются
с трудом, попробуйте нанести
небольшое количество моющего
средства или мыла в качестве
смазки.
Всегда держите инструмент
и отверточную насадку по прямой
линии с винтом.
Техническое
обслуживание
Ваш инструмент Вlack & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок
службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Ваше зарядное устройство не требует
никакого дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной
чистки.
Внимание! Перед любыми видами
работ по техническому обслуживанию вынимайте из инструмента
аккумулятор. Перед чисткой зарядного
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
устройства отключите его от источника
питания.
◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента
и зарядного устройства мягкой
щеткой или сухой тканью.
◆ Регулярно очищайте корпус
двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
◆ Регулярно раскрывайте патрон
и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей
среды
Раздельный сбор. Данное
изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент
Вlack & Decker или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный
приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы
и их упаковок позволяет
пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке
нового изделия.
Фирма Вlack & Decker обеспечивает
прием и переработку отслуживших
свой срок изделий Вlack & Decker.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный
центр, который собирает их по нашему
поручению.
Вы можете узнать место нахождения
Вашего ближайшего авторизованного
сервисного центра, обратившись
в Ваш местный офис Вlack & Decker
по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме
того, список авторизованных сервисных центров Вlack & Decker и полную
информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы
можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Аккумуляторы
Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его
из инструмента.
◆
22
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы
подлежат переработке. Сдайте их
в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт
переработки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические
характеристики
BDCS36G
(H1)
Напряжение
питания
Число оборотов
без нагрузки
Макс. крутящий
момент (PTI)
Тип
аккумулятора
Емкость
аккумулятора
Вес
Зарядное
устройство
Напряжение
питания
Выходное
напряжение
Ток
Приблизительное
время зарядки
В пост. 3,6
тока
Сумма величин вибрации (сумма
векторов по трем осям), измеренных
в соответствии со стандартом EN 60745:
Заворачивание без удара (ah, S) < 2,5 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
об./мин. 180
Нм 3
Li-Ion
Ач 1,3
кг 0,3
905450**
тип 1
В пе- 230
рем.
тока
В пост. 9
тока
мА 100
ч 12 - 15
Уровень звукового давления
в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 63 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LwA) 74 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия
ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
BDCS36G
Вlack & Decker заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-2
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/
EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в Вlack & Decker по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических
данных и делает это заявление от
имени фирмы Вlack & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового
проектирования
Вlack & Decker Europe, 210 Bath
Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
12/04/2012
zst00213839 - 08-08-2013
24
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising