FME600 | Stanley FME600 OSCILLATING TOOL instruction manual

588778-06 CZ
Přeloženo z původního návodu
FME600
2
3
ČESKY
Použití výrobku
Vaše oscilační nářadí Stanley Fat Max je určeno k různým
aplikacím v domácnosti, jako například k broušení. Je také
vhodné k obrábění materiálů ze dřeva, plastu, sádry, barevných kovů a upevňovacích prvků (např. netvrzené hřebíky,
spony), opracování poddajných dlaždic a škrábání malých
ploch. Nářadí je určeno pro náročnější práce, ne však pro
profesionální využití.
e.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo po-
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
hyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou
v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
ČESKY
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat
nebo které neznají tyto bezpečnostní pokyny, aby
s tímto elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu
provozní podmínky a práci, která bude prováděna.
Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým
je určeno, může být nebezpečné.
♦
♦
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se
vibračního nářadí
♦
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti. Při
kontaktu pracovního nástroje s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého broušením. Tento prach může
ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících osob.
Používejte protiprachovou masku určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem a podobnými látkami a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo vstupující do
pracovního prostoru.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova, nebo
při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při
kterém mohou vznikat toxické látky:
♦ Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
♦ V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
♦ Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot vzniklých při broušení.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací, než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění
obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Po uvolnění hlavního spínače bude řezné příslušenství
pokračovat v pohybu. Před odložením nářadí vždy
uvolněte spínač a počkejte, dokud nedojde k úplnému
zastavení upnutého příslušenství.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Ze žádného důvodu nikdy nesahejte do
prostoru pod obrobek. Nevkládejte prsty nebo palec do
blízkosti pilového listu a upínací svorky pilového listu.
Nepokoušejte se stabilizovat pilu uchopením patky pily.
Udržujte pilové listy ostré. Tupé nebo poškozené
pilové listy mohou při práci způsobit vychýlení nebo
zablokování pilového listu. Vždy používejte typ pilového
listu odpovídající materiálu obrobku a typu řezu.
Při řezání trubek a potrubí se ujistěte, zda se v nich
nenachází elektrické vodiče, voda atd.
Nedotýkejte se obrobku nebo pilového listu ihned po
ukončení řezu. Mohou být velmi horké.
Dávejte pozor na skrytá nebezpečí. Před řezáním do
stěn, podlah a stropů zkontrolujte polohu elektrických
vodičů a potrubí.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se
použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit
dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková
rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
5
ČESKY
♦
♦
♦
♦
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli zařízení delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být
oproti uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel
aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny
části pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí
vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
5.
6.
7.
Adaptér odsávání prachu (obr. E - pokud je dodán)
Adaptér příslušenství (podložka)
Adaptér příslušenství (upevňovací šroub)
Příslušenství
Toto nářadí obsahuje některé, nebo všechna následující
příslušenství. Výkon vašeho nářadí záleží na používaném
příslušenství. Příslušenství Stanley Fat Max jsou navržena
a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena
pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku, který vám vaše
nářadí může poskytnout.
Přesný pilový list pro ponorný řez pro
materiály ze dřeva a měkkých plastů.
(Katalogové číslo - STA26105-XJ)
Oddělování, ponorné řezy a seřezávání
vrstev dřeva a měkkých plastů. Ideální
k opracování dveří, ochranných lišt,
okenních říms a podlah.
Pilový list pro ponorný řez pro
materiály ze dřeva a kovu.
(Katalogové číslo - STA26110-XJ)
Oddělování, ponorné řezy a seřezávání
vrstev dřeva, plastů, tenkostěnného
potrubí a protlačovaných trubek, které
nejsou ze železa, hřebíků a šroubů.
Pilový list pro ponorný řez pro
materiály ze dřeva a kovu.
(Katalogové číslo - STA26115-XJ)
Oddělování, ponorné řezy a seřezávání
vrstev dřeva, plastů, tenkostěnného
potrubí a protlačovaných trubek, které
nejsou ze železa.
Segmentovaný pilový list.
(Katalogové číslo - STA26120-XJ)
Pilový list s dlouhou životností, ideální
k řezání dřeva, plastů, tenkostěnných
materiálů ze železa a barevných kovů.
Na zařízení jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Popis
Tento výrobek se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Regulátor otáček
3. Páka rychloupínací mechanismu Super-lok™
4. Brusná základna
6
Pevná škrabka.
(Katalogové číslo - STA26135-XJ)
Ideální k odstranění tvrdých a měkkých
materiálů z rovných povrchů, zrovna tak
jako k odstranění podlah z PVC, lepených
koberců, lepených podlahových dlaždic,
omítek, nátěrů a laků.
Ohebná škrabka.
(Katalogové číslo - STA26140-XJ)
Ideální k odstranění pružných
materiálů z tvrdých rovných povrchů
v nepřístupných místech, jako například
silikonových těsnících tmelů a dalších
těsnících materiálů.
Karbidová čepel k odstranění malty.
(Katalogové číslo - STA26125-XJ)
Povrch potažený karbidem, ideální
k odstranění malty a lepidla dlaždic
z rovinných ploch a pro rychlý odběr
materiálu ze dřeva, dřevotřísky
a sklolaminátu.
ČESKY
Karbidová škrabka.
(Katalogové číslo - STA26130-XJ)
Povrch potažený karbidem, ideální
k odstranění malty a pro rychlý
odběr materiálu z plastů, dřevotřísky
a sklolaminátu.
Brusné archy.
(Katalogové číslo - STA32348-XJ)
Různé zrnitosti k broušení dřeva,
natřených a lakovaných ploch.
Sestavení
Nasazení a sejmutí příslušenství (obr. A - F)
Varování! Před nasazením příslušenství nářadí odpojte od
napájecího zdroje.
Nasazení příslušenství Stanley Fat Max (obr. A - C)
♦ Uchopte nářadí a stlačte upínací páku příslušenství (3).
♦ Nasuňte příslušenství (8) mezi hřídel a držák příslušenství tak, aby došlo k zapojení všech osmi kolíků držáku
a aby bylo správně srovnáno s hřídelí.
♦ Uvolněte upínací páku příslušenství.
Poznámka: Některá příslušenství, jako například škrabky
a pilové listy, lze podle potřeby upevnit v určitém úhlu
(obr. C).
Sejmutí příslušenství Stanley Fat Max (obr. A)
♦ Uchopte nářadí a stlačte upínací páku příslušenství (3).
♦ Vytáhněte příslušenství ven z nářadí a ujistěte se, zda
vyskočilo ze všech osmi kolíků držáku.
♦ Uvolněte upínací páku příslušenství.
Varování: S příslušenstvím musí být manipulováno v rukavicích, protože může být po použití horké.
Nasazení brusného archu (obr. D)
♦ Srovnejte brusný arch (9) se základnou (4) podle obrázku.
♦ Přitiskněte brusný arch na brusnou základnu a ujistěte
se, zda jsou otvory v brusném archu srovnány s otvory
v brusné základně.
Sejmutí brusného archu
♦ Stáhněte brusný arch ze základny (4).
Varování! Nikdy nepoužívejte základnu nářadí bez nasazeného brusného archu nebo příslušenství.
Nasazení adaptéru pro odsávání prachu (obr. E)
♦ Srovnejte adaptér odsávání prachu (5) se základnou (4)
podle obrázku.
♦ Zatlačte adaptér pevně a stejnoměrně do brusné
základny.
♦
♦
Zajistěte adaptér otáčením pojistné matice (12) ve
směru pohybu hodinových ručiček.
Připojte vysavač k adaptéru odsávání prachu.
Sejmutí adaptéru pro odsávání prachu
♦ Otáčejte pojistnou maticí (12) proti směru chodu hodinových ručiček.
♦ Sejměte adaptér odsávání prachu (5) z brusné základny
(4).
Nasazení alternativního příslušenství (obr. F)
♦ Umístěte podložku (6) na objímku (10).
♦ Alternativní příslušenství (11) nasuňte do objímky (10).
♦ Pevně zašroubujte upevňovací šroub (7) na místo tak,
aby bylo nasazené alternativní příslušenství (11) pevně
zajištěno.
Poznámka: K upevnění příslušenství Stanley Fat Max se
podložka a upevňovací šroub nepoužívají. Příslušenství
Stanley Fat Max je upevněno pomocí upínací páky příslušenství Super-lok™.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před řezáním do stěn, podlah a stropů se vždy
řádně ujistěte, kde se nachází elektroinstalace a potrubí.
Regulace otáček (obr. G)
Regulátor otáček vám umožňuje přizpůsobit otáčky nářadí
danému použití.
♦ Nastavte regulátor otáček (2) na požadovanou hodnotu.
V poloze 1 bude nářadí pracovat v nízkých otáčkách
10 000 min-1. V poloze 6 bude nářadí pracovat v maximálních otáčkách 20 000 min-1.
Zapnutí a vypnutí (obr. H)
♦
♦
Chcete-li nářadí zapnout, přesuňte hlavní spínač (1)
dopředu (poloha I).
Chcete-li nářadí vypnout, přesuňte hlavní spínač (1)
dozadu (poloha O).
Rady pro optimální použití
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nářadí vždy držte pevně. Pro přesnou práci držte
nářadí v přední části.
Kdykoli je to možné, upněte si obrobek, zejména při
použití pilových listů.
Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak.
Vždy používejte příslušný typ násady odpovídající
materiálu obrobku a typu řezu.
Pravidelně kontrolujte stav příslušenství. Je-li to nutné,
vyměňte jej.
Vyznačte si požadovaný počáteční bod.
Zapněte nářadí a pomalu posuňte příslušenství k obrobku do počátečního bodu.
7
ČESKY
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pro dosažení čistého řezu upněte ze zadní strany
obrobku kus překližky nebo měkkého dřeva a řez veďte
touto sestavou.
Pilový list do obrobku netlačte silou. Berte v úvahu, že
řezání tabulového plechu zabere více času, jak řezání
silných dřevěných obrobků.
Při řezání kovu naneste před zahájením práce na čáru
řezu tenký olejový film.
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev před nanesením nové vrstvy barvy, používejte brusný papír s velmi
jemnými brusnými zrny.
Na velmi nerovném povrchu nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte práci
s brusným papírem se střední velikostí zrn. V obou
případech postupně nahrazujte hrubější brusný papír
jemnějším, abyste dosáhli dokonalé povrchové úpravy.
Chcete-li získat podrobnější informace o dostupném
příslušenství, kontaktujte autorizovaného prodejce.
Údržba
Vaše nářadí Stanley Fat Max napájené akumulátorem/
napájecím kabelem bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo
po dlouhou dobu s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby nářadí napájeného z akumulátoru nebo napájecím kabelem:
♦ Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel od
sítě.
♦ Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj akumulátor, je-li zařízení/nářadí napájeno vyjímatelným
akumulátorem.
♦ Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití akumulátoru.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt motor.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo
rozpouštědla.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
8
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Technické údaje
FME600 (Typ 1)
Napájecí napětí
V
230
Otáčky naprázdno
min -1
10 000 - 20 000
1,4 nebo 2,8
Oscilační úhel
Stupně
Výkon
W
250
Hmotnost
kg
1,4
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 89,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 100,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
Řezání dřeva (ah, CW) 1,9 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Řezání kovu (ah, CM) 4,7 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Broušení (ah) 6,1 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
ČESKY
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
FME600
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2004/108/EC
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Stanley Europe na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto
návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
28. 8. 2012
Záruka
Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto
výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným
způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý
neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu,
12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
♦ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
♦ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
♦ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
♦ Byl předložen doklad o zakoupení.
♦ Byl výrobek Stanley Fat Max vrácen kompletní se všemi
původními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA
Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.
♦ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
♦ Registrace je na této adrese http://www.stanley.eu/3.
9
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00181905 - 27-09-2012
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
10/12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising